Štátna pomoc

Štát, obce, mestá aj vyššie územné celky sú povinné predtým ako poskytnú tretím osobám dotácie, príspevky a ďalšie výhody z verejných zdrojov alebo na ne prevedú iný svoj majetok, zohľadniť pravidlá štátnej pomoci.  V opačnom prípade sa tieto subjekty vystavujú riziku spätného vymáhania poskytnutých verejných prostriedkov a ďalším sankciám zo strany Európskej komisie a štátu.

Naše skúsenosti z tejto oblasti využívame pri poskytovaní poradenstva, ktoré zahŕňa komplexnú analýzu zamýšľanej transakcie z pohľadu súladu s pravidlami štátnej pomoci a pri zohľadnení judikatúry Európskeho súdneho dvora, ako aj odporúčania a konzultácie pri realizácii ďalších krokov voči Protimonopolnému úradu SR a Európskej komisii.

 

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (3)

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v SR za rok 2023

7.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 06.05.2024 bola v MPK zverejnená Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2023. Správa faktograficky a sumárne zachytáva smerovanie štátnej pomoci od poskytovateľov štátnej pomoci k príjemcom štátnej pomoci, a zároveň prezentuje vývoj v poskytovaní štátnej pomoci. Správa hodnotí poskytnutú štátnu pomoc v roku 2023 a dáva ucelený prehľad štátnej pomoci podľa účelov, kategórií a poskytovateľov štátnej pomoci.

Správa o poskytnutej štátnej pomoci za rok 2022

11.5.2023

Administrátor

Dňa 05.05.2023 bola v MPK zverejnená Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2022. Cieľom je súhrne zachytiť údaje o skutočných výdavkoch na štátnu pomoc za rok 2022 v SR.

Zrušenie duplicitného poskytovania pomoci v hmotnej núdzi pre utečencov

3.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 27.04.2022 vláda SR schválila návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

Dôvodové správy (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (5)

Štátna pomoc a jej uchopenie samosprávou

27.11.2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Štátna pomoc je oblasťou práva, ktorá často zostáva na okraji záujmu samospráv. Ide pritom o súbor pravidiel, ktorých porušenie môže mať pre obce a mestá závažné právne a ekonomické dôsledky, nehovoriac o zodpovednosti orgánov obce za prípadný rozpor právnych úkonov obce so zákonom.

Štátna pomoc pri predaji nehnuteľností samosprávou (Časť III.)

22.5.2013

JUDr. Peter Rohál

V predchádzajúcich dvoch príspevkoch boli pri predaji nehnuteľností opísané požiadavky na splnenie povinností podľa Oznámenie Komisie o prvkoch štátnej pomoci pri predaji pozemkov a budov verejnoprávnymi orgánmi (97/C 209/03).

Štátna pomoc pri predaji nehnuteľností samosprávou (Časť II.)

29.4.2013

JUDr. Peter Rohál

Prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce sa musia vykonať podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vyššie územné celky musia vykonať prevody vlastníctva nehnuteľného majetku podľa zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. 

Štátna pomoc pri predaji nehnuteľností samosprávou (Časť I.)

19.4.2013

JUDr. Peter Rohál

V mnohých prípadoch v posledných rokov Európska komisia vyšetrovala predaje pozemkov a budov vo vlastníctve samospráv, aby zistila, či sa pri nich nevyskytol prvok štátnej pomoci v prospech kupujúcich.

Štátna pomoc a pravidlo de minimis

27.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Právnym predpisom upravujúcim štátnu pomoc je zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Odborné stanoviská (2)

Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (2014/C 249/01)

7.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Oznámenie Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v čl. 107 ods. 1 ZFEÚ

7.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Prípadové štúdie (3)

Zníženie nájmu vs. poskytnutie štátnej pomoci

23.12.2021

Mgr. Helena Laposová

Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie nájmu pre obchodnú spoločnosť, v ktorej mesto nefiguruje ako vlastník. Mohlo by ísť v tomto prípade o štátnu pomoc? Aké ďalšie kroky by malo mesto vykonať v tomto štádiu schválenia zámeru na zníženie nájmu v súvislosti ak ide o štátnu pomoc ?

 

Obec ako podnik pri poskytovaní štátnej pomoci

4.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Považuje sa aj obec alebo mesto za podnik na účely štátnej pomoci?

Štátna pomoc a prevod majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa

2.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Je obec povinná skúmať pravidlá štátnej pomoci, ak bude predaj alebo nájom obecného majetku schválený ako dôvod osobitného zreteľa podľa §9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (12)

Kompenzácie vyrovnávania straty pri nákupe energie

2.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Kompenzácia za škody v chránených oblastiach

1.2.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Daňová výhoda pri odpisovaní goodwill medzi podnikmi v rozdielnych členských štátoch

14.1.2022

Mgr. Helena Laposová

Daňové výhody profesionálnym športovým klubom ako štátna pomoc

1.12.2021

Mgr. Helena Laposová

Zodpovednosť za škodu za zrušenie poverenia na podpis zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

27.11.2021

Mgr. Helena Laposová

Cirkevné inštitúcie a športové kluby vs. oslobodenie od dane z nehnuteľností a štátna pomoc

13.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Posudzovanie vplyvu na obchod medzi členskými štátmi na účely štátnej pomoci

17.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Oslobodenie katolíckej cirkvi od dane a štátna pomoc

16.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Majiteľ kontrolných podielov spoločností ako „podnik“ v zmysle definície štátnej pomoci

14.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Nezákonná štátna pomoc odpísaním dlhu daňovým úradom

26.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Financovanie verejných nemocníc a štátna pomoc

26.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Poplatok za účet na výber dane z nehnuteľnosti vs. štátna pomoc

17.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (10)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.