Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a živnosť

30. 4. 2021

JUDr. Veronika Gvušč

Môže obec prevádzkovať verejnú kanalizáciu aj bez živnostenského oprávnenia?

Nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže

8. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 01.04.2021 NRSR schválila zákon o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej ako „zákon“). Schválením zákona dochádza k transpozícii smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)[1]. Uvedený zákon sa vzťahuje aj na obec a vyšší územný celok pri výkone samosprávy a pri prenesenom výkone štátnej správy (§2 ods. 1).

Zverejňovanie zmlúv právnickej osoby zriadenej obcou

5. 1. 2021

Mgr. Monika Ivanová

Akým spôsobom sa zverejňujú zmluvy v prípade, ak ide o obchodnú spoločnosť založenú mestom? Môže takáto mestská spoločnosť zverejniť zmluvu na webovom sídle mesta ako svojho zakladateľa (nakoľko ide o novozaloženú spoločnosť a webové sídlo je ešte v príprave)?