Doprava

Štátny odborný dozor vykonávajú nad miestnymi komunikáciami a účelovými komunikáciami obce. Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí. Účelové komunikácie môžu byť vo vlastníctve obcí. Obce dbajú na zabezpečenie ochrany pozemných komunikácií a dozerajú, či sa dodržiavajú povinnosti a podmienky užívania pozemných komunikácií ustanovené zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení, predpismi vydanými na jeho vykonanie, ako aj opatrenia cestných správnych orgánov.

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (5)

Úpravy k prevádzke vozidiel v cestnej premávke

24.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 23.05.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Hlavnými cieľmi prípravy právnej úpravy je vykonať: úpravy týkajúce sa plnenia niektorých technických požiadaviek pre bicykel s pomocným motorčekom, kolobežku s pomocným motorčekom a samovyvažovacie vozidlo, úpravy vyplývajúce z praxe, zjednotenie požiadaviek týkajúcich sa sprievodných vozidiel pre nadmernú dopravu a nadrozmernú dopravu s technickými podmienkami pri povoľovaní zvláštneho užívania ciest, úpravy vyplývajúce z korigenda k smernici Rady 96/53/ES

Dopravný poriadok dráh

17.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 16.05.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh. Vzhľadom na novú kategorizáciu špeciálnych dráh (metro, lokálne dráhy a turisticko – hospodárske dráhy) navrhovanú návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý je v súčasnosti v legislatívnom procese, sa návrhom vyhlášky upravujú požiadavky na prevádzku jednotlivých druhov špeciálnych dráh.

Stavebný a technický poriadok dráh

Dňa16.05.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh. Vzhľadom na novú kategorizáciu špeciálnych dráh (metro, lokálne dráhy a turisticko – hospodárske dráhy), ktorá je predmetom Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach sa návrhom novely upravujú stavebno – technické požiadavky na projektovanie, výstavbu a prevádzku jednotlivých druhov špeciálnych dráh. Zároveň sa upravujú niektoré ustanovenia v oblasti železničných dráh vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe a novoprijatej európskej legislatívy ako je napríklad úprava pevnej jazdnej dráhy, hlukovej záťaže alebo migračných objektov pre voľne žijúce živočíchy. 

Zákon o dráhach a zníženie administratívnej záťaže

10.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 09.05.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach. Účelom návrhu zákona je zjednodušiť proces niektorých činností a právnych inštitútov v oblasti dráh a dopravy na dráhe za účelom zníženia administratívnej záťaže dopravcov a iných osôb vykonávajúcich činnosti na dráhe a v doprave na dráhe, a zároveň sprehľadniť proces tých činností a právnych inštitútov v oblasti železničných dráh a dopravy na železničnej dráhe, ktoré sú upravené vo vnútroštátnej legislatíve transponovaním smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (prepracované znenie) v platnom znení a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 z 11. mája 2016 o bezpečnosti železníc (prepracované znenie) v platnom znení a zároveň  sú bližšie špecifikované vo vykonávacích aktoch, ktoré boli prijaté na základe uvedených smerníc.

Úseky diaľnic bez úhrady diaľničnej známky

7.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 06.05.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 19/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z.  o diaľničnej známke.

Zákon o strategických investíciách

6.5.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 24.04.2024 bol schválený zákon NRSR o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Zákon aktuálne čaká na podpis prezidentky SR. Účinnosť by mal nadobudnúť dňom vyhlásenia okrem čl. XIII (zmena zákona č. 200/2022Z. z.), ktorý by mal nadobudnúť účinnosť 01.6.2024.

Dôvodové správy (2)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (12)

K novele zákona o dráhach

8.3.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Dňa 1. novembra 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 288/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach v platnom znení (ďalej ako „zákon o dráhach“). Do účinnosti novely zákona o dráhach bol vlastník dráhy po vyčerpaní možnosti jej predaja alebo prenájmu povinný automaticky navrhnúť jej zrušenie a nastúpil nezvratný proces zrušenia týchto tratí. Novela zákona o dráhach tak umožňuje nevyužívané, resp. málo využívané trate nezrušiť ale prebudovať na účel stanovený zákonom o dráhach.

Odtiahnutie vozidiel z neskolaudovanej komunikácie

7.3.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Odťah motorového vozidla je často diskutovanou témou, ktorá v praxi vyvoláva viaceré problémy. Samotné vykonanie odťahu vozidla je aktom predstavujúcim zásah do vlastníckeho práva jeho majiteľa. Pre vlastnícke právo je typické, že ide o právo absolútnej povahy a nikto nesmie bez právneho dôvodu do neho zasahovať. . Samotnému odtiahnutiu vozidla tvoriaceho cestnú prekážku predchádza vydanie pokynu resp. rozhodnutia, ktorým sa odťah takéhoto vozidla nariadi a následne zrealizuje. 

Zmeny v právnej úprave taxislužieb

7.2.2019

Mgr. Monika Ivanová

Od 1. apríla 2019 nadobúda účinnosť zákon č. 9/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a okrem ďalších zákonov aj zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov. Novela zavádza nové oprávnenia pre obce a obecnú políciu, ktorými sa zabezpečí účinnejšia kontrola dodržiavania podmienok prevádzkovania taxislužby.

Právomoc polície vs. mestskej polície za priestupky parkovania vo vyhradenej zóne

14.6.2018

Mgr. Monika Ivanová

V praxi často dochádza k rôznym výkladom toho, ktorý orgán verejnej správy je oprávnený prejednávať priestupky spáchané v zóne s plateným parkovaním. Nasledujúci článok sa venuje práve kompetenciám príslušníkov štátnej a mestskej polície na úseku prejednávania priestupkov spáchaných v zóne s plateným parkovaním a ich vecnej príslušnosti k danému problému.

Základné postavenie obce ako správcu miestnej komunikácie

26.4.2018

Mgr. Monika Ivanová

Obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonávajú miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií. Článok prináša prehľad rámcových povinností obcí v danej oblasti.

Výtlky na cestách - k vybraným otázkam zmluvy o dielo

14.2.2014

Mgr. Igor Šumichrast

K niektorým otázkam vyplývajúcim zo zmluvy o dielo.

Zodpovednosť správcu cesty za škodu spôsobenú na motorovom vozidle výtlkom na ceste

14.2.2014

Mgr. Igor Šumichrast

V zmysle § 3d ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách sú vlastníci a správcovia pozemných komunikácií povinní pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené. 

Cyklotrasy a ich legálne prevádzkovanie

23.8.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ako správne postupovať pri legálnom prevádzkovaní cyklotrasy? 

Úprava parkovania v obci

16.8.2013

Mgr. Matej Trnavský

Obsahom odborného článku je právna úprava parkovania na území obce.

Problematika čiernych billboardov ČASŤ 2

14.2.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Postup mesta a odstránenie IRP zariadení v prípade porušenia povinností vo vzťahu k zákonu č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) ako aj k zákonu č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane pamiatkového fondu“)

Problematika čiernych billboardov ČASŤ 1.

1.2.2013

Mgr. Igor Šumichrast

V súvislosti s povoľovaním reklamných, informačných a propagačných zariadení (ďalej len „IRP zariadenia“ alebo „billboardy“) je potrebné zdôrazniť, že v zmysle § 39a ods. 3 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) sa pre umiestnenie týchto zariadení nevyžaduje územné rozhodnutie (rozhodnutie o umiestnení stavby), preto podmienky ich umiestnenia preskúma a povolí stavebný úrad v konaní podľa § 71 a nasl. stavebného zákona.

Právomoci obce v zmysle zákona o cestnej doprave

13.11.2012

Mgr. Igor Šumichrast

Zákon rozširuje právomoc obce, a to tak, že obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť podrobnosti o výkone taxislužby na území obce a vydať prevádzkový poriadok stanovišťa taxislužby.

Odborné stanoviská (1)

SNSLP c/a Dopravný podnik - diskriminácia pri predlžovaní predplatených cestovných lístkov

20.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Prípadové štúdie (23)

Vybudovanie cesty v inom katastri a zaradenie do pasportu miestnych komunikácii

9.11.2023

Mgr. Igor Šumichrast

Obec potrebuje dopojiť svoju miestnu komunikáciu na súkromnú cestu, ktorá sa ale nachádza v inom katastri. Pozemky pod touto plánovanou komunikáciou sú v registri „E“. Pokiaľ by obec vykúpila pozemky a na týchto vybudovala novú asfaltovú cestu, je možné takúto cestu v cudzom katastri zapísať do pasportu miestnych komunikácií obce?

Škoda spôsobená spadnutým stromom pri ceste

29.6.2022

JUDr. Monika Ivanová

Je obec zodpovedná za škodu na motorovom vozidle, ktoré prechádzalo po ceste I. triedy v intraviláne obce a počas toho spadol na toto vozidlo strom, ktorý rástol pri ceste?

Kompetencie rozpočtovej organizácie pri odstraňovaní vozidiel z cesty

14.2.2022

Mgr. Monika Ivanová

Aké možnosti má rozpočtová organizácia mesta zriadená na výkon správy a údržby jeho majetku, slúžiaca verejnoprospešným záujmom pri odstránení vozidla z cesty? Je možné prekážajúce vozidlo odtiahnuť a dočasne umiestniť na vyhradené parkovisko?

Refakturácia nákladov za odťah majiteľovi vozidla

23.12.2021

Mgr. Helena Laposová

Mesto zabezpečilo odťah vozidla - vraku z verejného priestranstva. Za odťah bola mestu odťahovacou spoločnosťou vystavená faktúra. Je potrebné, aby mesto následne vystavilo faktúru majiteľovi vozidla? Ako vymôcť od majiteľa vozidla zaplatenie za odťah auta?

Označovanie zastávok MHD a verejné priestranstvo

7.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je niekde legislatívne upravené označovanie zastávok MHD? Považuje sa zastávka MHD za verejné priestranstvo v zmysle zákona o obecnom zriadení?

Predaj mostu obce bez stavebného povolenia

27.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Obci bola doručená žiadosť o odpredaj mostu, ktorý vedie ponad tok, kde sú rodinné domy. Most postavil jeden z vlastníkov rodinného domu v danej lokalite (nie na svojom pozemku) pred 40rokmi bez stavebného povolenia. Je nejaká možnosť a postup žiadosti vyhovieť a most odkúpiť?

Poplatok za rozvoj a cestná komunikácia

8.10.2020

Mgr. Jana Kochan

Je predmetom poplatku za rozvoj areálová komunikácia?

K zmene umiestnenia dopravnej značky obce

4.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Obec je ohraničená dopravnými značkami začiatok a koniec obce. Dopravné značky sú osadené podľa katastrálnej mapy na konci intravilánu obce. Môže obec posunúť tieto značky začiatok a koniec obce do extravilánu, kde sa aktuálne rozširuje výstavba nových domov? 

Oprávnenia obce pri určovaní miestnej výstavby a súvisiacich komunikácií

28.11.2018

g_Jana Kolesarova

Má obec právomoc určovať pri miestnej výstavbe obytných zón ako budú tieto zóny vyzerať (napr. parcelovanie, komunikácie, súlad s územným plánom obce a pod.)? Aký vzťah má obec k ceste v danej lokalite, ktorú nebude mať vo vlastníctve?

Režim pešej zóny prostredníctvom VZN ?

21.9.2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Ako má obec postupovať ak má záujem upraviť režim pešej zóny a dopravy na svojom území? 

Obmedzenie vodičov pri využívaní miestnych komunikácií

21.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Niektorí občania z iných obcí, aby si skrátili čas, používajú miestne komunikácie, čo obmedzuje obyvateľov daných ulíc. Poslanci prijali VZN, ktorým chceli zamedziť prejazd obyvateľom iných obcí cez miestne komunikácie tak, že cez tieto ulice môžu prechádzať len občania s povolením. Obec má zároveň aj príslušnú dopravnú značku po súhlase dopravného inšpektorátu, ktorej dodržiavanie kontroluje obecná polícia v blokovom konaní. Nedopustila sa obec týmto postupom porušenia zákona č. 365/2004 Z. z.? 

Státie áut pred rodinnými domami a zimná údržba komunikácií

10.11.2017

JUDr. Adriana Kováčová

Je právne možné cestou VZN upraviť požiadavku mesta na neparkovanie áut na chodníkoch a cestách pred rodinnými domami, ktoré patria k miestnym komunikáciám obcí? Máme problémy s výkonom zimnej údržby týchto komunikácií, nakoľko tam stojí mnoho áút a nie možné tak zimnú údržbu riadne vykonávať, napriek tomu, že majú miesto pre státie aút na svojom pozemku.

Zimná údržba parkovacích miest

22.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Môže obec prostredníctvom svojho VZN vyňať parkovacie miesta zo zimnej údržby? 

Posudzovanie náhrady škody výtlkmi na ceste

6.10.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Obci bola nahlásená škoda spôsobená na dopravnom prostriedku v dôsledku výtlku nachádzajúceho sa na miestnej komunikácii. Keďže ide o malú škodu, je vhodné posudzovať náhrady týchto škôd paušálne alebo práve naopak každú jednu individuálne?

Vyvlastnenie pozemkov pod miestnou komunikáciou

14.10.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ako má postupovať obec v prípade vyvlastnenia súkromných pozemkov pod miestnou komunikáciou do vlastníctva obce? Komunikácia bola vybudovaná obcou pred 40 -timi rokmi a je ako miestna komunikácia využívaná aj v súčasnej dobe. Je súčasťou Územného plánu obce a technickej evidencie pozemných komunikácií (pasport).

 

Parkovacie miesta pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

21.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je obec povinná poskytnúť vyhradené parkovacie miesto a náklady spojené so zriadením takéhoto miesta pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie bezplatne? Ak áno, na základe ktorého právneho predpisu?

Technická evidencia komunikácií

30.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

Obec spracovala novú pasportizáciu miestnych komunikácií v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení. Je potrebné túto skutočnosť oznámiť Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR?

 

 

Technická evidencia (Pasport) komunikácií a osádzanie dopravných značiek

27.2.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je povinnosťou pre všetky obce bez rozdielu počtu obyvateľov, aby mali vyhotovenú technickú evidenciu (pasport) na všetky miestne a účelové komunikácie v obci a následne aj osadené dopravné značenie?

Parkovisko a jeho vlastníctvo

25.3.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Koho možno považovať za vlastníka parkoviska? Má na určenie vlastníctva parkoviska vplyv aj stavebno-technické riešenie parkoviska? 

Nezastavovanie na zastávkach MHD šoférmi

17.3.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Akého porušenia sa dopravca resp. jeho zamestnanci dopúšťajú, ak vozidlá vykonávajúce osobnú prepravcu na linkách MHD nezastavujú priamo na zastávkach MHD? Má obec/ mesto nejaké možnosti zamedziť uvedenému konaniu vodičov?

 

 

Povinnosti obce vykonávať zimnú údržbu komunikácie, ktorej nie je vlastníkom

15.2.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príklad z praxe sa zaoberá povinnosťou obce vykonávať zimnú údržbu na komunikáciách, ktorých nie je vlastníkom.

Využívanie pozemnej obecnej komunikácie zamedzené treťou osobou osadením rampy

12.2.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Tretia osoba znemožnila používanie verejnej pozemnej komunikácie iným subjektom s výnimkou firmy ABC , s. r. o., a to osadením zvislej dopravnej značky B1 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch a osadením rampy.

1. Je obec/mesto oprávnené využívať cestu, ktorú tretia osoba zablokovala?

2. Je stavba rampy a osadenie zvislej dopravnej značky v súlade s platnými právnymi predpismi?

3. Akým spôsobom sa obec/mesto môže voči osobe, ktorá osadila rampu, brániť a ako postupovať?

Ktorý subjekt má povinnosť zriadiť semafor na ceste I. triedy prechádzajúcej obcou?

14.11.2012

Mgr. Igor Šumichrast

Obcou prechádza cesta I. triedy, ktorá sa križuje s miestnymi komunikáciami. Na križovatkách vznikajú dopravné nehody. Ktorý subjekt má povinnosť zriadiť na týchto križovatkách svetelné signalizačné zariadenia (semafory)?
Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (56)

Sezónny nesúhlas vlastníka pozemku s verejným užívaním účelovej komunikácie

25.4.2024

Alexandra Močárová

Nevyužitie cyklistickej cesty ako porušenie zákona?

12.4.2024

Alexandra Močárová

Verejné zhromaždenie formou jazdy vozidiel a pomoc obce

9.4.2024

Alexandra Močárová

Zákaz parkovania na ceste počas zimnej údržby

29.2.2024

Simon Čačaný

Umiestnenie pevnej prekážky na ceste

12.2.2024

Simon Čačaný

Udržiavanie a čistenie verejne prístupných miest

29.1.2024

Simon Čačaný

Stanovenie pravidiel cestnej premávky vo VZN

21.12.2023

Alexandra Močárová

Zmena dopravného značenia smernosti ulíc

21.12.2023

Alexandra Močárová

Prijímanie obecného nariadenia s dopravným obmedzením a prístup na pozemok

11.10.2023

Simon Čačaný

Poškodenie miestnej komunikácie a povinnosť odstránenia poškodení

13.9.2023

Simon Čačaný

Užívanie neoprávnene vybudovanej účelovej komunikácie a orgán oprávnený rozhodnúť o jej užívaní

24.8.2023

Alexandra Močárová

Umiestnenie reklamnej stavby pri vjazde do obce

4.7.2023

Simon Čačaný

Zriadenie vjazdu k rodinnému domu a hranica pozemnej komunikácie

5.6.2023

Simon Čačaný

Priame zadanie zmluvy o autobusovej doprave právnickej osobe mesta

23.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Povinnosť bezplatnej prepravy cestujúcich vs. ušlý zisk dopravcu

14.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Povolenie jazdy taxíkov v pruhu pre autobusy

13.10.2022

Mgr. Adam Mikuš

Autobus MHD ako všeobecne prospešné zariadenie?

23.8.2022

Jakub Lenárt

Zodpovednosť obce za škodu na motorovom vozidle výtlkom na ceste

1.7.2022

Mgr. Helena Laposová

Potreba vyjadrenia cestného orgánu pri rozhodovaní o umiestnení stavby

2.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Jednorazová náhrada pri zriadení vecného bremena

31.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Nevypracovanie akčných plánov pre cestné a železničné úseky

14.2.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Osadenie dopravnej značky bez stanoviska správcu komunikácie

27.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Právo na odpočítanie DPH zaplatenej za práce na komunálnej ceste v prospech obce

25.9.2020

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 6.5.2014 - Rozhodujúci orgán pri nesúhlase s osadením dopravnej značky na miestnej komunikácii

10.7.2020

Mgr. Jana Kochan

Okresná prokuratúra Bratislava III z 21.11.2019 - Potreba projektu k povoleniu trvalého dopravného značenia

14.2.2020

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd Bratislava z 20.2.2019 - Vymedzenie pojmu stavebný stav miestnej komunikácie

5.12.2019

Mgr. Jana Kochan

Ústavný súd ČR z 12.2.2019 - Zákaz billboardov pri diaľniciach vs. verejný záujem

22.11.2019

JUDr. Adriána Kováčová

Najvyšší súd ČR z 25.8.2010 - Namrznutie chodníka v nočných hodinách a nemožnosť zodpovednosti správcu za jeho stav

20.11.2019

Mgr. Jana Kochan

Okresná prokuratúra Košice I z 2.7.2019 - K zodpovednosti za udržiavanie schodnosti chodníka

4.10.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Najvyšší súd SR z 3.12.2013 - K aktívnej legitimácii v procese vyvlastnenia za účelom výstavby miestnej komunikácie

5.3.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Bratislava III z 7.2.2018 - K povoleniu vjazdu do určitých častí obce

22.2.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Zvolen z 21.9.2017 - Protest proti VZN- K zabezpečeniu verejného poriadku nad rámec zákona

7.9.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš z 15.2.2018 - Protest prokurátora proti VZN- K úprave podmienok prepravy psa v prostriedkoch verejnej dopravy

14.8.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 27.3.2002 - K povinnosti obce vybudovať miestnu komunikáciu

1.8.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 24.1.2018 - K ohláseniu realizácie stavby – oporného múra z pohľadu stavebného zákona

6.7.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 29.3.2012 - K všeobecnému užívaniu účelovej komunikácie

20.4.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Okresná prokuratúra Nitra z 13.2.2018 - Protest proti VZN- K obmedzeniu prevádzkových podmienok pri ťažbe dolomitu formou VZN

13.4.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd ČR z 27.9.2017 - Moderačné právo súdu v prípade odťahu prekážky z parkoviska

18.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Levice z 16.2.2017 - Údržba miestnych komunikácií

12.12.2017

JUDr. Adriána Kováčová

Najvyšší súd ČR z 29.1.2014 - K zamedzeniu dvojitého zdanenia parkovania na verejných priestranstvách

8.12.2017

Bc. Štefania Čubáková

Okresná prokuratúra Prešov z 26.3.2015 - Protest proti VZN - K povinnosti obce odstraňovať závady v schodnosti miestnych komunikácií

10.11.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 6.9.2010 - K oprávneniu obce zveriť odťahovanie vozidiel obecnej polícii

29.9.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd ČR z 26.1.2016 - Zodpovednosť za závadu v zjazdnosti

27.1.2017

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 22.11.2012 - K poskytovaniu občianskoprávnej ochrany obcou v súvislosti s právom prechodu cez cudzí pozemok (miestnu komunikáciu)

9.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Topoľčany z 2.2.2015 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o vymedzení pešej zóny

3.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Žilina z 26.9.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o používaní miestnych komunikácií

10.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 23.11.2011 - Plánovanie, príprava alebo výstavba miestnych komunikácií

23.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 6.5.2014 - O použití dopravných značiek na miestnych komunikáciách má obec rozhodovať podľa Zákona o obecnom zriadení a nie podľa Správneho poriadku

23.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 28.3.2013 - Náhrada škody spôsobená na vozidle pri dopravnej nehode

20.12.2013

Michaela Uhrinová

Krajský súd z 20.2.2013 - Zodpovednosť správcu ciest za spôsobenú škodu

13.12.2013

Michaela Uhrinová

Okresná prokuratúra Banská Bystrica z 23.5.2011 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu obce, ktorým určila použitie dopravných značiek

28.8.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom z 2.11.2011 - proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o údržbe miestnych komunikácií a priestranstiev na území obce

25.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd ČR z 10.6.2004 - Pojem „chodník“

11.10.2012

Mgr. Igor Šumichrast

Najvyšší súd ČR z 7.10.2003 - Účelové komunikácie

11.10.2012

Mgr. Igor Šumichrast

Ústavný súd SR z 21.9.1994 - Rozhodovanie o uzávierkach a obchádzkach na cestných komunikáciách

11.10.2012

Mgr. Igor Šumichrast

Najvyšší súd ČR z 1.1.2008 - Neoprávnené zriadenie vjazdu

11.10.2012

Mgr. Igor Šumichrast

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (5)

NKÚ – Preverenie systému a podpory cyklistickej dopravy

10.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

NKÚ- Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach

23.2.2022

Mgr. Vladimír Fujak

NKÚ - Rekonštrukcie, opravy a údržba mostov na cestách I., II., III. triedy

14.2.2022

Mgr. Vladimír Fujak

NKÚ – technický stav mostov na cestách II. a III. triedy

27.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

SNSLP c/a Dopravný podnik - diskriminácia pri predlžovaní predplatených cestovných lístkov

20.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Vzory dokumentov (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.