Sociálne

Súčasťou tohto inštitútu sú informácie týkajúce sa najmä nasledovných oblastí:

 • seniori
 • deti
 • zdravotne postihnutí
 • zabezpečenie základných životných potrieb
 • forma organizácie

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (11)

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení Vyhláška MZ SR č. 109/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb v platnom znení Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v platnom znení Vyhláška MPSVR SR č. 643/2008 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v platnom znení Vyhláška MZ SR č. 159/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú zamestnanci zariadenia v platnom znení Zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v platnom znení Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v platnom znení Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v platnom znení Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení Zákonč. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanostiv platnom znení

Právne predpisy v príprave (5)

Novela o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti

20.11.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 13.11.2023 vláda SR schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „návrh zákona“). V súvislosti s tým vláda rovnako schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 518/2022 Z. z. Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť kontinuitu a dostupnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti od 1. januára 2024, tak ako ju navrhuje pripravovaná optimalizácia nemocníc a spustiť zber dát a zber čakacích listín, s tým, aby nárok pacienta bolo možné uplatniť až od 1. januára 2025.

Zvýšenie súm v hmotnej núdzi

21.8.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 15.08.2023 bolo v MPK zverejnené opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi. Cieľom je zvýšenie sumy pomoci v hmotnej núdzi, konkrétne sumy dávky v hmotnej núdzi, sumy ochrannoého príspevku, sumy aktivačného príspevku, suma príspevku na nezaopatrené dieťa a sumy príspevku na bývanie, a to koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima k 01.07.2023.

Vznik novej kategórie odborných zamestnancov

7.8.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 03.08.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade s § 85 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu zmeny v zákone.

Výška príspevku na dieťa v súvislosti s konfliktom na Ukrajine

20.7.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 12.07.2023 schválila vláda SR Návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie spôsobenej ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny. Cieľom je finančne prispieť rodinám s deťmi, ktorým sa poskytuje príplatok k prídavku na dieťa z dôvodu, že si z objektívnych príčin nemôžu uplatňovať nárok na daňový bonus a náhradným rodičom na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. Nariadenie je súčasťou avizovanej inflačnej pomoci a je jedným z nástrojov na zmiernenie následkov vysokej inflácie.

Maloletí pacienti s onkologickým ochorením ako osoby s ŤZP

12.7.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 28.06.2023 NRSR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Cieľom je zabezpečiť rodičom detských onkologických pacientov finančnú podporu po ukončení onkologickej liečby ich detí po dobu maximálne jedného roka po skončení aktívnej liečby. V tomto období je pre mnohých rodičov takýchto detí nemožné zamestnať sa vzhľadom na intenzívnu starostlivosť, ktorú sú nútení poskytovať svojmu dieťaťu, no  zároveň v súčasnosti nemajú nárok na finančnú podporu od štátu.

Dôvodové správy (7)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (19)

Sociálne práva ako ľudské práva? Úvod do problematiky

22.7.2022

Mgr. Helena Laposová

*Článok zo Série: Problematika ochrany a vymáhania sociálnych práv, časť 1*

Prinášame odborný článok, ktorý sa venuje problematike ochrany a vymáhania sociálnych práv. Na začiatok prinášame základné informácie o sociálnych právach, pričom v ďalšej časti Série priblížime aj praktické postrehy. Ľudské práva ako také prislúchajú každému jednotlivcovi bez ohľadu na vek, pohlavie, farbu pleti, štátnu príslušnosť. Sú nezrušiteľné a neodňateľné.

Možnosti financovania zariadení sociálnych služieb zo Štátneho fondu rozvoja bývania

2.5.2019

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok približuje druhy podpory, ktorú je možné poskytnúť obci alebo VÚC prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu alebo obnovu zariadení sociálnych služieb.

Nakladanie s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb/ 2. časť

9.10.2015

JUDr. Alexandra Vicová

V 1. časti článku sme sa venovali úvodu do problematiky nakladania s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a všeobecným povinnostiam zariadení sociálnych služieb pri nakladaní s odpadmi. V ďalších častiach článku postupne uvedieme prehľad konkrétnych povinností, ktoré sa vzťahujú na zariadenia sociálnych služieb podľa účinného zákona o odpadoch (zákon č. 223/2001 Z. z.) a tomu zodpovedajúci porovnávajúci prehľad povinností, ktoré sa vzťahujú na zariadenia podľa nového zákona o odpadoch, účinného od 1.1.2016 (zákon č. 79/2015 Z. z.). 

Nakladanie s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb - 1. časť

24.8.2015

JUDr. Alexandra Vicová

V 1. časti tohto článku sa venujeme úvodu do problematiky nakladania s odpadmi z pohľadu zariadení sociálnych služieb a všeobecným povinnostiam zariadení sociálnych služieb pri nakladaní s odpadmi.

Verejné obstarávanie uskutočňované poskytovateľmi sociálnej služby

18.5.2015

JUDr. Alexandra Vicová

Predmetom tohto odborného článku je zodpovedať na otázku, či sa neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálne služby bez účelu dosiahnutia zisku považujú za verejných obstarávateľov v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní?

Inštitút supervízora v sociálnych službách na Slovensku

5.9.2014

JUDr. Alexandra Vicová

V tomto odbornom článku sa venujeme právnej úprave inštitútu supervízora v právnom poriadku Slovenskej republiky.

Príspevky pre deti v detských domovoch - povinnosti obce, 2. Časť

3.2.2014

JUDr. Alexandra Vicová

V druhej časti článku uvádzame prehľad povinností obce na úseku poskytovania príspevkov detským domovom v prípadoch, ak samotná obec je zriaďovateľom detského domova.

Spracúvanie osobných údajov obcou a VÚC na účely zákona o sociálnych službách

2.2.2014

JUDr. Alexandra Vicová

Odborný článok sa venuje problematike spracúvania osobných údajov obcou a VÚC pri aplikácii zákona o sociálnych službách.

Príspevky pre deti v detských domovoch - povinnosti obce, 1. časť

31.1.2014

JUDr. Alexandra Vicová

V prvej časti tohto článku sa venujeme poskytovaniu príspevkov obcou detským domovom, ktorých zriaďovateľom nie je obec. 

Pracovná terapia – závislá práca v zmysle Zákonníka práce?

2.7.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Predmetom tohto článku je posúdenie otázky, či je v rozpore s právnym poriadkom, ak poskytovateľ sociálnej služby, ktorý pre svojho klienta zabezpečuje pracovnú terapiu, uzavrie s klientom pracovnú zmluvu/dohodu o výkone práce a poskytuje mu mzdu/odmenu z prostriedkov poskytnutých vyšším územným celkom.

Povinnosť subjektu predložiť výročnú správu uložená usmernením VÚC a/alebo zmluvou o poskytnutí finančného príspevku

29.4.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Je vyšší územný celok oprávnený vyžadovať prostredníctvom usmernenia výročné správy od poskytovateľov služieb, ktorým VÚC poskytuje finančné príspevky v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele  a od zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, odvolávajúc sa pritom na zmluvu o poskytnutí finančného príspevku uzavretú medzi VÚC a poskytovateľom? 

Úvod do právnej zodpovednosti pri poskytovaní sociálnych služieb

31.1.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Pojem „škoda“ ani pojem „zodpovednosť“ právny poriadok Slovenskej republiky nedefinuje. Podľa prevažujúceho názoru v teórii aj v praxi škodou sa rozumie ujma, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného a je objektívne vyjadriteľná v peniazoch

Výkon dobrovoľníckej činnosti v oblasti sociálnych služieb

28.1.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Prinášame Vám odborný článok, ktorý sa zaoberá tematikou výkonu dobrovoľníckej činnosti v oblasti sociálnych služieb.

Postavenie sociálneho podniku v legislatíve SR

22.10.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Sociálny podnik môže mať rôznu právnu formu, môžu ním byť aj obce alebo samosprávne kraje.

Novela zákona o sociálnych službách č. 50/2012 Z. z. - prehľad

8.10.2012

Mgr. Alexandra Vicová

V snahe riešiť pretrvávajúce problémy a krízovú situáciu vo financovaní sociálnych služieb a eliminovať riziko kolapsu existujúcich zariadení sociálnych služieb, ktorý by ohrozoval základné ľudské práva a slobody prijímateľov sociálnych služieb, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo návrh zákona, ktorým sa s účinnosťou od 1.3.2012 zmenil zákon o sociálnych službách.

Problémy nevyriešené novelou:

 • rovnoprávne postavenie klientov, poskytovateľov
 • komplexné financovanie sociálnych služieb vrátane vymedzenia kompetencií
 • posudzovanie odkázanosti a štátneho príspevku na sociálne služby vrátane rodinných opatrovateliek
 • previazanosť sociálnej a zdravotnej starostlivosti, resp. dlhodobá starostlivosť
 • posilnenie prevenčných a terénnych sociálnych služieb
 • nastavenie podmienok (nielen legislatívnych) pre začatý proces transformácie a deinštitucionalizácie v Slovenskej republike
 • systém celoživotného vzdelávania.

Pracovnoprávne vzťahy vznikajúce pri poskytovaní sociálnej starostlivosti

1.10.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Pracovnoprávne vzťahy v sociálnych službách vznikajú zväčša na základe pracovnej zmluvy medzi zamestnancom a zamestnávateľom – poskytovateľom sociálnych služieb. V zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení poskytovateľom sociálnych služieb môže byť obec, právnická osoba zriadená alebo založená obcou alebo vyšším územným celkom (najmä rozpočtové organizácie) a iná osoba (najmä neziskové organizácie, občianske združenia).

Financovanie chránenej dielne a chráneného pracoviska

28.9.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Niektoré obce alebo právnické osoby obcí sú zriaďovateľmi chránených dielní alebo chránených pracovísk. Niektoré obce chránené dielne udržia, niektoré ich zánik odôvodňujú tým, že nemajú peniaze na ich ďalšiu prevádzku. Článok ponúka prehľad príspevkov poskytovaných v súlade so zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Problematika verejného obstarávania v oblasti sociálnych služieb

20.9.2012

Mgr. Alexandra Vicová

V oblasti sociálnych služieb právny poriadok Slovenskej republiky ustanovuje povinnosť niektoré služby verejne obstarávať (agentúry podporovaného zamestnávania, sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti) a iné nie. Poskytovatelia sociálnych služieb sú registrovanými, niektoré aj akreditovanými poskytovateľmi konkrétnych služieb vo verejnom záujme. Je tým daný predpoklad, že spĺňajú základné podmienky pre poskytovanie kvalitných služieb. Poskytovanie sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, ale aj výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za podmienok stanovených právnymi predpismi štát a samospráva financujú prostredníctvom finančných príspevkov. Autor si kladie za cieľ odpovedať na otázku, z akého dôvodu zákonodarca zakotvil niektoré sociálne služby verejne obstarávať a iné nie. Zároveň objasňuje podmienky, za akých sú samotní neverejní poskytovatelia sociálnych služieb povinní verejne obstarávať.

Zdaňovanie poskytovateľov sociálnych služieb poskytujúcich sociálne služby bez účelu dosiahnutia zisku

14.9.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Daň z príjmov právnických osôb predstavuje v súčasnosti najznámejšiu priamu daň, ktorou sa zdaňuje príjem právnických osôb. Osobou, ktorá je povinná platiť daň z príjmov právnických osôb je každá právnická osoba, ktorá vykáže základ dane. Aj subjekty nezaložené za účelom podnikania, pokiaľ dosahujú zdaniteľné príjmy a vykážu základ dane, sú povinné platiť daň z príjmov, Takýmito osobami sú aj poskytovatelia sociálnych služieb.

Odborné stanoviská (3)

Návrh Plánu znižovania rizika vzniku a šírenia ochorenia COVID19 medzi ľuďmi bez domova a pre zariadenia sociálnych služieb

17.4.2020

JUDr. Adriana Kovacova

Vláda SR dňa 14.04.2020 schválila plán znižovania rizík pri práci s ľuďmi bez domova a pre zariadenia sociálnych služieb.

Poskytovanie finančných príspevkov podľa novely zákona o sociálnych službách

9.10.2012

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Novela zákona o sociálnych službách (zákon č. 50/2012 Z. z. ), ktorá nadobudla účinnosť 1.3.2012 upravuje nový spôsob financovania verejných poskytovateľov zriadených alebo založených obcou a neverejných poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb – zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, nocľaháreň.

Neverejní poskytovatelia a verejné obstarávanie

9.10.2012

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Vzťahuje sa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytovanie finančných príspevkov neverejným poskytovateľom sociálnej služby?

Prípadové štúdie (17)

Enterálna výživa a povinné poskytovanie stravy v ZSS

22.8.2020

Mgr. Monika Ivanová

Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. je poskytovateľ pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení s celoročnou alebo týždennou pobytovou sociálnou službou povinný poskytovať celodenné stravovanie. Je možné neposkytovať prijímateľovi sociálnej služby stravu, keď je na základe lekárskeho predpisu odkázaný na enterálnu výživu a nemôže prijímať normálnu stravu?

Preradenie zamestnancov jaslí do karanténneho strediska?

30.4.2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Sme prevádzkovatelia detských jaslí, ktorých prevádzka je momentálne prerušená. Sme subjekt hospodárskej mobilizácie? Mohli by sme zamestnancov využiť na prácu v karanténnom stredisku, v ktorom budú umiestnení čakatelia – budúci prijímatelia sociálnej služby a za akých podmienok? 

Výberové konanie na riaditeľa DSS počas mimoriadnej situácie

16.4.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Vzhľadom sa súčasnú mimoriadnu situáciu ako máme riešiť potrebu vyhlásenia výberového konania na riaditeľa Domova dôchodcov ako rozpočtovej organizácie obce. Momentálne je poverený riaditeľ najdlhšie na dobu 6 mesiacov.

Je prípustné poveriť tohto riaditeľa do doby ukončenia mimoriadnej situácie bez vyhlásenia nového výberového konania?

Osobný rozsah núdzovej pracovnej povinnosti v zariadeniach sociálnych služieb

8.4.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Vzťahuje sa uložená pracovná povinnosť v núdzovom stave aj na zamestnancov sociálneho úseku a THP zamestnancov?

Vyúčtovanie odpisov majetku v rámci ekonomicky oprávnených nákladov

23.7.2015

Mgr. Matej Trnavský

Mesto prevádzkuje domov seniorov, pričom príspevok na túto činnosť poberajúci od ministerstva musí ministerstvu aj vyúčtovať. Podľa § 72 ods. 5 písm. k) zákona 448/2008 Z. z. sú ekonomicky oprávnenými nákladmi aj odpisy hmotného a nehmotného majetku. Mesto vybudovanie domova seniorov financovalo časť z dotácie z fondov EU, časť z úveru, ktorý mesto spláca. Môžeme vo vyúčtovaní voči ministerstvu uplatniť plnú výšku odpisov alebo iba tú časť, ktorá nebola financovaná z prostriedkov EU?

Vyúčtovanie finančného príspevku na sociálne služby za rok 2014

16.3.2015

JUDr. Alexandra Vicová

Akým spôsobom sa uskutočňuje vyúčtovanie finančných príspevkov poskytnutých MPSVR SR poskytovateľovi sociálnych služieb?

Môže VÚC krátiť „mimoriadnu dotáciu” MPSVaR SR pre neverejných poskytovateľov?

6.11.2014

JUDr. Alexandra Vicová

Na verejnosti sa objavila informácia, podľa ktorej v prípade, že neverejné zariadenie sociálnych služieb dostane financie z „mimoriadnej dotácie“ Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVaR SR”), o rovnakú sumu mu vyšší územný celok skráti finančné príspevky. Môžu VÚC krátiť/započítavať finančné príspevky pre neverejných poskytovateľov s „mimoriadnou dotáciou” MPSVaR SR?

Aká je správna aplikácia § 110p zákona o sociálnych službách?

20.10.2014

JUDr. Alexandra Vicová

Aká je správna aplikácia ustanovenia § 110p a nasl. zákona o sociálnych službách, a to hlavne prvej vety v časti „na rovnaký počet miest a v rovnakej sume?” Aplikačná prax je taká, že zariadenia sa preregistrujú z domovov sociálnych služieb na zariadenia pre seniorov, avšak nový príspevok je o 10 € na lôžko a mesiac menší.

Hodnotitelia kvality v zariadeniach sociálnych služieb

10.10.2014

JUDr. Alexandra Vicová

Môže Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo vyššie územné celky vyžadovať od poskytovateľov sociálnych služieb zavedenie štandardov kvality už v súčasnosti alebo až od 1.1.2016?

 

Poskytovanie dávky a príspevku v hmotnej núdzi klientom zariadení sociálnych služieb

16.12.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Majú klienti nocľahární, útulkov a domovov na pol ceste nárok na dávku v hmotnej núdzi a na príspevok k dávke v hmotnej núdzi?

Vydávanie VZN vo veciach územnej samosprávy a hmotná núdza

4.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Môže obec vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné nariadenia iba vtedy, ak je na to vyslovene splnomocnená zákonom? Musí byť v zákone uvedená veta, napr. Podmienky poskytovania príspevku ustanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení?

Sankcie podľa zákona o sociálnych službách

29.7.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Aké sankcie voči poskytovateľom sociálnych služieb v súčasnosti zakotvuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení?

Poskytnutie finančných príspevkov neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb

21.3.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Má vyšší územný celok povinnosť poskytnúť finančný príspevok na prevádzku finančný príspevok a pri odkázanosti neverejnému poskytovateľovi /neziskovej organizácii/, ktorý prevádzkuje domov sociálnych služieb?

Je obec a právnická osoba založená obcou/VÚC povinná registrovať sociálnu službu aj v prípade jej poskytovania mimo zariadenia?

24.1.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Je obec, právnická osoba založená alebo zriadená obcou/VÚC povinná registrovať sociálnu službu aj v prípade, že poskytuje sociálnu službu, ktorá sa neposkytuje pobytovou formou v zariadení, napr. opatrovateľskú službu?

Predmet zákona o sociálnych službách

9.10.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Predmetom zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je úprava právnych vzťahov pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb.

Účastníci právnych vzťahov založených zákonom o sociálnych službách

9.10.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách pre svoje účely ustanovuje okruh účastníkov právnych vzťahov.

Podmieňovanie poskytnutia finančných príspevkov neverejným poskytovateľom

14.9.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Podmieňovanie poskytnutia finančného príspevku pri odkázanosti a finančného príspevku na prevádzku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb pracovným časom ich zamestnancov.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (2)

Určenie minimálneho príjmu žiadateľa o sociálny byt vo VZN?

20.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Najvyšší súd SR z 9.11.2010 - Diskriminácia prijímateľov sociálnych služieb vs. VZN mesta

27.10.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (2)

NKÚ – Príjmy obcí na služby občanom počas pandémie

22.6.2023

Alexandra Močárová

NKÚ c/a VÚC a sociálne služby pre seniorov

12.2.2019

Administrátor

Vzory dokumentov (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (7)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.