Aktuálne

*** Legislatívne správy u nás - prístupné pre každého zdarma - majte informácie včas ***

Najnovšia legislatíva pre samosprávu - spracúvame denne - viac info aj v newsletteri

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE SAMOSPRÁVU

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

isamosprava.sk ꟾ i3 právo

Odpovede nájdete u nás - prípadové štúdie, články a poradenstvo

Jedinečný servis

pre všetky obce/mestá, starostov/primátorov, poslancov

Legislatívne správy pre každého - len u nás
LEGISLATÍVA

isamosprava.sk ꟾ i3 právo

Odpovede nájdete u nás - prípadové štúdie, články a poradenstvo

Jedinečný servis

pre všetky obce/mestá, starostov/primátorov, poslancov

Legislatívne správy pre každého - len u nás
LEGISLATÍVA
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Kto je oprávnený podať žalobu voči starostovi ak spôsobil škodu pri nakladaní s majetkom obce?

 

Právny stav k: 17.07.2024

Odpoveď:
Podľa § 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení (ďalej len „Zákon o majetku obcí“), orgány obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

Starosta obce ako jeden z orgánov obce je povinný najmä:

  • udržiavať a užívať majetok,
  • chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím
  • používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
  • viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.

Zároveň platí, že starosta obce musí pri nakladaní s verejnými prostriedkami a majetkom obce postupovať hospodárne, efektívne a v súlade s účelom ich použitia.

18.07.2024

 

Dňa 27.06.2024 NRSR schválila zákon o niektorých opatreniach na zlepšeniec bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike.

16.07.2024

 

Dňa 10.07.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorým sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy (ďalej len „návrh vyhlášky“).

10.07.2024

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Prokurátor podal protest proti uzneseniu obecného zastupiteľstva, ktorým schválilo prevod nehnuteľného majetku obce, pričom nie je zrejmé, akým postupom bol predaj realizovaný a nedošlo ani k schvaľovaniu podmienok  pre jednotlivé prevody majetku. Prevodu nepredchádzalo ani schválenie a zverejnenie zámeru a určenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý by takýto postup odôvodňoval.

10.07.2024

 

Dňa 08.07.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona o Fonde na podporu cestovného ruchu, ktorý reaguje na potrebu rozvoja sektora cestovného ruchu a zamestnanosti v dôsledku následkov kríz spôsobených nepriaznivou situáciou spojenou s ochorením COVID-19, následkami vojny na Ukrajine, energetickou krízou a infláciou. Cieľom návrhu zákona je vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej transparentnú a efektívnu finančnú podporu projektov zameraných na ekonomickú, environmentálnu a sociálnu udržateľnosť cestovného ruchu a na infraštruktúru, ktorá slúži primárne na účely cestovného ruchu a udržateľného rozvoja regiónov.

10.07.2024

 

Účelom kontroly bolo preveriť postup samosprávy pri napĺňaní vybraných položiek vlastných príjmov. Predmetom kontroly bolo vyčíslenie príjmov z daní z nehnuteľností a príjmov z prenájmu. Ďalej boli preverené zásady hospodárenia a VZN, ktoré upravovali túto oblasť príjmov miest, vybrané procesy pri vyrubovaní dane, vzniku nájomného vzťahu a pri vymáhaní daňových nedoplatkov a pohľadávok.

09.07.2024

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 10.07.2024 vláda SR schválila návrh Ministerstva životného prostredia SR na určenie príslušného ministerstva podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže, ktorým sa navrhuje Ministerstvo životného prostredia SR ako príslušné ministerstvo na vykonanie povinností povinnej osoby na úseku environmentálnej záťaže, na ktorej bolo vydané Rozhodnutie vo veci určenia povinnej osoby podľa § 5 ods. 5 zákona č. 409/2011 Z. z., v ktorom bolo zastavené konanie o určení povinnej osoby za environmentálnu záťaž „RS (003) / Hnúšťa – skládka PO Pod Branzovou – SK/EZ/RS/757“.

16.07.2024

 

Dňa 11.06.2024 NRSR schválila zákon č. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Zákon upravuje predovšetkým podmienky na prípravu, uskutočňovanie a dokončovanie investičných projektov, o ktorých vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) rozhodla, že sú strategickou investíciou, ktorých realizácia je vo verejnom záujme. Vláda za strategickú investíciu určí projekt v oblastiach podľa prílohy č. 1, ak jeho realizáciu zabezpečuje investor definovaný v § 2 písm. a) zákona.

08.07.2024

 

Dňa 19.06.2024 NRSR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Novela prináša viaceré významné zmeny.

08.07.2024

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Kto je oprávnený podať žalobu voči starostovi ak spôsobil škodu pri nakladaní s majetkom obce?

 

Právny stav k: 17.07.2024

Odpoveď:
Podľa § 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení (ďalej len „Zákon o majetku obcí“), orgány obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

Starosta obce ako jeden z orgánov obce je povinný najmä:

  • udržiavať a užívať majetok,
  • chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím
  • používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
  • viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.

Zároveň platí, že starosta obce musí pri nakladaní s verejnými prostriedkami a majetkom obce postupovať hospodárne, efektívne a v súlade s účelom ich použitia.

18.07.2024

 

Dňa 27.06.2024 NRSR schválila zákon o niektorých opatreniach na zlepšeniec bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike.

16.07.2024

 

Dňa 10.07.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorým sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy (ďalej len „návrh vyhlášky“).

10.07.2024

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Prokurátor podal protest proti uzneseniu obecného zastupiteľstva, ktorým schválilo prevod nehnuteľného majetku obce, pričom nie je zrejmé, akým postupom bol predaj realizovaný a nedošlo ani k schvaľovaniu podmienok  pre jednotlivé prevody majetku. Prevodu nepredchádzalo ani schválenie a zverejnenie zámeru a určenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý by takýto postup odôvodňoval.

10.07.2024

 

Dňa 08.07.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona o Fonde na podporu cestovného ruchu, ktorý reaguje na potrebu rozvoja sektora cestovného ruchu a zamestnanosti v dôsledku následkov kríz spôsobených nepriaznivou situáciou spojenou s ochorením COVID-19, následkami vojny na Ukrajine, energetickou krízou a infláciou. Cieľom návrhu zákona je vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej transparentnú a efektívnu finančnú podporu projektov zameraných na ekonomickú, environmentálnu a sociálnu udržateľnosť cestovného ruchu a na infraštruktúru, ktorá slúži primárne na účely cestovného ruchu a udržateľného rozvoja regiónov.

10.07.2024

 

Účelom kontroly bolo preveriť postup samosprávy pri napĺňaní vybraných položiek vlastných príjmov. Predmetom kontroly bolo vyčíslenie príjmov z daní z nehnuteľností a príjmov z prenájmu. Ďalej boli preverené zásady hospodárenia a VZN, ktoré upravovali túto oblasť príjmov miest, vybrané procesy pri vyrubovaní dane, vzniku nájomného vzťahu a pri vymáhaní daňových nedoplatkov a pohľadávok.

09.07.2024

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 10.07.2024 vláda SR schválila návrh Ministerstva životného prostredia SR na určenie príslušného ministerstva podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže, ktorým sa navrhuje Ministerstvo životného prostredia SR ako príslušné ministerstvo na vykonanie povinností povinnej osoby na úseku environmentálnej záťaže, na ktorej bolo vydané Rozhodnutie vo veci určenia povinnej osoby podľa § 5 ods. 5 zákona č. 409/2011 Z. z., v ktorom bolo zastavené konanie o určení povinnej osoby za environmentálnu záťaž „RS (003) / Hnúšťa – skládka PO Pod Branzovou – SK/EZ/RS/757“.

16.07.2024

 

Dňa 11.06.2024 NRSR schválila zákon č. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Zákon upravuje predovšetkým podmienky na prípravu, uskutočňovanie a dokončovanie investičných projektov, o ktorých vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) rozhodla, že sú strategickou investíciou, ktorých realizácia je vo verejnom záujme. Vláda za strategickú investíciu určí projekt v oblastiach podľa prílohy č. 1, ak jeho realizáciu zabezpečuje investor definovaný v § 2 písm. a) zákona.

08.07.2024

 

Dňa 19.06.2024 NRSR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Novela prináša viaceré významné zmeny.

08.07.2024