Školy

Obec zohráva dôležitú úlohu v oblasti týkajúcej sa škôl a školských zariadení, nakoľko jej zákon zveril množstvo práv a povinností či už v rámci originálnych kompetencií alebo v rámci výkonu prenesenej pôsobnosti. 

Obec v rámci svojej originálnej kompetencie napríklad zriaďuje a zrušuje niektoré školy (základné umelecké školy, materské školy, školské kluby detí, školské strediská záujmovej činnosti, centrá voľného času, zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl, jazykové školy pri základných školách, strediská služieb škole, školské internáty), vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie, poskytuje právne poradenstvo riaditeľom atď.

Pri prenesenom výkone štátnej správy obec napríklad zriaďuje a zrušuje základné školy podľa siete, vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka, vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok a poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam.

Kompletné rozdelenie kompetencií vzhľadom k originálnej pôsobnosti a prenesenej vyplývajúce obci zo Zákona o štátnej správe v školstve si môžete stiahnuť TU.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (14)

Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení Vyhláška MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v platnom znení Vyhláška MŠ SR č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii v platnom znení Vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v platnom znení Vyhláška MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxev platnom znení Vyhláška MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie v platnom znení Vyhláška MŠ SR č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v platnom znení Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v platnom znení Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej školev platnom znení Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávev platnom znení Nariadenie vlády SR č. 432/2015 Z.z.,ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v platnom znení

Právne predpisy v príprave (1)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (1)

Rozsiahla novela školstva v MPK

Dátum

21.1.2021

Štádium

Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)

Druh predpisu

zákon

Vzhľadom na požiadavky praxe sa novým spôsobom definuje pojem žiak. Podľa novej právnej úpravy sa za žiaka bude považovať fyzická osoba, ktorá navštevuje školu a zúčastňuje sa na výchovno-vzdelávacom procese v škole. Osoba nad 26 rokov, ktorá sa bude zúčastňovať na výchovno-vzdelávacom procese, je v návrhu zákona definovaná ako účastník výchovy a vzdelávania s právami a povinnosťami rovnakými ako má žiak.

Navrhuje sa zadefinovať školský vzdelávací program ako jednotný a základný dokument školy, zredukovaný o časti, ktoré sú upravené v iných predpisoch alebo dokumentoch školy. Škole sa ponúka možnosť vypracovať jeden dokument pre všetky organizačné zložky, stupne vzdelania aj odbory vzdelania.

Z aktuálne pretrvávajúcej krízovej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19, právna úprava reflektuje možnú situáciu, kedy je žiaduce, aby riaditeľ mohol aj lokálne, prípadne iba v niektorých triedach udeliť riaditeľské voľno v čase krízovej situácie. „V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže riaditeľ školy poskytnúť deťom alebo žiakom viac ako päť dní voľna; počet dní určí ministerstvo školstva.“

 

Školy a školské zariadenia môžu prijímať dary. Cieľom je odstrániť výkladové nejasnosti v tom zmysle, že školy a školské zariadenia môžu nadobúdať veci, ktoré sa využívajú v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a sú potrebné pre činnosť škôl a školských zariadení.

Pripravovanou novelou sa navrhuje zaviesť limit pre vykonávanie funkcie riaditeľa na tri po sebe idúce funkčné obdobia vzhľadom na potrebu zabezpečenia, aby funkcia „riaditeľa“ bola vo vzťahu k jednej a tej istej osobe funkciou dočasnou.

Navrhuje model „školského klastra“ na zabezpečovanie spoločných činností viacerých škôl, ktoré by naďalej ostali samostatnými školami.[1]

Cieľom Pripravovanej novely je najmä:

 • zefektívnenie procesu prijímacieho konania na vzdelávanie v stredných školách (ďalej ako „Efektívnejšie prijímacie konanie“),
 • rozšírenie dištančného vzdelávania v dennej forme štúdia ako systémové opatrenie (ďalej ako „Distančné vzdelanie“),
 • otvorenie trhu s didaktickými prostriedkami (ďalej ako „Didaktické pomôcky“),
 • úprava zdravotnej spôsobilosti žiaka (ďalej ako „Zdravotná spôsobilosť žiaka“),
 • spresnenie postupov vo výchove a vzdelávaní v školách s medzinárodným programom (ďalej ako „Školy s medzinárodným programom“),
 • zmena spôsobu získavania nižšieho stredného vzdelania (ďalej ako „Nižšie stredné vzdelanie“),
 • doplnenie možnosti osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky pre predprimárne vzdelávanie (ďalej ako „Osobitný spôsob školskej dochádzky“),
 • zavedenie pojmu národnostné školy a národnostné školské zariadenia (ďalej ako „Národnostné školy a školské zariadenia“),
 • zníženie množstva zákonnej úpravy vo vzťahu k pedagogickej dokumentácii (ďalej ako „Zníženie byrokratickej záťaže pedagógov“),
 • vytvorenie rámca pre väčšiu variabilitu pôsobenia škôl s organizačnými zložkami ako aj väčšiu variabilitu pri zabezpečovaní školského stravovania (ďalej ako „Školské stravovanie“),
 • zmeny v oblasti materských škôl,
 • maximálny počet žiakov v triedach.
 1. Efektívnejšie prijímacie konanie

Rozhodovanie uchádzača je časované pred podaním prihlášky na prijímacie konanie, čo bude mať za následok zjednodušenie procesu prijímacieho konania.

Jednotlivé zmeny tiež reflektujú dlhodobé požiadavky riaditeľov stredných škôl, aby sa proces prijímacie konania zjednodušil a zrušili sa zápisné lístky. Dôsledkom pre stredné školy bude jednoduchšie nastavenie druhého kola prijímacieho konania. Pre uchádzačov, ktorý sa zúčastnia druhého kola, to znamená, že informácie o neobsadených miestach dostanú skôr a zníži sa neistota vyplývajúca z prechodu zo základnej školy na strednú školu. 

 1. Distančné vzdelanie

Zavedenie dištančného vzdelávania zohľadňuje novú možnosť realizácie komisionálnych skúšok pre žiakov vzdelávajúcich sa formou individuálneho vzdelávania v zahraničí. Úprava sa navrhuje s cieľom uľahčiť realizáciu komisionálnych skúšok pre žiakov s dlhodobým pobytom v zahraničí a zároveň zabezpečiť, aby žiak komisionálnu skúšku vykonal na svojej kmeňovej škole aj v prípadoch, kedy by to prezenčne nebolo možné.

Navrhuje sa rozšírenie dištančného vzdelávania v rozsahu určenom v štátnom vzdelávacom programe s cieľom, aby dištančné vzdelávanie bolo systémovým riešením výchovno-vzdelávacieho procesu, nielen riešením v krízovej situácii.

V neposlednom rade sa upravuje terminológia v súvislosti so spresnením pojmu dištančné vzdelávanie s cieľom zabezpečiť, aby sa rozlíšili pojmy diaľkové vzdelávanie a dištančné vzdelávanie.

 1. Didaktické pomôcky

Navrhuje sa zlúčenie dvojstupňového procesu vydávania doložiek s cieľom zjednodušenia procesu posudzovania súladu didaktických prostriedkov so štátnym vzdelávacím programom.

Zavedenie povinnosti určiť lehotu platnosti doložky vydanej didaktickému prostriedku a možnosti odňať vydanú doložku pre nesúlad s aktuálnym štátnym vzdelávacím programom vedie k aktualizácii registra didaktických prostriedkov, na zakúpenie ktorých môže ministerstvo školstva v priebehu roka poskytnúť finančné prostriedky. Zároveň sa navrhuje, aby pre didaktické prostriedky s doložkou mohlo ministerstvo školstva pôsobiť aj ako vydavateľ z hľadiska väčších možností pre autorov, ktorí nemajú záujem o záväzkový vzťah s komerčnými vydavateľstvami.

 1. Zdravotná spôsobilosť žiaka

Navrhuje sa úprava preukazovania zdravotnej spôsobilosti žiaka pri prijatí alebo pri zmene zdravotnej spôsobilosti žiaka počas štúdia a ustanovujú sa postupy a riešenia, ktoré je možné uskutočniť pre ďalšie vzdelávanie, v prípade nepreukázania zdravotnej spôsobilosti žiaka.

Presnejšia špecifikácia úprav potrieb v rámci vzdelávania začlenených detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do škôl a školských zariadení sa navrhuje tak, aby boli v súlade s odporúčaniami školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

V snahe reflektovať individuálne potreby dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami individuálny vzdelávací program vypracuje triedny učiteľ v spolupráci so všetkými pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami, ktorí dokážu identifikovať konkrétne potreby dieťaťa alebo žiaka vo všetkých vyučovacích predmetoch.

 1. Školy s medzinárodným programom

Doposiaľ nebol v školskej legislatíve zadefinovaný pojem medzinárodný program, aj keď školský zákon umožňoval jeho využívanie ako školského vzdelávacieho programu.  Keďže doterajšie znenie definície neupravovalo, nebol poznateľný rozdiel medzi školami, v ktorých prebiehal výchovno-vzdelávací proces v inom ako štátnom jazyku, a to bilingválnych školách, školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a v školách s medzinárodným programom.

Upravujú sa podmienky prijímacieho konania v školách, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody alebo medzinárodného programu, vzhľadom na to, že v doterajšom znení zákona tieto podmienky neboli jednoznačne ustanovené.

Do škôl, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody, môže byť prijatý uchádzač v súlade s podmienkami a pravidlami prijímacieho konania podľa medzinárodnej dohody. Do medzinárodného programu môže byť prijatý uchádzač v súlade s podmienkami a pravidlami prijímacieho konania medzinárodného programu. Do alternatívneho vzdelávacieho programu môže byť prijatý uchádzač v súlade s podmienkami a pravidlami prijímacieho konania alternatívneho vzdelávacieho programu. 

Vzhľadom na otvorenie priestoru pre školy používať školský vzdelávací program, ktorý čo najviac reflektuje ich zameranie, poslanie, a víziu, ale zároveň j v súlade s princípmi výchovy a vzdelávania, sa dopĺňa možnosť kontroly plnenia aj takýchto školských vzdelávacích programov Štátnou školskou inšpekciou.

Navrhuje sa zadefinovanie vyučovacieho jazyka v školách s medzinárodným programom, pre jednoznačnosť výkladu a možnosť individuálneho prístupu žiakov k vzdelaniu.

V neposlednom rade sa navrhuje zaviesť rovnocenné nastavenie podmienok pri ukončovaní štúdia pre žiakov vzdelávajúcich sa v školách s medzinárodným programom.

 1. Nižšie stredné vzdelanie

Navrhuje sa rozšírenie skupiny žiakov pre získanie základného vzdelania, aby žiaci s ľahkým mentálnym postihnutím mali možnosť získať základné vzdelanie v špeciálnych školách a pokračovať v ďalšom štúdiu na stredných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a v stredných školách v učebných odboroch.

Zároveň sa dopĺňa úprava, ktorá zavádza úspešné absolvovanie celoslovenského externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl ako predpoklad pre získanie nižšieho stredného vzdelania. Nižšie stredné vzdelanie možno zároveň získať v rámci nižšieho stredného odborného vzdelania absolvovaním komisionálnej skúšky, ktorej možnosť vykonania prináša úprava v § 42.

Významnou zmenou je to, že sa navrhuje rozšírenie okruhu žiakov, ktorí sa môžu zúčastniť celoslovenského testovania, o skupinu žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím a žiakov študujúcich v školách s medzinárodným programom, tak aby získať nižšie stredné vzdelanie mohla aj ďalšia skupina žiakov, čo nadväzuje na úpravu § 16 a je to neodvratný trend.

Dopĺňa sa aj okruh škôl, v ktorých sa vykonáva externé testovanie žiakov 9. ročníka základnej školy s cieľom uskutočniť testovanie všetkých žiakov, teda aj tých, ktorí študujú na školách s päťročným vzdelávacím programom a tanečných konzervatóriách s osemročným vzdelávacím programom s cieľom splnenia podmienky pre získanie nižšieho stredného vzdelania, ktorou je úspešné absolvovanie externého testovania žiakov 9. ročníka základnej školy.

Významným posunom v oblasti externého testovania má byť nový vykonávací predpis, ktorý bude upravovať minimálne štandardy podmieňujúce ukončenie štúdia na základnej škole.

 1. Osobitný spôsob školskej dochádzky

Rozširuje sa možnosť plnenia povinného predprimárneho vzdelávania osobitným spôsobom vzhľadom na individuálne potreby detí.  

Navrhuje sa vypustiť minimálny rozsah zabezpečenia predprimárneho vzdelávania pre deti so zdravotným znevýhodnením vzhľadom k tomu, že je individuálne vzdelávanie povolené deťom, ktorým zdravotný stav neumožňuje účasť na povinnom predprimárnom vzdelávaní.

Dopĺňa sa ustanovenia o povinnosti absolvovania overenia osobnostného rozvoja dieťaťa tým deťom, ktoré sa v predprimárnom vzdelávaní individuálne vzdelávajú  na žiadosť zákonného zástupcu, s cieľom celoplošne overiť školskú zrelosť detí pred nástupom na základné vzdelávanie.

 1. Národnostné školy a školské zariadenia

Prívlastok národnostná škola a národnostné školské zariadenie sa však bude používať iba pri tých školách a školských zariadeniach, v ktorých sa celý výchovno-vzdelávací proces, okrem vyučovania jazykov, uskutočňuje v jazyku národnostnej menšiny, za účelom ich identifikácie. Uvedenú charakteristiku môže národnostná škola alebo národnostné školské zariadenie preklopiť do svojho názvu.

Ďalej sa navrhuje doplnenie definície alternatívneho vzdelávacieho programu a alternatívneho výchovného programu s cieľom umožniť školám a školským zariadeniam využívať v zahraničí overené výchovno-vzdelávacie programy, ktoré sú v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a vyznačujú sa inovatívnymi metódami alebo formami, ktoré ministerstvo školstva odsúhlasilo.

Navrhuje sa zadefinovanie vyučovacieho jazyka v národnostných školách a národnostných školských zariadeniach pre jednoznačnosť výkladu a možnosť individuálneho prístupu žiakov k vzdelaniu. Doposiaľ definícia neposkytovala rozdiel medzi školami, v ktorých prebiehal výchovno-vzdelávací proces v inom ako štátnom jazyku: bilingválnych školách, školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a v školách s medzinárodným programom.

 1. Zníženie byrokratickej záťaže pedagógov

Navrhuje sa nové znenie ustanovenia o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii s cieľom zefektívnenia právnej úpravy. Účelom je jednak zníženie administratívnej záťaže, ako aj vyššia flexibilita prispôsobovania jednotlivých formulárov aktuálnym podmienkam.

Uvedené ustanovenie bude podrobne rozpracované vo vykonávacom predpise, ktorého vydanie predpokladá splnomocňovacie ustanovenie.

Touto úpravou sa zároveň umožní spresniť a konkretizovať pedagogickú a ďalšiu dokumentáciu podľa príslušného druhu a typu školy a školského zariadenia. Táto úprava si kladie za cieľ v neposlednom rade zvýšiť prehľadnosť a zrozumiteľnosť jednotlivých súčastí dokumentácie používanej v školách a školských zariadeniach. Vykonávací predpis bude kreovaný v spolupráci so Štátnou školskou inšpekciou v nadväznosti na presnejšie zameranie kontrolnej činnosti.

S cieľom možností elektronizácie pedagogickej dokumentácie a prihlášok na vzdelávanie sa upravuje terminológia, keďže slovo „tlačivo“ sa viaže na listinnú podobu dokumentov, pričom formulár má bežne aj elektronickú podobu.

 1. Školské stravovanie

Pripravovaná novela rozširuje právomoc riaditeľa školy v oblasti zabezpečovania stravovania žiakov s cieľom umožniť na základe zmluvného vzťahu aj novým subjektom zabezpečovať kvalitné školské stravovanie s ponechaním možnosti pre školu zasahovať do hodnotenia kvality poskytovaných služieb.

 1. Zmeny v oblasti materských škôl

Explicitne sa spresňuje možnosť zriaďovateľa nielen určiť výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, ale aj tento príspevok znížiť alebo odpustiť. Tieto úkony sa schvaľujú všeobecne záväzným nariadením. Aj keď je na zvážení a vôli zriaďovateľa, aké dôvody uzná vzhľadom na svoje regionálne a miestne požiadavky za relevantné na odpustenie príspevku, zákon aj naďalej ponecháva tzv. „sprístupnenie“ tohto druhu vzdelania pre zraniteľnú skupinu, ktorou sú osoby v hmotnej núdzi, vo forme zákonného dôvodu odpustenia príspevku.

V rámci posilnenia princípu inklúzie dopĺňa možnosť, aby v materskej škole popri asistentovi učiteľa mohli vykonávať pracovnú činnosť aj odborní zamestnanci.

Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o organizácii a zabezpečovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a prevádzke materskej školy. V nadväznosti na úpravu ustanovení o materskej škole, a tiež v nadväznosti na zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania sa splnomocňovacie ustanovenie prispôsobuje novej právnej úprave.

V školskom zákone sa dopĺňa § 28c

„ (1) Prevádzka materskej školy sa počas mesiacov júl a august prerušuje nepretržite najmenej na tri týždne. Prevádzku materskej školy môže zriaďovateľ dočasne obmedziť alebo prerušiť aj

 1. a) zo závažných organizačných dôvodov,
 2. b) z technických dôvodov,
 3. c) z hygienicko-epidemiologických dôvodov,
 4. d) na základe návrhu príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, alebo
 5. e) na návrh riaditeľa školy z iných dôvodov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie detí a zamestnancov materskej školy alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku.

(2) V obci, kde je viac materských škôl jedného zriaďovateľa, možno v čase prerušenia prevádzky materskej školy počas mesiacov júl a august  sústreďovať deti do materskej školy, v ktorej nie je prevádzka prerušená.“

V nadväznosti na právny charakter uvedených ustanovení a dôsledky uvedeného konania, sa možnosť prerušenia alebo obmedzenia prevádzky materskej školy presúva z vykonávacieho predpisu, ktorým je vyhláška o materskej škole, na zákonnú úroveň.

Vzhľadom na spresnenie ustanovení súvisiacich s povinným predprimárnym vzdelávaním a ustanoveniami o materskej škole sa spresňujú náležitosti žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Zároveň sa navrhuje doplnenie vyučovacieho jazyka, v ktorom má byť predprimárne vzdelávanie poskytované, do žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, aby malo dieťa možnosť vzdelávať sa v predprimárnom vzdelávaní v materinskom jazyku.

Vzhľadom na nejednotný výklad ohľadne školských prázdnin v materských školách sa spresňuje, že v materských školách nie sú prázdniny a uplatňuje sa v nich len prerušenie alebo obmedzenie prevádzky z rozhodnutia zriaďovateľa.

Explicitne sa spresňuje možnosť zriaďovateľa nielen určiť výšku príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov, ale aj tento príspevok znížiť alebo odpustiť. Tieto úkony sa schvaľujú všeobecne záväzným nariadením. Aj keď je na zvážení a vôli zriaďovateľa, aké dôvody uzná vzhľadom na svoje regionálne a miestne požiadavky za relevantné na odpustenie príspevku, zákon aj naďalej ponecháva tzv. „sprístupnenie“ tohto druhu vzdelania pre zraniteľnú skupinu, ktorou sú osoby v hmotnej núdzi.

internát zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť aj deťom materských škôl.

Reaguje sa aj na rezonujúce požiadavky niektorých subjektov týkajúce sa možnosti zriadenia materských škôl pre deti svojich zamestnancov. Dopĺňa sa možnosť, aby zriaďovateľmi materských škôl mohla byť aj vysoká škola a tiež ústredné orgány štátnej správy, avšak za predpokladu, že ide o škôlku, ktorá je určená pre deti ich zamestnancov. Ďalšou podmienkou je vlastné financovanie takej materskej školy. To sa netýka plnenia povinného predprimárneho vzdelávania – v takom prípade má vysoká škola a ústredný orgán štátnej správy právo na financovanie.

Ustanovuje sa dočasný osobitný režim pre tzv. „nesieťových poskytovateľov predprimárneho vzdelávania, pričom v zmysle školského zákona bude povinné predprimárne vzdelávanie absolvované v týchto zariadeniach považované v dočasnom období za rovnocenné predprimárnemu vzdelávaniu absolvovanému v materskej škole zaradenej do siete škôl a školských zariadení. Ide o podporné opatrenie, ktoré môže riešiť chýbajúce kapacity v materských školách. Musia však byť v registri zariadení predprimárneho vzdelávania, ktorý vedie ministerstvo školstva.

Pripravovanou novelou sa umožňuje poskytovať v období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2024 povinné predprimárne vzdelávanie aj „nesieťovým“ zariadeniam, ktoré budú za splnenia vymedzených podmienok zapísané do registra vedeného ministerstvom školstva. Cieľ tohto otvorenia možností je rozšírenie kapacít povinného predprimárneho vzdelávania.

Tzv. Spádová materská škola

Navrhovaná úprava nadväzuje na § 59a školského zákona. Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu (ide o deti umiestnené buď v „kamenných“ centrách pre deti a rodiny (bývalé detské domovy), alebo v ich „organizačných zložkách“, teda  v profesionálnych rodinách).

Ak sa dieťa počas plnenia povinného predprimárneho vzdelávania presťahuje a bude mať nové trvalé bydlisko, nová materská škola, do ktorej „patrí“ podľa trvalého pobytu, sa stane jeho spádovou materskou školou – do tejto materskej školy musí byť toto dieťa prijaté, ak to dovolia  jej aktuálne kapacitné možnosti.

Ak do materskej školy na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľ rozhodnutím prijme dieťa s trvalým pobytom v inej obci, než je tá, v ktorej má trvalý pobyt, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy, do ktorej dané dieťa „patrí“ podľa miesta trvalého pobytu.

Vzhľadom na to, že nie je v každej obci zriadená materská škola, príp. kapacity niektorých materských škôl nepostačia pokryť požiadavky všetkých zákonných zástupcov/zástupcov zariadenia o prijatie detí na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania je potrebné doplniť kompetenciu obce určovať všeobecne záväzným nariadením spádovú materskú škôlku.

Týmto ustanovením sa musí vyriešiť situácia tak, aby každé dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, malo vytvorené inštitucionálne podmienky na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.

 1. Maximálny počet žiakov v triedach

 Najvyšší počet žiakov v triede základnej školy je

 1. 24 žiakov v triede, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa základnej školy,
 2. 25 žiakov v triede prvého až štvrtého ročníka,
 3. 30 žiakov v triede piateho až deviateho ročníka.

Navrhuje sa zjednotenie maximálneho počtu žiakov v triedach prvého stupňa s cieľom zachovania nemennosti triednych kolektívov a doplnenie možnosti spájať žiakov do skupín s cieľom zlepšenia výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.

Zároveň sa novou právnou úpravou navrhuje zavedenie priemerného počtu žiakov v triedach daného stupňa, ktoré je orientované smerom k žiakom s cieľom zachovať početnosť triedy bez nutnosti spájania tried, ak je počet žiakov v jednej triede školy nižší ako najnižší počet žiakov.

Taktiež sa precizujú dôvody, pri ktorých môže zriaďovateľ určiť zníženie najnižšieho počtu žiakov v triedach, čím sa zjednocujú pravidlá pre všetky školy. V praxi bolo veľmi ťažko identifikovateľné, čo sa môže použiť ako iný dôvod hodný osobitného zreteľa. V skutočnosti sa tým však rozumeli prípady, kedy zriaďovateľ povolil aj nižší počet žiakov v triede, než bol zákonom ustanovený, no zároveň si tento rozdiel dofinancoval zo svojich prostriedkov, iných ako sú prostriedky zo štátneho rozpočtu. Navrhovanou úpravou sa teda sú dôvody jednoznačnejšie a prispôsobené praxi.

Taktiež sa upravuje najvyšší počet detí (25) v jednom oddelení školského klubu detí jednotným spôsobom tak, aby bolo docielený čo najkvalitnejší výchovný aj vzdelávací proces v školskom klube detí, aj vzhľadom ku skutočnosti, že môžu poskytovať ďalšie záujmové činnosti.

MPK končí dňa 08.02.2021.

Sprievodná dokumentácia

 

Mgr. Vladimír Fujak

 

[1] Navrhuje sa, aby bol realizovaný ako zmena v sieti. Dôvodom je skutočnosť, že vzniku školského klastra nepredchádza vyradenie škôl zo siete, nemení sa ani zriaďovateľská pôsobnosť. Zriaďovatelia si vo vzájomnej dohode určia, akým spôsobom sa bude klaster riadiť, a ktorý z nich bude konať navonok. Vznik klastra ministerstvo písomne a potvrdzuje ako zmenu v sieti.

Dôvodové správy (3)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (38)

Podpora zamestnanosti ZUŠ

19.11.2020

Mgr. Jana Kochan

Dňa 18.11.2020 Vláda SR schválila Návrh podmienok projektu na podporu udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov (ďalej ako „projekt“).

Otvorenie zariadení pre deti a mládež

23.5.2020

Mgr. Monika Ivanová

Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 22.5.2020 v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie vydal opatrenie, ktorým umožnil otvorenie zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov.

Nový vzorový pracovný poriadok škôl od Ministerstva školstva

22.2.2020

Mgr. Monika Ivanová

Dňa 10.2.2020 podpísala ministerka školstva a predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku nový vzorový Pracovný poriadok pedagogických a ostatných zamestnancov škôl. Bližšie informácie sú dostupné v odbornom článku.

Financovanie ZUŠ, MŠ, JŠ a školských zariadení prostredníctvom podielových daní

19.2.2020

JUDr. Martina Palušková

Základné informácie k financovanie ZUŠ, MŠ, JŠ a školských zariadení prostredníctvom podielových daní vrátane odkazov na konkrétne právne normy týkajúce sa financovania.

Dovolenky vo väčšom rozsahu aj pre rodičov

12.11.2019

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok informuje o zmenách v Zákonníku práce, ktoré priniesol zákon č. 380/2019 Z. z.. Zmeny sa dotýkajú ustanovení upravujúcich výmeru dovolenky.

Oslobodenie od koncesionárskych poplatkov pre školy a školské zariadenia

13.9.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Odborný článok približuje problematiku oslobodenia škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity od úhrady koncesionárskych poplatkov. 

K povinnej pravidelnej kontrole detských ihrísk

18.4.2019

Mgr. Jana Kolesarova

Do 1.4.2019 sa na bezpečnosť detských ihrísk a ich zariadení vzťahovala osobitná právna úprava, a to nariadenie vlády SR č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia (ďalej len „Nariadenie“), ktoré odkazovalo na osobitné technické normy, ako napr. STN EN 1176 - 7, ktorá upravuje návod na inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku detských ihrísk.

Výberové konanie riaditeľa a jeho špecifické situácie

1.2.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

V odbornom článku je podrobne zanalyzovaný postup pri vymenovaní riaditeľa školy a realizácia výberového konania na funkciu riaditeľa školy.

Podrobnejšie k podpore obedov pre deti zdarma

25.1.2019

Mgr. Jana Kolesarova

Novelizácia zákona o dotáciách umožňuje poskytnúť dotáciu nie len pre žiakov zo sociálne slabších rodín ale pre všetkých žiakov materských škôl posledného ročníka a všetkých žiakov základných škôl. Odborný článok približuje zmeny, ktoré novela prináša.

Elokované pracovisko pri realizácií záujmovej činnosti MŠ

18.9.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

V rámci krúžkovej činnosti často navštevujú súkromné základné umelecké školy alebo živnostníci materské či základné školy, kde realizujú rôzne záujmové krúžky pre deti a žiakov. Pri realizácií týchto krúžkov však často vzniká otázka, či je potrebné kvôli pár hodinám ich činnosti zriaďovať elokované pracoviská v priestoroch materských škôl, ktoré navštevujú. 

Možnosti odvolania pri neprijatí dieťaťa do materskej školy

30.8.2018

JUDr. Henrieta Bicáková

Na rozhodovanie riaditeľov materských škôl o prijímaní detí do materskej školy sa, rovnako bez ohľadu na ich zriaďovateľa, nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok). Právna povaha zriaďovateľa je však kľúčová pre posúdenie možností zákonných zástupcov detí, ktoré neboli do materskej školy prijaté, podať voči tomuto rozhodnutiu riaditeľa istý druh opravného prostriedku. 

Dopad návrhu zákona o športe na školský vzdelávací systém

2.10.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Zmyslom tohto článku je bližšie rozobrať tie ustanovenia návrhu zákona o športe, ktoré sa dotknú školského vzdelávacieho systému na školách. Návrh zákona o športe bol dňa 23. septembra 2015 posunutý do druhého čítania rokovania Národnej rady Slovenskej republiky, pričom jeho súčasťou je v rámci čl. XII aj novela zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení. 

Daň z motorových vozidiel za rok 2014

19.1.2015

GPL Miriama Draskovicova

V obsahu tohto odborného článku prinášame prehľad dôležitých informácií o dani z motorových vozidiel za rok 2014.

Zmeny v školskej legislatíve od 1. januára 2014

15.1.2014

Mgr. Matej Trnavský

Prinášame Vám spracovanie zmien v školských zákonoch účinných od 1.1.2014,  ktoré priniesol zákona č. 464/2013 Z. z.

Zápis dieťaťa do základnej školy

3.12.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Článok sa zaoberá otázkou, či sa pri zápise dieťaťa vyžaduje prítomnosť oboch rodičov.

Zriaďovacia listina školy / školského zariadenia a jej náležitosti

27.8.2013

JUDr. Martina Palušková

Zákon o štátnej správe v školstve ustanovuje konkrétne náležitosti zriaďovacích listín škôl a školských zariadení.

Zmena v sieti

26.8.2013

JUDr. Martina Palušková

Čo sa rozumie pod pojmom zmena v sieti a akým spôsobom ju uskutočniť?

Úprava medzinárodného programu v školskej legislatíve

24.7.2013

JUDr. Martina Palušková

Aká je právna úprava medzinárodného školského programu v slovenskej školskej legislatíve?

Ukladanie pokút zriaďovateľom škôl a školských zariadení

21.7.2013

JUDr. Martina Palúšková

Predmetom článku sú druhy správnych deliktov a pokuty, ktoré za ne môžu byť zriaďovateľom škôl a školských zariadení uložené podľa zákona o štátnej správe v školstve. 

Čestné vyhlásenie pre zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam

19.7.2013

Mgr. Matej Trnavský

V článku Vám chceme priniesť odpoveď na  otázku, či je obec oprávnená vo svojom všeobecne záväznom nariadení upraviť povinnosť predkladať čestné vyhlásenie s úradne overeným podpisom?

Podanie sťažnosti na školského inšpektora

11.7.2013

JUDr. Martina Palušková

Článok rozoberá podmienky podania sťažnosti proti postupu školského inšpektora pri vykonávaní školskej inšpekcie.

Preskúmanie výberového konania na riaditeľa školy

27.6.2013

JUDr. Martina Palušková

V niektorých prípadoch sa uchádzači o funkciu riaditeľa škôl domnievajú, že výberové konanie neprebehlo v súlade so zákonom. V akom konaní môže súd preskúmať splnenie zákonných podmienok tohto výberového konania?

Odmietlo Vám Ministerstvo školstva vykonať zmenu v sieti?

13.6.2013

JUDr. Martina Palušková

Aké má zriaďovateľ možnosti v prípade, že Ministerstvo školstva odmietlo vykonať zmenu v sieti, o ktorú žiadal?

Materské školy a maximálny počet žiakov

31.5.2013

Mgr. Matej Trnavský

Problémom materských škôl na Slovensku sú nedostatočné kapacity. Rodičia každoročne prihlasujú viac a viac detí. Pre všetky však materské školy nemajú dostatok miesta. Aké sú obmedzenia počtov žiakov v materských školách? 

Proces a podmienky vyraďovania zo siete škôl II.

20.5.2013

JUDr. Martina Palušková

Proces a podmienky vyraďovania škôl a školských zariadení zo siete škôl bližšie upravuje zákon o štátnej správe v školstve.

Proces a podmienky vyraďovania zo siete škôl I.

17.5.2013

JUDr. Martina Palušková

Proces a podmienky vyraďovania škôl a školských zariadení zo siete škôl bližšie upravuje zákon o štátnej správe v školstve.

Spájanie škôl

3.5.2013

JUDr. Martina Palušková

V záujme efektívneho využívania priestorov, personálneho zabezpečenia, finančných prostriedkov a skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení umožňuje spájanie škôl. 

Úprava financovania škôl a nové hodnoty percentuálnych podielov

27.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z. sa v článku II. novelizuje zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (ďalej len „zákon o základných škôl, stredných škôl a školských zariadení“).

K povinnosti obce a VÚC poskytovať školám a školským zariadeniam 100% mzdových normatívov

8.2.2013

Mgr. Matej Trnavský

Obec, vyšší územný celok alebo obvodný úrad v sídle kraja sú povinné ako zriaďovatelia škôl a školských zariadení s účinnosťou od 1. januára 2013 poskytovať všetkým školám a školských zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti celý mzdový normatív na platy.

Základné legislatívne zmeny vo financovaní škôl a školských zariadení pre rok 2013

22.1.2013

JUDr. Peter Belás

Prinášame Vám odborný článok, ktorý sa venuje tematike financovania škôl a školských zariadení pre rok 2013.

Rušenie KŠÚ - Zmeny v zákone o financovaní od 1.1.2013

11.12.2012

JUDr. Martina Palušková

Od 1.1.2013 sa rušia Krajské školské úrady. V nadväznosti na túto skutočnosť prinášame spracovanie konkrétnych zmien v zákone o financovaní.

Rušenie KŠÚ - Zmeny v zákone o štátnej správe v školstve od 1.1.2013

11.12.2012

JUDr. Martina Palušková

Od 1.1.2013 sa rušia Krajské školské úrady. V nadväznosti na túto skutočnosť prinášame spracovanie konkrétnych zmien v zákone o štátnej správe v školstve.

Správa o niektorých problémoch v oblasti územnej samosprávy a návrhy na ich riešenie – Financovanie školstva

22.11.2012

JUDr. Peter Bellás

Správa o niektorých problémoch v oblasti územnej samosprávy a návrhy na ich riešenie bola vypracovaná na základe podnetov zo stretnutí predsedu vlády Slovenskej republiky s predsedami vyšších územných celkov a zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska, uskutočnenými pri podpise Memoranda o konsolidácii verejných financií.

Zmeny v školskom zákone s účinnosťou od 1.1.2013

19.11.2012

JUDr. Martina Palušková

Prinášame Vám spracovanie zmien školského zákona účinných od 1.1.2013,  ktoré priniesol zákona č. 324/2012 Z. z.

Zmeny v zákone o štátnej správe v školstve od 1.1.2013

14.11.2012

JUDr. Martina Palušková

Prinášame detailné spracovanie novely zákona o štátnej správe v školstve, ktorá nadobúda účinnosť 1.1.2013.

Zmeny v zákone o financovaní škôl s účinnosťou od 1.1.2013

14.11.2012

JUDr. Peter Bellás

Zmeny v zákone č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinné od 1.1.2013.

Zmeny v kompetencii samosprávneho kraja v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

13.11.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Prinášame Vám informáciu o zmenách v zákone č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. 

Odvolanie riaditeľa školy obcou ako zriaďovateľom

16.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Dôvody na základe ktorých môže obec ako zriaďovateľ odvolať z funkcie riaditeľa školy alebo školského zariadenia stanovuje zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Odborné stanoviská (16)

Usmernenie k aktivitám pred letnými prázdninami v školskom roku 2020/2021

14.6.2021

Ministerstvo školstva SR

Prinášame usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré vydalo 2.6.2021  pre materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia k aktivitám, ktoré sa organizujú pred letnými prázdninami.

Preukazovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov - usmernenie

25.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky eviduje zvýšené obavy riaditeľov škôl a školských zariadení z absencie informácií o bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov, ktoré očakávajú od okresných úradov v sídle kraja.

Usmernenie k vyplácaniu príplatku za profesijný rozvoj

7.10.2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo usmernenie v súvislosti s vyplácaním príplatku za profesijný rozvoj podľa §32g zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení. 

Usmernenie k postupu uplatnenia príspevku na rekreáciu zamestnanca pre školy a školské zariadenia

31.7.2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

V prípade zamestnancov škôl, ktorých mzdové náklady sú financované na základe zákona č. 597/2003 Z. z. t.j. školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie a špeciálne materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja a spĺňajú podmienky Zákonníka práce, preplatenie príspevkov zriaďovateľom sa bude poskytovať zriaďovateľovi z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja. K postupu uplatnenia príspevku na rekreáciu zamestnanca pre školy a školské zariadenia je dostupné usmernenie. 

Príručka pre školského knihovníka

20.2.2019

Slovenská pedagogická knižnica

Príručka má pomôcť zorientovať sa v právnych a odborných otázkach týkajúcich sa zriadenia, zrušenia, zlúčenia, riadenia, činnosti a prevádzky školskej knižnice.

Metodika súladu spracúvania osobných údajov v prostredí škôl

19.2.2019

Úrad na ochranu osobných údajov

Metodika obsahuje všeobecné zásady o ochrane súkromia a údajov detí, rodičov a zákonných zástupcov a ich uplatňovania v oblasti vzdelávania.

Správa o stave školstva na Slovensku a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja

24.9.2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2013/2014

3.6.2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Odborný materiál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Metodické usmernenie č. 13/2013 o úprave názvov stredných odborných škôl, evidencii elokovaných pracovísk a zmene školského strediska záujmovej činnosti na centrum voľného času

26.4.2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Správa o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu

11.4.2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2012/2013

21.1.2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo pre školy pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2012/2013.

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k práci nadčas a k poskytovaniu náhradného voľna za prácu nadčas pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení

4.10.2012

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo k práci nadčas a k poskytovaniu náhradného voľna za prácu nadčas pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení usmernenie.

Metodické usmernenie, ktorým sa zabezpečuje priebeh výučby a prevádzka škôl a školských zariadení v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny

3.10.2012

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, vyšší územný celok a obec vzájomne spolupracujú pri vykonávaní opatrenia hospodárskej mobilizácie, aby bola zabezpečená výchova a vzdelávanie v školách a v školských zariadeniach v sústave škôl a školských zariadení.

Metodické usmernenie k zvýšeniu zaškolenosti detí v materských školách

25.9.2012

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy. V súlade s týmto ustanovením vydalo Ministerstvo školstva usmernenie k zvýšeniu zaškolenosti detí v materských školách.

Usmernenie k spolupráci základných škôl, stredných škôl a školských zariadení s cirkvami a náboženskými spoločnosťami a k realizácii aktivít súvisiacich s výchovou k manželstvu a rodičovstvu

25.9.2012

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy. V súlade s týmto ustanovením vydalo Ministerstvo školstva usmernenie k spolupráci základných škôl, stredných škôl a školských zariadení s cirkvami a náboženskými spoločnosťami a k realizácii aktivít súvisiacich s výchovou k manželstvu a rodičovstvu.

Metodicky návod k zanedbávaniu povinnej školskej dochádzky a prídavku na dieťa pre obce

25.9.2012

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo školstva SR

Zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa v § 18 ods. 1 ustanovuje, aby v prípade, ak rodič dieťaťa, resp. osoba, ktorej je dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti  nevyužíva prídavok na dieťa a príspevok k prídavku na dieťa na výchovu a výživu dieťaťa okresný úrad zastavil výplatu a poukazoval tieto dávky ďalšej oprávnenej osobe alebo obci.

Prípadové štúdie (130)

Poskytnutie pracovného voľna na profesijný rozvoj riaditeľovi školy

12.10.2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Riaditeľ ZŠ obce zahrnul do plánu profesijného rozvoja aj vzdelávanie pre seba formou rozširujúceho štúdia. Obec ako zriaďovateľ školy s absolvovaním vzdelávania nesúhlasí a nechce mu na tieto účely poskytnúť pracovné voľno. Obec to odôvodňuje tým, že v zmysle zákona je potrebné, aby sa na čerpaní pracovného voľna riaditeľ a zriaďovateľ dohodli. Ako máme postupovať?

Príspevok obce rodičom na MŠ v inom meste

22.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Akým spôsobom môže obec, ktorá nemá zriadenú MŠ, prispieť rodičom na čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v MŠ? Mesto, ktoré je zriaďovateľom MŠ v inom meste, navýšilo mesačný príspevok s tým, že na dieťa s trvalým pobytom na území mesta si môžu rodičia uplatniť zľavu.

Pokračovanie pracovného pomeru a odchodné pedagogického zamestnanca

21.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je možné zamestnávať pedagogických zamestnancov školy ak bol s nimi pracovný pomer ukončený v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. po dovŕšení 65 rokov veku a následne im bolo vyplatené odchodné? Môže sa s takýmto zamestnancom uzatvoriť pracovná zmluva na dobu určitú?

Odvolací orgán proti rozhodnutiu o neprijatí dieťaťa do MŠ

5.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Riaditeľka materskej školy postúpila na obec odvolanie voči jej rozhodnutiu o neprijatí dieťaťa do materskej školy s tým, že ide o správne konanie a zriaďovateľ MŠ je povinný rozhodnúť o odvolaní voči rozhodnutiu o neprijatí dieťaťa. Bolo jej konanie správne?

Neukončené vzdelanie pri výkone práce vo verejnom záujme

14.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme, v platovej triede požaduje stredné vzdelanie. Môžeme na danú pozíciu zaradiť človeka, ktorý práve študuje, teda nemá ešte ukončené stredné vzdelanie?

Dočasné poverenie riaditeľa MŠ počas materskej dovolenky

2.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Riaditeľka materskej školy je na materskej dovolenke, počas ktorej je touto funkciou poverená učiteľka školy. Poverená riaditeľka požiadala o skončenie pracovného pomeru. Je možné poveriť na pol roka učiteľku bez predpísanej praxe?

Znižovanie počtu zamestnancov v MŠ a pracovnoprávne úkony s tým spojené

16.6.2021

JUDr. Monika Ivanová

Do MŠ máme zapísaných menej detí ako to bolo doteraz. Musíme tak prepúšťať. Môže byť daná výpoveď zamestnancovi, ktorý má pracovnú zmluvu na dobu určitú, počas materskej dovolenky inej učiteľky? Keďže sa jedná o nadbytočnosť z dôvodu organizačnej zmeny, je povinnosť ponúknuť zamestnancovi inú prácu? Môže riaditeľ určiť čerpanie nevyčerpanej dovolenky počas výpovednej doby? Ak by sa zamestnanec stal PN počas výpovednej doby a nemohol vyčerpať dovolenku, je organizácia povinná preplatiť nevyčerpanú dovolenku?

Výberové konanie na riaditeľa počas pandémie

14.4.2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Môžeme vyhlásiť v mimoriadnej situácii a aj vzhľadom na núdzový stav výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa? Alebo máme riaditeľa vzhľadom na súčasnú situáciu (mimoriadna situácia, núdzový stav, zákaz vychádzania) poveriť výkonom funkcie na pol roka? 

Podnet rodiča vo veci poranení dieťaťa v škôlke

21.10.2020

Mgr. Jana Kochan

Rodič poukazuje na poranenia svojho dieťaťa, ktoré mu malo spôsobiť iné dieťa v obecnej materskej škole. Zároveň žiada o preverenie nie len materskej školy ale aj jej zamestnancov. Jedná sa o sťažnosťou podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach alebo iba podnet?

Športový ambasádor ako pedagogický zamestnanec?

28.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Do akej platovej triedy možno zaradiť zamestnanca, ktorý pracuje ako „ambasádor športových aktivít“ ak jeho zamestnávateľ je základná škola v zmysle zmluvy o spolupráci mesta a občianskeho združenia? Je možné ambasádora športových aktivít považovať za pedagogického zamestnanca v niektorej kategórii?

Prekážka v práci z dôvodu covid19

10.9.2020

Mgr. Jana Kochan

Ak zamestnanec je možným nositeľom Covid-19 a odchádza do domácej izolácie alebo mu RÚVZ nariadi domácu izoláciu,  ide o prekážku na strane zamestnanca alebo na strane zamestnávateľa? Je Usmernenie MŠVVaŠ o organizácií a podmienkach výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/202, podľa ktorého ide o prekážku na strane zamestnávateľa v oboch prípadoch správne a pre zamestnávateľov záväzné?

Projekt udržania zamestnanosti v MŠ vs. rozpočet obce

24.7.2020

Mgr. Jana Kochan

Základná škola s materskou školou dostáva dotáciu od obce na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy. Zároveň škola požiadala o príspevok na podporu zamestnanosti v materských školách. Takto bude mať škola príjmy od obce v rámci dotácie, a taktiež z projektu na podporu udržania zamestnanosti. Ako máme túto situáciu riešiť? 

Nenastúpenie zamestnanca vs. prekážka v práci

2.7.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Zamestnanec po otvorení škôl odmieta nastúpiť do práce z dôvodu obavy o svoje zdravie; doteraz patril k rizikovej skupine zamestnancov. Pôjde o prekážku na strane zamestnanca alebo ak nebude možné zamestnancovi určiť vykonávanie práce z domácnosti zamestnanca podľa § 250b ods. 2 písm. a) Zákonníka práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku(resp. funkčného platu)?

Poskytovanie stravy školskou jedálňou žiakom viacerých základných škôl

29.6.2020

Mgr. Jana Kochan

Ak školská jedáleň pri základnej škole varí obedy pre žiakov inej základnej školy (zároveň iný zriaďovateľ), tieto obedy sa účtujú ako obedy pre cudzích stravníkov?

Opakované poverovanie riaditeľa MŠ bez výberového konania

17.6.2020

Mgr. Monika Ivanová

V MŠ sa pravidelne striedajú dve pedagogické pracovníčky v trojmesačných intervaloch poverené riadenie na pokyn starostu. Ani jedna pedagogická pracovníčka nemá požadované kvalifikačné predpoklady. Vhodní kandidáti sa nenašli v 2 výberových konaniach v priebehu 5 rokov. Za akých podmienok môže zriaďovateľ opakovane meniť osobu poverenú riadením MŠ ?

Odpustenie dane z nehnuteľnosti súkromnej MŠ

15.6.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Ako postupovať pri odpustení dane z nehnuteľnosti pre súkromnú materskú školu ( „MŠ“). MŠ má zriadenú činnosť v súkromnej budove a na súkromnom pozemku. Je zaradená do siete škôl a na liste vlastníctva má budovu ako materskú školu s prístavbou. V našom VZN máme možnosť odpustiť daň pre školy a školské zariadenia. Má nárok na odpustenie dane aj súkromná MŠ? 

Poskytovanie dotácie k stravovaniu dieťaťa počas krízovej situácie

2.6.2020

Mgr. Jana Kochan

Je možné vyplácať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa rodičom detí s diétou? Ako postupovať pri deťoch, ktoré v z dôvodu uzatvorenej prevádzky neodobrali stravu?

Úprava mzdy pedagógov z dôvodu nevyučovania maturantov

20.5.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Pani riaditeľka školy poslala informáciu učiteľom, ktorí v tomto školskom roku vyučovali maturantov, že nakoľko bolo ukončené vyučovanie v maturitných triedach, všetci budú mať znížený plat na 80% z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa za počet hodín pripadajúcich na výučbu maturantov. Je postup pani riaditeľky správny? 

Výkon práce z domu zamestnancami školy

11.5.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Akým spôsobom je vhodné upraviť výkon práce z domu v škole?

Náhrada mzdy rôznych zamestnancov počas mimoriadnej situácie

17.4.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu z časti: rozlišujeme pomernú časť mzdy za vykonanú prácu a z časti mu patrí náhrada mzdy pri prekážke v práci?

Učiteľ ZUŠ a ZŠ, ktorý nemôže prostredníctvom elektronickej komunikácie s deťmi vykonávať  prácu „z časti“ vzhľadom na určený úväzok - prácu podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve sa bude posudzovať  podľa § 250b ods. 6) Zákonníka práce?

Je možné vychovávateľky ŠKD a učiteľky v MŠ  počas mimoriadnej situácie posudzovať za účelom uplatnenia nároku na mzdu v zmysle § 250b ods. 6 Zákonníka práce, t.j. nemôžu vykonávať prácu podľa pracovnej náplne  z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa a ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri náhrade mzdy v sume 80 %?

V prípade  kategórie tzv. „nepedagogický“ zamestnanec, ich práca môže byť z časti potrebná, ako pri mzde postupovať tu?

Zníženia platov zamestnancom škôl

9.4.2020

JUDr. Henrieta Bicáková

V prípade, že sa mesto rozhodne uplatniť  ustanovenie §250 ods. 7 zákonníka práce, môže vydať voči zamestnancom Rozhodnutie primátora o znížení mzdy zamestnancom jednostranne, alebo budeme opäť pripravovať dodatky? Sú pedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení odmeňovaní v inom režime, budú prijaté opatrenia, ktoré zabezpečia odmeňovanie pedagogických zamestnancov vo výške 100% mzdy ?

Vplyv zriaďovateľa na ustanovenia kolektívnej zmluvy

13.3.2020

Mgr. Monika Ivanová

Je základná škola povinná prerokovať so zriaďovateľom uzatvorenie kolektívnej zmluvy? Má obec ako zriaďovateľ nejaké možnosti vyjadriť sa k ustanoveniam kolektívnej zmluvy, najmä k tým, ktoré sa týkajú mzdových nárokov, nakoľko sú hradené z rozpočtu obce? 

Obmedzenia riaditeľom školy voči žiakom pre ohrozenie Koronavírusom COVID-19

10.3.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Môže riaditeľ školy nariadiť žiakom, ktorí boli v infikovaných krajinách Koronavírusom, aby prerušili školskú dochádzku?

Výkon inej zárobkovej činnosti riaditeľky základnej školy

17.2.2020

Mgr. Jana Kochan

Je v rozpore s § 9 zákona č. 552/2003 Z. z., ak riaditeľka základnej školy s právnou subjektivitou zastáva funkciu v komisii obecného zastupiteľstva, za ktorú poberá symbolickú odmenu 10 eur?

Vyplatenie cestovných náhrad bez amortizácie?

14.2.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Je možné vo vnútornej smernici o cestovných náhradách upraviť nad rámec zákona, aby pri použití súkromného motorového vozidla zamestnanca na pracovnú cestu mal zamestnávateľ možnosť vyplatiť zamestnancovi iba náhradu za spotrebované PHM (teda bez tzv. amortizácie)?

Preprava žiakov súkromným vozidlom učiteľa

25.1.2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Je možné, aby učitelia základnej školy, resp. riaditeľ školy prepravoval žiakov školy na rôzne súťaže a olympiády súkromným motorovým vozidlom? Ak áno, tak za akých podmienok?

Dodatočné zistenie nesplnenia predpokladu bezúhonnosti pedagogického zamestnanca

29.11.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

Pri uzatváraní pracovného pomeru v niektorých prípadoch máme od pedagogického zamestnanca k dispozícii len čestné vyhlásenie o tom, že spĺňa predpoklad bezúhonnosti. Ak sa dodatočne po vzniku pracovného pomeru preukáže, že zamestnanec tento predpoklad nespĺňa, akým spôsobom je možné s nim skončiť pracovný pomer bez zbytočného odkladu?

Dobrovoľné poskytnutie rekreačného príspevku

23.9.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže obec na báze dobrovoľnosti rozhodnúť, že poskytne svojím zamestnancom rekreačný príspevok? Majú na tento dobrovoľný rekreačný príspevok nárok aj zamestnanci školy s právnou subjektivitou, ktorej je obec zriaďovateľom?

Ku kvalifikácii vychovávateľov v centre voľného času

15.9.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže vedenie Centra voľného času (CVČ) uznať svojmu vychovávateľovi osvedčenia o ukončení aktualizačného vzdelávania určeného pre učiteľov pre primárne vzdelávanie, nie vychovávateľov?

Môže mu uznať osvedčenie o prvej atestácii, ktorú vykonal v zaradení ako učiteľ/učiteľ pre primárne vzdelávanie, nie vychovávateľ? Je možné takto kvalifikovaného vychovávateľa dočasne poveriť riadením CVČ? 

Zníženie poplatku za stravné riaditeľom obecnej školy?

9.9.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Môže riaditeľ školy odpustiť prípadne znížiť poplatok, ktorý bol schválený zriaďovateľom VZN na čiastočnú úhradu nákladov , výšky príspevku na režijné náklady v školskej jedálni pre deti v hmotnej núdzi a deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima, ktorým bola poskytnutá dotácia podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR?

Nárok zamestnancov obecnej školy na príspevok na rekreáciu

9.9.2019

Mgr. Miroslava Kušniríková

Môže rozhodnúť obec, že zamestnancom školy s právnou subjektivitou nebude patriť príspevok na rekreáciu?

Zaradenie špeciálneho pedagóga

9.9.2019

Mgr. Monika Ivanová

Do akej pracovnej triedy je potrebné zaradiť pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť školského špeciálneho pedagóga v základnej škole po 1.septembri 2019?

Vymenovanie riaditeľa školskej jedálne do funkcie

19.8.2019

Mgr. Jana Kochan

Ako má zriaďovateľ školského zariadenia postupovať pri voľbe riaditeľa školskej jedálne? Musí riaditeľa odsúhlasiť obecné zastupiteľstvo?

Príspevok na rekreáciu a detské podujatia

27.5.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Je možné použiť rekreačné poukazy aj na aktivity, ktoré nie sú zotavovacími podujatiami (napr.: denné prímestské tábory, na ktorých deti nenocujú)?

Okruh subjektov povinných používať lapače tukov

22.5.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Ktoré subjekty sú povinné používať tzv. lapače tukov?

Poskytovanie dotácii v rozpočtovom provizóriu

20.5.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Môže obec v období rozpočtového provizória poskytnúť dotáciu právnickej osobe, ktorú založila? 

Zloženie rady školy pre prípad spoločného školského obvodu

15.5.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

Obec, ktorá je zriaďovateľom základnej školy a susedná obec, v ktorej nie je zriadená nijaká základná škola, sa dohodli na spoločnom školskom obvode. Je v takom prípade povinne členom rady školy aj zástupca tej obce, ktorá nie je zriaďovateľom školy?

Odvolanie riaditeľa školy pre porušenie povinností zo Zákonníka práce

9.5.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

Obec je zriaďovateľom základnej školy. Riaditeľ tejto školy viackrát nebol bez ospravedlnenia prítomný v práci, nepožiadal zriaďovateľa (starostu) o pracovné voľno ani o dovolenku, pričom už bol aj písomne upozornený na to, že porušuje Zákonník práce. Zároveň sa hromadia sťažnosti podriadených zamestnancov súvisiace s tým, že im zle organizuje prácu, že sa k nim správa povýšenecky a nátlakovo. Zriaďovateľ chce riaditeľa odvolať z funkcie. Akým spôsobom a z akých dôvodov tak môže urobiť?

Zastavenie dedičského konania a vymáhanie nedoplatku

3.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Ako má obec postupovať pri daňovom nedoplatku, ak bolo dedičské konanie zastavené z dôvodu nemajetnosti obyvateľa, pričom evidujeme, že tento vlastnil nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve s manželom?

Účasť zriaďovateľa na výberovom konaní na riaditeľa školy

29.3.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Možno zamedziť zástupcom zriaďovateľa zúčastniť sa na výberovom konaní na pozíciu riaditeľa školy a školského zariadenia?

Sankcie voči rodičom za neuhradené stravné detí

18.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Ak dieťa nebolo prítomné v škole a nebolo ani odhlásené zo stravy, dotáciu 1,20 € na konkrétne dieťa si školská jedáleň nemôže uplatniť. Môže škola do internej smernice k stravovaniu uviesť, že v prípade ak rodič bude mať dlh za neuhradené stravné (aj ak nenahlásil neprítomnosť dieťaťa), dieťa bude odhlásené zo stravovania?

Príbuzenský vzťah starostu obce a riaditeľky materskej školy

14.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže manželka starostu obce vykonávať funkciu riaditeľky materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec a nemá právnu subjektivitu? Výberového konania sa zúčastnila iba jediná uchádzačka o túto funkciu. 

Príslušnosť obce pri priestupkoch ohrozenia výchovy a vzdelávania dieťaťa

7.3.2019

Mgr. Jana Kolesarova

Ktorá obec je príslušná objasňovať a prejednávať priestupky ohrozenia výchovy a vzdelávania dieťaťa? Obec, ktorá je zriaďovateľom školy alebo obec, v ktorej má zákonný zástupca trvalý pobyt? Ktorej obci je riaditeľ školy povinný zaslať oznámenie podľa § 5 ods. 11 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve?

Dotácia na mzdy a prevádzku školy vs. zákon o registri partnerov

6.3.2019

JUDr. Veronika Gvušč

Obec poskytuje súkromnej základnej umeleckej školy dotáciu na mzdy a prevádzku, ktorá za rok 2019 presiahne sumu 100.000€. Považuje sa dotácia za „finančné prostriedky“ alebo „plnenie, ktorého predmetom sú majetkové práva“ na účely ZRPVS? Bude mať škola povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora?

Poslanecký prieskum v základnej škole?

6.2.2019

Mgr. Monika Ivanová

Je oprávnená časť poslancov bez vedomia obecného zastupiteľstva a poverenia vykonať tzv. poslanecký prieskum v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce? Je v takomto prípade oprávnený riaditeľ školy podávať akékoľvek informácie o chode školy?

Dodržanie počtu „nezamestnancov“ školy v rade školy

1.2.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Zriaďovateľ delegoval do rady školy vedúcu školskej jedálne, ktorá je zároveň poslankyňa zastupiteľstva. Nedochádza týmto k prekročeniu počtu nepedagogických pracovníkov v rade školy?

Kontrola použitia dotácie obce v ZUŠ

17.1.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

Právnická osoba je zriaďovateľom súkromnej základne umeleckej školy na území obce a v zmysle príslušných právnych predpisov jej obec poskytuje dotáciu na mzdy a prevádzku. Podľa VZN obce podlieha táto dotácia finančnej kontrole podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole. Môže túto vykonávať hlavný kontrolór obce s odôvodnením, že mu toto právo vyplýva z jeho funkcie hlavného kontrolóra obce?


Odchod žiakov mimo školy cez prestávku

27.9.2018

Mgr. Monika Ivanová

Je 30 minútová prestávka medzi dopoludňajším a odpoludňajším vyučovaním na strednej škole súčasťou vyučovania? Ak žiak počas tejto prestávky opustí školu, kto zaň nesie zodpovednosť?

Doba čerpania náhradného voľna pedagogického zamestnanca

2.8.2018

Mgr. Monika Ivanová

Aká je zákonná doba na čerpania náhradného voľna u pedagogického zamestnanca?

Poverenie pedagogického zamestnanca vedením materskej školy

13.6.2018

JUDr. Henrieta Bicáková

Zriaďovateľ odvolal riaditeľku materskej školy. Môže zriaďovateľ poveriť iného pedagogického zamestnanca riadením materskej školy aj na dlhšie ako šesť mesiacov príp. opakovane? Aké kvalifikačné predpoklady musí tento poverený pedagogický zamestnanec spĺňať? Kedy musí byť vyhlásené výberové konanie na nového riaditeľa MŠ?

Platová inventúra za účelom zostavenia rozpočtu

7.3.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Má obec, ktorá je zriaďovateľom školy, oprávnenie požadovať od tejto školy internú platovú inventúru za účelom zostavenia rozpočtu? Musí jej škola vyhovieť? Má starosta obce alebo iný orgán oprávnenie kontrolovať finančné zaradenie zamestnancov školy s právnou subjektivitou? 

Kvalifikačné predpoklady vedúcej školskej jedálne

11.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Aké sú základné kritéria na funkciu vedúcej školskej jedálne? Je potrebné úplne stredné vzdelanie odborné vzdelanie alebo stačí výučný list v odbore kuchár/ka, plus dvojročný kurz na vedúcu kuchyne?

Súhlas obce pri zriadení súkromnej školy

10.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Je pri zriaďovaní súkromnej materskej školy zastupiteľstvo povinné vyjadriť súhlas s jej zriadením?

Príplatok za zmennosť učiteľkám MŠ

20.12.2017

Mgr. Miriama Draskovičová

Patrí učiteľkám v materskej školy príplatok za zmennosť? Rannú zmenu majú od 06:30 - 12:30; odpoludňajšiu od 10:30 - 16:30. Striedanie zmien týždenne.

Zaradenie súkromných jaslí do siete

15.12.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Sme súkromné jasle. Mesto nás odmieta zaradiť do siete s odôvodnením, že mestské jasle majú pokryté kapacity, preto súkromné jasle nepotrebujú. Môže nás mesto takto blokovať, pričom my prichádzame o dotácie štátu na deti do 2 rokov veku? 

Poverenie riadenia školy externým pedagogickým zamestnancom

6.10.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Môže byť riadením školy dočasne poverený zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom danej školy (externý pedagogický zamestnanec)? 

Prijatie učiteľky v materskej škole bez splnenia kvalifikačného predpokladu

14.8.2017

JUDr. Veronika Gvušč

Môžeme zamestnať na pracovnú pozíciu - učiteľka v materskej škole uchádzačku, ktorá zatiaľ nespĺňa kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancoch, avšak po skončení štúdia (ktoré začala) ich bude v budúcnosti spĺňať?

Neakceptovanie kandidáta na riaditeľa školy zriaďovateľom

31.7.2017

Mgr Matej Trnavský

Aký je postup v prípade, že zriaďovateľ (starosta) neakceptuje školskou radou navrhnutého kandidáta na post riaditeľa školy?


Nesplnenie podmienok výberového konania na obsadenie pozície riaditeľ materskej školy

29.6.2017

Mgr. Matej Trnavský

Mesto ako zriaďovateľ MŠ vypísalo výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľ materskej školy. V zmysle platných predpisov sú kvalifikačné požiadavky a ďalšie požiadavky okrem iných: absolvovanie študijného odboru alebo vzdelávacieho programu, prvá atestácia (I. kvalifikačná skúška alebo jej náhradná forma), minimálne 5 rokov pedagogickej praxe. Uchádzači majú do stanoveného termínu predložiť požadované doklady. Čo v prípade, ak uchádzač nemá absolvovanú prvú (atestáciu) kvalifikačnú skúšku do dňa výberového konania?

Podmienky pre vydanie školského poriadku

22.6.2017

Mgr. Matej Trnavský

Aké sú podmienky pre vydanie školského poriadku? Aký obsah má mať školský poriadok?


Má súkromná umelecká škola povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak jej obec poskytuje dotáciu na rekonštrukciu?

21.6.2017

Mgr. Matej Trnavský

Má byť súkromná umelecká škola s právnou subjektivitou, ktorej sa poskytuje dotácia na rekonštrukciu zapísaná v registri partnerov verejného sektora, ak spĺňa limit uvedený v zákone?


Dostatočne určité vymedzenie predmetom nájmu

5.5.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

V základnej škole obce prenajímame niektoré triedy súkromnému školskému subjektu. Triedy sa každoročne menia, čím sa mení výmera prenajímaných priestorov. Je možné schváliť pri prenájme len sadzbu nájmu za 1 m2 bez uvedenia presnej plochy výmery prenajímaných priestorov (len všeobecným uvedením, že ide o priestory základnej školy)? 


Mzdové údaje zamestnancov školy ako podmienka poskytnutia dotácie?

16.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže obec požadovať od súkromnej základnej umeleckej školy mzdové údaje jednotlivých zamestnancov za účelom poskytnutia dotácie?

Financovanie mimoškolských aktivít detí obcou

3.1.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Akou formou môže obec financovať mimoškolské aktivity jednotlivcov (detí), ak navštevujú centrum voľného času, základnú umeleckú školu, jazdecké kluby a podobne?

Je možné financovanie jednotlivca iba na základe potvrdenia z daného zariadenia alebo akou zákonnou formou možno podporovať tieto aktivity?

Škola bez subjektivity a konanie starostu z pozície zamestnávateľa

7.12.2016

Mgr. Matej Trnavský

Môže dať obec ako zriaďovateľ materskej školy bez právnej subjektivity písomné upozornenie za neuspokojivé plnenie pracovných úloh učiteľkám na základe sťažnosti rodiča, kedy existujú len tvrdenia detí voči tvrdeniam učiteľky?

 

 

Povinnosť zriadeného prístupu riaditeľa do elektronickej schránky

5.12.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Je riaditeľ základnej školy s právnou subjektivitou povinný mať od 01.01.2017 zriadený prístup do elektronickej schránky?

Odhlasovanie a prihlasovanie opätovne zvolenej riaditeľky

25.11.2016

JUDr. Henrieta Bicáková

Riaditeľka materskej školy má zmluvu na dobu neurčitú doteraz 11 rokov. Po piatich rokoch bolo výberové konanie, opäť ju zvolili. Kontrola zo sociálnej poisťovne trvala na tom, že v sociálnej poisťovni ju v deň ukončenia volebného obdobia musia odhlásiť a hneď na druhý deň, keď je vymenovaná za riaditeľku opäť prihlásiť. Je požiadavka Sociálnej poisťovne opodstatnená?

Uhradenie pokuty z prostriedkov štátneho rozpočtu?

10.11.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže škola zriadená obcou uhradiť pokutu uloženú Úradom pre verejné obstarávanie z prostriedkov zo štátneho rozpočtu? Je možné túto pokutu zosobniť riaditeľovi školy?

Použitie príjmov z príspevkov uhradených podľa VZN

19.8.2016

Mgr. Matej Trnavský

Mesto má vydané VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.  V tomto VZN však nie je určené použitie ani rozúčtovanie týchto vybraných finančných prostriedkov. Kto rozhoduje o použití týchto vybraných finančných prostriedkov, prípadne ktoré všeobecne právne predpisy určujú ich použitie?


Poskytnutie dotácie vlastnej základnej škole

14.7.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže obec v súlade s VZN o poskytovaní dotácii, poskytnúť dotáciu na výtvarný krúžok, ktorý je zriadený na základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec?

Primátor členom rady školy?

1.6.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže byť primátor mesta členom rady školy pri základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti tohto mesta?

Postup pri skončení výkonu funkcie riaditeľa

21.4.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Obec je zriaďovateľom materskej školy bez právnej subjektivity. Riaditeľovi končí funkčné obdobie v decembri 2016, pričom však riaditeľ dal výpoveď ku dňu 31.7.2016. Ako má obec postupovať, keď riaditeľ má menovací dekrét a bol zvolený a zároveň má nárok aj časť dovolenky v roku 2016.

Je potrebné ešte doložiť doklad o tom, že riaditeľ sa k uvedenému dátumu vzdáva funkcie?

Môže zriaďovateľ poveriť vedením materskej škôlky učiteľku na celý školský rok 2016/2017 alebo iba do dátumu výberového konania (december 2016)?

Počítanie hlasov pri voľbe rady školy

31.3.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Ako treba chápať nadpolovičnú väčšinu oprávnených voličov pri voľbe členov rady školy rodičmi detí? Každý z rodičov dieťaťa má samostatný hlas?

Zánik členstva v rade školy uplynutím funkčného obdobia

2.3.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Zaniká uplynutím funkčného obdobia Rady školy členstvo aj delegovaným zástupcom zriaďovateľa? Čo v prípade, keď boli zástupcovia zriaďovateľa delegovaní po nástupe nového starostu a ich funkčné obdobie trvalo aj počas funkčného obdobia novej rady školy?

Odklad atestácie u vedúceho pedagogického zamestnanca

24.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Ako má zriaďovateľ postupovať od 01.01.2017 v pracovnoprávnom vzťahu týkajúceho sa vedúceho pedagogického a vedúceho odborného zamestnanca, ktorý bol vymenovaný do funkcie vedúceho zamestnanca pred 31.12.2016 a bol u neho uplatnený postup podľa § 61 ods. 12 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, ak si zamestnanec do termínu 31.12.2016 nevykoná 1. atestáciu?

Právomoc na vydanie smernice školy

24.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Kto vydáva smernicu o prevádzkovaní auta v základnej škole s právnou subjektivitou?

Monitorovanie priestorov školy kamerovým systémom

17.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Môže škola umiestniť kamery v spoločných priestoroch školy (jedáleň, chodby) a v triedach pri vyučovaní? Potrebuje na to súhlas od rodičov detí?

 

K použitiu mzdového normatívu na riešenie havarijného stavu

11.1.2016

GPL Miriama Draskovicova

Škola dostáva normatív na mzdy a na prevádzku cca v pomere 85% a 15%. Musíme sa tohto pomeru striktne držať, ak prevádzka je v havarijnom stave a pomer je vyčerpaný ale v mzdovej časti je dostatok peňazí na pokrytie prevádzky? Ako postupovať v tomto prípade?

Prestávka na odpočinok a jedenie

16.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

V materskej škole bez právnej subjektivity pracujú učiteľky v dvojzmennej prevádzke, pričom pracovná doba je od 07.00 hod. do 16.45 hod. V pracovnom poriadku je ustanovený ich pracovný úväzok na 37,5 hod. týždenne bez prestávok na jedlo. Vzniká učiteľkám nárok na prestávku na odpočinok a jedenie?

Zvýšenie tarifného platu zamestnancom v školskej jedálni

14.12.2015

Mgr. Ivana Šivecová

Patrí vedúcej školskej jedálne, kuchárke, pomocnej sile v kuchyni a upratovačke v kuchyni zvýšenie tarifného platu o 15% pri aplikovaní § 7 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov školskej jedálne bez právnej subjektivity v pôsobnosti obce?  

Schvaľovanie organizačného poriadku obcou

23.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže rozpočtová organizácia mesta s právnou subjektivitou (základná škola) sama schvaľovať svoj organizačný poriadok alebo je potrebné, aby ho schvaľovalo mestské zastupiteľstvo? 

VZN upravujúce podmienky zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

18.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

V súčasnosti pripravujeme nové VZN, nakoľko novela školského zákona posunula zápis na povinnú školskú dochádzku na mesiac apríl. Prosíme o výklad pojmov „miesto“ a „čas“ zápisu.

 

Zastupiteľstvo a zasahovanie do chodu obecnej materskej školy

23.10.2015

Mgr. Matej Trnavský

Obec je zriaďovateľom materskej škôlky bez právnej subjektivity. Môžu poslanci zasahovať do rozsahu prevádzkových hodín MŠ (v čase školských prázdnin) a do počtu učiteľov v MŠ?  

Poplatok za odpad v škole

23.10.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Je možné vyrubiť základnej škole poplatok za komunálny odpad aj za žiakov, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt a dochádzajú do školy z okolitých obcí?

Interné smernice materskej školy

2.10.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Aké všetky povinné i nepovinné interné smernice by mala mať vypracované materská škola, ktorej zriaďovateľom je obec?

Rozhodovania obce o opravnom prostriedku proti rozhodnutiam riaditeľov škôl – vydať alebo nevydať VZN?

29.7.2015

JUDr. Henrieta Bicáková

Môže obec schváliť všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe rozhodovania o opravnom prostriedku (odvolaní) proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení?

Neplnenie racionalizačných opatrení riaditeľom školy ako porušenie pracovnej disciplíny

21.7.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Aké sú legálne možnosti obce žiadať od riaditeľa školy (zriaďovateľom je obec) realizáciu racionalizačných opatrení a akou formou vynútiť ich plnenie?

Súhlas obce so zriadením elokovaného pracoviska

6.7.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zriaďovateľ súkromnej základnej umeleckej školy vo svojej žiadosti o súhlasné stanovisko so zriadením ekolokovaného pracoviska súkromnej základnej umeleckej školy neuviedol žiadne konkrétne údaje o elokovanom pracovisku (t.j. sídlo elokovaného pracoviska, učebné odbory, predpokladaný dátum zriadenia elokovaného pracoviska, doklad o zabezpečení priestorov).

Môže obec vydať nesúhlasné stanovisko so zriadením elokovaného pracoviska súkromnej základnej umeleckej školy, ktorá má sídlo mimo obce? Ak áno, tak za akých podmienok?

Postup školy pri zistení požitia alkoholu u žiaka

5.6.2015

GPL Dagmara Kubíčková

Učiteľ má pred nástupom na exkurziu podozrenie, že žiak požil alkohol. Ako má učiteľ v tomto prípade správne postupovať? Ktorý zákon upravuje postupy riešenia tohto problému? Môžu žiaci odmietnuť dychovú skúšku? Môžu ich učitelia vyradiť z exkurzie? Ak ho škola z akcie vylúči, kto znáša finančné dôsledky (napr. žiak zaplatil za lyžiarsky kurz). Kto je zodpovedný za prípadný úraz žiaka? A ako postupovať v prípade, že učiteľ má podozrenie na požitie inej návykovej látky? 

Všeobecne záväzné nariadenie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

28.4.2015

Mgr. Matej Trnavský

Mesto má vydané všeobecne záväzné nariadenie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Vo všeobecne záväznom nariadení určilo výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskej jedálni a pod.. V tomto všeobecne záväznom nariadení však nie sú určené prípady, kedy sa príspevok neuhrádza. Školský zákon presne upravuje prípady, kedy sa príspevok nevyberá a prípady, kedy môže zriaďovateľ - obec rozhodnúť, že príspevok sa neuhrádza (napr. § 28 ods. 7 školského zákona). Je oprávnený rozhodnúť primátor mesta, že sa príspevok v materskej škole neuhrádza alebo je to v kompetencii mestského zastupiteľstva a akou formou?

Odvolanie riaditeľa školy z dôvodu závažného porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov

27.4.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Riaditeľ základnej školy závažne porušil v rámci výkonu svojej funkcie viaceré právne predpisy. Akým spôsobom môžeme ako zriaďovateľ školy (obec) odvolať tohto riaditeľa, tak aby sme predišli prípadnému súdnemu sporu? Musíme do tohto procesu zapojiť aj Radu školy? Čo v prípade, ak rada školy nebude s odvolaním súhlasiť?

Organizačný poriadok školy

31.3.2015

Mgr. Matej Trnavský

Obec je zriaďovateľom jednej základnej školy a dvoch materských škôl bez právnej subjektivity. Má mať vypracovaný organizačný poriadok, kde sú zahrnuté aj tieto školy alebo majú mať školy vypracovaný vlastný organizačný poriadok?

 

Odvolanie riaditeľky materskej školy pre neplnenie funkčného vzdelávania?

25.3.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

V roku 2014 sme mali výberové konanie na pozíciu riaditeľky materskej školy. Riaditeľka materskej školy v súčasnej dobe už nespĺňa vzdelanie a nemá záujem si ho i doplniť. Môžeme v takomto prípade vyhlásiť nové výberové konanie a písomne to oznámiť terajšej riaditeľke?

Riaditeľ školy bez právnej subjektivity a vyplácanie nadčasov pri súčasnom poberaní príplatku za riadenie

16.3.2015

Mgr. Matej Trnavský

Je riaditeľ školy bez právnej subjektivity štatutárnym orgánom a môžu mu byť vyplácané nadčasy, ak berie príplatok za riadenie?

Učiteľka poverená riadením a príplatok za riadenie?

13.3.2015

Mgr. Matej Trnavský

Učiteľka materskej školy je poverená na výkon funkcie riaditeľky. Má poverená učiteľka vykonávajúca funkciu riaditeľky nárok na príplatok za riadenie? Po skončení poverenia a následne výberového konania má nová riaditeľka nárok na príplatok za riadenie alebo príplatok za zastupovanie? 

Platový dekrét počas dočasnej pracovnej neschopnosti

13.3.2015

Mgr. Matej Trnavský

V materskej škole je riaditeľka na dlhodobej PN a následne ide na materskú dovolenku. Je potrebné meniť platový dekrét zamestnancovi, ktorý je na dlhodobej PN a nie sú mu vyplácané príplatky?

Sprístupnenie informácií o plate zamestnancov školy obecnému zastupiteľstvu

17.2.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Obec je zriaďovateľom základnej školy, ktorá nemá právnu subjektivitu. Môžu poslanci obecného zastupiteľstva byť v takomto prípade informovaní o platoch jednotlivých zamestnancov základnej školy? Môže sa táto problematika prerokovať aj na zasadnutí obecného zastupiteľstva? Nie je to predmetom ochrany osobných údajov?

K opätovnému menovaniu odvolaného riaditeľa školy

15.1.2015

GPL Miriama Draskovicova

Do výberového konania na funkciu riaditeľa základnej školy sa prihlásil uchádzač – bývalý riaditeľ, ktorý bol odvolaný z tejto funkcie na základe §3 ods. 7 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z osobitného predpisu. Musí zriaďovateľ po úspešnom výberovom konaní znovu vymenovať odvolaného riaditeľa do tejto funkcie alebo sa na zriaďovateľa vzťahuje výnimka, kedy nie je zviazaný návrhom rady školy?

K dojednaniu pracovného pomeru riaditeľa školy

7.1.2015

GPL Miriama Draskovicova

Môžeme s riaditeľom obecnej školy dohodnúť v pracovnej zmluve pracovný pomer na dobu určitú v trvaní 5 rokov?

Evidencia dochádzky riaditeľa ZŠ starostom obce

15.12.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže starosta obce požadovať od riaditeľa školy, ktorej zriaďovateľom je obec, predkladanie evidencie svojej dochádzky pravidelne na každý mesiac?

Súbeh výkonu funkcie starostu a vychovávateľa v ZŠ

15.12.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže starostka obce s úväzkom 75% súčasne pracovať ako vychovávateľka na ZŠ na 50% úväzok?

Upratovacie práce v materskej škole

11.12.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmenilo sa niečo v tom ako treba v školách určiť rozsah upratovacích prác alebo je potrebné dodržiavať Metodicky pokyn Ministerstva školstva SR, ktorý vymedzuje orientačné normatívy spotreby upratovacích prác v školách a v školských zariadeniach. Je to len odporúčaní alebo ide o právny predpis, ktorý musia školy dodržiavať?

Použitie príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl

2.12.2014

GPL Miriama Draskovicova

Môže sa vyplatiť odmena z príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl pre všetkých učiteľov, ktorí sa o tieto deti starajú, nakoľko sa počas dňa striedajú alebo to môžeme vyplatiť len triednemu učiteľovi?

Skončenie výkonu verejnej funkcie vychovávateľky vs. skončenie pracovného pomeru

25.11.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Starostka obce pred prvým zvolením do funkcie pracovala ako vychovávateľka v školskom klube pri základnej škole s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Počas uplynulého volebného obdobia 2010-2014 starostka dovŕšila penzijný vek; je poberateľkou starobného dôchodku.

Musí ju škola opäť zamestnať po skončení výkonu funkcie? Ako by mala základná škola postupovať, ak chce ukončiť s bývalou starostkou pracovný pomer? Čo v prípade ak by sa bývalá starostka rozhodla rozviazať svoj pracovný pomer so školou z dôvodu prvého odchodu do dôchodku? Patrí jej v takom prípade právo na odchodné podľa Zákonníka práce?


Riaditeľ školy a vyplatené nadhodnotené práce pre školu

12.11.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Otázka:

 

Ako hlavný kontrolór som zistila nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami v ZŠ zriadenej obcou. Išlo o opravu schodov, kde predpokladaná hodnota bola riaditeľom stanovená na 6.000,- € a v takej hodnote bola aj cenová ponuka od zhotoviteľa diela. V skutočnosti vyfakturoval 5.000,- €. Dali sme vypracovať iné cenové ponuky a tie boli v hodnote 1.700,- €. Znalec ohodnotil práce na 1.500,- €. Môže obecné zastupiteľstvo vyžadovať od riaditeľa ZŠ vrátenie rozdielu medzi znaleckým posudkom a vyfakturovanou sumou?

Forma zriadenia obecnej materskej školy

12.11.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Možno obecnú škôlku zriadiť ako rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu?

Účasť riaditeľa školy na zasadnutí obecného zastupiteľstva ako pracovný čas?

4.11.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Pokiaľ riaditeľ školy dostane oficiálnu pozvánku na zasadnutie obecného zastupiteľstva, môže mať započítanú túto účasť do svojho pracovného času?

Príslušnosť na prejednávanie sťažností

31.10.2014

Mgr. Matej Trnavský

Podľa § 6 ods. 17 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve obec vybavuje sťažnosti a petície, ktoré podali zákonní zástupcovia detí. Platí to aj pre rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou zriadené obcou? Pri vybavovaní takýchto sťažností a petícii postupuje obec podľa zákona o sťažnostiach, resp. o petičnom práve? Vzťahuje sa to aj na sťažnosť na riaditeľku základnej školy?

Spoločný školský obvod základnej školy

5.9.2014

Mgr. Matej Trnavský

Na zriadenie školského obvodu je potrebné všeobecne záväzné nariadenie obce. Môže obec bez súhlasu obcí, z ktorých deti navštevujú základnú školu zriadiť všeobecne záväzným nariadením školský obvod, kde zahrnie do svojho obvodu aj deti zo susedných obcí, ktoré navštevujú túto základnú školu? Alebo je potrebná na to dohoda / zmluva starostov o zriadení školského obvodu a na základe toho môže obec prijať všeobecne záväzné nariadenie?

 

Odvolanie zástupcu riaditeľa školy povereným riaditeľom

12.8.2014

Bc. Ivana Gumanová

Mesto je zriaďovateľom základnej školy s právnou subjektivitou. Po odchode riaditeľa školy do starobného dôchodku vykonáva túto funkciu riaditeľka, poverená zriaďovateľom na výkon funkcie do doby obsadenia miesta riaditeľa riadnym výberovým konaním. Poverená riaditeľka po nástupe do funkcie zistila, že zástupkyňa riaditeľa menovaná predchádzajúcim riaditeľom na dobu neurčitú, je dlhodobo práceneschopná a táto práceneschopnosť bude trvať aj v budúcom období. V prípade potreby zastupovania poverenej riaditeľky nie je teda vyriešený skutočný výkon činností, ktorú má vykonávať zástupca riaditeľa . Poverená riaditeľka sa obrátila na zriaďovateľa s otázkou, či je možné, aby túto zástupkyňu z jej funkcie odvolala aj počas trvania jej práceneschopnosti a za zástupcu/zástupkyňu menovala inú osobu, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady.

Financovanie škôl a školských zariadení súkromného zriaďovateľa obcou

20.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je obec povinná mať vypracované všeobecne záväzné nariadenie o financovaní škôl a školských zariadení a následne uzavrieť so súkromnými zriaďovateľmi zmluvy o poskytovaní dotácii?

Čo nastane ak obec nemá uvedené všeobecne záväzné nariadenie ani zmluvy o poskytovaní dotácii a peniaze súkromným zriaďovateľom poskytuje, pričom dochádza každý mesiac k rôznej výške dotácie?

Monitorovanie priestorov škôl a školských zariadení

13.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Umožňuje právny poriadok Slovenskej republiky zaviesť monitorovanie priestorov školy alebo školského zariadenia prostredníctvo kamerového systému?

Záväznosť návrhu rady školy na kandidáta na riaditeľa

10.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Musí obec ako zriaďovateľ školy vyhovieť návrhu rady školy vymenovať do funkcie riaditeľa, ktorého hlasovaním zvolila? V akých prípadoch môže byť proti jeho vymenovaniu?

 

Vyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa školy

9.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Aká je povinná doba zverejnenia informácie o konaní výberového konania na miesto riaditeľa školy v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie pred dátumom doručenia ponúk uchádzačom?

Súdny prieskum rozhodnutia alebo postupu rady školy

2.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môže byť rozhodnutie alebo postup rady školy predmetom súdneho prieskumu?

 

Menovanie nového riaditeľa školy počas súdneho konania s odvolaným riaditeľom?

19.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môže zriaďovateľ vypísať výberové konanie na miesto riaditeľa školy v čase prebiehajúceho súdneho sporu s odvolaným riaditeľom školy?

Rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti v centre voľného času

15.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

Musí byť v centre voľného času dodržaný rozsah priamej vyučovacej činnosti u interných pedagogických pracovníkov? Môže sa táto miera priamej vyučovacej povinnosti upraviť prostredníctvom vnútornej smernice alebo všeobecne záväzným nariadením? 

Prijatie dieťaťa do materskej školy

5.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

Umožňuje slovenský právny poriadok vydať rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy aj  na 1 školský rok?

Financovanie centier voľného času nezriadených na území obce

21.2.2014

Mgr. Matej Trnavský

Na obec bola doručená žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti centra voľného času pre deti, ktoré navštevujú základnú školu v susednej obci. Základná škola predložila aj menný zoznam žiakov s trvalým pobytom na území našej obce s uvedením krúžkov, ktoré žiaci navštevujú. Na území našej obce nie je zriadené súkromné centrum voľného času a ani obec nezriadila centrum voľného času. Môže obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva poskytnúť finančné prostriedky?

Pracovnoprávne vzťahy v prípade právneho nástupníctva zamestnávateľa

20.1.2014

Mgr. Igor Šumichrast

Ako sa spravujú pracovnoprávne vzťahy zamestnancov školy alebo školského zariadenia v prípade, že tento subjekt nadobúda právnu subjektivitu a vyčleňuje sa z obecnej rozpočtovej organizácie, ktorá zastrešovala viaceré školy a školské zariadenie ako zamestnávateľ? Je potrebné im dať dodatok k zmluve alebo dohodu o zmene pracovných podmienok?

Zaradenie pedagogického zamestnanca do adaptačného vzdelávania

29.11.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Do pracovného pomeru na pozíciu učiteľ materskej školy sme prijali osobu, ktorá má ukončené vysokoškolské štúdium nepedagogického smeru. Zároveň tento zamestnanec nemá pedagogickú prax. V súčasnosti navštevuje pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

Je potrebné zaradiť tohto zamestnanca do adaptačného vzdelávania?

Patrí tomuto zamestnancovi príplatok začínajúceho učiteľa? 

 

Príslušnosť na prejednanie sťažnosti proti riaditeľovi školy

18.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Na obecný úrad bola doručená sťažnosť na riaditeľa základnej školy. Kto je príslušný na vybavenie sťažnosti ?

 

Uloženie racionalizačného opatrenia Ministerstvom školstva

8.8.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Máme školu a Ministerstvo školstva nám uložilo opatrenie zlučovať triedy s nízkym počtom žiakov. Je na to oprávnené?

Riaditeľ školy bez právnej subjektivity a stupeň riadenia

28.5.2013

JUDr. Martina Palušková

Som riaditeľkou materskej školy bez právnej subjektivity, ktorá je súčasťou základnej školy. Zaujímalo by ma do akého stupňa riadenia mám byť zaradená.

Riadiaci príplatok v dekréte učiteľa

14.3.2013

JUDr. Martina Palušková

Ako správne uvádzať výšku riadiaceho príplatku v dekréte učiteľa? Je povinnosťou zamestnávateľa uvádzať na platový dekrét výšku riadiaceho príplatku aj v percentách? 

Začínajúce učiteľky v materskej škole bez praxe - adaptačné vzdelávanie

25.2.2013

Mgr.Igor Šumichrast

Musia začínajúce učiteľky bez praxe v materskej škole prejsť adaptačným vzdelávaním v prípade ak v súčasnosti pracujú v materskej škole, ale prax majú absolvovanú len v špeciálnej škole?

Ako založiť neziskovú organizáciu?

22.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Podmienky založenia, vzniku, zrušenia, zániku, postavenia orgánov a hospodárenia neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení

Náležitosti rozhodnutia o prijatí žiaka do základnej školy zriadenej VÚC

30.9.2012

JUDr. Martina Palušková

Ako VÚC sme zriaďovateľom základnej školy. Aké náležitosti musí mať rozhodnutie riaditeľa tejto školy o prijatí žiaka?

Náležitosti rozhodnutia o prijatí žiaka do obecnej základnej školy

30.9.2012

JUDr. Martina Palušková

Ako obec sme zriaďovateľom základnej školy. Aké náležitosti musí mať rozhodnutie riaditeľa tejto školy o prijatí žiaka?

Zníženie pracovného úväzku učiteľa

25.9.2012

JUDr. Martina Palušková

V aplikačnej praxi v školskej sfére dochádza často k zmene pracovného času učiteľov bez zmeny pracovnej zmluvy, čo je z pracovnoprávneho hľadiska nesprávny postup.
Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (37)

Zníženie dotácie na mzdy a prevádzku škôl z dôvodu zníženia podielových daní

18.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Pracovnoprávny vzťah vs. funkčný vzťah riaditeľa školy a správny subjekt pre ukončenie pracovného pomeru

11.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Neprijatie postihnutého dieťaťa na základnú školu vs. nedostatok personálno - materiálnych podmienok školy

6.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Kontrola menného zoznamu žiakov pri dotácii ZUŠ obcou

16.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Nadobudnutie vlastníctva k finančnej dotácii obce

2.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Úľavy na daniach z nehnuteľnosti aj pre vysoké školy?

10.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Povinné očkovanie detí a neprijatie do materskej školy ako zásah do základných ľudských práv a slobôd

3.5.2021

Mgr. Monika Ivanová

Diskriminácia pri úhrade nákladov v školách a školských zariadenia

15.1.2021

Mgr. Monika Ivanová

Poplatok za MŠ a „povinný“ trvalý pobyt už v predchádzajúcom roku?

20.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Povinnosť obce poskytnúť dotáciu na mzdy a prevádzku súkromnej ZUŠ

16.11.2020

JUDr. Veronika Gvušč

Odvolanie riaditeľa školy a skončenie pracovného pomeru

25.9.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Okresná prokuratúra Bratislava IV z 18.3.2020 - Určenie výšky príspevku na dieťa MŠ na základe „spätného“ trvalého pobytu

5.8.2020

Mgr. Jana Kochan

Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves z 26.7.2019 - Kompetentný orgán obce pri delegovaní členov do rady školy

2.7.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves z 29.7.2019 - Vydanie volebného poriadku pre voľby do rady školy starostom

26.6.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Najvyšší súd ČR z 15.11.2005 - Žaloba na riaditeľku materskej školy o zaplatenie náhrady mzdy

25.6.2020

Mgr. Jana Kochan

Ústavný súd SR z 16.1.2020 - Použitie prostriedkov z rozpočtu obce

24.6.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Okresná prokuratúra Prievidza z 14.8.2019 - Určenie času zápisu do školy rozhraním dátumov

18.6.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Okresná prokuratúra Prievidza z 19.8.2020 - Prenesenie kompetencie určenia zápisu na plnenie školskej dochádzky na riaditeľa školy

11.6.2020

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd SR z 24.7.2019 - Súbeh správnych deliktov

19.3.2020

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 10.12.2018 - Vplyv zmeny sídla školy na dotáciu poskytovanú od obce

12.3.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 28.2.2018 - K zdrojom financovania súkromnej základnej umeleckej školy

15.5.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Okresná prokuratúra Trenčín z 17.10.2018 - protest prokurátora proti VZN mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta

9.4.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Krajský súd Košice z 23.5.2011 - Právo na ošetrovné z dôvodu starostlivosti o dieťa do 10 rokov veku z dôvodu uzatvorenia školy

31.5.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Okresná prokuratúra v Michalovciach z 15.7.2015 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o určení príspevkov

11.3.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Najvyšší súd SR z 18.6.2012 - Splnenie hmotnoprávnych podmienok odvolania pri odvolaní riaditeľa školy

3.3.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 28.10.2015 - Ku kompetencii obce poskytovať zriaďovateľom škôl a školských zariadení dotácie na mzdy a prevádzku

20.1.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 4.12.2008 - K nemožnosti obecného zastupiteľstva rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní riaditeľa základnej školy alebo školského zariadenia

23.4.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Humenné z 9.4.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

29.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 8.10.2010 - K povahe zápisu do osobitnej matriky

11.12.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 22.6.2011 - Nemožnosť použitia rozhodnutia o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie per analogiam aj na rozhodnutie riaditeľa materskej školy

23.11.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 24.3.2011 - Rada školy nie je správnym orgánom, ktorého postup alebo rozhodnutie by mohlo byť predmetom súdneho prieskumu

5.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Partizánske z 30.3.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec

24.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Partizánske z 23.4.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

23.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Topoľčany z 15.3.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o určení školského obvodu

21.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou z 2.7.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu, ktorým sa upravujú podmienky zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a výšky príspevkov

14.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Najvyšší súd SR z 25.2.2009 - K platnosti odvolania z funkcie riaditeľa školy

24.9.2012

JUDr. Martina Palušková

Ústavný súd SR z 7.9.1994 - Testy na prijímacích pohovor a právo na vzdelanie

24.9.2012

JUDr. Martina Palušková

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (3)

NKÚ – Rozšírenie kapacít materských škôl

26.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Záverečná správa - Kontrola financovania škôl a školských zariadení

19.4.2018

Administrátor

NKÚ c/a Výčapy - Opatovce - Náležitosti zriaďovacej listiny školy

17.5.2016

Administrátor

Vzory dokumentov (5)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (9)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.