Info zákon

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám je obec povinnou osobou, tzn. obec je povinná zverejňovať a sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii, a to za podmienok vymedzených týmto zákonom.

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám obciam nad rámec sprístupňovania informácií na základe žiadostí ukladá aj povinnosť zverejňovať určité zmluvy a objednávky tovarov, služieb a prác.

Súčasťou tohto inštitútu sú informácie týkajúce sa najmä nasledovných oblastí:

  • pojem informácie
  • konanie v nadväznosti na zverejňovanie informácií
  • zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov, služieb a prác

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (8)

Obchodné tajomstvo a právo na získavanie informácií

25.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme problematike ako postupovať v prípade, keď zmluva medzi obcou alebo mestom a druhým zmluvným partnerom obsahuje informáciu, ktorá je obchodným tajomstvom.

Elektronický podpis a obec – právo či povinnosť?

9.8.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Má obec právo alebo povinnosť disponovať zaručeným elektronickým podpisom?

Postup obce po prijatí žiadosti o sprístupnenie informácie

26.7.2013

JUDr. Martina Palušková

Akým spôsobom je možné vybaviť žiadosť o sprístupnenie informácie, ktorá je doručená obci / VÚC?

Získavanie informácií poslancami

7.6.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Článok sa zaoberá problematikou, akým spôsobom sa môžu poslanci obce dozvedieť informácie potrebné pre výkon ich mandátu?

Elektronický výkon verejnej moci obcami a VÚC vo vzťahu k zákonu o slobode informácií (1. časť)

19.4.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Prvá časť článku sa zaoberá povinnosťami obcí a VÚC pri elektronickom výkone verejnej moci vo vzťahu k zákonu č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), konkrétne povinnosťami uloženými v § 1 - § 6 zákona o slobode informácií.

Aktuálne problémy samospráv súvisiace s poskytovaním informácií

8.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Medzi aktuálne problémy, na ktoré samosprávy poukazujú patrí zneužívanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Povinné osoby tvrdia, že niektorí žiadatelia o informácie zneužívajú zákon o slobodnom prístupe k informáciám na šikanovanie povinných osôb a stúpa tak počet žiadostí, ktoré sa vymykajú pôvodnému úmyslu zákonodarcu.

Info zákon a jeho novela účinná od 1.12.2012

2.11.2012

JUDr. Martina Palušková

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu, ktorou sa mení zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

K povinnosti obce zverejňovať zmluvy

30.9.2012

JUDr. Martina Palušková

Aké sú základné predpoklady povinnosti obce zverejniť zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení?
Odborné stanoviská (1)

Zhrnutie informácií k povinnosti zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry

30.9.2012

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejnilo na svojej webovej stránke súhrn základných informácií k povinnému zverejňovaniu zmlúv, objednávok a faktúr.
Prípadové štúdie (80)

Zverejňovanie úradných stanovísk obce poslancom na súkromnom profile sociálnej siete

25.7.2023

JUDr. Henrieta Bicáková

Je v súlade so zákonom, aby poslanec zastupiteľstva zverejňoval na sociálnych sieťach stanoviská orgánov verejnej správy, napr. stavebného úradu, vrátane osobných údajov ako meno a priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý stanovisko vypracoval?

Elektronický podpis rozhodnutia zápisom v spise podľa infozákona

20.6.2023

Mgr. Igor Šumichrast

Je potrebné v zmysle zákona o e-governmente pri vybavení žiadostí podľa infozákona vyhovením žiadosti o poskytnutie informácie a následným urobením rozhodnutia zápisom v spise, podpísať toto rozhodnutie elektronicky? 

Kontrola hospodárnosti pri realizácii projektovej dokumentácii poslancom?

21.4.2023

JUDr. Monika Ivanová

Môže obec sprístupniť na žiadosť poslanca projektovú dokumentáciu, ktorú obstarala za účelom prípravy územného konania? Aké možnosti poslanec má, ak má podozrenie z nehospodárneho využitia prostriedkov obce na projektovú dokumentáciu? Je obsah projektovej dokumentácii oprávnený posudzovať poslanec?

Povinnosť obcí uzavrieť zmluvu vs. vystavenie objednávky

13.4.2023

Mgr. Helena Laposová

Existuje pravidlo, ktoré definuje kedy musí obec uzavrieť zmluvu na dodávku tovarov/služieb a kedy postačuje len objednávka?

Anonymizovanie osobných údajov v povinne zverejňovaných zmluvách

13.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Na ktoré povinne zverejňované zmluvy sa nevzťahuje povinnosť anonymizovať osobné údaje?

Kontrola dodržiavania infozákona obcou a jej organizáciami

20.12.2022

Mgr. Helena Laposová

Môže hlavný kontrolór obce kontrolovať, či (ne)sprístupnenie informácie obcou alebo jej organizáciami/spoločnosťami, v ktorých má obec majetkovú účasť, bolo v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám?

Kontrolór a dodržiavanie infozákona obecnou s. r. o.

5.12.2022

Mgr. Helena Laposová

Je v kompetencii hlavného kontrolóra obce kontrola zverejňovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v obchodnej spoločnosti, v ktorej má obec 100 % majetkovú účasť?

Sprístupnenie nákresu drobnej stavby obcou

25.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

V rámci sprístupnenia informácií požaduje žiadateľ predložiť okrem oznámenia k ohláseniu drobnej stavby aj jednoduchý situačný výkres a jednoduchý technický opis (projektovú dokumentáciu). Žiadateľ nie je účastníkom konania k tejto drobnej stavbe. Nepodliehajú takéto dokumenty ochrane autorských práv podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov ?

Kontrolné oprávnenie poslanca a sprístupnenie správy z auditu

8.9.2022

JUDr. Henrieta Bicáková

Je možné odmietnuť sprístupniť poslancovi zastupiteľstva správu z auditu vykonaného externou spoločnosťou s odôvodnením, že sa táto správa týka prebiehajúcej finančnej kontroly a jej sprístupnenie by neumožňoval ani zákon o slobodnom prístupe k informáciám?

Pravidelné poskytovanie zverejnených informácii

22.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Mesto pravidelne dostáva žiadosti o informácie podľa infozákona od súkromnej spoločnosti ohľadne stavebných projektov, ktoré táto spoločnosť následne využíva na komerčné účely. Je mesto podľa infozákona povinné informácie pravidelne reportovať spoločnosti napriek tomu, že ich zverejňuje na svojom webovom sídle?

Pravidelné poskytovanie stavebných a kolaudačných rozhodnutí

13.1.2022

Mgr. Helena Laposová

Je obec povinná podľa infozákona poskytnúť žiadateľovi scany rozhodnutí (stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia) aj napriek tomu, že žiadateľ nie je účastníkom konania? Je obec povinná tak konať každý mesiac alebo je možné poukázať na zneužitie práva a informáciu neposkytnúť?

Zverejňovanie dodatkov povinne zverejňovaných zmlúv a účinnosť zmluvy

14.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je zmluva účinná ak dodatky ako súčasť zmluvy nie sú zverejnené?

Prehľad majetkových priznaní starostov

26.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Mestu bola doručená žiadosť  podľa infozákona, v ktorej žiadajú o sprístupnenie všetkých dostupných majetkových priznaní primátorov/primátoriek mesta od roku 2004. Je mesto povinné tieto informácie sprístupniť?

Požadovanie záznamov zasadnutí zastupiteľstva napriek ich zverejneniu?

9.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Obec na webovej stránke zverejňuje zvukové aj video záznamy zo zasadaní obecných zastupiteľstiev. Poslanec žiada o záznamy zo zasadnutí na CD/DVD nosičoch či inom obdobnom type nosiča. Informovali sme ho, že videozáznamy zo zasadnutí OZ sú zverejnené na webovej stránke obce.
Musíme takejto žiadosti vyhovieť?

Zverejňovanie dokumentov k získaniu NFP mestom

2.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Má mesto povinnosť zverejňovať projektové dokumentácie stavebného charakteru, ktoré sú vypracované v rámci žiadostí o dotáciu, grantov alebo žiadostí o NFP alebo na diskusiu, prerokovanie a pripomienkovanie verejnosťou?

Povinnosť zverejnenia zmluvy o výkone konateľa podľa info zákona

31.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Mestská sro uzatvára zmluvu o výkone funkcie konateľa, kde je dohodnutá odmena konateľa. Je táto spoločnosť povinná predmetnú zmluvu zverejniť? Ak áno, dokedy ju  treba zverejniť?

Vplyv protipandemických opatrení vs. lehoty v správnych konaniach a infožiadostiach

9.3.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Ako má obec postupovať pri vybavení vecí ak je potrebné urobiť úkony osobne alebo stíhať kratšie lehoty? Za súčasných protipandemických opatrení sú tieto úkony zdĺhavé a v niektorých prípadoch je takmer nemožné dodržiavať zákonom stanovené lehoty napr. v správnych konaniach či pri info žiadostiach.

Zverejnenie zmluvy o výpožičke majetku zariadenia sociálnych služieb

14.1.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Riaditeľka zariadenia sociálnych služieb zriadeného obcou uzatvorila s klientom zmluvu o výpožičke hnuteľného majetku podľa Občianskeho zákonníka. Majetok (elektrická polohovacia posteľ) bol vypožičaný v súvislosti s riešením nepriaznivého zdravotného stavu klienta, a preto zmluva obsahovala aj uvedenie diagnózy klienta. Je potrebné túto zmluvu zverejniť?

Hlavný kontrolór obce ako povinná osoba v zmysle info zákona?

16.10.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Je hlavný kontrolór obce povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám?

Poskytovanie informácií o platiteľovi dane za ubytovanie

8.10.2020

Mgr. Monika Ivanová

Môže obec poskytnúť informáciu o tom, či je daňovník obce platiteľom dane za ubytovanie, a to na základe žiadosti o poskytnutie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.?

Povinné zverejňovanie zmlúv uzatvorených v zmysle Zákonníka práce

24.5.2020

Mgr. Jana Kochan

Podľa §5a ods. 5 písm. b) Infozákona sa nezverejňuje pracovná zmluva ani dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, naopak zverejňuje sa kolektívna zmluva. Ako je to v prípade iných zmlúv/dohôd uzavretých na základe Zákonníka práce ?

Dohoda o elektronickej forme fakturácie a povinnosť zverejnenia

21.5.2020

Mgr. Monika Ivanová

Je dohoda o elektronickej forme prijímania faktúr resp. súhlas príjemcu podľa §71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou pre obec?

Doba zverejnenia povinne zverejňovaných informácií

26.2.2020

Mgr. Monika Ivanová

Zverejnenie zmluvy o zabezpečení povinnej práce odsúdenými

27.1.2020

Mgr. Monika Ivanová

Mesto uzatvorilo s okresným súdom zmluvu o zabezpečení povinnej práce podľa §4 ods. 2 zákona č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce v platnom znení. Je zmluva o zabezpečení povinnej práce povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení? 

Vybavenie infožiadosti pre prípad nedisponovania s informáciou

8.11.2019

Mgr. Jana Kochan

Právny stav k 7.11.2019

Otázka: Ako má obec vybaviť infožiadosť, ak požadovanou informáciou nedisponuje? Ma obec žiadateľovi odpovedať alebo má vo veci vydať rozhodnutie o nesprístupnení informácie?

Poskytovanie dotácií a zverejňovanie žiadostí a vyúčtovaní?

8.10.2019

Mgr. Jana Kochan

Môže obec upraviť vo VZN, že bude zverejňovať na úradnej tabuli ako aj na internetovej stránke obce jednotlivé žiadosti o dotáciu, ktorú poskytuje obec ako nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce, a taktiež vyúčtovanie tejto dotácie? 

Zverejňovanie príloh zápisníc z rokovaní zastupiteľstva

3.10.2019

Mgr. Jana Kochan

Je potrebné zverejniť všetky prílohy, ktoré sú v zápisnici uvedené ako jej súčasť alebo si obyvateľ má ísť pozrieť prílohu na obecný úrad, ak má záujem?

Sprístupnenie neprávoplatného rozhodnutia o uložení pokuty

30.8.2019

Mgr. Jana Kochan

Sprístupnenie neprávoplatného rozhodnutia o uložení pokuty 

Poskytnutie informácií o nehnuteľnostiach

8.8.2019

Mgr. Jana Kochan

Poskytnutie informácií o nehnuteľnostiach 

Infožiadosť a vytvorenie novej informácie

7.6.2019

Mgr. Jana Kolesarova

Žiadateľ požadoval informácie o vydaných stavebných povoleniach na parcelách, kde uviedol parcelné číslo, ako aj o zaslanie scanu kolaudačného rozhodnutia. Obec nesprístupnila informáciu z dôvodu, že spracovaním a vyhľadávaním zadaných podkladov pre získanie požadovanej informácie v evidencii stavebného úradu by došlo k vytvoreniu novej informácie. Postupovala obec správne?

Nepravdivé údaje o žiadateľovi

14.3.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Otázka: Môže povinná osoba odložiť žiadosť, ak žiadateľ uvedie nepravdivé údaje?

K termínu zverejňovania faktúr podľa „infozákona“

8.2.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Možno údaje o faktúre za tovary, služby a práce zverejniť pred 30 dňovou lehotou v zmysle „infozákona“?

Sprístupnenie cenovej ponuky víťaza verejného obstarávania

20.12.2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Má obec povinnosť podľa Zákona o slobode informácií vyhovieť žiadosti o sprístupnenie cenovej ponuky víťaza verejného obstarávania na realizáciu diela financovaného obcou?

K zverejneniu sprostredkovateľskej zmluvy

14.6.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Je potrebné zverejniť sprostredkovateľskú zmluvu uzatváranú v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov?

Nezaplatenie poplatku za náklady infožiadosti

12.6.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Môže obec sprístupniť informácie žiadateľovi na základe žiadosti, pokiaľ nezaplatil za predchádzajúcu žiadosť o poskytnutie informácií a dlhuje obci úhradu administratívnych nákladov, ktoré jej vznikli? 

Hromadná licenčná zmluva ako povinne zverejňovaná zmluva?

11.6.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Je obec ako usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia povinná zverejniť tzv. Hromadnú licenčnú zmluvu?

Je obec ako usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia povinná zverejňovať údaje o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác ako aj údaje o faktúre za tovary, služby a práce, ktoré priamo súvisia so zmluvou, ktorej predmetom je umelecký výkon alebo použitie umeleckého výkonu?

Zverejňovanie zoznamu uchádzačov o byty

18.4.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Je obec povinná zverejňovať zoznam uchádzačov o byty? 

Nahradenie vôle súdom a zverejnenie zmluvy

29.3.2018

Mgr. Monika Ivanová

Je potrebné zverejňovať zmluvu, pri ktorej bol nahradený súhlas obce rozhodnutím súdu a je prílohou rozsudku? 

Voľný pohyb tretích osôb po úrade vs. získavanie informácií

15.12.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Je možné, aby občan nahrával všetky priestory obecného úradu s odôvodnením, že ide o získavanie informácií a verejný záujem? Môže sa voľne pohybovať po obecnom úrade a nahrávať prítomné osoby, prípadne fotografovať dokumenty? 

Postup pri neurčitých infožiadostiach

27.9.2017

Mgr. Matej Trnavský

Ako sa posudzujú podania, ktoré by mohli byť žiadosťami o poskytovanie informácií? Čo je rozhodujúce pri posúdení, či sa jedná o žiadosť o poskytnutie informácie alebo ide o iné podanie? Aký postup je vhodný po prijatí podania, ktoré by mohlo byť žiadosťou o poskytnutie informácie, aj keď žiadateľ priamo v liste neuvedie, že ide o žiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z. z? 

Zverejnenie dodatku k nezverejnenej zmluve?

14.12.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Má obec povinnosť zverejniť dodatok k zmluve, ktorá bola uzavretá v čase keď jej zverejnenie nebolo povinné?

Vypracovanie a sprístupňovanie bezpečnostného projektu

21.11.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Občan požiadal v zmysle info zákona o zaslanie bezpečnostného projektu. Nakoľko sa jedná o interný predpis obce, môže obec zverejňovať tieto údaje?

Môže si vypracovať bezpečnostný projekt aj obec sama alebo to môže urobiť len oprávnená osoba?

Plnenie zo zmluvy a nezverejnená (neúčinná) zmluva

17.10.2016

Mgr. Matej Trnavský

V jarmočných zmluvách sa uvádza účinnosť deň po zverejnení ale napr. v piatok podpísaná zmluva a v piatok aj zverejnená, je účinná v sobotu ale jarmočník zaplatí už piatok a dostane aj miesto. Je to v poriadku, keď zmluva je účinná až deň po? 

Sprístupnenie kompletnej písomnej komunikácie obce

5.8.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže obec sprístupniť na žiadosť kompletnú písomnú komunikáciu s ďalšou fyzickou alebo právnickou osobou?

Zverejňovanie zoznamov „nedaňových“ dlžníkov

3.8.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

V akom rozsahu môže obec zverejniť zoznam dlžníkov v nájomných bytoch z hľadiska zachovania ochrany osobných údajov?

Sprístupnenie zoznamu pracovných schôdzok primátora

28.7.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Je mesto povinné sprístupniť na žiadosť kompletný zoznam pracovných schôdzok primátora mesta za obdobie dvoch mesiacov, a to s uvedením dátumu, času, miesta, účastníkov a účelu schôdzok?

Sprístupnenie všetkých verejných obstarávaní

24.6.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Má obec povinnosť podľa Info zákona vyhovieť žiadosti o sprístupnenie všetkých verejných obstarávaní, zmlúv, tendrov a ostatnej dokumentácie za obdobie od roku 2010?

Je obec povinná zverejniť darovaciu zmluvu, ak darcom je súkromná osoba?

10.6.2016

Mgr. Matej Trnavský

Je obec povinná zverejniť darovaciu zmluvu, ak darcom je súkromná osoba? Musí mať obec podpísanú darovaciu zmluvu na prijatie finančného daru od súkromnej osoby?

Zverejňovanie informácií bez podpisu dotknutej osoby

16.5.2016

Mgr. Matej Trnavský

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám od nás žiadajú scan originálov uznesení a zápisníc obecného zastupiteľstva a rozpočtových opatrení z roku 2015 podpísane starostkou obce a poslancami. Aký je postup poskytnutia takých to scanov aj s podpisom?

Povinnosť zverejňovať dohodu o ukončení zmluvy

13.5.2016

Mgr. Matej Trnavský

Je potrebné zverejňovať dohodu o ukončení zmluvy, ktorá bola zverejnená v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov?


Zverejňovanie odmien členov komisií - neposlancov

21.3.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Je možné zverejniť podľa Info zákona výšku odmien členov komisií z radov obyvateľov, t.j. „neposlancov?“

Termín zverejnenia zápisnice a uznesení zastupiteľstva

14.3.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Je zákonom stanovený termín zverejnenia zápisnice a uznesení na web stránke alebo vývesnej tabuli obce alebo to upravuje iba rokovací poriadok obce? Má na zverejnenie týchto dokumentov vplyv sistačné právo starostu?

Sprístupňovanie stavebného denníka obcou

7.3.2016

GPL JUDr. Adriana Kovacova

Je obec oprávnená sprístupniť žiadateľovi v zmysle Zákona o slobode informácií stavebný denník na stavbu, ktorú táto obec rekonštruuje?

Zverejňovanie nulových objednávok obcou

21.1.2016

Mgr. Ivana Šivecová

Obec je povinná zverejňovať všetky objednávky. Je v poriadku ak zverejňuje objednávku s nulovou sumou nakoľko nevie presne a ani odhadom stanoviť sumu?

Spätná platnosť nájomnej zmluvy organizácie obce?

10.12.2015

Mgr. Matej Trnavský

Je v súlade s platnou právnou úpravou, ak rozpočtová organizácia obce uzatvorila nájomnú zmluvu s ustanovením, že zmluva je uzatvorená so spätnou platnosťou? Zmluva bola podpísaná dňa 03.11. so spätnou platnosťou 02.09. Zmluva bola zverejnená 05.11.2015.

Sprístupnenie informácii o zamestnancoch poslancovi

28.8.2015

Mgr. Ivana Gumanová

Môže poslanec mestského zastupiteľstva požadovať písomný zoznam zamestnancov mesta a mestských organizácií s tým, že žiada popis práce podľa pracovnej zmluvy a výšku platu? Nejedná sa len o vedúcich zamestnancov ale aj referentov a iné pozície. 

Zverejňovanie informácií podľa rôznych zákonov

14.8.2015

Mgr. Matej Trnavský

Môže byť rozdiel, či sa jedná o zverejnenie v zmysle info zákona a zverejňovanie podľa stavebného zákona, príp. iných osobitných zákonov? Musí mať rozhodnutie stavebného úradu, ktoré je zverejnené na webe mesta čitateľnú pečiatku a podpis alebo je povinné tieto údaje začierniť?

 

Sprístupnenie projektovej dokumentácie poslancovi podľa infozákona

30.7.2015

Mgr. Matej Trnavský

Poslanec žiada zverejnenie projektu (projektovej dokumentácie) revitalizácie verejných priestranstiev podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v elektronickej alebo printovej podobe. Je obec povinná mu predmetný projekt sprístupniť?

 

Sprístupňovanie mien príslušníkov mestskej polície v súvislosti s výkonom ich funkcie

30.7.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Mestu bola doručená žiadosť, v rámci ktorej žiadateľ žiada sprístupniť informácie o tom, ktoré hliadky mestskej polície, v akom personálnom zložení vykonali kontrolu dodržiavania VZN a s akými výsledkami kontroly skončili. Je mesto v takomto prípade povinné sprístupniť žiadateľovi aj mená príslušníkov mestskej polície?

Povinné zverejňovanie nájomných zmlúv

19.6.2015

Mgr. Ivana Gumanova

Aktualizované dňa 21.9.2021

Je potrebné aby mesto zverejňovalo aj nájomné zmluvy na mestské byty?

Zmluva o zriadení účtu a jej povinné zverejňovanie

11.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Mesto si muselo zriadiť účet v banke z dôvodu prijímania finančných prostriedkov za projekt. Mesto uzatvoril s bankou zmluvu o zriadení účtu. Zriadenie a vedenie tohto účtu je financované z prostriedkov obce. Patrí zmluva o zriadení účtu medzi povinne zverejňované zmluvy?

 

Povinnosť zverejňovať aj faktúry vydané obcou?

15.5.2015

Mgr. Matej Trnavský

Má obec povinnosť zverejňovať všetky faktúry, dodávateľské aj odberateľské?

Zverejňovanie povinne zverejňovaných zmlúv a zmluvy o hrobových miestach

28.4.2015

Mgr. Matej Trnavský

Zatiaľ nemáme aktivovanú službu automatické zverejňovanie zmlúv o hrobových miestach. Chceli by sme radu, či to môžeme urobiť priamo cez link na inú web stránku, kde sú už tie zmluvy zverejnené. Je to právne v poriadku ak na našej stránke budú zverejňované zmluvy cez odkaz na link?

Zverejňovanie faktúr

23.4.2015

Mgr. Matej Trnavský

Akých spôsobom zverejňovať faktúry v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám? 

Osobné údaje a povinne zverejňované dokumenty obcí

17.4.2015

Mgr. Matej Trnavský

Akým spôsobom zverejňovať osobné údaje v materiáloch mestského zastupiteľstva, ktoré sú zverejnené na webovom sídle mesta? Jedná sa o materiály v elektronickej podobe, ktoré sa týkajú predaja alebo prenájmu nehnuteľných a hnuteľných vecí mesta. Mestský úrad zverejňuje meno, priezvisko a bydlisko osoby, ktorá žiada mesto o predaj alebo prenájom majetku mesta. Úrad pre ochranu osobných údajov mestu vytkol, že koná nad rámec zákona, a teda zverejňuje osobné údaje v rozpore so zákonom.

Nezverejňovanie povinne zverejňovaných dokumentov obce starostom

20.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Starosta nezverejňuje na webovej stránke obce zmluvy, faktúry a objednávky. To isté sa týka aj ostatných povinne zverejňovaných dokumentov (zápisnice zo zasadnutí obecné zastupiteľstva, všeobecne záväzné nariadenia, rozpočet obce). Akým spôsobom sa dá dosiahnuť náprava tohto stavu, keď starosta nie je ochotný dobrovoľne tento protiprávny stav odstrániť?

Zverejnenie zmeneného znenia zápisnice zo zasadnutia zastupiteľstva starostom

31.10.2014

Mgr. Matej Trnavský

Starosta uverejnil ním pozmenenú zápisnicu, ktorú nepodpísal ani jeden overovateľ. Existuje aj riadna zápisnica , kde sú podpisy obidvoch overovateľov ale tú starosta odmietol zverejniť. Ako je možné postupovať proti starostovi z pozície poslanca, príp. občana, aby došlo k zverejneniu riadnej zápisnice? Ide prípadne o falšovanie verejnej listiny?

Poskytnutie anonymizovaných informácií

21.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je obec povinná poskytnúť pracovné dohody na základe žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám, keď sú tam zverejnené rodné čísla?

Povinnosť zverejnenia informácie o prevode nehnuteľnej veci

7.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

V akom rozsahu sa vzťahuje povinnosť zverejnenia informácie o prevode vlastníctva majetku obce v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z o slobode informácií? Mesto zverejňuje označenie nehnuteľnej veci bez ohľadu na výšku nadobúdacej ceny alebo len v prípade ak jej nadobúdacia cena je vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy? Ako určiť nadobúdaciu cenu?


Zverejňovanie objednávok a faktúr za tovary, služby a práce obcou ako povinnou osobou

6.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Obci bola doručená žiadosť o poskytnutie informácií týkajúcich sa objednávok a faktúr za tovary, služby a práce. Má obec povinnosť zverejňovať tieto informácie?


Je obec povinná vypĺňať dotazníky na základe infožiadosti ?

20.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

Obci bola doručená žiadosť o sprístupnenie informácií. Žiadateľ o sprístupnenie informácie požaduje v žiadosti od obce vyplnenie dotazníka. Ako má obec postupovať?

Žiadosť o sprístupnenie informácií zo stavebného konania

30.4.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je obec ako stavebný úrad povinná poskytnúť žiadateľovi o sprístupnenie informácie kópie dokumentov zo stavebného konania?

Žiadosť o poskytnutie informácie, ktorou obec nedisponuje

21.2.2014

Mgr. Matej Trnavský

Obci bola doručená žiadosť o poskytnutie informácie. Touto informáciou nedisponuje obec, ale právnická osoba založená obcou. Ako má obec v takomto prípade postupovať?

Povinnosť obce zverejniť zmluvu z pred roku 2011

14.2.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je obec povinná zverejniť v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v platnom znení „ Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy“ z roku 2003, napriek tomu že vtedy ešte nefungovala transparentná samospráva. Ak áno, tak v akom rozsahu, pravdaže s prihliadnutím na ochranu osobných údajov. Žiadosť o informáciu je z roku 2014.

Rozhodnutie zápisom v spise

31.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Aké povinnosti vyplývajú povinnej osobe, ktorá vyhovela žiadosti žiadateľovi o sprístupnenie informácie v zmysle §18 ods. 1 info zákona rozhodnutím zápisom v spise?

Povinnosť obce poskytnúť materiály k zasadnutiu obecného zastupiteľstva

29.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Je obec povinná na základe žiadosti občana poskytovať mu pred každým zasadnutím obecného zastupiteľstva materiály k zasadnutiu?


Sú poslanci povinnými osobami?

13.8.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Sú poslanci obecného zastupiteľstva, zastupiteľstva samosprávneho kraja a NR SR povinnými osobami v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám?

Sprístupňovanie informácií na opakované použitie

15.1.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ako postupuje VÚC, ktorý neumožňuje opakované použitie informácií ak mu bude doručená žiadosť o opakované použitie informácií?

Odvolací orgán v prípade obecného úradu a fiktívne rozhodnutia

11.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Sme obec, ktorá prijala žiadosť o sprístupnenie informácie. Obecný úrad túto žiadosť odmietol s poukazom na § 8 ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Žiadateľ však podal na obec odvolanie. Kto rozhoduje o takomto odvolaní? Musíme vydať samostatné rozhodnutie o odvolaní?

Lehoty na rozhodnutie o žiadosti o sprístupnenie informácie a ich počítanie

4.10.2012

JUDr. Martina Palušková

 Ako povinná osoba sme v zmysle zákona o slobode informácií dostali žiadosť o sprístupnenie určitej informácie. Aké sú lehoty na vybavenie tejto žiadosti a ich počítanie?
Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (84)

Mechanické zhromažďovanie informácií a vytvorenie novej informácie

13.6.2024

Monika Grichová

Nevyhovenie žiadosti o informácie ohľadne odmien zamestnancov

10.4.2024

Monika Grichová

Sprístupnenie informácie zo „stoviek“ spisov

5.2.2024

Alexandra Močárová

Šikanózny charakter infožiadostí

6.12.2023

Simon Čačaný

Zneužívanie práva na informácie a infožiadosť o pracovnú zmluvu prednostky

25.10.2023

Simon Čačaný

Žiadosť o poskytnutie informácií osobných údajov poistencov

25.10.2023

Alexandra Močárová

Anonymizácia osobných údajov pri poskytovaní spisových materiálov

5.10.2023

Alexandra Močárová

Fiktívne rozhodnutie vo veci odmietnutia poskytnutia informácií

24.8.2023

Alexandra Močárová

Informovanie o konaniach, v ktorých sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

13.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Interná korešpondencia a doba ochrany informácie o životnom prostredí

6.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Veľký počet infožiadostí podaných tým istým subjektom vs. zneužitie práva

22.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Rozhodnutie primátora o odvolaní proti rozhodnutiu o nesprístupnení informácie

10.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Veľký počet infožiadostí podaných tým istým subjektom

10.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Zmena fiktívneho negatívneho rozhodnutia pri infožiadosti

26.7.2022

Mgr. Helena Laposová

Zamietnutie sprístupnenia informácie e-mailom

20.4.2022

Mgr. Helena Laposová

Sprístupnenie uznesenia a prebiehajúce súdne konanie

9.3.2022

Mgr. Helena Laposová

Výška poplatku za sprístupnenie informácií o životnom prostredí

13.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Rozsah zverejňovaných informácii o emisiách

7.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

„Vytváranie“ nových informácií na základe infožiadosti a pojem „informácie k dispozícii“

2.11.2021

Mgr. Helena Laposová

Neurčitosť pojmu výplatná páska ako dôvod zamietnutia infožiadosti?

3.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Neposkytnutie informácie ako iný zásah orgánu verejnej správy

26.7.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Odvolanie proti fiktívnemu rozhodnutiu

7.6.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Sprístupnenie celej databázy odborných testov na základe infožiadosti

12.3.2021

Mgr. Monika Ivanová

Povinnosť zverejňovania rozhodnutí stavebného úradu

26.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Zverejnenie platov akciovej spoločnosti v zmysle info zákona ak jediný akcionár je SR

12.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Obecná a.s. a poskytnutie informácií o nakladaní s majetkom

18.12.2020

JUDr. Veronika Gvušč

Sprístupnenie zápisníc obecnej s.r.o.

13.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Fiktívne rozhodnutie vo veci infozákona ako porušenie zákona?

6.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Podklady k zasadnutiu obecného zastupiteľstva vs. infozákon

30.10.2020

Mgr. Monika Ivanová

Oslobodenie obce od súdneho poplatku a konanie podľa §5 Občianskeho zákonníka

15.10.2020

Mgr. Jana Kochan

Neschválenie zmieru súdom pre nezverejnenie dodatku a rozpor so zásadami hospodárenia

9.10.2020

Mgr. Jana Kochan

Sprístupnenie celej dokumentácie kolaudačného konania

9.10.2020

Mgr. Monika Ivanová

Neposkytnutie informácie ak obec nemá informáciu k dispozícií

11.9.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 30.4.2019 - Poskytovanie informácií vo vzťahu k živej súdnej veci

16.7.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Okresná prokuratúra Bratislava III z 12.8.2019 - Správa audítora chránená autorským právom?

24.1.2020

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Bratislava III z 12.9.2019 - Zverejnenie pokladničných kníh obce na základe žiadosti o sprístupnenie informácii

24.1.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Ústavný súd SR z 5.1.2001 - Možnosť vyhotoviť zvukovo-obrazový záznam zo zásahu zamestnanca obecnej polície

13.12.2019

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd SR z 24.10.2018 - Info zákon a mechanické vyhľadávanie informácií

29.11.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 22.2.2017 - K neprihliadnutiu na elektronické podanie bez písomného doplnenia

25.10.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 8.8.2018 - Najvyšší súd SR z 08.08.2018 - K protokolu o zisťovaní príčin pracovného úrazu a jeho prerokovaniu

6.9.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 28.2.2013 - Odpoveď na infožiadosť listom

2.8.2019

Mgr. Monika Ivanová

Krajská prokuratúra Prešov z 22.8.2018 - Povinnosť sprístupniť rozhodnutia stavebných a kolaudačných konaní k stavbám na určitej ulici

24.7.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Komárno z 5.12.2018 - Je dátum ukončenia pracovného pomeru osobným údajom v zmysle infozákona?

14.6.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd SR z 16.11.2011 - Poskytnutie informácie v inej ako žiadanej forme a rozsahu nie je vydaním tzv. fiktívneho rozhodnutia

5.6.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Krajský súd Bratislava z 14.6.2017 - K prípadom vytvárania nových informácií povinnou osobou na účely Info zákona

5.6.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 14.11.2018 - Právo občana na informácie vs. právo na ochranu osobnosti verejného činiteľa

31.5.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Bratislava III z 31.10.2017 - K podstatným náležitostiam rozhodnutia povinnej osoby o nesprístupnení informácie

22.2.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 12.3.2014 - K pojmu informácia podľa Zákona o slobode informácií

18.1.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Okresná prokuratúra Komárno z 6.12.2017 - K odmietnutiu info žiadosti z dôvodu ochrany osobných údajov zamestnancov obce

7.1.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Okresná prokuratúra Komárno z 23.3.2018 - Protest prokurátora proti nedostatočnému odôvodneniu rozhodnutia o nesprístupnení informácie

14.12.2018

Mgr. Miroslava Kušníriková

Okresná prokuratúra Komárno z 26.2.2018 - Protest prokurátora proti vydanému fiktívnemu rozhodnutiu vo veci sprístupnenia informácie podľa zákona o slobode informácií

5.12.2018

Mgr. Miroslava Kušníriková

Okresná prokuratúra Nitra z 21.3.2018 - K pojmu osobný údaj

30.11.2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Okresná prokuratúra Komárno z 14.2.2018 - Protest prokurátora proti vydanému fiktívnemu rozhodnutiu, vo veci sprístupnenia informácie podľa zákona o slobode informácií

22.11.2018

Mgr. Miroslava Kušníriková

Okresná prokuratúra Komárno z 17.10.2017 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu obce o nesprístupnení informácie

12.10.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Okresná prokuratúra Nitra z 29.3.2018 - Odmietnutie sprístupnenia informácií

5.10.2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Krajský súd Žilina z 18.4.2011 - III. K pojmu nazeranie do spisu a pojmu nahliadnutie do spisu.

7.9.2018

JUDr. Dagmara Pagáčová

Ústavný súd SR z 20.12.2017 - Obmedzený rozsah informácií poskytovaný podľa infozákona

19.7.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Ústavný súd SR z 29.1.2014 - K možnosti obmedzenia základných ústavných práv zásahom sledujúcim legitímny cieľ.

11.6.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Krajský súd Košice z 14.1.2015 - K prijatiu uznesenia, ktorým sa ukladá povinnosť zverejňovania platov vedúcich zamestnancov obce vs. pôsobnosť zastupiteľstva

25.5.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 21.6.2017 - Postup obce pri žiadosti o poskytnutie informácie, ktorú ako povinná osoba nemá k dispozícii

27.4.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Nitra z 21.3.2018 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu obce- K poskytnutiu informácie o dohode o vykonaní prác vs. osobné údaje

20.4.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 31.7.2013 - Vymedzenie pojmu "verejne prístupné priestory"

15.12.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra v Michalovciach z 30.3.2017 - Protest prokurátora proti VZN- K zákazu úpravy ustanovení infozákona

2.12.2017

Bc. Štefania Čubáková

Najvyšší súd SR z 26.10.2016 - Sprístupnenie informácií o súkromí alebo o osobných údajov

24.2.2017

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Pezinok z 20.6.2016 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu obce - Fikcia odmietavého rozhodnutia

9.12.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Najvyšší súd SR z 2.2.2016 - K právu žiadateľa získavať od obce/mesta len také informácie, ktoré má ako povinná osoba k dispozícii

27.5.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 17.12.2015 - Šikanózny výkon práva na informácie

30.3.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší správny súd ČR z 23.8.2013 - K použitiu kamerového systému na pracovisku

28.7.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 8.4.2010 - Informácia týkajúca sa výkonu kontroly

30.4.2015

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 19.9.2003 - Základné právo na informácie a zasadnutie mestského zastupiteľstva

23.4.2015

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 9.10.2012 - Postavenie obecného úradu a starostu obce v konaniach podľa zákona o slobode informácií

23.4.2015

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 15.12.2011 - Všeobecné vymedzenie pojmu informácia

17.4.2015

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 3.2.2011 - Poskytovanie informácii vo vzťahu k princípu dobrej verejnej správy

17.4.2015

Mgr. Matej Trnavský

Krajský súd z 9.4.2014 - Správny orgán je povinný prijať podanie podpísané zaručeným elektronickým podpisom

23.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 12.3.2014 - Podanie žiadosti o informáciu a zneužitie práva

11.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 27.5.2009 - Žiadosť o poskytnutie informácie - vytvorenie novej informácie

16.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Topoľčany z 26.9.2012 - Protest prokurátora proti fiktívnemu rozhodnutiu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

15.11.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Topoľčany z 15.8.2011 - Protest prokurátora proti fiktívnemu rozhodnutiu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

6.9.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Dunajská Streda z 16.8.2011 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu o odmietnutí poskytnúť informáciu

5.8.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Okresná prokuratúra Trnava z 25.5.2011 - proti všeobecne záväznému nariadeniu o slobodnom prístupe k informáciám

27.6.2013

JUDr. Martina Palušková

Najvyšší súd SR z 3.5.2011 - K fiktívnym rozhodnutiam v rámci info zákona

12.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Najvyšší súd SR z 24.11.2011 - K povinnosti zverejniť ponuky vo verejnej obchodnej súťaži

2.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Najvyšší súd SR z 21.4.2010 - K povinnosti zverejňovať informácie

26.9.2012

JUDr. Martina Palušková

Ústavný súd SR z 7.12.2010 - K nesprístupneniu informácie

26.9.2012

JUDr. Martina Palušková

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (3)

NKÚ c/a Drienovec - Zverejňovanie povinných informácií

7.7.2016

Administrátor

NKÚ c/a Trenčiansky samosprávny kraj - povinné zverejňovanie materiálov

24.6.2016

Administrátor

NKÚ c/a Vaľkovňa - Zverejňovanie údajov o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác

13.5.2016

Administrátor

Vzory dokumentov (2)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (12)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.