Doprava

Štátny odborný dozor vykonávajú nad miestnymi komunikáciami a účelovými komunikáciami obce. Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí. Účelové komunikácie môžu byť vo vlastníctve obcí. Obce dbajú na zabezpečenie ochrany pozemných komunikácií a dozerajú, či sa dodržiavajú povinnosti a podmienky užívania pozemných komunikácií ustanovené zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení, predpismi vydanými na jeho vykonanie, ako aj opatrenia cestných správnych orgánov.

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (2)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (12)

K novele zákona o dráhach

8.3.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Dňa 1. novembra 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 288/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach v platnom znení (ďalej ako „zákon o dráhach“). Do účinnosti novely zákona o dráhach bol vlastník dráhy po vyčerpaní možnosti jej predaja alebo prenájmu povinný automaticky navrhnúť jej zrušenie a nastúpil nezvratný proces zrušenia týchto tratí. Novela zákona o dráhach tak umožňuje nevyužívané, resp. málo využívané trate nezrušiť ale prebudovať na účel stanovený zákonom o dráhach.

Odtiahnutie vozidiel z neskolaudovanej komunikácie

7.3.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Odťah motorového vozidla je často diskutovanou témou, ktorá v praxi vyvoláva viaceré problémy. Samotné vykonanie odťahu vozidla je aktom predstavujúcim zásah do vlastníckeho práva jeho majiteľa. Pre vlastnícke právo je typické, že ide o právo absolútnej povahy a nikto nesmie bez právneho dôvodu do neho zasahovať. . Samotnému odtiahnutiu vozidla tvoriaceho cestnú prekážku predchádza vydanie pokynu resp. rozhodnutia, ktorým sa odťah takéhoto vozidla nariadi a následne zrealizuje. 

Zmeny v právnej úprave taxislužieb

6.2.2019

Mgr. Monika Ivanová

Od 1. apríla 2019 nadobúda účinnosť zákon č. 9/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a okrem ďalších zákonov aj zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov. Novela zavádza nové oprávnenia pre obce a obecnú políciu, ktorými sa zabezpečí účinnejšia kontrola dodržiavania podmienok prevádzkovania taxislužby.

Právomoc polície vs. mestskej polície za priestupky parkovania vo vyhradenej zóne

13.6.2018

Mgr. Monika Ivanová

V praxi často dochádza k rôznym výkladom toho, ktorý orgán verejnej správy je oprávnený prejednávať priestupky spáchané v zóne s plateným parkovaním. Nasledujúci článok sa venuje práve kompetenciám príslušníkov štátnej a mestskej polície na úseku prejednávania priestupkov spáchaných v zóne s plateným parkovaním a ich vecnej príslušnosti k danému problému.

Základné postavenie obce ako správcu miestnej komunikácie

25.4.2018

Mgr. Monika Ivanová

Obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonávajú miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií. Článok prináša prehľad rámcových povinností obcí v danej oblasti.

Výtlky na cestách - k vybraným otázkam zmluvy o dielo

14.2.2014

Mgr. Igor Šumichrast

K niektorým otázkam vyplývajúcim zo zmluvy o dielo.

Zodpovednosť správcu cesty za škodu spôsobenú na motorovom vozidle výtlkom na ceste

14.2.2014

Mgr. Igor Šumichrast

V zmysle § 3d ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách sú vlastníci a správcovia pozemných komunikácií povinní pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené. 

Cyklotrasy a ich legálne prevádzkovanie

23.8.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ako správne postupovať pri legálnom prevádzkovaní cyklotrasy? 

Úprava parkovania v obci

16.8.2013

Mgr. Matej Trnavský

Obsahom odborného článku je právna úprava parkovania na území obce.

Problematika čiernych billboardov ČASŤ 2

14.2.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Postup mesta a odstránenie IRP zariadení v prípade porušenia povinností vo vzťahu k zákonu č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) ako aj k zákonu č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane pamiatkového fondu“)

Problematika čiernych billboardov ČASŤ 1.

1.2.2013

Mgr. Igor Šumichrast

V súvislosti s povoľovaním reklamných, informačných a propagačných zariadení (ďalej len „IRP zariadenia“ alebo „billboardy“) je potrebné zdôrazniť, že v zmysle § 39a ods. 3 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) sa pre umiestnenie týchto zariadení nevyžaduje územné rozhodnutie (rozhodnutie o umiestnení stavby), preto podmienky ich umiestnenia preskúma a povolí stavebný úrad v konaní podľa § 71 a nasl. stavebného zákona.

Právomoci obce v zmysle zákona o cestnej doprave

13.11.2012

Mgr. Igor Šumichrast

Zákon rozširuje právomoc obce, a to tak, že obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť podrobnosti o výkone taxislužby na území obce a vydať prevádzkový poriadok stanovišťa taxislužby.

Odborné stanoviská (1)

SNSLP c/a Dopravný podnik - diskriminácia pri predlžovaní predplatených cestovných lístkov

20.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Prípadové štúdie (18)

Poplatok za rozvoj a cestná komunikácia

8.10.2020

Mgr. Jana Kochan

Je predmetom poplatku za rozvoj areálová komunikácia?

K zmene umiestnenia dopravnej značky obce

3.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Obec je ohraničená dopravnými značkami začiatok a koniec obce. Dopravné značky sú osadené podľa katastrálnej mapy na konci intravilánu obce. Môže obec posunúť tieto značky začiatok a koniec obce do extravilánu, kde sa aktuálne rozširuje výstavba nových domov? 

Oprávnenia obce pri určovaní miestnej výstavby a súvisiacich komunikácií

27.11.2018

g_Jana Kolesarova

Má obec právomoc určovať pri miestnej výstavbe obytných zón ako budú tieto zóny vyzerať (napr. parcelovanie, komunikácie, súlad s územným plánom obce a pod.)? Aký vzťah má obec k ceste v danej lokalite, ktorú nebude mať vo vlastníctve?

Režim pešej zóny prostredníctvom VZN ?

20.9.2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Ako má obec postupovať ak má záujem upraviť režim pešej zóny a dopravy na svojom území? 

Obmedzenie vodičov pri využívaní miestnych komunikácií

21.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Niektorí občania z iných obcí, aby si skrátili čas, používajú miestne komunikácie, čo obmedzuje obyvateľov daných ulíc. Poslanci prijali VZN, ktorým chceli zamedziť prejazd obyvateľom iných obcí cez miestne komunikácie tak, že cez tieto ulice môžu prechádzať len občania s povolením. Obec má zároveň aj príslušnú dopravnú značku po súhlase dopravného inšpektorátu, ktorej dodržiavanie kontroluje obecná polícia v blokovom konaní. Nedopustila sa obec týmto postupom porušenia zákona č. 365/2004 Z. z.? 

Státie áut pred rodinnými domami a zimná údržba komunikácií

10.11.2017

JUDr. Adriana Kováčová

Je právne možné cestou VZN upraviť požiadavku mesta na neparkovanie áut na chodníkoch a cestách pred rodinnými domami, ktoré patria k miestnym komunikáciám obcí? Máme problémy s výkonom zimnej údržby týchto komunikácií, nakoľko tam stojí mnoho áút a nie možné tak zimnú údržbu riadne vykonávať, napriek tomu, že majú miesto pre státie aút na svojom pozemku.

Zimná údržba parkovacích miest

22.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Môže obec prostredníctvom svojho VZN vyňať parkovacie miesta zo zimnej údržby? 

Posudzovanie náhrady škody výtlkmi na ceste

6.10.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Obci bola nahlásená škoda spôsobená na dopravnom prostriedku v dôsledku výtlku nachádzajúceho sa na miestnej komunikácii. Keďže ide o malú škodu, je vhodné posudzovať náhrady týchto škôd paušálne alebo práve naopak každú jednu individuálne?

Vyvlastnenie pozemkov pod miestnou komunikáciou

14.10.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ako má postupovať obec v prípade vyvlastnenia súkromných pozemkov pod miestnou komunikáciou do vlastníctva obce? Komunikácia bola vybudovaná obcou pred 40 -timi rokmi a je ako miestna komunikácia využívaná aj v súčasnej dobe. Je súčasťou Územného plánu obce a technickej evidencie pozemných komunikácií (pasport).

 

Parkovacie miesta pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

21.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je obec povinná poskytnúť vyhradené parkovacie miesto a náklady spojené so zriadením takéhoto miesta pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie bezplatne? Ak áno, na základe ktorého právneho predpisu?

Technická evidencia komunikácií

30.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

Obec spracovala novú pasportizáciu miestnych komunikácií v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení. Je potrebné túto skutočnosť oznámiť Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR?

 

 

Technická evidencia (Pasport) komunikácií a osádzanie dopravných značiek

27.2.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je povinnosťou pre všetky obce bez rozdielu počtu obyvateľov, aby mali vyhotovenú technickú evidenciu (pasport) na všetky miestne a účelové komunikácie v obci a následne aj osadené dopravné značenie?

Osádzanie dopravných značiek obcou a odvoz komunálneho odpadu

8.11.2013

Mgr. Matej Trnavský

Obec osadila dopravnú značku zákaz vjazdu nákladných áut k domov, kam vedie miestna komunikácia. Je umiestnená cca 40m od hlavnej cesty. Obyvateľom tak smetiarske autá nevedia odviezť odpad a musia si odpadové nádoby nosiť k ceste sami.


Parkovisko a jeho vlastníctvo

25.3.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Koho možno považovať za vlastníka parkoviska? Má na určenie vlastníctva parkoviska vplyv aj stavebno-technické riešenie parkoviska? 

Nezastavovanie na zastávkach MHD šoférmi

17.3.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Akého porušenia sa dopravca resp. jeho zamestnanci dopúšťajú, ak vozidlá vykonávajúce osobnú prepravcu na linkách MHD nezastavujú priamo na zastávkach MHD? Má obec/ mesto nejaké možnosti zamedziť uvedenému konaniu vodičov?

 

 

Povinnosti obce vykonávať zimnú údržbu komunikácie, ktorej nie je vlastníkom

15.2.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príklad z praxe sa zaoberá povinnosťou obce vykonávať zimnú údržbu na komunikáciách, ktorých nie je vlastníkom.

Využívanie pozemnej obecnej komunikácie zamedzené treťou osobou osadením rampy

12.2.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Tretia osoba znemožnila používanie verejnej pozemnej komunikácie iným subjektom s výnimkou firmy ABC , s. r. o., a to osadením zvislej dopravnej značky B1 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch a osadením rampy.

1. Je obec/mesto oprávnené využívať cestu, ktorú tretia osoba zablokovala?

2. Je stavba rampy a osadenie zvislej dopravnej značky v súlade s platnými právnymi predpismi?

3. Akým spôsobom sa obec/mesto môže voči osobe, ktorá osadila rampu, brániť a ako postupovať?

Ktorý subjekt má povinnosť zriadiť semafor na ceste I. triedy prechádzajúcej obcou?

14.11.2012

Mgr. Igor Šumichrast

Obcou prechádza cesta I. triedy, ktorá sa križuje s miestnymi komunikáciami. Na križovatkách vznikajú dopravné nehody. Ktorý subjekt má povinnosť zriadiť na týchto križovatkách svetelné signalizačné zariadenia (semafory)?
Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (35)

Osadenie dopravnej značky bez stanoviska správcu komunikácie

27.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Právo na odpočítanie DPH zaplatenej za práce na komunálnej ceste v prospech obce

25.9.2020

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 6.5.2014 - Rozhodujúci orgán pri nesúhlase s osadením dopravnej značky na miestnej komunikácii

9.7.2020

Mgr. Jana Kochan

Okresná prokuratúra Bratislava III z 21.11.2019 - Potreba projektu k povoleniu trvalého dopravného značenia

13.2.2020

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd Bratislava z 20.2.2019 - Vymedzenie pojmu stavebný stav miestnej komunikácie

4.12.2019

Mgr. Jana Kochan

Ústavný súd ČR z 12.2.2019 - Zákaz billboardov pri diaľniciach vs. verejný záujem

21.11.2019

JUDr. Adriána Kováčová

Najvyšší súd ČR z 25.8.2010 - Namrznutie chodníka v nočných hodinách a nemožnosť zodpovednosti správcu za jeho stav

19.11.2019

Mgr. Jana Kochan

Okresná prokuratúra Košice I z 2.7.2019 - K zodpovednosti za udržiavanie schodnosti chodníka

4.10.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Najvyšší súd SR z 3.12.2013 - K aktívnej legitimácii v procese vyvlastnenia za účelom výstavby miestnej komunikácie

4.3.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Bratislava III z 7.2.2018 - K povoleniu vjazdu do určitých častí obce

21.2.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Zvolen z 21.9.2017 - Protest proti VZN- K zabezpečeniu verejného poriadku nad rámec zákona

6.9.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš z 15.2.2018 - Protest prokurátora proti VZN- K úprave podmienok prepravy psa v prostriedkoch verejnej dopravy

13.8.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 27.3.2002 - K povinnosti obce vybudovať miestnu komunikáciu

31.7.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 24.1.2018 - K ohláseniu realizácie stavby – oporného múra z pohľadu stavebného zákona

5.7.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 29.3.2012 - K všeobecnému užívaniu účelovej komunikácie

19.4.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Okresná prokuratúra Nitra z 13.2.2018 - Protest proti VZN- K obmedzeniu prevádzkových podmienok pri ťažbe dolomitu formou VZN

13.4.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd ČR z 27.9.2017 - Moderačné právo súdu v prípade odťahu prekážky z parkoviska

18.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Levice z 16.2.2017 - Údržba miestnych komunikácií

12.12.2017

JUDr. Adriána Kováčová

Najvyšší súd ČR z 29.1.2014 - K zamedzeniu dvojitého zdanenia parkovania na verejných priestranstvách

7.12.2017

Bc. Štefania Čubáková

Okresná prokuratúra Prešov z 26.3.2015 - Protest proti VZN - K povinnosti obce odstraňovať závady v schodnosti miestnych komunikácií

9.11.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 6.9.2010 - K oprávneniu obce zveriť odťahovanie vozidiel obecnej polícii

28.9.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd ČR z 26.1.2016 - Zodpovednosť za závadu v zjazdnosti

26.1.2017

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 22.11.2012 - K poskytovaniu občianskoprávnej ochrany obcou v súvislosti s právom prechodu cez cudzí pozemok (miestnu komunikáciu)

9.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Topoľčany z 2.2.2015 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o vymedzení pešej zóny

3.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Žilina z 26.9.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o používaní miestnych komunikácií

10.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 23.11.2011 - Plánovanie, príprava alebo výstavba miestnych komunikácií

22.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 6.5.2014 - O použití dopravných značiek na miestnych komunikáciách má obec rozhodovať podľa Zákona o obecnom zriadení a nie podľa Správneho poriadku

22.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 28.3.2013 - Náhrada škody spôsobená na vozidle pri dopravnej nehode

19.12.2013

Michaela Uhrinová

Krajský súd z 20.2.2013 - Zodpovednosť správcu ciest za spôsobenú škodu

12.12.2013

Michaela Uhrinová

Okresná prokuratúra Banská Bystrica z 23.5.2011 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu obce, ktorým určila použitie dopravných značiek

27.8.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom z 2.11.2011 - proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o údržbe miestnych komunikácií a priestranstiev na území obce

25.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd ČR z 10.6.2004 - Pojem „chodník“

10.10.2012

Mgr. Igor Šumichrast

Najvyšší súd ČR z 7.10.2003 - Účelové komunikácie

10.10.2012

Mgr. Igor Šumichrast

Ústavný súd SR z 21.9.1994 - Rozhodovanie o uzávierkach a obchádzkach na cestných komunikáciách

10.10.2012

Mgr. Igor Šumichrast

Najvyšší súd ČR z 1.1.2008 - Neoprávnené zriadenie vjazdu

10.10.2012

Mgr. Igor Šumichrast

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (2)

NKÚ – technický stav mostov na cestách II. a III. triedy

27.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

SNSLP c/a Dopravný podnik - diskriminácia pri predlžovaní predplatených cestovných lístkov

20.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Vzory dokumentov (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.