Aktuálne

Obce začali využívať TRIPLE licenciu s prínosom aj pre obyvateľov obce - viac informácií v časti "Registrácia"

Čoskoro bude rokovať NRSR - budeme sledovať priebeh a informovať o najnovších zmenách legislatívy.

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE SAMOSPRÁVU

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 v 1

Prinášame TRIPLE LICENCIU 3 odborných portálov ꟾ *3 portály v 1*

Kompletný balíček 3 portálov

*isamosprava.sk* *itretisektor.sk* *iservispreludi.sk*

Asistent i3 chat online

Opýtajte sa nás - chat rozhovor - odborný poradca po ruke

NOVINKA

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 portály v 1
zakúpiť

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 v 1

Prinášame TRIPLE LICENCIU 3 odborných portálov ꟾ *3 portály v 1*

Kompletný balíček 3 portálov

*isamosprava.sk* *itretisektor.sk* *iservispreludi.sk*

Asistent i3 chat online

Opýtajte sa nás - chat rozhovor - odborný poradca po ruke

NOVINKA

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 portály v 1
zakúpiť
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

NKÚ SR vykonal v roku 2020 finančnú kontrolu vo vybraných obciach a na MF SR. Kontrola bola zameraná na správnosť a spoľahlivosť vykazovania ako aj použitia návratných zdrojov financovania miestnej územnej samosprávy v nadväznosti na dosiahnuté výsledky rozpočtového hospodárenia a schopnosť splácať záväzky.

15.06.2021

Žalobcovia sa domáhali zrušenia rozhodnutia žalovaného správneho orgánu (obec) s tým, že žalovaný správny orgán je povinný doručiť žalobcom v postavení opomenutého účastníka konania rozhodnutie žalovaného vo veci dodatočného povolenia nelegálnej stavby.

14.06.2021

Na začiatku volebného obdobia boli určení na ustanovujúcom zastupiteľstve dvaja poslanci ako overovatelia zápisnice pre celé volebné obdobie. Ak nie sú prítomní na zastupiteľstve podpisujú dané uznesenia aj títo poslanci alebo musí byť zvolený iný overovateľ ?

11.06.2021

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Účelom kontroly vykonanej NKÚ bolo preveriť dodržiavanie pravidiel súvisiacich s nakladaním obecného nehnuteľného majetku, zhodnotiť prevod majetku obce z hľadiska zásad dobrého hospodára a v neposlednom rade zhodnotiť úpravu pravidiel prevodu majetku obcí v platnej legislatíve.

31.05.2021

Na zasadnutí zastupiteľstva poslanci vzali na vedomie ústnu správu komisie a na základe tejto správy umožnili predaj bytov. Je potrebné hlasovanie zastupiteľstva o predaji týchto bytov? K takému to spôsobu predaja došlo ešte v roku 2014.

31.05.2021

Dňa 24.05.2021 bol v MPK zverejnený zákon, ktorým sa mení zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve s viacerými zmenami.

26.05.2021

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 15.6.2021 bol do MPK zaradený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

16.06.2021

Dňa 08.06.2021 bola do MPK zaradená predbežná informácia k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok pri výkone rozhodnutia.

09.06.2021

Dňa  02.06.2021 bolo v MPK zverejnené nariadenie, ktorým sa upravuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie. Nariadenie bolo vypracované na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 42 ods. 7 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.[1]

02.06.2021

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

NKÚ SR vykonal v roku 2020 finančnú kontrolu vo vybraných obciach a na MF SR. Kontrola bola zameraná na správnosť a spoľahlivosť vykazovania ako aj použitia návratných zdrojov financovania miestnej územnej samosprávy v nadväznosti na dosiahnuté výsledky rozpočtového hospodárenia a schopnosť splácať záväzky.

15.06.2021

Žalobcovia sa domáhali zrušenia rozhodnutia žalovaného správneho orgánu (obec) s tým, že žalovaný správny orgán je povinný doručiť žalobcom v postavení opomenutého účastníka konania rozhodnutie žalovaného vo veci dodatočného povolenia nelegálnej stavby.

14.06.2021

Na začiatku volebného obdobia boli určení na ustanovujúcom zastupiteľstve dvaja poslanci ako overovatelia zápisnice pre celé volebné obdobie. Ak nie sú prítomní na zastupiteľstve podpisujú dané uznesenia aj títo poslanci alebo musí byť zvolený iný overovateľ ?

11.06.2021

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Účelom kontroly vykonanej NKÚ bolo preveriť dodržiavanie pravidiel súvisiacich s nakladaním obecného nehnuteľného majetku, zhodnotiť prevod majetku obce z hľadiska zásad dobrého hospodára a v neposlednom rade zhodnotiť úpravu pravidiel prevodu majetku obcí v platnej legislatíve.

31.05.2021

Na zasadnutí zastupiteľstva poslanci vzali na vedomie ústnu správu komisie a na základe tejto správy umožnili predaj bytov. Je potrebné hlasovanie zastupiteľstva o predaji týchto bytov? K takému to spôsobu predaja došlo ešte v roku 2014.

31.05.2021

Dňa 24.05.2021 bol v MPK zverejnený zákon, ktorým sa mení zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve s viacerými zmenami.

26.05.2021

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 15.6.2021 bol do MPK zaradený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

16.06.2021

Dňa 08.06.2021 bola do MPK zaradená predbežná informácia k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok pri výkone rozhodnutia.

09.06.2021

Dňa  02.06.2021 bolo v MPK zverejnené nariadenie, ktorým sa upravuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie. Nariadenie bolo vypracované na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 42 ods. 7 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.[1]

02.06.2021