Aktuálne

Najnovšia legislatíva pre samosprávu - spracúvame denne - viac info v newsletter alebo na portáli

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE SAMOSPRÁVU

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

isamosprava.sk ꟾ i3 právo

Odpovede nájdete u nás - prípadové štúdie, články a poradenstvo

Jedinečný servis

pre všetky obce/mestá, starostov/primátorov, poslancov

Aktuálne k daňovým povinnostiam
MIESTNE DANE

isamosprava.sk ꟾ i3 právo

Odpovede nájdete u nás - prípadové štúdie, články a poradenstvo

Jedinečný servis

pre všetky obce/mestá, starostov/primátorov, poslancov

Aktuálne k daňovým povinnostiam
MIESTNE DANE
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Môže obecný úrad elektronicky zasielať materiály členom mládežníckeho parlamentu? Podľa štatútu môžu byť jeho členmi aj osoby neplnoleté a materiály obsahujú aj osobné údaje.

28.03.2023

 

Osoba požiadala obec o vydanie oprávnenia k rezidenčnému parkovaniu pre vozidlo v BSM. Obec osobe oznámila, že nemôže vyhovieť, nakoľko osoba nie je vlastníkom vozidla podľa technického preukazu a registra cestných vozidiel, a teda nespĺňa podmienky pre získanie parkovacieho oprávnenia. Metodiku vydávania parkovacích oprávnení pre zóny plateného státia vydáva obec a oprávňuje ju záväzne upraviť v svojom územnom obvode podmienky pre vydávanie parkovacích oprávnení. Zároveň je možné upraviť, že vlastníctvo k vozidlu bude preukazované pre účely vydávania oprávnení iba technickým preukazom.

24.03.2023

 

Zastupiteľstvo nezaradilo do programu zasadnutia zastupiteľstva body, ktoré navrhol poslanec. Poslanec podal dva návrhy k prerokovaniu na nadchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva. Neskôr sa z návrhu programu dozvedel, že jeho návrhy v ňom zahrnuté neboli. Na zasadnutí žiadal zastupiteľstvo o vysvetlenie, prečo sa rozhodli jeho návrhy nezahrnúť. Neskôr bola poslancovi doručená písomná odpoveď starostky, z ktorej vyplývalo, že bola s navrhovanými bodmi oboznámená a rozhodla sa pre ich nezaradenie z dôvodu nevhodnosti. Poslanec namietal, že zastupiteľstvo týmto postupom porušilo rokovací poriadok zastupiteľstva, a že mala rada povinnosť jeho návrh predložiť na zasadnutí zastupiteľstva.

24.03.2023

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 23.03.2023 bol v MPK zverejnený návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z roku 2021 v kapitole Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) v nadväznosti na výsledky pilotného pôsobenia slovenskej inovačnej diplomacie (vláda Slovenskej republiky vzala 14. decembra 2022 na vedomie materiál „Informácia o výsledkoch pilotného pôsobenia slovenskej inovačnej diplomacie“) plánuje podporiť rozvoj regionálnych inovácií, vrátane sociálnych inovácií.

24.03.2023

 

Dňa 20.03.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Bytová politika Slovenskej republiky do roku 2030, ako strednodobý rámcový dokument štátu, definuje víziu a ciele v oblasti bývania. Na ich dosiahnutie navrhuje nástroje a súčasne formuluje zodpovednosť jednotlivcov, štátu, obcí, vyšších územných celkov a súkromného sektora pri zabezpečovaní bývania.

21.03.2023

 

Dňa 30.03.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. V Slovenskej republike absentuje úprava insolvenčných nástrojov, použitím ktorých by bolo možné efektívne vyriešiť situáciu platobnej neschopnosti územnej samosprávy (t. j. obcí a vyšších územných celkov).

21.03.2023

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 23.03.2023 bol v MPK zverejnený návrh Nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodiny osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie. Cieľom návrhu je zvýšenie peňažného príspevku na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutej osoby a zvýšenie sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie.

28.03.2023

 

Dňa 23.03.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného. Účelom navrhovaného opatrenia je zvýšiť sumu stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na  pracovnú  cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexov cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Sumy stravného pri pracovných cestách boli naposledy upravené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 432/2022 Z. z. o sumách stravného s účinnosťou od 1. januára 2023 na základe indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za mesiac august 2022.

24.03.2023

 

Dňa 20.03.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona o verejnej osobnej doprave. Problematika verejnej osobnej dopravy, prepravné podmienky, práva a povinnosti cestujúcich a dopravcov v pravidelnej doprave, objednávanie dopravných služieb vo verejnom záujme a zabezpečovanie dopravnej obslužnosti územia je v súčasnosti v slovenskom právnom poriadku upravená vo viacerých právnych predpisoch, a to prevažne v zákone č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákone č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov a v zákone č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

21.03.2023

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Môže obecný úrad elektronicky zasielať materiály členom mládežníckeho parlamentu? Podľa štatútu môžu byť jeho členmi aj osoby neplnoleté a materiály obsahujú aj osobné údaje.

28.03.2023

 

Osoba požiadala obec o vydanie oprávnenia k rezidenčnému parkovaniu pre vozidlo v BSM. Obec osobe oznámila, že nemôže vyhovieť, nakoľko osoba nie je vlastníkom vozidla podľa technického preukazu a registra cestných vozidiel, a teda nespĺňa podmienky pre získanie parkovacieho oprávnenia. Metodiku vydávania parkovacích oprávnení pre zóny plateného státia vydáva obec a oprávňuje ju záväzne upraviť v svojom územnom obvode podmienky pre vydávanie parkovacích oprávnení. Zároveň je možné upraviť, že vlastníctvo k vozidlu bude preukazované pre účely vydávania oprávnení iba technickým preukazom.

24.03.2023

 

Zastupiteľstvo nezaradilo do programu zasadnutia zastupiteľstva body, ktoré navrhol poslanec. Poslanec podal dva návrhy k prerokovaniu na nadchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva. Neskôr sa z návrhu programu dozvedel, že jeho návrhy v ňom zahrnuté neboli. Na zasadnutí žiadal zastupiteľstvo o vysvetlenie, prečo sa rozhodli jeho návrhy nezahrnúť. Neskôr bola poslancovi doručená písomná odpoveď starostky, z ktorej vyplývalo, že bola s navrhovanými bodmi oboznámená a rozhodla sa pre ich nezaradenie z dôvodu nevhodnosti. Poslanec namietal, že zastupiteľstvo týmto postupom porušilo rokovací poriadok zastupiteľstva, a že mala rada povinnosť jeho návrh predložiť na zasadnutí zastupiteľstva.

24.03.2023

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 23.03.2023 bol v MPK zverejnený návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z roku 2021 v kapitole Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) v nadväznosti na výsledky pilotného pôsobenia slovenskej inovačnej diplomacie (vláda Slovenskej republiky vzala 14. decembra 2022 na vedomie materiál „Informácia o výsledkoch pilotného pôsobenia slovenskej inovačnej diplomacie“) plánuje podporiť rozvoj regionálnych inovácií, vrátane sociálnych inovácií.

24.03.2023

 

Dňa 20.03.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Bytová politika Slovenskej republiky do roku 2030, ako strednodobý rámcový dokument štátu, definuje víziu a ciele v oblasti bývania. Na ich dosiahnutie navrhuje nástroje a súčasne formuluje zodpovednosť jednotlivcov, štátu, obcí, vyšších územných celkov a súkromného sektora pri zabezpečovaní bývania.

21.03.2023

 

Dňa 30.03.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. V Slovenskej republike absentuje úprava insolvenčných nástrojov, použitím ktorých by bolo možné efektívne vyriešiť situáciu platobnej neschopnosti územnej samosprávy (t. j. obcí a vyšších územných celkov).

21.03.2023

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 23.03.2023 bol v MPK zverejnený návrh Nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodiny osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie. Cieľom návrhu je zvýšenie peňažného príspevku na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutej osoby a zvýšenie sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie.

28.03.2023

 

Dňa 23.03.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného. Účelom navrhovaného opatrenia je zvýšiť sumu stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na  pracovnú  cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexov cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Sumy stravného pri pracovných cestách boli naposledy upravené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 432/2022 Z. z. o sumách stravného s účinnosťou od 1. januára 2023 na základe indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za mesiac august 2022.

24.03.2023

 

Dňa 20.03.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona o verejnej osobnej doprave. Problematika verejnej osobnej dopravy, prepravné podmienky, práva a povinnosti cestujúcich a dopravcov v pravidelnej doprave, objednávanie dopravných služieb vo verejnom záujme a zabezpečovanie dopravnej obslužnosti územia je v súčasnosti v slovenskom právnom poriadku upravená vo viacerých právnych predpisoch, a to prevažne v zákone č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákone č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov a v zákone č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

21.03.2023