Aktuálne

Najnovšia legislatíva pre samosprávu - spracúvame denne - viac info v newsletter alebo na portáli

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE SAMOSPRÁVU

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

isamosprava.sk ꟾ i3 právo

Odpovede nájdete u nás - prípadové štúdie, články a poradenstvo

Jedinečný servis

pre všetky obce/mestá, starostov/primátorov, poslancov

Aktuálne k daňovým povinnostiam
MIESTNE DANE

isamosprava.sk ꟾ i3 právo

Odpovede nájdete u nás - prípadové štúdie, články a poradenstvo

Jedinečný servis

pre všetky obce/mestá, starostov/primátorov, poslancov

Aktuálne k daňovým povinnostiam
MIESTNE DANE
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Môže byť v Smernici o výberovom konaní riaditeľa rozpočtovej organizácie a náčelníka polície schválená určitá doba funkčného obdobie (napr. 5 rokov) po uplynutí ktorej by bolo vyhlásené nové výberové konanie? Musí túto smernicu schváliť obecné zastupiteľstvo?

07.06.2023

 

Dňa 05.06.2023 bol v MPK zverejnený návrh Vyhlášky MŽPSR o podrobnostiach manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú potrebu, ktorého cieľom je v súvislosti s implementáciou smernice 2020/2184, ustanoviť podrobnosti manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu.

07.06.2023

 

Dňa 05.06.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu Vyhlášky MIRRI SR č. 70/2021 o zaručenej konverzii, ktorého cieľom je:

1. umožniť pri zaručenej konverzii zachovať formát pôvodného dokumentu a konvertovať len formát elektronického podpisu,

2. umožniť vytváranie osvedčovacej doložky v elektronickej podobe vo forme PDF súboru a jej spojenie s novovzniknutým dokumentom do jedného PDF dokumentu,

3. poskytnúť možnosť neuvádzať údaje o vnorených kontajneroch v osvedčovacej doložke a zázname o zaručenej konverzii, ak to technické podmienky neumožňujú,

4. neuvádzať digitálny odtlačok novovzniknutého dokumentu, ak je novovzniknutý dokument spojený s osvedčovacou doložkou do jedného dokumentu,

5. vymedziť typy podpisov, ktoré musia byť povinne vyhodnotené - podpisy vytvorené s certifikátmi vydanými kvalifikovanými poskytovateľmi.

07.06.2023

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 05.06.2023 bola zverejnená predbežná informácia k Návrhu vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024 až 2026, ktorého cieľom je vydanie programu štátnych štatistických zisťovaní na nové trojročné obdobie, na roky 2024 až 2026.

07.06.2023

 

Dňa 02.06.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva dopravy SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu.

06.06.2023

 

Prokurátor podal protest proti VZN obce, ktorým obec zaviedla poskytovanie rôznych finančných príspevkov fyzickým osobám (jubilantom, príspevok rodičom detí), ktoré boli nad rámec zákona a nebolo možné ich takto vôbec poskytovať.

05.06.2023

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 07.06.2023 bol v MPK zverejnený návrh Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím Detstvo bez násilia pre všetky deti (2023-2029) a Akčný plán vychádzajúci z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím Detstvo bez násilia pre všetky deti (2023 – 2026).

08.06.2023

 

Dňa 06.06.2023 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje vyššia suma základnej zložky mzdy profesionálneho náhradného rodiča. Cieľom je zlepšenie podmienok pre udržateľnosť zamestnancov- profesionálnych náhradných rodičov a zároveň aj podmienky pre zvýšenie záujmu o prácu profesionálnych náhradných rodičov v centrách pre deti a rodiny.

08.06.2023

 

Dňa 23.05.2023 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Cieľom je realizácia ústavného práva poistenca na asignáciu časti uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe v prospech osoby, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe.

06.06.2023

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Môže byť v Smernici o výberovom konaní riaditeľa rozpočtovej organizácie a náčelníka polície schválená určitá doba funkčného obdobie (napr. 5 rokov) po uplynutí ktorej by bolo vyhlásené nové výberové konanie? Musí túto smernicu schváliť obecné zastupiteľstvo?

07.06.2023

 

Dňa 05.06.2023 bol v MPK zverejnený návrh Vyhlášky MŽPSR o podrobnostiach manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú potrebu, ktorého cieľom je v súvislosti s implementáciou smernice 2020/2184, ustanoviť podrobnosti manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu.

07.06.2023

 

Dňa 05.06.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu Vyhlášky MIRRI SR č. 70/2021 o zaručenej konverzii, ktorého cieľom je:

1. umožniť pri zaručenej konverzii zachovať formát pôvodného dokumentu a konvertovať len formát elektronického podpisu,

2. umožniť vytváranie osvedčovacej doložky v elektronickej podobe vo forme PDF súboru a jej spojenie s novovzniknutým dokumentom do jedného PDF dokumentu,

3. poskytnúť možnosť neuvádzať údaje o vnorených kontajneroch v osvedčovacej doložke a zázname o zaručenej konverzii, ak to technické podmienky neumožňujú,

4. neuvádzať digitálny odtlačok novovzniknutého dokumentu, ak je novovzniknutý dokument spojený s osvedčovacou doložkou do jedného dokumentu,

5. vymedziť typy podpisov, ktoré musia byť povinne vyhodnotené - podpisy vytvorené s certifikátmi vydanými kvalifikovanými poskytovateľmi.

07.06.2023

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 05.06.2023 bola zverejnená predbežná informácia k Návrhu vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024 až 2026, ktorého cieľom je vydanie programu štátnych štatistických zisťovaní na nové trojročné obdobie, na roky 2024 až 2026.

07.06.2023

 

Dňa 02.06.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva dopravy SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu.

06.06.2023

 

Prokurátor podal protest proti VZN obce, ktorým obec zaviedla poskytovanie rôznych finančných príspevkov fyzickým osobám (jubilantom, príspevok rodičom detí), ktoré boli nad rámec zákona a nebolo možné ich takto vôbec poskytovať.

05.06.2023

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 07.06.2023 bol v MPK zverejnený návrh Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím Detstvo bez násilia pre všetky deti (2023-2029) a Akčný plán vychádzajúci z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím Detstvo bez násilia pre všetky deti (2023 – 2026).

08.06.2023

 

Dňa 06.06.2023 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje vyššia suma základnej zložky mzdy profesionálneho náhradného rodiča. Cieľom je zlepšenie podmienok pre udržateľnosť zamestnancov- profesionálnych náhradných rodičov a zároveň aj podmienky pre zvýšenie záujmu o prácu profesionálnych náhradných rodičov v centrách pre deti a rodiny.

08.06.2023

 

Dňa 23.05.2023 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Cieľom je realizácia ústavného práva poistenca na asignáciu časti uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe v prospech osoby, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe.

06.06.2023