Aktuálne

Najnovšia legislatíva pre samosprávu - spracúvame denne - viac info v newsletter alebo na portáli

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE SAMOSPRÁVU

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

isamosprava.sk ꟾ i3 právo

Odpovede nájdete u nás - prípadové štúdie, články a poradenstvo

Jedinečný servis

pre všetky obce/mestá, starostov/primátorov, poslancov

Aktuálne k daňovým povinnostiam
MIESTNE DANE

isamosprava.sk ꟾ i3 právo

Odpovede nájdete u nás - prípadové štúdie, články a poradenstvo

Jedinečný servis

pre všetky obce/mestá, starostov/primátorov, poslancov

Aktuálne k daňovým povinnostiam
MIESTNE DANE
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Konateľ obecnej spoločnosti s ručením obmedzeným vkladá na účet spoločnosti financie v hotovosti a následne si ich vyberá ako vrátenie pôžičky prevodom na svoj účet alebo na účet manželky. Obecná s.r.o. má neustále finančné problémy. Ako môže obec zabrániť takémuto konaniu, ak konateľ aj po upozornení bude v tom pokračovať?

19.06.2024

 

Okresný úrad v rámci kompetenčného konfliktu tvrdí, že úrad pre reguláciu hazardných hier  je príslušný rozhodnúť o odvolaní proti rozhodnutiu obce, ktorým uložila  spoločnosti povinnosť zaplatiť úrok z omeškania podľa Zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách.

13.06.2024

 

Prokurátor podal protest proti VZN o cenách pozemkov vo vlastníctve obce, v ktorom obec určila minimálne ceny pozemkov v závislosti od ich druhu.

Je nepochybné, že obec pri uzatváraní kúpnych a iných typov zmlúv pri prevode svojho majetku na iné fyzické a právnické osoby má postavenie právnickej osoby a v rámci takýchto súkromnoprávnych vzťahov prevláda zmluvná voľnosť strán, a teda dohoda na zmluvných podmienkach, vrátane dohody, resp. ponuky, či určenia kúpnej ceny.

V kontexte s vyššie citovanými ustanoveniami právnych predpisov je však potrebné tiež uviesť, že obec aj v prípadoch zmluvného prevodu svojho majetku na iné osoby je limitovaná zákonom o majetku obcí. Vo vzťahu k otázke kúpnej ceny, resp. ceny majetku sú takými ustanoveniami napríklad § 9a ods. 5 alebo práve § 9a ods. 1 písm. c) zákona o majetku obcí. Obce si tak nemôžu stanovovať a určovať kúpne ceny pre prípadný budúci predaj majetku neobmedzene, ale musia rešpektovať kogentné ustanovenia zákona o majetku obcí.

13.06.2024

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 14.06.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v platnom znení (ďalej len „návrh zákona“). Návrhom zákona sa ustanovuje právny rámec pre manažovanie porastov drevín rastúcich mimo lesa na poľnohospodárskej pôde. Ustanovuje sa možnosť nariadiť alebo povoliť odstránenie drevín rastúcich na poľnohospodárskej pde mimo lesa na pozemkoch, ktoré nemajú charakter lesného porastu.

17.06.2024

 

Dňa 05.06.2024 vláda schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Návrhom zákona sa dopĺňa Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka ako európsky štrukturálny a investičný fond, z ktorého je poskytovaný na území Slovenskej republiky príspevok na finančné nástroje.

13.06.2024

 

Dňa 10.06.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky o regulácii cien nájmu vo verejnom sektore. Cieľom navrhovanej vyhlášky je snaha zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť existujúcich nájomných bytov, ktorých obstaranie bolo zabezpečené z verejných zdrojov a sú vo vlastníctve štátu, vyšších územných celkov a obcí súčasne so zachovaním sociálnej funkcie takto regulovaného nájomného.

11.06.2024

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 20.06.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

V návrhu zákona sa upravujú viaceré inštitúty a oblasti,

21.06.2024

 

Dňa 05.06.2024 vláda schválila návrh zákona o krajinnom plánovaní. Navrhovaný zákon upravuje ciele, úlohy, pôsobnosť orgánov a i. ), základné pojmy (krajina, hodnoty krajiny, krajinný ráz a i.), definíciu krajinného plánovania, základný nástroj krajinného plánovania - dokumentácia krajinného plánovania, ktorou sa komplexne rieši starostlivosť o krajinu.

13.06.2024

 

Dňa 05.06.2024 sa uskutočnila 2. Odborná rada samosprávy s nasledovným programom: 

 1. §5 Občianskeho zákonníka - praktické problémy konania samospráv pri zrejmom zásahu do pokojného stavu (pokračovanie)
 2. Priestupky spojené so zákazom požívania alkoholu na verejných priestranstvách
 3. Vysporiadanie pozemkov pod stavbami (zákon č. 66/2009 Z. z.)
 4. Predzmluvná povinnosť zamestnávateľa voči uchádzačom o zamestnanie na škole
  (vrátane pozície riaditeľa)Zmeny zákona o majetku obcí a problémy s ním spojené

11.06.2024

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Konateľ obecnej spoločnosti s ručením obmedzeným vkladá na účet spoločnosti financie v hotovosti a následne si ich vyberá ako vrátenie pôžičky prevodom na svoj účet alebo na účet manželky. Obecná s.r.o. má neustále finančné problémy. Ako môže obec zabrániť takémuto konaniu, ak konateľ aj po upozornení bude v tom pokračovať?

19.06.2024

 

Okresný úrad v rámci kompetenčného konfliktu tvrdí, že úrad pre reguláciu hazardných hier  je príslušný rozhodnúť o odvolaní proti rozhodnutiu obce, ktorým uložila  spoločnosti povinnosť zaplatiť úrok z omeškania podľa Zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách.

13.06.2024

 

Prokurátor podal protest proti VZN o cenách pozemkov vo vlastníctve obce, v ktorom obec určila minimálne ceny pozemkov v závislosti od ich druhu.

Je nepochybné, že obec pri uzatváraní kúpnych a iných typov zmlúv pri prevode svojho majetku na iné fyzické a právnické osoby má postavenie právnickej osoby a v rámci takýchto súkromnoprávnych vzťahov prevláda zmluvná voľnosť strán, a teda dohoda na zmluvných podmienkach, vrátane dohody, resp. ponuky, či určenia kúpnej ceny.

V kontexte s vyššie citovanými ustanoveniami právnych predpisov je však potrebné tiež uviesť, že obec aj v prípadoch zmluvného prevodu svojho majetku na iné osoby je limitovaná zákonom o majetku obcí. Vo vzťahu k otázke kúpnej ceny, resp. ceny majetku sú takými ustanoveniami napríklad § 9a ods. 5 alebo práve § 9a ods. 1 písm. c) zákona o majetku obcí. Obce si tak nemôžu stanovovať a určovať kúpne ceny pre prípadný budúci predaj majetku neobmedzene, ale musia rešpektovať kogentné ustanovenia zákona o majetku obcí.

13.06.2024

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 14.06.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v platnom znení (ďalej len „návrh zákona“). Návrhom zákona sa ustanovuje právny rámec pre manažovanie porastov drevín rastúcich mimo lesa na poľnohospodárskej pôde. Ustanovuje sa možnosť nariadiť alebo povoliť odstránenie drevín rastúcich na poľnohospodárskej pde mimo lesa na pozemkoch, ktoré nemajú charakter lesného porastu.

17.06.2024

 

Dňa 05.06.2024 vláda schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Návrhom zákona sa dopĺňa Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka ako európsky štrukturálny a investičný fond, z ktorého je poskytovaný na území Slovenskej republiky príspevok na finančné nástroje.

13.06.2024

 

Dňa 10.06.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky o regulácii cien nájmu vo verejnom sektore. Cieľom navrhovanej vyhlášky je snaha zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť existujúcich nájomných bytov, ktorých obstaranie bolo zabezpečené z verejných zdrojov a sú vo vlastníctve štátu, vyšších územných celkov a obcí súčasne so zachovaním sociálnej funkcie takto regulovaného nájomného.

11.06.2024

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 20.06.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

V návrhu zákona sa upravujú viaceré inštitúty a oblasti,

21.06.2024

 

Dňa 05.06.2024 vláda schválila návrh zákona o krajinnom plánovaní. Navrhovaný zákon upravuje ciele, úlohy, pôsobnosť orgánov a i. ), základné pojmy (krajina, hodnoty krajiny, krajinný ráz a i.), definíciu krajinného plánovania, základný nástroj krajinného plánovania - dokumentácia krajinného plánovania, ktorou sa komplexne rieši starostlivosť o krajinu.

13.06.2024

 

Dňa 05.06.2024 sa uskutočnila 2. Odborná rada samosprávy s nasledovným programom: 

 1. §5 Občianskeho zákonníka - praktické problémy konania samospráv pri zrejmom zásahu do pokojného stavu (pokračovanie)
 2. Priestupky spojené so zákazom požívania alkoholu na verejných priestranstvách
 3. Vysporiadanie pozemkov pod stavbami (zákon č. 66/2009 Z. z.)
 4. Predzmluvná povinnosť zamestnávateľa voči uchádzačom o zamestnanie na škole
  (vrátane pozície riaditeľa)Zmeny zákona o majetku obcí a problémy s ním spojené

11.06.2024