Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Kategorizácia ústavnej zdravotnej starostlivosti

13.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 10.08.2021 bol v MPK zverejnený zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý navrhuje zaviesť viaceré výrazné zmeny pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v nemocniciach aj v ambulantnej starostlivosti.

Pripravovaná novela zákona o sociálnom poistení a rodičovský dôchodok

6.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 29.07.2021 bola v MPK zverejnená novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Cieľom novely je vysporiadanie sa s niektorými problémami v oblasti nemocenského a dôchodkového poistenia vyplývajúcich z aplikačnej praxe ako aj novinky v oblasti dôchodkového systému, tzv. rodičovský dôchodok.

Pripravované zmeny financovania sociálnych služieb

6.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 24.08.2021 bola v MPK zverejnená novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Cieľom tejto úpravy je zabezpečiť na rovnakom základe prístup fyzických osôb k spolufinancovaniu im poskytovanej sociálnej služby neverejnými poskytovateľmi tejto sociálnej služby z rozpočtu príslušnej obce a VÚC, a tým zrovnoprávniť poskytovateľov sociálnych služieb v prístupe k verejným prostriedkom na spolufinancovanie.

Národný program zlepšovania podmienok pre zdravotne postihnutých na 2021 -2030

1.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 22.02.2021 Vláda SR schválila návrh Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030 (ďalej ako „Národný program“).