Právnické osoby obce

Obec môže zriadiť ako právnickú osobu rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Obec môže založiť obchodnú spoločnosť podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Obec môže založiť kapitálovú obchodnú spoločnosť ako jediný akcionár resp. jediný spoločník, avšak môže sa stať aj spoločníkom alebo akcionárom obchodnej spoločnosti s majoritným alebo minoritným podielom. Medzi kapitálové obchodné spoločnosti zaraďujeme akciovú spoločnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným. Ostatné formy obchodných spoločností sú pre obec nevhodné. V prípade verejnej obchodnej spoločnosti spoločníci ručia za záväzky celým majetkom a obec disponuje majetkom, ktorý slúži na aj verejné účely. Pri komanditných spoločnostiach môže obec vystupovať len ako komandista, ktorý ručí za záväzky len do výšky svojho nesplateného vkladu.

Obec môže byť zakladateľom aj inej právnickej osoby podľa predpisov občianskeho práva (napr. neziskovej organizácie).

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (2)

Regulácia pitnej vody

2.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 28.06.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve v znení vyhlášky č. 498/2023 Z. z. (ďalej len „návrh vyhlášky“).

Regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov

Dňa 28.06.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi č. 445/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov (ďalej len „návrh vyhlášky“).

Zmena vyhlášky o registrácii údajov do ORSR

24.6.2024

JUDr. Monika Ivanová

Dňa 21.6.2024 bola zverejnená predbežná informácia o pripravovanom návrhu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 389/2023 Z. z. o registrácii údajov do obchodného registra registrátorom (ďalej len „návrh vyhlášky“).

Dôvodové správy (3)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (6)

Financovanie mimovládnych neziskových organizácií

4.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

V NRSR je poslanecký návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby . Cieľom tohto návrhu je zvýšiť transparentnosť financovania MNO.

Nepredloženie výročnej správy nadácie v zákonnej lehote

28.8.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Článok sa zaoberá otázkou problematiky, keď nadácia nevypracuje a nezašle ministerstvu vnútra výročnú správu v zákonnej lehote.

Využitie 2% obcou

15.2.2013

Mgr. Matej Trnavský

Poskytovanie a použitie podielu zaplatenej dane (tzv. 2%) je upravené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

Riadenie obecných/mestských rozpočtových organizácií alebo iných právnických osôb poverenou osobou a zamestnancami obce

1.2.2013

JUDr. Adriana Jasová

Obce (mestá)1  pre rôzne účely napĺňania svojich kompetencií na nepodnikateľskej báze vytvárajú svoje rozpočtové organizácie, ktoré sú ekonomicky - rozpočtovo napojené na rozpočet danej obce.

Dopad novely Obchodného zákonníka na samosprávu

10.1.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Prinášame Vám prehľad dopadov, ktoré priniesla novela Obchodného zákonníka pre oblasť samosprávy.

Vklad majetku obce do základného imania obchodnej spoločnosti a založenie právnickej osoby z majetku obce

24.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Nakladanie s majetkom obce upravuje zákon č. 138/1991 o majetku obcí (ďalej len „zákon o majetku obcí“).

Odborné stanoviská (2)

NKÚ- Využívanie prostriedkov Environmentálneho fondu

9.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Opatrenie MF SR - postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého do sústavy podvojného účtovníctva pre príspevkové organizácie obce alebo VÚC, ak nepodnikajú

31.10.2012

Ministerstvo financií Slovenskej republiky


Prípadové štúdie (48)

Dočasné pridelenie zamestnanca obecnou obchodnou spoločnosťou obci

3.7.2024

JUDr. Helena Laposová

Môže obec ako užívateľský zamestnávateľ uzavrieť dohodu o dočasnom pridelení zamestnanca so spoločnosťou, v ktorej je obec 100% vlastníkom a zakladateľom? Môže tak urobiť v prípade, keď je zamestnanec obce PN a potrebuje na jeho zástup presunúť zamestnanca z obchodnej spoločnosti?

Súbeh pracovnej zmluvy a zmluvy o výkone funkcie

3.7.2024

JUDr. Adriana Kováčová

V prípade mestských spoločností s.r.o. je potrebné v súlade s § 66 Obchodného zákonníka s konateľom/predsedom VZ uzatvoriť zmluvu o výkone funkcie. Je možný súbeh pracovného pomeru konateľa/predsedu VZ (na druh práce zodpovedajúci výkonu štatutárneho orgánu – napr. pracovná pozícia riaditeľ) so zmluvou o výkone funkcie?

Konanie konateľa obecnej s.r.o. v rozpore s odbornou starostlivosťou

19.6.2024

JUDr. Helena Laposová

Konateľ obecnej spoločnosti s ručením obmedzeným vkladá na účet spoločnosti financie v hotovosti a následne si ich vyberá ako vrátenie pôžičky prevodom na svoj účet alebo na účet manželky. Obecná s.r.o. má neustále finančné problémy. Ako môže obec zabrániť takémuto konaniu, ak konateľ aj po upozornení bude v tom pokračovať?

Zmena podnájomníka - dcérskej spoločnosti alebo organizačnej zložke

10.5.2024

JUDr. Helena Laposová

Príspevková organizácia mesta prenechala cez obchodnú súťaž nebytové priestory obchodnej spoločnosti. Je možné dodatkom k podnájomnej zmluve zmeniť osobu nájomcu – na inú obchodnú spoločnosť (dcérsku spoločnosť), ktorej jediným spoločníkom je súčasný podnájomník? Je možné prenajať tento priestor organizačnej zložke súčasného podnájomníka?

Umiestňovanie plagátov na obecnom majetku na reklamné účely

7.5.2024

JUDr. Helena Laposová

Obec prenechala do správy nehnuteľný majetok obce na základe zmluvy o hospodárení neziskovej organizácii zriadenej obcou. Nezisková organizácia obdržala žiadosť o nájom výkladu v nebytovom priestore za účelom umiestnenia reklamy žiadateľa. Ako má obec postupovať pri prenechaní výkladu do nájmu? Akým spôsobom máme stanoviť výšku nájomného?

Fond prevádzky, údržby a opráv v bytovom dome a jeho použitie pre iné domy

8.12.2023

JUDr. Helena Laposová

Obec má vo vlastníctve viacero bytových domov, ktoré spravuje správca (nezisková organizácia mesta). Každý bytový dom má zriadený samostatný fond. Môže správca použiť finančné prostriedky z fondu jedného bytového domu do fondu druhého bytového domu? Išlo by o presun financií z fondu medzi bytovými domami, ktoré sú vo vlastníctve jedného vlastníka.

Správa bytového a nebytového majetku a nezisková organizácia zriadená mestom

16.11.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

Mesto založilo neziskovú organizáciu, ktorá slúži na poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti správy bytového a nebytového fondu. Máme pochybnosti, či tieto činnosti nie sú komerčnými a či ich môže vykonávať nezisková organizácia. Aké sú možnosti neziskovej organizácie v tejto oblasti?

 

Finančno - účtovná kontrola vykonávaná poslancami

29.5.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

Skupina poslancov žiada predloženie finančných a účtovných dokladov obce a s.r.o. so 100% účasťou obce, realizujú "poslanecké prieskumy". Je to v súlade s platnými zákonmi? 

Prednosta úradu a konateľ obecnej spoločnosti

20.4.2023

JUDr. Henrieta Bicáková

Môže konateľ obchodnej spoločnosti, ktorej jediným spoločníkom je mesto, vykonávať zároveň funkciu prednostu mestského úradu? V spoločnosti zriadenej mestom by vykonával funkciu konateľa bez nároku na odmenu.

Nepovolenie organizovania tanečnej zábavy vs. predmet činnosti usporiadateľa

16.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Môže obec nepovoliť organizovanie tanečnej zábavy v kultúrnom dome obce z dôvodu, že usporiadateľ - právnická osoba obce nemá takúto činnosť v predmete činnosti, prípadne neuzavrieť nájomnú zmluvu s takýmto usporiadateľom?

Nájomná zmluva medzi obcou a "vlastnou" s.r.o. vs. povinné úhrady z nájomného

8.12.2022

Mgr. Helena Laposová

Mesto má zriadenú s.r.o. so 100 % majetkovou účasťou, s ktorou má uzavretú nájomnú zmluvu. Môže obchodná spoločnosť požadovať od mesta ako prenajímateľa, aby v nájomnej zmluve presne identifikovalo položky, resp. činnosti (napr. údržba miestnych komunikácii, zelene, rekonštrukcia majetku s pod.), ktoré bude z vyplateného nájomného financovať?

Darovanie auta obecnou s. r. o. obci

20.5.2022

Mgr. Helena Laposová

S.r.o. založená obcou zakúpila osobné motorové vozidlo, ktoré chce darovať obci. Aký orgán spoločnosti musí rozhodnúť o darovaní auta obci? Musí darovaciu zmluvu schváliť aj obecné zastupiteľstvo? Je potrebný znalecký posudok na určenie ceny automobilu?

Uzavretie zmluvy o používaní poľovníckeho revíru s vybraným poľovníckym združením

6.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Akým spôsobom môže mesto uzatvoriť zmluvu o používaní poľovníckeho revíru s vybraným poľovníckym združením, napriek tomu, že má vyššiu cenovú ponuku od iného poľovníckeho združenia? Môže s poľovníckym združením uzavrieť zmluvu aj obchodná spoločnosť s predmetom činnosti obhospodarovanie lesov, lesných pozemkov, ktorej jediným spoločníkom je mesto, ak má predmetné pozemky v užívaní na základe nájomnej zmluvy s mestom?

Rozdelenie zisku v obecnej s.r.o.

12.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Zásady o nakladaní s majetkom obce stanovujú, že zastupiteľstvo schvaľuje ročnú účtovnú závierku spolu s rozdelením zisku obecnej s. r. o. Starosta uvedené nechce rešpektovať, argumentuje, že on jediný zastupuje obec na valnom zhromaždení. Kto má rozhodnúť o rozdelení zisku?

Zákon o odmeňovaní vo verejnej správe a nezisková organizácie obce

13.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Vzťahuje sa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme aj na neziskové organizácie založené mestom? Konkrétne sa jedná o zariadenie poskytujúce sociálnu službu.

Súbeh výkonu konateľa mestskej s. r. o. a zamestnanca príspevkovej organizácie

9.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Môže byť konateľ mestskej s. r. o.  zároveň zamestnancom mestskej príspevkovej organizácie?

Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a živnosť

30.4.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Môže obec prevádzkovať verejnú kanalizáciu aj bez živnostenského oprávnenia?

Zverejňovanie zmlúv právnickej osoby zriadenej obcou

5.1.2021

Mgr. Monika Ivanová

Akým spôsobom sa zverejňujú zmluvy v prípade, ak ide o obchodnú spoločnosť založenú mestom? Môže takáto mestská spoločnosť zverejniť zmluvu na webovom sídle mesta ako svojho zakladateľa (nakoľko ide o novozaloženú spoločnosť a webové sídlo je ešte v príprave)?

Zákazky vlastnej obchodnej spoločnosti obce tzv. „in-house“ zákazky

7.10.2020

Mgr. Jana Kochan

Môže obec  zadať na priamo zákazku obchodnej spoločnosti, ktorej je obec 100%-tným vlastníkom a ktorej zadáva ročne cca 80% zákaziek?  Je to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní?

Sociálny podnik mesta vs. verejné obstarávanie

29.8.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Zákon o verejnom obstarávaní sa nevzťahuje pre verejného obstarávateľa ak dodávateľom je registrovaný sociálny podnik. RSP bude založené 100% mestom ako nezisková organizácia alebo s.r.o., je nutné postupovať v súlade s ustanoveniami ZVO, keď bude RSP kupovať tovary a služby na uskutočňovanie jeho vlastnej podnikateľskej činnosti ?

Odmeňovanie poslancov pri výkone funkcie v orgánoch právnických osôb obce

30.7.2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Poslanci mestského zastupiteľstva sú členmi štatutárnych orgánov i dozorných rád v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta. No za túto činnosť poberajú odmenu. Môže poslanec mestského zastupiteľstva poberať odmenu za pôsobenie v orgánoch obchodnej spoločnosti, zriadenej mestom?

Dotácia na nájom obecnej nehnuteľnosti

3.7.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Môže obec v zmysle zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií a zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach ako prenajímateľ požiadať o dotáciu, ak prenajíma nehnuteľnosť nájomcovi obchodnej spoločnosti s.r.o. (so 100% účasťou obce) a následne táto s.r.o. do podnájmu iným podnikateľom?

Odplatné poskytovanie služieb obcou

3.6.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Obecná sro poskytuje služby obci, občanom a iným subjektom. Ide o služby, ako vývoz odpadu kontajnerovými vozidlami, výruby stromov a pod.. Podnik je už viac rokov v strate, a preto sme uvažovali o jeho zrušení s tým, že by niektorí zamestnanci prešli pracovať pod obec a tieto služby by vykonávala obec. Môže obec tieto služby vykonávať za odplatu?

Schvaľovanie nájomnej zmluvy medzi mestskou obchodnou spoločnosťou a mestom

17.1.2020

JUDr. Adriána Kováčová

V prípade ak mesto uzatvára nájomnú zmluvu ako nájomca, kde predmetom nájmu sú garáže vo vlastníctve obchodnej spoločnosti so 100%-nou majetkovou účasťou mesta, je potrebné takúto zmluvu schváliť na mestskom zastupiteľstve?

Poskytnutie dotácie neinvestičnému fondu obce

15.12.2019

g_Monika Ivanova

Aký je rozdiel medzi dotáciou poskytovanou podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 19 ods. 3 zákona o neinvestičných fondoch ? Môže obec poskytovať dotácie svojmu neinvestičnému fondu?

Sprístupnenie neprávoplatného rozhodnutia o uložení pokuty

30.8.2019

Mgr. Jana Kochan

Sprístupnenie neprávoplatného rozhodnutia o uložení pokuty 

Konečný užívateľ výhod obecnej s.r.o.

19.6.2019

Mgr. Monika Ivanová

Kto sa zapisuje do obchodného registra ako konečný užívateľ výhod v prípade obecnej spoločnosti s ručením obmedzeným, kde jediným spoločníkom takejto spoločnosti je obec?


Zastavenie dedičského konania a vymáhanie nedoplatku

3.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Ako má obec postupovať pri daňovom nedoplatku, ak bolo dedičské konanie zastavené z dôvodu nemajetnosti obyvateľa, pričom evidujeme, že tento vlastnil nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve s manželom?

Športoviská mesta v správe neziskovej organizácie?

23.8.2018

Mgr. Monika Ivanová

Mesto zriadilo neziskovú organizáciu za účelom spravovania jej majetku. Ide o športové ihriská a k nim prislúchajúce nehnuteľnosti. Poverilo neziskovú organizáciu správou tohto majetku, ktorá prenajíma priestory alebo vyberá vstupné cez registračnú pokladnicu. Je uvedená forma správy majetku vhodná pre obec?

Povinnosť registrácie do registra partnerov verejného sektora

17.5.2017

Mgr. Matej Trnavský

Má spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej má obec 100% alebo iný podiel na základnom imaní, povinnosť registrácie do registra partnerov verejného sektora, ak táto spoločnosť spĺňa zákonné definičné znaky partnera verejného sektora?

 

 

Sťažnosť proti obchodnej spoločnosti založenej obcou

10.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Obec obdržala sťažnosť o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia (postupu) konateľov obecnej s.r.o. založenej obcou. Táto obchodná spoločnosť v rámci svojej činnosti nevydáva žiadne rozhodnutia. Ide o sťažnosť v zmysle zákona o sťažnostiach? Ako má obec postupovať?

Regionálny príspevok ako forma podpory najmenej rozvinutým okresom

15.11.2016

Mgr. Matej Trnavský

Môže byť akejkoľvek neziskovej organizácii poskytnutý regionálny príspevok ako forma podpory najmenej rozvinutým okresom podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov?

Nezlučiteľnosť výkonu funkcie člena dozornej rady s.r.o. s funkciou prokuristu

27.9.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Mesto je jediným spoločníkom v spoločnosti Technické služby (s.r.o.). Je v súlade s platnou legislatívou, ak člen dozornej rady je zároveň aj prokuristom v tejto spoločnosti?

Použitie dotácie obce na úhradu cestovných výdavkov

26.4.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Občianskemu združeniu bola zo strany obce poskytnutá dotácia na verejnoprospešný účel. Môže občianske združenie takúto dotáciu použiť aj na úhradu cestovných výdavkov?

Poplatok za obecnú televíziu a registračná pokladňa

19.2.2016

Mgr. Ivana Šivecová

Obchodná spoločnosť obce prevádzkuje káblovú televíziu na svojom území a pre svojich občanov. Poplatok je ročný a vyberá ho obchodná spoločnosť v hotovosti do pokladne cez príjmový pokladničný doklad. Nepodlieha tento poplatok pod príjmy, ktoré by sa mali vyberať cez elektronickú registračnú pokladnicu?

Zodpovednosť za deti pri športovej činnosti združenia

25.1.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

V občianskom športovom združení obce sú jeho návštevníkmi i deti do 15 rokov. Je obec alebo združenie povinné vypracovať nejaký bezpečnostný dokument, prípadne akou formou sa má ošetriť zodpovednosť v prípade, ak sa dieťaťu stane niečo pri športovej hre? Postačí vyhlásenie podpísané rodičom, že zodpovednosť preberajú rodičia?

Vystúpenie obce z „obecnej s.r.o.“

7.12.2015

JUDr. Adriána Kováčová

Obec je spoločníkom s.r.o. so zahraničnými spoločníkmi. Ak obec chce odpredať svoj podiel v s.r.o, musí ponúknuť svoj podiel svojmu spoločníkovi? Zastupiteľstvo už schválilo spôsob priameho predaja pre tento prípad. Ide nám o informáciu, akým spôsobom môžeme vystúpiť z s.r.o.?

Zverejňovanie objednávok

13.10.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Je organizácia zriadená mestom s majetkovou účasťou 100% povinná zverejňovať okrem faktúr a zmlúv aj objednávky?

Konateľ a zmluva s obecnou obchodnou spoločnosťou

12.10.2015

Mgr. Matej Trnavský

Mesto založilo s.r.o. so 100% účasťou mesta a určilo výberovým konaním konateľa spoločnosti. Kto určuje rozsah hodín pracovného času a výšku mesačnej odmeny? Kto podpisuje zmluvu konateľovi a je v rámci zmluvy je rozsah pracovného času i odmena?

Zákaz sprostredkúvať obchodný styk s právnickou osobou zriadenou obcou

25.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Na zamestnancov s.r.o. založenej mestom sa vzťahuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Spoločnosť vykonáva správu nehnuteľností na základe zmlúv a výkone správy uzavretých s vlastníkmi bytov ako Správca. Zamestnanec správcu zároveň vykonáva podnikateľskú činnosť prostredníctvom vlastnej s.r.o. v oblasti správy výťahov, pričom na niektoré bytové domy v správe Správcu vykonáva správu výťahov. Nie je činnosť zamestnanca v rozpore s ustanovením § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme?

Oprávnenie obce zriadiť neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby

24.3.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Môže obec zriadiť neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby, ktorá by z 2% dane alebo sponzorských darov podporovala ostatné neziskové organizácie nachádzajúce sa v obci ? Nie všetky neziskové organizácie by sa tak museli zaregistrovať u notára ale zaregistrovala by sa len nová nezisková organizácia. Ostatné neziskové organizácie by v prípade záujmu poskytnutia 2% preukázali, že daná suma napr. na základe kópie potvrdenia od rodiča, ktorý daroval 2% novej obecnej neziskovej organizácii, by sa preúčtovala na daný účet. Poplatok zaplatený neziskovou organizáciou založenou obcou za registráciu by sa rozdelil medzi tie neziskové organizácie, ktoré by dostali príspevky z 2% dane.

Založenie „obecnej“ obchodnej spoločnosti

2.3.2015

Mgr. Matej Trnavský

Bolo by možné založiť obecnú s.r.o.? Aké s tým súvisia povinnosti?


Možnosť poskytovať dotácie právnickým osobám mesta počas rozpočtového provizória

30.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Mesto sa z dôvodu neschválenia rozpočtu nachádza v režime rozpočtového provizória. Je mesto v období rozpočtového provizória oprávnené poskytovať dotácie právnickej osobe – spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej je zakladateľom?

Ukladanie výročnej správy neziskovej organizácie

12.3.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môže uložiť nezisková organizácia založená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. výročnú správu podľa § 34 ods. 4 citovaného zákona v listinnej podobe, ak nemá povinnosť podať daňové priznanie, nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom ,nie je registrovaná na daňovom úrade?  

Počítanie úrokov z omeškania

25.1.2013

Mgr. Matej Trnavský

Prinášame Vám prípadovú štúdiu, ktorá približuje výpočet výšky úrokov z omeškania pre záväzky vyplývajúce z Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

Kontrola zamestnanca na PN

16.11.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Možnosti kontroly zamestnanca pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

Ako založiť neziskovú organizáciu?

22.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Podmienky založenia, vzniku, zrušenia, zániku, postavenia orgánov a hospodárenia neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení

Ukončenie podnikania príspevkovej organizácie zriadenej obcou

12.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Podnikanie príspevkových organizácií upravuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“).

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (18)

Kraj ako akcionár a spôsoby prijímania rozhodnutí a.s.

7.11.2023

Simon Čačaný

Organizačná zmena podľa Zákonníka práce vs. Obchodného zákonníka

26.6.2023

Alexandra Močárová

Zodpovedný orgán pri náhrade škody za zatopené pozemky

20.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Priame zadanie zmluvy o autobusovej doprave právnickej osobe mesta

23.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Podiel obce na imaní spoločnosti zakladanej s iným partnerom vs. vylúčenie z verejného obstarávania a zvýšenie obchodného rizika

2.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Zadávanie služieb v oblasti komunálnych služieb vo verejnom záujme „in house“

2.9.2022

Mgr. Helena Laposová

Porušenie hospodárskej súťaže obcou nesúhlasným stanoviskom k podnikaniu

2.3.2022

Mgr. Helena Laposová

Posudzovanie vplyvu na obchod medzi členskými štátmi na účely štátnej pomoci

17.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Neplatenie pitnej vody a uzavretie zmluvy bez súhlasu spotrebiteľa

15.4.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Obecná a.s. a poskytnutie informácií o nakladaní s majetkom

18.12.2020

JUDr. Veronika Gvušč

Riadenie podniku verejnými orgánmi a vylúčenie zo štátnej pomoci

27.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Sprístupnenie zápisníc obecnej s.r.o.

13.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Okresná prokuratúra Poprad z 20.5.2020 - Povinnosť sprístupniť zápisnice z valných zhromaždení obecnej s.r.o.

21.8.2020

Mgr. Monika Ivanová

Ústavný súd SR z 8.3.2011 - K poberaniu odmeny verejného činiteľa za členstvo v dozornej rade obecného podniku

3.5.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Námestovo z 28.5.2015 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o prevádzkovom poriadku cintorína

17.3.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Najvyšší súd SR z 16.6.1996 - Účinnosť úkonov konateľa voči tretím

23.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 31.1.2007 - Právne úkony štatutárneho orgánu a zmluva o budúcej zmluve

23.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd ČR z 31.1.2007 - Úplatnost jako pojmový znak smlouvy o výkonu funkce statutárního orgánu

17.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (4)

NKÚ – Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

10.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

NKÚ - Hospodárenie vodárenských spoločností

21.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

NKÚ- Využívanie prostriedkov Environmentálneho fondu

9.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

NKÚ c/a MŠK Púchov s.r.o. - podnájomné zmluvy z neplatných nájomných zmlúv

17.3.2016

Administrátor

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (6)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.