Daňový úrad

Obec rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu v rámci originálnej pôsobnosti.

Vo všeobecnosti je daňová oblasť pre obec jednou z najpodstatnejších, nakoľko dane tvoria väčšinu jej príjmov.

V zmysle čl. 65 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky zákon ustanoví, ktoré dane a poplatky sú príjmom obce.

Daňovými príjmami obce sú:

  1. podielové dane v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
  2. miestne dane a miestne poplatky v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení, tzn.:
         a)    daň z nehnuteľností,
         b)    daň za psa,
         c)    daň za užívanie verejného priestranstva,
         d)    daň za ubytovanie,
         e)    daň za predajné automaty,
         f)     daň za nevýherné hracie prístroje,
         g)    daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
         h)    daň za jadrové zariadenie,
         i)     miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Súčasťou tohto inštitútu sú informácie týkajúce sa najmä nasledovných oblastí:

  • miestne dane
  • miestne poplatky
  • daňové konanie

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (4)

Novela zákona o miestnom poplatku za rozvoj

14.11.2019

JUDr. Adriana Kovacova

Dňa 30.11.2019 nadobudne účinnosť novela zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj (ďalej len „ZMP“), ktorá do praxe prináša viaceré zmeny.

Daň z motorových vozidiel za rok 2014

19.1.2015

GPL Miriama Draskovicova

V obsahu tohto odborného článku prinášame prehľad dôležitých informácií o dani z motorových vozidiel za rok 2014.

Odvolanie podané na základe neoverenej plnej moci voči správcovi dane v rámci daňového konania začatého do 31.12.2011

22.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Posúdenie postupu správcov dane v prípade odvolania daňovníkom podaného na základe neoverenej plnej moci v daňovom konaní začatom do 31.12.2011

Správa dane z motorových vozidiel

4.10.2012

JUDr. Martina Paluskova

Správa dane z motorových vozidiel je upravená v § 99 ods. 5 až 7 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení.

Odborné stanoviská (2)

Práva a povinnosti daňových subjektov a zamestnancov daňovej správy

1.10.2012

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

V systéme noriem daňového práva nefiguruje samostatná „charta“ práv a povinností daňových subjektov a zamestnancov daňovej správy, potrebné informácie je možné nájsť predovšetkým v ustanoveniach zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení, ktorý je základnou normou regulujúcou daňový proces a v hmotnoprávnych daňových zákonoch.

Pokyn DRSR k dani z motorových vozidiel

11.9.2012

Daňové riaditeľstvo SR

Zákonom č. 538/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov bol s účinnosťou od 1. decembra 2007 zmenený a doplnený zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. K tejto novele vydalo Daňové riaditeľstvo SR pokyn.

Prípadové štúdie (4)

Zánik daňového nedoplatku vs. osobný bankrot

6.11.2019

JUDr. Adriana Kovacova

Podľa § 85 ods. 4 daňového poriadku právo na vymáhanie daňového nedoplatku zaniká po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Kedy je možné odpísať pohľadávku z ukončeného osobného bankrotu? Dlh na nájomnom, pokuty a iné nezaplatené záväzky sa vymažú ako daňové nedoplatky?

Započítanie peňažnej pohľadávky náhrady škody vs. vyrubená daň

21.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Je možné podľa §580 a nasl. Občianskeho zákonníka jednostranne započítať peňažnú pohľadávku občana z titulu náhrady škody s peňažnou pohľadávkou mesta voči daňovníkovi z titulu vyrubenej dane z nehnuteľnosti?

Zánik zodpovednosti za správny delikt

4.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Daňovú úrad uložil daňovníkovi pokutu za správny delikt. Tento daňovník však zomrel. Môže si pokutu daňový úrad vymáhať od dedičov?

K povinnosti podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel na výzvu správcu dane a sankcie

4.10.2012

JUDr. Martina Paluskova

Daňový úrad ako správca dane z motorových vozidiel vyzval daňovníka na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Daňovník volal na úrad, že túto daň platiť nemusí a tým pádom nemusí ani podávať žiadne priznanie. Je to tak? Môžeme mu dať nejakú sankciu ak toto priznanie nepodá?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (5)

Najvyšší súd SR z 30.3.2011 - K úradne neoverenej plnej moci v daňovom konaní

22.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Najvyšší súd SR z 23.11.2011 - Cestná daň - K právomoci daňového úradu uložiť pokutu za každý predmet zdanenia samostatne

4.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Najvyšší súd SR z 10.10.2001 - K zániku zodpovednosti za správny delikt

4.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Najvyšší súd SR z 20.6.2002 - K výške pokuty za daňový delikt

4.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Ústavný súd SR z 18.9.2008 - K právu na súdnu ochranu

1.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (2)
Register pojmov (3)

Daň z motorových vozidiel

Pojmová definícia:
Daň z motorových vozidiel je druhom miestnej dane, ktorú môžu ukladať vyšší územný celok.

Daňové konanie

Pojmová definícia:
Daňovým konaním je konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňových subjektov.

Predmet dane z motorových vozidiel

Zákonná definícia:
Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov.