Aktuálne

Najnovšia legislatíva pre samosprávu - spracúvame denne - viac info v newsletter alebo na portáli

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE SAMOSPRÁVU

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Legislatívny servis

Denný servis spracúvania zmien legislatívy pre samosprávy (už v štádiu MPK)

Riešenie problémov

Riešenie aktuálnych problémov samosprávy v interakcii s obcami/mestami

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre obce a mestá

Protesty a judikatúra

Spracúvanie protestov prokuratúr, judikatúry súdov a protokolov NKÚ

Prečo

sa registrovať na isamosprava.sk
Zistiť viac

isamosprava.sk ꟾ i3 právo

Odpovede nájdete u nás - prípadové štúdie, články a poradenstvo

Jedinečný servis

pre všetky obce/mestá, starostov/primátorov, poslancov

isamosprava.sk ꟾ i3 právo

Odpovede nájdete u nás - prípadové štúdie, články a poradenstvo

Jedinečný servis

pre všetky obce/mestá, starostov/primátorov, poslancov

Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Doterajší nájomca si podal žiadosť o odpredaj bytu do jeho vlastníctva za regulovanú cenu. Je mesto v tomto prípade povinné postupovať v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a byt odpredať za regulovanú cenu?

25.11.2022

 

Musí byť súčasťou ustanovujúceho zastupiteľstva i prejednanie platu starostu, ak funkciu obhájil predchádzajúci starosta, ktorý mal v predchádzajúcom funkčnom období schválené navýšenie základného platu o 30 % ?

23.11.2022

 

Môže dodatok k nájomnej zmluve schválenej uznesením obecného zastupiteľstva každoročne uzatvárať starosta obce bez súhlasu obecného zastupiteľstva, ak výška nájmu určená v dodatku je každoročne iná? Zmluvné strany dohodli výšku nájmu najviac do výšky ročných odpisov majetku.

22.11.2022

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 22.11.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. Hlavným cieľom návrhu zákona je ustanoviť nový cenový orgán pre oblasť regulácie cien nájmu bytov - Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

25.11.2022

 

Obci boli poskytnuté európske finančné prostriedky na zlepšenie školskej infraštruktúry a vzdelávania v školskom zariadení, ktoré sa nachádza na jej území. Na tento účel zrealizovala verejné obstarávanie s verejnou súťažou na dodávku technológií, zariadení a vybavenia pre potreby tohto školského zariadenia.

Predloženú ponuku obec považovala za nezlučiteľnú s podmienkami obstarávania, a preto využila rokovacie konanie bez predchádzajúceho zverejnenia, v ktorom bol vyzvaný jediný hospodársky subjekt.

Prejudiciálne otázky zneli nasledovne:              

„Majú sa článok 160 ods. 1 a 2 nariadenia 2018/1046, ako aj článok 102 ods. 1 a 2 nariadenia č. 966/2012 vykladať v tom zmysle, že platia aj pre verejných obstarávateľov členských štátov Európskej únie, ak nimi zadané verejné zákazky sú financované z európskych štrukturálnych a investičných fondov?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, majú sa zásady transparentnosti, proporcionality, rovnakého zaobchádzania a zákazu diskriminácie upravené v článku 160 ods. 1 nariadenia 2018/1046 a článku 102 ods. 1 nariadenia č. 966/2012 vykladať v tom zmysle, že nebránia úplnému obmedzeniu hospodárskej súťaže pri zadaní verejnej zákazky prostredníctvom rokovacieho konania bez predchádzajúceho zverejnenia, ak sa predmet verejnej zákazky nevyznačuje osobitosťami, ktoré objektívne vyžadujú, aby bol uskutočnený len hospodárskym subjektom, ktorý bol pozvaný na rokovania?

Má sa najmä článok 160 ods. 1 a 2 v spojení s článkom 164 ods. 1 písm. d) nariadenia 2018/1046 a článok 102 ods. 1 a 2 v spojení s článkom 104 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 966/2012 vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej úprave dotknutej v konaní vo veci samej, podľa ktorej verejný obstarávateľ po ukončení postupu na zadanie verejnej zákazky z dôvodu skutočnosti, že jediná predložená ponuka bola nevhodná, môže na účasť na rokovacom konaní bez predchádzajúceho uverejnenia pozvať len jeden hospodársky subjekt, ak sa predmet verejnej zákazky nevyznačuje osobitosťami, ktoré objektívne vyžadujú, aby bol uskutočnený len hospodárskym subjektom, ktorý bol pozvaný na rokovania?“

14.11.2022

 

Kontrolná akcia bola zameraná na preverenie zabezpečenia obnovy športovej infraštruktúry základných škôl samosprávou a jej využiteľnosť pre podporu a rozvoj športu. Išlo o celoslovenskú kontrolnú akciu vykonanú v obciach, ktoré boli príjemcami dotácie z ministerstva školstva určených na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične.

Na obciach boli odkontrolované opatrenia týkajúce sa obnovy športovej infraštruktúry základných škôl a ich finančného zabezpečenia. Preverilo sa čerpanie finančných prostriedkov určených na športovú infraštruktúru z ministerstva školstva prostredníctvom dotácií určených na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične. Na základných školách sa analyzoval stav a využívanie športovej infraštruktúry.

14.11.2022

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

I. Dňa 24.11.2022 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia MDaV SR, ktorým sa dopĺňa výnos MDVaRR SR č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania.

25.11.2022

 

Dňa 23.11.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky MŽP SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti. Návrh vyhlášky, ktorou sa nahrádza súčasne platná vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, zabezpečuje naplnenia cieľa v oblasti informatizácie a elektronizácie odpadového hospodárstva. Dôvod, prečo ministerstvo nepristúpilo k jej novelizácii, ale rozhodlo sa nahradiť ju novou vyhláškou, spočíva vo veľkom rozsahu zmien, ktoré bolo potrebné vykonať v nadväznosti na elektronizáciu odpadového hospodárstva.

25.11.2022

 

Dňa 22.11.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. V SR sa nachádza niekoľko skládok odpadov, ktorých prevádzkovateľ zanikol bez právneho nástupcu alebo si nesplnil povinnosť skládku odpadov, ktorá už nie je v prevádzke, riadne uzatvoriť a zrekultivovať a monitorovať najmenej 30 rokov po jej uzatvorení.

25.11.2022

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Doterajší nájomca si podal žiadosť o odpredaj bytu do jeho vlastníctva za regulovanú cenu. Je mesto v tomto prípade povinné postupovať v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a byt odpredať za regulovanú cenu?

25.11.2022

 

Musí byť súčasťou ustanovujúceho zastupiteľstva i prejednanie platu starostu, ak funkciu obhájil predchádzajúci starosta, ktorý mal v predchádzajúcom funkčnom období schválené navýšenie základného platu o 30 % ?

23.11.2022

 

Môže dodatok k nájomnej zmluve schválenej uznesením obecného zastupiteľstva každoročne uzatvárať starosta obce bez súhlasu obecného zastupiteľstva, ak výška nájmu určená v dodatku je každoročne iná? Zmluvné strany dohodli výšku nájmu najviac do výšky ročných odpisov majetku.

22.11.2022

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 22.11.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. Hlavným cieľom návrhu zákona je ustanoviť nový cenový orgán pre oblasť regulácie cien nájmu bytov - Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

25.11.2022

 

Obci boli poskytnuté európske finančné prostriedky na zlepšenie školskej infraštruktúry a vzdelávania v školskom zariadení, ktoré sa nachádza na jej území. Na tento účel zrealizovala verejné obstarávanie s verejnou súťažou na dodávku technológií, zariadení a vybavenia pre potreby tohto školského zariadenia.

Predloženú ponuku obec považovala za nezlučiteľnú s podmienkami obstarávania, a preto využila rokovacie konanie bez predchádzajúceho zverejnenia, v ktorom bol vyzvaný jediný hospodársky subjekt.

Prejudiciálne otázky zneli nasledovne:              

„Majú sa článok 160 ods. 1 a 2 nariadenia 2018/1046, ako aj článok 102 ods. 1 a 2 nariadenia č. 966/2012 vykladať v tom zmysle, že platia aj pre verejných obstarávateľov členských štátov Európskej únie, ak nimi zadané verejné zákazky sú financované z európskych štrukturálnych a investičných fondov?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, majú sa zásady transparentnosti, proporcionality, rovnakého zaobchádzania a zákazu diskriminácie upravené v článku 160 ods. 1 nariadenia 2018/1046 a článku 102 ods. 1 nariadenia č. 966/2012 vykladať v tom zmysle, že nebránia úplnému obmedzeniu hospodárskej súťaže pri zadaní verejnej zákazky prostredníctvom rokovacieho konania bez predchádzajúceho zverejnenia, ak sa predmet verejnej zákazky nevyznačuje osobitosťami, ktoré objektívne vyžadujú, aby bol uskutočnený len hospodárskym subjektom, ktorý bol pozvaný na rokovania?

Má sa najmä článok 160 ods. 1 a 2 v spojení s článkom 164 ods. 1 písm. d) nariadenia 2018/1046 a článok 102 ods. 1 a 2 v spojení s článkom 104 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 966/2012 vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej úprave dotknutej v konaní vo veci samej, podľa ktorej verejný obstarávateľ po ukončení postupu na zadanie verejnej zákazky z dôvodu skutočnosti, že jediná predložená ponuka bola nevhodná, môže na účasť na rokovacom konaní bez predchádzajúceho uverejnenia pozvať len jeden hospodársky subjekt, ak sa predmet verejnej zákazky nevyznačuje osobitosťami, ktoré objektívne vyžadujú, aby bol uskutočnený len hospodárskym subjektom, ktorý bol pozvaný na rokovania?“

14.11.2022

 

Kontrolná akcia bola zameraná na preverenie zabezpečenia obnovy športovej infraštruktúry základných škôl samosprávou a jej využiteľnosť pre podporu a rozvoj športu. Išlo o celoslovenskú kontrolnú akciu vykonanú v obciach, ktoré boli príjemcami dotácie z ministerstva školstva určených na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične.

Na obciach boli odkontrolované opatrenia týkajúce sa obnovy športovej infraštruktúry základných škôl a ich finančného zabezpečenia. Preverilo sa čerpanie finančných prostriedkov určených na športovú infraštruktúru z ministerstva školstva prostredníctvom dotácií určených na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične. Na základných školách sa analyzoval stav a využívanie športovej infraštruktúry.

14.11.2022

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

I. Dňa 24.11.2022 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia MDaV SR, ktorým sa dopĺňa výnos MDVaRR SR č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania.

25.11.2022

 

Dňa 23.11.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky MŽP SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti. Návrh vyhlášky, ktorou sa nahrádza súčasne platná vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, zabezpečuje naplnenia cieľa v oblasti informatizácie a elektronizácie odpadového hospodárstva. Dôvod, prečo ministerstvo nepristúpilo k jej novelizácii, ale rozhodlo sa nahradiť ju novou vyhláškou, spočíva vo veľkom rozsahu zmien, ktoré bolo potrebné vykonať v nadväznosti na elektronizáciu odpadového hospodárstva.

25.11.2022

 

Dňa 22.11.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. V SR sa nachádza niekoľko skládok odpadov, ktorých prevádzkovateľ zanikol bez právneho nástupcu alebo si nesplnil povinnosť skládku odpadov, ktorá už nie je v prevádzke, riadne uzatvoriť a zrekultivovať a monitorovať najmenej 30 rokov po jej uzatvorení.

25.11.2022