Aktuálne

NRSR schválila zmenu volebných zákonov - spracované znenie zmien už nájdete na našom portáli

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE SAMOSPRÁVU

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 v 1

Prinášame TRIPLE LICENCIU 3 odborných portálov ꟾ *3 portály v 1*

Kompletný balíček 3 portálov

*isamosprava.sk* *itretisektor.sk* *iservispreludi.sk*

Asistent i3 chat online

Opýtajte sa nás - chat rozhovor - odborný poradca po ruke

NOVINKA

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 portály v 1
zakúpiť

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 v 1

Prinášame TRIPLE LICENCIU 3 odborných portálov ꟾ *3 portály v 1*

Kompletný balíček 3 portálov

*isamosprava.sk* *itretisektor.sk* *iservispreludi.sk*

Asistent i3 chat online

Opýtajte sa nás - chat rozhovor - odborný poradca po ruke

NOVINKA

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 portály v 1
zakúpiť
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

V súvislosti s prijatými opatreniami Vlády SR a UVZ SR ohľadne koronavírusu, v prípade ak obecné zastupiteľstvo bude zasadať klasicky, za účasti poslancov a bez verejnosti, musíme zasadnutie nahrávať? Platí v tomto prípade podpísanie uznesení do 10 dní a zverejnenie zápisnice tiež do 10 dní? 

13.05.2020

Aktualizované dňa 26.11.2021

Prokurátor podal protest proti VZN obce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, pretože bolo v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Obec nad rámec upravila okruh subjektov na ktoré sa úprava podmienok pre poskytovanie dotácií vzťahuje, uložila povinnosť, že žiadateľ musí mať ku dňu podania žiadosti vysporiadané všetky záväzky voči obci,  ustanovila, že žiadosti, ktoré neboli predložené do určitého dátumu budú z procesu posudzovania vyradené, okrem odôvodnených mimoriadnych žiadostí, upravila, že v prípade nedodržania zmluvných podmienok poskytnutia dotácie nebude takémuto žiadateľovi v nasledujúcom kalendárnom roku poskytnutá dotácia, ustanovila, že kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva hlavný kontrolór obce.

06.12.2021

 

V príspevku poukážeme na súčasti rozpočtového procesu v obci a VÚC. Zameriame sa na jeho jednotlivé časti z hľadiska aplikačnej praxe s upriamením pozornosti na najdôležitejšie činnosti v rámci rozpočtového procesu, ktorými sú zostavenie rozpočtu a zostavenie záverečného účtu.

06.12.2021

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 18.11.2021 bola v MPK zverejnená vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.

11.11.2021

Aktualizované dňa 22.11.2021

Dňa 06.12.2021 bol v MPK zverejnený návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie  v súvislosti s pandémiou (ďalej len ako „Návrh na úhradu výdavkov“). Návrh na úhradu výdavkov rieši úhradu výdavkov v celkovej sume 2 498 340,26 eur za vykonané záchranné práce počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, v súvislosti s riešením mimoriadnej udalosti ohrozenie verejného zdravia II. stupňa.

07.12.2021

 

Dňa 25.11.2021 bola schválená novela zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (ďalej len ako „novela zákona“), ktorá prináša okrem iných aj zmeny k vlastníctvu týchto sietí obcami a viaceré nové povinnosti.

03.12.2021

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 02.12.2021 NR SR schválila novely volebných zákonov, ktoré budú mať výrazný vplyv na blížiace sa komunálne voľby, ktoré sa majú uskutočniť v roku 2022.

07.12.2021

 

Dňa 30.11.2021 bola zverejnená predbežná informácia k zmenám v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel. Cieľom je pripraviť právnu úpravu na neustále napredujúci technický a technologický pokrok v oblasti inteligentnej mobility, využívajúcej automatizované systémy a inteligentné systémy, a tým podporiť zavádzanie inteligentnej mobility v podmienkach Slovenskej republiky.

06.12.2021

 

Dňa 03.12.2021 bola v MPK zverejnená Koncepcia športu 2022-2026 (ďalej len ako „Koncepcia športu“) vypracovaná Ministerstvom vedy, výskumu a športu SR. Zámerom Koncepcie športu je zlepšenie aktuálneho stavu v oblasti zdraviu prospešných pohybových aktivít a športu.

06.12.2021

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

V súvislosti s prijatými opatreniami Vlády SR a UVZ SR ohľadne koronavírusu, v prípade ak obecné zastupiteľstvo bude zasadať klasicky, za účasti poslancov a bez verejnosti, musíme zasadnutie nahrávať? Platí v tomto prípade podpísanie uznesení do 10 dní a zverejnenie zápisnice tiež do 10 dní? 

13.05.2020

Aktualizované dňa 26.11.2021

Prokurátor podal protest proti VZN obce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, pretože bolo v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Obec nad rámec upravila okruh subjektov na ktoré sa úprava podmienok pre poskytovanie dotácií vzťahuje, uložila povinnosť, že žiadateľ musí mať ku dňu podania žiadosti vysporiadané všetky záväzky voči obci,  ustanovila, že žiadosti, ktoré neboli predložené do určitého dátumu budú z procesu posudzovania vyradené, okrem odôvodnených mimoriadnych žiadostí, upravila, že v prípade nedodržania zmluvných podmienok poskytnutia dotácie nebude takémuto žiadateľovi v nasledujúcom kalendárnom roku poskytnutá dotácia, ustanovila, že kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva hlavný kontrolór obce.

06.12.2021

 

V príspevku poukážeme na súčasti rozpočtového procesu v obci a VÚC. Zameriame sa na jeho jednotlivé časti z hľadiska aplikačnej praxe s upriamením pozornosti na najdôležitejšie činnosti v rámci rozpočtového procesu, ktorými sú zostavenie rozpočtu a zostavenie záverečného účtu.

06.12.2021

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 18.11.2021 bola v MPK zverejnená vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.

11.11.2021

Aktualizované dňa 22.11.2021

Dňa 06.12.2021 bol v MPK zverejnený návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie  v súvislosti s pandémiou (ďalej len ako „Návrh na úhradu výdavkov“). Návrh na úhradu výdavkov rieši úhradu výdavkov v celkovej sume 2 498 340,26 eur za vykonané záchranné práce počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, v súvislosti s riešením mimoriadnej udalosti ohrozenie verejného zdravia II. stupňa.

07.12.2021

 

Dňa 25.11.2021 bola schválená novela zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (ďalej len ako „novela zákona“), ktorá prináša okrem iných aj zmeny k vlastníctvu týchto sietí obcami a viaceré nové povinnosti.

03.12.2021

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 02.12.2021 NR SR schválila novely volebných zákonov, ktoré budú mať výrazný vplyv na blížiace sa komunálne voľby, ktoré sa majú uskutočniť v roku 2022.

07.12.2021

 

Dňa 30.11.2021 bola zverejnená predbežná informácia k zmenám v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel. Cieľom je pripraviť právnu úpravu na neustále napredujúci technický a technologický pokrok v oblasti inteligentnej mobility, využívajúcej automatizované systémy a inteligentné systémy, a tým podporiť zavádzanie inteligentnej mobility v podmienkach Slovenskej republiky.

06.12.2021

 

Dňa 03.12.2021 bola v MPK zverejnená Koncepcia športu 2022-2026 (ďalej len ako „Koncepcia športu“) vypracovaná Ministerstvom vedy, výskumu a športu SR. Zámerom Koncepcie športu je zlepšenie aktuálneho stavu v oblasti zdraviu prospešných pohybových aktivít a športu.

06.12.2021