Aktuálne

Voľby v smospráve 2022 - poskytujeme volebné poradenstvo - viac aj v inštitúte "VOĽBY"

Chystáte sa kandidovať v komunálnych voľbách 2022? Pripravili sme kompletné manuály pre všetkých kandidátov

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE SAMOSPRÁVU

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 v 1

Prinášame TRIPLE LICENCIU 3 odborných portálov ꟾ *3 portály v 1*

Kompletný balíček 3 portálov

*isamosprava.sk* *itretisektor.sk* *iservispreludi.sk*

Asistent i3 chat online

Opýtajte sa nás - chat rozhovor - odborný poradca po ruke

NOVINKA

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 portály v 1
zakúpiť

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 v 1

Prinášame TRIPLE LICENCIU 3 odborných portálov ꟾ *3 portály v 1*

Kompletný balíček 3 portálov

*isamosprava.sk* *itretisektor.sk* *iservispreludi.sk*

Asistent i3 chat online

Opýtajte sa nás - chat rozhovor - odborný poradca po ruke

NOVINKA

TRIPLE LICENCIA ꟾ 3 portály v 1
zakúpiť
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Starosta podal návrh na prejednanie priestupku vo veci urážky na cti podľa zákona o priestupkoch tým, že obvinený  vyslovil na adresu starostu výrok: „On zrušil folklór, chcel zrušiť OŠK /Obecný športový klub".

Starosta na podanom návrhu trval a žiadal, aby bol obvinený postihnutý za vyššie uvedený výrok, nakoľko podľa starostu sa uvedený výrok nezakladal na pravde. Starosta považoval výrok obvineného za akt osobnej pomsty.

23.06.2022

 

Prokurátor podal protest proti uzneseniu zastupiteľstva, ktorým schválilo uzatvorenie zámennej zmluvy na výmenu pozemku vo vlastníctve obce, z dôvodu, že schválením došlo k porušeniu ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

21.06.2022

 

Spor medzi poľskou obcou a ministrom financií sa týkal daňového postavenia obecných rozpočtových jednotiek z hľadiska DPH. Obec sa obrátila s otázkou na ministra financií či obec alebo rozpočtová jednotka sa má považovať za zdaniteľnú osobu na účely DPH, pokiaľ takáto jednotka vykonáva transakcie podliehajúce DPH.

Poľský minister vo svojom stanovisku uviedol, že pokiaľ rozpočtové jednotky, oddelené od štruktúr obce, vzhľadom na objektívne kritériá nezávisle vykonávajú ekonomické činnosti a v tejto súvislosti vykonávajú činnosti podliehajúce DPH, majú sa samy považovať za zdaniteľné osoby na účely DPH.

21.06.2022

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Od 1.1.2021, resp. s možným odkladom až od 1.7.2021, boli mestá a obce povinné zaviesť na  celom svojom území triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov (ďalej len „BRKO“). Táto povinnosť okrem iného pre obce priniesla aj výrazné zvýšenie nákladov na odpadové hospodárstvo.

20.06.2022

 

Môže mesto poskytnúť zo svojho rozpočtu jednorazový príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, ktorý bude určený rodičom (prípadne iným oprávneným osobám) a deťom s trvalým pobytom v meste?

17.06.2022

 

Dňa 13.06.2022 bol v MPK zverejnený Návrh na založenie Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania. Návrh obsahuje návrh zakladateľskej zmluvy vo vzťahu k založeniu Agentúry, ktorá má byť uzatvorená medzi Úradom vlády SR a Ministerstvom financií SR, a návrh stanov Agentúry.

16.06.2022

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 20.06.2022 bola v MPK zverejnená Správa o stave v oblasti územného rozvoja Slovenskej republiky, v ktorej sa posúdi, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia a ak dôjde k zmene predpokladov, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie. Na podklade výsledku prerokovania Správy sa rozhodne o potrebe aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie.

23.06.2022

 

Dňa 20.06.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv, ktorého cieľom je vytvoriť národný preventívny mechanizmus v zmysle ustanovení Opčného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

23.06.2022

 

Dňa 16.06.2022 NRSR schválila novelu zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorej cieľom je predovšetkým prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/645 z 18. apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch v časti, ktorá sa týka zmien v smernici o vodičských preukazoch. Obsahom zmien je zosúladenie minimálneho veku na vedenie motorových vozidiel skupiny C, CE, D a DE so smernicou o vodičských preukazoch.

21.06.2022

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Starosta podal návrh na prejednanie priestupku vo veci urážky na cti podľa zákona o priestupkoch tým, že obvinený  vyslovil na adresu starostu výrok: „On zrušil folklór, chcel zrušiť OŠK /Obecný športový klub".

Starosta na podanom návrhu trval a žiadal, aby bol obvinený postihnutý za vyššie uvedený výrok, nakoľko podľa starostu sa uvedený výrok nezakladal na pravde. Starosta považoval výrok obvineného za akt osobnej pomsty.

23.06.2022

 

Prokurátor podal protest proti uzneseniu zastupiteľstva, ktorým schválilo uzatvorenie zámennej zmluvy na výmenu pozemku vo vlastníctve obce, z dôvodu, že schválením došlo k porušeniu ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

21.06.2022

 

Spor medzi poľskou obcou a ministrom financií sa týkal daňového postavenia obecných rozpočtových jednotiek z hľadiska DPH. Obec sa obrátila s otázkou na ministra financií či obec alebo rozpočtová jednotka sa má považovať za zdaniteľnú osobu na účely DPH, pokiaľ takáto jednotka vykonáva transakcie podliehajúce DPH.

Poľský minister vo svojom stanovisku uviedol, že pokiaľ rozpočtové jednotky, oddelené od štruktúr obce, vzhľadom na objektívne kritériá nezávisle vykonávajú ekonomické činnosti a v tejto súvislosti vykonávajú činnosti podliehajúce DPH, majú sa samy považovať za zdaniteľné osoby na účely DPH.

21.06.2022

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Od 1.1.2021, resp. s možným odkladom až od 1.7.2021, boli mestá a obce povinné zaviesť na  celom svojom území triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov (ďalej len „BRKO“). Táto povinnosť okrem iného pre obce priniesla aj výrazné zvýšenie nákladov na odpadové hospodárstvo.

20.06.2022

 

Môže mesto poskytnúť zo svojho rozpočtu jednorazový príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, ktorý bude určený rodičom (prípadne iným oprávneným osobám) a deťom s trvalým pobytom v meste?

17.06.2022

 

Dňa 13.06.2022 bol v MPK zverejnený Návrh na založenie Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania. Návrh obsahuje návrh zakladateľskej zmluvy vo vzťahu k založeniu Agentúry, ktorá má byť uzatvorená medzi Úradom vlády SR a Ministerstvom financií SR, a návrh stanov Agentúry.

16.06.2022

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 20.06.2022 bola v MPK zverejnená Správa o stave v oblasti územného rozvoja Slovenskej republiky, v ktorej sa posúdi, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia a ak dôjde k zmene predpokladov, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie. Na podklade výsledku prerokovania Správy sa rozhodne o potrebe aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie.

23.06.2022

 

Dňa 20.06.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv, ktorého cieľom je vytvoriť národný preventívny mechanizmus v zmysle ustanovení Opčného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

23.06.2022

 

Dňa 16.06.2022 NRSR schválila novelu zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorej cieľom je predovšetkým prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/645 z 18. apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch v časti, ktorá sa týka zmien v smernici o vodičských preukazoch. Obsahom zmien je zosúladenie minimálneho veku na vedenie motorových vozidiel skupiny C, CE, D a DE so smernicou o vodičských preukazoch.

21.06.2022