Aktuálne

Najnovšia legislatíva pre samosprávu - spracúvame denne - viac info v newsletter alebo na portáli

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE SAMOSPRÁVU

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

isamosprava.sk ꟾ i3 právo

Odpovede nájdete u nás - prípadové štúdie, články a poradenstvo

Jedinečný servis

pre všetky obce/mestá, starostov/primátorov, poslancov

Aktuálne k daňovým povinnostiam
MIESTNE DANE

isamosprava.sk ꟾ i3 právo

Odpovede nájdete u nás - prípadové štúdie, články a poradenstvo

Jedinečný servis

pre všetky obce/mestá, starostov/primátorov, poslancov

Aktuálne k daňovým povinnostiam
MIESTNE DANE
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 01.03.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z. (ďalej len „návrh vyhlášky“).

04.03.2024

 

Dňa 01.03.2024 bola zverejnená predbežná informácia Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. (ďalej len „návrh vyhlášky“).

04.03.2024

 

Akým spôsobom môže mesto finančne prispievať na bývanie alebo na prevádzku lekára z dôvodu riešenia nedostatku lekárov v meste a okolí?

 

01.03.2024

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 27.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu  zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu zákona je zakotviť právnu úpravu elektronického hlasovania do zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 

28.02.2024

 

Je možné, aby obec pri majetkovom prevode prijala uznesenie s časovo obmedzenou platnosťou, t. j., že ak kupujúci do 6 mesiacov nevykoná právne úkony k prevodu nehnuteľnosti, uznesenie sa uplynutím tejto doby ruší?

 

28.02.2024

 

Dňa 26.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Cieľom novelizácie katastrálneho zákona upraviť nasledovné oblasti:

 • legislatívno-technické nedostatky,
 • upraviť druhy pozemkov,
 • upraviť podmienky podávania elektronických podaní,
 • precizovať právnu úpravu rozhodovania o predmete evidovania v katastri,
 • zjednodušiť návrh na vklad podaný v listinnej podobe,
 • vylúčiť zníženie správneho poplatku za podanie oznámenia o návrhu na vklad,
 • upraviť podmienky zápisu do katastra nehnuteľností v nadväznosti na predpisy upravujúce problematiku medzinárodného dedenia,
 • v súvislosti s novou stavebnou legislatívou upraviť evidovanie hranice zastavaného územia obce v katastri nehnuteľností,
 • upraviť lehoty na uchovávanie spisov na úseku katastra nehnuteľností.

27.02.2024

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 29.02.2024 vláda SR schválila Návrh na prijatie uznesenia vlády Slovenskej republiky k udržateľnosti výroby automobilov v Slovenskej republike v kontexte prechodu na výrobu elektromobilov a k vybraným problémom rozvoja elektromobility.

04.03.2024

 

Dňa 01.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia. Cieľom predkladaného návrhu zákona je zvýšiť počet členov dozornej komisie Fondu na podporu umenia z pôvodných troch členov na päť členov. Navrhuje sa, aby dvoch členov dozornej komisie volila a odvolávala rada fondu obdobne ako je to v Audiovizuálnom fonde.  

04.03.2024

 

Dňa 01.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. Cieľom predkladaného návrhu zákona je upraviť spôsob výberu štatutárneho orgánu múzea alebo galérie zriadených ústredným orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom alebo obcou, resp. vedúceho zamestnanca riadiaceho múzeum alebo galériu, ktoré nie sú právnickou osobou.

04.03.2024

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 01.03.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z. (ďalej len „návrh vyhlášky“).

04.03.2024

 

Dňa 01.03.2024 bola zverejnená predbežná informácia Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z. (ďalej len „návrh vyhlášky“).

04.03.2024

 

Akým spôsobom môže mesto finančne prispievať na bývanie alebo na prevádzku lekára z dôvodu riešenia nedostatku lekárov v meste a okolí?

 

01.03.2024

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 27.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu  zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu zákona je zakotviť právnu úpravu elektronického hlasovania do zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 

28.02.2024

 

Je možné, aby obec pri majetkovom prevode prijala uznesenie s časovo obmedzenou platnosťou, t. j., že ak kupujúci do 6 mesiacov nevykoná právne úkony k prevodu nehnuteľnosti, uznesenie sa uplynutím tejto doby ruší?

 

28.02.2024

 

Dňa 26.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Cieľom novelizácie katastrálneho zákona upraviť nasledovné oblasti:

 • legislatívno-technické nedostatky,
 • upraviť druhy pozemkov,
 • upraviť podmienky podávania elektronických podaní,
 • precizovať právnu úpravu rozhodovania o predmete evidovania v katastri,
 • zjednodušiť návrh na vklad podaný v listinnej podobe,
 • vylúčiť zníženie správneho poplatku za podanie oznámenia o návrhu na vklad,
 • upraviť podmienky zápisu do katastra nehnuteľností v nadväznosti na predpisy upravujúce problematiku medzinárodného dedenia,
 • v súvislosti s novou stavebnou legislatívou upraviť evidovanie hranice zastavaného územia obce v katastri nehnuteľností,
 • upraviť lehoty na uchovávanie spisov na úseku katastra nehnuteľností.

27.02.2024

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 29.02.2024 vláda SR schválila Návrh na prijatie uznesenia vlády Slovenskej republiky k udržateľnosti výroby automobilov v Slovenskej republike v kontexte prechodu na výrobu elektromobilov a k vybraným problémom rozvoja elektromobility.

04.03.2024

 

Dňa 01.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia. Cieľom predkladaného návrhu zákona je zvýšiť počet členov dozornej komisie Fondu na podporu umenia z pôvodných troch členov na päť členov. Navrhuje sa, aby dvoch členov dozornej komisie volila a odvolávala rada fondu obdobne ako je to v Audiovizuálnom fonde.  

04.03.2024

 

Dňa 01.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. Cieľom predkladaného návrhu zákona je upraviť spôsob výberu štatutárneho orgánu múzea alebo galérie zriadených ústredným orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom alebo obcou, resp. vedúceho zamestnanca riadiaceho múzeum alebo galériu, ktoré nie sú právnickou osobou.

04.03.2024