Stavebný úrad

Obec na úseku stavebníctva vykonáva pôsobnosť v rámci preneseného výkonu štátnej správy a ako v rámci výkonu samosprávy. V súlade so zákonom č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v platnom znení obec v rámci preneseného výkonu štátnej správe na úseku stavebného poriadku
  1. vykonáva pôsobnosť stavebného úradu, ktorý je základnou jednotou organizácie verejnej správy na úseku stavebníctva,
  2. zabezpečuje štátny stavebný dohľad.
Podľa § 4 ods. 3 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec pri výkone samosprávy obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, ako aj koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce.

 

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (3)

Osobitné požiadavky na strategický investičný projekt

2.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 26.06.2024 vláda SR schválila návrh nariadenia, ktorým sa vykonáva zákon č. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete (ďalej len „Zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície“). Cieľom tohto nariadenia je ustanoviť kritériá, na základe ktorých bude príslušné ministerstvo vyhodnocovať, či predložený investičný projekt spĺňa podmienky na určenie ako strategickej investície a podmienky na základe ktorých môže vláda Slovenskej republiky rozhodnutím určiť, že hodnotenie štúdie uskutočniteľnosti nevykoná Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Zmeny v ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

17.6.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 14.06.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v platnom znení (ďalej len „návrh zákona“). Návrhom zákona sa ustanovuje právny rámec pre manažovanie porastov drevín rastúcich mimo lesa na poľnohospodárskej pôde. Ustanovuje sa možnosť nariadiť alebo povoliť odstránenie drevín rastúcich na poľnohospodárskej pde mimo lesa na pozemkoch, ktoré nemajú charakter lesného porastu.

Krajinné plánovanie

13.6.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 05.06.2024 vláda schválila návrh zákona o krajinnom plánovaní. Navrhovaný zákon upravuje ciele, úlohy, pôsobnosť orgánov a i. ), základné pojmy (krajina, hodnoty krajiny, krajinný ráz a i.), definíciu krajinného plánovania, základný nástroj krajinného plánovania - dokumentácia krajinného plánovania, ktorou sa komplexne rieši starostlivosť o krajinu.

Dôvodové správy (9)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (13)

Čo sa zmenilo pri nakladaní so stavebnými odpadmi?

13.8.2022

Bc. Zuzana Čachová

S účinnosťou od 1. júla 2022 boli schválené viaceré legislatívne zmeny pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií. Hlavným cieľom týchto zmien je odkloniť stavebné odpady zo skládok a podporiť ich zhodnotenie a recykláciu.

Novela zákona o miestnom poplatku za rozvoj

14.11.2019

JUDr. Adriana Kovacova

Dňa 30.11.2019 nadobudne účinnosť novela zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj (ďalej len „ZMP“), ktorá do praxe prináša viaceré zmeny.

Povinnosť „bezbariérovosti“ stavieb

3.7.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Bezbariérovosť stavieb by sme mohli zadefinovať ako navrhovanie a riešenie stavieb tak, aby ich bolo možné užívať osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu bez cudzej pomoci. Ide tak o stavbu, ktorá umožňuje pohodlný vstup a pohyb v nej osobe, ktorá je rôznym spôsobom obmedzená na pohybe. Naša právna úprava tento pojem nevymedzuje, avšak bezbariérovosť stavieb sa dosahuje prostredníctvom jednotlivých požiadaviek stanovených vyhláškou k Stavebnému zákonu.

K novému návrhu zákona o územnom plánovaní

2.5.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona o územnom plánovaní (ďalej ako „návrh“) s predpokladaným ukončením pripomienkovania 10.5.2019. Návrh je výsledkom zamýšľanej zmeny ohľadom súčasne účinného zákona č. 50 /1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení (ďalej ako „stavebný zákon“), ktorá predpokladá jeho rozdelenie do dvoch predpisov, t. j. zákona o výstavbe a zákona o územnom plánovaní . Predmetom úpravy návrhu je verejná správa v územnom plánovaní, územné plánovania s jeho jednotlivými procesmi a vydávanie územného stanoviska. 

K novému návrhu zákona o výstavbe (stavebný zákon)

26.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona o výstavbe s predpokladaným ukončením pripomienkovania 10.5. 2019. V prípade jeho schválenia sa doterajšia koncepcia ucelenej právnej úpravy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku obsiahnutá v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej ako „stavebný zákon“) zmení a dôjde k jej rozdeleniu do dvoch samostatných právnych predpisov, t.j. zákona o výstavbe a zákona o územnom plánovaní. Navrhovaný zákon o výstavbe bude základným právnym predpisom upravujúcim celý proces výstavby od stavebného zámeru stavebníka, cez zhotovovanie, kolaudáciu až po trvalé užívanie stavieb počas ich ekonomickej životnosti.

Energetická certifikácia budov

15.11.2013

Mgr. Matej Trnavský

V článku sa venujeme problematike energetickej certifikácie budov a s tým súvisiacim právam a povinnostiam obce. V druhej časti sa venujem oprávneniam a povinnostiam stavebného úradu, ktoré pre neho vyplynuli v súvislosti s energetickou certifikáciou budov.

Postup štátneho stavebného dozoru pri opakovanom podnete občana

24.10.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Odborný príspevok sa zaoberá postupom orgánu štátneho stavebného dozoru pri opakovanom podnete občana.

Štátny stavebný dohľad

15.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu odborného článku sa venujeme oprávneniam a povinnostiam vyplývajúcich pre obec ako stavebný úrad pri výkone štátneho stavebného dohľadu.

Postup obce pri odstraňovaní čiernych stavieb

28.6.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Článok sa zaoberá postupom obce pri odstraňovaní čiernych stavieb. 

Problematika čiernych billboardov ČASŤ 2

14.2.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Postup mesta a odstránenie IRP zariadení v prípade porušenia povinností vo vzťahu k zákonu č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) ako aj k zákonu č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane pamiatkového fondu“)

Problematika čiernych billboardov ČASŤ 1.

1.2.2013

Mgr. Igor Šumichrast

V súvislosti s povoľovaním reklamných, informačných a propagačných zariadení (ďalej len „IRP zariadenia“ alebo „billboardy“) je potrebné zdôrazniť, že v zmysle § 39a ods. 3 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) sa pre umiestnenie týchto zariadení nevyžaduje územné rozhodnutie (rozhodnutie o umiestnení stavby), preto podmienky ich umiestnenia preskúma a povolí stavebný úrad v konaní podľa § 71 a nasl. stavebného zákona.

Novela Stavebného zákona vo vzťahu k povinnostiam obce

18.1.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Prinášame Vám zmeny v Stavebnom zákone vo vzťahu k povinnostiam obce ako stavebného úradu, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2013.

Právny charakter inundačného územia

9.10.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Článok sa zaoberá právnym charakterom inundačného územia na účely Stavebného zákona.
Odborné stanoviská (7)

Záväzné stanoviská obce pri zámere výstavby tepelných zariadení

9.3.2016

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Účelom priznania právomoci obcí skúmať zámery výstavby tepelných zariadení v rámci konania o vydanie záväzného stanoviska obce o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky nie je len regulácia podnikateľských zámerov v obci, ale vecná regulácia v oblasti tepelnej energetiky vo všeobecnosti, a to s cieľom ochrany záujmov odberateľov a konečných spotrebiteľov v obci. 

Metodické usmernenie k vydávaniu záväzných stanovísk obcí ako dotknutých orgánov

24.10.2012

MVRR SR

MVRR SR vydalo metodické usmernenie určené pre stavebné úrady k vydávaniu záväzných stanovísk obcí ako dotknutých orgánov v správnych konaniach podľa stavebného zákona.

Metodické usmernenie k novele Trestného zákona a Trestného poriadku

24.10.2012

MDVRR SR

MDVRR SR vydalo metodické usmernenie k novela Trestného poriadku a Trestného zákona, ktorým sa zaviedla nová skutková podstata trestného činu z oblasti stavebníctva.  

Metodické usmernenie vo veci povoľovania terénnych úprav

18.9.2012

MDVRR SR

Metodické usmernenie sa vzťahuje na problematiku povoľovania preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, ktoré majú charakter opatrení potrebných na realizáciu systémov spomaľujúcich odtok zrážkových vôd z územia do vodného toku. Ide predovšetkým o terénne úpravy, ktoré môžu byť aj v kombinácii so stavbami. 

K problematike výmeny alebo dopĺňania telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí

18.9.2012

MDVRR SR

Podľa § 55 ods. 2 písm. g) Stavebného zákona sa ohlásenie vyžaduje pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby. 

Metodické usmernenie k postupu v konaní o umiestnení a povoľovaní stavieb z hľadiska súčinnosti stavebného úradu s dotknutými orgánmi

17.9.2012

MVRR SR

Metodické usmernenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR k zjednoteniu postupu stavebných úradov v prípadoch, kedy považovať samosprávny kraj za dotknutý orgán 

Metodické usmernenie k vydávaniu záväzných stanovísk podľa § 120 Stavebného zákona stavebnými úradmi

17.9.2012

MDVRR SR

Metodické usmernenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, odboru štátnej stavebnej správy k vydávaniu záväzných stanovísk podľa § 120 stavebného zákon stavebnými úradmi, ktoré boli podľa § 119 stavebného zákona určené na vydanie územného rozhodnutia.
Prípadové štúdie (67)

Vyjadrenie mesta k rozhodnutiu o zmene druhu pozemku a usporiadania poľnopôdy

27.6.2024

JUDr. Monika Ivanová

Na základe akých podkladov má mesto vydať potvrdenie v súvislosti so žiadosťou o zmenu druhu pozemku podľa § 11 zákona č. 220/2004 Z. z. a v súvislosti s rozhodnutím o usporiadaní nezákonného stavu poľnohospodárskej pôdy podľa § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z.?

Otázky a odpovede k zmenám v územnom a stavebnom konaní

7.5.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Právny stav k: 07.05.2024

Predložené otázky sa týkajú praktickej aplikácie novelizovaného Stavebného zákona a zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní. Evidujeme, že takéto a podobné otázky vyvstávajú aktuálne mnohým obciam a mestám. Orgánom, na ktorý je potrebné sa obrátiť so žiadosťou o metodické usmernenie je Úrad pre územné plánovanie a výstavbu. V odpovediach sa preto vyjadrujeme len v obmedzenom rozsahu, lebo nám neprináleží výkladom dopĺňať legislatívu, ak nie je v určitých ustanoveniach jednoznačná a zrejmá. 

Doručovanie v územnom plánovaní ak adresát nemá eschránku

6.5.2024

JUDr. Martina Tomus Palušková

Akým spôsobom sa doručuje v prípade, ak účastník konania nemá aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie?

Opätovné vydanie tabuľky so súpisným číslom

9.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Je obec povinná zaobstarať na svoje náklady zakaždým novú tabuľku so súpisným číslom, napr. z dôvodu poškodenia, krádeže ?

Preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie

9.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Ako má obec postupovať pri spracovávaní žiadostí o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie a aké prílohy sú k žiadosti potrebné? Je možné konanie zastaviť/prerušiť? Sú účinky rozhodnutia totožné s kolaudačným konaním?

VZN o názve neskolaudovaných ulíc

8.3.2024

JUDr. Monika Ivanová

Mesto má prijatých viaceré VZN, ktoré určujúce názvy ulíc, aj keď nie sú tieto ulice (ako stavba) ešte skolaudované. Je takto prijaté VZN v súlade so zákonom? Čo musí obsahovať VZN o názve ulíc?

 

Parkovisko a predmet dane zo stavieb

12.12.2023

JUDr. Diana Horňáková

Môže byť stavba parkoviska so stavebným povolením a kolaudačným rozhodnutím predmetom dane zo stavieb podľa ust. § 10 ods. 1 písm. i) zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ?

Pokojný stav a búranie stavby

17.10.2023

JUDr. Monika Ivanová

Môže obec riešiť búracie práce realizované na základe rozhodnutia príslušného správneho orgánu potvrdeného druhostupňovým správnym orgánom, ktoré nenadobudlo účinnosť z dôvodu prebiehajúceho doručovania, na základe podnetu podľa § 5 Občianskeho zákonníka? Ako má obec postupovať, ak začne konanie podľa § 5 Občianskeho zákonníka a rozhodnutie o búracích prácach nadobudne právoplatnosť?

Nový stavebný zákon a povolenia pre miestne a účelové cesty

20.6.2023

JUDr. Monika Ivanová

Podľa novej zákonnej úpravy pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu prechádza od 01.04.2024 na stavebný úrad. Ako to bude s pôsobnosťou špeciálneho stavebného úradu pre miestne cesty a účelové cesty? Kto bude vydávať povolenia pre miestne a účelové cesty?

Poplatok za potvrdenie o veku stavby

20.4.2023

Mgr. Adam Volf

Môže obec požadovať za vydanie potvrdenia o veku stavby úhradu správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch?

Rozhodovanie zastupiteľstva o výstavbe nezahrnutej v územnom pláne

13.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Môže starosta obce určiť obecnému zastupiteľstvu schvaľovanie výstavby rodinných domov na pozemkoch, ktoré v územnom pláne obce nie sú zahrnuté na výstavbu rodinných domov? Obec má schválený územný plán.

Schvaľovanie investičného zámeru stavebníka obecným zastupiteľstvom

14.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Je v kompetencii obecného zastupiteľstva požadovať od stavebníka predloženie investičného zámeru,  prerokovávať ho a následne rozhodovať o investičnom zámere stavebníka, ktorý chce v obci stavať rodinné domy? Obec nemá schválený územný plán.

Výstavba v rozpore s územným plánom obce vs. verejný záujem

23.9.2022

Mgr. Helena Laposová

Na území (orná pôda), ktoré nie je zahrnuté do územného plánu obce, vlastníci pozemkov začali oplocovať svoje pozemky a umiestňovať na nich stavby. Argumentujú, že výstavba domov a oplotení nie je v rozpore s vereným záujmom. Je takáto argumentácia akceptovateľná aj napriek tomu, že výstavba je v rozpore s územným plánom obce?

Prípojky inžinierskych sietí a ohlásenie drobnej stavby

11.7.2022

Mgr. Helena Laposová

Je možné zo strany stavebného úradu povoľovať prípojky inžinierskych sieti (voda, prípojka NN) na ohlásenie drobnej stavby alebo je potrebné žiadať o stavebné povolenie?

Príslušný orgán na vybavenie sťažnosti proti postupu stavebného úradu

18.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Mestu bola doručená sťažnosť na postup stavebného úradu. Je mesto oprávnené a povinné skúmať postup stavebného úradu v zmysle zákona o sťažnostiach alebo táto kompetencia patrí odvolaciemu orgánu?

Odltačok úradnej pečiatky k ohláseniu drobnej stavby

27.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Aký odlačok úradnej pečiatky má použiť stavebný úrad – obec na oznámenie k ohláseniu drobnej stavby – pečiatku obce alebo pečiatku so štátnym znakom?

Stavebný dozor pri realizácii stavieb obcou

7.4.2022

Mgr. Helena Laposová

Obec plánuje realizáciu stavby, ktorá bude čiastočne financovaná zdrojmi zo štátneho rozpočtu. Je možné, aby činnosť stavebného dozoru vykonával zamestnanec obce alebo dohodár?

Rekonštrukcia podzemnej stavby na pozemku mesta

29.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Mesto je vlastníkom pozemku, na ktorom je postavená podzemná garáž s garážovými boxami. Na streche objektu je zriadený kynologický park. Vlastníkovi garáže začala zatekať strecha, ktorej opravou sa môže poškodiť majetok mesta na streche. Aké práva a povinnosti má mesto ako vlastník pozemku a aké vlastník garáže pri ochrane svojho majetku?

Prenájom služobného bytu školy zamestnancovi

14.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Škola chce prenajať služobný byt v budove školy špeciálnemu pedagógovi. Byt v kolaudačnom rozhodnutí  nie je zapísaný, avšak je zakreslený vo výkresoch. Kolaudačným rozhodnutím ale škola nedisponuje. Ako má škola postupovať, aby mohla byt prenajať ako služobný?

Energetický certifikát jednoduchých stavieb

12.3.2022

Mgr. Helena Laposová

Je stavebný úrad v zmysle Stavebného zákona povinný vyžadovať a stavebník predložiť projektové energetické hodnotenie ku stavebnému konaniu a energetický certifikát ku kolaudačnému konaniu aj v prípade jednoduchých stavieb na individuálnu rekreáciu ako sú rekreačné domy a rekreačné chaty.

Postup po smrti účastníka stavebného konania

8.3.2022

Mgr. Helena Laposová

Ako má postupovať stavebný úrad v prípade smrti účastníka stavebného konania ako vlastníka nehnuteľnosti, ktorého práva môžu byť stavebným konaním priamo dotknuté? Je stavebný úrad povinný zaoberať sa pátraním po dedičoch tejto nehnuteľnosti?  Ako stavebný úrad postupuje, ak dedičské konanie nie je právoplatne ukončené?

Odstup rodinného domu od nezastavaného susedného pozemku

8.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Stavebník podal žiadosť o stavebné povolenie na rodinný dom, ktorý plánuje umiestniť  2 metre od hranice pozemku a osadiť okná smerom na susednú parcelu, ktorá je momentálne nezastavaná. Majiteľka susednej parcely podala námietku s tým, že v dohľadnej dobe chce na parcele stavať a umiestnenie susednej nehnuteľnosti ju bude výrazne obmedzovať. Môže stavebný úrad na základe podanej námietky  žiadosť o stavebné povolenie zamietnuť?

Pravidelné poskytovanie stavebných a kolaudačných rozhodnutí

13.1.2022

Mgr. Helena Laposová

Je obec povinná podľa infozákona poskytnúť žiadateľovi scany rozhodnutí (stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia) aj napriek tomu, že žiadateľ nie je účastníkom konania? Je obec povinná tak konať každý mesiac alebo je možné poukázať na zneužitie práva a informáciu neposkytnúť?

Platnosť územného rozhodnutia bez stavebného povolenia?

19.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Obec vydala v roku 2007 územné rozhodnutie na výstavbu. Stavebník dostal aj stavebné povolenie, no nezačal stavať a platnosť stavebného povolenia vypršala. Stavebník tvrdí, že územné rozhodnutie je stále v platnosti, pretože požiadal o vydanie stavebného povolenia. Je územné rozhodnutie po vypršaní platnosti stavebného povolenia stále platné?

Budovanie oplotenia len na základe ohlásenia?

19.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Ako postupovať pri ohlásení drobných stavieb, resp. žiadostí o stavebné povolenie na oplotenia pozemku; je možné stavby oplotení doposiaľ nezastavaných pozemkov akceptovať v ohlásení drobnej stavby alebo podliehajú stavebnému povoleniu?

Ako postupovať pri žiadosti o stavebné povolenie na oplotenie nezastavaného pozemku ak v minulosti boli bolo zamietnuté ohlásenie? Ako postupovať pri rodinnom dome ak sa má výstavba uskutočniť na pozemku, na ktorom už bolo povolené a vybudované oplotenie?

 

Vyňatie trvalého trávnatého porastu pri drobnej stavbe

5.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Vlastník pozemku ohlásil zámer postaviť si drobnú stavbu pri rodinnom dome, avšak pozemok na ktorom má byť postavená drobná stavba je trvalý trávnatý porast, je potrebné vyňatie pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu?

Opätovná žiadosť k záväznému stanovisku k projektu výstavby domov

24.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Ako má postupovať obec ak obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie, že nesúhlasí s predloženým investičným zámerom (projekt výstavby rodinných domov), avšak žiadateľ opätovne predložil totožnú žiadosť,? Je obecné zastupiteľstvo povinné opakovane prerokovávať vec?

Náležitosti verejnej vyhlášky

19.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Aké náležitosti musí obsahovať verejná vyhláška obce? Musí byť podpísaná?

Urbanistická štúdia a jej (ne)schvaľovanie zastupiteľstvom?

6.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

V našej obci predkladajú urbanistickú štúdiu stavebníci. Následne sa predkladá do komisií OZ a do obecného zastupiteľstva. Momentálne nastala situácia, kde si poslanci OZ idú presadiť schvaľovanie štúdie. Aké povinnosti má obecné zastupiteľstvo vo vzťahu k urbanistickej štúdii? Môže sa štúdiou meniť územný plán?

Trvalý pobyt v záhradnej chatke?

7.6.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Občan má v obci záhradnú chatku. Chce sa tam prihlásiť na trvalý pobyt, avšak nie sú tam vybudované inžinierske siete ani odvoz odpadu. Ako môžeme postupovať?

Plomba na liste vlastníctva vs. kolaudačné konanie

21.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Stavebník a vlastník pozemkov podal žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu umiestnenú na pozemkoch, pri ktorých sú v LV zaznamenané návrhy na začatie návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia  o zdržanie sa prevodu alebo prechodu nehnuteľností, ich vloženia ako nepeňažný vklad do majetku právnickej osoby a stavebných činností na pozemky a žaloby o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Je možné pokračovať v kolaudačnom konaní?

Súhlas zastupiteľstva pri zhotovovaní verejnej elektronickej siete

14.4.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je potrebné dať obecnému zastupiteľstvu na schválenie súhlas obce s umiestnením a zhotovením súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete? V obci sa ide budovať optická sieť a zámer vybudovania tejto siete už bol obecným zastupiteľstvom schválený.

Zmena stavby a nedostatok parkovacích miest

22.5.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Aké možnosti má obec pokiaľ osoba rekonštruuje objekt a nebude mať dostatok parkovacích miest pre návštevníkov jeho prevádzky. Je možné, aby bolo parkovanie zabezpečené na neďalekom parkovisko inej prevádzky? Ak áno, ako to zabezpečiť (dopravné značenie, či oznamovacie tabule)?

Postavenie spoločného stavebného úradu

16.3.2020

Mgr. Jana Kochan

Má stavebný úrad vlastnú právny subjektivitu, má vykonávať právne úkony stavebný úrad alebo obec, ktorá je stavebným úradom? Ak je obec zároveň účastníkom stavebného konania je potrebné, aby sa dokumenty doručovali zo spoločného stavebného úradu priamo obci?

Forma rozhodovania o pridelení súpisného čísla

22.2.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Akou formou sa vydáva rozhodnutie o pridelení súpisného čísla, vydáva sa rozhodnutím (výroková časť/odôvodnenie) alebo oznámením o určení súpisného čísla (s požadovanými náležitosťami)?

Určovanie ochranného pásma pohrebiska od 1.1.2020

19.12.2019

Mgr. Jana Kochan

Je potrebné prijať VZN o ochrannom pásme pohrebiska do 31.3.2020? Ak takéto VZN obec neprijme zaniká predošlé ochranné pásmo pohrebiska určené zákonom o pohrebníctve? Je možné stanoviť ochranné pásmo zvlášť pre konkrétny cintorín?

Správny poplatok za poskytnutie územnoplánovacej informácie

16.10.2019

JUDr. Adriána Kováčová

Môže obec či požadovať za poskytnutie územnoplánovacej informácie zaplatenie správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch?

Určenie celkového počtu podlaží pri suteréne

11.6.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

V kolaudačnom rozhodnutí stavby (samostatne stojaci rodinný dom) je rozsah stavby určený nasledovne: suterén, I. nadzemné podlažie a II. nadzemné podlažie. Na účely daňového priznania k dani zo stavieb je v tomto prípade počet nadzemných podlaží slovo dva alebo jeden; počíta sa suterén do nadzemných podlaží?

Infožiadosť a vytvorenie novej informácie

7.6.2019

Mgr. Jana Kolesarova

Žiadateľ požadoval informácie o vydaných stavebných povoleniach na parcelách, kde uviedol parcelné číslo, ako aj o zaslanie scanu kolaudačného rozhodnutia. Obec nesprístupnila informáciu z dôvodu, že spracovaním a vyhľadávaním zadaných podkladov pre získanie požadovanej informácie v evidencii stavebného úradu by došlo k vytvoreniu novej informácie. Postupovala obec správne?

K nariadeniu osadenia zachytávačov snehu na streche domu

15.5.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Ako riešiť situáciu, ak vlastník nemá na svojom dome osadené zachytávače snehu na streche? Je možné nerešpektovanie výzvy stavebného úradu na osadenie zachytávačov snehu riešiť uložením pokuty v priestupkovom konaní?

K povoleniu stavby na pozemku obce

14.5.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Ako by mala obec postupovať v prípade, že stavebník chce požiadať obec o súhlas s umiestnením stavby, resp. drobnej stavby na pozemku obce, resp. na pozemku, kde má obec svoj podiel? Mal by mať stavebník pred vydaním ohlásenia, resp. stavebného povolenia k pozemku nejaký právny vzťah? Až potom by mu mal starosta súhlas vydať? Alebo mu tento súhlas môže vydať výlučne obecné zastupiteľstvo?

Vyhlásenie stavebnej uzávery

29.3.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Komu je vyhradené rozhodovanie o stavebnej uzávere?

Oprávnenia obce pri určovaní miestnej výstavby a súvisiacich komunikácií

28.11.2018

g_Jana Kolesarova

Má obec právomoc určovať pri miestnej výstavbe obytných zón ako budú tieto zóny vyzerať (napr. parcelovanie, komunikácie, súlad s územným plánom obce a pod.)? Aký vzťah má obec k ceste v danej lokalite, ktorú nebude mať vo vlastníctve?

Pridelenie súpisného čísla unimobunke včelínu?

31.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Môže obec na základe nájomnej zmluvy, ohlásenia drobnej stavby a geometrického plánu vydať súpisné číslo unimobunke, ktorá je využívaná na chov včiel? 

Stavba „trojdomu“ a minimálna výmera pozemku

29.9.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Aký rozdiel je medzi samostatne stojacim rodinným domom a rodinným domom s troma bytovými jednotkami ak máme určenú min. výmeru pozemku na jeden dom?

Užívanie stavby v rozpore s jej účelom

20.7.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Právnická osoba kúpila v obci nehnuteľnosť. Podľa platného územného plánu obce je táto nehnuteľnosť- budova v zóne existujúceho výrobného územia. Na LV je stavba vedená ako administratívna budova. Majiteľ nehnuteľnosti začal stavebné práce na budove a podľa informácií chce zriadiť ubytovňu. Ak sa napriek uvedenému obec dozvie, že v uvedenej stavbe sú ubytované osoby ako môže riešiť situáciu?

Opätovné predkladanie podkladov v územnom konaní

14.7.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Investor požiadal stavebný úrad o vydanie územného rozhodnutia na líniovú stavbu vo verejnom záujme. Návrh na vydanie rozhodnutia neobsahoval jeden doklad, bol vyzvaný na jeho doplnenie. Napriek tomuto doplneniu referentka odmieta vydať územné rozhodnutie na stavbu dôvodiac, že uplynula platnosť niektorých vyjadrení dotknutých orgánov, pričom žiada o opakované doloženie aktuálnych vyjadrení.

 

Je požiadavka referentky stavebného úradu na aktualizáciu vyjadrení dotknutých orgánov v stavebnom konaní opodstatnená?

Rozsah nazerania do spisu účastníkom stavebného konania

21.4.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Účastník stavebného konania má záujem nazrieť do spisu a vytvoriť si kópie všetkých materiálov. Do akej miery mu to má byť umožnené? Akým spôsobom treba zabezpečiť ochranu osobných údajov ďalších účastníkov konania?

Preukázanie vlastníctva k plynovej prípojke pri ohlásení drobnej stavby

20.9.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže stavebný úrad od stavebníka drobnej stavby požadovať ako podmienku pre udelenie súhlasu na uskutočnenie ohlásenej drobnej stavby (plynová prípojka), preukázanie vlastníckeho práva (kúpna zmluva alebo faktúra) k plynovej prípojke? 

Záväznosť územného plánu obce

14.7.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Musí sa obec riadiť územným plánom obce, ktorý má schválený od roku 2005? Dá sa povoliť stavba na trávnatej alebo ornej pôde ak je v územnom pláne takto definovaná? Alebo povoliť stavbu hotel ak je daná parcela definovaná na športovisko? Vyhlásenie záväznej časti vo všeobecne záväznom nariadení nie je možné nájsť. Znamená to, že územný plán obce slúži ako smerná časť ?

Vystúpenie mesta zo spoločného stavebného úradu

12.7.2016

Mgr. Matej Trnavský

Mesto vystupuje zo spoločného obecného úradu stavebného.  Všetky povinnosti a práva preberá jedna z obcí, ktorá bude vystupovať aj ako zamestnávateľ. Ako má postupovať preberajúca obec ako sídlo spoločného stavebného úradu, pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov ?

Vysporiadanie práv k pozemkom pod cintorínom

8.7.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Ako má obec vysporiadať pozemky v súkromnom vlastníctve, na ktorých sa nachádza cintorín, ktorý obec získala do správy v rámci delimitácie?

Odstránenie schodov zasahujúcich na cudzí pozemok

24.6.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Ako má postupovať stavebný úrad, ak vlastník domu v radovej zástavbe žiada odstránenie schodov vedúcich do susedného domu, ak sčasti zasahujú do pozemku pod jeho domom?

Zrušenie súpisného čísla

23.5.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Ako má obec rozhodnúť o žiadosti o zrušenie súpisného čísla na rodinnom dome s priloženým rozhodnutím o odstránení stavby, ak má na tejto adrese päť osôb prihlásený trvalý pobyt?

Sprístupňovanie stavebného denníka obcou

7.3.2016

GPL JUDr. Adriana Kovacova

Je obec oprávnená sprístupniť žiadateľovi v zmysle Zákona o slobode informácií stavebný denník na stavbu, ktorú táto obec rekonštruuje?

Stavba vo vlastníctve fyzickej osoby na pozemku obce

16.2.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Vlastník stavby nachádzajúcej sa na pozemku obce neplatil obci nájomné za užívanie pozemku. Môže takéhoto vlastníka obec vyzvať na jej odstránenie ak obec potrebuje daný pozemok na rozvoj obce pre určený projekt?

Správny poplatok za ohlásenie viacerých drobných stavieb

28.1.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Stavebník v jednom ohlásení ohlasuje viacero drobných stavieb. Je stavebník povinný uhradiť správny poplatok za každú drobnú stavbu v ohlásení samostatne?

Stavba studne obyvateľom obce

15.1.2016

Mgr. Matej Trnavský

Obec ako príslušný orgán štátnej vodnej správy na základe žiadosti stavebníka udeľuje povolenie podľa § 26 a § 52 vodného zákona a § 62 a § 66 Stavebného poriadku  na   uskutočnenie   vodnej   stavby „Studňa“. Má obec žiadať od stavebníka rozhodnutie ministerstva o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody?


Výkon štátneho stavebného dohľadu starostom?

6.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Je starosta obce oprávnený vykonať štátny stavebný dohľad alebo to môže urobiť len poverený pracovník podľa § 99 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov“?

Neohlásenie pobytu občana v zahraničí vs. doručovanie v stavebnom konaní

3.8.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Účastník stavebného konania nezanechal na pošte v mieste trvalého bydliska adresu kam má byť doručovaná jeho pošta, nakoľko je dlhodobo mimo územia SR. Dnes sa domáha zrušenia stavebného povolenia, že sa nemohol vyjadriť v rámci stavebného konania na susednom pozemku.

Ako máme konať?

Poskytnutie projektovej dokumentácie účastníkovi stavebného konania alebo tretej osobe

16.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je stavebný úrad oprávnený poskytnúť projektovú dokumentáciu účastníkovi stavebného (správneho) konania alebo tretej osobe? 

Konanie o dodatočnom povolení stavby

9.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

Aký je postup stavebného úradu v prípade, ak štátny stavebný dohľad zistil uskutočnenie stavby bez stavebného povolenia, oznámil to stavebnému úradu a ten zastavil stavebné práce na stavbe a vyzval stavebníka, aby predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými predpismi. Zistilo sa, že stavebník nemôže predložiť list vlastníctva ani iný doklad preukazujúci vzťah k pozemku, pretože pozemok, na ktorom stavba stojí má vyše 200 spoluvlastníkov, mnohí už nebohí (nevysporiadané pozemky). Akým spôsobom má stavebný úrad doručiť odkázanie vlastníka pozemku na súd?

 

Regulovanie výšky oplotenia

2.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môže obec všeobecne záväzným nariadením určiť výšku oplotenia medzi jednotlivými domami, resp. pozemkami? Existujú platné právne predpisy, ktoré by umožnili obci, resp. stavebnému úradu stanoviť limity výšky oplotenia?

Záväznosť územnoplánovacej dokumentácie v územnom a stavebnom konaní

25.4.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je možné vydať stavebné povolenie na pozemok, ktorý nie je v územnom pláne vedený ako stavebný pozemok aj bez zmeny územného plánu?

Ako správne určiť stavebný pozemok pre účely dane z nehnuteľností?

14.3.2014

Mgr. Matej Trnavský

Daňovníkovi bolo v roku 2013 vydané stavebné povolenie na jednu parcelu 520/29 (1000 m2). Uvedený daňovník si následne dal geometricky zamerať rozostavanú stavbu a bola vytvorená nová parcela 520/22 (100 m2). Tento rok podal daňové priznanie na 100 m2 stavebného pozemku a 900 m2 ornej pôdy. Myslím si, že celá výmera pôvodných 1000 m2 by mala byt stavebným pozemkom až do kolaudácie, on mi tvrdí opak. Môžete mi napísať, či postupujem správne? 

Archivácia spisov na stavebnom úrade

30.9.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Ako dlho je stavebný úrad povinný archivovať spisy? 

Vlastník sústavy tepelných zariadení ako dotknutý orgán

20.6.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Je vlastník sietí a zariadení technického vybavenia územia (držiteľ povolenia na rozvod tepla) dotknutým orgánom v zmysle § 140a ods.1 písm. c) stavebného zákona v prípade, ak dochádza k zmene v užívaní stavby - skončeniu odberu tepla a odpojeniu bytových domov alebo jednotlivých bytov v bytovom dome a nebytových budov od centrálneho zdroja vykurovania?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (173)

Rekonštrukcia budovy susediacej s kultúrnou pamiatkou

20.6.2024

Alexandra Močárová

Zmena návrhu územnoplánovacej dokumentácie po posúdení okresným úradom

30.5.2024

Monika Grichová

Žiadosť o súpisné číslo drevostavbe bez pevného základu podaná vlastníkom pozemku

25.4.2024

Alexandra Močárová

Doručovanie v stavebnom konaní s veľkým počtom účastníkov vs. doručovanie novému účastníkovi konania po podaní odvolania

15.4.2024

Monika Grichová

Konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a kolaudačné rozhodnutie o povoľovaní stavby na užívanie

9.4.2024

Monika Grichová

Umiestnenie fotovoltaických panelov na budovu v pamiatkovej zóne vs. verejný záujem

29.2.2024

Simon Čačaný

Reklamná stavba a chýbajúce práva k pozemku

29.2.2024

Simon Čačaný

Schválenie názvov nových ulíc bez ich existencie

12.2.2024

Simon Čačaný

Povinnosť udržiavať estetický vzhľad nehnuteľností

5.2.2024

Alexandra Močárová

Majiteľ „hausbótu“ ako účastník stavebného konania?

29.1.2024

Simon Čačaný

Sprístupnenie celej projektovej dokumentácie účastníkovi konania

6.12.2023

Simon Čačaný

Rozhodovanie o funkčnom využití pozemkov bez územnoplánovacej dokumentácie

27.11.2023

Alexandra Močárová

Poškodenie susedného plotu

16.11.2023

Simon Čačaný

Nedodržanie projektovej dokumentácie stavby a dodatočné povolenie stavby

22.9.2023

Simon Čačaný

Odstránenie časti stavby v pamiatkovej zóne a konanie v krajnej núdzi

13.9.2023

Simon Čačaný

Nesúlad stavby billboardov s územným plánom vs. porušenie vlastníckeho práva

24.8.2023

Simon Čačaný

Dopravná dostupnosť a obslužnosť stavby

19.7.2023

Alexandra Močárová

Nesprávne vymedzenie okruhu účastníkov konania pri vydávaní stavebného povolenia

14.7.2023

Alexandra Močárová

Udelenie výnimky na stavbu a narušenie pohody bývania

14.7.2023

Simon Čačaný

Poplatok za zhodnotenie stavebného pozemku vs. retroaktivita

4.7.2023

Simon Čačaný

Umiestnenie reklamnej stavby pri vjazde do obce

4.7.2023

Simon Čačaný

Zamietnutie zmeny účelu stavby pre rozpor s územným plánom a právo vlastniť majetok

22.6.2023

Simon Čačaný

Povinnosti k stavebným špecifikám žúmp

22.6.2023

Alexandra Močárová

Výkopová jama, stavenisko a odstránenie stavby

16.6.2023

Alexandra Močárová

Zriadenie vjazdu k rodinnému domu a hranica pozemnej komunikácie

5.6.2023

Simon Čačaný

Zrušenia územného plánu ako opatrenia všeobecnej povahy a ochrana súkromnoprávnych záujmov

1.4.2023

Alexandra Močárová

Nemožnosť vzniesť námietky v stavebnom konaní

15.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Nelegálnosť zriadenia záhradkárskej osady

27.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Nedostatočná doba na oboznámenie sa so stavebnou dokumentáciou pri územnom rozhodnutí

10.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Obrana obce pri neodstránení stavby v rozpore s územným plánom

10.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Právomoc prehodnotiť pôvodné stavebné povolenie pri dodatočnom stavebnom povolení

31.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Nezahrnutie vlastníkov susediacich pozemkov a stavieb ako účastníkov konania v stavebnom konaní

13.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Interná korešpondencia a doba ochrany informácie o životnom prostredí

6.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Zásah do vlastníckeho práva pri dodatočnom povolení stavby a verejný záujem

3.11.2022

Mgr. Helena Laposová

Prestavba domu v pamiatkovom území

26.10.2022

Mgr. Adam Mikuš

Zastavenie stavebného konania a nepredloženie stanoviska nad rámec zákona

21.10.2022

Mgr. Helena Laposová

Záväzné stanovisko obci k investičnej činnosti v obci a VZN?

14.10.2022

Jakub Lenárt

Dodatočné povolenie nepovolenej stavby a verejný záujem

13.9.2022

Mgr. Adam Mikuš

Stanovenie účelu využitia stavby pri nevyužívanej stavbe

31.8.2022

isamosprava.sk

Schválenie oplotenia majetku obce obecným zastupiteľstvom

12.7.2022

Mgr. Helena Laposová

Činnosť stavebného úradu prostredníctvom „dohodára“

14.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Daň zo stavieb pri stavbe dráh vs stavebné pozemky

12.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Koncentračná zásada v stavebnom konaní

21.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Potreba vyjadrenia cestného orgánu pri rozhodovaní o umiestnení stavby

2.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Dôkazné bremeno vlastníka nedovolenej stavby a verejný záujem

15.3.2022

Mgr. Helena Laposová

Povinnosť súladu stanovísk dotknutých orgánov

22.2.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Chýbajúca dokumentácia a opätovné vyhotovenie dokumentácie staršej stavby

22.2.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Zásah do nosných konštrukcii stavby a stavebné povolenie

14.2.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Nezaoberanie sa prekročením kapacity čističky vôd a vydanie stavebného povolenia

4.2.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Zásah do subjektívnych práv prerušením katastrálneho konania

24.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Garáž ako priestor na výrobu pizze v zástavbe rodinných domov

17.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Potreba rozhodnutia o umiestnení stavby pri vodných stavbách

7.12.2021

Mgr. Helena Laposová

Nemožnosť ukladania povinností stavebnému úradu zastupiteľstvom

27.11.2021

Mgr. Helena Laposová

Právo na obydlie vs. odstránenie domu z pozemku štátu

16.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Posudzovanie clonenia výhľadu na dom podľa stavebného zákona

12.11.2021

Mgr. Helena Laposová

Rozsah ochrany pokojného stavu medzi susedmi pri výsadbe stromov

9.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dodatočné povolenie stavby a povinnosť skúmať vplyv na okolie a životné prostredie

5.11.2021

Mgr. Helena Laposová

Odstránenie záhradnej chatky, nedôslednosť stavebníka a zásah do vlastníckeho práva

2.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Ohrozovanie susedov imisiami z krbu vs. právomoci stavebného úradu

26.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Stavebné povolenie pre stožiare na vlajky vs. reklamná stavba

26.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Futbalové ihrisko ako stavba?

25.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Nemožnosť nariadenia pasportu stavby na základe návrhu tretích osôb

25.9.2021

Mgr. Helena Laposová

(Nezákonné) potvrdenie obce ako podklad na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

13.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Uskutočnenie ohlásených stavebných úprav v bytovom dome bez súhlasu spoločenstva

3.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Odstránenie nadstavby vs. verejný záujem chránený stavebným zákonom

24.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Nahradenie vôle účastníka stavebného konania

23.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Stavba bez stavebného povolenia vs. trvajúci správny delikt

19.7.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Nemožnosť vznesenia námietok po uplynutí lehoty v stavebnom konaní – koncentrácia konania

6.7.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Verejný záujem vs. individuálny záujem stavebníka

28.6.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Viazanosť stavebného úradu znaleckým posudkom

21.6.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Priznanie postavenia opomenutého účastníka v stavebnom konaní a pred súdom

14.6.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Územný plán obce vs. regulácia reklamného smogu

28.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Regulácia reklamných stavieb v územnom pláne obce

28.5.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Zákaz stavby plotu mimo zastavaného územia

13.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Rozdielna sadzba príplatkov pri viacpodlažných stavbách

30.4.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Povinnosť zverejňovania rozhodnutí stavebného úradu

26.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Preskúmateľnosť záväzného stanoviska v stavebnom konaní súdom

26.2.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Zákaz reklamných a propagačných zariadení stanovený vo VZN mestskou časťou

19.2.2021

Mgr. Monika Ivanová

Postup pri rozhodovaní o pridelení súpisného a orientačného čísla

11.12.2020

Mgr. Monika Ivanová

Definícia pojmu verejný záujem na účely Stavebného zákona

20.11.2020

Mgr. Jana Kochan

Sprístupnenie celej dokumentácie kolaudačného konania

9.10.2020

Mgr. Monika Ivanová

Nízka pokuta za nerešpektovanie zákazu stavať v ochrannom pásme

2.10.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Oprávnený orgán pre udelenie súhlasu s umiestnením stavby na pozemkoch mesta

1.10.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Ústavný súd SR z 18.10.2012 - Podmienky na vydanie stavebného povolenia verejnou vyhláškou

27.8.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Ústavný súd SR z 19.8.2018 - Nárok na náhradu škody nesprávnym úradným rozhodnutím stavebným úradom

21.8.2020

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd SR z 26.6.2013 - Relevancia a význam záväzných stanovísk orgánov verejnej správy poskytnutých stavebnému úradu

14.8.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Najvyšší súd SR z 7.12.2006 - Relevancia kolaudačného rozhodnutia a jeho dopad na právne vzťahy

7.8.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Najvyšší súd SR z 4.7.2019 - Záväzné stanovisko v stavebnom konaní a jeho "spôsobilosť" preskúmania súdom

30.7.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Ústavný súd ČR z 17.7.2019 - Posudzovaie vplyvov na životné prostredie (EIA) pri stavbe diaľnic a účasť verejnosti

30.7.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Súdny dvor Európskej únie z 2.7.2020 - Definícia “miesta na oddych“ chránených živočíchov

24.7.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Najvyšší súd SR z 30.1.2019 - (Ne) ukrátenie práv žalobcu územným rozhodnutím

3.7.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Najvyšší súd SR z 10.5.2018 - Stavebná čiara a jej vplyv na budúcu zástavbu

22.5.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Krajský súd Banská Bystrica z 31.1.2017 - Právna forma vzťahu so zamestnancom stavebného úradu

18.3.2020

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd SR z 24.10.2018 - Kamerový systém ako líniová stavba?

29.11.2019

Mgr. Monika Ivanová

Ústavný súd ČR z 9.11.2017 - Výkon práva samosprávy zasiahnutý súdnou úpravou územného plánu obce

5.11.2019

JUDr. Adriána Kováčová

Krajský súd Banská Bystrica z 31.1.2015 - Výklad k pojmu „základné otázky života obce“ vs. zásah zastupiteľstva do prebiehajúceho stavebného konania

31.10.2019

Mgr. Jana Kochan

Okresná prokuratúra Dunajská Streda z 22.8.2018 - Náležitosti opatrenia stavebného úradu pri ohlásení stavby

25.10.2019

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd SR z 26.9.2018 - Zabezpečenie činnosti stavebného úradu zamestnancom na dohodu?

1.10.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd SR z 11.9.2018 - Aktívna legitimácia navrhovateľov vyvlastňovacieho konania v prípade verejného vodovodu

24.9.2019

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd SR z 23.8.2018 - K spojeniu územného a stavebného konania

13.9.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Dunajská Streda z 18.7.2018 - Nemožnosť prerušiť konanie pri ohlásení drobnej stavby

1.8.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Okresná prokuratúra Senica z 2.7.2018 - Zmena územného plánu bez vyvesenia zmien na úradnej tabuli

1.8.2019

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd SR z 1.8.2018 - K určeniu účastníkov stavebného konania

25.7.2019

Mgr. Jana Kochan

Krajská prokuratúra Prešov z 10.8.2018 - K spojeniu „beriem na vedomie“ pri pripomienkach k zmenám územného plánu

17.7.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 30.8.2012 - Príjazdová cesta ako súčasť pozemku?

4.7.2019

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd Bratislava z 28.6.2018 - K nesprávnej klasifikácii stavby v rozhodnutí o umiestnení stavby

28.6.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Nesprávny spôsob doručenia písomností stavebného úradu v kolaudačnom konaní

21.6.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Krajský súd Nitra z 7.10.2015 - K právnej povahe rozhodnutia o prerušení stavebného konania

21.6.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Okresná prokuratúra Nové mesto nad Váhom z 25.10.2018 - K ohláseniu drobnej stavby stavebnému úradu

31.5.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Krajský súd Prešov z 29.11.2018 - K nemožnosti nahradiť rozhodnutie stavebného úradu rozhodnutím súdu

28.5.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd SR z 17.7.2008 - K rozhodovaniu na základe urbanistickej štúdie, ktorá je v rozpore s územným plánom

24.5.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Martin z 6.11.2018 - K odstraňovaniu nedostatkov podania v správnom konaní

10.5.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Najvyšší súd SR z 26.10.2015 - Povolenie stavby a ohrozenie verejného záujmu spočívajúceho v ochrane života a zdravia

25.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd SR z 25.4.2018 - K pojmu úprava podkladu v zmysle Stavebného zákona

21.3.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Okresná prokuratúra Ružomberok z 15.5.2018 - Protest proti rozhodnutiu obce ako stavebného úradu o odkázaní účastníka konania na súd a o prerušení konania

19.3.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 21.3.2018 - K účelu konania o dodatočnom povolení stavby

15.3.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Okresná prokuratúra Nové Zámky z 20.9.2018 - K postupu pri zmene územného plánovania

15.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 16.8.2017 - Účastník v územnom konaní o povolení stavby vs. účastník v stavebnom konaní

1.3.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Okresná prokuratúra Prešov z 26.3.2018 - Stavebné povolenie podmienené darovaním pozemku obci

8.2.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 25.4.2018 - K ochrane vlastníckeho práva v stavebnom konaní

1.2.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Komárno z 29.11.2017 - Protest prokurátora proti opatreniu obce o námietkach k drobnej stavbe

25.1.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd SR z 10.5.2018 - K preskúmaniu zákonnosti rozhodnutia o umiestnení dvojdomu

9.1.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd SR z 24.11.2010 - K zásade verejnosti v procese obstarávania územnoplánovacej dokumentácie - povinnosť prerokovať stanoviská a pripomienky k návrhu, ktoré neboli zohľadnené

23.11.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 31.5.2018 - K vyhodnoteniu objektu ako stavby podľa § 43 Stavebného zákona, ktorá nie je pevne spojená so zemou

21.11.2018

Mgr. Miroslava Kušníriková

Okresná prokuratúra Nové Zámky z 19.1.2018 - K určeniu súpisného čísla rodinného domu

3.11.2018

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 28.6.2018 - K rozhodnutiu správneho orgánu o predĺžení platnosti stavebného povolenia

18.10.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 6.6.2017 - K možnosti predlžiť lehotu platnosti územného rozhodnutia

15.10.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 26.2.2014 - K právomoci obce prijímať VZN v oblasti stavebnej činnosti a ochrany zdravia ľudí pred hlukom

21.9.2018

Bc. Lucia Maliková

Najvyšší súd SR z 29.3.2015 - K autonómnemu rozhodovaniu stavebného úradu

14.9.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 22.10.2015 - Nepreskúmateľnosť rozhodnutia pre nedostatok dôvodov

28.8.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Krajský súd Košice z 10.4.2014 - K právnej otázke postavenia obcí a mestských častí ako dotknutých orgánov v správnych konaniach

23.8.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 10.4.2018 - K povinnosti stavebného úradu rozhodnúť o procesných návrhoch stavebníka výlučne riadnym rozhodnutím

15.8.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 25.4.2018 - K naplneniu skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 106 ods. 3 písm. d/ stavebného zákona

10.8.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 30.11.2017 - Škoda spôsobená nesprávnym postupom stavebného úradu

27.4.2018

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd Žilina z 6.3.2018 - K obmedzeniu vlastníckeho práva k národnej kultúrnej pamiatke

20.4.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 6.6.2017 - K zachovaniu lehoty na podanie žiadosti o predĺženie platnosti územného rozhodnutia

16.3.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 18.2.2016 - K povahe konaní podľa stavebného zákona

9.3.2018

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd Banská Bystrica z 4.5.2012 - K uplatneniu námietok v územnom konaní

15.2.2018

JUDr. Katarína Kováčiková

Ústavný súd SR z 13.9.2016 - Aj pasivita správneho orgánu má dopad na základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov

21.12.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 14.7.2011 - K právam účastníkov v stavebnom konaní

8.12.2017

Bc. Štefania Čubáková

Najvyšší súd SR z 27.1.2011 - K spôsobilosti rozhodnutia o umiestnení stavby porušiť občianske práva

24.11.2017

Bc. Štefánia Čubáková

Okresná prokuratúra Martin z 30.6.2017 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu- K výkonu kompetencií stavebného úradu obecným zastupiteľstvom

24.11.2017

Bc. Štefania Čubáková

Najvyšší súd SR z 12.1.2010 - Povinnosť stavebného úradu dbať na záujmy ochrany prírody a krajiny

13.10.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Bratislava IV z 22.4.2016 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu obce - nezákonné určenie súpisného čísla

24.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Najvyšší súd SR z 19.4.2012 - Pri posudzovaní účastníctva v kolaudačnom konaní sa aplikuje Stavebný zákon, aplikácia Správneho poriadku je vylúčená

12.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra v Michalovciach z 17.8.2015 - Protest prokurátora proti uzneseniu- Oprávnenia obecného zastupiteľstva v stavebnom konaní

17.3.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Topoľčany z 20.10.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu- Regulácia umiestňovania reklamných, informačných a propagačných zariadení na území mesta

24.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Krajský súd z 25.8.2016 - Nemožnosť žiadať náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej podmienky súkromnoprávneho charakteru závislej od verejnoprávneho konania a rozhodnutia správneho orgánu.

25.1.2015

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 14.9.2010 - Postavenie mesta ako stavebného úradu vylučuje možnosť byť súčasne účastníkom územného konania

23.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 8.11.2011 - Neposkytnutie kópie projektovej dokumentácie

12.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Krajská prokuratúra Košice z 19.11.2012 - Protest prokurátora proti opatreniu mesta - K schváleniu rekonštrukcie stavebným úradom

3.2.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Malacky z 31.1.2012 - Protest prokurátora proti VZN- Neoprávnené prijímanie darov správnymi orgánmi

22.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Čadca z 3.8.2011 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu obce ako stavebného úradu v konaní o dodatočnom povolení stavby

10.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Nové mesto nad Váhom z 13.12.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o propagačnej, inzertnej a reklamnej činnosti na území mesta

25.9.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Banská Bystrica z 11.5.2011 - Štátny stavebný dohľad

28.8.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Okresná prokuratúra Žilina z 14.11.2011 - Protest prokurátora proti VZN mesta o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta

19.8.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Žilina z 9.3.2011 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu obce, ktorým bola predĺžená platnosť vtedajšieho okresného úradu

19.8.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš z 9.8.2011 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu vo veci ohlásenia drobnej stavby

16.7.2013

JUDr. Martina Palušková

Okresná prokuratúra Prievidza z 4.11.2011 - Protest proti VZN o reklamných tabuliach, plagátových plochách a reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území obce

25.6.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 19.1.2012 - Námietka v územnom konaní

9.1.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 16.11.2011 - Účastník kolaudačného konania

24.10.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 2.8.2011 - Námietka v územnom konaní

26.9.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 19.1.2010 - Stanovisko dotknutého orgánu

26.9.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 28.4.2011 - Konanie o dodatočnom povolení stavby

26.9.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 19.1.2012 - Informačné, reklamné a propagačné zariadenia

26.9.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 19.1.2012 - Občianskoprávna námietka v územnom konaní

26.9.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 25.1.2012 - Postup obce pri schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie

11.9.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Krajský súd z 20.2.1997 - Pomník ako stavba

10.9.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (1)
Vzory dokumentov (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (30)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.