Osobné údaje

Predmetom ochrany osobných údajov je chrániť práva fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov. Ochrana osobných údajov sa ďalej dotýka práv, povinností a zodpovednosti pri spracúvaní osobných údajov ako aj postavenia, pôsobnosti a organizácie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (23)

Správa o stave ochrany osobných údajov v SR 2019

19.9.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej ako „Úrad“) vykonal v období od 25. mája 2018 do 24. mája 2019 kontrolu zameranú na spracúvanie osobných údajov. V nasledujúcom článku prinášame výsledky kontrolných zistení Úradu, spolu so zhrnutím skutkového stavu jednotlivých prípadov. 

K vyhláške o posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov

8.3.2019

Mgr. Jana Kolesarova

Dňa 15.6.2018 nadobudla účinnosť Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov (ďalej len „vyhláška“), ktorá bola prijatá na základe splnomocňujúceho ust. § 108 ods. 2 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Zodpovedná osoba

19.4.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

V záverečnej časti bližšie rozoberáme postavenie zodpovednej osoby podľa novej právnej úpravy. 

Zabezpečenie osobných údajov

6.4.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ majú na zabezpečenie osobných údajov viacero možností. Samotná úprava bezpečnosti bola prebratá z pôvodnej právnej úpravy bez významných zmien. Prevádzkovateľ alebo správca majú povinnosť najskôr posúdiť riziká, ktoré hrozia pri spracúvaní osobných údajov a následne s prihliadnutím na stav techniky, na náklady a rozsah rizika priať primerané technické opatrenia. S ohľadom na posúdenie špecifík každej operácie sa prevádzkovateľovi podľa čl. 12 GDPR ponúka viacero možností.

Ďalšie povinnosti prevádzkovateľov

24.3.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) ale aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25. 5. 2018 (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) upravujú práva dotknutých osôb pri nakladaní s osobnými údajmi. V tejto časti sa budeme venovať ďalším povinnostiam prevádzkovateľov. 

Práva a povinnosti prevádzkovateľa pri posudzovaní rizika

16.3.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) ale aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25. 5. 2018 (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) upravujú práva dotknutých osôb pri nakladaní s osobnými údajmi. V tejto časti sa budeme venovať najmä povinnostiam prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z novej právnej úpravy. 

Práva dotknutej osoby pri spracovaní osobných údajov časť II.

9.3.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) ale aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25. 5. 2018 (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) upravujú práva dotknutých osôb pri nakladaní s osobnými údajmi. V tejto časti sa budeme venovať najmä právu na prenosnosť údajov ale aj právu namietať spracovanie osobných údajov.

Práva dotknutej osoby pri spracovaní osobných údajov

2.3.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ale aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25. 5. 2018  upravujú práva dotknutých osôb pri nakladaní s osobnými údajmi. V tejto časti sa budeme venovať najmä poskytovaniu informácií zo strany prevádzkovateľa, výmazu a obmedzeniu osobných údajov na žiadosť dotknutej osoby. 

Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov

23.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) ale aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25. 5. 2018 (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) upravujú osobitné kategórie osobných údajov. Osobitné kategórie sú v nariadení aj v zákone taxatívne menované. Dôvodom jej úpravy sú citlivé údaje o osobách, pričom možno predpokladať, že pri ich zneužití môžu predstavovať pre dotknutú osobu významný zásah do základných ľudských práv. 

Právny titul nadobudnutia osobných údajov

16.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) ale aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25. 5. 2018 (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) považuje zásadu zákonnosti za jednu z hlavných zásad novej právnej úpravy. Jej základom je predpoklad nadobudnutia a spracovania osobných údajov len na základe zákonných predpokladov. Za tieto zákonné predpoklady považujeme právny titul. 

Zásady spracovania osobných údajov

9.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

V tomto odbornom článku sa budeme venovať ďalšej časti Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), ktorá sa venuje zásadám spracúvania osobných údajov (čl. 5 a nasl.).

Zásady spracovania osobných údajov predstavujú základné mantinely, v medziach ktorých sa môže s osobnými údajmi nakladať. Týmito zásadami sa riadi celé nariadenie GDPR ale do svojich ustanovení ich prebral aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Základné zásady sú teda v oboch predpisoch pojmovo aj obsahovo totožné, preto sme ich z dôvodu nadbytočnej duplicity zhrnuli do jedného článku. 

Vymedzenie základných pojmov

27.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

V predchádzajúcom odbornom článku sme sa venovali úvodu do novej právnej úpravy. Nakoľko je potrebné pre ľahšiu orientáciu v právnej úprave poznať základné pojmy, s ktorými zákon o ochrane osobných údajov a aj GDPR pracujú, tento článok sa bude venovať ich vymedzeniu a zrozumiteľnému vysvetleniu. 

Úvod k novej právnej úprave osobných údajov

19.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Dňa 29. novembra 2017 Národná rada Slovenskej republiky schválila nové znenie zákona o ochrane osobných údajov, ktorý vznikol za účelom zosúladenia vnútroštátneho práva s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (tzv. General Data Protection Regulation alebo ako ho aj skrátene budeme ďalej označovať "GDPR"). GDPR predstavuje za posledných 20 rokov najvýznamnejší legislatívny zásah v oblasti osobných údajov, pričom zasahuje široké spektrum subjektov práva, a to vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Nariadenie a rovnako aj zákon o ochrane osobných údajov nadobudnú účinnosť k 25. 5. 2018.

GDPR si nevyžadovalo tvorbu nového zákona, no ponechalo členským štátom voľnosť pri vlastnej úprave niektorých ustanovení. Zákon o ochrane osobných údajov teda implementuje priamo GDPR do nášho právneho poriadku, no obsahuje aj svoju špecifickú právnu úpravu na miestach, kde mu splnomocňovacie ustanovenia GDPR dovolia. Tieto dva veľké legislatívne materiály predstavujú novú a zložitú právnu problematiku, ktorá sa môže javiť ako nejasný a nezrozumiteľný text s množstvom podmienok. Preto sme sa rozhodli pre našich používateľov pripraviť sieť odborných článkov, ktoré pomôžu pochopiť zmeny doterajšej úpravy osobných údajov .

Dopady novely zákona o ochrane osobných údajov

9.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

V odbornom článku prinášame sumár zmien, ktoré priniesla novela zákona o ochrane osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov obcou a VÚC na účely zákona o sociálnych službách

2.2.2014

JUDr. Alexandra Vicová

Odborný článok sa venuje problematike spracúvania osobných údajov obcou a VÚC pri aplikácii zákona o sociálnych službách.

Dôležité termíny podľa zákona o ochrane osobných údajov

15.1.2014

Mgr. Matej Trnavský

Prinášame Vám sumár dôležitých termínov, ktoré je potrebné dodržať v zmysle ustanovenia §76 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Ktoré povinnosti z nového zákona o ochrane osobných údajov priamo zasahujú obce?

14.8.2013

Mgr. Matej Trnavský

Obsahom odborného článku sú povinnosti, ktoré sa vzťahujú na obce a mestá v súlade s novým zákonom o ochrane osobných údajov.

Registrácia, osobitná registrácia a evidencia

6.6.2013

JUDr. Adriana Jasova

Tak ako aj predošlé časti zákona o ochrane osobných údajov účinného do 30.06.2013 sa menia, zmeny zasiahli aj časť zákona v časti registrácie, osobitnej registrácie a evidencie informačných systémov v zákone o ochrane osobných údajov účinného od 01.07.2013. Zmeny sa týkajú najmä prihlasovania informačných systémov na registráciu na úrade a následné konanie o registrácii a osobitnej registrácii.

Stručne k ochrane práv dotknutých osôb

6.6.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Článok sa zaoberá právami dotknutej osoby vo vzťahu k prevádzkovateľovi.

Bezpečnosť osobných údajov a dohľad nad ochranou osobných údajov

6.6.2013

JUDr. Martina Palušková

Zákon o ochrane osobných údajov priniesol množstvo zmien v právnej úprave ochrany osobných údajov, nevynímajúc podmienky a povinnosti v rámci bezpečnosti osobných údajov a dohľadu nad ochranou osobných údajov.

Predmet, pôsobnosť zákona o ochrane osobných údajov a zásady spracúvania osobných údajov

6.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Predmetom tohto odborného článku je priblížiť čitateľom zmeny, ktoré priniesol nový zákon o ochrane osobných údajov a ich porovnanie z predchádzajúcou právnou úpravou ochrany osobných údajov, ktorá bola predmetom zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Obsahom tohto odborného článku budú ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov pojednávajúce o jeho predmete, pôsobnosti a zásadách spracúvania osobných údajov.

Sankcie za porušenie ustanovení zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení

6.6.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Aké sankcie za porušenie ustanovení vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov?

Všeobecne o novom zákone o ochrane osobných údajov 1. Časť

16.5.2013

Mgr. Matej Trnavský

Predmetom odborného článku je zákon o ochrane osobných údajov a všeobecné rozobratie jeho jednotlivých ustanovení na základe dôvodovej správy k zákonu.

Odborné stanoviská (9)

Zoznam spracovateľských operácií podliehajúcich posúdeniu vplyvu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

10.4.2019

Úrad na ochranu osobných údajov

Metodické usmernenie č. 2/2018 zákonnosť spracúvania

1.12.2018

Mgr. Miroslava Kušníriková

Metodické usmernenie bližšie rozvádza pravidlá pre prevádzkovateľov ohľadne správnej aplikácie zásady zákonnosti spracúvania osobných údajov, určenia právneho základu a krokov pre vykonanie testu proporcionality.

Usmernenie Úradu na ochranu osobných údajov k vyhotovovaniu fotografií a audiovizuálnych záznamov z verejných podujatí

1.12.2018

Mgr. Miroslava Kušníriková

Usmernenie podrobne rozoberá určenie právneho základu pri vyhotovovaní fotografií a audiovizuálnych záznamov z verejných akcií a poukazuje na špecifické situácie, kedy nie je potrebné vyžadovať súhlas fyzickej osoby.

Stanovisko k doručovaniu písomností v správnom konaní a nazeraniu do administratívneho spisu

1.12.2018

Mgr. Miroslava Kušníriková

Stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov SR bližšie poukazuje na postup pri doručovaní písomností v správnom konaní obcami a mestami a nazerania do spisového materiálu vedeného v rámci správneho konania, s ohľadom na ochranu osobných údajov.

Usmernenie Úradu na ochranu osobných údajov SR k oprávnenej osobe a poučenia oprávnenej osoby

1.12.2018

Mgr. Miroslava Kušníriková

Usmernenie reaguje na absenciu povinnosti poučenia oprávnených osôb a bližšie rozoberá povinnosť prevádzkovateľa ohľadom postupu osôb konajúcich na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktoré majú prístup k osobným údajom.

Samospráva a nová legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov

1.12.2018

Mgr. Miroslava Kušníriková

Usmernenie bližšie vymedzuje postup obce v pozícii prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov jej zamestnancov, obyvateľov či iných fyzických osôb. 

Krátky sprievodca pre obce a mestá v oblasti ochrany osobných údajov

1.12.2018

Mgr. Miroslava Kušníriková

Usmernenie pre postup obcí a miest na zmapovanie toku osobných údajov za účelom získania prehľadu o právnom základe spracúvania, účelu spracúvania osobných údajov, archivácii a likvidácii osobných údajov a možnosti nastavenia procesov v súlade s novou právnou úpravou.

Metodické usmernenie č. 1/2018 Inštitút zodpovednej osoby v podmienkach obcí a miest

1.12.2018

Mgr. Miroslava Kušníriková

Metodické usmernenie bližšie rozoberá inštitút zodpovednej osoby, ktorého ustanovenie je novou povinnosťou pre obce a mestá na účel výkonu dohľadu nad ochranou osobných údajov.

Usmernenie pre zabezpečenie priebehu volieb a ochrana osobných údajov voličov

1.12.2018

Mgr. Miroslava Kušníriková

Usmernenie bližšie upravuje povinnosti obcí pri voľbách do orgánov územnej samosprávy tak, aby bola zabezpečená ochrana osobných údajov voličov.

Prípadové štúdie (20)

Zmazanie údajov o osobe z video záznamu rokovania zastupiteľstva

4.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Je obec povinná vyhovieť žiadosti o výmaz osobných údajov osoby v rozsahu meno a priezvisko z videozáznamu z rokovania mestského zastupiteľstva, ktorý je zverejňovaný v mestskej televízii aj na internetovom kanáli youtube?

Zverejňovanie fotiek z podujatí obce

1.2.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Občania vyžadujú, aby obecný úrad zverejňoval na svojej web stránke fotky z podujatí. Môže obec v súvislosti s GDPR zverejňovať fotografie z verejných akcií organizovaných obcou?

Súhlas obce pri pobytoch osôb z tretích krajín

29.1.2019

Mgr. Monika Ivanová

Ako má obec postupovať pri plnení novej povinnosti vydávať súhlas o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky minimálnych bytových štandardov stanovených Vyhláškou č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia?

Odkiaľ získava obec údaje potrebné na vydanie súhlasu?

Právny základ spracovania osobných údajov kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra

17.1.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže obec postupovať pri vyhlásení voľby hlavného kontrolóra podľa § 13 ods. 1 písm. b) zák. č. 18/2018 Z. z. a nežiadať od kandidátov na post hlavného kontrolóra súhlas na spracovanie osobných údajov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra ?

Oprávnenie poslanca nakladať s osobnými údajmi

17.12.2018

JUDr. Adriána Kováčová

Sú poslanci a členovia komisií obecného zastupiteľstva oprávnenými osobami v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vykonávajúcimi spracovateľské operácie? 

Ohrozenie ochrany osobných údajov upratovaním priestorov

30.8.2018

JUDr. Henrieta Bicáková

Predstavuje upratovanie priestorov, v ktorých sa nachádzajú dokumenty obsahujúce osobné údaje, riziko pre ochranu osobných údajov ? Akým spôsobom má v takomto prípade postupovať prevádzkovateľ ?

K zverejneniu sprostredkovateľskej zmluvy

14.6.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Je potrebné zverejniť sprostredkovateľskú zmluvu uzatváranú v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov?

Súhlas so spracovaním osobných údajov voličov na podpisovej listine

7.6.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Je potrebné, aby podpisové listiny obsahovali aj vyjadrenie - súhlas osôb, ktoré podporujú nezávislého kandidáta, so spracovaním osobných údajov pre potreby kontroly náležitostí kandidátnej listiny osobou oprávnenou?

Nahliadnutie do knihy overovania podpisov

27.4.2018

Mgr. Monika Ivanová

Má mesto povinnosť vyhovieť žiadosti o osobné nahliadnutie do knihy overovania podpisov ? Ako postupovať v prípade, že záznam žiadateľov o overení podpisu sa v knihe nenachádza a ide teda o nahliadnutie osôb, ktorých záznam sa v osvedčovacej knihe nenachádza?

Platová inventúra za účelom zostavenia rozpočtu

7.3.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Má obec, ktorá je zriaďovateľom školy, oprávnenie požadovať od tejto školy internú platovú inventúru za účelom zostavenia rozpočtu? Musí jej škola vyhovieť? Má starosta obce alebo iný orgán oprávnenie kontrolovať finančné zaradenie zamestnancov školy s právnou subjektivitou? 

Zverejňovanie platu zamestnancov v správe hlavného kontrolóra

12.2.2018

JUDr. Henrieta Bicáková

Nebol porušený zákon o ochrane osobných údajov kontrolórom obce, keď v ročnej správe uvádza mzdu zamestnanca obce formou zaradenia do platovej skupiny a percentuálnu výšku príplatku? 

Zverejňovanie dražobných vyhlášok

21.12.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Na úradnej tabuli mesta (aj na web stránke mesta) pravidelne zverejňujeme dražobné vyhlášky na predaj hnuteľných vecí ako aj nehnuteľností. Tieto dražobné vyhlášky väčšinou obsahujú osobné údaje vlastníka predmetu dražby v rozsahu: meno, priezvisko, rod. priezvisko, dátum narodenia. Môže mesto dražobné vyhlášky zverejniť tak ako ich dostane od dražobníka alebo máme zakrývať niektoré údaje v zmysle zákona o ochrane údajov?

Vypracovanie a sprístupňovanie bezpečnostného projektu

21.11.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Občan požiadal v zmysle info zákona o zaslanie bezpečnostného projektu. Nakoľko sa jedná o interný predpis obce, môže obec zverejňovať tieto údaje?

Môže si vypracovať bezpečnostný projekt aj obec sama alebo to môže urobiť len oprávnená osoba?

Osobné údaje a povinne zverejňované dokumenty obcí

17.4.2015

Mgr. Matej Trnavský

Akým spôsobom zverejňovať osobné údaje v materiáloch mestského zastupiteľstva, ktoré sú zverejnené na webovom sídle mesta? Jedná sa o materiály v elektronickej podobe, ktoré sa týkajú predaja alebo prenájmu nehnuteľných a hnuteľných vecí mesta. Mestský úrad zverejňuje meno, priezvisko a bydlisko osoby, ktorá žiada mesto o predaj alebo prenájom majetku mesta. Úrad pre ochranu osobných údajov mestu vytkol, že koná nad rámec zákona, a teda zverejňuje osobné údaje v rozpore so zákonom.

Zverejnenie zoznamu žiadateľov o mestský nájomný byt

9.4.2015

Mgr. Matej Trnavský

Mesto má zámer zverejniť zoznam žiadateľov o mestský nájomný byt na webovej stránke mesta v rozsahu: meno a priezvisko, dátum zaradenia žiadosti, požadovaná veľkosť bytu. Neporuší mesto ustanovenia zákona, ktorý pojednáva o ochrane osobných údajov? Naším cieľom je zvýšenie transparentnosti pri prideľovaní nájomných bytov.

Dokladovanie dôvodnosti nároku zníženia/odpustenia poplatku a ochrana osobných údajov

16.3.2015

Mgr. Matej Trnavský

V prípade zníženia, odpustenia poplatku za odvoz komunálneho odpadu nám daňovníci predkladajú napr. kópiu pracovnej zmluvy v zahraničí alebo v SR. Ako sa v tomto prípade aplikuje § 15 ods. 6 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ohľadne kopírovania úradných dokladov iba so súhlasom dotknutej osoby? Môžeme robiť kópie pracovných zmlúv resp. môžu nám dokladovať takýmito kópiami zmluvný vzťah ku zníženiu poplatku? Čo sa rozumie pre účely tohto zákona úradný doklad?

Zverejňovanie zoznamu daňových dlžníkov

28.2.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je zverejňovanie zoznamu daňových dlžníkov v zmysle § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) porušením zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov?

Financovanie centier voľného času nezriadených na území obce

21.2.2014

Mgr. Matej Trnavský

Na obec bola doručená žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti centra voľného času pre deti, ktoré navštevujú základnú školu v susednej obci. Základná škola predložila aj menný zoznam žiakov s trvalým pobytom na území našej obce s uvedením krúžkov, ktoré žiaci navštevujú. Na území našej obce nie je zriadené súkromné centrum voľného času a ani obec nezriadila centrum voľného času. Môže obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva poskytnúť finančné prostriedky?

Pracovný úraz zamestnanca na pracovisku mimo pracovnej doby

20.1.2014

Mgr. Igor Šumichrast

Zamestnanec si spôsobil úraz na pracovisku, kde mimo pracovnej doby a mimo svojich pracovných povinností doručoval listinu z jedného oddelenia na druhé. Tento spôsobený úraz zamestnanec nenahlásil bezprostredne ale až nasledujúci deň. Ako riešiť vzniknutú situáciu?

Bezpečnostný projekt a jeho aktualizácia

9.1.2014

Mgr. Matej Trnavský

 

 

Čo je to vlastne bezpečnostný projekt, ktorý musia mať samosprávy? Je povinná aktualizácia bezpečnostného projektu a musí ho vypracovať a aktualizovať spôsobilá osoba?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (9)

Najvyšší súd SR z 30.4.2014 - K určiteľnosti osoby na základe uvedenia mena, priezviska a zamestnania

22.6.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Levice z 12.4.2017 - Cenník a ochrana osobných údajov

12.12.2017

JUDr. Adriána Kováčová

Okresná prokuratúra v Michalovciach z 30.3.2017 - Slobodný prístup k informáciám

12.12.2017

JUDr. Adriána Kováčová

Súdny dvor Európskej únie z 20.5.2003 - Ochrana fyzických osôb z hľadiska spracúvania osobných údajov – Smernica 95/46/ES Ochrana súkromného života

11.6.2013

Michaela Uhrinová

Ústavný súd SR z 29.11.1995 - ochrana osobných údajov

10.6.2013

Michaela Uhrinová

Ústavný súd SR -

6.6.2013

Michaela Uhrinová

Najvyšší súd SR - Preskúmanie zákonnosti rozhodnutia

5.6.2013

Michaela Uhrinová

Najvyšší súd SR -

19.9.2012

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 6.3.2008 - Čas vydania VZN spôsobujúci právne účinky

19.9.2012

Mgr. Matej Trnavský

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (3)

Metodika Ministerstva školstva určená pre školy k aplikácií GDPR

17.9.2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Usmernenie Ministerstva školstva pre školy k aplikácií GDPR

17.9.2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

GDPR Metodika pre mestá a obce k zabezpečeniu volieb

17.9.2020

Úrad na ochranu osobných údajov

Register pojmov (37)

Biometrické údaje

Zákonná definícia:
Osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania osobných údajov týkajúcich sa fyzických charakteristických znakov fyzickej osoby, fyziologických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako najmä vyobrazenie tváre alebo daktyloskopické údaje

Cezhraničné spracúvanie

Zákonná definícia:
Cezhraničné spracúvanie“ je buď: a)spracúvanie osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje v Únii v kontexte činností prevádzkarní prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa vo viac ako jednom členskom štáte, pričom prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ sú usadení vo viac ako jednom členskom štáte; alebo b)spracúvanie osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje v Únii kontexte činností jedinej prevádzkarne prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v Únii, ale ktoré podstatne ovplyvňuje alebo pravdepodobne podstatne ovplyvní dotknuté osoby vo viac ako jednom členskom štáte.

Členský štát

Zákonná definícia:
Štát, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Dotknutá osoba

Zákonná definícia:
Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Dotknutý dozorný orgán

Zákonná definícia:
Dozorný orgán, ktorého sa spracúvanie osobných údajov týka, pretože: a) prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je usadený na území členského štátu tohto dozorného orgánu; b) dotknuté osoby s pobytom v členskom štáte tohto dozorného orgánu sú podstatne ovplyvnené alebo budú pravdepodobne podstatne ovplyvnené spracúvaním; alebo c) sťažnosť sa podala na tento dozorný orgán.

Dozorný orgán

Zákonná definícia:
Nezávislý orgán verejnej moci zriadený členským štátom podľa článku 51.

Genetické údaje

Zákonná definícia:
Údaje týkajúce sa zdedených genetických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo nadobudnutých genetických charakteristických znakov fyzickej osoby, ktoré poskytujú jedinečné informácie o fyziológii alebo zdraví tejto fyzickej osoby a ktoré vyplývajú najmä z analýzy biologickej vzorky danej fyzickej osoby.

Hlavná prevádzkáreň

Zákonná definícia:
1. miesto centrálnej správy prevádzkovateľa v Európskej únii, ak ide o prevádzkovateľa s prevádzkarňami vo viac než jednom členskom štáte, okrem prípadu, keď sa rozhodnutia o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov prijímajú v inej prevádzkarni prevádzkovateľa v Európskej únii a táto iná prevádzkareň má právomoc presadiť vykonanie takýchto rozhodnutí, pričom v takom prípade sa za hlavnú prevádzkareň považuje prevádzkareň, ktorá takéto rozhodnutia prijala, 2. miesto centrálnej správy sprostredkovateľa v Európskej únii, ak ide o sprostredkovateľa s prevádzkarňami vo viac než jednom členskom štáte alebo ak sprostredkovateľ nemá centrálnu správu v Európskej únii, prevádzkareň sprostredkovateľa v Európskej únii, v ktorej sa v kontexte činností prevádzkarne sprostredkovateľa uskutočňujú hlavné spracovateľské činnosti, a to v rozsahu, v akom sa na sprostredkovateľa vzťahujú osobitné povinnosti podľa tohto zákona,

Informačný systém

Zákonná definícia:
Akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe. 

Kódex správania

Zákonná definícia:
Súbor pravidiel ochrany osobných údajov dotknutej osoby, ktorý sa prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ zaviazal dodržiavať.

Logo

Zákonná definícia:
Záznam o priebehu činnosti používateľa v automatizovanom informačnom systéme.

Medzinárodna organizácia

Zákonná definícia:
Organizácia a jej podriadené subjekty, ktoré sa riadia medzinárodným právom verejným, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý bol zriadený dohodou medzi dvoma alebo viacerými krajinami alebo na základe takejto dohody.

Obmedzenie spracúvania

Zákonná definícia:
Označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti.

Online identifikátor

Zákonná definícia:
Identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu.

Oprávnená osoba

Zákonná definícia:
Každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, a ktorá spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení podľa § 21.

Osobné údaje

Zákonná definícia:
Údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Podnik

Zákonná definícia:
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba vykonávajúca hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právnu formu vrátane združení fyzických osôb alebo združení právnických osôb, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť

Porušenie ochrany osobných údajov

Zákonná definícia:
Porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim

Prevádzkovateľ

Zákonná definícia:
Každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov,

Príjemca

Zákonná definícia:
Každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov,

Profilovanie

Zákonná definícia:
Akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

Pseudonymizácia

Zákonná definícia:
Spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

Relevantná a odôvodnená námietka

Zákonná definícia:
Námietka voči návrhu rozhodnutia, či došlo k porušeniu tohto nariadenia, alebo či je plánované opatrenie vo vzťahu k prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi v súlade s týmto nariadením, ktoré musí jasne preukázať závažnosť rizík, ktoré predstavuje návrh rozhodnutia, pokiaľ ide o základné práva a slobody dotknutých osôb a prípadne voľný pohyb osobných údajov v rámci Únie.

Skupina podnikov

Zákonná definícia:
Ovládajúci podnik a ním ovládané podniky.

Služba informačnej spoločnosti

Zákonná definícia:
Služba vymedzená v článku 1 bode 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535.

Spracúvanie osobných údajov

Zákonná definícia:
Spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami,

Sprostredkovateľ

Zákonná definícia:
Každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa

Súhlas dotknutej osoby

Zákonná definícia:
Akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka

Tretia krajina

Zákonná definícia:
Krajina, ktorá nie je členským štátom.

Tretia strana

Zákonná definícia:
Každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje,

Účel spracúvania osobných údajov

Zákonná definícia:
Vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť.

Údaje týkajúce sa zdravia

Zákonná definícia:
Osobné údaje týkajúce sa fyzického zdravia alebo duševného zdravia fyzickej osoby vrátane údajov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave.

Vnútropodnikové pravidlá

Zákonná definícia:
Postupy ochrany osobných údajov, ktoré dodržiava prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ so sídlom, miestom podnikania, organizačnou zložkou, prevádzkarňou alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky na účely prenosu osobných údajov prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi v tretej krajine.

Všeobecne použiteľný identifikátor

Zákonná definícia:
Trvalý identifikačný osobný údaj dotknutej osoby, ktorý zabezpečuje jej jednoznačnosť v informačných systémoch.

Zamestnanec úradu

Zákonná definícia:
Zamestnanec v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu podľa osobitného predpisu alebo štátny zamestnanec, ktorý vykonáva štátnu službu v štátnozamestnaneckom pomere podľa osobitného predpisu.

Zástupca

Zákonná definícia:
Fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom, miestom podnikania, organizačnou zložkou, prevádzkarňou alebo trvalým pobytom v členskom štáte, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ písomne poveril podľa § 35.

Zverejňovanie osobných údajov

Zákonná definícia:
Publikovanie, uverejnenie alebo vystavenie osobných údajov na verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, verejne prístupných počítačových sietí, verejným vykonaním alebo vystavením diela, verejným vyhlásením, uvedením vo verejnom zozname, v registri alebo v operáte, ich umiestnením na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste.