Interné riadenie

Obecné úrady a mestské úrady, na ktorých čele stoja prednostovia, sú z pravidla organizačne členené na jednotlivé útvary alebo oddelenia, ktoré majú zodpovedných vedúcich zamestnancov za daný úsek činnosti úradu. Inštitút interné riadenie zahrňuje oblasť najmä pracovnoprávnej agendy a iných interných vzťahov obecných úradov.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (16)

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník prácev platnom znení Zákon č.552/2003 o výkone práce vo verejnom záujmev platnom znení Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmev platnom znení Zákon č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práciv platnom znení Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení Zákonč. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v platnom znení Zákon č.9/2010 Z. z . o sťažnostiach v platnom znení Zákon č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciámv platnom znení Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v platnom znení Zákon č. 2/1991 Z. z. o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) v platnom znení Zákon č. 307/2014 Z. z. oniektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnostiv platnom znení Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v platnom znení Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v platnom znení Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v platnom znení Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmev platnom znení

Právne predpisy v príprave (2)

Novela Zákonníka práce a rozšírenie používania rekreačných poukazov

8.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 25.06.2024 prezident SR podpísal zákon z 12. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, ktorého cieľom je zintenzívniť podporu domáceho cestovného ruchu prostredníctvom rozšírenia foriem uplatňovania rekreačného poukazu zamestnanca, a tým maximalizovať poskytovanie, resp. využívanie rekreačných poukazov. 

(i) musí ísť o splatnú mzdu, ktorá zamestnancovi nebola vyplatená

(ii) táto mzda patrí za výkon prác uvedených v prílohe č. 1aa k Zákonníku práce – ide o stavebné práce týkajúce sa výstavby, opráv, údržby, prestavby alebo demolácie budov

(iii) Zamestnanec musí požiadať dodávateľa služby o vyplatenie mzdy do šiestich mesiacov od jej splatnosti.

Inšpekcia práce a zmeny súvisiacich predpisov

25.6.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 24.06.2024 bola v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní (ďalej len „návrh zákona“). Návrhom zákona sa okrem iného upravujú podmienky pre vymenovanie osoby do funkcie generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu. Precizuje sa pôsobnosť inšpektorátu práce ako dotknutého orgánu na účely zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.

Dôvodové správy (12)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (15)

Podpora zamestnanosti ZUŠ

19.11.2020

Mgr. Jana Kochan

Dňa 18.11.2020 Vláda SR schválila Návrh podmienok projektu na podporu udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov (ďalej ako „projekt“).

Príspevok od zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa

27.1.2020

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok prináša informácie o novom inštitúte, a to príspevku na športovú činnosť dieťaťa, ktorý bol do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedený novelou Zákonníka práce s účinnosťou od 1.1.2020.

Dovolenky vo väčšom rozsahu aj pre rodičov

13.11.2019

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok informuje o zmenách v Zákonníku práce, ktoré priniesol zákon č. 380/2019 Z. z.. Zmeny sa dotýkajú ustanovení upravujúcich výmeru dovolenky.

Úpravy pracovného času pre rodičov s deťmi

15.10.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Pracovné právo zohľadňuje aj špecifické potreby zamestnancov spočívajúce v ich zdravotnom alebo sociálnom statuse, kedy im prislúchajú osobitné nároky zo Zákonníka práce. Takouto osobitnou kategóriou zamestnanca je tehotná žena a zamestnanec, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov. V článku sa bližšie zameriame na podmienky, ktoré musia byť splnené, aby takému zamestnancovi vznikol nárok na skrátenie pracovného času.

Pracovné zdravotné služby pri kategórii prác 2

14.6.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Od 1.7.2018 je účinný § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (ďalej len „zákon o podpore verejného zdravia“), podľa ktorého je zamestnávateľ povinný oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie. Vzhľadom na to, že táto povinnosť sa uplatňuje prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30.06.2019.

Zmeny v rámci ochrany verejného záujmu

18.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok približuje zmeny, ktoré priniesol ústavný zákon č. 66/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Novela sprísňuje podmienky ochrany verejného záujmu. Uvedené sa dotýka aj predstaviteľov obcí a VÚC, najmä primátorov miest a predsedov VÚC.

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

7.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Aplikačná prax odkryla slabé miesta zákona č. 307/2014 Z. z., ktoré neboli v čase tvorby zákona známe a ani ich nebolo možné predvídať. Z uvedených dôvodov bol prijatý nový zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahrádza právnu úpravu z roku 2014 a je účinný od 1. marca 2019. Odborný článok sa venuje novej právnej úprave a jej pôsobnosti na orgány verejnej moci, najmä obce a VÚC.

Dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase

15.11.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

V odbornom článku sa venujeme problematike výpočtu dovolenky v prípadoch, kedy má zamestnanec nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas. 

Pracovná zdravotná služba

5.2.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Dňa 1. augusta 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia“), ktorá okrem iného zaviedla pre zamestnávateľov povinnosť zabezpečiť zdravotný dohľad prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby aj u zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej a druhej kategórie. 

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 2. časť - Niektoré špecifiká

21.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

V tomto odbornom článku sa zaoberáme niektorými špecifikami, ktoré sa týkajú dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 1. časť

21.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Podnikanie a výkon inej zárobkovej činnosti zamestnancov obce

4.4.2014

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme otázke, či môže zamestnanec obce vykonávať prácu na základe pracovného pomeru alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pre iného zamestnávateľa alebo vykonávať podnikateľskú činnosť v spoločnosti s ručením obmedzeným (spoločník, konateľ).

Elektronická podoba výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci

30.10.2013

JUDr. Peter Rohál

1. novembra 2013 nadobúda účinnosť zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).


Elektronický výkon verejnej moci obcami a VÚC vo vzťahu k zákonu o slobode informácií (1. časť)

19.4.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Prvá časť článku sa zaoberá povinnosťami obcí a VÚC pri elektronickom výkone verejnej moci vo vzťahu k zákonu č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), konkrétne povinnosťami uloženými v § 1 - § 6 zákona o slobode informácií.

Informatizácia samosprávy – všeobecný pohľad a legislatívny základ

8.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Proces informatizácie samosprávy spadá pod širší zámer informatizácie spoločnosti, ktorá je v súčasnosti  kľúčovou úlohou vlád vyspelých štá­tov sveta a Európska únia si ju stanovila ako jeden zo svojich cieľov.
Odborné stanoviská (5)

SNSĽP- Poskytnutie materiálnych benefitov očkovaným zamestnancom

21.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Metodické usmernenie k finančnej kontrole

15.10.2019

Ministerstvo financií SR

Usmernenie k uplatneniu príspevku na rekreáciu zamestnancov škôl

5.9.2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

V prípade zamestnancov škôl, ktorých mzdové náklady sú financované na základe zákona č. 597/2003 Z. z. t.j. školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie a špeciálne materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja a spĺňajú podmienky Zákonníka práce, preplatenie príspevkov zriaďovateľom sa bude poskytovať zriaďovateľovi z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja. K postupu uplatnenia príspevku na rekreáciu zamestnanca pre školy a školské zariadenia je dostupné usmernenie. 

Usmernenie FR SR k príspevkom na rekreáciu s riešenými praktickými príkladmi

27.5.2019

Finančné riaditeľstvo SR

Správa o činnosti a hospodárení spoločného obecného úradu

7.2.2019

MV SR

Prípadové štúdie (209)

Vzdelávanie zástupcu zamestnancov a pracovná cesta

12.7.2024

JUDr. Igor Šumichrast

Zamestnankyňa je zároveň zástupkyňa odborovej organizácie. Ide na zasadnutie odborovej organizácie počas pracovnej doby, kde sa bude vzdelávať. Máme za to, že ide o prekážku v práci podľa § 138 ods. 2 a § 240 ods. 2 ZP. Sporné je, či ide o pracovnú cestu. 

Právny stav k: 12.07.2024

Odpoveď:
Z danej otázky sme pochopili, že spornou skutočnosťou je, či za pracovnú cestu možno považovať cestu zamestnankyne - zástupkyne odborovej organizácie, na zasadnutie odborovej organizácie, na ktorom sa bude vzdelávať.

V tomto prípade ide o prekážku v práci na strane zamestnanca (§ 240 ZP odkazuje na § 136 ods. 1 ZP), avšak v spojení s § 138 ods. 1 ZP vznikne zástupcovi zamestnancov nárok na náhradu mzdy (musí však ísť o vzdelávanie, ktoré zabezpečuje orgán príslušného odborového orgánu – viď. § 240 ods. 2 ZP). Z hľadiska potrieb praxe je potrebné vždy...

Dočasné pridelenie zamestnanca obecnou obchodnou spoločnosťou obci

3.7.2024

JUDr. Helena Laposová

Môže obec ako užívateľský zamestnávateľ uzavrieť dohodu o dočasnom pridelení zamestnanca so spoločnosťou, v ktorej je obec 100% vlastníkom a zakladateľom? Môže tak urobiť v prípade, keď je zamestnanec obce PN a potrebuje na jeho zástup presunúť zamestnanca z obchodnej spoločnosti?

Súbeh pracovnej zmluvy a zmluvy o výkone funkcie

3.7.2024

JUDr. Adriana Kováčová

V prípade mestských spoločností s.r.o. je potrebné v súlade s § 66 Obchodného zákonníka s konateľom/predsedom VZ uzatvoriť zmluvu o výkone funkcie. Je možný súbeh pracovného pomeru konateľa/predsedu VZ (na druh práce zodpovedajúci výkonu štatutárneho orgánu – napr. pracovná pozícia riaditeľ) so zmluvou o výkone funkcie?

Správa nájomných bytov obce vykonávaná zamestnancom obce

17.5.2024

JUDr. Monika Ivanová

Ak obec nemá zriadenú rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu za účelom správy obecných nájomných bytových domov, môže poveriť správou zamestnanca obce? Môže takúto činnosť vykonávať zamestnanec aj na základe dohody o pracovnej činnosti? Je potrebné, aby mal zamestnanec osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 246/2015 Z. z. a bol zapísaný v zozname správcov?

Odchodné pri nároku na dôchodok vzniknutom pred pracovným pomerom

27.3.2024

Mgr. Martina Bumberová

Môže si osoba nárokovať na vyplatenie odchodného, ak jej bol priznaný invalidný dôchodok (›70%) pred začatím pracovného pomeru a nárok na starobný dôchodok počas pracovného pomeru?  Musí osoba požiadať o starobný dôchodok, ak má priznaný úplný invalidný dôchodok? 

Uznanie dokladu o vzdelaní z ČR pre sociálneho pracovníka

26.2.2024

JUDr. Diana Horňáková

Na pracovné miesto sociálneho pracovníka v zariadení sociálnych služieb  chceme prijať uchádzača so vzdelaním VŠ II. stupňa v odbore sociálna práca na univerzite v ČR. Je pracovná pozícia „sociálny pracovník“ regulovaným povolaním? Je možné uvedený diplom akceptovať bez rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní Ministerstvom školstva?

Starosta ako účtovník miestnej školy?

18.1.2024

JUDr. Martina Tomus Palušková

Môže starosta obce vykonávať činnosti účtovníka pre miestnu školu?

Výkon funkcie riaditeľky školy počas čerpania rodičovskej dovolenky

22.11.2023

JUDr. Diana Horňáková

Riaditeľka ZŠ s MŠ obce má na základe súdneho rozhodnutia nastúpiť na rodičovskú dovolenku (z dôvodu adopcie). Môže počas čerpania rodičovskej dovolenky vykonávať funkciu riaditeľky školy?

Príplatok za zmennosť pri skrátených úväzkoch

9.10.2023

JUDr. Monika Ivanová

Ako postupovať pri príplatkoch za zmennosť v prípade skrátených úväzkov? Je potrebné príplatky za zmennosť v prípade skrátených úväzkov alikvotne krátiť?

Určenie tarifného platu na úseku sociálnej práce a školstva

4.8.2023

JUDr. Monika Ivanová

Vzťahuje sa  § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z. aj na metodikov školstva, ktorí  vykonávajú prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva? Vzťahuje sa § 7 ods. 6 písm. b) bod 2. zákona č. 553/2003 Z. z. aj na zamestnancov vykonávajúcich odborné pracovné činnosti v zariadenia sociálnych služieb, ktoré nemajú právnu subjektivitu a na zamestnancov v zariadeniach pre deti do 3 rokov veku?

Smernica k výberovému konaniu a určovanie obdobia funkcie zastupiteľstvom?

7.6.2023

Mgr. Helena Laposová

Môže byť v Smernici o výberovom konaní riaditeľa rozpočtovej organizácie a náčelníka polície schválená určitá doba funkčného obdobie (napr. 5 rokov) po uplynutí ktorej by bolo vyhlásené nové výberové konanie? Musí túto smernicu schváliť obecné zastupiteľstvo?

Opätovné predĺženie pracovného pomeru s projektovými zamestnancami a kolektívne vzťahy

24.5.2023

JUDr. Monika Ivanová

Obec zamestnáva osoby na dobu určitú, ktorých pracovné miesto sa viaže k určitému projektu. Pracovné zmluvy je potrebné opätovne predlžovať s tým, že ide o zmluvy na dobu určitú presahujúce hranicu 2 rokov. Ako postupovať, aby nedošlo k porušeniu Zákonníka práce?

Výkon pracovnej činnosti zamestnancov obce pre iných zamestnávateľov

17.5.2023

Mgr. Igor Šumichrast

Zamestnanci obce vykonávajúci činnosti  napr. právnika, projektového manažéra alebo  referenta sociálnych služieb, chcú vykonávať tieto pracovné činnosti aj pre iných zamestnávateľov. Ako sa posudzuje zhodnosť inej zárobkovej činnosti s predmetom činnosti zamestnávateľa, ktorým je obec? Je potrebný súhlas obce k  vykonávaniu týchto pracovných činností pre iné samosprávy? 

Stravovanie zamestnancov v zariadení sociálnych služieb

28.4.2023

JUDr. Henrieta Bicáková

Je možné zamestnancom zariadenia sociálnych služieb poskytnúť stravu kombinovanou formou? V prípade, že zamestnanec odmietne stravu poskytovanú v zariadení (denná zmena), musí zamestnávateľ poskytnúť inú formu? Vedúci zariadenia pracuje časť v zariadení a časť na úrade, je možné mu poskytovať stravu „kombinovanou“ formou (poskytnutie stravy aj lístky)?

Prednosta úradu a konateľ obecnej spoločnosti

20.4.2023

JUDr. Henrieta Bicáková

Môže konateľ obchodnej spoločnosti, ktorej jediným spoločníkom je mesto, vykonávať zároveň funkciu prednostu mestského úradu? V spoločnosti zriadenej mestom by vykonával funkciu konateľa bez nároku na odmenu.

Zástupca primátora dlhodobo uvoľnený zo zamestnania ako zamestnanec obce?

13.4.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

Môže výkon školského úradu vykonávať zamestnanec MsÚ uvoľnený na výkon funkcie zástupcu primátora? Spĺňa všetky kvalifikačné predpoklady, predtým bola zamestnankyňou MsÚ a v súčasnosti je uvoľnená na výkon funkcie a vykonáva zástupkyňu primátora.

Preplatenie nevyčerpanej dovolenky zamestnanca obce

24.2.2023

Mgr. Helena Laposová

Obec má zamestnancov, ktorí si ani v roku 2022 nevyčerpali riadnu dovolenku z roku 2021. Ako zamestnanci obce majú nárok na riadnu dovolenku v počte 30 dní v roku. Ako má postupovať v takomto prípade obec ako zamestnávateľ vo vzťahu k nevyčerpanej dovolenke?

Prechod zamestnancov obce k inému zamestnávateľovi

24.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Je možné uplatniť § 28 Zákonníka práce o prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na situáciu kedy sa činnosť organizačnej zložky obce prevedie na občianske združenie, ktorého členom je aj táto obec ?

Mestská jedáleň vs. príspevok na stravovanie

19.1.2023

Mgr. Helena Laposová

Mesto má v rámci podnikateľskej činnosti jedáleň a výdajňu stravy. Mesto by chcelo vyplácať všetkým zamestnancom finančný príspevok na stravovanie. Je vyplácanie finančného príspevku v súlade so Zákonníkom práce, pokiaľ mesto prevádzkuje jedáleň?

Zubný technik na pozícii opatrovateľa

22.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Je možné zamestnať na pracovnú pozíciu opatrovateľky uchádzačku, ktorá má ukončené úplne stredné vzdelanie s maturitou na Strednej zdravotníckej škole v odbore zubný technik?

Neplnoletá osoba ako člen komisie zastupiteľstva

5.12.2022

Mgr. Helena Laposová

Môže byť členom komisie zastupiteľstva školstva, vzdelávania a mládeže neplnoletá osoba – 17 ročná?

Odmena zamestnancovi s osobným platom

24.11.2022

JUDr. Monika Ivanová

Môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi, ktorému namiesto funkčného platu priznal osobný plat, odmenu podľa § 20 zákona č. 553/2003 Z. z. ?

Príspevky ako súčasť mzdy na účely exekučnej zrážky zo mzdy

13.10.2022

Mgr. Adam Mikuš

Je možné považovať príspevok na rekreáciu a príspevok na ošatné pre matrikára za súčasť mzdy v súvislosti s výpočtom exekučnej zrážky zamestnanca?

Zvýšenie platu zamestnanca knižnice

16.9.2022

Mgr. Helena Laposová

Aké zvýšenie platu prináleží zamestnancovi mestskej knižnice? Uplatní sa ust. § 7 ods. 6 alebo ods. 8 zákona č. 553/2003 Z. z. ?

Nezaplatenie poistenia v nezamestnanosti za invalidného zamestnanca

13.8.2022

Mgr. Helena Laposová

Zamestnávateľ nezaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti za obdobie 2013 – 2021 z dôvodu, že išlo o zamestnanca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 70 %. Na základe výzvy Sociálnej poisťovne je zamestnávateľ povinný doplatiť uvedené poistenie. Môže zamestnávateľ spätne opraviť výkazy a žiadať od zamestnanca doplatenie čiastky, ktorá mu mala byť zrazená z príjmu zamestnávateľom z titulu platby poistenia v nezamestnanosti?

Schválenie dovolenky a pracovnej cesty riaditeľovi ZŠ

27.6.2022

JUDr. Henrieta Bicáková

Kto môže schváliť služobnú cestu a dovolenku riaditeľovi Základnej školy s právnou subjektivitou?

Výpoveď opatrovateľke z dôvodu odmietnutia návštevy klienta

18.6.2022

JUDr. Helena Laposová

Môže dať zamestnávateľ výpoveď terénnej opatrovateľke, ktorá odmietla ísť do domácnosti klienta z dôvodu, že domácnosť klienta je ďaleko a nechodí jej tam autobus?

Prenájom služobného bytu školy zamestnancovi

14.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Škola chce prenajať služobný byt v budove školy špeciálnemu pedagógovi. Byt v kolaudačnom rozhodnutí  nie je zapísaný, avšak je zakreslený vo výkresoch. Kolaudačným rozhodnutím ale škola nedisponuje. Ako má škola postupovať, aby mohla byt prenajať ako služobný?

Nárok starostu a hlavného kontrolóra na odmenu z kolektívnej zmluvy

1.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Vzťahuje sa Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve pre zamestnávateľov podľa zákona č. 553/2003 Z. z. aj na starostu obce a hlavného kontrolóra?

Dodržiavanie pracovného poriadku starostom?

12.2.2022

JUDr. Henrieta Bicáková

Musí primátor dodržiavať pracovný poriadok, ktorý sám schválil?

Výnimka z kvalifikačných predpokladov detskej sestry

8.2.2022

Mgr. Helena Laposová

Môže zamestnávateľ udeliť výnimku zamestnankyni s úplným stredným vzdelaním v odbore detská sestra na výkon práce, na ktorú sa podľa Nariadenia Vlády SR č. 341/2004 Z. z., v časti Zdravotníctvo 5. platová trieda bod 16. vyžaduje vyššie odborné vzdelanie?

Stravné zástupcu primátora dlhodobo uvoľneného zo zamestnania

4.2.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Môže obec poskytnúť zástupcovi primátora, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie zo zamestnania, príspevok na stravovanie?

Spracúvanie osobných údajov zamestnávateľom

27.11.2021

Mgr. Helena Laposová

Vyžaduje sa súhlas zamestnanca so spracúvaním osobných údajov zamestnávateľom?

Zdaňovanie finančného príspevku na stravu od roku 2022

24.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Mesto má uzatvorenú kolektívnu zmluvu, podľa ktorej má zamestnanec nárok na stravný lístok aj v dňoch dovoleniek. Ako postupovať od 01.01.2022 ak zamestnanec požiada o vyplácanie finančného príspevku na stravovanie? Bude sa tento príspevok za uvedené dni považovať za zdaniteľný?

Neospravedlnená neprítomnosť zamestnanca v práci a ukončenie pracovného pomeru

19.11.2021

Mgr. Helena Laposová

Zamestnanec požiadal o ukončene pracovného pomeru dohodou k určitému dátumu, s ktorým zamestnávateľ nesúhlasil. Zamestnanec zároveň bez ospravedlnenia neprišiel do práce a vypísal si bez súhlasu zamestnávateľa dovolenku. Možno dať za takéto opakované porušenie pracovnej disciplíny zamestnancovi okamžitú výpoveď alebo výpoveď?

Poskytnutie pracovného voľna na profesijný rozvoj riaditeľovi školy

13.10.2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Riaditeľ ZŠ obce zahrnul do plánu profesijného rozvoja aj vzdelávanie pre seba formou rozširujúceho štúdia. Obec ako zriaďovateľ školy s absolvovaním vzdelávania nesúhlasí a nechce mu na tieto účely poskytnúť pracovné voľno. Obec to odôvodňuje tým, že v zmysle zákona je potrebné, aby sa na čerpaní pracovného voľna riaditeľ a zriaďovateľ dohodli. Ako máme postupovať?

Pokračovanie pracovného pomeru a odchodné pedagogického zamestnanca

21.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je možné zamestnávať pedagogických zamestnancov školy ak bol s nimi pracovný pomer ukončený v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. po dovŕšení 65 rokov veku a následne im bolo vyplatené odchodné? Môže sa s takýmto zamestnancom uzatvoriť pracovná zmluva na dobu určitú?

Zákon o odmeňovaní vo verejnej správe a nezisková organizácie obce

13.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Vzťahuje sa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme aj na neziskové organizácie založené mestom? Konkrétne sa jedná o zariadenie poskytujúce sociálnu službu.

Výkon základnej finančnej kontroly povereným alebo zastupujúcim zamestnancom

13.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Môže zastupujúci zamestnanec počas PN vedúceho alebo riadením dočasne poverený zamestnanec potvrdiť doklad súvisiaci s finančnou operáciou?

Kvalifikácia opatrovateľky vs. sanitár

10.8.2021

JUDr. Helena Laposová

Spĺňa osoba s výučným listom vyučená v odbore 5371 H 00 sanitár na Strednej zdravotníckej škole, kvalifikačné predpoklady na výkon práce opatrovateľky?

Súbeh výkonu konateľa mestskej s. r. o. a zamestnanca príspevkovej organizácie

9.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Môže byť konateľ mestskej s. r. o.  zároveň zamestnancom mestskej príspevkovej organizácie?

Neukončené vzdelanie pri výkone práce vo verejnom záujme

14.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme, v platovej triede požaduje stredné vzdelanie. Môžeme na danú pozíciu zaradiť človeka, ktorý práve študuje, teda nemá ešte ukončené stredné vzdelanie?

„Dočasné“ poverenie zamestnanca za riaditeľa príspevkovej organizácie obce

12.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Primátor predložil návrh na riaditeľa príspevkovej organizácie mesta, ktorý však zastupiteľstvo neschválilo. Funkcia riaditeľa je neobsadená. Môže poveriť výkonom funkcie riaditeľa iného zamestnanca príspevkovej organizácie a ak áno, na aké obdobie?  Mohol by poveriť výkonom funkcie riaditeľa aj inú osobu ako zamestnanca príspevkovej organizácie?

Dočasné poverenie riaditeľa MŠ počas materskej dovolenky

2.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Riaditeľka materskej školy je na materskej dovolenke, počas ktorej je touto funkciou poverená učiteľka školy. Poverená riaditeľka požiadala o skončenie pracovného pomeru. Je možné poveriť na pol roka učiteľku bez predpísanej praxe?

Znižovanie počtu zamestnancov v MŠ a pracovnoprávne úkony s tým spojené

16.6.2021

JUDr. Monika Ivanová

Do MŠ máme zapísaných menej detí ako to bolo doteraz. Musíme tak prepúšťať. Môže byť daná výpoveď zamestnancovi, ktorý má pracovnú zmluvu na dobu určitú, počas materskej dovolenky inej učiteľky? Keďže sa jedná o nadbytočnosť z dôvodu organizačnej zmeny, je povinnosť ponúknuť zamestnancovi inú prácu? Môže riaditeľ určiť čerpanie nevyčerpanej dovolenky počas výpovednej doby? Ak by sa zamestnanec stal PN počas výpovednej doby a nemohol vyčerpať dovolenku, je organizácia povinná preplatiť nevyčerpanú dovolenku?

Rada s finančnou odmenou menovaná primátorom

9.6.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Primátor mesta menoval členov rady primátora pre seniorov; túto činnosť vykonávali ako čestnú funkciu bez nároku na odmenu. Primátor schválil, že budú dostávať finančnú odmenu. Je možné im bez pracovného vzťahu vyplácať odmeny?

Výkon pedagogickej činnosti na základe dohody?

3.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

S učiteľom je uzatvorená dohoda o pracovnej činnosti, na základe ktorej učí jeden predmet pravidelne každý týždeň. Je takáto dohoda v súlade so zákonom?

Pracovné voľno pre zamestnanca v nepretržitej prevádzke

28.4.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Zamestnanci majú nárok v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na jeden deň pracovného voľna s náhradou funkčného platu. Môžeme zamestnancovi v nepretržitej prevádzke s pracovným časom 35 hodín týždenne poskytnúť tiež jeden celý deň voľna, keď jeho pracovná zmena trvá 11 hodín + 2 x prestávka po ½ hodine?

Nevyčerpaná dovolenka z minulého obdobia vs. PN

30.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Zamestnankyni zostala z roku 2019 nevyčerpaná dovolenka. Po vykonaní ročnej uzávierky za rok 2020 nám program na spracovanie miezd zostatok dovolenky z roku 2019 vynuloval. Osoba je stále PN.

Dokedy je zamestnanec povinný vyčerpať dovolenku? Zamestnankyňa s tým nesúhlasí, nakoľko nemala kedy vyčerpať dovolenku z dôvodu PN.

Tvorba sociálneho fondu z bonusu za sprostredkovanie stravovania?

10.3.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Môže mesto použiť na tvorbu sociálneho fondu príjem z provízie (spätný bonus) za sprostredkovanie stravovania od dodávateľa stravných lístkov?

Ukončenie pracovného pomeru zamestnanca zo zdravotných dôvodov

3.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Ako máme postupovať pri ukončení pracovného pomeru so zamestnankyňou, ktorá predložila na výmennom liste vyjadrenie lekára, že vzhľadom na zdravotný stav nemôže vykonávať prácu?  Možno tento doklad považovať ako lekársky posudok k ukončeniu pracovného pomeru dohodou, a následne pri skončení pracovného pomeru vyplatiť odstupné?

Zmeny v organizačnej štruktúre a nezverejňovanie povinných dokumentov

29.1.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Čo v prípade ak obec nezverejňuje povinne zverejňované dokumenty, je potrebné VZN alebo uznesenie zastupiteľstva? Môže starosta zamestnať osobu bez schválenia zastupiteľstvom alebo vtedy ak daná pozícia nie je zahrnutá v organizačnom poriadku? Kedy je potrebné robiť výberové konania?

Pracovný úväzok zamestnanca obce v rozsahu 1,5?

25.1.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je možné, aby jeden zamestnanec mal u toho istého zamestnávateľa (obec) úväzok vo výške 1,5? Zamestnanec má uzatvorenú pracovnú zmluvy v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme na úväzok 1,0. Zamestnávateľ pripravuje realizáciu projektu, v rámci ktorého by pripadalo do úvahy zvýšenie úväzku u zamestnanca o 0,5.

Príplatok za riadenie vs. jeden podriadený

17.1.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je možné priznať vedúcemu zamestnancovi obecného úradu na IV. stupni riadenia príplatok za riadenie, ak má len jedného podriadeného zamestnanca?

Kolektívna zmluva a dohodári

18.12.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Je možné dať do podnikovej kolektívnej zmluvy ustanovenie, že podniková kolektívna zmluva sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí pracujú na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru?

Zmena pracovnej náplne vs. odobratie osobného príplatku

1.12.2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Postupuje zamestnávateľ správne ak odoberie osobný príplatok zamestnancovi, ktorý mení pracovné zaradenie a touto zmenou sa mu zásadne mení obsah pracovnej náplne?

Užívanie služobného bytu po skončení pracovného pomeru

21.10.2020

Mgr. Monika Ivanová

Služobný byt vytvorený z nebytových priestorov základnej školy využíva zamestnanec obce, ktorý bol zamestnancom  základnej školy s právnou subjektivitou do 31.8.2016. Môže sa obec naďalej pri nájme opierať o ust. § 1 ods. 2) písm. a) zákona č. 189/1992 Zb. a pri určení výšky nájomného o Opatrenie MF SR č. 01/R/2011, ktorým sa dopĺňa opatrenie MF SR z 23. apríla 2008 č. 1/R/2008 o regulácií cien nájmu bytov v znení opatrenia z 25.9.2008 ?

Doručovanie písomností určených hlavnému kontrolórovi obce

9.10.2020

JUDr. Veronika Gvušč

Môže písomnosti určené pre hlavného kontrolóra preberať iný zamestnanec obce splnomocnený na preberanie pošty?

Športový ambasádor ako pedagogický zamestnanec?

28.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Do akej platovej triedy možno zaradiť zamestnanca, ktorý pracuje ako „ambasádor športových aktivít“ ak jeho zamestnávateľ je základná škola v zmysle zmluvy o spolupráci mesta a občianskeho združenia? Je možné ambasádora športových aktivít považovať za pedagogického zamestnanca v niektorej kategórii?

Prekážka v práci z dôvodu covid19

10.9.2020

Mgr. Jana Kochan

Ak zamestnanec je možným nositeľom Covid-19 a odchádza do domácej izolácie alebo mu RÚVZ nariadi domácu izoláciu,  ide o prekážku na strane zamestnanca alebo na strane zamestnávateľa? Je Usmernenie MŠVVaŠ o organizácií a podmienkach výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/202, podľa ktorého ide o prekážku na strane zamestnávateľa v oboch prípadoch správne a pre zamestnávateľov záväzné?

Prihlásenie poslanca pracujúceho v ČR do sociálnej a zdravotnej poisťovne

29.8.2020

Mgr. Monika Ivanová

Máme prihláseného poslanca na nepravidelný príjem v sociálnej poisťovni, ale on je český zamestnanec a má českú VšZP, vykonáva činnosť ako zamestnanec v dvoch členských štátoch ČR a SR. Požiadala som poslanca, aby si vybavil Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy PD A1 do českého sociálneho systému. Kto je povinný A1 mu vybaviť - zamestnanec alebo zamestnávateľ. A ako je to z českou VšZP, prihlásim ho až po vystavení A1.

Zvýšenie platovej tarify ekonomického zamestnanca kultúrneho centra

29.7.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Sme rozpočtová organizácia mesta (Mestské kultúrne a osvetové stredisko) a chceme sa opýtať, či zvýšenie platovej tarify o 5 % patrí aj ekonomickým zamestnancom pracujúcim v uvedenej inštitúcii.

Započítanie starostlivosti o dieťa do praxe

6.7.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Je možné započítať do praxe zamestnanca dobu starostlivosti o dieťa, ak zamestnankyňa v čase starostlivosti o dieťa nemala zamestnávateľa ale bola evidovaná na úrade práce? Je možné do praxe započítať aj činnosti vykonávane na základe živnostenského oprávnenia?

Nenastúpenie zamestnanca vs. prekážka v práci

2.7.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Zamestnanec po otvorení škôl odmieta nastúpiť do práce z dôvodu obavy o svoje zdravie; doteraz patril k rizikovej skupine zamestnancov. Pôjde o prekážku na strane zamestnanca alebo ak nebude možné zamestnancovi určiť vykonávanie práce z domácnosti zamestnanca podľa § 250b ods. 2 písm. a) Zákonníka práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku(resp. funkčného platu)?

Pracovné voľno pri pružnom pracovnom čase

28.6.2020

g_Monika Ivanova

Ako postupovať pri poskytovaní pracovného voľna z dôvodu vyšetrenia a ošetrenia zamestnanca, ak je stanovená pevná a pružná pracovná doba. Týždenný pracovný čas je 37,5 hodín. Ak doloží zamestnanec potvrdenie od lekára (bez časového označenia), je potrebné zaevidovať a ospravedlniť len absenciu 6 hodín, nakoľko v rámci jedného dňa musí byť v rámci základného pracovného času na pracovisku uvedený počet hodín? Aká náhrada mzdy patrí zamestnancovi?

Informácie o sprevádzanom rodinnom príslušníkovi

1.6.2020

Mgr. Monika Ivanová

Má zamestnávateľ právo zisťovať akého rodinného príslušníka sprevádza zamestnanec a na aké vyšetrenie ?

Povinné zverejňovanie zmlúv uzatvorených v zmysle Zákonníka práce

24.5.2020

Mgr. Jana Kochan

Podľa §5a ods. 5 písm. b) Infozákona sa nezverejňuje pracovná zmluva ani dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, naopak zverejňuje sa kolektívna zmluva. Ako je to v prípade iných zmlúv/dohôd uzavretých na základe Zákonníka práce ?

Výkon práce z domu zamestnancami školy

11.5.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Akým spôsobom je vhodné upraviť výkon práce z domu v škole?

Odstúpenie od kolektívnej zmluvy

11.5.2020

Mgr. Monika Ivanová

Odborová organizácia a obec zastúpená starostom obce uzavreli kolektívnu zmluvu. Zmluvné podmienky kolektívnej zmluvy neobsahujú lehotu platnosti zmluvy, ani možnosť odstúpenia. Obec ako zamestnávateľ nemá ani jedného člena odborovej organizácie. Akým úkonom je možné odstúpiť od kolektívnej zmluvy?

Zníženia platov zamestnancom škôl

9.4.2020

JUDr. Henrieta Bicáková

V prípade, že sa mesto rozhodne uplatniť  ustanovenie §250 ods. 7 zákonníka práce, môže vydať voči zamestnancom Rozhodnutie primátora o znížení mzdy zamestnancom jednostranne, alebo budeme opäť pripravovať dodatky? Sú pedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení odmeňovaní v inom režime, budú prijaté opatrenia, ktoré zabezpečia odmeňovanie pedagogických zamestnancov vo výške 100% mzdy ?

Zaradenie špeciálneho pedagóga s I. atestáciou

7.3.2020

Mgr. Monika Ivanová

Zamestnankyňa má ukončené vzdelanie pre I. stupeň základnej školy , I. atestáciu a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. je posudzovaná ako pedagogický zamestnanec. Môžeme ju zaradiť do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou aj keď vykonáva činnosť špeciálneho pedagóga?  

Výkon inej zárobkovej činnosti riaditeľky základnej školy

17.2.2020

Mgr. Jana Kochan

Je v rozpore s § 9 zákona č. 552/2003 Z. z., ak riaditeľka základnej školy s právnou subjektivitou zastáva funkciu v komisii obecného zastupiteľstva, za ktorú poberá symbolickú odmenu 10 eur?

Vyplatenie cestovných náhrad bez amortizácie?

14.2.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Je možné vo vnútornej smernici o cestovných náhradách upraviť nad rámec zákona, aby pri použití súkromného motorového vozidla zamestnanca na pracovnú cestu mal zamestnávateľ možnosť vyplatiť zamestnancovi iba náhradu za spotrebované PHM (teda bez tzv. amortizácie)?

Odvody za krátkodobo uvoľneného zástupcu starostu

10.2.2020

Mgr. Monika Ivanová

Aké odvody (verejné zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, dôchodkové poistenie invalidné, úrazové, poistenie v nezamestnanosti, rezervný fond solidarity) je obec povinná odvádzať za poslanca , ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie zástupcu starostu?

Tarifné zvýšenie platu vedúcich zamestnancov od 01.01.2020

25.1.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Patrí zvýšenie tarifného platu všetkým vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pozícií podľa § 7 ods. 15, ods. 16 a ods. 17 Zákona o odmeňovaní alebo len jedinému vedúcemu zamestnancovi, ktorý priamo riadi zamestnancov so zvýšením tarifného platu podľa § 7 ods. 6 a 7 Zákona o odmeňovaní?

Nárok na rekreačný príspevok pri prechode zamestnancov

15.12.2019

g_Monika Ivanova

Má zamestnanec nárok na rekreačný príspevok pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov u nástupcu, ak u predchádzajúceho zamestnávateľa odpracoval nepretržite 24 mesiacov?

Sprístupňovanie pracovných náplní poslancom

15.12.2019

Mgr. Jana Kochan

Je v súlade s legislatívou predkladanie pracovných náplní zamestnancov obce, ktoré nie sú súčasťou pracovnej zmluvy, poslancom obecného zastupiteľstva v prípade, ak o ich predloženie požiadajú?

Dodatočné zistenie nesplnenia predpokladu bezúhonnosti pedagogického zamestnanca

29.11.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

Pri uzatváraní pracovného pomeru v niektorých prípadoch máme od pedagogického zamestnanca k dispozícii len čestné vyhlásenie o tom, že spĺňa predpoklad bezúhonnosti. Ak sa dodatočne po vzniku pracovného pomeru preukáže, že zamestnanec tento predpoklad nespĺňa, akým spôsobom je možné s nim skončiť pracovný pomer bez zbytočného odkladu?

Zaradenie opatrovateľky do platovej triedy a vzdelanie podľa starších právnych predpisov

20.11.2019

Mgr. Jana Kochan

Otázka: Zamestnankyňa má ukončenú 2 ročnú odbornú školu, ktorú ukončila v roku 1972 a ako doklad predložila vysvedčenie z 2.ročníka. Zároveň má absolvovaný opatrovateľský kurz v rozsahu 230 hodín. Môže byť táto zamestnankyňa zaradená ako terénna opatrovateľka do 2. platovej triedy?

Výpoveď tehotnej zamestnankyni v skúšobnej dobe

15.11.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

Uzavreli sme pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy od 01.09.2019 na dobu určitú do 31.08.2020 so skúšobnou dobou na tri mesiace. Od 08.09.2019 je zamestnankyňa práceneschopná a ústnou formou oznámila zamestnávateľovi, že je tehotná. Môžeme ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe alebo uplynutím doby určitej t.j. 31.08.2020. Ak by sme ukončili pracovný pomer uplynutím doby určitej, vznikne zamestnankyni nárok na dovolenku v prípade, že by bola celý čas až do nástupu na materskú dovolenku práceneschopná ?

Vybavovanie sťažnosti proti orgánom obce

31.10.2019

Mgr. Jana Kochan

Kto je príslušný na vybavenie sťažnosti, ak sťažnosť smeruje na hlavného kontrolóra obce, ak sťažnosť smeruje na starostu obce alebo na obecné zastupiteľstvo?

Príplatok za prácu vo sviatok pri nočných zmenách

24.10.2019

Mgr. Jana Kochan

Otázka: Poskytuje zamestnávateľ pri nočnej zmene za prácu vo sviatok príplatok za každú hodinu odpracovaného času vo sviatok? 

Zvýšenie príspevku do sociálneho fondu starostom

10.10.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže starosta rozhodnúť o navýšení príspevku do sociálneho fondu? 

Rekreačný poukaz a ubytovanie len od podnikateľa?

25.9.2019

JUDr. Adriána Kováčová

Môže zamestnávateľ odmietnuť preplatiť zamestnancovi rekreačný pobyt, ak poskytovateľ ubytovania nemá na poskytovanie týchto služieb živnostenské oprávnenie?

Dobrovoľné poskytnutie rekreačného príspevku

24.9.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže obec na báze dobrovoľnosti rozhodnúť, že poskytne svojím zamestnancom rekreačný príspevok? Majú na tento dobrovoľný rekreačný príspevok nárok aj zamestnanci školy s právnou subjektivitou, ktorej je obec zriaďovateľom?

Nárok zamestnancov obecnej školy na príspevok na rekreáciu

9.9.2019

Mgr. Miroslava Kušniríková

Môže rozhodnúť obec, že zamestnancom školy s právnou subjektivitou nebude patriť príspevok na rekreáciu?

Vymenovanie riaditeľa školskej jedálne do funkcie

19.8.2019

Mgr. Jana Kochan

Ako má zriaďovateľ školského zariadenia postupovať pri voľbe riaditeľa školskej jedálne? Musí riaditeľa odsúhlasiť obecné zastupiteľstvo?

Nárok starostu a jeho zástupcu na rekreačný príspevok

17.8.2019

Mgr. Monika Ivanová

Má starosta a zástupca starostu nárok na rekreačný príspevok v zmysle § 152a Zákonníka práce?

Konflikt záujmov náčelníka mestskej polície?

31.7.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Môže náčelník mestskej polície byť zároveň konateľom s.r.o. s predmetom činností, ktoré majú k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter?

Sťažnosť ohľadne pracovných podmienok hlavného kontrolóra

25.7.2019

Mgr. Jana Kochan

Sťažnosť ohľadne pracovných podmienok hlavného kontrolóra

Odpustenie absolvovania akreditovaného kurzu pri dlhoročnej praxi v jasliach?

17.7.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

V obecných jasliach pôsobia aj zamestnanci, ktorí nespĺňajú požiadavku potrebného stupňa vzdelania a neabsolvovali ani akreditovaný kurz opatrovania detí vyžadovaný zákonom. V mnohých prípadoch však ide o zamestnancov, ktorí opatrujú deti v detských jasliach niekoľko desiatok rokov. Je možné, aby im obec “odpustila“ povinnosť absolvovať akreditovaný kurz s ohľadom na dlhoročnú prax? 

Súbežný výkon funkcie prednostu a hlavného kontrolóra inej obce

3.7.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Je prednosta obecného úradu povinný požiadať starostu obce o súhlas na výkon funkcie hlavného kontrolóra v inej obci? V prípade, ak bol tento súhlas potrebný, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď, ak je zároveň zástupcom odborového orgánu?

Príspevok na rekreáciu a detské podujatia

27.5.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Je možné použiť rekreačné poukazy aj na aktivity, ktoré nie sú zotavovacími podujatiami (napr.: denné prímestské tábory, na ktorých deti nenocujú)?

Zamestnanecké benefity pre hlavného kontrolóra

21.5.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Má hlavný kontrolór nárok na zamestnanecký benefit ošatné , nárok na rekreáciu a 13 a 14. plat podľa Zákonníka práce?

Odvolanie riaditeľa školy pre porušenie povinností zo Zákonníka práce

10.5.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

Obec je zriaďovateľom základnej školy. Riaditeľ tejto školy viackrát nebol bez ospravedlnenia prítomný v práci, nepožiadal zriaďovateľa (starostu) o pracovné voľno ani o dovolenku, pričom už bol aj písomne upozornený na to, že porušuje Zákonník práce. Zároveň sa hromadia sťažnosti podriadených zamestnancov súvisiace s tým, že im zle organizuje prácu, že sa k nim správa povýšenecky a nátlakovo. Zriaďovateľ chce riaditeľa odvolať z funkcie. Akým spôsobom a z akých dôvodov tak môže urobiť?

Porušenie finančnej disciplíny pri vyplácaní odstupného?

10.5.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

Obec sa dohodla s ekonómkou na ukončení pracovného pomeru. Pri tejto príležitosti obec vyplatila ekonómke odstupné vo výške dvojnásobku jej priemerného mesačného zárobku. Niektorí z poslancov označili uvedené konanie za protizákonné. Môže obec vyplatiť zamestnancovi, s ktorým skončí pracovný pomer dohodou, odstupné v ľubovoľnej výške?

Nástup po rodičovskej či materskej dovolenke a čerpanie dovolenky

29.3.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Ako postupovať v prípade, keď zamestnanec po návrate z materskej/rodičovskej dovolenky do práce si plánuje nadväzne čerpať dovolenku? Ako postupovať vo vzťahu k osobe, ktorá bola prijatá na miesto takého zamestnanca počas materskej/rodičovskej dovolenky?

Osobný spis poslanca a členov komisií neposlancov

25.2.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Má obec povinnosť viesť osobný spis poslanca a člena komisie obce zvoleného z radov občanov? Ak áno, čo musí obsahovať takýto osobný spis?

K termínu poskytnutia stravných lístkov zamestnancom

5.2.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Je možné zamestnancom poskytnúť stravné lístky až po odpracovaní mesiaca alebo je potrebné ich dávať na mesiac dopredu?

Neprijatie preddavku na cestovné náhrady zamestnancom

13.11.2018

JUDr. Dagmara Pagáčová

Musí obec ako zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi preddavky pred jeho vycestovaním na zahraničnú pracovnú cestu? Je zamestnanec povinný ponúknuté preddavky prevziať alebo sa môžeme dohodnúť inak? 

Zmena organizačného poriadku a zmena pracovného pomeru

24.10.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Chceme skrátiť pracovný pomer zamestnanca, ktorý má však s obcou uzatvorenú zmluvu na osemhodinový pracovný čas v súlade s organizačným poriadkom. Je možné tento pracovný pomer skrátiť aj bez súhlasu zamestnanca? Je riešenie zmeniť rozsah pracovného pomeru v organizačnom poriadku?

Povinnosť vrátiť podklady po výberovom konaní

11.9.2018

JUDr. Dagmara Pagáčová

Má obec povinnosť vrátiť neúspešnému uchádzačovi o pozíciu vedúceho zamestnanca poskytnuté podklady na jeho žiadosť?

Zastupovanie prednostu na zastupiteľstve

12.7.2018

JUDr. Henrieta Bicáková

Vedúci útvaru je poverený dočasným zastupovaním prednostu a zúčastní sa v jeho mene aj zasadnutia mestského zastupiteľstva. Podľa rokovacieho poriadku ak o slovo požiada prednosta mestského úradu, musí sa mu udeliť slovo.

Vzťahuje sa právo udelenia slova aj na zastupujúcu osobu?

Poverenie pedagogického zamestnanca vedením materskej školy

13.6.2018

JUDr. Henrieta Bicáková

Zriaďovateľ odvolal riaditeľku materskej školy. Môže zriaďovateľ poveriť iného pedagogického zamestnanca riadením materskej školy aj na dlhšie ako šesť mesiacov príp. opakovane? Aké kvalifikačné predpoklady musí tento poverený pedagogický zamestnanec spĺňať? Kedy musí byť vyhlásené výberové konanie na nového riaditeľa MŠ?

Odmeňovanie zamestnancov na úseku kultúry

8.6.2018

g_Jana Kolesarova

Môže príspevková organizácia v platovom poriadku učiť odmeňovanie časti zamestnancov na úseku kultúry podľa osobitnej stupnice platových taríf? Príspevková organizácia zároveň podpísala kolektívnu zmluvu s obcou pre odmeňovanie zamestnancov, kde takéto vyčlenenie osobitných taríf nie je uvedené.


Uvádzanie základnej mzdy pri ponuke na zamestnávanie

10.5.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Má obec povinnosť pri zverejňovaní pracovnej ponuky uvádzať sumu základnej zložky mzdy? Na koho sa ustanovenia týchto zákonov vzťahujú a na koho sa nevzťahujú?

Refakturácia mzdy

21.3.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Zamestnanec inej spoločnosti upratuje v našich priestoroch a táto spoločnosť nám refakturuje mzdu tohto zamestnanca. Faktúra je s DPH. Môžu nám refakturovať mzdu s DPH? 

Prekročenie právomoci povereným zamestnancom

13.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Starosta obce poveril odborného zamestnanca zabezpečením organizovania volieb členov obecnej Rady školy. Odborný zamestnanec následne poveril riaditeľa školy zabezpečením organizovania volieb členov Rady školy. Nedopustil sa zamestnanec porušenia pracovnej disciplíny z dôvodu prekročenia svojich právomocí?

Používanie súkromných telefónov na služobné účely

12.2.2018

JUDr. Veronika Gvušč

Zamestnancom neposkytujeme služobný telefón, a preto sme sa dohodli na používaní ich súkromných telefónov na služobné účely. Akým spôsobom je možné poskytovať im náhradu za používanie súkromných telefónov? Podlieha táto náhradu povinnosti plateniu daní a odvodov? 

Platový dekrét pri plate nedosahujúcom minimálnu mzdu

8.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Ako vystaviť platový dekrét/oznámenie o výške platu keď nepedagogický zamestnanec (pracujúci vo verejnom záujme) podľa tabuľky platových taríf nedosahuje ani minimálnu mzdu?

Odstúpenie kandidáta na riaditeľa z výberového konania

19.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Je možné, aby kandidát na riaditeľa pred konaním výberového konania stiahol svoju prihlášku? 

Kvalifikačné predpoklady vedúcej školskej jedálne

11.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Aké sú základné kritéria na funkciu vedúcej školskej jedálne? Je potrebné úplne stredné vzdelanie odborné vzdelanie alebo stačí výučný list v odbore kuchár/ka, plus dvojročný kurz na vedúcu kuchyne?

Príplatok za zmennosť učiteľkám MŠ

21.12.2017

Mgr. Miriama Draskovičová

Patrí učiteľkám v materskej školy príplatok za zmennosť? Rannú zmenu majú od 06:30 - 12:30; odpoludňajšiu od 10:30 - 16:30. Striedanie zmien týždenne.

Opätovné uzavretie pracovnej zmluvy so skúšobnou dobou

6.12.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Máme zamestnanca, ktorému končí skúšobná lehota, pracovnej zmluvy uzatvorenej na rok. Je možné s týmto zamestnancom ukončiť túto pracovnú zmluvu a následne uzatvoriť novú na cca 3-4 mesiace, teda opäť na dobu určitú so skúšobnou dobou. 

Vytvorenie pracovného miesta bez obecného zastupiteľstva

27.11.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Môže starosta obce bez vedomia zastupiteľstva vytvoriť nové pracovné miesto a uzatvoriť s pracovníkom pracovnú zmluvu, ak obec má ako súčasť štatútu obce schválenú organizačnú štruktúru obce?

Uznanie osvedčenia na účely kreditového príplatku

15.11.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Pedagogický zamestnanec nám predložil za účelom uznania kreditového príplatku osvedčenie na základe overenia profesijných kompetencií, ktoré mal vydané tohto roku. Máme takto získané osvedčenie zamestnancovi uznať? 

Čerpanie dovolenky v hodinách

2.11.2017

JUDr. Adriana Kováčová

Je možné čerpanie dovolenky zamestnancom v hodinách?

K vyplácaniu príspevkov zo sociálneho fondu

24.10.2017

JUDr. Adriána Kováčová

Môžu sa zo sociálneho fondu vyplácať príspevky zamestnancom v hotovosti? Je možné preniesť zostatok v sociálnom fonde do nasledujúceho kalendárneho roku? Je možné na konci roku nevyčerpané finančné prostriedky vyplatiť zamestnancom cez výplatnú pásku?

Vrátenie náhrady mzdy za prečerpanú dovolenku pri skončení pracovného pomeru

13.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Dohodla som sa so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru, pretože som si našla inú prácu. Avšak mám prečerpanú dovolenku a zamestnávateľ mi tvrdí, že som povinná mu za ňu vrátiť náhradu mzdy. Je to pravda? Môže túto sumu odo mňa zamestnávateľ vymáhať?

Overenie návštevy lekára zamestnanca

13.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Zamestnanec doručí zamestnávateľovi od lekára potvrdenie riadne podpísané lekárom. Má zamestnávateľ právo požadovať od ošetrujúceho lekára informáciu, či zamestnanec bol skutočne prítomný na ošetrení?

Zaradenie sociálneho pracovníka do platovej tarify

24.9.2017

Mgr.Lenka Michalovicova

„Čiastočná“ domácka práca

7.9.2017

Mgr. Matej Trnavský

Je možné skombinovať zamestnancovi prácu s rovnomerne rozvrhnutým pracovným časom s domácou prácou? Je možné pomerne určiť náhradu mzdy pri dôležitých osobných prekážkach v práci?


Rodičovský príspevok a výkon práce

18.8.2017

Lenka Michalovicova

Zamestnankyňa má uzavretý pracovný pomer na dobu neurčitú, je na rodičovskej dovolenke a poberá rodičovský príspevok. Môže mať uzatvorenú pracovnú zmluvu aj v inej organizácii, a zároveň poberať rodičovský príspevok?

Prijatie učiteľky v materskej škole bez splnenia kvalifikačného predpokladu

14.8.2017

JUDr. Veronika Gvušč

Môžeme zamestnať na pracovnú pozíciu - učiteľka v materskej škole uchádzačku, ktorá zatiaľ nespĺňa kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancoch, avšak po skončení štúdia (ktoré začala) ich bude v budúcnosti spĺňať?

Účinnosť organizačnej zmeny a doručovanie výpovede z nadbytočnosti

11.7.2017

GPL JUDr. Adriana Kovacova

Zamestnávateľ zmenou organizačnej štruktúry ruší  pracovné miesto, zmena nastane v júli 2017 s účinnosťou od 01.09.2017. Zamestnávateľ má iné voľné pracovné miesto, ktoré zamestnankyni ponúkne. Môže zamestnávateľ ešte v júli, hneď po prijatí zmeny organizačnej štruktúry, oznámiť pracovníčke zmenu a v prípade odmietnutia voľného miesta jej dať výpoveď?

Nárok na zvýšenie tarifného platu pre opatrovateľky

21.6.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Majú opatrovateľky v domácnosti (vykonávajúce manuálnu činnosť s prevahou fyzickej práce) nárok na zvýšenie tarifného platu podľa § 7 ods. 7 zákona o odmeňovaní?

Zrážky zo mzdy zamestnanca od 01. apríla 2017

9.6.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Na základe exekučného príkazu máme nášmu zamestnancovi zrážať zo mzdy zrážky. Ako máme postupovať? V akej výške môžeme zrážky vykonať?

Ošatné matrikárky

31.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Matrikárka mesta sa zúčastňuje na rôznych obradoch vykonávaných obcou. Je na základe účasti na obradoch, ktoré nie sú preneseným výkonom poskytovať matrikárke ďalšie ošatné nad rámec ošatného, ktoré je jej poskytované ako matrikárke a poskytovať odmenu, ak je jej ku mzde vykonávanej nad rámec pracovného času vyplácaný príplatok za nadčas podľa zákonníka práce?

K vyúčtovaniu výdavkov so služobnou cestou za skupinu zamestnancov

24.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Je možné, ak za skupinu zamestnancov, ktorí sa spoločne zúčastnia služobnej cesty, podá vyúčtovanie oprávnených výdavkov spojených so služobnou cestou jeden zamestnanec s tým, že sám za nich prevezme aj cestovné náhrady?

Súkromné vozidlo na služobné účely a náhrada škody

23.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže sa zamestnanec obce v prípade použitia vlastného motorového vozidla na služobné účely bez havarijného poistenia zrieknuť náhrady škody na tomto vozidle počas pracovnej cesty?

Vvýberové konanie na obsadzovanie vedúcich pracovných pozícií

10.3.2017

Mgr. Matej Trnavský

Aktualizované dňa 10.3.2023

Aké sú podmienky pre výberové konanie ekonóma obce? Je potrebné vykonávať výberové konanie?

Úradné hodiny obecného úradu vs. pracovný čas zamestnancov

16.2.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Uvádzajú sa úradné hodiny obecného úradu v nejakom internom dokumente alebo ich stačí uviesť na verejne prístupnom mieste? Ako je to v prípade, keď pracovný čas zamestnancov nie je totožný s úradnými hodinami obecného úradu?

Zvýšenie tarifného platu za výkon samosprávnej pôsobnosti

27.1.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Podľa akej právnej úpravy sa posudzuje zabezpečovanie výkonu samosprávnej pôsobnosti zamestnanca? Môžeme považovať za zabezpečovanie výkonu samosprávnej pôsobnosti práce zaradené v katalógu pracovných činností spadajúcich pod kód 01 – „Spoločné pracovné činnosti“, kam spadajú napr.: komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend, zabezpečovanie mzdovej a personálnej agendy a podobne? 

Je povinnosťou starostu vydať poriadok odmeňovania?

26.1.2017

Mgr. Matej Trnavský

Vydáva starosta poriadok odmeňovania aj v prípade ak sa pri odmeňovaní zamestnancov obce postupuje podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme? Ak obec postupuje pri odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. a starosta nevydal poriadok odmeňovania, je uvedená skutočnosť porušením zákona?

K nároku na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku

25.1.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Obec je zriaďovateľom základnej školy s materskou školou. Riaditeľ školy v januári tohto roka doručil do podateľne obce žiadosť o preplatenie dovolenky za rok 2015 v počte 14 dní. Ako dôvod nevyčerpania uvádza pracovné dôvody. Ako má starosta obce postupovať?

Kontrola zamestnancov pre požitie alkoholu

24.1.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Musí mať obecný úrad v prípade kontroly svojich zamestnancov na výskyt alkoholu v krvi zakúpený alkohol tester? Musí byť certifikovaný? Je potrebné privolať k výkonu takejto kontroly políciu?

K nároku na pomernú časť dovolenky

24.1.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Zamestnanec odchádza do dôchodku z organizácie, v ktorej pracoval nepretržite 5 rokov. Ukončenie pracovného pomeru dohodou bolo dohodnuté k 31.1.2017. Má zamestnanec nárok na pomernú časť dovolenky za odpracovaný január v zmysle § 102 Zákonníka práce?

Stravné zamestnancov počas účasti na školení

23.1.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Má zamestnanec nárok na stravné lístky za dni, počas ktorých je účastný na školení, školenie si hradil sám, pričom stravné si tiež hradil sám ale nepožadoval stravovanie preplatiť?

Škola bez subjektivity a konanie starostu z pozície zamestnávateľa

7.12.2016

Mgr. Matej Trnavský

Môže dať obec ako zriaďovateľ materskej školy bez právnej subjektivity písomné upozornenie za neuspokojivé plnenie pracovných úloh učiteľkám na základe sťažnosti rodiča, kedy existujú len tvrdenia detí voči tvrdeniam učiteľky?

 

 

Zaradenie zamestnanca s ekonomickou činnosťou do platovej triedy

6.12.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Zaradil ma správne zamestnávateľ do platovej triedy č. 11 pre pracovné činnosti s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme: spoločné pracovné činnosti, keď pracujem v obci ako ekonómka (najnáročnejšia pracovná činnosť predstavuje komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania), pričom mám ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa?

Odhlasovanie a prihlasovanie opätovne zvolenej riaditeľky

25.11.2016

JUDr. Henrieta Bicáková

Riaditeľka materskej školy má zmluvu na dobu neurčitú doteraz 11 rokov. Po piatich rokoch bolo výberové konanie, opäť ju zvolili. Kontrola zo sociálnej poisťovne trvala na tom, že v sociálnej poisťovni ju v deň ukončenia volebného obdobia musia odhlásiť a hneď na druhý deň, keď je vymenovaná za riaditeľku opäť prihlásiť. Je požiadavka Sociálnej poisťovne opodstatnená?

Interné riadenie. Strata predpokladu výkonu práce zamestnanca vo verejnom záujme

11.10.2016

Mgr. Matej Trnavský

Zamestnanec bol počas trvania pracovnej zmluvy odsúdený za úmyselný trestný čin. Vrátil sa z nápravno-výchovného ústavu a chce sa vrátiť do práce. Jedna z podmienok prijatia do pracovného pomeru vo verejnej službe je bezúhonnosť. Je jeho odsúdenie za úmyselný trestný čin dôvodom na rozviazanie pracovného pomeru? Má zamestnávateľ právo žiadať nový výpis z registra trestov?


Dôkazy v konaní o ochrane verejného záujmu

10.10.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže v konaní vo veci ochrany verejného záujmu zabezpečovať dôkazy aj komisia na ochranu verejného záujmu (napr. vyžiadaním informácie od obecného úradu)? A je potrebné v odôvodnení rozhodnutia popísať celý postup konania?

Zamestnanci národného projektu a nárok na príspevok životného poistenia

26.9.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Obec ako zamestnávateľ prispieva svojim zamestnancom na životné poistenie. Majú na takýto príspevok nárok aj zamestnanci, ktorých obec zamestnáva na základe dohody s úradom práce v rámci národného projektu?

Určenie spôsobu dopravy pri pracovnej ceste zamestnávateľom

9.9.2016

Mgr. Matej Trnavský

Zamestnanec na služobnej ceste použil osobné motorové vozidlo ale od zamestnávateľa mal schválený hromadný dopravný prostriedok. Môže mu zamestnávateľ preplatiť len cestu vo výške cestovného hromadnej dopravy? Ako to riešiť v internej smernici?

Funkcia prednostu v obci s nižším počtom zamestnancov a nižším počtom obyvateľov

19.8.2016

Mgr. Matej Trnavský

Môže menovať do funkcie prednostu aj obec s nižším počtom zamestnancov a nižším počtom obyvateľov? Musí byť výberové konanie? Alebo je možné prednostu obecného úradu zvoliť - menovať i z radov zamestnancov?


Stravné lístky pri práci nadčas

20.7.2016

Mgr. Matej Trnavský

Je povinnosťou zamestnávateľa poskytnúť stravné lístky pri nariadení práce nadčas, keď táto práca je zaplatená aj s príplatkom? Ide o sezónnych zamestnancov, odmeňovaných podľa zákonníka práce, ktorí majú nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas v dvojzmennej prevádzke pri dodržaní ustanoveného týždenného pracovného času 37,5 hodín. 

 

 

Vystúpenie mesta zo spoločného stavebného úradu

12.7.2016

Mgr. Matej Trnavský

Mesto vystupuje zo spoločného obecného úradu stavebného.  Všetky povinnosti a práva preberá jedna z obcí, ktorá bude vystupovať aj ako zamestnávateľ. Ako má postupovať preberajúca obec ako sídlo spoločného stavebného úradu, pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov ?

Otázky súvisiace s čerpaním dovolenky starostu

30.6.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Je rozdiel vo výpočte náhrady mzdy pri čerpaní dovolenky medzi zamestnancom obce a starostom?

Ako je to s čerpaním dovolenky starostu? Čerpá sa v bežnom roku prednostne nevyčerpaná dovolenka z minulého roka alebo sa čerpá riadna dovolenka a až po jej vyčerpaní sa dočerpá dovolenka z minulého roka? Zároveň môže byť časť dovolenky, ktorú sa takto nepodarí vyčerpať, preplatená po splnení zákonných podmienok?

Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov vykonávajúcich práce mimo pracovného pomeru

30.6.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Obec v zmysle internej smernice poskytuje stravné lístky pre zamestnancov obce na pracovnú zmluvu a na dohody o vykonaní práce a dohody o brigádnickej práci študentov. Je v súlade so Zákonníkom práce, ak obec internou smernicou rozšírila okruh zamestnancov poskytujúcim stravné lístky aj o dohodárov?

K uloženiu pokuty súbežne popri úroku z omeškania z dôvodu nezaplatenia dane

27.6.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Nakoľko daňovník nezaplatil obci (podľa právoplatného rozhodnutia obce do 31.5.2016) daň z nehnuteľnosti včas, obec ako správca dane mu vyrubi úrok z omeškania zaplatenia dane. Je možné tomuto daňovníkovi uložiť aj pokutu podľa § 155 ods. 1 písm. e) Daňového poriadku za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. d) tohto zákona?

Stanovenie výšky príspevku na stravu

24.6.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Je zamestnávateľ povinný prispievať všetkým zamestnancom na stravovanie rovnakou reálnou sumou, alebo stačí keď je dodržaná rovnaká hodnota v percentuálnom vyjadrení?

Započítanie absolventskej praxe

10.5.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Počíta sa absolventská prax do započítanej praxe zamestnanca na účely jeho zaradenia do platového stupňa v zmysle zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme?

Vyhodnocovanie majetkového priznania vedúcich zamestnancov

14.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

V zákone o výkone prác vo verejnom záujme nie je definované, či je povinnosť každý rok majetkové priznanie vyhodnocovať a skúmať. Je povinnosťou štatutárneho orgánu vypĺňať V. oddiel potvrdenie o vyhodnotení majetkového priznania a preskúmaní úplnosti a pravdivosti?

 

Pol dňa dovolenky pri pružnom pracovnom čase

1.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

Pracovný čas je v zmysle kolektívnej zmluvy stanovený ako pružný pracovný čas. Pracovná doba v zmysle Kolektívnej zmluvy je 37,5 hod. týždenne t.j. 7,5 hod. denne. Zamestnávateľ umožňuje čerpať dovolenku aj v 1/2 dňa. Koľko musí zamestnanec odpracovať ak čerpá ½ dňa dovolenky?

 

Dojednania práce nadčas

1.4.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Vyžaduje si každá situácia, keď zamestnanec ostane dlhšie v práci, pričom za odpracovaný čas si neskôr vyberie náhradné voľno, príkaz priameho nadriadeného o práci nadčas alebo dohodu o práci nadčas? Je možné v internej norme (poriadku odmeňovania) spresniť, že účasť vedúcich zamestnancov na rokovaní obecného zastupiteľstva sa nepovažuje za prácu nadčas? 

Zverejňovanie odmien členov komisií - neposlancov

21.3.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Je možné zverejniť podľa Info zákona výšku odmien členov komisií z radov obyvateľov, t.j. „neposlancov?“

Vedúci zamestnanci a finančná kontrola

9.3.2016

JUDr. Adriána Kováčová

Musia mať zamestnanci vykonávajúci predbežnú finančnú kontrolu v pracovnej zmluve uvedený rozsah kontrolných činností? V prípade, že je zamestnanec poverený ako vedúci zamestnanec, vzťahujú sa na neho pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly aj všetky práva a povinnosti vedúceho zamestnanca?

Zvýšenie kvalifikácie a zaraďovanie do platovej triedy

4.3.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Do ktorej platovej triedy treba zaradiť odborného pracovníka obecného úradu po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v odbore verejná správa z doterajšej 8. platovej triedy?

Zánik členstva v rade školy uplynutím funkčného obdobia

2.3.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Zaniká uplynutím funkčného obdobia Rady školy členstvo aj delegovaným zástupcom zriaďovateľa? Čo v prípade, keď boli zástupcovia zriaďovateľa delegovaní po nástupe nového starostu a ich funkčné obdobie trvalo aj počas funkčného obdobia novej rady školy?

Nárok na stravné a príspevok na dôchodkové sporenie starostov

18.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Mám nárok na stravné lístky zo sociálneho fondu ako starosta na ½ úväzok, ale na úrade trávim oveľa viac času? Má starosta nárok na príspevok od zamestnávateľa na dôchodkové sporenie?

Odstupné pri ukončení pracovného pomeru dohodou

18.2.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Má zamestnanec obecného úradu nárok na odstupné v prípade ukončenia pracovného pomeru dohodou?

Použitie sociálneho fondu na vyplatenie finančného príspevku

28.1.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Je kolektívna zmluva v súlade so zákonom, ak umožňuje zahrnúť zostatkovú sumu zo sociálneho fondu rozdelenú medzi zamestnancov do miezd bez ďalšieho účelu a preukazovania použitia?

Zníženie osobného príplatku zamestnanca

27.1.2016

Mgr. Matej Trnavský

Môže štatutár znížiť osobný príplatok zamestnancovi pri výkone prác vo verejnom záujme bez akéhokoľvek písomného zdôvodnenia? Zamestnanec absolvoval externé vysokoškolské štúdium so zameraním na výkon práce vo verejnom záujme, bez nároku na poskytnutie akýchkoľvek časových a finančných náhrad.

Pracovná náplň zamestnanca vs. organizačný poriadok

15.1.2016

Mgr. Ivana Šivecová

Má pre zamestnancov obce prednosť organizačný poriadok alebo pracovná náplň zamestnanca? V organizačnom poriadku je v úlohách, ktoré má konkrétny zamestnanec plniť uvedená úloha, ktorá v pracovnej náplni uvedená nie je.

Príslušnosť na prejednanie sťažnosti

5.1.2016

Mgr. Matej Trnavský

Kto je povinný riešiť v obci sťažnosti občanov?


Prestávka na odpočinok a jedenie

16.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

V materskej škole bez právnej subjektivity pracujú učiteľky v dvojzmennej prevádzke, pričom pracovná doba je od 07.00 hod. do 16.45 hod. V pracovnom poriadku je ustanovený ich pracovný úväzok na 37,5 hod. týždenne bez prestávok na jedlo. Vzniká učiteľkám nárok na prestávku na odpočinok a jedenie?

Zvýšenie tarifného platu zamestnancom v školskej jedálni

14.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Patrí vedúcej školskej jedálne, kuchárke, pomocnej sile v kuchyni a upratovačke v kuchyni zvýšenie tarifného platu o 15% pri aplikovaní § 7 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov školskej jedálne bez právnej subjektivity v pôsobnosti obce?  

Vnútorný predpis o protispoločenskej činnosti

2.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Musí mať aj malá obec do 200 obyvateľov vypracovanú a schválenú internú smernicu o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti?

Vytvorenie e-mailových adries obce

2.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Je obec/mesto povinné okrem formátu emailovej adresy meno.priezvisko vytvoriť aj iné ako napr. sekretariát, kontrolór atď.?

Príplatky za prácu pri dohodách mimo pracovného pomeru

1.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Má zamestnanec nárok na príplatok napr.: za prácu v noci, cez víkend alebo vo sviatok pri dohode o pracovnej činnosti alebo vykonaní práce?

K skončeniu pracovného pomeru s invalidným dôchodcom

13.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zamestnanec chránenej dielne (invalidný dôchodca s postihnutím nad 70%) je práce neschopný viac ako rok. Môže predložiť lekársky posudok, že pri svojej diagnóze už nie je možné, aby naďalej pracoval. Aká je možnosť ukončiť s ním pracovný pomer zo strany zamestnávateľa? Bude mať nárok na odstupné?

Postavenie prednostu obecného úradu

13.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Aké je postavenie prednostu obecného úradu vo vzťahu ku Spoločnému stavebnému úradu? Je prednosta obecného úradu oprávnený akokoľvek prikazovať práce zamestnancom, kontrolovať ako plnia povinnosti a pod. ?


Zverejňovanie platu zamestnanca obce hlavným kontrolórom?

2.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Môžeme referenta obecného úradu považovať za zamestnanca vo verejnom záujme? Môže kontrolór obce zverejniť jeho plat?

Zastupiteľstvo a zasahovanie do chodu obecnej materskej školy

23.10.2015

Mgr. Matej Trnavský

Obec je zriaďovateľom materskej škôlky bez právnej subjektivity. Môžu poslanci zasahovať do rozsahu prevádzkových hodín MŠ (v čase školských prázdnin) a do počtu učiteľov v MŠ?  

Havarijné poistenie súkromného motorového vozidla

7.10.2015

Mgr. Matej Trnavský

Starosta obce využíva súkromné cestné motorové vozidlo na pracovné cesty súvisiace s výkonom funkcie starostu. Musí mať starosta na svoje motorové vozidlo uzatvorenú poistnú zmluvu na havarijné poistenie?  

 

Udelenie výnimky z plnenia kvalifikačných predpokladov

25.9.2015

Mgr. Matej Trnavský

Zamestnankyňa pracuje na obci ako personalistka. V minulosti bola zaradená v platovej triede č.9 ale preradili sme ju do platovej triedy č.8., pretože nespĺňa kvalifikačný predpoklad. Starosta jej udelil v minulosti výnimku z plnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania vzhľadom na dosiahnutú prax a vek. Urobil tak podľa § 1 ods.1, písm. c) zákona č. 553/2003 Z. z. dňa 16.12.2008. Je takéto udelenie výnimky stále platné?

Výpočet odstupného zamestnancovi vo verejnej správe pri výkone práce vo verejnom záujme

11.9.2015

Mgr. Matej Trnavský

Z čoho sa počíta odstupné zamestnancovi vo verejnej správe? Z platu za posledný kalendárny štvrťrok alebo z funkčného platu ku dňu skončenia pracovného pomeru, pričom zamestnancovi bol odobratý osobný príplatok?

 

Odvolanie prednostu obecného úradu počas dočasnej pracovnej neschopnosti

14.8.2015

Mgr. Matej Trnavský

Môže byť prednosta obecného úradu odvolaný aj počas práceneschopnosti. Hrozí, že potom ako sa prednosta dozvedel o možnosti, že bude odvolaný nastúpi na PN.

Zaraďovanie do platových tried

14.8.2015

Mgr. Matej Trnavský

Ako má byť zamestnanec zaradený do platovej triedy, ak obec výslovne od uchádzača vyžadovala, aby mal ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa? Na účely posudzovania počtu rokov praxe pre stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, sa zohľadňujú aj roky štúdia na vysokej škole?

Neplnenie racionalizačných opatrení riaditeľom školy ako porušenie pracovnej disciplíny

21.7.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Aké sú legálne možnosti obce žiadať od riaditeľa školy (zriaďovateľom je obec) realizáciu racionalizačných opatrení a akou formou vynútiť ich plnenie?

Nezaujatosť komisie pri výbere náčelníka obecnej polície?

16.7.2015

Mgr. Matej Trnavský

Mesto vyhlásilo výberové konanie na funkciu náčelníka mestskej polície. Členom výberovej komisie je švagor jedného z kandidátov. Nedochádza ku konfliktu záujmov?

Nárok na odchodné pri dvoch pracovných pomeroch

9.7.2015

Mgr. Ivana Gumanova

Naša zamestnankyňa má u nás dva pracovné vzťahy, jeden na plný pracovný úväzok a druhý na čiastočný úväzok (iný druh práce). Má pri odchode do starobného dôchodku a ukončení oboch prac. vzťahov dohodou nárok na vyplatenie odchodného aj z vedľajšieho prac. pomeru alebo len z hlavného? Ak by ukončila len hlavný pracovný pomer a vedľajší si ponechala, má nárok na vyplatenie odchodného len z hlavného prac. pomeru?

Vzdanie sa nároku na stravovanie zamestnancom

3.7.2015

Mgr. Matej Trnavský

Podľa § 152 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom stravovanie. Ako postupovať v prípade ak sa zamestnanec  vzdá svojich nárokov na stravovanie resp. stravných poukážok, nakoľko zamestnávateľ stravovanie zabezpečuje touto formou?  Je možné toto vzdanie sa nároku na stravovanie vo väzbe na § 17 ods. 1 Zákonníka práce  považovať za platný právny úkon a ako má zamestnávateľ ďalej postupovať?


Podnikanie „bežného“ zamestnanca popri výkone práce vo verejnom záujme

23.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Môže zamestnankyňa centra voľného času (vychovávateľka) okrem výkonu práce vo verejnom záujme mať aj živnosť (podniká v kaderníctve)? Nejedná sa o vedúceho zamestnanca.

Nahlásenie dobrovoľníka do Sociálnej poisťovne a výška úhrad

5.6.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže prijímateľ dobrovoľníckej činnosti prihlásiť občana Európskej únie či iného štátu do Sociálnej poisťovne ? Ak áno, akým spôsobom resp. akú výšku úhrad má táto organizácia platiť za tohto dobrovoľníka? 

Odvolanie prednostu obecného úradu

26.5.2015

Mgr. Matej Trnavský

Ako je potrebné postupovať pri odvolaní prednostu obecného úradu a aké sú povinnosti obce pri rozviazaní pracovného pomeru s prednostom, prípadne pri zrušení funkcie prednostu?

Poriadok odmeňovania zamestnancov a rôzne organizačné zložky mesta

27.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Ako postupovať pri odmeňovaní špecifických zložiek zamestnancov mesta ako napríklad mestská polícia, detské jasle, mestské divadlo, ktorí sú zamestnanci mesta ale vzhľadom na ich činnosť sú samostatne fungujúce organizačné zložky mesta podľa osobitných predpisov? Máme pri odmeňovaní použiť poriadok odmeňovania ako pri bežných zamestnancoch mesta s miestom výkonu práce mestský úrad?

 

 

Odmeňovanie zamestnancov obce, ktorí vykonávajú pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce

24.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme sa v zmysle § 1 ods. 5 nevzťahuje na zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce. Je možné zaradiť upratovačku obecného úradu zaradiť medzi zamestnancov podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme?

Odmeňovanie zamestnancov obce – Zákonník práce či Zákon o odmeňovaní?

13.2.2015

JUDr. Adriána Kováčová

Podľa § 1 ods. 3 písm. b) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zamestnávateľ nemusí postupovať pri odmeňovaní zamestnancov podľa príslušného zákona a postupuje podľa poriadku odmeňovania upraveného podľa Zákonníka práce, pričom mzdové podmienky zamestnancov obce nesmú byť nižšie ako ich posledný priznaný funkčný plat podľa tohto zákona.

 

Je možné pre účely odmeňovania rozčleniť zamestnancov obce, napr. podľa kritéria miesta výkonu s tým, že časť by bola odmeňovaná podľa poriadku odmeňovania a časť podľa zákona č. 553/2003 Z. z.?

Opätovne zvolený starosta a povinnosť požiadať o uvoľnenie na výkon funkcie

27.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Mesto dlhodobo uvoľnilo svojho zamestnanca na výkon verejnej funkcie starostu v inej obci, a to na dobu volebného obdobia. Zamestnanec bol opätovne zvolený v obci za starostu ale do dnešného dňa nesplnil povinnosť včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie ďalšieho pracovného voľna, ani ho neupovedomil o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní. Môže zamestnávateľ považovať konanie zamestnanca za porušenie pracovnej disciplíny? Môže zamestnávateľ skončiť s takýmto zamestnancom pracovný pomer ?  

K dojednaniu pracovného pomeru riaditeľa školy

7.1.2015

GPL Miriama Draskovicova

Môžeme s riaditeľom obecnej školy dohodnúť v pracovnej zmluve pracovný pomer na dobu určitú v trvaní 5 rokov?

Postup výkonu kontroly obsahu tašky zamestnávateľom

11.11.2014

Mgr. Igor Šumichrast

Môže zamestnávateľ kontrolovať zamestnancovi obsah jeho tašky pri odchode z pracoviska? V prípade ak môže, aký je postup?

Priznávanie 15% zvýšenia tarifného platu

29.10.2014

Mgr. Matej Trnavský

V zmysle § 7 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme má zamestnávateľ povinnosť vymedziť okruh zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon samosprávnej pôsobnosti alebo prenesený výkon štátnej správy a patrí im zvýšenie tarifného platu o 15 %. Obec má schválený pracovný poriadok, v ktorom je ustanovené: „zamestnancovi, ktorý zabezpečuje výkon samosprávnej pôsobnosti alebo prenesený výkon štátnej správy patrí zvýšenie tarifného platu o 15%.“ Postačuje takéto vágne vymedzenie v pracovnom poriadku alebo je nutné presne definovať zamestnancov podľa organizačného poriadku, ktorí majú nárok na príplatok. Ako je to v prípade, ak zamestnanec vykonáva na základe ústneho príkazu starostu aj úkony, ktoré sú preneseným výkonom štátnej správy, hoci z pracovnej zmluvy mu táto činnosť nevyplýva?

Čerpanie prostriedkov sociálneho fondu

4.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

V prípade čerpania prostriedkov zo sociálneho fondu zamestnancov obecného úradu formou príspevku na rekreáciu a regeneráciu pracovnej sily a na jednodňové zájazdy má zamestnanec, ktorý sa nezúčastní zájazdu nárok na vyplatenie finančnej čiastky z fondu v rovnakej výške ako boli hradené náklady účastníkom zájazdu?

Prednostné zamestnanie existujúceho zamestnanca na uvoľnené pracovné miesto na dobu neurčitú?

30.6.2014

Mgr. Igor Šumichrast

Má prednostný nárok na pracovné miesto (na dobu neurčitú) po odchádzajúcom zamestnancovi zamestnanec, ktorý u zamestnávateľa pracuje v pracovnom pomere na dobu určitú?

Nárok na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku

6.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môže si zamestnanec nárokovať náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku po skončení pracovného pomeru? Je možné na tento prípad aplikovať ustanovenie §36 Zákonníka práce?


Smernica o používaní osobných služobných motorových vozidiel obecného úradu

7.2.2014

Mgr. Matej Trnavský

Obec pripravuje návrh Smernice o používaní osobných služobných motorových vozidiel obecného úradu. Podľa ktorého zákona, vyhlášky alebo nariadenia určí obec normu spotreby pohonných látok.

Záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

7.2.2014

Mgr. Matej Trnavský

Obec ako zamestnávateľ prispieva svojím zamestnancom na doplnkové dôchodkové poistenie príspevok vo výške 6,64 €. V kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. na rok 2014 čl. II ods. 7 sa uvádza, že príspevok v roku 2014 je najmenej 2% z objemu zúčtovaných platov. V kolektívnej zmluve medzi odborovou organizáciou a obcou je suma príspevku vo výške najmenej 6,64 €. Musíme dodržiavať kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa ?

 

Skončenie pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú

24.1.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ako môže obec ukončiť pracovný pomer na dobu určitú, ak má v pracovnom pomere opatrovateľku, ktorá má v zmluve uvedené, že jej pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú - po dobu trvania nároku na opatrovateľskú službu. Opatrovaný však zomrel a obec jej môže poskytnúť iba iný druh práce na úväzok 1 hodinu denne. V prípade, že opatrovateľka neprijme túto zmenu je obec povinná vyplatiť opatrovateľke odstupné?

Pracovný úraz zamestnanca na pracovisku mimo pracovnej doby

20.1.2014

Mgr. Igor Šumichrast

Zamestnanec si spôsobil úraz na pracovisku, kde mimo pracovnej doby a mimo svojich pracovných povinností doručoval listinu z jedného oddelenia na druhé. Tento spôsobený úraz zamestnanec nenahlásil bezprostredne ale až nasledujúci deň. Ako riešiť vzniknutú situáciu?

Chýbajúci popis pracovnej náplne pri podpise pracovnej zmluvy

10.1.2014

Mgr. Veronika Tóthová

So zamestnancom sme podpísali pracovnú zmluvu, v ktorej nebola vymedzená pracovná náplň zamestnanca. Pracovnú náplň sme k pracovnej zmluve doplnili dodatočne. Vznikol pracovný pomer za uvedených okolností platne? 

Domácka práca a zamestnanci samosprávy

24.5.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Môže obec s malým počtom obyvateľov využiť inštitút domáckej práce?

Určenie okamihu uplynutia výpovednej doby

22.3.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Ako správne určiť okamih uplynutia výpovednej doby v prípade výpovede danej zamestnávateľom alebo zamestnancom ak bol zamestnanec počas jej plynutia uznaný za dočasne práceneschopného?

Zrážky zo mzdy a iných príjmov na základe dohody o zrážkach podľa Občianskeho zákonníka

5.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Bola nám doručená dohoda o zrážkach zo mzdy a iných príjmov uzatvorená medzi našim zamestnancom a spoločnosťou ABC. Sme povinní vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov na základe vyššie uvedenej dohody?

Zrážky zo mzdy a iných príjmov v prípade neuzatvorenia dohody o zrážkach zo mzdy

5.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Zamestnankyňa ekonomického úseku sa dopustila protiprávneho činu, týkajúceho sa neoprávneného prevodu finančných prostriedkov. Momentálne nemáme z jej strany zabezpečené, teda vrátene finančné prostriedky na účet obce. So zamestnankyňou bol ukončený pracovný pomer dohodou o ukončení pracovného pomeru k určitému dňu v minulom týždni. 

Obsadzovanie voľných pracovných miest na výkon práce vo verejnom záujme

5.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Akým spôsobom má postupovať zamestnávateľ pri obsadzovaní voľných pracovných miest na výkon práce vo verejnom záujme?

Povinnosť zamestnávateľa mať vypracovaný pracovný poriadok

5.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Je zamestnávateľ povinný mať vypracovaný pracovný poriadok?

Ako založiť neziskovú organizáciu?

22.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Podmienky založenia, vzniku, zrušenia, zániku, postavenia orgánov a hospodárenia neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení
Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (53)

VZN určujúce povinnosti len do vnútra obce vs. interný predpis

15.5.2024

Monika Grichová

Náhrady mzdy za trvajúci pracovný pomer a súbežný pracovný pomer

11.3.2024

Alexandra Močárová

Práca nadčas vykonávaná svojvoľne

26.2.2024

Alexandra Močárová

Nezlučiteľnosť funkcie poslanca zastupiteľstva s funkciou policajta a odňatie odmeny

7.2.2024

Alexandra Močárová

Zákaz nosenia náboženských symbolov na pracovisku

12.12.2023

Alexandra Močárová

Pracovný pomer konateľa a manažéra spoločnosti súčasne vs. závislá práca

13.9.2023

Alexandra Močárová

Diskriminácia z dôvodu veku vo výberovom konaní

12.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Činnosť stavebného úradu prostredníctvom „dohodára“

14.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Zodpovednosť riaditeľa školy za škodu vs. subjektivita škola

12.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Pracovnoprávny vzťah vs. funkčný vzťah riaditeľa školy a správny subjekt pre ukončenie pracovného pomeru

12.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Nesúhlas obce s vymenovaním riaditeľa školy ako iný zásah orgánu verejnej správy?

3.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Nejednoznačné ukončenie pracovného pomeru výpoveďou – poskytnutie možností

26.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Diskriminácia zamestnankyne jaslí z dôvodu prekrytia si tváre

6.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Ukončenie pracovného pomeru návratom iného zamestnanca

6.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Protiprávny pokyn zamestnávateľa

28.6.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Sociálne zabezpečenie pri výkone práce v dvoch krajinách pre jedného zamestnávateľa

4.6.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Faktický pracovný pomer hlavného kontrolóra obce

14.5.2021

JUDr. Veronika Gvušč

K opakovanému uzatváraniu zmlúv na dobu určitú vo verejnej správe

19.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Znížený majetkový cenzus v prípade zamestnávateľa

5.2.2021

Mgr. Monika Ivanová

Výberové konanie ako výkon verejnej moci?

29.1.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Hľadanie si práce v inom členskom štáte a právo na pobyt

22.1.2021

Mgr. Monika Ivanová

Časovo obmedzená ponuka voľného pracovného miesta pre zamestnanca

9.10.2020

Mgr. Monika Ivanová

K pojmu iný zásah orgánu verejnej správy v spojení s možnosťou súdnej ochrany

11.9.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Krajský súd Bratislava z 27.5.2020 - Dátum prijatia organizačnej zmeny a výpoveď daná zamestnávateľom

7.8.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 25.4.2019 - Ponuková povinnosť pri výpovedi v čase práceneschopnosti zamestnanca

10.7.2020

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 26.5.2020 - Náprava protiprávneho stavu do budúcna vs. zbavenie sa zodpovednosti za porušenie pracovnoprávnych predpisov

19.6.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 27.6.2019 - Vplyv neudelenia súhlasu zástupcov zamestnancov na platnosť výpovede

5.6.2020

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd ČR z 19.12.2016 - Alkohol na pracovisku a neplatná výpoveď

28.5.2020

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd SR z 26.4.2016 - Výpoveď pre nesplnenie kvalifikačného predpokladu podľa katalógu pracovných činností

14.2.2020

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd SR z 24.10.2018 - Rozdiel medzi evidenciou dochádzky do práce a evidenciou pracovného času

16.1.2020

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Zvolen z 11.4.2018 - Právomoc zastupiteľstva v pracovnoprávnych veciach

22.11.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 8.8.2018 - K protokolu o zisťovaní príčin pracovného úrazu a jeho prerokovaniu

6.9.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Okresná prokuratúra Zvolen z 23.4.2018 - Ukladanie úloh prednostovi obecného úradu zastupiteľstvom

9.8.2019

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd Košice z 14.1.2015 - K uzneseniu o povinnom zverejňovaní mzdy vedúcich zamestnancov

28.6.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 27.6.2018 - Bežná neopatrnosť ako dôvod zániku práva na náhradu škody?

14.12.2018

Mgr. Miroslava Kušníriková

Okresná prokuratúra Košice - okolie z 8.6.2015 - Protest prokurátora proti uzneseniu o povinnosti obecného úradu vypracovať plán služobných ciest

1.7.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Kežmarok z 22.4.2015 - Protest prokurátora proti VZN o zásadách vybavovania sťažností - neoprávnená úprava

27.5.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Krajská prokuratúra Košice z 12.10.2015 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu primátora - pozastavenie činnosti mestskej polície bez kompetencie

20.5.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra v Michalovciach z 7.5.2015 - Protest prokurátora proti uzneseniu obecného zastupiteľstva obce, ktorým bola odvolaná z funkcie hlavná kontrolórka obce

11.3.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Ústavný súd SR z 9.10.2013 - Verejný funkcionár po ukončení aktívneho výkonu funkcie

1.4.2014

Bc. Ivana Gumanová

Súdny dvor Európskej únie z 5.12.2013 - Vykonávanie zárobkovej činnosti akejkoľvek povahy štátnymi príslušníkmi členských štátov

1.4.2014

Bc. Ivana Gumanová

Ústavný súd SR z 10.10.2013 - Verejný funkcionár - Skončenie výkonu verejnej funkcie

1.4.2014

Bc. Ivana Gumanová

Ústavný súd SR z 26.8.1998 - Uznesenie mestského zastupiteľstva a porušenie ústavného práva podľa čl. 35 ods. Ústavy Slovenskej republiky, Ústavné právo na prácu a právo na konkrétnu prácu

11.6.2013

Michaela Uhrinová

Najvyšší súd SR z 15.12.2011 - Nečinnosť orgánu verejnej správy

15.4.2013

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 30.4.2012 - Preskúmanie zákonnosti rozhodnutia

15.4.2013

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 30.1.2013 - Preskúmavanie zákonnosti rozhodnutia

15.4.2013

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 30.1.2013 - Preskúmanie zákonnosti fiktívneho rozhodnutia

15.4.2013

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 16.4.2008 - Náležitosti podania v správnom práve

22.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 22.8.2008 - Nadbytočnosť zamestnanca

20.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 24.7.1992 - Neplatné skončenie pracovného pomeru

19.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 31.3.2010 - Neplatné skončenie pracovného pomeru

19.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd ČR z 8.3.2005 - Rozhodnutie rady obce o odvolaní zamestnanca z funkcie

30.10.2012

Mgr.Dagmar Haňdiaková

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (3)

SNSĽP- Poskytnutie materiálnych benefitov očkovaným zamestnancom

21.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

NKÚ c/a Neded - správa z kontrolnej činnosti po zákonnej lehote

15.4.2016

Administrátor

NKÚ c/a Vtáčkovce - uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

1.4.2016

Administrátor

Vzory dokumentov (10)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (33)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.