Majetok

Samosprávne celky a nimi zriadené organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech ich rozvoja, v prospech ich občanov ako aj v prospech ochrany a tvorby životného prostredia a zároveň sú povinné svoj majetok zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (22)

Novela zákona o lesoch

22.11.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

S účinnosťou od 01.01.2020 sa mení zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Prinášame prehľad niektorých zmien, ktoré prináša. 

Prebytkári na trhoviskách a možnosti zneužívania ich postavenia

7.10.2019

Mgr. Jana Kochan

Podmienky predaja výrobkov na trhových miesta upravuje zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (ďalej len „zákon o podmienkach predaja“). 

Dotácie samosprávy vs. neúplne údaje v registri MNO

14.8.2019

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok približuje možnosti obce overiť rozsah zapísaných údajov o subjekte tretieho sektora v registri mimovládnych neziskových organizácií a na základe uvedeného zistenia poskytnúť resp. neposkytnúť tomuto subjektu dotáciu z rozpočtu obce.

Vymáhanie pohľadávok pri exekúciách zastavených zo zákona

8.8.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Automatické zastavenie starých exekúcií sa dotkne veľkého množstva oprávnených. Uvedené sa tak dotkne aj obcí, ak vymáhajú svoje pohľadávky prostredníctvom súdneho exekútora. Starou exekúciou je taká exekúcia, ktorá bola začatá pred 1. aprílom 2017 a je vedená podľa predpisov účinných do 31. marca 2017. 

Zodpovednosť za škodu a náhrada nákladov za odstránenie stromov v ochrannom pásme lesa

29.7.2019

Mgr. Jana Kochan

Obce sú často krát vlastníkmi lesných pozemkov, súčasťou ktorých je aj lesný porast (les). Z titulu vlastníctva pre obce vyplývajú nie len práva ale aj povinnosti, či už voči svojmu majetku alebo iným osobám. 

Crowdfunding ako forma financovania pre obce a mestá

15.5.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Crowdfunding predstavuje alternatívny spôsob získavania finančných prostriedkov od neurčitého okruhu osôb na realizáciu konkrétneho projektu. Európska komisia používa pracovnú verziu definície crowdfundingu, v zmysle ktorej pod týmto pojmom rozumie „otvorenú výzvu verejnosti, typicky uskutočnenú prostredníctvom internetu, financovať špecifický projekt.“

K povinnej pravidelnej kontrole detských ihrísk

18.4.2019

Mgr. Jana Kolesarova

Do 1.4.2019 sa na bezpečnosť detských ihrísk a ich zariadení vzťahovala osobitná právna úprava, a to nariadenie vlády SR č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia (ďalej len „Nariadenie“), ktoré odkazovalo na osobitné technické normy, ako napr. STN EN 1176 - 7, ktorá upravuje návod na inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku detských ihrísk.

Podpora sociálnych podnikov zo strany obcí

3.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Pre dosiahnutie čo najlepšieho sociálneho výsledku je potrebná spolupráca a podpora medzi subjektmi verejného, súkromného a tretieho sektora. V odbornom článku prinášame informácie o možných spôsoboch podpory sociálnych podnikov zo strany obce.

Úvaha či schvaľovať prevody z dôvodu hodného osobitného zreteľa naraz alebo oddelene

11.1.2018

Mgr. Ing. Miroslav Zuberec

Článok sa zaoberá postupom obce pri prevode majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (pre zjednodušenie sa uvažuje len o prevode nehnuteľnosti), kedy sa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o majetku obcí“) prevod neuskutoční na základe verejnej obchodnej súťaže, dobrovoľnou dražbou alebo priamym predajom. 

Nová právna úprava platobných rozkazov II.

16.1.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tejto druhej časti odborného článku je dokončiť novú právnu úpravu platobných zákonov, zavedenú novým zákonom o upomínacom konaní. 

Nová právna úprava platobných rozkazov I.

12.1.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na novú možnosť podávania návrhov na vydávanie platobných rozkazov aj v rámci tzv. upomínacieho konania, teda nielen podľa všeobecnej právnej úpravy danej v ustanovení § 265 a nasl. zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný súdny poriadok v platnom znení. 

Úroky z omeškania v obchodnoprávnych vzťahoch

30.1.2015

Mgr. Veronika Tóthová

Úroky z omeškania predstavujú príslušenstvo k pohľadávke, ktoré veriteľovi patrí priamo zo zákona. V súčasnosti je výška úrokov z omeškania osobitne upravená pre občianskoprávne vzťahy a obchodnoprávne vzťahy. V obchodnoprávnych vzťahoch je pre určenie úrokov z omeškania kľúčová právna úprava v § 369 Obchodného zákonníka.

Ako stanoviť platby za služby poskytované obcou - VZN či smernica?

27.2.2014

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku Vám prinášame informácie k tomu, ako správne ustanoviť platby (úhrady)za prenájom majetku obce alebo za služby poskytované fyzickým a právnickým osobám obcou. 

Nájom majetku obce priamym spôsobom

24.5.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Odborný článok sa zaoberá postupom obce pri prenechávaní majetku obce do nájmu priamym spôsobom. 

Štátna pomoc pri predaji nehnuteľností samosprávou (Časť III.)

22.5.2013

JUDr. Peter Rohál

V predchádzajúcich dvoch príspevkoch boli pri predaji nehnuteľností opísané požiadavky na splnenie povinností podľa Oznámenie Komisie o prvkoch štátnej pomoci pri predaji pozemkov a budov verejnoprávnymi orgánmi (97/C 209/03).

Dopady rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie týkajúce sa predaja nehnuteľného majetku samosprávy určitým osobám a ukladanie „sociálnej povinnosti“

13.5.2013

JUDr. Peter Rohál

Súdny dvor Európskej únie rozhodoval o výklade práva Európskej únie pokiaľ ide o predaj nehnuteľného majetku samosprávy len určitej kategórii obyvateľov a ukladanie „sociálnej povinnosti“ developerom a stavebníkom 

Štátna pomoc pri predaji nehnuteľností samosprávou (Časť II.)

29.4.2013

JUDr. Peter Rohál

Prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce sa musia vykonať podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vyššie územné celky musia vykonať prevody vlastníctva nehnuteľného majetku podľa zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. 

Štátna pomoc pri predaji nehnuteľností samosprávou (Časť I.)

19.4.2013

JUDr. Peter Rohál

V mnohých prípadoch v posledných rokov Európska komisia vyšetrovala predaje pozemkov a budov vo vlastníctve samospráv, aby zistila, či sa pri nich nevyskytol prvok štátnej pomoci v prospech kupujúcich.

Štátna pomoc a pravidlo de minimis

27.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Právnym predpisom upravujúcim štátnu pomoc je zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Uzatváranie nájomných zmlúv k bytom vo vlastníctve obce a notárske zápisnice

22.2.2013

JUDr. Martina Palušková

Nájomcovia bytov vo vlastníctve obce si nie vždy plnia svoje povinnosti týkajúce sa platenia nájomného a ďalších úhrad spojených s užívaním bytu. 

Predaj majetku obce spôsobom priameho predaja

23.1.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Prinášame Vám odborný článok, ktorý sa venuje téme priameho predaja majetku obce.

Možnosti obmedzenia správy obce

8.10.2012

JUDr. Peter Vachan

Zákon o rozpočtových pravidlách pozná 2 možnosti obmedzenia správy obce:

  1. Ozdravný režim
  2. Nútená správa
Odborné stanoviská (13)

Metodické usmernenie k finančnej kontrole

15.10.2019

Ministerstvo financií SR

Usmernenie pre obce pri nakladaní s majetkom vo vlastníctve obcí

4.3.2019

Ministerstvo financií SR

V záujme zjednotenia postupov pri prevode vlastníctva a prenájmu majetku obcí vypracovalo Ministerstvo financií SR metodické usmernenie k nakladaniu s majetkom obcí podľa zákona o majetku obcí v znení účinnom k 1.7.2009.


K rozsahu preukazovania osobného postavenia osôb, ktorých kapacity uchádzač využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti

5.10.2016

Úrad pre verejné obstarávanie

Prinášame Vám výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie č. 8/2016 k rozsahu preukazovania osobného postavenia osôb, ktorých kapacity uchádzač využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti. 

Metodický pokyn k ukladaniu a zverejňovaniu dokumentov v Registri účtovných závierok

16.4.2014

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Metodické usmernenie k § 23a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

16.4.2014

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Opatrenie MF SR - postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého do sústavy podvojného účtovníctva pre príspevkové organizácie obce alebo VÚC, ak nepodnikajú

31.10.2012

Ministerstvo financií Slovenskej republiky


Opatrenie MF SR k zhromažďovaniu údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

26.10.2012

MF SR

MF SR vydalo opatrenie, ktorým sa stanovuje postup pri zhromažďovaní informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.

Metodické usmernenie k aplikácii opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje postup pri predkladaní informácií potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

26.10.2012

MF SR

MF SR vydalo metodické usmernenie, ktorým sa nahrádza Metodické usmernenie MF SR z 29. novembra 2010 č. MF/28090/2010-31 k postupu pri aplikácii § 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.

Metodické usmernenie MFSR k postupu účtovania rozpočtových výdavkov v samospráve

11.10.2012

MF SR

Ministerstvo financií SR vydalo metodické usmernenie k postupu účtovania rozpočtových výdavkov v samospráve.

Metodické usmernenie MFSR k postupu účtovania rozpočtových príjmov v samospráve

11.10.2012

MF SR

Ministerstvo financií SR vydalo metodické usmernenie k postupu účtovania rozpočtových príjmov v samospráve.

Opatrenie MF SR, ktorým ustanovuje druhovú klasifikáciu, organizačnú klasifikáciu a ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie v platnom znení

26.9.2012

MF SR

Na základe § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy vydalo Ministerstvo financií SR opatrenie č. MF/010175/2004-42.

Metodická príručka o ozdravnom režime a nútenej správe obce

26.9.2012

MF SR

Ministerstvo financií SR vydalo v záujme jednotnej aplikácie § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy informačný materiál pre obce pri zabezpečovaní povinností obce počas hospodárenia v ozdravnom režime a nútenej správe.

Analýza financovania poskytovateľa sociálnych služieb, ktorým je nezisková organizácia zriadená/ založená obcou

14.9.2012

Alexandra Vicova

Akým spôsobom sú financovaní poskytovatelia sociálnych služieb zriadení/ založení obcami ako neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby?

Prípadové štúdie (140)

Zmeny zmluvy o nájme bez súhlasu zastupiteľstva?

8.9.2020

Mgr. Jana Kochan

Je možné nájomnú zmluvu uzatvorenú na základe verejnej obchodnej súťaže meniť dodatkom v časti podstatných náležitostí bez schválenia obecného zastupiteľstva? Môže zastupiteľstvo schvaľovať dodatok zmluvy o nájme, ktorá bola výsledkom verejnej súťaže?

Zmluvný typ na zabezpečenie údržby obecného kúpaliska

6.8.2020

Mgr. Jana Kochan

Aký typ zmluvy sa hodí na vzťah medzi obcou a právnickou osobou, ktorá udržiava kúpalisko (kosenie trávnika, čistenie bazéna) - nájomná zmluva, zmluva o poskytovaní služieb údržby alebo zmluva o správe?

Bezpečnosť detských ihrísk po novom

10.7.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Čo s detskými ihriskami uvedenými do prevádzky pred účinnosťou zákona č. 371/2019 Z. z.? Mali by staré hracie prvky spĺňať štandardy podľa aktuálneho zákona? Je potrebné zabezpečiť inšpekčný certifikát aj na detské ihrisko uvedené do prevádzky do 31.12.2019 v prípade, ak sa v ňom osadí jeden nový hrací prvok?

Spôsob fungovania komisie verejného záujmu vs. starosta

7.7.2020

Mgr. Vladimír Fujak

V  zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je starosta obce je povinný podať písomné oznámenie za rok 2019. Súčasťou má byť oznámenie majetkových pomerov starostu obce a majetkových pomerov manželky starostu. Členovia komisie sú poslancami obecného zastupiteľstva.

Ako má daná komisia prebiehať? Ako majú členovia komisie postupovať? Čo je povinný starosta obce predložiť na danú komisiu? Môže si predseda, resp. členovia komisie dokumenty ponechať na pár dní?

Dotácia na nájom obecnej nehnuteľnosti

3.7.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Môže obec v zmysle zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií a zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach ako prenajímateľ požiadať o dotáciu, ak prenajíma nehnuteľnosť nájomcovi obchodnej spoločnosti s.r.o. (so 100% účasťou obce) a následne táto s.r.o. do podnájmu iným podnikateľom?

Zodpovednosť za škodu pri zaplavení miestnej komunikácie

30.6.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Ako má postupovať obec ak v dôsledku zlého osevného postupu (osiatie poľa kukuricou) dôjde v dôsledku prívalových dažďov k zaplaveniu a poškodeniu majetku a miestnej komunikácie obce?

Nájom telocvične v správe obecnej školy

26.6.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Musí obecná základná škola s právnou subjektivitou, postupovať pri poskytnutí telocvične do nájmu podľa zákona o majetku obcí?

Poskytovanie dotácie k stravovaniu dieťaťa počas krízovej situácie

2.6.2020

Mgr. Jana Kochan

Je možné vyplácať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa rodičom detí s diétou? Ako postupovať pri deťoch, ktoré v z dôvodu uzatvorenej prevádzky neodobrali stravu?

Predaj obecnej nehnuteľnosti prostredníctvom realitnej kancelárie

29.5.2020

Mgr. Monika Ivanová

Starosta obce preferuje predaj rodinného domu vo vlastníctve obce realitnou kanceláriou. Je takýto postup v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení? Akú úlohu má v takom prípade obecné zastupiteľstvo?

Zabezpečenie údržby pieskoviska inou osobou

15.5.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Obec je vlastníkom bytového domu aj priľahlého pozemku. Ku každému vchodu patrí aj malé pieskovisko. Nájomcovia bytov majú záujem starať sa o pieskoviská sami, prostredníctvom svojho zástupcu, a to bezodplatne. Je možnosť uzatvorenia dohody s fyzickou osobou na tieto činnosti?

Úprava vzťahov ak obec nie je vlastník pozemku pod budovou

10.5.2020

Mgr. Jana Kochan

Obec vlastní budovu, ktorá bola postavená ešte v roku 1948 a ktorú obec získala bezodplatným prevodom v roku 2017. Obec túto budovu nevyužíva. Polovicu pozemku pod budovou nadobudol iný majiteľ ešte v roku 2016 a druhá polovica pozemku je nevysporiadaná. Majiteľ vysporiadanej časti trvá na tom, aby sa táto budova na jeho parcele buď zbúrala alebo mu odpredala. Aké možnosti má obec? 

Zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov od. 1.1.2020

4.5.2020

Mgr. Jana Kochan

Ako sa majú zverejňovať majetkové priznania verejných funkcionárov obce po novelizácii?

Zmeny verejnej obchodnej súťaže

31.3.2020

Mgr. Monika Ivanová

Obecné zastupiteľstvo schválilo podmienky verejnej obchodnej súťaže, v ktorých si vyhradilo oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť kúpnu zmluvu so žiadnym súťažiteľom, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhodnotenie ponúk. Po skončení termínu na podanie ponúk obec zvažuje, že odmietne všetky predložené ponuky. Je na to potrebné schválenie obecným zastupiteľstvom alebo postačuje oprávnenie v podmienkach súťaže, ktoré boli schválené obecným zastupiteľstvom a následne oznámenie súťažiacim?

Pozemkové spoločenstvo a konečný užívateľ výhod

27.1.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Pozemkové spoločenstvo nie je zapísané v registri partnerov verejného sektora. Je registrované na štatistickom úrade v registri organizácii a je vedené v registri pozemkových spoločenstiev. Aké má povinnosti z hľadiska konečných užívateľov výhod. Kde všade  má nahlásiť konečných užívateľov výhod a akým spôsobom?

Schvaľovanie nájomnej zmluvy medzi mestskou obchodnou spoločnosťou a mestom

17.1.2020

JUDr. Adriána Kováčová

V prípade ak mesto uzatvára nájomnú zmluvu ako nájomca, kde predmetom nájmu sú garáže vo vlastníctve obchodnej spoločnosti so 100%-nou majetkovou účasťou mesta, je potrebné takúto zmluvu schváliť na mestskom zastupiteľstve?

Predaj pohľadávok obce vymáhaných exekúciou?

18.12.2019

Mgr. Jana Kochan

Môže obec predať tretej osobe splatné pohľadávky, ktoré sú už niekoľko rokov neúspešne vymáhané súdnym exekútorom? 

Príspevok na činnosť v združení súčasťou poplatku za odpad?

25.11.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže obec započítať do výpočtu výšky poplatku za odvoz komunálneho odpadu, aj výdavky spojené s úhradou príspevku na činnosť združenia, v ktorom je obec na základe zmluvy na zber separovaného odpadu ? 

Upravenie podmienok poskytovania dávky hmotnej núdze obcou

13.11.2019

Mgr. Jana Kochan

Právny stav k 8.11.2019

Otázka: Môže si obec upraviť vo VZN bližšie podmienky poskytovania jednorazovej dávky hmotnej núdze, prípadne určiť vlastné kritériá pri posudzovaní nároku na jednorazovú dávku alebo určiť iné sociálne doplnkové dávky, napr. na stravovanie dôchodcov?

Vydržanie majetku obce

8.11.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

Je možné vydržať aj nehnuteľný majetok obce? Pokiaľ áno, súčasťou podkladov pre vydanie notárskej zápisnice či osvedčenia je aj potvrdenie obce o užívaní tohto majetku? Schvaľuje takéto vydanie potvrdenia obcou obecné zastupiteľstvo alebo to vydáva iba starosta? Čo by mala obec urobiť, keď takéto potvrdenie vydáva pre radového občana o pozemku inej fyzickej osoby, preukázať alebo podložiť nejaké takéto potvrdenie alebo je postačujúce pre obec znalosť pomerov či vyjadrenie občana?

Zánik daňového nedoplatku vs. osobný bankrot

6.11.2019

JUDr. Adriana Kovacova

Podľa § 85 ods. 4 daňového poriadku právo na vymáhanie daňového nedoplatku zaniká po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Kedy je možné odpísať pohľadávku z ukončeného osobného bankrotu? Dlh na nájomnom, pokuty a iné nezaplatené záväzky sa vymažú ako daňové nedoplatky?

Prenájom obecného pozemku poslancovi?

25.10.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Môže obec prenajať pozemok obce občianskemu združeniu, ktorého predseda je poslanec obecného zastupiteľstva? 

Úhyn psa a spôsob vrátenia pomernej časti dani za psa

24.9.2019

Mgr. Jana Kochan

Úhyn psa a spôsob vrátenia pomernej časti dani za psa

Forma cenníka prenájmu hnuteľných a nehnuteľných vecí

4.9.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

V akej forme zverejňuje obec cenník na prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce? Musí byť prenájom schválený zastupiteľstvom? Je obec limitovaná pri určení výšky nájomného?

Sprístupnenie neprávoplatného rozhodnutia o uložení pokuty

30.8.2019

Mgr. Jana Kochan

Sprístupnenie neprávoplatného rozhodnutia o uložení pokuty 

Schvaľovanie spôsobu prenechania majetku do nájmu pri osobitnom zreteli

9.8.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Kto môže rozhodnúť o spôsobe (forme) nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa?

Obstaranie služby v hodnote 10.000 Eur

19.7.2019

Mgr. Monika Ivanová

Aký je postup pri obstaraní poradenskej služby v sume 10.000,- Eur ročne, ak obec nemá schválené zásady hospodárenia s majetkom obce? Môže túto službu schváliť starosta alebo je potrebné uznesenie obecného zastupiteľstva?

Spoluposudzované osoby pri nájomných bytoch

18.7.2019

Mgr. Jana Kochan

Môže obec zakázať uznesením obecného zastupiteľstva držať psov v nájomných bytoch? Považuje sa plnoleté zaopatrené dieťa za člena spoločnej domácnosti, ak prevažnú časť v roku žije v inom meste alebo v zahraničí, avšak adresu trvalého pobytu má v nájomnom byte? Aký dokument je potrebné požadovať od manžela žiadateľky na preukázanie dosiahnutého príjmu z inej krajiny? 

Určenie cien pri prevode pozemkov hodných osobitného zreteľa vopred

18.7.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže obecné zastupiteľstvo stanoviť vo VZN fixné ceny za odpredaj obecných pozemkov v prípade prevodov z dôvodov hodných osobitného zreteľa vopred?

Oprava havarijného stavu školy

8.7.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Môže starosta odsúhlasiť opravu budovy školy v majetku mesta bez súhlasu obecného zastupiteľstva ak je stav budovy havarijný?

Postup pri uzatváraní zmluvy o budúcej zmluve

21.5.2019

Mgr. Monika Ivanová

Ako má obec postupovať ak chce uzavrieť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, pričom predmetom kúpy bude nehnuteľnosť vo vlastníctve obce? Môže budúci kupujúci používať predmetnú nehnuteľnosť v čase medzi uzavretím zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a uzavretím kúpnej zmluvy? Je potrebné schváliť zmluvu o budúcej zmluve a následne aj kúpnu zmluvu?

Finančná kontrola v malej obci

21.5.2019

Mgr. Jana Kolesarova

Kto má vykonať finančnú kontrolu pri zmluvách, ktoré uzatvára starosta malej obce s troma zamestnancami?

Možnosti spravovania obecných bytov

20.5.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Aké má obec možnosti pri zabezpečovaní starostlivosti o nájomné byty, ktoré obstarala s podporou dotácie na rozvoj bývania? Môže osoba vykonávajúca správu bytov uzatvárať nájomné zmluvy vo vlastnom mene?

Zastavenie dedičského konania a vymáhanie nedoplatku

3.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Ako má obec postupovať pri daňovom nedoplatku, ak bolo dedičské konanie zastavené z dôvodu nemajetnosti obyvateľa, pričom evidujeme, že tento vlastnil nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve s manželom?

Financovanie historickej pamiatky v súkromnom vlastníctve

29.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Ako môže obec prispieť k zveľadeniu historickej pamiatky - hradu, ktorý je vo vlastníctve súkromnej osoby?

Vymáhanie daňového nedoplatku dlžníka v konkurze

13.3.2019

Mgr. Jana Kolesarova

Otázka: Je obec povinná aj po vyhlásení konkurzu na vlastníka vyrubovať daň z nehnuteľností?

Spätná zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie?

15.2.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Obec je zriaďovateľom základnej školy s materskou školou ako rozpočtovej organizácie. Základná škola doručila obci v týchto dňoch žiadosť o úpravu rozpočtu k 31.12.2018. Je obecné zastupiteľstvo oprávnené schváliť spätne úpravu rozpočtu svojej rozpočtovej organizácii?

Sídlo firmy v sociálnom byte obce?

14.2.2019

Mgr. Monika Ivanová

Obec je vlastníkom bytov, ktoré postavila cez ŠFRB a prenajíma ich v súlade so zák. č. 443/2010 Z. z. Môže vyhovieť žiadosti nájomníka o zriadenie sídla firmy na adrese nájomného bytu? 

Cena pozemku obce zastavaného bytovým domom

7.2.2019

JUDr. Adriána Kováčová

Ako má obec postupovať pri predaji obecných pozemkov pod bytovkami vlastníkom bytov? Za akú cenu môže predať tieto pozemky? 

Zúčtovanie dotácie a dotácia na dobrovoľnícku činnosť?

14.12.2018

Mgr. Monika Ivanová

V akom čase a akým spôsobom má futbalový klub predložiť obci zúčtovanie k dotáciám, ktoré mu obec poskytla v priebehu roka? Môže klub vo vyúčtovaní dotácie uviesť, že ju použil na dobrovoľnícku činnosť? Akú evidenciu o tejto dobrovoľníckej činnosti musí viesť?

Opätovné uzavretie nájomnej zmluvy na poľnohospodárske pozemky

30.11.2018

g_Monika Ivanova

Môže obec prednostne prenajať poľnohospodársky pozemok tomu nájomcovi, ktorému končí nájomná zmluva a ktorý predložil návrh novej zmluvy? 

Vymáhanie pohľadávky po „oddlžení“ dlžníka súdom

30.11.2018

g_Monika Ivanova

Obec dostala uznesenie o oddlžení bývalého obyvateľa obce, ktorý má nezaplatenú daň z nehnuteľností. Exekučne sme pohľadávku nevymáhali, ani sme si ju neprihlásili do konkurzu. Konkurz bol zastavený kvôli nemajetnosti. Vzťahuje sa uznesenie o oddlžení na všetky pohľadávky všetkých veriteľov vzniknuté pred oddlžením aj keď neboli exekučne vymáhané ani prihlásené do konkurzu?

Schvaľovanie zmlúv o NFP bez spoluúčasti obce

27.9.2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Musí obecné zastupiteľstvo schvaľovať Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku aj bez finančnej spoluúčasti obce, pokiaľ sa jedná o rekonštrukciu majetku?

Športoviská mesta v správe neziskovej organizácie?

23.8.2018

Mgr. Monika Ivanová

Mesto zriadilo neziskovú organizáciu za účelom spravovania jej majetku. Ide o športové ihriská a k nim prislúchajúce nehnuteľnosti. Poverilo neziskovú organizáciu správou tohto majetku, ktorá prenajíma priestory alebo vyberá vstupné cez registračnú pokladnicu. Je uvedená forma správy majetku vhodná pre obec?

Nakladanie s prebytočným majetkom

27.7.2018

Mgr. Monika Ivanová

V prípade, že majetok bol VÚC vyhlásený za prebytočný a majetok chátra, môžeme pre jeho udržateľnosť do neho investovať finančné prostriedky? 

Vystavenie objednávky vs. bežné nákupy

13.7.2018

Mgr. Monika Ivanová

V akých prípadoch je povinnosťou obce vystaviť objednávku? Je povinnosťou vystaviť objednávku aj v prípade, že sa nakupuje tovar v kamennom obchode a ihneď sa uhradí platba v registračnej pokladni? Sú nejaké finančné obmedzenia? 

Schválenie správy požiarnej ochrany, správy o stave pohľadávok zastupiteľstvom?

8.6.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Je potrebné, aby mestská rada a mestské zastupiteľstvo bralo na vedomie či schvaľovalo správu o požiarnej a civilnej ochrane a správu o pohľadávkach za prenájom bytových a nebytových priestorov?

Schválenie záverečného účtu obce obecným zastupiteľstvom s výhradami

7.6.2018

g_Jana Kolesarova

Je prekročenie rozpočtu vo výdavkovej časti v rámci jednotlivých programov a podprogramov dôvodom na schválenie záverečného účtu s výhradou? 

Odpísanie pohľadávky zosnulého dlžníka bez majetku

25.5.2018

Mgr. Monika Ivanová

Môže mesto odpísať nedaňovú pohľadávku prihlásenú do dedičského konania na základe uznesenia súdu o zastavení konania o dedičstve (poručiteľ nezanechal žiadny majetok) bez toho, aby to bolo schválené mestským zastupiteľstvom? 

Prevod priľahlého pozemku bytového domu dodatočne

16.5.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Je obec povinná previesť vlastníctvo k priľahlému pozemku na žiadosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov do ich podielového spoluvlastníctva? V roku 1998 im mesto previedlo zastavaný pozemok a byty. Musí tento prevod vlastníctva odsúhlasiť obecné zastupiteľstvo?

Darovanie financií podnikateľovi

10.5.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Je možné poskytnúť finančný dar obcou fyzickej osobe – podnikateľovi na základe jeho žiadosti o finančný príspevok na rekonštrukciu kultúrneho domu v obci, ktorý je v majetku podnikateľa? Doteraz sme poskytovali len dotácie na konkrétny účel na základe uznesení obecného zastupiteľstiev, a tieto podliehali vyúčtovaniu v zmysle platného VZN.

Nespôsobilý nájomný byt a bytová náhrada

4.5.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Obec chce zrušiť nájomnú zmluvu k obecnému bytu a odstúpiť z dôvodu havarijného stavu bytu, pričom by chcela pristúpiť k oprave bytu. Je obec povinná zabezpečiť náhradné ubytovanie pre nájomcu?

Dodatočné doplnenie uznesenia o prevode nehnuteľnosti?

24.4.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Je možné previesť majetok obce na základe uznesenia, ktoré nemá vopred špecifikované náležitosti podľa listu vlastníctva tak, že sa v tomto uznesení vynechá voľné miesto (napr. číslo parcely, rozloha a pod.) a následne sa tieto nehnuteľnosti dopíšu?

Nahradenie vôle súdom a zverejnenie zmluvy

29.3.2018

Mgr. Monika Ivanová

Je potrebné zverejňovať zmluvu, pri ktorej bol nahradený súhlas obce rozhodnutím súdu a je prílohou rozsudku? 

Platenie preddavkov na online produkty

2.2.2018

JUDr. Henrieta Bicáková

Môže subjekt verejnej správy poskytovať preddavok (uhradiť preddavkovú alebo zálohovú faktúru) na odber online produktu (knihy, časopisy, newsletter a pod.) alebo na prístup k internetovému portálu bez toho, aby to bol vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté ?

Obce a oslobodzovanie od súdnych poplatkov

15.12.2017

JUDr. Martina Tomus Palušková

 Je obec oslobodená od súdnych poplatkov vo veciach vymáhania nedoplatkov na nájomnom a na poplatkoch súvisiacich s užívaním bytu a vo veciach exekúcií? 

Použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky

15.11.2017

GPL Miriama Draskovicova

Dokedy je možné použiť rezervný fond? Je možné jeho čerpanie aj po 31.8.? Je možné ho použiť na kapitálový výdavok, ktorý bol už aj zrealizovaný s tým, že obec by tento výdavok vykryla z rezervného fondu a finančne prostriedky, ktoré boli rozpočtovane na tento výdavok, by boli použité na iné neplánovane výdavky obce na základe zmeny rozpočtu?

Dodatočné schvaľovanie zmluvy zastupiteľstvom?

24.10.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Starosta obce podpísal s najúspešnejšími uchádzačmi vo verejnom obstarávaní zmluvy o dielo. Tieto zmluvy boli zverejnené, no neboli schválené obecným zastupiteľstvom.Je potrebné tieto zmluvy schváliť aj keď dodatočne na zastupiteľstve? Mali byť tieto zmluvy pred zverejnením tak ako ostatné schvaľované zastupiteľstvom?

Príspevky na opravu kostolov

7.9.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Môže obec poskytnúť materiálny alebo finančný príspevok na opravu alebo odstránenie havarijného stavu miestnych kostolov? Jeden z kostolov je kultúrnou pamiatkou. Obec nemá vytvorený fond pre historické pamiatky.


Darovanie majetku obce

19.6.2017

JUDr. Adriána Kováčová

Môže obec darovať svoj hnuteľný alebo nehnuteľný majetok?


Správa majetku obce neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby?

26.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Mesto zverilo správu majetku neziskovej organizácii formou odplatnej zmluvy o hospodárení s majetkom obce, ktorú založilo. Je takýto postup v súlade so zákonom o majetku obcí? Komu možno zveriť správu majetku obce? Uvedená nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti zabezpečovania bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Poskytnutie vozidla rozpočtovej organizácii na pracovnú cestu

19.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže obec poskytnúť zamestnancom rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce služobné motorové vozidlo obce na príležitostné pracovné cesty v týchto organizáciách?

Nájom obecného bytu

5.5.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Ako má postupovať obec ak chce prenajímať byt? Obec plánuje vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom bytu za minimálne také nájomné, aké je primerané v mieste obvyklom. Je nutne posudzovať aj príjem nájomcu?


Dostatočne určité vymedzenie predmetom nájmu

5.5.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

V základnej škole obce prenajímame niektoré triedy súkromnému školskému subjektu. Triedy sa každoročne menia, čím sa mení výmera prenajímaných priestorov. Je možné schváliť pri prenájme len sadzbu nájmu za 1 m2 bez uvedenia presnej plochy výmery prenajímaných priestorov (len všeobecným uvedením, že ide o priestory základnej školy)? 


Nakladanie s pozemkami v správe mestskej časti

5.5.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Môže mestská časť zverené pozemky od mesta prenajímať alebo zameniť aj bez aktívnej účasť hlavného mesta? Aké povinnosti v takomto prípade má mestská časť voči mestu?


Zberné nádoby na použité šatstvo s neznámym vlastníkom

16.1.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Ako má obec postupovať v prípade, že na jej území je umiestnená zberná nádoba na použité šatstvo, ktorá nemá známeho vlastníka?

Alkoholické nápoje ako náklady na reprezentáciu?

12.1.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Je možné zakúpiť a uplatniť do nákladov na reprezentáciu aj alkoholické nápoje?

Uchádzanie sa o dotácie príspevkovou organizáciou

4.11.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže o dotáciu z eurofondov alebo z iných fondov žiadať aj príspevková organizácia založená obcou? Čo sa stane s majetkom, ktorý príspevková organizácia obce získa z fondov? Nebude tým dotknuté ustanovenie zákona o tom, že príspevková organizácia nemôže mať vlastný majetok?

Oceňovanie pozemkov

4.11.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Mesto sa rozhodlo zaradiť do svojho majetku pozemky, u ktorých nie je možné zistiť ich pôvodnú cenu. Ako máme oceniť tieto pozemky, ak je pre nás znalecký posudok nákladný?

Ako má mesto postupovať ak sa zmení druh pozemku, ktorý je už ocenený a evidovaný v majetku mesta?

Prenájom trhového miesta obchodným centrom?

24.10.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže obchodné centrum prenajímať na verejnom priestranstve predajné stánky bez povolenia obce?

Doručenie cennovej ponuky do rúk starostu a uplynutie lehoty na doručenie

20.10.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Obec zverejnila na úradnej tabuli zámer predať svoj majetok formu priameho predaja. Forma doručenia cenových ponúk v zalepených obálkach bola na základe zverejneného zámeru buď osobne poštou.

Možno považovať doručenie ponuky starostovi obce (v lehote ale mimo obecného úradu), za doručené v lehote v súlade so zverejneným zámerom aj keď fyzicky starosta obce obálku doručil po lehote?

Zabezpečenie správy bytového domu

10.10.2016

Mgr. Matej Trnavský

Obec vlastní byty v bytových domoch. Aký je správny postup zabezpečenia správy jednotlivých bytov v bytových jednotkách, ktoré nie sú vo vlastníctve obce?


Priamy predaj majetku a neschválenie prevodu zastupiteľstvom

9.9.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Občan podal žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, pričom obecné zastupiteľstvo s predajom súhlasilo a ako spôsob predaja bol schválený priamy predaj. Po zverejnení zámeru a vyhodnotení ponúk, bola však víťazná ponuka iného uchádzača ako žiadateľa. Tomuto uchádzačovi však poslanci neschválili prevod pozemku.

Môžu poslanci obecného zastupiteľstva neschváliť konkrétny predaj konkrétnemu záujemcovi, keď predtým súhlasili s odpredajom?

Musia odôvodňovať uchádzačovi s najvyššou ponukou, prečo mu neschválili predaj?

Dodatočné schválenie rozpočtového opatrenia po vyhlásení VO

9.8.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže mesto obstarávať tovary a služby, v prípadoch kedy konkrétne obstaranie nie je zahrnuté v schválenom rozpočte? Čo v prípade, ak po obstaraní a dodaní tovaru alebo služby a nemožnosti od zmluvy odstúpiť alebo ju vypovedať (najmä zmluvy generované v elektronickom kontraktačnom systéme), mestské zastupiteľstvo neschváli rozpočtové opatrenie? Aká škoda hrozí mestu v prípade, že neuhradí čiastku za dodaný tovar alebo službu, pretože bude v rozpore so schváleným rozpočtom a aká sankcia hrozí mestu, ak túto čiastku uhradí aj napriek tomu, že ju nemá rozpočtovanú?

Prenájom nehnuteľnosti za 1 euro?

9.8.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže obec prenajať svoj nehnuteľný majetok aj za sumu 1 euro?

Stanovenie hodnoty majetku obce

9.8.2016

Mgr. Matej Trnavský

Obec chce predať alebo dať do nájmu pozemky. Na základe čoho má určiť cenu pozemkov ak nie je k pozemkom znalecký posudok? Existuje nejaký predpis k cenám pozemkov v intraviláne a extraviláne obce?


Dražobný poriadok obce

3.8.2016

Mgr. Matej Trnavský

V zmysle § 9a zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. jedným zo spôsobov predaja a prenájmu majetku obce je dobrovoľná dražba, pri ktorom sa postupuje podľa zákona o dobrovoľných dražbách. Má mesto povinnosť vydať dražobný poriadok pre predaj a prenájom majetku mesta a keď áno, či to má byť formou všeobecne záväzného nariadenia?

Zverejňovanie zoznamov „nedaňových“ dlžníkov

3.8.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

V akom rozsahu môže obec zverejniť zoznam dlžníkov v nájomných bytoch z hľadiska zachovania ochrany osobných údajov?

K špecifikácii kupujúceho pri prevode majetku obce

27.7.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Je možné v zámere prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa presne špecifikovať kupujúceho alebo je potrebné len zverejniť, že obec chce predať nehnuteľnosť na danej parcele z dôvodu, že ju nevyužíva, teda bez upresnenia subjektu, ktorému sa nehnuteľnosť predáva?

Ak sa nesmie uvádzať komu sa majetok na základe osobitného zreteľa predáva alebo prenajíma, aký je potom rozdiel medzi týmto spôsobom a priamym predajom, ak ide o majetok do 40 000 EUR a nejde o vylúčené osoby, ktorým sa takto majetok podľa zákona previesť nesmie.

Vysporiadanie práv k pozemkom pod cintorínom

8.7.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Ako má obec vysporiadať pozemky v súkromnom vlastníctve, na ktorých sa nachádza cintorín, ktorý obec získala do správy v rámci delimitácie?

Zverejnenie zámeru predať majetok obce v regionálnej tlači

23.5.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Obci vyplýva zo zákona o majetku obcí povinnosť zverejňovať zámer predať svoj majetok a jeho spôsob aj v regionálnej tlači. V našom ani v susedných okresoch nie sú vydávané noviny, ktoré by vyslovene spĺňali charakter regionálnej tlače. Všetky sú skôr lokálneho charakteru. Zámer predať alebo prenajať majetok, jeho spôsob a cenu zverejňujeme pravidelne v našom miestnom mestskom časopise, mesačníku, ktorý je distribuovaný do každej domácnosti mesta bezplatne.

Spĺňame zverejnením v miestnej tlači podmienku zverejnenia v regionálnej tlači?

Kto schvaľuje ukončenie nájmu dohodou?

16.5.2016

Mgr. Matej Trnavský

Ako je to s právomocou starostu/obecného zastupiteľstva pri žiadosti nájomcu nebytových priestorov obce o ukončenie nájmu dohodou? Je v takomto prípade nutné schválenie dohody obecným zastupiteľstvom?

Správa majetku obce obchodnou spoločnosťou

24.3.2016

JUDr. Adriána Kováčová

Mesto má uzatvorenú mandátnu zmluvu s obchodnou spoločnosťou, ktorá vykonáva činnosti pre prevádzkovanie nebytových priestorov polikliniky mesta, a taktiež ekonomické činnosti súvisiace s predmetom zmluvy. Všetky finančné operácie prebiehajú cez osobitný účet mesta. Je takto uzatvorená zmluva v súlade s § 6 ods. 1 v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí?

 

Prenechanie nehnuteľnosti obce do bezodplatného užívania

15.3.2016

JUDr. Adriána Kováčová

Môže obec uzatvoriť dohodu o užívaní pozemku vo vlastníctve obce s miestnou organizáciou bezodplatne (výpožičku)?

Postup obce pri vymáhaní pohľadávok obce

11.3.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Aký je postup obce, ak občan nereaguje na upomienky o zaplatení daní, nájomného, poplatkov za komunálny odpad a podobne?

Poplatok za obecnú televíziu a registračná pokladňa

19.2.2016

Mgr. Ivana Šivecová

Obchodná spoločnosť obce prevádzkuje káblovú televíziu na svojom území a pre svojich občanov. Poplatok je ročný a vyberá ho obchodná spoločnosť v hotovosti do pokladne cez príjmový pokladničný doklad. Nepodlieha tento poplatok pod príjmy, ktoré by sa mali vyberať cez elektronickú registračnú pokladnicu?

Stavba vo vlastníctve fyzickej osoby na pozemku obce

16.2.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Vlastník stavby nachádzajúcej sa na pozemku obce neplatil obci nájomné za užívanie pozemku. Môže takéhoto vlastníka obec vyzvať na jej odstránenie ak obec potrebuje daný pozemok na rozvoj obce pre určený projekt?

Povinnosť mať rokovací poriadok a zásady hospodárenia obce

5.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Je povinnosťou obce mat schválený rokovací poriadok a zásady hospodárenia s majetkom obce, alebo sa môže riadiť len zákonnou úpravou?

 

Podnájom prenajatého pozemku obcou

26.1.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Ako má postupovať obec pri prenájme pozemku, ktorý už má obec v nájme? V nájomnej zmluve je zadefinované, že nájomca nie je oprávnený prenajatý pozemok prenajímať inej právnickej alebo fyzickej osobe bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa.

Prenechanie majetku obce do nájmu poslancovi mesta

13.1.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Mesto má uzatvorenú nájomnú zmluvu na dobu určitú s nájomníčkou poslankyňou mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo na základe žiadosti nájomcu o predĺženie nájmu schválilo predĺženie nájmu na dobu určitú. Akou formou môžeme predĺžiť nájom?  

Odpredaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa

8.1.2016

Mgr. Ivana Šivecová

Obec chce odpredať pozemok majiteľovi susedného pozemku. Môže ho odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa? Ak je možné odpredať pozemok touto formou, tak za akú cenu?

Nájom majetku obce manželovi poslankyne obecného zastupiteľstva

9.12.2015

Mgr. Matej Trnavský

Manžel poslankyne obecného zastupiteľstva má z minulého obdobia s obcou uzatvorenú nájomnú zmluvu. Obec vzhľadom na viaceré dodatky k nájomným zmluvám o nájme ( aj s inými nájomníkmi) potrebuje prijať nové nájomné zmluvy. Manželka je poslankyňou obecného zastupiteľstva prvé volebné obdobie. Nebude možné považovať uzatvorenie novej nájomnej zmluvy za konflikt záujmov?

Poistenie obce a starostu za spôsobenú škodu

3.12.2015

JUDr. Adriána Kováčová

Pri uzatváraní poistnej zmluvy týkajúcej sa poistenia zodpovednosti za škodu starostu sa poistenie vzťahuje na zodpovednosť právnickej osoby za škody spôsobené inému porušením právnej povinnosti v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom poisteného a zodpovednosť poisteného – štatutárneho zástupcu subjektu územnej samosprávy za škody spôsobené inému porušením právnej povinnosti v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom poisteného. Môže obec hradiť takéto poistenie starostu? 

Zrušenie zásad hospodárenia starostom?

2.10.2015

Mgr. Matej Trnavský

Aká je možnosť zrušenia zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti starostom, ktoré sú schválené vo forme všeobecne záväzného nariadenia?

Účinnosť zmluvy pri prevode nehnuteľnosti podľa Občianskeho zákonníka vs. podľa Katastrálneho zákona

25.9.2015

Mgr. Matej Trnavský

Obec prevádza nehnuteľný majetok obce. Je potrebné do zmluvy dávať ustanovenie § 47a OZ o účinnosti zmluvy, keďže vklad do katastra je účinný až rozhodnutím katastra? Kedy bude teda zmluva účinná?

 

Zavkladovanie predaja majetku obce po viacerých rokoch

11.9.2015

Mgr. Matej Trnavský

Občan má riadnu kúpno-predajnú zmluvu s obcou na pozemok, kde kúpnu cenu aj riadne vyplatil. Uvedená zmluva je z roku 2008, zmluva však nebola zavkladovaná. Medzitým sa zákon zmenil a pre zápis do KN je potrebný i znalecký posudok a iný postup pri zápise ako v roku 2008. Ako má obec postupovať vo veci vyššej ceny a tiež vo veci vkladu do katastra?

Zásady hospodárenia s majetkom obce a nakladanie s majetkom voči tretím osobám

10.9.2015

Mgr. Matej Trnavský

Má obec možnosť zakomponovať do Zásad ustanovenia o tom, že obec má záujem o priamy prenájom konkrétnych voľných nebytových priestorov za najmenej také nájomné, aké je v tom čase a na tom mieste obvyklé, s presným uvedením minimálnej výšky nájomného za m2 a rok, príp. s inými obmedzeniami? Je možné, aby obecné zastupiteľstvo dalo v Zásadách vopred súhlas na priamy prenájom nebytových priestorov vopred neidentifikovanému úspešnému uchádzačovi, ktorý splní v Zásadách definované podmienky. Dal by sa takýto súhlas v Zásadách akceptovať ako alternatíva uznesenia? Ako má obec zdokladovať, že prenajíma priestory za najmenej také nájomné, aké je v tom čase a na danom mieste obvyklé?

Predaj majetku obce po neúspešnej verejnej súťaži

21.8.2015

Mgr. Matej Trnavský

Obec vyhlásila verejnú obchodnú súťaž na nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce. Obecné zastupiteľstvo schválilo podmienky a určilo najnižšiu sumu predaja. Do súťaže sa nikto neprihlásil. Ako má obec ďalej postupovať, môže znížiť cenu za predaj pozemku, príp. predať pozemok záujemcovi, ktorý má záujem ho kúpiť za nižšiu cenu?

 

Nájomné byty obce a tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv

6.8.2015

Mgr. Matej Trnavský

Obec má postavené bytové domy, kde do dnešného dňa nie je tvorený fond opráv už v trvaní 9 rokov. Je v novostavbe povinnosť platiť fond opráv, môže si obec spätne nárokovať od nájomcov platbu do fondu opráv? V zmluvách nebola určená lehota ukončenia zmluvy, sú zmluvy medzi obcou a nájomcami platné iba 3 roky?

Vstup na pozemok so stĺpom verejného osvetlenia z dôvodu porúch a nastavení

19.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Majiteľ pozemku, na ktorom stojí stĺp elektrického vedenia s verejným osvetlením a príslušným rozvádzačom, bráni obci k prístupu aj v prípade poruchy, či potreby údržby a nastavovania spínacích hodín. Žiadna zmluva ani vecné bremeno na daný problém neboli v minulosti zrealizované. Ako je potrebné postupovať v danom prípade?


Dotácie z kapitálového rozpočtu

4.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Môže obec poskytnúť dotáciu z kapitálového rozpočtu, z kapitálových výdavkov pre organizáciu, ktorá si za tú dotáciu kúpi traktor? Doteraz sme poskytovali dotácie len z bežného rozpočtu.

Výkon priebežnej finančnej kontroly pri každej finančnej operácii?

15.5.2015

Mgr. Matej Trnavský

Obec vykonáva priebežnú finančnú kontrolu pri každej finančnej operácii. Je takýto postup správny?

Výška nájmu vs. znížená kvalita predmetu nájmu obce

13.5.2015

Mgr. Matej Trnavský

Obec prenajíma nehnuteľnosť nájomcovi na dobu určitú. Nájomná zmluva obsahuje klauzulu o prispievaní nájomcu na údržbu. Údržbu vykonáva nájomca na náklady obce. Okrem toho nájomca je zaviazaný finančne sa na údržbe podieľať. Nájomca priestory využíval v plnom rozsahu pričom tvrdil, že suterénne priestory sú vlhké, majú plesne a nedajú sa využívať. Požiadal obec o zníženie nájmu o priestory ktoré nevyužíva, avšak obec žiadosti nevyhovela. Následne dokumentoval navlhnutie suterénu spodnou vodou a inicioval mimosúdnu dohodu. Je obec povinná nájom za nepoužívané priestory odpustiť? Môže obec v dôsledku zmenených pomerov odstúpiť od zmluvy a na prevádzky schopné priestory vypísať výberové konanie? Existuje iné riešenie pre obec?

Schvaľovanie nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

7.5.2015

Mgr. Matej Trnavský

Podľa ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu. Aký je postup pri tomto procese?

Predbežná finančná kontrola pri platbách v hotovosti

7.5.2015

Mgr. Matej Trnavský

Pri výbere daní z nehnuteľnosti, resp. iných správnych poplatkov, ktoré sú uhrádzané v hotovosti do pokladne obecného úradu a vystavuje sa príjmový pokladničný doklad, kde sa umiestňuje pečiatka o vykonanej predbežnej kontrole? Na platobný výmer alebo na príjmový pokladničný doklad?


Kúpa vybranej nehnuteľnosti obcou

9.4.2015

Mgr. Matej Trnavský

Ako má obec postupovať pri nákupe nehnuteľnosti ak má obec záujem o konkrétnu nehnuteľnosť? Ako určiť cenu, prípadne môže obec dať na vlastné náklady vypracovať znalecký posudok alebo môže nakúpiť za trhovú cenu?

Bezodplatný prevod pozemkov neznámych vlastníkov na obec?

24.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Môže obec požiadať Slovenský pozemkový fond o bezplatný prevod pozemkov neznámych vlastníkov v intraviláne alebo extraviláne obce? Ak áno, podľa ktorého zákona?

Povinnosť administratívnej finančnej kontroly financií poskytnutých obcou

19.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Má mesto povinnosť vykonať administratívnu kontrolu kontrolovanej osoby v prípadoch poskytovania finančných príspevkov alebo dotácií z vlastných zdrojov na účely jednorázovej dávky v hmotnej núdzi občanom, dotácie poskytnuté právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom, na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ako aj poskytnutie štipendia študentom podľa VZN? Ako v skutočnosti treba vykonať administratívnu kontrolu kontrolovanej osoby, čo všetko má obsahovať výstup z tejto kontroly, teda správa alebo návrh správy v prípade nedostatkov?

Prenechanie užívania majetku obce inej osobe bez právneho titulu

17.2.2015

JUDr. Adriána Kováčová

V obci funguje futbalový klub ako občianske združenie. Tento klub používa pre svoje účely budovu na ihrisku a celý športový areál. Budova je vo vlastníctve obce a neexistuje žiadna zmluva o používaní. Je potrebné aby prebehlo verejné obstarávanie alebo je možnosť osobitného zreteľa alebo je aj iná možnosť?

Zameranie finančnej kontroly v obci vykonávanej Najvyšším kontrolným úradom SR

13.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Ktoré finančné položky môže kontrolovať Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky v obci?

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

23.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Obecné zastupiteľstvo má na svojom zasadnutí schvaľovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Jedna skupina poslancov je presvedčená, že zásady sa majú schvaľovať vo forme uznesenia obecného zastupiteľstva a druhá skupina poslancov naopak tvrdí, že zásady je potrebné schváliť vo forme všeobecne záväzného nariadenia. V akej forme má obecné zastupiteľstvo schváliť zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, aby boli v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení?

 

Predĺženie nájmu nebytových priestorov uzatvoreného na dobu určitú

23.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Obec prenajíma podnikateľovi nebytové priestory. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu určitú. Je možné pred uplynutím dohodnutej doby zmluvu predlžiť alebo je potrebné znovu uskutočniť výber nájomcu?

Bezodplatný prevod majetku na obec

15.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Ako je to s nadobúdaním majetku (bezodplatný prevod pozemku na obec) obcou. Je potrebné osobitné schvaľovanie obecným zastupiteľstvom alebo splniť nejaké iné povinnosti?

 

Odpísanie majetku z účtovníctva obce po koncoročnej inventarizácii

9.12.2014

Ing. Peter Hennel

Môže sa navrhnutý majetok po koncoročnej inventarizácii odpísať z fyzického stavu a z účtovníctva po podpísaní protokolu na vyradenie starostom obce alebo uznesením obecného zastupiteľstva alebo až po jeho fyzickej likvidácii? 

Chybné označenie prevádzaného majetku v uznesení obecného zastupiteľstva

19.11.2014

Mgr. Matej Trnavský

Obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer na odpredaj parciel formou priameho predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Omylom však žiadateľ vo svojej žiadosti uviedol chybné číslo parcely a nesprávne číslo tak bolo uvedené aj na zámere na odpredaj majetku a rovnako aj obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní schválilo prevod parcely s chybným číslom. Ako máme postupovať?

Vyvlastnenie pozemkov pod miestnou komunikáciou

14.10.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ako má postupovať obec v prípade vyvlastnenia súkromných pozemkov pod miestnou komunikáciou do vlastníctva obce? Komunikácia bola vybudovaná obcou pred 40 -timi rokmi a je ako miestna komunikácia využívaná aj v súčasnej dobe. Je súčasťou Územného plánu obce a technickej evidencie pozemných komunikácií (pasport).

 

K povinnostiam obce pri odstraňovaní kalamitného dreva

7.8.2014

Mgr. Veronika Tóthová

Ako máme postupovať pri likvidácií kalamitného dreva, keď nás o spracovanie požiadal vlastník. K žiadosti o spracovanie kalamitného dreva doložil list vlastníctva a katastrálnu mapu. Ako má v takomto prípade obec postupovať?

 

Prenájom obecného pozemku pod reklamné zariadenie

30.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

Podnikateľ si chce postaviť reklamné zariadenie na pozemku obce. Môže s ním obec uzatvoriť nájomnú zmluvu  a  určiť výšku nájmu, ktorú bude platiť?  Je obec oprávnená prenajímať majetok? 

Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly

21.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

Pripravujeme smernicu o vykonávaní predbežnej finančnej kontroly pre obce, kde pracujú okrem starostu dvaja zamestnanci. Z ostatných protokoloch NKÚ vyplýva, že starosta ako vedúci orgán verejnej správy by nemal vykonávať predbežnú finančnú kontrolu ani v prvej a ani druhej fáze.

Keď jedna pracovníčka má personalistiku, mzdy, účtovníctvo, majetok, rozpočet a jeho plnenie, agendu škôl a školských zariadení a druhá pracovníčka má správu registratúry, správu daní, register obyvateľstva, voľby, vedenie pokladnice ako by mali participovať na vykonávaní predbežnej finančnej kontroly a aké úkony by mali mať v poverení?

Prevod pozemku obce na majiteľov bytového domu, ktorý je na ňom postavený

30.4.2014

Mgr. Matej Trnavský

Majitelia bytového domu, ktorý je postavený na obecnom pozemku, by chceli tento pozemok od obce odkúpiť. Ako má obec pri predaji pozemku postupovať?

Vymáhanie sankčného úroku z omeškania

23.4.2014

Mgr. Matej Trnavský

Obec je prenajímateľom nájomných bytov. Je ich vlastníkom a spláca úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. S nájomcami má uzatvorené platné nájomné zmluvy, v ktorých je aj ustanovenie, že prenajímateľ môže vyrubiť sankčný úrok 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, nájomné platia mesačne, splátku nájomného sme dali do konca príslušného mesiaca. Vypočítali sme sankčný úrok neplatičom rozhodnutím. Máme problém, čo uviesť do rozhodnutia časť poučenie o rozklade, či je možné proti tomuto rozhodnutiu sa odvolať a či je preskúmateľné súdom.

Prevod majetku obce zámenou

21.3.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ako má obec postupovať v prípade zámeny pozemkov v konkrétnom prípade, kde žiadateľ o zámenu požaduje zámenu pozemku vo vlastníctve obce z dôvodu, že na pozemku sú umiestnené prečerpávacie šachty, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa?

 

Prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa osobe, na ktorú obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom

7.3.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môže obec previesť vlastníctvo svojho majetku na fyzickú osobu uvedenú v ustanovení § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa?

Možnosť využitia § 9a ods. 8 písm. b) Zákona o majetku obcí pri prevode pozemku

28.2.2014

Mgr. Matej Trnavský

Osoba blízka podľa § 9a ods.6 písm. g) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) vlastní rodinný dom v obci a má záujem odkúpiť pozemok v tesnej blízkosti vedľa rodinného domu, ktorý je susediacim pozemkom s pozemkom vo vlastníctve obce (rodinný dom tvorí hranicu s pozemkom obce ).

Je možné tento prípad posúdiť ako prevod na základe výnimky v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) Zákona o majetku obcí? V akom prípade je možné aplikovať toto ustanovenie?

Sankcie (zmluvné pokuty) v zmluvách

17.1.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je obec povinná uplatňovať sankcie, ktoré sú v zmluve vymedzené a vymáhať ich od druhej zmluvnej strane za porušenie zmluvných ustanovení?

 

Nájom hrobových miest

16.1.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je nutné postupovať pri nájme hrobových miest podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ?

 

Zámena pozemkov medzi obcou a treťou osobou

2.12.2013

Mgr. Matej Trnavský

Obyvateľ obce požiadal obec o zámenu pozemku. Ktorými ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí sa obec riadi pri zámene pozemkov?


Následky neschválenie návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

8.11.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Má nedodržanie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva (neschválenie programu) vplyv na platnosť právneho úkonu vykonaného na podklade uznesenia obecného zastupiteľstva prijatého na tomto zasadnutí? 

Schválenie zriadenia vecného bremena k nehnuteľnosti a súhlas zastupiteľstva

28.10.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príspevok sa zaoberá podmienkami, za akých obecné zastupiteľstvo je oprávnené schvaľovať zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti vo vlastníctve obce. 

Uplatnenie predkupného práva obcou

4.10.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príklad z praxe sa zaoberá podmienky, za akých obec môže ako spoluvlastník uplatniť zákonné predkupné právo na spoluvlastnícky podiel k veci. 

Sistačné právo starostu a povinnosť podpísať schválenú zmluvu

16.9.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Je starosta povinný podpísať zmluvu, ktorá bola schválená uznesením, ktorého vykonateľnosť pozastavil? 

Upustenie obce od vymáhania pohľadávky

2.8.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príklad z praxe sa zaoberá otázkou, či môže obec upustiť od vymáhania pohľadávok a za akých podmienok.

Nájomné byty a finančná zábezpeka

4.7.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ako postupuje obec v prípade ak uzatvára nové zmluvy o nájme na obdobie 3 rokov? Je potrebné k tejto zmluve uzatvoriť aj novú zmluvu o finančnej zábezpeke, ktorá je momentálne určená zákonom č. 443/2010 Z. z. vo výške 6 mesačného nájomného?

Započítanie peňažnej pohľadávky náhrady škody vs. vyrubená daň

21.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Je možné podľa §580 a nasl. Občianskeho zákonníka jednostranne započítať peňažnú pohľadávku občana z titulu náhrady škody s peňažnou pohľadávkou mesta voči daňovníkovi z titulu vyrubenej dane z nehnuteľnosti?

Ukladanie povinností tretím osobám v Zásadách hospodárenia s majetkom obcí

19.4.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Je možné uložiť v Zásadách hospodárenia s majetkom obce povinnosť tretej osobe? 

Kúpa obecného pozemku starostom obce

11.4.2013

Mgr. Matej Trnavský

Môže obec previesť vlastníctvo svojho majetku na fyzickú osobu starostu obce? 

Neobjednané tovary a služby a právne následky

9.4.2013

Mgr. Igor Šumichrast

V poslednej dobe sa čoraz častejšie vyskytujú prípady, keď podvodné firmy vymáhajú od samospráv peniaze za fiktívne zmluvy o poskytnutých službách. Ako má obec v takýchto prípadoch postupovať?

Parkovisko a jeho vlastníctvo

25.3.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Koho možno považovať za vlastníka parkoviska? Má na určenie vlastníctva parkoviska vplyv aj stavebno-technické riešenie parkoviska? 

Povinnosti obce vykonávať zimnú údržbu komunikácie, ktorej nie je vlastníkom

15.2.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príklad z praxe sa zaoberá povinnosťou obce vykonávať zimnú údržbu na komunikáciách, ktorých nie je vlastníkom.

Využívanie pozemnej obecnej komunikácie zamedzené treťou osobou osadením rampy

12.2.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Tretia osoba znemožnila používanie verejnej pozemnej komunikácie iným subjektom s výnimkou firmy ABC , s. r. o., a to osadením zvislej dopravnej značky B1 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch a osadením rampy.

1. Je obec/mesto oprávnené využívať cestu, ktorú tretia osoba zablokovala?

2. Je stavba rampy a osadenie zvislej dopravnej značky v súlade s platnými právnymi predpismi?

3. Akým spôsobom sa obec/mesto môže voči osobe, ktorá osadila rampu, brániť a ako postupovať?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (60)

Právo na odpočítanie DPH zaplatenej za práce na komunálnej ceste v prospech obce

25.9.2020

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Malacky z 2.8.2019 - Pojem „dôvod hodný osobitného zreteľa“ pri prevode majetku obce

14.8.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Ústavný súd SR z 3.5.2017 - Ochrana vlastníctva nadobudnutého v dobrej viere

11.6.2020

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 17.6.2019 - K obohateniu vlastníka stavby postavenej na cudzom pozemku

29.5.2020

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra v Michalovciach z 4.9.2019 - Nemožnosť zveriť rozhodovanie o nakladaní s majetkom mestskej rade alebo komisii v zásadách hospodárenia

13.3.2020

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd SR z 12.12.2018 - Zmluvná voľnosť vlastníkov pozemku vs. predkupné právo štátu

6.3.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Najvyšší súd ČR z 21.3.2001 - Nemožnosť domáhania sa vlastníckeho práva diela subdodávateľom

14.2.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Najvyšší súd SR z 27.4.2016 - Práva prenajímateľa bytu v rámci konania o bytovej náhrade

7.2.2020

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Partizánske z 26.4.2018 - Náležitosti uznesenia o prevode majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

13.12.2019

Mgr. Jana Kochan

Okresná prokuratúra Partizánske z 12.10.2018 - Prevod obecného pozemku družstvu z dôvodov hodných osobitného zreteľa

13.12.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Partizánske z 14.9.2018 - Obligatórne obsahové náležitosti uznesenia obecného zastupiteľstva o prevode nehnuteľnosti

5.12.2019

Mgr. Jana Kochan

Okresná prokuratúra Partizánske z 24.4.2018 - Náležitosti uznesenia o predaji majetku osobitným zreteľom

29.11.2019

Mgr. Monika Ivanová

Krajská prokuratúra Prešov z 10.12.2018 - Povinnosť obce prenechať nehnuteľnosť do nájmu až na základe výsledkov súťažného konania

19.11.2019

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd SR z 28.6.2017 - Priznanie nároku na bytovú náhradu

16.11.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Rimavská Sobota z 17.5.2018 - Vklad vecného bremena bez akceptácie aktuálneho geometrického plánu

15.11.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 29.11.2018 - Vzdanie sa predkupného práva vs. prehlásenie v konaní

25.10.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Partizánske z 14.9.2018 - Identifikácia prevádzaného pozemku v uznesení

13.9.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 13.10.2009 - Zmluvná pokuta ako samostatný majetkový nárok

16.8.2019

Mgr. Monika Ivanová

Krajská prokuratúra Prešov z 25.9.2018 - K špecifikácii osobitného zreteľa pri prevode obecného majetku

4.7.2019

Mgr. Monika Ivanová

Krajská prokuratúra Prešov z 27.8.2018 - K prenechávaniu nebytového priestoru obce do nájmu

21.6.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Partizánske z 14.9.2018 - K náležitostiam uznesenia o predaji obecného pozemku

24.5.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Trebišov z 19.7.2018 - K povinným náležitostiam uznesenia OZ o majetkovoprávnom úkone

23.5.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 17.2.2016 - K platnosti právneho úkonu rozhodovaní o nakladaní s majetkom obce orgánmi obce

7.5.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Prešov z 29.11.2018 - K nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia z dôvodu neoprávneného užívania pozemku zastavaného miestnou komunikáciou vo vlastníctve obce

3.4.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Okresná prokuratúra Partizánske z 24.4.2018 - K schvaľovaniu prevodu nehnuteľného majetku obce

29.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 30.5.2018 - K aktívnej vecnej legitimácii správcu majetku obce na podanie žaloby na náhradu škody

18.2.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Levice z 14.3.2018 - K forme určenia cien za služby poskytnuté obcou

11.1.2019

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd Nitra z 19.1.2018 - K prípadom hodným osobitného zreteľa

12.10.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 28.2.2018 - Úradná povinnosť obce/mesta zisťovať naplnenie účelu prevodu majetku obce/mesta

15.8.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Trenčín z 14.12.2016 - Protest prokurátora proti VZN- K úprave nakladania s majetkom, ktorý nie je v správe obce

15.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 28.9.2016 - K zániku nájmu hrobového miesta

8.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Topoľčany z 25.10.2016 - K úprave sadzobníka obcou formou VZN

8.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom z 2.12.2016 - Protest proti uzneseniu obecného zastupiteľstva- K povinnosti vopred zverejniť zámer o prevode majetku

25.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom z 30.11.2016 - Protest prokurátora proti uzneseniu obecného zastupiteľstva- K potrebe vyhotovenia znaleckého posudku pri predaji majetku obce

27.10.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Košice - okolie z 15.5.2017 - Protest prokurátora proti uzneseniu, ktorým sa schválila koncesná zmluva

6.10.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 14.5.2009 - K náležitostiam uznesenia o schválení zmluvného prevodu majetku obce

21.7.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Bratislava IV z 4.5.2016 - Protest prokurátora proti uzneseniu - právomoc vo veciach nakladania s majetkom

17.2.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Najvyšší súd SR z 25.2.2016 - Prechod majetku štátu na obce

6.6.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 29.1.2008 - Majetkovoprávne úkony obce a vôľa obce

13.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 8.1.2015 - Oprávnenie rozhodovať o majetkovom právnom úkone

12.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

Krajský súd Banská Bystrica z 15.6.2015 - Schvaľovanie právneho úkonu nájmu zastupiteľstvom

7.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Humenné z 27.4.2015 - Protest prokurátora proti uzneseniu , ktorým mestské zastupiteľstvo uložilo mestskému úradu vypísať verejnú obchodnú súťaž na zbúranie bytového domu

19.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom z 5.5.2015 - Povinnosť postupovať podľa zákona o majektu obcí pri nakladaní s majetkom obce

3.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Topoľčany z 12.6.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o zásadách predaja a nájmu nehnuteľného majetku

24.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 1.1.2002 - K majetkovoprávnym úkonom obce

18.11.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 4.6.2009 - Náležitosti uznesenia obecného zastupiteľstva o prevode majetku obce

18.11.2014

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 1.7.2014 - Predaj cenných papierov vo vlastníctve mesta

9.10.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 16.6.2008 - Zásady hospodárenia s majetkom obce

20.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR - Náhrada škody spôsobená na vozidle pri dopravnej nehode

20.12.2013

Michaela Uhrinová

Okresná prokuratúra Bratislava IV z 25.10.2011 - Predaj majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže

15.8.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves z 1.2.2011 - Protest prokurátora proti uzneseniu o odpustení nedoplatkov na nájomných bytoch

26.7.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves z 1.2.2011 - Protest prokurátora proti uzneseniu, ktorým OZ schválilo odpredaj garáže starostovi obce

26.7.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Okresná prokuratúra Lučenec z 2.11.2010 - proti uzneseniu o odpredaji nehnuteľností a pozemkov

21.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR - Vzťah starostu obce a obecného zastupiteľstva pri rozhodovaní o nakladaní s majetkom

24.4.2013

Michaela Uhrinová

Najvyšší súd SR - Súhlas obce so zmluvou o nájme nebytových priestorov

22.4.2013

Michaela Uhrinová

Ústavný súd ČR z 12.4.2001 - K zmenkovému ručeniu obce

11.10.2012

Ústavný súd ČR

Najvyšší súd SR z 26.5.2009 - K prevodu nehnuteľného majetku obce

11.10.2012

Najvyšší súd SR

Najvyšší súd SR z 11.8.2009 - Absencia uznesenia obecného zastupiteľstva pri prevode nehnuteľného majetku

9.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 2.4.2009 - K prevodu nehnuteľného majetku obce

9.10.2012

NS SR

Najvyšší súd SR z 29.9.2011 - Prevody nehnuteľného majetku obce

8.10.2012

Mgr.Dagmar Haňdiaková

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (19)

NKÚ protokol z 6.12.2019

6.12.2019

Administrátor

NKÚ protokol z 10.8.2018

10.8.2018

Administrátor

NKÚ protokol z 8.6.2018

8.6.2018

Administrátor

NKÚ protokol z 25.5.2018

25.5.2018

Administrátor

NKÚ protokol z 3.5.2018

3.5.2018

Administrátor

NKÚ protokol z 27.4.2018

27.4.2018

Administrátor

NKÚ protokol z 29.9.2017

29.9.2017

Administrátor

NKÚ protokol z 15.7.2016

15.7.2016

Administrátor

NKÚ protokol z 1.7.2016

1.7.2016

Administrátor

NKÚ protokol z 3.6.2016

3.6.2016

Administrátor

NKÚ protokol z 27.5.2016

27.5.2016

Administrátor

NKÚ protokol z 20.5.2016

20.5.2016

Administrátor

NKÚ protokol z 6.5.2016

6.5.2016

Administrátor

NKÚ protokol z 29.4.2016

29.4.2016

Administrátor

NKÚ protokol z 22.4.2016

22.4.2016

Administrátor

NKÚ protokol z 1.4.2016

1.4.2016

Administrátor

NKÚ protokol z 11.3.2016

11.3.2016

Administrátor

NKÚ protokol z 4.3.2016

4.3.2016

Administrátor

NKÚ protokol z 17.2.2016

17.2.2016

Administrátor

Register pojmov (2)

Majetok

Zákonná definícia:
Veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce zákona o majetku obcí alebo ktoré nadobudne obec do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe zákona o majetku obcí alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou činnosťou.

Správa majetku obce

Zákonná definícia:
Súhrn oprávnení a povinností správcu alebo mestskej časti k tej časti majetku, ktorú im obec zverila do správy alebo ktorú správca nadobudol vlastnou činnosťou.