Aktuálne

**NOVINKA - Pripravujeme pre vás viac tém k Rozpočtom a financovaniu v samospráve ** viac už skoro na portáli

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE SAMOSPRÁVU

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 v 1

Prinášame TRIPLE LICENCIU 3 odborných portálov ꟾ *3 portály v 1*

Kompletný balíček 3 portálov

*isamosprava.sk* *itretisektor.sk* *iservispreludi.sk*

Asistent i3 chat online

Opýtajte sa nás - chat rozhovor - odborný poradca po ruke

NOVINKA

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 portály v 1
zakúpiť

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 v 1

Prinášame TRIPLE LICENCIU 3 odborných portálov ꟾ *3 portály v 1*

Kompletný balíček 3 portálov

*isamosprava.sk* *itretisektor.sk* *iservispreludi.sk*

Asistent i3 chat online

Opýtajte sa nás - chat rozhovor - odborný poradca po ruke

NOVINKA

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 portály v 1
zakúpiť
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

V roku 2020 došlo k významným zmenám v oblasti obchodného práva. Dňa 01.10.2021 nadobudla účinnosť novela k Obchodnému zákonníku, ktorá so sebou priniesla veľké novinky aj pre obchodné spoločnosti. Okrem Obchodného zákonníka (ďalej len ako „OBZ“) však boli novelizované aj ďalšie právne predpisy, ktoré úzko súvisia s novou právnou úpravou OBZ, ako napr.:

 1. Civilný mimosporový poriadok;
 2. Zákon o združovaní občanov;
 3. Živnostenský zákon;
 4. Zákon o obchodnom registri;
 5. Zákon o dani z príjmov;
 6. Daňový poriadok;
 7. Zákon o registri mimovládnych neziskových organizáciách a ďalšie.

Z dôvodu stálej aktuálnosti témy uvádzame prehľad najdôležitejších zmien v rámci novelizačných úprav.

20.10.2021

 

Dňa 17.10.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o pôdohospodárstve (ďalej len ako „návrh zákona“), ktorého cieľom je vydanie zastrešujúceho zákona v oblasti pôdohospodárstva, predovšetkým v oblasti poľnohospodárstva.

18.10.2021

 

Dňa 13.10.2021 bola v MPK zverejnená novela zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch. V zákone o občianskych preukazoch sa dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa odtlačkov prstov a podoby tváre. Tieto údaje budú do elektronického čipu zapisované v podobe biometrických údajov, teda nie v podobe odtlačkov prstov alebo fotografie tváre. Povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov sa bude vzťahovať na osoby, ktoré dovŕšili vek 12 rokov.[1]

18.10.2021

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Podľa zákona č. 67/2020 Z. z. môže obec počas obdobia pandémie až do 31. 12. 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov aj návratné zdroje financovania.  Ak obec čerpala úver na úhradu bežných výdavkov v roku 2021, je nutné takýto úver na bežné výdavky splatiť do konca roka 2021 v nadväznosti na ustanovenie § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.?

18.10.2021

 

Na základe zmluvy žalobca (Štátny fond rozvoja bývania) poskytol žalovaným fyzickým osobám úver. V zmluve bola upravená splatnosť v súlade s § 122 ods. 3 Občianskeho zákonníka. V dôsledku nedodržiavania platobnej disciplíny žalovanými, žalobca od zmluvy odstúpil.

V danom prípade žalobca poskytoval podporu (vo forme poskytnutia úveru) na základe a za podmienok, upravených v osobitnom prepise, ktorým v danej veci bol zákon č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. V zmluve boli tiež dohodnuté sankcie za oneskorené splácanie (nedodržanie splátkového kalendára), za neoprávnené použitie poskytnutej podpory, za neumožnenie kontroly na stavbe, resp. za iné porušenie zmluvných podmienok.

Súdy nepriznali žalobcovi požadované nároky z dôvodu, že ako silnejší subjekt (dodávateľ) neprimerane zaťažil druhú stranu (spotrebiteľa), pričom nesprávne vyhodnotili postavenie ŠFRB.

18.10.2021

 

Predmetom konania bolo oslobodenie od obecnej dane z nehnuteľností v prípadoch nehnuteľností užívaných nekomerčnými subjektmi na osobitné účely.  Žalobca (majiteľ turistického ubytovacieho zariadenia) sa obrátil na Komisiu s tým, že zavedenie oslobodenia od miestnej dane z nehnuteľností v prospech nekomerčných subjektov, ktoré vykonávali  výhradne sociálnu, zdravotnú, vzdelávaciu, ubytovaciu, kultúrnu, športovú, náboženskú činnosť, a ktoré sa rozšírilo aj na uvedené činnosti „bez ohľadu na ich prípadný komerčný charakter“, predstavuje štátnu pomoc nezlučiteľnú so spoločným trhom.

Okrem toho, žalobca upozornil Komisiu na právne predpisy o dani z príjmu, ktoré ustanovili, že na rozdiel od všetkých ostatných subjektov, cirkevné inštitúcie uznané ako právnické osoby podľa občianskeho práva a amatérske športové kluby nepodliehajú v ňom stanoveným kritériám na účely určenia straty postavenia nekomerčného subjektu. Podľa žalobcu, dôsledkom je daňové zvýhodnenie uvedených dvoch druhov subjektov, pretože im umožňuje zachovať si postavenie nekomerčného subjektu, hoci už nespĺňajú kritériá uplatňované na iné subjekty.

Komisia vyslovila názor, že opatrenia nepredstavujú štátnu pomoc a žaloba je neprípustná z dôvodu, že žalobca nie je osobne dotknutý predmetnými opatreniami.

13.10.2021

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 18.10.2021 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) (ďalej len ako „návrh zákona“), ktorého účelom je ustanoviť možnosť, aby školy a školské zariadenia mohli vytvárať podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom a žiakom.

19.10.2021

 

Dňa 14.10.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vykonávacích predpisov (ďalej len ako „návrh vykonávacích predpisov“), ktoré vyplývajú z návrhu zmien zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave, zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

18.10.2021

 

Dňa 30.09.2021 bol schválený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch (ďalej len ako „novela zákona“). Novela zákona bola prijatá z dôvodu riešenia nevyhnutných problémov, ktoré vyplývajú z aplikačnej praxe.

11.10.2021

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

V roku 2020 došlo k významným zmenám v oblasti obchodného práva. Dňa 01.10.2021 nadobudla účinnosť novela k Obchodnému zákonníku, ktorá so sebou priniesla veľké novinky aj pre obchodné spoločnosti. Okrem Obchodného zákonníka (ďalej len ako „OBZ“) však boli novelizované aj ďalšie právne predpisy, ktoré úzko súvisia s novou právnou úpravou OBZ, ako napr.:

 1. Civilný mimosporový poriadok;
 2. Zákon o združovaní občanov;
 3. Živnostenský zákon;
 4. Zákon o obchodnom registri;
 5. Zákon o dani z príjmov;
 6. Daňový poriadok;
 7. Zákon o registri mimovládnych neziskových organizáciách a ďalšie.

Z dôvodu stálej aktuálnosti témy uvádzame prehľad najdôležitejších zmien v rámci novelizačných úprav.

20.10.2021

 

Dňa 17.10.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o pôdohospodárstve (ďalej len ako „návrh zákona“), ktorého cieľom je vydanie zastrešujúceho zákona v oblasti pôdohospodárstva, predovšetkým v oblasti poľnohospodárstva.

18.10.2021

 

Dňa 13.10.2021 bola v MPK zverejnená novela zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch. V zákone o občianskych preukazoch sa dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa odtlačkov prstov a podoby tváre. Tieto údaje budú do elektronického čipu zapisované v podobe biometrických údajov, teda nie v podobe odtlačkov prstov alebo fotografie tváre. Povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov sa bude vzťahovať na osoby, ktoré dovŕšili vek 12 rokov.[1]

18.10.2021

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Podľa zákona č. 67/2020 Z. z. môže obec počas obdobia pandémie až do 31. 12. 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov aj návratné zdroje financovania.  Ak obec čerpala úver na úhradu bežných výdavkov v roku 2021, je nutné takýto úver na bežné výdavky splatiť do konca roka 2021 v nadväznosti na ustanovenie § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.?

18.10.2021

 

Na základe zmluvy žalobca (Štátny fond rozvoja bývania) poskytol žalovaným fyzickým osobám úver. V zmluve bola upravená splatnosť v súlade s § 122 ods. 3 Občianskeho zákonníka. V dôsledku nedodržiavania platobnej disciplíny žalovanými, žalobca od zmluvy odstúpil.

V danom prípade žalobca poskytoval podporu (vo forme poskytnutia úveru) na základe a za podmienok, upravených v osobitnom prepise, ktorým v danej veci bol zákon č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. V zmluve boli tiež dohodnuté sankcie za oneskorené splácanie (nedodržanie splátkového kalendára), za neoprávnené použitie poskytnutej podpory, za neumožnenie kontroly na stavbe, resp. za iné porušenie zmluvných podmienok.

Súdy nepriznali žalobcovi požadované nároky z dôvodu, že ako silnejší subjekt (dodávateľ) neprimerane zaťažil druhú stranu (spotrebiteľa), pričom nesprávne vyhodnotili postavenie ŠFRB.

18.10.2021

 

Predmetom konania bolo oslobodenie od obecnej dane z nehnuteľností v prípadoch nehnuteľností užívaných nekomerčnými subjektmi na osobitné účely.  Žalobca (majiteľ turistického ubytovacieho zariadenia) sa obrátil na Komisiu s tým, že zavedenie oslobodenia od miestnej dane z nehnuteľností v prospech nekomerčných subjektov, ktoré vykonávali  výhradne sociálnu, zdravotnú, vzdelávaciu, ubytovaciu, kultúrnu, športovú, náboženskú činnosť, a ktoré sa rozšírilo aj na uvedené činnosti „bez ohľadu na ich prípadný komerčný charakter“, predstavuje štátnu pomoc nezlučiteľnú so spoločným trhom.

Okrem toho, žalobca upozornil Komisiu na právne predpisy o dani z príjmu, ktoré ustanovili, že na rozdiel od všetkých ostatných subjektov, cirkevné inštitúcie uznané ako právnické osoby podľa občianskeho práva a amatérske športové kluby nepodliehajú v ňom stanoveným kritériám na účely určenia straty postavenia nekomerčného subjektu. Podľa žalobcu, dôsledkom je daňové zvýhodnenie uvedených dvoch druhov subjektov, pretože im umožňuje zachovať si postavenie nekomerčného subjektu, hoci už nespĺňajú kritériá uplatňované na iné subjekty.

Komisia vyslovila názor, že opatrenia nepredstavujú štátnu pomoc a žaloba je neprípustná z dôvodu, že žalobca nie je osobne dotknutý predmetnými opatreniami.

13.10.2021

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 18.10.2021 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) (ďalej len ako „návrh zákona“), ktorého účelom je ustanoviť možnosť, aby školy a školské zariadenia mohli vytvárať podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom a žiakom.

19.10.2021

 

Dňa 14.10.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vykonávacích predpisov (ďalej len ako „návrh vykonávacích predpisov“), ktoré vyplývajú z návrhu zmien zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave, zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

18.10.2021

 

Dňa 30.09.2021 bol schválený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch (ďalej len ako „novela zákona“). Novela zákona bola prijatá z dôvodu riešenia nevyhnutných problémov, ktoré vyplývajú z aplikačnej praxe.

11.10.2021