Rozpočet

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce a vyššieho územného celku v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce alebo vyššieho územného celku v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce a vyššieho územného celku.

Rozpočty územnej samosprávy, rozpočtový proces, pravidlá rozpočtového hospodárenia, zostavovanie a schvaľovanie záverečného účtu obce a záverečného účtu vyššieho územného celku sú upravené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení. 

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (2)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (10)

Pravidlá zostavenia rozpočtu obce a VÚC na 2022 -2024

11.10.2021

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku sa venujeme pravidlám zostavenia rozpočtu obce a VÚC na roky 2022 – 2024.  Povinnosť dodržiavať tieto pravidlá je pre obec a VÚC kľúčová, nakoľko pri nedodržaní pravidiel bude rozpočet zostavený nezákonne a obec sa tak vystaví možnosti jeho neschválenia zo strany zastupiteľstva.

Termín nového rozpočtu obcí a miest sa blíži

15.10.2019

JUDr. Adriána Kováčová

Rozpočet obcí predstavuje základ finančného hospodárenia príslušnej obce.Vzhľadom na blížiaci sa koniec roka, sme pripravili sumár povinností, ktoré musia obce pri tvorbe rozpočtu splniť. 

Správa o rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti za rok 2018

19.9.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť je nezávislým orgánom monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky a hodnotenia plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. V rámci stanovených povinností rada predkladá na rokovanie Národnej rady SR Správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti. Správa prináša informácie o tom, či vláda rešpektuje vlastné pravidlá hospodárenia a či nedochádza k zahmlievaniu údajov alebo k znižovaniu transparentnosti. 

Oslobodenie od koncesionárskych poplatkov pre školy a školské zariadenia

13.9.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Odborný článok približuje problematiku oslobodenia škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity od úhrady koncesionárskych poplatkov. 

Crowdfunding ako forma financovania pre obce a mestá

15.5.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Crowdfunding predstavuje alternatívny spôsob získavania finančných prostriedkov od neurčitého okruhu osôb na realizáciu konkrétneho projektu. Európska komisia používa pracovnú verziu definície crowdfundingu, v zmysle ktorej pod týmto pojmom rozumie „otvorenú výzvu verejnosti, typicky uskutočnenú prostredníctvom internetu, financovať špecifický projekt.“

Zmeny rozpočtu počas roka – dôvody, spôsob, presun financií, ich zverejňovanie

21.2.2019

Mgr. Monika Ivanová

V odbornom článku prinášame informácie o tom, ako postupovať v prípade potreby zmien rozpočtu v priebehu rozpočtového roka a kto je oprávnený tieto zmeny vykonať.

Podrobnejšie k podpore obedov pre deti zdarma

25.1.2019

Mgr. Jana Kolesarova

Novelizácia zákona o dotáciách umožňuje poskytnúť dotáciu nie len pre žiakov zo sociálne slabších rodín ale pre všetkých žiakov materských škôl posledného ročníka a všetkých žiakov základných škôl. Odborný článok približuje zmeny, ktoré novela prináša.

Rozpočtové provizórium

7.2.2014

Mgr. Matej Trnavský

Predmetom tohto odborného článku je priblížiť, podľa akých pravidiel hospodári samospráva v prípade, že sa dostane do rozpočtového provizória.

Aké povinnosti vyplynú pre obce, mestá a VÚC z novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy?

16.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ministerstvo vypracovalo návrh zákona s cieľom skvalitnenia regulačného rámca rozpočtov územnej samosprávy a posilnenie ich rozpočtovej disciplíny ako stabilizačnej súčasti rozpočtu verejnej správy.

Využitie zdrojov rezervného fondu

31.5.2013

Mgr. Matej Trnavský

Témou odborného článku je problematika šetrenia a použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu.
Odborné stanoviská (5)

Príručka MF SR pre subjekt verejnej správy k obsahovej náplni finančných výkazov

16.10.2020

Ministerstvo financií SR

Metodické usmernenie k finančnej kontrole

15.10.2019

Ministerstvo financií SR

Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy 2020 až 2022

15.10.2019

Ministerstvo financií SR

Metodický pokyn k ukladaniu a zverejňovaniu dokumentov v Registri účtovných závierok

16.4.2014

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Metodické usmernenie k § 23a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

16.4.2014

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Prípadové štúdie (72)

Termín splatenia úveru obce na bežné výdavky z dôvodu pandémie

18.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Podľa zákona č. 67/2020 Z. z. môže obec počas obdobia pandémie až do 31. 12. 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov aj návratné zdroje financovania.  Ak obec čerpala úver na úhradu bežných výdavkov v roku 2021, je nutné takýto úver na bežné výdavky splatiť do konca roka 2021 v nadväznosti na ustanovenie § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.?

Výkon základnej finančnej kontroly povereným alebo zastupujúcim zamestnancom

13.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Môže zastupujúci zamestnanec počas PN vedúceho alebo riadením dočasne poverený zamestnanec potvrdiť doklad súvisiaci s finančnou operáciou?

Dotácia združeniu aj na účely oslavy?

26.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Obec má VZN o poskytovaní dotácii. Združenie dôchodcov a zdravotne postihnutých žiada o dotáciu. Spoločne chodia na výlety, raz v  roku si zorganizujú členskú schôdzu, kde sa stretnú a majú spoločenské aktivity (večera, zábava). Od obce požadujú dotáciu na všetky  činnosti, ktoré podľa nás nie sú verejnoprospešné činnosti. Majú nárok na čerpanie dotácie z rozpočtu obce ak v rámci roka neorganizujú verejnoprospešnú akciu ani nijak iným spôsobom nereprezentujú obec?

Zverejňovanie dokumentov k získaniu NFP mestom

2.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Má mesto povinnosť zverejňovať projektové dokumentácie stavebného charakteru, ktoré sú vypracované v rámci žiadostí o dotáciu, grantov alebo žiadostí o NFP alebo na diskusiu, prerokovanie a pripomienkovanie verejnosťou?

Podpisovanie účtovných dokladov zástupcom starostu?

16.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Kedy je možné podpisovať interné a účtovné doklady zástupcom starostu? Môže podpisovať prednosta úradu odmeny pre poslancov miestneho zastupiteľstva, alebo to je vo výhradnej pôsobnosti starostu obce?

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce cirkvi na obnovu hodín kostola

11.3.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Obci bola doručená žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na financovanie výmeny starých hodín na veži kostola za nové. Obec má prijaté VZN o dotáciách. Môže obec poskytnúť dotáciu na zhodnotenie nehnuteľného majetku inej právnickej osoby?

Zmeny rozpočtu vs. schválenie rozpočtu ako celku

15.2.2021

Mgr. Monika Ivanová

Sme v rozpočtovom provizóriu. Môžu poslanci zasahovať do návrhu programového rozpočtu? Počas zasadnutia MsZ schvaľovacím procesom prešli „návrhy na zmenu návrhu rozpočtu“.  Primátor už o celkovom rozpočte hlasovať nedal. Prijatím navrhnutých zmien sa vlastne zmenil pôvodný „Návrh rozpočtu mesta“ a vznikol nový „Návrh na rozpočet mesta“? Je potrebné schválenie návrh rozpočtu ako celku? V akej forme má poslanec predložiť návrh na uznesenie týkajúce sa rozpočtovej zmeny? Je potrebná k rozpočtovému opatreniu správa od hlavného kontrolóra?

Výkon finančnej kontroly na mieste a potrebný počet osôb

21.10.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Obec podľa smernice vykonáva finančnú kontrolu na mieste na základe písomného poverenia vykonávajú aspoň dvoma zamestnanci obce. Písomné poverenie vydáva starosta obce. Hlavný kontrolór tvrdí, že okrem neho ako osoby poverenej vykonaním finančnej kontroly na mieste, musí byť aj druhý zamestnanec poverený obecným zastupiteľstvom výkonom kontroly na mieste.

Postačuje na výkon finančnej kontroly na mieste poverenie vydané starostom obce?

Financovanie preneseného výkonu štátnej správy všeobecne

19.10.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Obec v rámci prenesenej kompetencie prerozdeľuje financie. Ako má obec rozdeliť financie na prenesené kompetencie, napr. ma mzdy, prevádzku a pod.?

Zverejnenie návrhu záverečného účtu obce na slovensko.sk

25.8.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Je obec povinná zverejňovať návrh záverečného účtu obce na www.slovensko.sk?

Projekt udržania zamestnanosti v MŠ vs. rozpočet obce

24.7.2020

Mgr. Jana Kochan

Základná škola s materskou školou dostáva dotáciu od obce na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy. Zároveň škola požiadala o príspevok na podporu zamestnanosti v materských školách. Takto bude mať škola príjmy od obce v rámci dotácie, a taktiež z projektu na podporu udržania zamestnanosti. Ako máme túto situáciu riešiť? 

Predaj pohľadávok obce vymáhaných exekúciou?

18.12.2019

Mgr. Jana Kochan

Môže obec predať tretej osobe splatné pohľadávky, ktoré sú už niekoľko rokov neúspešne vymáhané súdnym exekútorom? 

Poskytovanie dotácií a zverejňovanie žiadostí a vyúčtovaní?

8.10.2019

Mgr. Jana Kochan

Môže obec upraviť vo VZN, že bude zverejňovať na úradnej tabuli ako aj na internetovej stránke obce jednotlivé žiadosti o dotáciu, ktorú poskytuje obec ako nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce, a taktiež vyúčtovanie tejto dotácie? 

Poskytnutie dotácie v rozpore so zákonom o registri MNO

8.9.2019

Mgr. Monika Ivanová

Čo ak obec poskytne verejné zdroje neziskovke s neúplným zápisom v registri mimovládnych neziskových organizácií?

Vyúčtovanie cestovného športovým klubom z dotácie

23.8.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Ako správne uplatňovať zákon o Cestovných náhradách v prípade poberateľov dotácií z rozpočtu obce? Ide o športové kluby, ktoré preplácajú svojim členom cestovné na zápasy pri použití vlastného motorového vozidla. Nie je tu vzťah zamestnávateľ - zamestnanec, ale vznikajú tu oprávnené nároky na náhradu cestovného.

Obstaranie služby v hodnote 10.000 Eur

18.7.2019

Mgr. Monika Ivanová

Aký je postup pri obstaraní poradenskej služby v sume 10.000,- Eur ročne, ak obec nemá schválené zásady hospodárenia s majetkom obce? Môže túto službu schváliť starosta alebo je potrebné uznesenie obecného zastupiteľstva?

Poskytovanie dotácie pred prevádzkou nového registra MVO

1.6.2019

GPL JUDr. Adriana Kovacova

Je možné poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta  občianskemu združeniu aj bez toho, aby bola v registri občianskych združení vykonaná zmena zápisu  štatutárneho orgánu ? Ako by  malo postupovať  mesto v období  do  začatia prevádzky  registra o mimovládnych neziskových organizáciách ?  

Finančná kontrola v malej obci

21.5.2019

Mgr. Jana Kolesarova

Kto má vykonať finančnú kontrolu pri zmluvách, ktoré uzatvára starosta malej obce s troma zamestnancami?

Poskytovanie dotácii v rozpočtovom provizóriu

20.5.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Môže obec v období rozpočtového provizória poskytnúť dotáciu právnickej osobe, ktorú založila? 

Porušenie finančnej disciplíny pri vyplácaní odstupného?

9.5.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

Obec sa dohodla s ekonómkou na ukončení pracovného pomeru. Pri tejto príležitosti obec vyplatila ekonómke odstupné vo výške dvojnásobku jej priemerného mesačného zárobku. Niektorí z poslancov označili uvedené konanie za protizákonné. Môže obec vyplatiť zamestnancovi, s ktorým skončí pracovný pomer dohodou, odstupné v ľubovoľnej výške?

Navyšovanie ceny diela počas rozpočtového provizória

3.5.2019

Mgr. Jana Kolesarova

Zastavenie dedičského konania a vymáhanie nedoplatku

3.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Ako má obec postupovať pri daňovom nedoplatku, ak bolo dedičské konanie zastavené z dôvodu nemajetnosti obyvateľa, pričom evidujeme, že tento vlastnil nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve s manželom?

Spätná zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie?

15.2.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Obec je zriaďovateľom základnej školy s materskou školou ako rozpočtovej organizácie. Základná škola doručila obci v týchto dňoch žiadosť o úpravu rozpočtu k 31.12.2018. Je obecné zastupiteľstvo oprávnené schváliť spätne úpravu rozpočtu svojej rozpočtovej organizácii?

Rozsah zverejňovaného rozpočtu obce a neschválený rozpočet

16.1.2019

Mgr._Jana Kolesárová

Povinnosť obce zverejniť návrh rozpočtu obce a návrh záverečného účtu obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce ustanovuje § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

Výdavok na ďalší rok s neistým krytím

20.12.2018

Mgr. Monika Ivanová

Mesto má zmluvu o dielo, na ktorú boli v rozpočte na budúci rok schválené prostriedky z úveru a z predaju majetku. Majetok sa doteraz , a taktiež nebol schválený úver. Je uzavretie zmluvy v súlade s ust. § 19 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z.?

Zúčtovanie dotácie a dotácia na dobrovoľnícku činnosť?

13.12.2018

Mgr. Monika Ivanová

V akom čase a akým spôsobom má futbalový klub predložiť obci zúčtovanie k dotáciám, ktoré mu obec poskytla v priebehu roka? Môže klub vo vyúčtovaní dotácie uviesť, že ju použil na dobrovoľnícku činnosť? Akú evidenciu o tejto dobrovoľníckej činnosti musí viesť?

Nakladanie s prebytočným majetkom

26.7.2018

Mgr. Monika Ivanová

V prípade, že majetok bol VÚC vyhlásený za prebytočný a majetok chátra, môžeme pre jeho udržateľnosť do neho investovať finančné prostriedky? 

Schválenie záverečného účtu obce obecným zastupiteľstvom s výhradami

7.6.2018

g_Jana Kolesarova

Je prekročenie rozpočtu vo výdavkovej časti v rámci jednotlivých programov a podprogramov dôvodom na schválenie záverečného účtu s výhradou? 

Opätovné schválenie záverečného účtu s výhradami

17.5.2018

Mgr. Monika Ivanová

Na základe odporúčania hlavného kontrolóra schválilo mestské zastupiteľstvo dva roky po sebe návrh záverečného účtu mesta s výhradami. Pri najbližšom schvaľovaní záverečného účtu sa opäť predpokladá prečerpanie rozpočtových výdavkom a opätovné schválenie záverečného účtu s výhradami. Ako má postupovať hlavný kontrolór v prípade opakovaného schválenia záverečného účtu mesta s výhradami?


Prevod priľahlého pozemku bytového domu dodatočne

16.5.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Je obec povinná previesť vlastníctvo k priľahlému pozemku na žiadosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov do ich podielového spoluvlastníctva? V roku 1998 im mesto previedlo zastavaný pozemok a byty. Musí tento prevod vlastníctva odsúhlasiť obecné zastupiteľstvo?

Platová inventúra za účelom zostavenia rozpočtu

7.3.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Má obec, ktorá je zriaďovateľom školy, oprávnenie požadovať od tejto školy internú platovú inventúru za účelom zostavenia rozpočtu? Musí jej škola vyhovieť? Má starosta obce alebo iný orgán oprávnenie kontrolovať finančné zaradenie zamestnancov školy s právnou subjektivitou? 

Čestné prehlásenie na účely získania dotácie

1.3.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Je potrebné k žiadostiam organizácií o poskytnutie dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu obce, žiadať aj výpis z registra trestov alebo postačuje čestné prehlásenie? Ak čestné prehlásenie, čo by malo čestné prehlásenie obsahovať? Máme povinnosť dané čestné prehlásenie doplniť aj do VZN?

Zmena rozpočtu na cenu realizovanej obstaranej stavby

13.2.2018

JUDr. Henrieta Bicáková

Je možné počas realizácie stavby, ktorej realizácia prebieha na základe verejného obstarávania, znížiť rozpočtovanú položku na danú stavbu ak bola zmluvne dohodnutá cena vyššia? Vznikli dodatočné náklady, ktoré neprekračujú PHZ ale prekračujú vysúťaženú sumu. Je takéto uznesenie zákonné a platné? Ako by sme mali postupovať vo vzťahu k dodávateľovi stavby? 

Platenie preddavkov na online produkty

2.2.2018

JUDr. Henrieta Bicáková

Môže subjekt verejnej správy poskytovať preddavok (uhradiť preddavkovú alebo zálohovú faktúru) na odber online produktu (knihy, časopisy, newsletter a pod.) alebo na prístup k internetovému portálu bez toho, aby to bol vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté ?

Použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky

15.11.2017

GPL Miriama Draskovicova

Dokedy je možné použiť rezervný fond? Je možné jeho čerpanie aj po 31.8.? Je možné ho použiť na kapitálový výdavok, ktorý bol už aj zrealizovaný s tým, že obec by tento výdavok vykryla z rezervného fondu a finančne prostriedky, ktoré boli rozpočtovane na tento výdavok, by boli použité na iné neplánovane výdavky obce na základe zmeny rozpočtu?

Zúčtovanie dotácií vs. rozpočet obce

17.8.2017

Mgr. Matej Trnavský

Do akého dátumu zákon prikazuje zúčtovanie dotácií s rozpočtom obce? Môže byť zúčtovanie dotácie vykonané po skončení rozpočtového roka?


Dotácie obce pre právnické osoby obce

8.8.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Možno aplikovať § 8a ods. 4 a 5 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy pri poskytnutí dotácie zo strany obce smerom k organizáciám v obci?

Poskytnutie dotácie obce na prevádzku zdravotníckeho zariadenia

17.5.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Obci bola doručená žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku zariadenia poskytujúceho zdravotnú starostlivosť. Sídlo spoločnosti ako aj vykonávanie činnosti je mimo územia obce, avšak spoločnosť poskytuje zdravotnú službu aj pre obyvateľov našej obce.

Máme túto žiadosť považovať za žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce? Obec nemá prijaté VZN o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce, pričom v súčasnosti hospodári v rozpočtovom provizóriu, nakoľko nemá ku dňu podania žiadosti schválený rozpočet obce. Ako máme v danom prípade postupovať?

Pripomienky komisie k rozpočtu

14.3.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Ako sa pri schvaľovaní rozpočtu zaobchádza s pripomienkami a návrhmi poslancov z finančnej komisie? O návrhoch poslanci na zastupiteľstve nehlasovali, pretože starosta to neumožnil. Rozpočet bol aj napriek tomuto schválený.

Poskytnutie darov na reprezentačné a propagačné účely

1.3.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže obec poskytnúť organizátorom spoločenských, kultúrnych, športových podujatí na základe sponzorskej zmluvy materiálny alebo finančný príspevok na reprezentačný alebo propagačný účel obce? V danom prípade nemáme na mysli poskytovanie dotácií podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Uzatváranie zmlúv s príjmom pre obec v rozpočtovom provizóriu

13.1.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže obec uzatvoriť zmluvu o prenájme obecného majetku aj keď sa nachádza v rozpočtovom provizóriu?

Alkoholické nápoje ako náklady na reprezentáciu?

12.1.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Je možné zakúpiť a uplatniť do nákladov na reprezentáciu aj alkoholické nápoje?

Splátky návratných zdrojov financovania po 01. januári 2017

31.10.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Ako sa pre obec od roku 2017 mení výška bežných príjmov pre účely výpočtu dodržiavania percenta sumy splátok návratných zdrojov financovania v zmysle §17 ods. 6 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy?

Vyúčtovanie dotácie obce – originály, či fotokópie?

12.10.2016

Mgr. Matej Trnavský

Obec poskytla dotáciu subjektu – občianskemu združeniu pôsobiacemu v obci. Je toto občianske združenie povinné pri vyúčtovaní predložiť a ponechať na obci originál dokladov alebo fotokópiu?

 

 

Dotácie na kapitálové výdavky občianskeho združenia

29.9.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže obec poskytnúť súkromnému občianskemu združeniu dotácie na úhradu kapitálových výdavkov (napr. nákup motorového vozidla)?

Úradné tlačivo ako neperiodická tlač?

26.9.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Považujú sa rôzne tlačivá, vysvedčenia, či formuláre na daňové priznania za neperiodickú tlač na účely § 19 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy?

Spolupráca orgánov obce pri schvaľovaní rozpočtu

8.7.2016

Mgr. Matej Trnavský

Poslanci obecného zastupiteľstva v návrhu rozpočtu obce schválili zníženie výdavkov na mzdové prostriedky pre zamestnancov obecného úradu. Počet zamestnancov sa nemení a obec nie je vo finančnej núdzi. Cieľom je znížiť osobné ohodnotenia zamestnancom. Majú na to poslanci oprávnenie? Bude ohrozený normálny chod úradu (niektorí zo zamestnancov uvažujú že v tom prípade dajú výpoveď). Rozpočet obce odmietam ako starosta podpísať. Keď poslanci návrh nezmenia, bude rozpočet platný v pôvodnom znení? 

 

 

 

Vrátenie prostriedkov z fondu opráv

30.6.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môžu nájomníci nájomných bytov podmieňovať podpis dodatku k nájomným zmluvám s mestom písomným záväzkom mesta o vrátení našetrených finančných prostriedkov po skončení nájmu?

Oprávnenie vykonávať zmeny rozpočtu

21.6.2016

Mgr. Matej Trnavský

Podľa zásad hospodárenia primátor vykonáva úpravy rozpočtu rozpočtovými opatreniami do určitej výšky v kapitálových výdavkoch a v bežných výdavkoch. O vykonaných zmenách informuje písomne mestské zastupiteľstvo. Primátor vykonal rozpočtové presuny na investičných akciách financovaných z peňažných fondov minulých rokov. Predmetom úpravy bola konečná úprava rozpočtu znížením na akciách, ktoré neboli dočerpané a zvýšením na tých akciách, ktoré vyžadovali dofinancovanie. Použitie bolo schválené uznesením zastupiteľstva. Porušil primátor mesta ustanovenia §15 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v kontexte s § 11 ods. 4 písm. b) Zákona o obecnom zriadení?

Dotácia na rekonštrukciu majetku obce v nájme

2.6.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Obec prenajíma športovému klub areál, pričom športový klub je oprávnený robiť drobné opravy a rekonštrukcie areálu. Športový klub je zároveň oprávnený poberať dotácie v súlade s VZN obce na športovú činnosť. Je obec oprávnená okrem toho poskytnúť športovému klubu dotáciu na rekonštrukciu areálu?

Vedúci zamestnanci a finančná kontrola

9.3.2016

JUDr. Adriána Kováčová

Musia mať zamestnanci vykonávajúci predbežnú finančnú kontrolu v pracovnej zmluve uvedený rozsah kontrolných činností? V prípade, že je zamestnanec poverený ako vedúci zamestnanec, vzťahujú sa na neho pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly aj všetky práva a povinnosti vedúceho zamestnanca?

Informácia o čerpaní rozpočtu obce zastupiteľstvu

23.2.2016

GPL JUDr. Adriana Kovacova

Je v zákone uložená povinnosť predkladať na rokovanie zastupiteľstva informáciu o čerpaní rozpočtu za predchádzajúci štvrťrok?

Personálny výkon predbežnej finančnej kontroly

29.10.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Kto všetko musí vykonávať predbežnú finančnú kontrolu, ak na obecnom úrade pracujú len bežní zamestnanci, ktorí majú v náplni práce jednotlivú agendu, pričom nemajú nad sebou žiadneho vedúceho zamestnanca? 

Schvaľovanie rozpočtových opatrení

21.10.2015

Mgr. Matej Trnavský

Je porušením zákona ak sa rozpočtové opatrenie predloží a následne schváli po uskutočnení úhrady alebo po plnení príjmov ?


Rozpočtové opatrenia v priebehu rozpočtového roka

21.10.2015

Mgr. Matej Trnavský

V  § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú vymedzené jednotlivé rozpočtové opatrenia. Nie je nám zrejmé, čo rozumieme pod viazaním príjmov, výdavkov a finančných operácií. Môže obec po 31.8. príslušného rozpočtového roka prijať úver na krytie výdavkov súvisiacich s financovaním spoločných programov SR a EU, a tým zvýšiť príjmové finančné operácie ale aj schodok rozpočtu? Vzťahuje sa to len na úver prijatý na krytie výdavkov financovaných z nenávratných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a EU alebo aj na krytie spoluúčasti obce na financovaní projektu?

Dotácia pre občianske združenie, ktorej predsedom je poslanec obecného zastupiteľstva

6.10.2015

Mgr. Matej Trnavský

Poslanec obecného zastupiteľstva je predsedom občianskeho združenia, ktoré sa venuje podpore športu. Toto občianske združenie získalo dotáciu od obce, v ktorej je predseda občianskeho združenia poslancom. Je v tom z hľadiska poslaneckého mandátu nejaký právny problém? 

Dlh obce viac ako 60% bežných príjmov predchádzajúceho roka

14.8.2015

Mgr. Matej Trnavský

Ako má postupovať hlavný kontrolór obce ak v priebehu roku 2015 zistí, že celková suma dlhu obce prekročila 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a ako má postupovať starosta a obecné zastupiteľstvo ak nastúpil nový starosta?

Rezervný fond obce a osobitný účet v banke?

22.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Je mesto povinné rezervný fond podľa § 16 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sledovať na jednom osobitnom bankovom účte mesta?


(Ne)programový rozpočet obce do 2000 obyvateľov

5.3.2015

Mgr. Matej Trnavský

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva novozvolení poslanci mali prejednať návrh rozpočtu obce na rok 2015. V roku 2013 bolo ešte starým zastupiteľstvom prijaté uznesenie, ktoré s platnosťou od 1.1.2014 umožnilo obci zostavovať rozpočet obce bez programov. Toto uznesenie poslanci dňa 23.2.2015 zrušili uznesením a prijali aj uznesenie, ktorým "ukladajú" starostovi obce zostaviť nový rozpočet na rok 2015 ako programový.Je toto správny postup zo strany poslancov?

Povinnosť administratívnej finančnej kontroly financií poskytnutých obcou

19.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Má mesto povinnosť vykonať administratívnu kontrolu kontrolovanej osoby v prípadoch poskytovania finančných príspevkov alebo dotácií z vlastných zdrojov na účely jednorázovej dávky v hmotnej núdzi občanom, dotácie poskytnuté právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom, na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ako aj poskytnutie štipendia študentom podľa VZN? Ako v skutočnosti treba vykonať administratívnu kontrolu kontrolovanej osoby, čo všetko má obsahovať výstup z tejto kontroly, teda správa alebo návrh správy v prípade nedostatkov?

Zameranie finančnej kontroly v obci vykonávanej Najvyšším kontrolným úradom SR

13.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Ktoré finančné položky môže kontrolovať Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky v obci?

Možnosť poskytovať dotácie právnickým osobám mesta počas rozpočtového provizória

30.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Mesto sa z dôvodu neschválenia rozpočtu nachádza v režime rozpočtového provizória. Je mesto v období rozpočtového provizória oprávnené poskytovať dotácie právnickej osobe – spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej je zakladateľom?

Nadobudnutie platnosti rozpočtu

9.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Je rozpočet obce platný nasledujúci deň po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve alebo nadobúda platnosť po 15-tich dňoch?

Poskytnutie preddavku z rozpočtu obce

4.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môže obec poskytnúť zálohovú platbu (preddavok) za zriadenie vecného bremena na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena pre potreby realizácie budúcej stavby vybudovania kanalizácie bez toho, aby bol porušený § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy ?


Celková suma dlhu obce

13.5.2014

JUDr. Martina Palušková

Ako má obec postupovať pri schvaľovaní záverečného účtu za rok 2013 v mesiaci jún 2014? Má obec pri určovaní celkového dlhu vziať do úvahy iba záväzky z návratných zdrojov financovania alebo sa celkový dlh určuje vrátane investičných dodávateľských úverov?

Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce v čase rozpočtového provizória

7.5.2014

JUDr. Martina Palušková

Je obec oprávnená poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce za podmienok ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení právnickej osobe, ktorej zakladateľom nie je obec, fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce?

 

Určenie celkových záväzkov obce po lehote splatnosti a bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka

21.2.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ako sa určuje výška celkových záväzkov obce po lehote splatnosti ako aj do bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka?

Výpočet úverovej zaťaženosti mesta

9.1.2014

Ing. Mária Pančová Hudáková

Pri výpočte úverovej zaťaženosti mesta v zmysle §17 ods. 6 zákona o č. 583/2004 Z z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy treba počítať so skutočnými bežnými príjmami predchádzajúceho rozpočtového roka ( údaj z FIN 1-12) za konsolidovaný celok, čiže bežné príjmy mesta plus bežné príjmy rozpočtových organizácií mesta alebo len za mesto bez príjmov rozpočtových organizácií mesta? 

Vykonávanie zmien v rozpočte - záväznosť uznesenia obecného zastupiteľstva

16.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Prípadová štúdia sa venuje problematike záväznosti zmeny štatútu obce voči zmenám vykonávaným starostom obce v rozpočte.

Povinnosť zverejňovania zmien rozpočtu na úradnej tabuli

9.4.2013

Mgr. Matej Trnavský

Je obec/mesto povinné zverejniť na obecnej tabuli (alebo iným spôsobom v obci obvyklým) aj zmeny rozpočtu obce minimálne 15 dní pred ich schválením obecným/mestským zastupiteľstvom, aj keď to zákon o obecnom zriadení výslovne neuvádza?

Je obec/mesto povinné zverejniť na obecnej tabuli (alebo iným spôsobom v obci obvyklým) aj zmeny rozpočtu vykonané starostom obce? 

Zhodnocovanie prostriedkov rezervného fondu obce

5.4.2013

Mgr. Matej Trnavský

Môže obec zhodnocovať prostriedky rezervného fondu prostredníctvom ich presunu na terminovaný vklad? Je k tomuto presunu potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (11)

(Ne)oprávnenosť zaviesť sprísnené kvórum pri hlasovaniach o dotáciách

24.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Povinnosť obce poskytnúť dotáciu na mzdy a prevádzku súkromnej ZUŠ

16.11.2020

JUDr. Veronika Gvušč

Najvyšší súd SR z 25.5.2019 - Preskúmanie protokolu o výsledku kontroly hospodárenia obce súdom

5.12.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Krajský súd Žilina z 22.11.2017 - Porušenie finančnej disciplíny poskytnutím dotácií neoprávnenej osobe

10.9.2019

Mgr. Jana Kochan

Okresná prokuratúra Nové Zámky z 28.12.2018 - Sprísnené kvórum pre schválenie dotácie

6.9.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves z 18.5.2018 - K podmienkam poskytovania dotácie zo strany obce

14.6.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Skalica z 18.12.2018 - K nemožnosti zakotviť vo VZN povinnosť vrátiť dotáciu ako dôsledok porušenia tohto VZN

30.5.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Senica z 29.11.2018 - K nemožnosti ustanoviť podmienky obmedzujúce prístup žiadateľov k dotáciám

11.4.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra v Michalovciach z 1.3.2018 - Protest prokurátora voči VZN- K úprave rozsahu výdavkov na reprezentačné a propagačné účely

18.7.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Prievidza z 13.3.2018 - Protest prokurátora proti VZN- K úprave prijímateľa dotácií z rozpočtu obce

26.6.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Martin z 20.6.2017 - Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta

13.12.2017

JUDr. Adriána Kováčová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (9)

NKÚ - kontrola zadlženosti samospráv a rozpočtová zodpovednosť

15.6.2021

JUDr. Adriána Kováčová

NKÚ c/a Riečka - rozpočtové opatrenia

14.7.2016

Administrátor

NKÚ c/a Čižatice - viacročný rozpočet

30.6.2016

Administrátor

NKÚ c/a Štefanov nad Oravou - pravidlá prijímania návratnej finančnej pomoci

16.6.2016

Administrátor

NKÚ c/a Bzenica - tvorba záverečných účtov a činnosť hlavného kontrolóra

9.6.2016

Administrátor

NKÚ c/a Perín - Chym - čerpanie rezervného fondu

1.6.2016

Administrátor

NKÚ c/a Dolný Bar - podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania

26.5.2016

Administrátor

NKÚ c/a Obid - zostavenie rozpočtu

28.4.2016

Administrátor

NKÚ c/a Marcelová - zmeny rozpočtu

21.4.2016

Administrátor

Vzory dokumentov (7)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (5)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.