Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zvýšenie bezpečnosti ciest a nové povinnosti správcov komunikácii

26. 5. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 25.05.2021 bola v MPK zverejnená novela, ktorou sa mení zákon č. č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií. Novelou sa právneho poriadku SR implementuje smernica[1], ktorej účelom je zvýšenie bezpečnosti pozemných komunikácií v rámci TEN-T[2] koridorov ako aj na iných hlavných cestných ťahoch, vo fáze ich projektovania, výstavby a užívania a zabezpečenia ochrany chodcov a zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Zákony o cestnej doprave a podmienkach s potravinami schválené NRSR

17. 5. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 13.05.2021 schválila NRSR viaceré zmeny zákonov, medzi nimi aj zákona o cestnej doprave a zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.

Rozšírená možnosť údržby ciest a chodníkov v obciach

13. 5. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 12.05.2021 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ďalej ako „Novela“)s dopadom na údržbu ciest a komunikácií.

Zmeny dopravných služieb vo verejnom záujme - MPK

3. 5. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 30.04.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (ďalej ako „Novela“). Novelou sa sleduje doplnenie kompetencii objednávateľa dopravných služieb vo verejnom záujme, a to konkrétne o možnosti poveriť organizátorov verejnej dopravy ako koordinátorov integrovaných dopravných systémov:

Použitie prostriedkov obce na údržbu ciest

13. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 09.04.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ďalej ako „Pripravovaná novela“).