Majetok

Samosprávne celky a nimi zriadené organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech ich rozvoja, v prospech ich občanov ako aj v prospech ochrany a tvorby životného prostredia a zároveň sú povinné svoj majetok zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (14)

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení Zákon č. 583/2004 Z. z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávyv platnom znení Zákon č. 357/2015 Z. z.o finančnej kontrole a audite v platnom znení Zákon č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v platnom znení Zákon č. 527/2002 Z. z.o dobrovoľných dražbách v platnom znení Zákon č. 523/2004 Z. z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v platnom znení Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní v platnom znení Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci Zákon č. 71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 327/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v súvislosti so štátnou podporou nájomného bývania Vyhláška č. 492/2004o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v platnom znení Vyhláška č. 263/2018 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení

Právne predpisy v príprave (2)

Zmeny v ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

17.6.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 14.06.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v platnom znení (ďalej len „návrh zákona“). Návrhom zákona sa ustanovuje právny rámec pre manažovanie porastov drevín rastúcich mimo lesa na poľnohospodárskej pôde. Ustanovuje sa možnosť nariadiť alebo povoliť odstránenie drevín rastúcich na poľnohospodárskej pde mimo lesa na pozemkoch, ktoré nemajú charakter lesného porastu.

Regulácia cien nájmu vo verejnom sektore

11.6.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 10.06.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky o regulácii cien nájmu vo verejnom sektore. Cieľom navrhovanej vyhlášky je snaha zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť existujúcich nájomných bytov, ktorých obstaranie bolo zabezpečené z verejných zdrojov a sú vo vlastníctve štátu, vyšších územných celkov a obcí súčasne so zachovaním sociálnej funkcie takto regulovaného nájomného.

Dôvodové správy (10)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (23)

Štátna pomoc a jej uchopenie samosprávou

27.11.2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Štátna pomoc je oblasťou práva, ktorá často zostáva na okraji záujmu samospráv. Ide pritom o súbor pravidiel, ktorých porušenie môže mať pre obce a mestá závažné právne a ekonomické dôsledky, nehovoriac o zodpovednosti orgánov obce za prípadný rozpor právnych úkonov obce so zákonom.

Novela zákona o lesoch

22.11.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

S účinnosťou od 01.01.2020 sa mení zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Prinášame prehľad niektorých zmien, ktoré prináša. 

Prebytkári na trhoviskách a možnosti zneužívania ich postavenia

7.10.2019

Mgr. Jana Kochan

Podmienky predaja výrobkov na trhových miesta upravuje zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (ďalej len „zákon o podmienkach predaja“). 

Dotácie samosprávy vs. neúplne údaje v registri MNO

14.8.2019

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok približuje možnosti obce overiť rozsah zapísaných údajov o subjekte tretieho sektora v registri mimovládnych neziskových organizácií a na základe uvedeného zistenia poskytnúť resp. neposkytnúť tomuto subjektu dotáciu z rozpočtu obce.

Vymáhanie pohľadávok pri exekúciách zastavených zo zákona

8.8.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Automatické zastavenie starých exekúcií sa dotkne veľkého množstva oprávnených. Uvedené sa tak dotkne aj obcí, ak vymáhajú svoje pohľadávky prostredníctvom súdneho exekútora. Starou exekúciou je taká exekúcia, ktorá bola začatá pred 1. aprílom 2017 a je vedená podľa predpisov účinných do 31. marca 2017. 

Zodpovednosť za škodu a náhrada nákladov za odstránenie stromov v ochrannom pásme lesa

29.7.2019

Mgr. Jana Kochan

Obce sú často krát vlastníkmi lesných pozemkov, súčasťou ktorých je aj lesný porast (les). Z titulu vlastníctva pre obce vyplývajú nie len práva ale aj povinnosti, či už voči svojmu majetku alebo iným osobám. 

Crowdfunding ako forma financovania pre obce a mestá

15.5.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Crowdfunding predstavuje alternatívny spôsob získavania finančných prostriedkov od neurčitého okruhu osôb na realizáciu konkrétneho projektu. Európska komisia používa pracovnú verziu definície crowdfundingu, v zmysle ktorej pod týmto pojmom rozumie „otvorenú výzvu verejnosti, typicky uskutočnenú prostredníctvom internetu, financovať špecifický projekt.“

K povinnej pravidelnej kontrole detských ihrísk

18.4.2019

Mgr. Jana Kolesarova

Do 1.4.2019 sa na bezpečnosť detských ihrísk a ich zariadení vzťahovala osobitná právna úprava, a to nariadenie vlády SR č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia (ďalej len „Nariadenie“), ktoré odkazovalo na osobitné technické normy, ako napr. STN EN 1176 - 7, ktorá upravuje návod na inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku detských ihrísk.

Podpora sociálnych podnikov zo strany obcí

3.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Pre dosiahnutie čo najlepšieho sociálneho výsledku je potrebná spolupráca a podpora medzi subjektmi verejného, súkromného a tretieho sektora. V odbornom článku prinášame informácie o možných spôsoboch podpory sociálnych podnikov zo strany obce.

Úvaha či schvaľovať prevody z dôvodu hodného osobitného zreteľa naraz alebo oddelene

11.1.2018

Mgr. Ing. Miroslav Zuberec

Článok sa zaoberá postupom obce pri prevode majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (pre zjednodušenie sa uvažuje len o prevode nehnuteľnosti), kedy sa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o majetku obcí“) prevod neuskutoční na základe verejnej obchodnej súťaže, dobrovoľnou dražbou alebo priamym predajom. 

Nová právna úprava platobných rozkazov II.

16.1.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tejto druhej časti odborného článku je dokončiť novú právnu úpravu platobných zákonov, zavedenú novým zákonom o upomínacom konaní. 

Nová právna úprava platobných rozkazov I.

12.1.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na novú možnosť podávania návrhov na vydávanie platobných rozkazov aj v rámci tzv. upomínacieho konania, teda nielen podľa všeobecnej právnej úpravy danej v ustanovení § 265 a nasl. zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný súdny poriadok v platnom znení. 

Úroky z omeškania v obchodnoprávnych vzťahoch

30.1.2015

Mgr. Veronika Tóthová

Úroky z omeškania predstavujú príslušenstvo k pohľadávke, ktoré veriteľovi patrí priamo zo zákona. V súčasnosti je výška úrokov z omeškania osobitne upravená pre občianskoprávne vzťahy a obchodnoprávne vzťahy. V obchodnoprávnych vzťahoch je pre určenie úrokov z omeškania kľúčová právna úprava v § 369 Obchodného zákonníka.

Ako stanoviť platby za služby poskytované obcou - VZN či smernica?

27.2.2014

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku Vám prinášame informácie k tomu, ako správne ustanoviť platby (úhrady)za prenájom majetku obce alebo za služby poskytované fyzickým a právnickým osobám obcou. 

Nájom majetku obce priamym spôsobom

24.5.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Odborný článok sa zaoberá postupom obce pri prenechávaní majetku obce do nájmu priamym spôsobom. 

Štátna pomoc pri predaji nehnuteľností samosprávou (Časť III.)

22.5.2013

JUDr. Peter Rohál

V predchádzajúcich dvoch príspevkoch boli pri predaji nehnuteľností opísané požiadavky na splnenie povinností podľa Oznámenie Komisie o prvkoch štátnej pomoci pri predaji pozemkov a budov verejnoprávnymi orgánmi (97/C 209/03).

Dopady rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie týkajúce sa predaja nehnuteľného majetku samosprávy určitým osobám a ukladanie „sociálnej povinnosti“

13.5.2013

JUDr. Peter Rohál

Súdny dvor Európskej únie rozhodoval o výklade práva Európskej únie pokiaľ ide o predaj nehnuteľného majetku samosprávy len určitej kategórii obyvateľov a ukladanie „sociálnej povinnosti“ developerom a stavebníkom 

Štátna pomoc pri predaji nehnuteľností samosprávou (Časť II.)

29.4.2013

JUDr. Peter Rohál

Prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce sa musia vykonať podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vyššie územné celky musia vykonať prevody vlastníctva nehnuteľného majetku podľa zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. 

Štátna pomoc pri predaji nehnuteľností samosprávou (Časť I.)

19.4.2013

JUDr. Peter Rohál

V mnohých prípadoch v posledných rokov Európska komisia vyšetrovala predaje pozemkov a budov vo vlastníctve samospráv, aby zistila, či sa pri nich nevyskytol prvok štátnej pomoci v prospech kupujúcich.

Štátna pomoc a pravidlo de minimis

27.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Právnym predpisom upravujúcim štátnu pomoc je zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Uzatváranie nájomných zmlúv k bytom vo vlastníctve obce a notárske zápisnice

22.2.2013

JUDr. Martina Palušková

Nájomcovia bytov vo vlastníctve obce si nie vždy plnia svoje povinnosti týkajúce sa platenia nájomného a ďalších úhrad spojených s užívaním bytu. 

Predaj majetku obce spôsobom priameho predaja

23.1.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Prinášame Vám odborný článok, ktorý sa venuje téme priameho predaja majetku obce.

Možnosti obmedzenia správy obce

8.10.2012

JUDr. Peter Vachan

Zákon o rozpočtových pravidlách pozná 2 možnosti obmedzenia správy obce:

  1. Ozdravný režim
  2. Nútená správa
Odborné stanoviská (18)

Usmernenie k prevodom majetku obcí č. 2/24

6.2.2024

Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

Predmetom usmernenia je ustanoviť jednotný postup okresných úradov, katastrálnych odborov pri rozhodovaní o návrhu na vklad vlastníckeho práva, ak je prevodcom nehnuteľnosti obec/mesto, v súvislosti so zmenou zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako aj v súvislosti so zastupovaním starostu/primátora obce pri podpisovaní zmluvy o prevode vlastníckeho práva.

Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR k výstavbe, rekonštrukciám stavieb

15.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 08.06.2022 vláda SR vzala na vedomie predložený materiál Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov.

Metodické usmernenie - Prípady nepodliehajúce pravidlám v oblasti štátnej pomoci

10.6.2021

Protimonopolný úrad SR

Metodické usmernenie vydal Protimonopolný úrad SR v decembri 2019. Pravidlá štátnej pomoci sa vzťahujú len na podniky v zmysle čl. 107 ods. 1 ZFEÚ, t. j. subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť bez ohľadu na právne postavenie a spôsob financovania. Klasifikácia subjektu ako podniku sa vždy týka konkrétnej činnosti. Subjekt vykonávajúci hospodársku a nehospodársku činnosť sa pokladá za podnik len v súvislosti s vykonávaním hospodárskej činnosti. Hospodárskou činnosťou je každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu. Pri posudzovaní opatrenia pomoci v prospech podnikov nie je podstatné, akou formou sa pomoc plánuje poskytnúť, ale splnenie kumulatívnych podmienok stanovených v článku 107 ods. 1 ZFEÚ nazývaných aj „test štátnej pomoci“.

Metodické usmernenie k pomoci deminimis

27.11.2020

Protimonopolný úrad SR

Článok 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) definuje štátnu pomoc ako pomoc poskytovanú v akejkoľvek forme členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi.

Pravidlá štátnej pomoci sa vzťahujú len na podniky v zmysle čl. 107 ods. 1 ZFEÚ, t. j. subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť bez ohľadu na právne postavenie a spôsob financovania. Klasifikácia subjektu ako podniku sa vždy týka konkrétnej činnosti. Subjekt vykonávajúci hospodársku a nehospodársku činnosť sa pokladá za podnik len v súvislosti s vykonávaním hospodárskej činnosti. Hospodárskou činnosťou je každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu.

Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci

27.11.2020

tím isamosprava.sk

Vzhľadom k dopadom COVID19 na hospodárstva krajín, boli upravené aj podmienky štátnej pomoci Európskou komisiou. Poskytujeme materiály, ktoré boli zverejnené a je potrebné sa nimi riadiť.

Metodické usmernenie k finančnej kontrole

15.10.2019

Ministerstvo financií SR

Usmernenie pre obce pri nakladaní s majetkom vo vlastníctve obcí

4.3.2019

Ministerstvo financií SR

V záujme zjednotenia postupov pri prevode vlastníctva a prenájmu majetku obcí vypracovalo Ministerstvo financií SR metodické usmernenie k nakladaniu s majetkom obcí podľa zákona o majetku obcí v znení účinnom k 1.7.2009.


K rozsahu preukazovania osobného postavenia osôb, ktorých kapacity uchádzač využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti

5.10.2016

Úrad pre verejné obstarávanie

Prinášame Vám výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie č. 8/2016 k rozsahu preukazovania osobného postavenia osôb, ktorých kapacity uchádzač využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti. 

Metodický pokyn k ukladaniu a zverejňovaniu dokumentov v Registri účtovných závierok

16.4.2014

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Metodické usmernenie k § 23a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

16.4.2014

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Opatrenie MF SR - postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého do sústavy podvojného účtovníctva pre príspevkové organizácie obce alebo VÚC, ak nepodnikajú

31.10.2012

Ministerstvo financií Slovenskej republiky


Opatrenie MF SR k zhromažďovaniu údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

26.10.2012

MF SR

MF SR vydalo opatrenie, ktorým sa stanovuje postup pri zhromažďovaní informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.

Metodické usmernenie k aplikácii opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje postup pri predkladaní informácií potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

26.10.2012

MF SR

MF SR vydalo metodické usmernenie, ktorým sa nahrádza Metodické usmernenie MF SR z 29. novembra 2010 č. MF/28090/2010-31 k postupu pri aplikácii § 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.

Metodické usmernenie MFSR k postupu účtovania rozpočtových výdavkov v samospráve

11.10.2012

MF SR

Ministerstvo financií SR vydalo metodické usmernenie k postupu účtovania rozpočtových výdavkov v samospráve.

Metodické usmernenie MFSR k postupu účtovania rozpočtových príjmov v samospráve

11.10.2012

MF SR

Ministerstvo financií SR vydalo metodické usmernenie k postupu účtovania rozpočtových príjmov v samospráve.

Opatrenie MF SR, ktorým ustanovuje druhovú klasifikáciu, organizačnú klasifikáciu a ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie v platnom znení

26.9.2012

MF SR

Na základe § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy vydalo Ministerstvo financií SR opatrenie č. MF/010175/2004-42.

Metodická príručka o ozdravnom režime a nútenej správe obce

26.9.2012

MF SR

Ministerstvo financií SR vydalo v záujme jednotnej aplikácie § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy informačný materiál pre obce pri zabezpečovaní povinností obce počas hospodárenia v ozdravnom režime a nútenej správe.

Analýza financovania poskytovateľa sociálnych služieb, ktorým je nezisková organizácia zriadená/ založená obcou

14.9.2012

Alexandra Vicova

Akým spôsobom sú financovaní poskytovatelia sociálnych služieb zriadení/ založení obcami ako neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby?

Prípadové štúdie (220)

Konanie konateľa obecnej s.r.o. v rozpore s odbornou starostlivosťou

19.6.2024

JUDr. Helena Laposová

Konateľ obecnej spoločnosti s ručením obmedzeným vkladá na účet spoločnosti financie v hotovosti a následne si ich vyberá ako vrátenie pôžičky prevodom na svoj účet alebo na účet manželky. Obecná s.r.o. má neustále finančné problémy. Ako môže obec zabrániť takémuto konaniu, ak konateľ aj po upozornení bude v tom pokračovať?

Správa nájomných bytov obce vykonávaná zamestnancom obce

17.5.2024

JUDr. Monika Ivanová

Ak obec nemá zriadenú rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu za účelom správy obecných nájomných bytových domov, môže poveriť správou zamestnanca obce? Môže takúto činnosť vykonávať zamestnanec aj na základe dohody o pracovnej činnosti? Je potrebné, aby mal zamestnanec osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 246/2015 Z. z. a bol zapísaný v zozname správcov?

Zmena podnájomníka - dcérskej spoločnosti alebo organizačnej zložke

10.5.2024

JUDr. Helena Laposová

Príspevková organizácia mesta prenechala cez obchodnú súťaž nebytové priestory obchodnej spoločnosti. Je možné dodatkom k podnájomnej zmluve zmeniť osobu nájomcu – na inú obchodnú spoločnosť (dcérsku spoločnosť), ktorej jediným spoločníkom je súčasný podnájomník? Je možné prenajať tento priestor organizačnej zložke súčasného podnájomníka?

Umiestňovanie plagátov na obecnom majetku na reklamné účely

7.5.2024

JUDr. Helena Laposová

Obec prenechala do správy nehnuteľný majetok obce na základe zmluvy o hospodárení neziskovej organizácii zriadenej obcou. Nezisková organizácia obdržala žiadosť o nájom výkladu v nebytovom priestore za účelom umiestnenia reklamy žiadateľa. Ako má obec postupovať pri prenechaní výkladu do nájmu? Akým spôsobom máme stanoviť výšku nájomného?

Zmena podnájomcu

29.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Mesto poskytlo priestory do nájmu svojej príspevkovej organizácii, tá ich ďalej poskytla do podnájmu obchodnej spoločnosti. Je možná zmena podnájomníka formou dodatku alebo musí prebehnúť celý výberový proces podľa zákona o majetku obcí?

Navýšenie ceny majetku v prípadoch HOZ

22.4.2024

JUDr. Monika Ivanová

Môžu poslanci pri prevode nehnuteľnosti v prípadoch hodných osobitného zreteľa, kedy bola všeobecná hodnota určená znaleckým posudkom, túto cenu uznesením navýšiť?

Usmernenie katastra pri nakladaní s majetkom obce vs. povinné obsahové náležitosti VZN

16.4.2024

JUDr. Martina Tomus Palušková

Je nad rámec zákona ak usmernenie Úradu katastra žiada, aby pri úkonch voči okresným úradom obsahom uznesenia o nakladaní s majetkom obce bol aj link na zásady hospodárenia alebo zásady hospodárenia ako celok?

Nájom poľnohospodárskej pôdy a zákon o majetku obcí

11.4.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Nájomca poľnohospodárskej pôdy doručil mestu žiadosť o pokračovanie v nájme poľnohospodárskeho pozemku. Akým spôsobom má mesto pristúpiť k ďalšiemu prenájmu poľnohospodárskej pôdy? Má postupovať podľa zákona o majetku obcíMôže použiť HOZ ak prenájom poľnohospodárskej pôdy nemá uvedený v zásadách hospodárenia ako dôvod HOZ?

Predaj v súťaži a nižšia cena majetku ako v znaleckom posudku

9.4.2024

JUDr. Helena Laposová

V prípade ak obec predáva majetok v rámci verejnej obchodnej súťaže a dá vypracovať znalecký posudok na všeobecnú hodnotu majetku, môže v podmienkach verejnej obchodnej súťaže stanoviť nižšiu cenu majetku ako je všeobecná hodnota podľa znaleckého posudku? Ak áno musí toto zníženie odôvodniť?

Nové povinnosti pri prevode majetku obce a smernica katastra

14.3.2024

JUDr. Martina Tomus Palušková

Úrad geodézie a katastra vydal smernicu USM UGKK SR2/2024 zo dňa 25.1.2024, ktorou sa stanovuje jednotný postup pri rozhodovaní o návrhu na vklad vlastníckeho práva, ak je prevodcom nehnuteľnosti obec/mesto, v súvislosti so zmenou zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. V prípade potvrdenia o zverejnení zámeru, je potrebné priložiť potvrdenia z každého zverejnenia, keďže zverejňujeme na 4 miestach – CUET, úradná tabuľa, web, a pod.? Čo sa týka priloženia Zásad hospodárenia alebo odkazu na Zásady hospodárenia, stačí odkaz na webovú stránku alebo je potrebné uviesť link ?

Obmedzená platnosť uznesenia o prevode majetku

28.2.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Je možné, aby obec pri majetkovom prevode prijala uznesenie s časovo obmedzenou platnosťou, t. j., že ak kupujúci do 6 mesiacov nevykoná právne úkony k prevodu nehnuteľnosti, uznesenie sa uplynutím tejto doby ruší?

 

Predaj obecného majetku za inú cenu ako dohodnutú v zmluve

30.1.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Obec uzatvorila nájomné zmluvy k nehnuteľnostiam, v ktorých je ustanovené, že nájomca má právo po skončení nájmu odkúpiť nehnuteľnosť, a to za cenu špecifikovanú v zmluve, ktorá nebola stanovená znalcom.

Zároveň však platí zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ktorý určuje postupy nakladania s majetkom. Môže obec predať nehnuteľnosti za cenu uvedenú v zmluve, hoci táto nie je cenou trhovou a nebola určená znalcom?

Povinnosť hlavného kontrolóra kontrolovať prevody nehnuteľného majetku obce nad 20 000 eur

15.1.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Je hlavný kontrolór obce povinný vykonať kontrolu prevodu nehnuteľného majetku obce podľa § 18 ods. 1 písm. i) zákona o obecnom zriadení, ak obec jedným právnym úkonom – kúpnou zmluvou - previedla viacero obecných nehnuteľností, z ktorých hodnota žiadnej neprevýšila 20 000 eur, avšak súhrnne hodnota majetku prevádzaného na základe tejto kúpnej zmluvy túto sumu prevýšila?   

Neuplatnenie prednostného práva k hrobovému miestu

4.1.2024

JUDr. Monika Ivanová

Nájomca hrobového miesta zomrel a osoby, ktoré majú prednostné právo na nájom tohto miesta, odmietli prednostné právo využiť, pričom nájomné za hrobové miesto je zaplatené na niekoľko rokov vopred. Ako má obec ako prevádzkovateľ pohrebiska v tomto prípade postupovať?

Schválenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zastupiteľstvom?

21.12.2023

JUDr. Helena Laposová

Musí byť zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnych služieb predložená obecnému zastupiteľstvu na schválenie?

Fond prevádzky, údržby a opráv v bytovom dome a jeho použitie pre iné domy

8.12.2023

JUDr. Helena Laposová

Obec má vo vlastníctve viacero bytových domov, ktoré spravuje správca (nezisková organizácia mesta). Každý bytový dom má zriadený samostatný fond. Môže správca použiť finančné prostriedky z fondu jedného bytového domu do fondu druhého bytového domu? Išlo by o presun financií z fondu medzi bytovými domami, ktoré sú vo vlastníctve jedného vlastníka.

Súhlas zastupiteľstva pri zriaďovaní vecného bremena

27.11.2023

JUDr. Henrieta Bicáková

Je potrebný súhlas obecného zastupiteľstva k tomu, aby bolo zriadené vecné bremeno na pozemkoch obce, t. j. obec by bola povinná z vecného bremena?

Správa bytového a nebytového majetku a nezisková organizácia zriadená mestom

16.11.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

Mesto založilo neziskovú organizáciu, ktorá slúži na poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti správy bytového a nebytového fondu. Máme pochybnosti, či tieto činnosti nie sú komerčnými a či ich môže vykonávať nezisková organizácia. Aké sú možnosti neziskovej organizácie v tejto oblasti?

 

Odkúpenie pohľadávky podnikateľa a započítanie voči záväzku obce?

15.11.2023

JUDr. Diana Horňáková

Podnikateľský subjekt A ponúkol obci svoju pohľadávku voči podnikateľskému subjektu B, ktorú vymáha súdnou cestou. Obec by tak získala pohľadávku, ktorú by si mohla započítať s časťou záväzku za realizované stavebné práce.

Je možné prevziať pohľadávku inej osoby a vykonať právny úkon zápočtu, prípadne jednostranný zápočet len zo strany obce?

Vybudovanie cesty v inom katastri a zaradenie do pasportu miestnych komunikácii

9.11.2023

Mgr. Igor Šumichrast

Obec potrebuje dopojiť svoju miestnu komunikáciu na súkromnú cestu, ktorá sa ale nachádza v inom katastri. Pozemky pod touto plánovanou komunikáciou sú v registri „E“. Pokiaľ by obec vykúpila pozemky a na týchto vybudovala novú asfaltovú cestu, je možné takúto cestu v cudzom katastri zapísať do pasportu miestnych komunikácií obce?

Prevod a nájom majetku obce po novele zákona o majetku obcí

7.9.2023

JUDr. Diana Horňáková

Odborný článok prináša informácie o rozsiahlej novele zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí k novele, ktorá nadobudne účinnosť 01.11.2023 so špecifickým zameraním na možnosť obce previesť alebo prenajať majetok inak ako vykonaním obchodnej verejnej súťaže, dražby alebo priameho predaja.

 

Predaj nehnuteľnosti v rozpočtovom provizóriu

4.7.2023

JUDr. Monika Ivanová

Môže obecné zastupiteľstvo predať obecný pozemok počas rozpočtového provizória?

Zmena zásad hospodárenia po vyhlásení výberového konania na nájom majetku

22.6.2023

Mgr. Helena Laposová

Zastupiteľstvo vyhlásilo výberové konanie na prenájom obecných pozemkov na dobu neurčitú, zásady hospodárenia však umožňovali v tom čase iba dobu určitú. Zásady hospodárenia boli po vyhlásení výberového konania zmenené, umožnili uzavretie zmlúv na dobu neurčitú. Je schválená zmluva podľa nových zásad platná a v súlade so zákonom?

Predaj bytového domu obce s prenajatými bytmi

16.6.2023

JUDr. Veronika Gvušč

Mesto je vlastníkom bytového domu v ktorom sú byty, ktoré prenajíma. Na liste vlastníctva je uvedený bytový dom ako celok, nie sú v ňom uvedené samostatné byty. Nájomcovia nepožiadali do 31.12.2016 ale ani po tomto dátume o prevod bytov do ich vlastníctva. Môže mesto odpredať bytový dom ako celok tretej osobe postupom podľa § 9a ods.1 písm. a ) alebo písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov? Čo ak by zároveň požiadali o prevod vlastníctva bytov nájomcovia? 

Nepovolenie organizovania tanečnej zábavy vs. predmet činnosti usporiadateľa

16.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Môže obec nepovoliť organizovanie tanečnej zábavy v kultúrnom dome obce z dôvodu, že usporiadateľ - právnická osoba obce nemá takúto činnosť v predmete činnosti, prípadne neuzavrieť nájomnú zmluvu s takýmto usporiadateľom?

Schválenie umiestnenia elektrickej prípojky na obecnom pozemku zastupiteľstvom

8.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Je v kompetencii obecného zastupiteľstva schvaľovať uloženie elektrickej prípojky, ktorá má byť na obecnom pozemku alebo má viesť cez obecný pozemok?

Nájomná zmluva medzi obcou a "vlastnou" s.r.o. vs. povinné úhrady z nájomného

8.12.2022

Mgr. Helena Laposová

Mesto má zriadenú s.r.o. so 100 % majetkovou účasťou, s ktorou má uzavretú nájomnú zmluvu. Môže obchodná spoločnosť požadovať od mesta ako prenajímateľa, aby v nájomnej zmluve presne identifikovalo položky, resp. činnosti (napr. údržba miestnych komunikácii, zelene, rekonštrukcia majetku s pod.), ktoré bude z vyplateného nájomného financovať?

Povinnosť obce odpredať byt nájomcovi

25.11.2022

Mgr. Helena Laposová

Doterajší nájomca si podal žiadosť o odpredaj bytu do jeho vlastníctva za regulovanú cenu. Je mesto v tomto prípade povinné postupovať v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a byt odpredať za regulovanú cenu?

Právomoc starostu dodatkovať zmluvu schválenú zastupiteľstvom

22.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Môže dodatok k nájomnej zmluve schválenej uznesením obecného zastupiteľstva každoročne uzatvárať starosta obce bez súhlasu obecného zastupiteľstva, ak výška nájmu určená v dodatku je každoročne iná? Zmluvné strany dohodli výšku nájmu najviac do výšky ročných odpisov majetku.

Náhrada škody z rezervného fondu obce

8.8.2022

Mgr. Helena Laposová

Obec pri výstavbe kanalizácie poškodila miestnu komunikáciu, ktorá je vo vlastníctve VÚC. Obec je povinná uhradiť náklady na jej opravu. Ako má obec postupovať pri financovaní? Ide o bežné výdavky alebo o kapitálové výdavky? Je možné uvedené výdavky uhradiť z rezervného fondu?

Zmena zmluvy z verejného obstarávania a výpočet ceny podľa metodiky ministerstva dopravy?

2.8.2022

JUDr. Henrieta Bicáková

Môže obec aplikovať metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 22/2022 na zmluvu o dielo, ktorej predmetom je výstavba bytov? Uzatvoreniu zmluvy o dielo predchádzalo verejné obstarávanie v roku 2019.

Škoda spôsobená spadnutým stromom pri ceste

29.6.2022

JUDr. Monika Ivanová

Je obec zodpovedná za škodu na motorovom vozidle, ktoré prechádzalo po ceste I. triedy v intraviláne obce a počas toho spadol na toto vozidlo strom, ktorý rástol pri ceste?

Povinnosť tvorby fondu rozvoja bývania

23.5.2022

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Je povinnosťou obce tvoriť fond rozvoja bývania?

Darovanie auta obecnou s. r. o. obci

20.5.2022

Mgr. Helena Laposová

S.r.o. založená obcou zakúpila osobné motorové vozidlo, ktoré chce darovať obci. Aký orgán spoločnosti musí rozhodnúť o darovaní auta obci? Musí darovaciu zmluvu schváliť aj obecné zastupiteľstvo? Je potrebný znalecký posudok na určenie ceny automobilu?

Uzavretie nájomnej zmluvy na poľnohospodársky pozemok s doterajším nájomcom

11.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Je možné, aby poľnohospodárska pôda obce bola obhospodarovaná naďalej regionálnymi poľnohospodármi, aj napriek skutočnosti, že finančná ponuka nájomného nebude najvýhodnejšia ? Môže obec v rámci obchodnej verejnej súťaže uprednostniť tých uchádzačov, ktorí vedia preukázať oprávnenie na prístup k poľnohospodárskej pôde?

Uzavretie zmluvy o používaní poľovníckeho revíru s vybraným poľovníckym združením

6.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Akým spôsobom môže mesto uzatvoriť zmluvu o používaní poľovníckeho revíru s vybraným poľovníckym združením, napriek tomu, že má vyššiu cenovú ponuku od iného poľovníckeho združenia? Môže s poľovníckym združením uzavrieť zmluvu aj obchodná spoločnosť s predmetom činnosti obhospodarovanie lesov, lesných pozemkov, ktorej jediným spoločníkom je mesto, ak má predmetné pozemky v užívaní na základe nájomnej zmluvy s mestom?

Účasť poslancov pri preberaní majetku mesta po skončení nájmu

3.5.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Mesto ako prenajímateľ z dôvodu skončenia nájomnej zmluvy preberalo predmet nájmu - pozemok. O účasť na preberaní pozemku prejavili záujem aj dvaja poslanci mestského zastupiteľstva, ktorých do areálu konateľ nájomcu nevpustil. Majú poslanci právo na účasť pti týchto úkonoch?

Zverenie obecného automobilu občanom obce

7.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Obec vlastní motorové vozidlo, ktoré by mali šoférovať dvaja občania obce, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s obcou. Na základe akého titulu môžu tieto osoby vykonávať túto činnosť?

Rekonštrukcia podzemnej stavby na pozemku mesta

29.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Mesto je vlastníkom pozemku, na ktorom je postavená podzemná garáž s garážovými boxami. Na streche objektu je zriadený kynologický park. Vlastníkovi garáže začala zatekať strecha, ktorej opravou sa môže poškodiť majetok mesta na streche. Aké práva a povinnosti má mesto ako vlastník pozemku a aké vlastník garáže pri ochrane svojho majetku?

Prenájom služobného bytu školy zamestnancovi

14.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Škola chce prenajať služobný byt v budove školy špeciálnemu pedagógovi. Byt v kolaudačnom rozhodnutí  nie je zapísaný, avšak je zakreslený vo výkresoch. Kolaudačným rozhodnutím ale škola nedisponuje. Ako má škola postupovať, aby mohla byt prenajať ako služobný?

Protipožiarne opatrenia v domovoch dôchodcov

8.2.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Vyplýva sociálnym zariadeniam pre seniorov zo stavebného zákona resp. z iných zákonov povinnosť nainštalovať elektronické protipožiarne systémy, aby sa vyhli požiarom? Resp. aké ochranné zariadenia by pomohli eliminácii požiarov?

Rozdelenie zisku v obecnej s.r.o.

12.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Zásady o nakladaní s majetkom obce stanovujú, že zastupiteľstvo schvaľuje ročnú účtovnú závierku spolu s rozdelením zisku obecnej s. r. o. Starosta uvedené nechce rešpektovať, argumentuje, že on jediný zastupuje obec na valnom zhromaždení. Kto má rozhodnúť o rozdelení zisku?

Zníženie nájmu vs. poskytnutie štátnej pomoci

23.12.2021

Mgr. Helena Laposová

Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie nájmu pre obchodnú spoločnosť, v ktorej mesto nefiguruje ako vlastník. Mohlo by ísť v tomto prípade o štátnu pomoc? Aké ďalšie kroky by malo mesto vykonať v tomto štádiu schválenia zámeru na zníženie nájmu v súvislosti ak ide o štátnu pomoc ?

 

Refakturácia nákladov za odťah majiteľovi vozidla

23.12.2021

Mgr. Helena Laposová

Mesto zabezpečilo odťah vozidla - vraku z verejného priestranstva. Za odťah bola mestu odťahovacou spoločnosťou vystavená faktúra. Je potrebné, aby mesto následne vystavilo faktúru majiteľovi vozidla? Ako vymôcť od majiteľa vozidla zaplatenie za odťah auta?

Určenie výšky nájomného pri obecných nájomných bytoch

24.11.2021

Mgr. Helena Laposová

Kto určuje výšku nájomného pri obecných/mestských nájomných bytoch?

Predaj mostu obce bez stavebného povolenia

27.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Obci bola doručená žiadosť o odpredaj mostu, ktorý vedie ponad tok, kde sú rodinné domy. Most postavil jeden z vlastníkov rodinného domu v danej lokalite (nie na svojom pozemku) pred 40rokmi bez stavebného povolenia. Je nejaká možnosť a postup žiadosti vyhovieť a most odkúpiť?

Prehľad majetkových priznaní starostov

26.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Mestu bola doručená žiadosť  podľa infozákona, v ktorej žiadajú o sprístupnenie všetkých dostupných majetkových priznaní primátorov/primátoriek mesta od roku 2004. Je mesto povinné tieto informácie sprístupniť?

Termín splatenia úveru obce na bežné výdavky z dôvodu pandémie

19.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Podľa zákona č. 67/2020 Z. z. môže obec počas obdobia pandémie až do 31. 12. 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov aj návratné zdroje financovania.  Ak obec čerpala úver na úhradu bežných výdavkov v roku 2021, je nutné takýto úver na bežné výdavky splatiť do konca roka 2021 v nadväznosti na ustanovenie § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.?

Fyzické osoby ako partneri RPVS pri kúpe nehnuteľnosti

12.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Sú fyzické osoby povinné byť zapísané v Registri partnerov verejného sektora, ak obchodná spoločnosť mesta (účasť 100%) predáva nehnuteľnosť vo verejnej obchodnej súťaži a výherným záujemcom sú fyzické osoby (manželia), pričom ponúkaná cena prevyšuje sumu 100.000 eur bez DPH?

Prenajatie telocvične školy pre mládežnícky športový klub

8.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Mesto na tréningy pre športové kluby mládeže využíva telocvičňu ZŠ zriadenej mestom. Boli dohodnuté tréningové dni a hodiny so športovými klubmi. Je v tomto prípade potrebné vykonať prenájom na základe verejnej súťaže, dražby alebo priamym prenájmom?

Zrušenie trvalého pobytu v nájomnom byte bývalému manželovi

25.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Môže obec ako ohlasovňa zrušiť trvalý pobyt v nájomnom byte na návrh vlastníka? Nájomca chce zrušiť trvalý pobyt bývalému manželovi, s ktorým ale nie  je uzatvorená nájomná zmluva. Aké úkony musí nájomca vykonať, aby obec ako vlastník podala návrh do ohlasovne pobytu?

Údržba zelene nachádzajúcej sa na štátnych pozemkoch v intraviláne obce

24.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Kto sa má starať o údržbu stromov v intraviláne mesta, ak sa stromy nachádzajú pri štátnej komunikácii (nie sú oddelené ani chodníkom) a stromy sú vysadené aj na pozemkoch mesta aj na pozemkoch štátu?

Vyhlásenie motivačnej očkovacej súťaže obcou

17.9.2021

Mgr. Helena Laposová

V prípade ak obec vyhlási motivačnú súťaž na očkovanie, je možné, aby sa do súťaže zapojili aj osoby mladšie ako 18 rokov? Je nutné na vyhlásenie súťaže povolenie nejakého príslušného orgánu? V prípade ak finančná odmena (výhra) bude nad 350 eur, musí byť táto suma zdanená?

Poskytnutie zľavy na nájomnom pre nájomcu obce

13.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Môže obec uzatvoriť dohodu o zľave z nájomného s nájomcom vzhľadom k prijatým opatreniam proti šíreniu koronavírusu aj v prípade ak prenajímateľ nepožiada o dotáciu na nájomné?

Štátna pomoc a prevod majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa

2.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Je obec povinná skúmať pravidlá štátnej pomoci, ak bude predaj alebo nájom obecného majetku schválený ako dôvod osobitného zreteľa podľa §9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí?

Odpustenie daňového nedoplatku ako podmienka na sociálny byt?

28.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Daňový dlžník má daňový nedoplatok za odpad. Daňový dlžník vyhlásil osobný bankrot v roku 2018. V 2019 bol zrušený konkurz dlžníka z dôvodu jeho nemajetnosti. Daňový dlžník požiadal o nájomný byt a nemal by mať evidované nedoplatky. Môže správca dane odpísať daňový nedoplatok alebo má čakať 6 rokov, nedoplatok evidovať ale nevymáhať?

Výrub suchých a odumretých stromov

2.8.2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Ministerstvo zmenilo vyhláškou č. 170/2021 Z. z. ustanovenie o výrube suchých a odumretých stromov. je potrebné v zmysle novej vyhlášky podať žiadosť  o vydanie súhlasu  na výrub dreviny v prípade suchej alebo odumretej dreviny, ktorá môže byť nebezpečná?

Uplatňovanie reklamácií pri správe majetku mesta

26.7.2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Ako mestská rozpočtová organizácia máme v správe majetok mesta, o ktorý sa staráme. Môžeme ohľadne mestského majetku uplatňovať reklamácie voči zhotoviteľom rôznych prác na tomto majetku alebo potrebujeme osobité splnomocnenie?

Prevod nájomných bytov bez schválenia obecného zastupiteľstva?

31.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Na zasadnutí zastupiteľstva poslanci vzali na vedomie ústnu správu komisie a na základe tejto správy umožnili predaj bytov. Je potrebné hlasovanie zastupiteľstva o predaji týchto bytov? K takému to spôsobu predaja došlo ešte v roku 2014.

„Vek“ znaleckého posudku pri predaji majetku

17.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Aký starý musí byť znalecký posudok pri predaji alebo zámene pozemkov obce?

Bezodplatné zriaďovanie vecného bremena obcou

17.5.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Obec zriaďuje vecné bremená na majetok vo vlastníctve obce bez nároku na zaplatenie odmeny bez ohľadu na účel, pre ktorý sa vecné bremeno zriaďuje. Je takýto postup obce v súlade s povinnosťami, ktoré má pri hospodárení s majetkom obce?

Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a živnosť

30.4.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Môže obec prevádzkovať verejnú kanalizáciu aj bez živnostenského oprávnenia?

Nezáujem o kúpu nehnuteľnosti vs. schválenie zastupiteľstvom?

30.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je povinnosť obce dať žiadosť o odpredaj pozemku na schválenie obecnému zastupiteľstvu, aj v prípade ak obec nemá záujem o kúpu ponúkaných pozemkov? Pozemky obci  ponúka firma, ktorá postavila bytovku a má záujem obci odpredať okolité pozemky za 1€.

Tvorba sociálneho fondu z bonusu za sprostredkovanie stravovania?

10.3.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Môže mesto použiť na tvorbu sociálneho fondu príjem z provízie (spätný bonus) za sprostredkovanie stravovania od dodávateľa stravných lístkov?

Jediná ponuka pri verejnej obchodnej súťaži a zistenie trhovej ceny

10.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Obec bude svoju nehnuteľnosť prevádzať verejnou obchodnou súťažou. Ako zdokladuje obec, či ponuka, ktorú takto dostane, zodpovedá trhovej cene ak sa zúčastnil len jeden záujemca?

Výpožička a postup jej schvaľovania

10.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Ako máme postupovať pri výpožičke nehnuteľného majetku, obdobne ako pri prenájme majetku alebo ako prípad osobitného zreteľa? Je takýto postup správny alebo je postačujúce schváliť výpožičku vo verejnoprospešnom záujme uznesením v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta?

Použitie motorového vozidla v správe príspevkovej organizácie obcou

1.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Osobné motorové vozidlo dala obec do správy príspevkovej organizácii. V prípade, že obec príležitostne  potrebuje pre svoje účely použiť motorové vozidlo, pričom vodičom bude zamestnanec obce, akým spôsobom zabezpečiť správne evidovanie týchto jázd na strane príspevkovej organizácie resp. obce?  Na základe akého dokladu bude obec príležitostne využívať vozidlo v správe príspevkovej organizácie?

Demolácia majetku a zaraďovanie majetku do majetku obce

17.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Obec nadobudla kúpou areál, ktorý pozostáva z pozemku a zo stavieb. Obec chce budovy zbúrať.  Nadobudnutý majetok chce obec následne zaradiť do majetku obce. Ako máme postupovať pri ocenení majetku, kto by mal určiť túto cenu?

Predaj kalamitného dreva z parkov

17.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Môže obec predávať drevo z parku? Ide o tzv. kalamitné drevo. Bude postačovať schválenie napr. smernice o pravidlách predaja dreva, kde bude uvedený aj cenník?

Predĺženie lehoty na predkladanie návrhov verejnej obchodnej súťaže

26.1.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Akým správnym spôsobom vykonať zmenu obchodnej verejnej súťaže v zmysle zákona o majetku obcí? Súťaž už bola vyhlásená, avšak v zmysle terajších nariadení (zákaz vychádzania) je nutné lehotu na predkladanie ponúk predlžiť. Obec si v podmienkach súťaže vyhradila právo na zmenu podmienok. Je nutné, aby takúto zmenu schválilo aj obecné zastupiteľstvo?

Využívanie pozemkov určených na spoločné zariadenia a opatrenia

22.1.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Môže obec prenajať užívateľom poľnohospodárskej pôdy pozemky, ktoré sú podľa vykonaných pozemkových úpravách určené na spoločné zariadenia a opatrenia? Ide o pozemky určené na cesty, vsakovacie pásy, vetrolamy, a iné spoločné zariadenia, ktoré ešte nie sú zrealizované. V prípade, že ich nájom je možný a užívatelia poľnohospodárskej pôdy ich užívali pred vykonaním pozemkových úprav bez uzatvorenej zmluvy, môže žiadať obec od nich úhradu nájomného spätne?

Rekonštrukcia kalvárie na obecnom pozemku

13.1.2021

Mgr. Monika Ivanová

Občianske združenie chce zrekonštruovať kalváriu nachádzajúcu sa na obecnom pozemku. Od roku 1894, kedy bola kalvária postavená a darovaná obci, sa o ňu starala cirkev. Obec nezaviedla tento dar do svojho majetku. Môže občianske združenie zrekonštruovať kalváriu bez povolenia alebo je potrebné získať povolenie od obce?

Zverejňovanie podmienok obchodnej súťaže

8.1.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Postačuje zverejniť zámer o prevode majetku obce verejnou obchodnou súťažou v regionálnej tlači len raz?  Lehota, počas ktorej musia byť stále zverejnené podmienky verejnej obchodnej súťaže, sa vzťahujú len na zverejnenie podmienok?

Nevyužitie dotácie v dôsledku pandémie

18.12.2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Prijímateľ dotácie na kultúrne podujatie nemohol z dôvodu pandémie využiť dotáciu. Časť peňazí použil ale podujatie nie je možné uskutočniť. Musí vrátiť použité financie alebo môže dotáciu použiť neskôr?

Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami obce

18.12.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Obec vysúťažila rekonštrukciu pamiatky na 28 000,- eur, neskôr sa cena navýšila o cca 20 000 eur. Kto môže požiadať o kontrolu narábania s finančnými prostriedkami obce a koho o to treba požiadať?

Predaj pozemku obce na základe žiadosti občana

18.12.2020

Mgr. Monika Ivanová

Obec vlastní stavebný pozemok v zastavanej oblasti. Občan žiada odkúpenie pozemku pre stavbu rodinného domu. Poslanci jednohlasne odsúhlasili predaj pozemku žiadateľovi s určením ceny cez cenového odhadcu. Avšak hlavný kontrolór označil postup poslancov za nesprávny a určil postup zverejnenia ponuky predaja tohto pozemku a výberového konania zo záujemcov. Ako máme postupovať?

Spôsob úhrady za umiestnenie reklamného pútača

25.11.2020

Mgr. Monika Ivanová

Akým spôsobom je potrebné riešiť situáciu, keď právnická osoba chce v obci zavesiť na stĺp reklamný pútač (tabuľu, ktorá ukazuje smer k obchodu). Máme uzatvoriť nájomnú zmluvu na stĺp alebo to riešiť ako daň za užívanie verejného priestranstva?

Podpisovanie zmlúv zástupcom primátora?

2.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Aké kompetencie má zástupca primátora v oblasti podpisovania zmlúv; ktoré druhy zmlúv môže podpisovať? Môže zástupca primátora podpisovať nájomné zmluvy k mestským bytom alebo nájomné zmluvy na reklamné plochy, ktoré spravuje mesto? Môže zástupca primátora podpisovať aj rozhodnutia z oblasti preneseného výkonu štátnej správy?

Oprava príslušenstva nájomného bytu z fondu opráv?

6.10.2020

Mgr. Jana Kochan

Obec je správcom bytových domov. Nájomca preberal spolu s bytom i príslušenstvo napr. kuchynská linka, plynový kotol, sporák, chladnička. Nájomcovia platia nájom a príspevky do fondu opráv. Kto je povinný zabezpečiť neopraviteľné príslušenstvo a z akých finančných prostriedkov? Môže byť uvedené uhradené z fondu opráv?

Nájomná zmluva s neskorším termínom užívania

28.9.2020

Mgr. Jana Kochan

Je možné uzavrieť krátkodobú nájomnú zmluvu na nebytové priestory so súkromným zriaďovateľom ZUŠ tak, aby zmluva bola uzatvorená v septembri  2020 na obdobie roku 2021 a  2022? Súkromný zriaďovateľ žiada o zaradenie elokovaného pracoviska do siete škôl od 1. 9. 2021 a musí preukázať nájomný vzťah k priestorom.

Zmeny zmluvy o nájme bez súhlasu zastupiteľstva?

8.9.2020

Mgr. Jana Kochan

Je možné nájomnú zmluvu uzatvorenú na základe verejnej obchodnej súťaže meniť dodatkom v časti podstatných náležitostí bez schválenia obecného zastupiteľstva? Môže zastupiteľstvo schvaľovať dodatok zmluvy o nájme, ktorá bola výsledkom verejnej súťaže?

Zmluvný typ na zabezpečenie údržby obecného kúpaliska

6.8.2020

Mgr. Jana Kochan

Aký typ zmluvy sa hodí na vzťah medzi obcou a právnickou osobou, ktorá udržiava kúpalisko (kosenie trávnika, čistenie bazéna) - nájomná zmluva, zmluva o poskytovaní služieb údržby alebo zmluva o správe?

Bezpečnosť detských ihrísk po novom

10.7.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Čo s detskými ihriskami uvedenými do prevádzky pred účinnosťou zákona č. 371/2019 Z. z.? Mali by staré hracie prvky spĺňať štandardy podľa aktuálneho zákona? Je potrebné zabezpečiť inšpekčný certifikát aj na detské ihrisko uvedené do prevádzky do 31.12.2019 v prípade, ak sa v ňom osadí jeden nový hrací prvok?

Spôsob fungovania komisie verejného záujmu vs. starosta

7.7.2020

Mgr. Vladimír Fujak

V  zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je starosta obce je povinný podať písomné oznámenie za rok 2019. Súčasťou má byť oznámenie majetkových pomerov starostu obce a majetkových pomerov manželky starostu. Členovia komisie sú poslancami obecného zastupiteľstva.

Ako má daná komisia prebiehať? Ako majú členovia komisie postupovať? Čo je povinný starosta obce predložiť na danú komisiu? Môže si predseda, resp. členovia komisie dokumenty ponechať na pár dní?

Dotácia na nájom obecnej nehnuteľnosti

3.7.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Môže obec v zmysle zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií a zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach ako prenajímateľ požiadať o dotáciu, ak prenajíma nehnuteľnosť nájomcovi obchodnej spoločnosti s.r.o. (so 100% účasťou obce) a následne táto s.r.o. do podnájmu iným podnikateľom?

Zodpovednosť za škodu pri zaplavení miestnej komunikácie

30.6.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Ako má postupovať obec ak v dôsledku zlého osevného postupu (osiatie poľa kukuricou) dôjde v dôsledku prívalových dažďov k zaplaveniu a poškodeniu majetku a miestnej komunikácie obce?

Nájom telocvične v správe obecnej školy

26.6.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Musí obecná základná škola s právnou subjektivitou, postupovať pri poskytnutí telocvične do nájmu podľa zákona o majetku obcí?

Poskytovanie dotácie k stravovaniu dieťaťa počas krízovej situácie

2.6.2020

Mgr. Jana Kochan

Je možné vyplácať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa rodičom detí s diétou? Ako postupovať pri deťoch, ktoré v z dôvodu uzatvorenej prevádzky neodobrali stravu?

Predaj obecnej nehnuteľnosti prostredníctvom realitnej kancelárie

29.5.2020

Mgr. Monika Ivanová

Starosta obce preferuje predaj rodinného domu vo vlastníctve obce realitnou kanceláriou. Je takýto postup v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení? Akú úlohu má v takom prípade obecné zastupiteľstvo?

Zabezpečenie údržby pieskoviska inou osobou

15.5.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Obec je vlastníkom bytového domu aj priľahlého pozemku. Ku každému vchodu patrí aj malé pieskovisko. Nájomcovia bytov majú záujem starať sa o pieskoviská sami, prostredníctvom svojho zástupcu, a to bezodplatne. Je možnosť uzatvorenia dohody s fyzickou osobou na tieto činnosti?

Úprava vzťahov ak obec nie je vlastník pozemku pod budovou

10.5.2020

Mgr. Jana Kochan

Obec vlastní budovu, ktorá bola postavená ešte v roku 1948 a ktorú obec získala bezodplatným prevodom v roku 2017. Obec túto budovu nevyužíva. Polovicu pozemku pod budovou nadobudol iný majiteľ ešte v roku 2016 a druhá polovica pozemku je nevysporiadaná. Majiteľ vysporiadanej časti trvá na tom, aby sa táto budova na jeho parcele buď zbúrala alebo mu odpredala. Aké možnosti má obec? 

Zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov od. 1.1.2020

4.5.2020

Mgr. Jana Kochan

Ako sa majú zverejňovať majetkové priznania verejných funkcionárov obce po novelizácii?

Zmeny verejnej obchodnej súťaže

31.3.2020

Mgr. Monika Ivanová

Obecné zastupiteľstvo schválilo podmienky verejnej obchodnej súťaže, v ktorých si vyhradilo oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť kúpnu zmluvu so žiadnym súťažiteľom, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhodnotenie ponúk. Po skončení termínu na podanie ponúk obec zvažuje, že odmietne všetky predložené ponuky. Je na to potrebné schválenie obecným zastupiteľstvom alebo postačuje oprávnenie v podmienkach súťaže, ktoré boli schválené obecným zastupiteľstvom a následne oznámenie súťažiacim?

Pozemkové spoločenstvo a konečný užívateľ výhod

27.1.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Pozemkové spoločenstvo nie je zapísané v registri partnerov verejného sektora. Je registrované na štatistickom úrade v registri organizácii a je vedené v registri pozemkových spoločenstiev. Aké má povinnosti z hľadiska konečných užívateľov výhod. Kde všade  má nahlásiť konečných užívateľov výhod a akým spôsobom?

Schvaľovanie nájomnej zmluvy medzi mestskou obchodnou spoločnosťou a mestom

17.1.2020

JUDr. Adriána Kováčová

V prípade ak mesto uzatvára nájomnú zmluvu ako nájomca, kde predmetom nájmu sú garáže vo vlastníctve obchodnej spoločnosti so 100%-nou majetkovou účasťou mesta, je potrebné takúto zmluvu schváliť na mestskom zastupiteľstve?

Predaj pohľadávok obce vymáhaných exekúciou?

18.12.2019

Mgr. Jana Kochan

Môže obec predať tretej osobe splatné pohľadávky, ktoré sú už niekoľko rokov neúspešne vymáhané súdnym exekútorom? 

Príspevok na činnosť v združení súčasťou poplatku za odpad?

25.11.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže obec započítať do výpočtu výšky poplatku za odvoz komunálneho odpadu, aj výdavky spojené s úhradou príspevku na činnosť združenia, v ktorom je obec na základe zmluvy na zber separovaného odpadu ? 

Upravenie podmienok poskytovania dávky hmotnej núdze obcou

13.11.2019

Mgr. Jana Kochan

Právny stav k 8.11.2019

Otázka: Môže si obec upraviť vo VZN bližšie podmienky poskytovania jednorazovej dávky hmotnej núdze, prípadne určiť vlastné kritériá pri posudzovaní nároku na jednorazovú dávku alebo určiť iné sociálne doplnkové dávky, napr. na stravovanie dôchodcov?

Vydržanie majetku obce

8.11.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

Je možné vydržať aj nehnuteľný majetok obce? Pokiaľ áno, súčasťou podkladov pre vydanie notárskej zápisnice či osvedčenia je aj potvrdenie obce o užívaní tohto majetku? Schvaľuje takéto vydanie potvrdenia obcou obecné zastupiteľstvo alebo to vydáva iba starosta? Čo by mala obec urobiť, keď takéto potvrdenie vydáva pre radového občana o pozemku inej fyzickej osoby, preukázať alebo podložiť nejaké takéto potvrdenie alebo je postačujúce pre obec znalosť pomerov či vyjadrenie občana?

Zánik daňového nedoplatku vs. osobný bankrot

6.11.2019

JUDr. Adriana Kovacova

Podľa § 85 ods. 4 daňového poriadku právo na vymáhanie daňového nedoplatku zaniká po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Kedy je možné odpísať pohľadávku z ukončeného osobného bankrotu? Dlh na nájomnom, pokuty a iné nezaplatené záväzky sa vymažú ako daňové nedoplatky?

Prenájom obecného pozemku poslancovi?

25.10.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Môže obec prenajať pozemok obce občianskemu združeniu, ktorého predseda je poslanec obecného zastupiteľstva? 

Úhyn psa a spôsob vrátenia pomernej časti dani za psa

24.9.2019

Mgr. Jana Kochan

Úhyn psa a spôsob vrátenia pomernej časti dani za psa

Forma cenníka prenájmu hnuteľných a nehnuteľných vecí

4.9.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

V akej forme zverejňuje obec cenník na prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce? Musí byť prenájom schválený zastupiteľstvom? Je obec limitovaná pri určení výšky nájomného?

Sprístupnenie neprávoplatného rozhodnutia o uložení pokuty

30.8.2019

Mgr. Jana Kochan

Sprístupnenie neprávoplatného rozhodnutia o uložení pokuty 

Schvaľovanie spôsobu prenechania majetku do nájmu pri osobitnom zreteli

9.8.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Kto môže rozhodnúť o spôsobe (forme) nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa?

Obstaranie služby v hodnote 10.000 Eur

19.7.2019

Mgr. Monika Ivanová

Aký je postup pri obstaraní poradenskej služby v sume 10.000,- Eur ročne, ak obec nemá schválené zásady hospodárenia s majetkom obce? Môže túto službu schváliť starosta alebo je potrebné uznesenie obecného zastupiteľstva?

Spoluposudzované osoby pri nájomných bytoch

18.7.2019

Mgr. Jana Kochan

Môže obec zakázať uznesením obecného zastupiteľstva držať psov v nájomných bytoch? Považuje sa plnoleté zaopatrené dieťa za člena spoločnej domácnosti, ak prevažnú časť v roku žije v inom meste alebo v zahraničí, avšak adresu trvalého pobytu má v nájomnom byte? Aký dokument je potrebné požadovať od manžela žiadateľky na preukázanie dosiahnutého príjmu z inej krajiny? 

Určenie cien pri prevode pozemkov hodných osobitného zreteľa vopred

18.7.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže obecné zastupiteľstvo stanoviť vo VZN fixné ceny za odpredaj obecných pozemkov v prípade prevodov z dôvodov hodných osobitného zreteľa vopred?

Oprava havarijného stavu školy

8.7.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Môže starosta odsúhlasiť opravu budovy školy v majetku mesta bez súhlasu obecného zastupiteľstva ak je stav budovy havarijný?

Postup pri uzatváraní zmluvy o budúcej zmluve

21.5.2019

Mgr. Monika Ivanová

Ako má obec postupovať ak chce uzavrieť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, pričom predmetom kúpy bude nehnuteľnosť vo vlastníctve obce? Môže budúci kupujúci používať predmetnú nehnuteľnosť v čase medzi uzavretím zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a uzavretím kúpnej zmluvy? Je potrebné schváliť zmluvu o budúcej zmluve a následne aj kúpnu zmluvu?

Finančná kontrola v malej obci

21.5.2019

Mgr. Jana Kolesarova

Kto má vykonať finančnú kontrolu pri zmluvách, ktoré uzatvára starosta malej obce s troma zamestnancami?

Možnosti spravovania obecných bytov

20.5.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Aké má obec možnosti pri zabezpečovaní starostlivosti o nájomné byty, ktoré obstarala s podporou dotácie na rozvoj bývania? Môže osoba vykonávajúca správu bytov uzatvárať nájomné zmluvy vo vlastnom mene?

Zastavenie dedičského konania a vymáhanie nedoplatku

3.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Ako má obec postupovať pri daňovom nedoplatku, ak bolo dedičské konanie zastavené z dôvodu nemajetnosti obyvateľa, pričom evidujeme, že tento vlastnil nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve s manželom?

Financovanie historickej pamiatky v súkromnom vlastníctve

29.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Ako môže obec prispieť k zveľadeniu historickej pamiatky - hradu, ktorý je vo vlastníctve súkromnej osoby?

Vymáhanie daňového nedoplatku dlžníka v konkurze

13.3.2019

Mgr. Jana Kolesarova

Otázka: Je obec povinná aj po vyhlásení konkurzu na vlastníka vyrubovať daň z nehnuteľností?

Spätná zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie?

15.2.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Obec je zriaďovateľom základnej školy s materskou školou ako rozpočtovej organizácie. Základná škola doručila obci v týchto dňoch žiadosť o úpravu rozpočtu k 31.12.2018. Je obecné zastupiteľstvo oprávnené schváliť spätne úpravu rozpočtu svojej rozpočtovej organizácii?

Sídlo firmy v sociálnom byte obce?

14.2.2019

Mgr. Monika Ivanová

Obec je vlastníkom bytov, ktoré postavila cez ŠFRB a prenajíma ich v súlade so zák. č. 443/2010 Z. z. Môže vyhovieť žiadosti nájomníka o zriadenie sídla firmy na adrese nájomného bytu? 

Cena pozemku obce zastavaného bytovým domom

7.2.2019

JUDr. Adriána Kováčová

Ako má obec postupovať pri predaji obecných pozemkov pod bytovkami vlastníkom bytov? Za akú cenu môže predať tieto pozemky? 

Zúčtovanie dotácie a dotácia na dobrovoľnícku činnosť?

14.12.2018

Mgr. Monika Ivanová

V akom čase a akým spôsobom má futbalový klub predložiť obci zúčtovanie k dotáciám, ktoré mu obec poskytla v priebehu roka? Môže klub vo vyúčtovaní dotácie uviesť, že ju použil na dobrovoľnícku činnosť? Akú evidenciu o tejto dobrovoľníckej činnosti musí viesť?

Opätovné uzavretie nájomnej zmluvy na poľnohospodárske pozemky

30.11.2018

g_Monika Ivanova

Môže obec prednostne prenajať poľnohospodársky pozemok tomu nájomcovi, ktorému končí nájomná zmluva a ktorý predložil návrh novej zmluvy? 

Vymáhanie pohľadávky po „oddlžení“ dlžníka súdom

30.11.2018

g_Monika Ivanova

Obec dostala uznesenie o oddlžení bývalého obyvateľa obce, ktorý má nezaplatenú daň z nehnuteľností. Exekučne sme pohľadávku nevymáhali, ani sme si ju neprihlásili do konkurzu. Konkurz bol zastavený kvôli nemajetnosti. Vzťahuje sa uznesenie o oddlžení na všetky pohľadávky všetkých veriteľov vzniknuté pred oddlžením aj keď neboli exekučne vymáhané ani prihlásené do konkurzu?

Schvaľovanie zmlúv o NFP bez spoluúčasti obce

27.9.2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Musí obecné zastupiteľstvo schvaľovať Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku aj bez finančnej spoluúčasti obce, pokiaľ sa jedná o rekonštrukciu majetku?

Športoviská mesta v správe neziskovej organizácie?

23.8.2018

Mgr. Monika Ivanová

Mesto zriadilo neziskovú organizáciu za účelom spravovania jej majetku. Ide o športové ihriská a k nim prislúchajúce nehnuteľnosti. Poverilo neziskovú organizáciu správou tohto majetku, ktorá prenajíma priestory alebo vyberá vstupné cez registračnú pokladnicu. Je uvedená forma správy majetku vhodná pre obec?

Nakladanie s prebytočným majetkom

27.7.2018

Mgr. Monika Ivanová

V prípade, že majetok bol VÚC vyhlásený za prebytočný a majetok chátra, môžeme pre jeho udržateľnosť do neho investovať finančné prostriedky? 

Vystavenie objednávky vs. bežné nákupy

13.7.2018

Mgr. Monika Ivanová

V akých prípadoch je povinnosťou obce vystaviť objednávku? Je povinnosťou vystaviť objednávku aj v prípade, že sa nakupuje tovar v kamennom obchode a ihneď sa uhradí platba v registračnej pokladni? Sú nejaké finančné obmedzenia? 

Schválenie správy požiarnej ochrany, správy o stave pohľadávok zastupiteľstvom?

8.6.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Je potrebné, aby mestská rada a mestské zastupiteľstvo bralo na vedomie či schvaľovalo správu o požiarnej a civilnej ochrane a správu o pohľadávkach za prenájom bytových a nebytových priestorov?

Schválenie záverečného účtu obce obecným zastupiteľstvom s výhradami

7.6.2018

g_Jana Kolesarova

Je prekročenie rozpočtu vo výdavkovej časti v rámci jednotlivých programov a podprogramov dôvodom na schválenie záverečného účtu s výhradou? 

Odpísanie pohľadávky zosnulého dlžníka bez majetku

25.5.2018

Mgr. Monika Ivanová

Môže mesto odpísať nedaňovú pohľadávku prihlásenú do dedičského konania na základe uznesenia súdu o zastavení konania o dedičstve (poručiteľ nezanechal žiadny majetok) bez toho, aby to bolo schválené mestským zastupiteľstvom? 

Prevod priľahlého pozemku bytového domu dodatočne

16.5.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Je obec povinná previesť vlastníctvo k priľahlému pozemku na žiadosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov do ich podielového spoluvlastníctva? V roku 1998 im mesto previedlo zastavaný pozemok a byty. Musí tento prevod vlastníctva odsúhlasiť obecné zastupiteľstvo?

Darovanie financií podnikateľovi

10.5.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Je možné poskytnúť finančný dar obcou fyzickej osobe – podnikateľovi na základe jeho žiadosti o finančný príspevok na rekonštrukciu kultúrneho domu v obci, ktorý je v majetku podnikateľa? Doteraz sme poskytovali len dotácie na konkrétny účel na základe uznesení obecného zastupiteľstiev, a tieto podliehali vyúčtovaniu v zmysle platného VZN.

Nespôsobilý nájomný byt a bytová náhrada

4.5.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Obec chce zrušiť nájomnú zmluvu k obecnému bytu a odstúpiť z dôvodu havarijného stavu bytu, pričom by chcela pristúpiť k oprave bytu. Je obec povinná zabezpečiť náhradné ubytovanie pre nájomcu?

Dodatočné doplnenie uznesenia o prevode nehnuteľnosti?

24.4.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Je možné previesť majetok obce na základe uznesenia, ktoré nemá vopred špecifikované náležitosti podľa listu vlastníctva tak, že sa v tomto uznesení vynechá voľné miesto (napr. číslo parcely, rozloha a pod.) a následne sa tieto nehnuteľnosti dopíšu?

Nahradenie vôle súdom a zverejnenie zmluvy

29.3.2018

Mgr. Monika Ivanová

Je potrebné zverejňovať zmluvu, pri ktorej bol nahradený súhlas obce rozhodnutím súdu a je prílohou rozsudku? 

Platenie preddavkov na online produkty

2.2.2018

JUDr. Henrieta Bicáková

Môže subjekt verejnej správy poskytovať preddavok (uhradiť preddavkovú alebo zálohovú faktúru) na odber online produktu (knihy, časopisy, newsletter a pod.) alebo na prístup k internetovému portálu bez toho, aby to bol vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté ?

Obce a oslobodzovanie od súdnych poplatkov

15.12.2017

JUDr. Martina Tomus Palušková

 Je obec oslobodená od súdnych poplatkov vo veciach vymáhania nedoplatkov na nájomnom a na poplatkoch súvisiacich s užívaním bytu a vo veciach exekúcií? 

Použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky

15.11.2017

GPL Miriama Draskovicova

Dokedy je možné použiť rezervný fond? Je možné jeho čerpanie aj po 31.8.? Je možné ho použiť na kapitálový výdavok, ktorý bol už aj zrealizovaný s tým, že obec by tento výdavok vykryla z rezervného fondu a finančne prostriedky, ktoré boli rozpočtovane na tento výdavok, by boli použité na iné neplánovane výdavky obce na základe zmeny rozpočtu?

Dodatočné schvaľovanie zmluvy zastupiteľstvom?

24.10.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Starosta obce podpísal s najúspešnejšími uchádzačmi vo verejnom obstarávaní zmluvy o dielo. Tieto zmluvy boli zverejnené, no neboli schválené obecným zastupiteľstvom.Je potrebné tieto zmluvy schváliť aj keď dodatočne na zastupiteľstve? Mali byť tieto zmluvy pred zverejnením tak ako ostatné schvaľované zastupiteľstvom?

Príspevky na opravu kostolov

7.9.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Môže obec poskytnúť materiálny alebo finančný príspevok na opravu alebo odstránenie havarijného stavu miestnych kostolov? Jeden z kostolov je kultúrnou pamiatkou. Obec nemá vytvorený fond pre historické pamiatky.


Darovanie majetku obce

19.6.2017

JUDr. Adriána Kováčová

Môže obec darovať svoj hnuteľný alebo nehnuteľný majetok?

 

Správa majetku obce neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby?

26.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Mesto zverilo správu majetku neziskovej organizácii formou odplatnej zmluvy o hospodárení s majetkom obce, ktorú založilo. Je takýto postup v súlade so zákonom o majetku obcí? Komu možno zveriť správu majetku obce? Uvedená nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti zabezpečovania bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Poskytnutie vozidla rozpočtovej organizácii na pracovnú cestu

19.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže obec poskytnúť zamestnancom rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce služobné motorové vozidlo obce na príležitostné pracovné cesty v týchto organizáciách?

Nájom obecného bytu

5.5.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Ako má postupovať obec ak chce prenajímať byt? Obec plánuje vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom bytu za minimálne také nájomné, aké je primerané v mieste obvyklom. Je nutne posudzovať aj príjem nájomcu?


Dostatočne určité vymedzenie predmetom nájmu

5.5.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

V základnej škole obce prenajímame niektoré triedy súkromnému školskému subjektu. Triedy sa každoročne menia, čím sa mení výmera prenajímaných priestorov. Je možné schváliť pri prenájme len sadzbu nájmu za 1 m2 bez uvedenia presnej plochy výmery prenajímaných priestorov (len všeobecným uvedením, že ide o priestory základnej školy)? 


Nakladanie s pozemkami v správe mestskej časti

5.5.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Môže mestská časť zverené pozemky od mesta prenajímať alebo zameniť aj bez aktívnej účasť hlavného mesta? Aké povinnosti v takomto prípade má mestská časť voči mestu?


Zberné nádoby na použité šatstvo s neznámym vlastníkom

16.1.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Ako má obec postupovať v prípade, že na jej území je umiestnená zberná nádoba na použité šatstvo, ktorá nemá známeho vlastníka?

Alkoholické nápoje ako náklady na reprezentáciu?

12.1.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Je možné zakúpiť a uplatniť do nákladov na reprezentáciu aj alkoholické nápoje?

Uchádzanie sa o dotácie príspevkovou organizáciou

4.11.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže o dotáciu z eurofondov alebo z iných fondov žiadať aj príspevková organizácia založená obcou? Čo sa stane s majetkom, ktorý príspevková organizácia obce získa z fondov? Nebude tým dotknuté ustanovenie zákona o tom, že príspevková organizácia nemôže mať vlastný majetok?

Oceňovanie pozemkov

4.11.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Mesto sa rozhodlo zaradiť do svojho majetku pozemky, u ktorých nie je možné zistiť ich pôvodnú cenu. Ako máme oceniť tieto pozemky, ak je pre nás znalecký posudok nákladný?

Ako má mesto postupovať ak sa zmení druh pozemku, ktorý je už ocenený a evidovaný v majetku mesta?

Prenájom trhového miesta obchodným centrom?

24.10.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže obchodné centrum prenajímať na verejnom priestranstve predajné stánky bez povolenia obce?

Doručenie cennovej ponuky do rúk starostu a uplynutie lehoty na doručenie

20.10.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Obec zverejnila na úradnej tabuli zámer predať svoj majetok formu priameho predaja. Forma doručenia cenových ponúk v zalepených obálkach bola na základe zverejneného zámeru buď osobne poštou.

Možno považovať doručenie ponuky starostovi obce (v lehote ale mimo obecného úradu), za doručené v lehote v súlade so zverejneným zámerom aj keď fyzicky starosta obce obálku doručil po lehote?

Zabezpečenie správy bytového domu

10.10.2016

Mgr. Matej Trnavský

Obec vlastní byty v bytových domoch. Aký je správny postup zabezpečenia správy jednotlivých bytov v bytových jednotkách, ktoré nie sú vo vlastníctve obce?


Priamy predaj majetku a neschválenie prevodu zastupiteľstvom

9.9.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Občan podal žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, pričom obecné zastupiteľstvo s predajom súhlasilo a ako spôsob predaja bol schválený priamy predaj. Po zverejnení zámeru a vyhodnotení ponúk, bola však víťazná ponuka iného uchádzača ako žiadateľa. Tomuto uchádzačovi však poslanci neschválili prevod pozemku.

Môžu poslanci obecného zastupiteľstva neschváliť konkrétny predaj konkrétnemu záujemcovi, keď predtým súhlasili s odpredajom?

Musia odôvodňovať uchádzačovi s najvyššou ponukou, prečo mu neschválili predaj?

Dodatočné schválenie rozpočtového opatrenia po vyhlásení VO

9.8.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže mesto obstarávať tovary a služby, v prípadoch kedy konkrétne obstaranie nie je zahrnuté v schválenom rozpočte? Čo v prípade, ak po obstaraní a dodaní tovaru alebo služby a nemožnosti od zmluvy odstúpiť alebo ju vypovedať (najmä zmluvy generované v elektronickom kontraktačnom systéme), mestské zastupiteľstvo neschváli rozpočtové opatrenie? Aká škoda hrozí mestu v prípade, že neuhradí čiastku za dodaný tovar alebo službu, pretože bude v rozpore so schváleným rozpočtom a aká sankcia hrozí mestu, ak túto čiastku uhradí aj napriek tomu, že ju nemá rozpočtovanú?

Prenájom nehnuteľnosti za 1 euro?

9.8.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže obec prenajať svoj nehnuteľný majetok aj za sumu 1 euro?

Stanovenie hodnoty majetku obce

9.8.2016

Mgr. Matej Trnavský

Obec chce predať alebo dať do nájmu pozemky. Na základe čoho má určiť cenu pozemkov ak nie je k pozemkom znalecký posudok? Existuje nejaký predpis k cenám pozemkov v intraviláne a extraviláne obce?


Dražobný poriadok obce

3.8.2016

Mgr. Matej Trnavský

V zmysle § 9a zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. jedným zo spôsobov predaja a prenájmu majetku obce je dobrovoľná dražba, pri ktorom sa postupuje podľa zákona o dobrovoľných dražbách. Má mesto povinnosť vydať dražobný poriadok pre predaj a prenájom majetku mesta a keď áno, či to má byť formou všeobecne záväzného nariadenia?

Zverejňovanie zoznamov „nedaňových“ dlžníkov

3.8.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

V akom rozsahu môže obec zverejniť zoznam dlžníkov v nájomných bytoch z hľadiska zachovania ochrany osobných údajov?

K špecifikácii kupujúceho pri prevode majetku obce

27.7.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Je možné v zámere prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa presne špecifikovať kupujúceho alebo je potrebné len zverejniť, že obec chce predať nehnuteľnosť na danej parcele z dôvodu, že ju nevyužíva, teda bez upresnenia subjektu, ktorému sa nehnuteľnosť predáva?

Ak sa nesmie uvádzať komu sa majetok na základe osobitného zreteľa predáva alebo prenajíma, aký je potom rozdiel medzi týmto spôsobom a priamym predajom, ak ide o majetok do 40 000 EUR a nejde o vylúčené osoby, ktorým sa takto majetok podľa zákona previesť nesmie.

Vysporiadanie práv k pozemkom pod cintorínom

8.7.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Ako má obec vysporiadať pozemky v súkromnom vlastníctve, na ktorých sa nachádza cintorín, ktorý obec získala do správy v rámci delimitácie?

Zverejnenie zámeru predať majetok obce v regionálnej tlači

23.5.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Obci vyplýva zo zákona o majetku obcí povinnosť zverejňovať zámer predať svoj majetok a jeho spôsob aj v regionálnej tlači. V našom ani v susedných okresoch nie sú vydávané noviny, ktoré by vyslovene spĺňali charakter regionálnej tlače. Všetky sú skôr lokálneho charakteru. Zámer predať alebo prenajať majetok, jeho spôsob a cenu zverejňujeme pravidelne v našom miestnom mestskom časopise, mesačníku, ktorý je distribuovaný do každej domácnosti mesta bezplatne.

Spĺňame zverejnením v miestnej tlači podmienku zverejnenia v regionálnej tlači?

Kto schvaľuje ukončenie nájmu dohodou?

16.5.2016

Mgr. Matej Trnavský

Ako je to s právomocou starostu/obecného zastupiteľstva pri žiadosti nájomcu nebytových priestorov obce o ukončenie nájmu dohodou? Je v takomto prípade nutné schválenie dohody obecným zastupiteľstvom?

Správa majetku obce obchodnou spoločnosťou

24.3.2016

JUDr. Adriána Kováčová

Mesto má uzatvorenú mandátnu zmluvu s obchodnou spoločnosťou, ktorá vykonáva činnosti pre prevádzkovanie nebytových priestorov polikliniky mesta, a taktiež ekonomické činnosti súvisiace s predmetom zmluvy. Všetky finančné operácie prebiehajú cez osobitný účet mesta. Je takto uzatvorená zmluva v súlade s § 6 ods. 1 v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí?

 

Prenechanie nehnuteľnosti obce do bezodplatného užívania

15.3.2016

JUDr. Adriána Kováčová

Môže obec uzatvoriť dohodu o užívaní pozemku vo vlastníctve obce s miestnou organizáciou bezodplatne (výpožičku)?

Postup obce pri vymáhaní pohľadávok obce

11.3.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Aký je postup obce, ak občan nereaguje na upomienky o zaplatení daní, nájomného, poplatkov za komunálny odpad a podobne?

Poplatok za obecnú televíziu a registračná pokladňa

19.2.2016

Mgr. Ivana Šivecová

Obchodná spoločnosť obce prevádzkuje káblovú televíziu na svojom území a pre svojich občanov. Poplatok je ročný a vyberá ho obchodná spoločnosť v hotovosti do pokladne cez príjmový pokladničný doklad. Nepodlieha tento poplatok pod príjmy, ktoré by sa mali vyberať cez elektronickú registračnú pokladnicu?

Stavba vo vlastníctve fyzickej osoby na pozemku obce

16.2.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Vlastník stavby nachádzajúcej sa na pozemku obce neplatil obci nájomné za užívanie pozemku. Môže takéhoto vlastníka obec vyzvať na jej odstránenie ak obec potrebuje daný pozemok na rozvoj obce pre určený projekt?

Povinnosť mať rokovací poriadok a zásady hospodárenia obce

5.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Je povinnosťou obce mat schválený rokovací poriadok a zásady hospodárenia s majetkom obce, alebo sa môže riadiť len zákonnou úpravou?

 

Podnájom prenajatého pozemku obcou

26.1.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Ako má postupovať obec pri prenájme pozemku, ktorý už má obec v nájme? V nájomnej zmluve je zadefinované, že nájomca nie je oprávnený prenajatý pozemok prenajímať inej právnickej alebo fyzickej osobe bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa.

Prenechanie majetku obce do nájmu poslancovi mesta

13.1.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Mesto má uzatvorenú nájomnú zmluvu na dobu určitú s nájomníčkou poslankyňou mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo na základe žiadosti nájomcu o predĺženie nájmu schválilo predĺženie nájmu na dobu určitú. Akou formou môžeme predĺžiť nájom?  

Odpredaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa

8.1.2016

Mgr. Ivana Šivecová

Obec chce odpredať pozemok majiteľovi susedného pozemku. Môže ho odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa? Ak je možné odpredať pozemok touto formou, tak za akú cenu?

Nájom majetku obce manželovi poslankyne obecného zastupiteľstva

9.12.2015

Mgr. Matej Trnavský

Manžel poslankyne obecného zastupiteľstva má z minulého obdobia s obcou uzatvorenú nájomnú zmluvu. Obec vzhľadom na viaceré dodatky k nájomným zmluvám o nájme ( aj s inými nájomníkmi) potrebuje prijať nové nájomné zmluvy. Manželka je poslankyňou obecného zastupiteľstva prvé volebné obdobie. Nebude možné považovať uzatvorenie novej nájomnej zmluvy za konflikt záujmov?

Poistenie obce a starostu za spôsobenú škodu

3.12.2015

JUDr. Adriána Kováčová

Pri uzatváraní poistnej zmluvy týkajúcej sa poistenia zodpovednosti za škodu starostu sa poistenie vzťahuje na zodpovednosť právnickej osoby za škody spôsobené inému porušením právnej povinnosti v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom poisteného a zodpovednosť poisteného – štatutárneho zástupcu subjektu územnej samosprávy za škody spôsobené inému porušením právnej povinnosti v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom poisteného. Môže obec hradiť takéto poistenie starostu? 

Zrušenie zásad hospodárenia starostom?

2.10.2015

Mgr. Matej Trnavský

Aká je možnosť zrušenia zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti starostom, ktoré sú schválené vo forme všeobecne záväzného nariadenia?

Účinnosť zmluvy pri prevode nehnuteľnosti podľa Občianskeho zákonníka vs. podľa Katastrálneho zákona

25.9.2015

Mgr. Matej Trnavský

Obec prevádza nehnuteľný majetok obce. Je potrebné do zmluvy dávať ustanovenie § 47a OZ o účinnosti zmluvy, keďže vklad do katastra je účinný až rozhodnutím katastra? Kedy bude teda zmluva účinná?

 

Zavkladovanie predaja majetku obce po viacerých rokoch

11.9.2015

Mgr. Matej Trnavský

Občan má riadnu kúpno-predajnú zmluvu s obcou na pozemok, kde kúpnu cenu aj riadne vyplatil. Uvedená zmluva je z roku 2008, zmluva však nebola zavkladovaná. Medzitým sa zákon zmenil a pre zápis do KN je potrebný i znalecký posudok a iný postup pri zápise ako v roku 2008. Ako má obec postupovať vo veci vyššej ceny a tiež vo veci vkladu do katastra?

Zásady hospodárenia s majetkom obce a nakladanie s majetkom voči tretím osobám

10.9.2015

Mgr. Matej Trnavský

Má obec možnosť zakomponovať do Zásad ustanovenia o tom, že obec má záujem o priamy prenájom konkrétnych voľných nebytových priestorov za najmenej také nájomné, aké je v tom čase a na tom mieste obvyklé, s presným uvedením minimálnej výšky nájomného za m2 a rok, príp. s inými obmedzeniami? Je možné, aby obecné zastupiteľstvo dalo v Zásadách vopred súhlas na priamy prenájom nebytových priestorov vopred neidentifikovanému úspešnému uchádzačovi, ktorý splní v Zásadách definované podmienky. Dal by sa takýto súhlas v Zásadách akceptovať ako alternatíva uznesenia? Ako má obec zdokladovať, že prenajíma priestory za najmenej také nájomné, aké je v tom čase a na danom mieste obvyklé?

Predaj majetku obce po neúspešnej verejnej súťaži

21.8.2015

Mgr. Matej Trnavský

Obec vyhlásila verejnú obchodnú súťaž na nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce. Obecné zastupiteľstvo schválilo podmienky a určilo najnižšiu sumu predaja. Do súťaže sa nikto neprihlásil. Ako má obec ďalej postupovať, môže znížiť cenu za predaj pozemku, príp. predať pozemok záujemcovi, ktorý má záujem ho kúpiť za nižšiu cenu?

 

Nájomné byty obce a tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv

6.8.2015

Mgr. Matej Trnavský

Obec má postavené bytové domy, kde do dnešného dňa nie je tvorený fond opráv už v trvaní 9 rokov. Je v novostavbe povinnosť platiť fond opráv, môže si obec spätne nárokovať od nájomcov platbu do fondu opráv? V zmluvách nebola určená lehota ukončenia zmluvy, sú zmluvy medzi obcou a nájomcami platné iba 3 roky?

Vstup na pozemok so stĺpom verejného osvetlenia z dôvodu porúch a nastavení

19.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Majiteľ pozemku, na ktorom stojí stĺp elektrického vedenia s verejným osvetlením a príslušným rozvádzačom, bráni obci k prístupu aj v prípade poruchy, či potreby údržby a nastavovania spínacích hodín. Žiadna zmluva ani vecné bremeno na daný problém neboli v minulosti zrealizované. Ako je potrebné postupovať v danom prípade?


Dotácie z kapitálového rozpočtu

4.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Môže obec poskytnúť dotáciu z kapitálového rozpočtu, z kapitálových výdavkov pre organizáciu, ktorá si za tú dotáciu kúpi traktor? Doteraz sme poskytovali dotácie len z bežného rozpočtu.

Výkon priebežnej finančnej kontroly pri každej finančnej operácii?

15.5.2015

Mgr. Matej Trnavský

Obec vykonáva priebežnú finančnú kontrolu pri každej finančnej operácii. Je takýto postup správny?

Výška nájmu vs. znížená kvalita predmetu nájmu obce

13.5.2015

Mgr. Matej Trnavský

Obec prenajíma nehnuteľnosť nájomcovi na dobu určitú. Nájomná zmluva obsahuje klauzulu o prispievaní nájomcu na údržbu. Údržbu vykonáva nájomca na náklady obce. Okrem toho nájomca je zaviazaný finančne sa na údržbe podieľať. Nájomca priestory využíval v plnom rozsahu pričom tvrdil, že suterénne priestory sú vlhké, majú plesne a nedajú sa využívať. Požiadal obec o zníženie nájmu o priestory ktoré nevyužíva, avšak obec žiadosti nevyhovela. Následne dokumentoval navlhnutie suterénu spodnou vodou a inicioval mimosúdnu dohodu. Je obec povinná nájom za nepoužívané priestory odpustiť? Môže obec v dôsledku zmenených pomerov odstúpiť od zmluvy a na prevádzky schopné priestory vypísať výberové konanie? Existuje iné riešenie pre obec?

Schvaľovanie nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

7.5.2015

Mgr. Matej Trnavský

Podľa ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu. Aký je postup pri tomto procese?

Predbežná finančná kontrola pri platbách v hotovosti

7.5.2015

Mgr. Matej Trnavský

Pri výbere daní z nehnuteľnosti, resp. iných správnych poplatkov, ktoré sú uhrádzané v hotovosti do pokladne obecného úradu a vystavuje sa príjmový pokladničný doklad, kde sa umiestňuje pečiatka o vykonanej predbežnej kontrole? Na platobný výmer alebo na príjmový pokladničný doklad?


Kúpa vybranej nehnuteľnosti obcou

9.4.2015

Mgr. Matej Trnavský

Ako má obec postupovať pri nákupe nehnuteľnosti ak má obec záujem o konkrétnu nehnuteľnosť? Ako určiť cenu, prípadne môže obec dať na vlastné náklady vypracovať znalecký posudok alebo môže nakúpiť za trhovú cenu?

Bezodplatný prevod pozemkov neznámych vlastníkov na obec?

24.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Môže obec požiadať Slovenský pozemkový fond o bezplatný prevod pozemkov neznámych vlastníkov v intraviláne alebo extraviláne obce? Ak áno, podľa ktorého zákona?

Povinnosť administratívnej finančnej kontroly financií poskytnutých obcou

19.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Má mesto povinnosť vykonať administratívnu kontrolu kontrolovanej osoby v prípadoch poskytovania finančných príspevkov alebo dotácií z vlastných zdrojov na účely jednorázovej dávky v hmotnej núdzi občanom, dotácie poskytnuté právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom, na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ako aj poskytnutie štipendia študentom podľa VZN? Ako v skutočnosti treba vykonať administratívnu kontrolu kontrolovanej osoby, čo všetko má obsahovať výstup z tejto kontroly, teda správa alebo návrh správy v prípade nedostatkov?

Prenechanie užívania majetku obce inej osobe bez právneho titulu

17.2.2015

JUDr. Adriána Kováčová

V obci funguje futbalový klub ako občianske združenie. Tento klub používa pre svoje účely budovu na ihrisku a celý športový areál. Budova je vo vlastníctve obce a neexistuje žiadna zmluva o používaní. Je potrebné aby prebehlo verejné obstarávanie alebo je možnosť osobitného zreteľa alebo je aj iná možnosť?

Zameranie finančnej kontroly v obci vykonávanej Najvyšším kontrolným úradom SR

13.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Ktoré finančné položky môže kontrolovať Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky v obci?

Forma zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce

23.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Obecné zastupiteľstvo má na svojom zasadnutí schvaľovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Jedna skupina poslancov je presvedčená, že zásady sa majú schvaľovať vo forme uznesenia obecného zastupiteľstva a druhá skupina poslancov naopak tvrdí, že zásady je potrebné schváliť vo forme všeobecne záväzného nariadenia. V akej forme má obecné zastupiteľstvo schváliť zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, aby boli v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení?

 

Predĺženie nájmu nebytových priestorov uzatvoreného na dobu určitú

23.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Obec prenajíma podnikateľovi nebytové priestory. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu určitú. Je možné pred uplynutím dohodnutej doby zmluvu predlžiť alebo je potrebné znovu uskutočniť výber nájomcu?

Bezodplatný prevod majetku na obec

15.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Ako je to s nadobúdaním majetku (bezodplatný prevod pozemku na obec) obcou. Je potrebné osobitné schvaľovanie obecným zastupiteľstvom alebo splniť nejaké iné povinnosti?

 

Odpísanie majetku z účtovníctva obce po koncoročnej inventarizácii

9.12.2014

Ing. Peter Hennel

Môže sa navrhnutý majetok po koncoročnej inventarizácii odpísať z fyzického stavu a z účtovníctva po podpísaní protokolu na vyradenie starostom obce alebo uznesením obecného zastupiteľstva alebo až po jeho fyzickej likvidácii? 

Chybné označenie prevádzaného majetku v uznesení obecného zastupiteľstva

19.11.2014

Mgr. Matej Trnavský

Obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer na odpredaj parciel formou priameho predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Omylom však žiadateľ vo svojej žiadosti uviedol chybné číslo parcely a nesprávne číslo tak bolo uvedené aj na zámere na odpredaj majetku a rovnako aj obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní schválilo prevod parcely s chybným číslom. Ako máme postupovať?

Vyvlastnenie pozemkov pod miestnou komunikáciou

14.10.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ako má postupovať obec v prípade vyvlastnenia súkromných pozemkov pod miestnou komunikáciou do vlastníctva obce? Komunikácia bola vybudovaná obcou pred 40 -timi rokmi a je ako miestna komunikácia využívaná aj v súčasnej dobe. Je súčasťou Územného plánu obce a technickej evidencie pozemných komunikácií (pasport).

 

K povinnostiam obce pri odstraňovaní kalamitného dreva

7.8.2014

Mgr. Veronika Tóthová

Ako máme postupovať pri likvidácií kalamitného dreva, keď nás o spracovanie požiadal vlastník. K žiadosti o spracovanie kalamitného dreva doložil list vlastníctva a katastrálnu mapu. Ako má v takomto prípade obec postupovať?

 

Prenájom obecného pozemku pod reklamné zariadenie

30.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

Podnikateľ si chce postaviť reklamné zariadenie na pozemku obce. Môže s ním obec uzatvoriť nájomnú zmluvu  a  určiť výšku nájmu, ktorú bude platiť?  Je obec oprávnená prenajímať majetok? 

Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly

21.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

Pripravujeme smernicu o vykonávaní predbežnej finančnej kontroly pre obce, kde pracujú okrem starostu dvaja zamestnanci. Z ostatných protokoloch NKÚ vyplýva, že starosta ako vedúci orgán verejnej správy by nemal vykonávať predbežnú finančnú kontrolu ani v prvej a ani druhej fáze.

Keď jedna pracovníčka má personalistiku, mzdy, účtovníctvo, majetok, rozpočet a jeho plnenie, agendu škôl a školských zariadení a druhá pracovníčka má správu registratúry, správu daní, register obyvateľstva, voľby, vedenie pokladnice ako by mali participovať na vykonávaní predbežnej finančnej kontroly a aké úkony by mali mať v poverení?

Prevod pozemku obce na majiteľov bytového domu, ktorý je na ňom postavený

30.4.2014

Mgr. Matej Trnavský

Majitelia bytového domu, ktorý je postavený na obecnom pozemku, by chceli tento pozemok od obce odkúpiť. Ako má obec pri predaji pozemku postupovať?

Vymáhanie sankčného úroku z omeškania

23.4.2014

Mgr. Matej Trnavský

Obec je prenajímateľom nájomných bytov. Je ich vlastníkom a spláca úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. S nájomcami má uzatvorené platné nájomné zmluvy, v ktorých je aj ustanovenie, že prenajímateľ môže vyrubiť sankčný úrok 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, nájomné platia mesačne, splátku nájomného sme dali do konca príslušného mesiaca. Vypočítali sme sankčný úrok neplatičom rozhodnutím. Máme problém, čo uviesť do rozhodnutia časť poučenie o rozklade, či je možné proti tomuto rozhodnutiu sa odvolať a či je preskúmateľné súdom.

Prevod majetku obce zámenou

21.3.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ako má obec postupovať v prípade zámeny pozemkov v konkrétnom prípade, kde žiadateľ o zámenu požaduje zámenu pozemku vo vlastníctve obce z dôvodu, že na pozemku sú umiestnené prečerpávacie šachty, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa?

 

Prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa osobe, na ktorú obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom

7.3.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môže obec previesť vlastníctvo svojho majetku na fyzickú osobu uvedenú v ustanovení § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa?

Možnosť využitia § 9a ods. 8 písm. b) Zákona o majetku obcí pri prevode pozemku

28.2.2014

Mgr. Matej Trnavský

Osoba blízka podľa § 9a ods.6 písm. g) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) vlastní rodinný dom v obci a má záujem odkúpiť pozemok v tesnej blízkosti vedľa rodinného domu, ktorý je susediacim pozemkom s pozemkom vo vlastníctve obce (rodinný dom tvorí hranicu s pozemkom obce ).

Je možné tento prípad posúdiť ako prevod na základe výnimky v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) Zákona o majetku obcí? V akom prípade je možné aplikovať toto ustanovenie?

Sankcie (zmluvné pokuty) v zmluvách

17.1.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je obec povinná uplatňovať sankcie, ktoré sú v zmluve vymedzené a vymáhať ich od druhej zmluvnej strane za porušenie zmluvných ustanovení?

 

Nájom hrobových miest

16.1.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je nutné postupovať pri nájme hrobových miest podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ?

 

Zámena pozemkov medzi obcou a treťou osobou

2.12.2013

Mgr. Matej Trnavský

Obyvateľ obce požiadal obec o zámenu pozemku. Ktorými ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí sa obec riadi pri zámene pozemkov?


Následky neschválenie návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

8.11.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Má nedodržanie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva (neschválenie programu) vplyv na platnosť právneho úkonu vykonaného na podklade uznesenia obecného zastupiteľstva prijatého na tomto zasadnutí? 

Schválenie zriadenia vecného bremena k nehnuteľnosti a súhlas zastupiteľstva

28.10.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príspevok sa zaoberá podmienkami, za akých obecné zastupiteľstvo je oprávnené schvaľovať zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti vo vlastníctve obce. 

Uplatnenie predkupného práva obcou

4.10.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príklad z praxe sa zaoberá podmienky, za akých obec môže ako spoluvlastník uplatniť zákonné predkupné právo na spoluvlastnícky podiel k veci. 

Sistačné právo starostu a povinnosť podpísať schválenú zmluvu

16.9.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Je starosta povinný podpísať zmluvu, ktorá bola schválená uznesením, ktorého vykonateľnosť pozastavil? 

Upustenie obce od vymáhania pohľadávky

2.8.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príklad z praxe sa zaoberá otázkou, či môže obec upustiť od vymáhania pohľadávok a za akých podmienok.

Nájomné byty a finančná zábezpeka

4.7.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ako postupuje obec v prípade ak uzatvára nové zmluvy o nájme na obdobie 3 rokov? Je potrebné k tejto zmluve uzatvoriť aj novú zmluvu o finančnej zábezpeke, ktorá je momentálne určená zákonom č. 443/2010 Z. z. vo výške 6 mesačného nájomného?

Započítanie peňažnej pohľadávky náhrady škody vs. vyrubená daň

21.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Je možné podľa §580 a nasl. Občianskeho zákonníka jednostranne započítať peňažnú pohľadávku občana z titulu náhrady škody s peňažnou pohľadávkou mesta voči daňovníkovi z titulu vyrubenej dane z nehnuteľnosti?

Ukladanie povinností tretím osobám v Zásadách hospodárenia s majetkom obcí

19.4.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Je možné uložiť v Zásadách hospodárenia s majetkom obce povinnosť tretej osobe? 

Kúpa obecného pozemku starostom obce

11.4.2013

Mgr. Matej Trnavský

Môže obec previesť vlastníctvo svojho majetku na fyzickú osobu starostu obce? 

Neobjednané tovary a služby a právne následky

9.4.2013

Mgr. Igor Šumichrast

V poslednej dobe sa čoraz častejšie vyskytujú prípady, keď podvodné firmy vymáhajú od samospráv peniaze za fiktívne zmluvy o poskytnutých službách. Ako má obec v takýchto prípadoch postupovať?

Parkovisko a jeho vlastníctvo

25.3.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Koho možno považovať za vlastníka parkoviska? Má na určenie vlastníctva parkoviska vplyv aj stavebno-technické riešenie parkoviska? 

Povinnosti obce vykonávať zimnú údržbu komunikácie, ktorej nie je vlastníkom

15.2.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príklad z praxe sa zaoberá povinnosťou obce vykonávať zimnú údržbu na komunikáciách, ktorých nie je vlastníkom.

Využívanie pozemnej obecnej komunikácie zamedzené treťou osobou osadením rampy

12.2.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Tretia osoba znemožnila používanie verejnej pozemnej komunikácie iným subjektom s výnimkou firmy ABC , s. r. o., a to osadením zvislej dopravnej značky B1 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch a osadením rampy.

1. Je obec/mesto oprávnené využívať cestu, ktorú tretia osoba zablokovala?

2. Je stavba rampy a osadenie zvislej dopravnej značky v súlade s platnými právnymi predpismi?

3. Akým spôsobom sa obec/mesto môže voči osobe, ktorá osadila rampu, brániť a ako postupovať?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (134)

Určenie kúpnej ceny pozemkov vo vlastníctve obce

13.6.2024

Alexandra Močárová

Nezaradenie uchádzača do zoznamu o sociálny byt z dôvodu nepriaznivejšieho zdravotného stavu

30.5.2024

Monika Grichová

Výber finančných prostriedkov z účtu obce a a prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa

24.5.2024

Monika Grichová

Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri predaji nehnuteľnosti mesta a nesprávny úradný postup

24.5.2024

Monika Grichová

Nedostatky uznesenia zastupiteľstva o nájme nebytových priestorov obce

25.4.2024

Monika Grichová

Tlecia doba v prevádzkovom poriadku pohrebiska nad rámec zákona

10.4.2024

Monika Grichová

Premlčacia doba nároku na náhradu škody pri výkone verejnej moci (nezapísanie do Registra poskytovateľov sociálnych služieb)

5.2.2024

Alexandra Močárová

Vyplatenie odmien a prémii zamestnancovi za účelom ukrátenia veriteľa

29.1.2024

Simon Čačaný

Platnosť zmluvy o dielo a nevykonanie verejného obstarávania

21.12.2023

Simon Čačaný

Prijímanie obecného nariadenia s dopravným obmedzením a prístup na pozemok

11.10.2023

Simon Čačaný

Podmienka občianstva na prenájom bytu vs. zákaz diskriminácie

22.9.2023

Simon Čačaný

Užívanie neoprávnene vybudovanej účelovej komunikácie a orgán oprávnený rozhodnúť o jej užívaní

24.8.2023

Alexandra Močárová

Čistenie chodníkov vlastníkmi susednej nehnuteľnosti

4.8.2023

Alexandra Močárová

Poskytovanie finančných príspevkov obcou fyzickým osobám nad rámec zákona

5.6.2023

Alexandra Močárová

Vyradenie majetku obce obecným zastupiteľstvom

19.5.2023

Alexandra Močárová

Predaj pozemkov obcou a poplatky za pripojenie inžinierskych sietí

12.5.2023

Simon Čačaný

Predaj pozemku obce priamym predajom poslancovi zastupiteľstva

2.5.2023

Alexandra Močárová

Zrušenia územného plánu ako opatrenia všeobecnej povahy a ochrana súkromnoprávnych záujmov

1.4.2023

Alexandra Močárová

Zodpovedný orgán pri náhrade škody za zatopené pozemky

20.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Podiel obce na imaní spoločnosti zakladanej s iným partnerom vs. vylúčenie z verejného obstarávania a zvýšenie obchodného rizika

2.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Verejné obstarávanie školskej infraštruktúry s výzvou pre jediný subjekt

14.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Zámena stavby namiesto odkúpenia ako prípad hodný osobitného zreteľa

3.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Odpočet DPH obcou a využívanie obecnej budovy

30.9.2022

Jakub Lenárt

Prenesenie kompetencie nakladania s majetkom na mestskú radu?

27.9.2022

Mgr. Helena Laposová

LÁRUSSON v. ICELAND - Zlepšenie prístupnosti verejných budov obcou vs. ochrana osôb so zdravotným postihnutím

9.9.2022

Mgr. Helena Laposová

Autobus MHD ako všeobecne prospešné zariadenie?

23.8.2022

Jakub Lenárt

Schvaľovanie prevodu majetku v prípade osobitného zreteľa

26.7.2022

Mgr. Helena Laposová

Zodpovednosť obce za nečinnosť pri uzatváraní kúpnej zmluvy

12.7.2022

Mgr. Helena Laposová

Schválenie oplotenia majetku obce obecným zastupiteľstvom

12.7.2022

Mgr. Helena Laposová

Zodpovednosť obce za škodu na motorovom vozidle výtlkom na ceste

1.7.2022

Mgr. Helena Laposová

Správny postup schvaľovania prevodu majetku zámennou zmluvou

21.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Prenájom celej budovy podľa Občianskeho zákonníka a súhlas obce

28.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Zmena sídla školy vs. povinnosť poskytovať dotácie

12.5.2022

JUDr. Adriána Kováčová

Možnosti prerušenia daňovej kontroly vs jej celkové trvanie

13.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Jednorazová náhrada pri zriadení vecného bremena

31.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Zákaz voľného pohybu psov a zásah do súkromného majetku

9.3.2022

Mgr. Helena Laposová

Zásah do subjektívnych práv prerušením katastrálneho konania

24.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Zodpovednosť riaditeľa školy za škodu vs. subjektivita škola

12.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Povinnosti VZN nad rámec zákona pri poskytovaní dotácií

7.12.2021

Mgr. Helena Laposová

Obmedzenosť aplikácie osobitného zreteľa pri prevode majetku obce

26.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Nesprávne určenie povinnosti pri dani za lesné pozemky, za psa a oslobodenia od dane za sociálne a nájomné byty

26.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Oprávnenie fondu rozvoja bývania žiadať nároky z nesplatenia úveru

18.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Relevantnosť hodnoty a doby nájmu v zásadách hospodárenia

12.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Schvaľovanie nájmu starostom v dobe určenej zásadami

26.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Ušlý zisk a jeho výpočet pri zadržaní oprávneného odpočtu DPH

25.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Orgán verejnej moci ako subjekt občianskoprávnych vzťahov vs. nesprávny úradný postup

25.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Predaj majetku v rozpore s pravidlami verejnej obchodnej súťaže

24.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Rozpor kúpnej zmluvy s uznesením zastupiteľstva o budúcej zmluve

16.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Relevantnosť príjmu žiadateľa o sociálny byt

7.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Nadobudnutie vlastníctva k finančnej dotácii obce

2.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Určenie okamihu zániku dobromyseľnosti držby pozemku

2.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Obmedzenie distribúcie pitnej vody obcou?

21.6.2021

Mgr. Vladimír Fujak

„Doporučenie“ obecného zastupiteľstva pri výpovedi zmluvy o nájme

3.5.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Vplyv chyby v deliminačnom protokole na dobromyseľnosť držby

26.4.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Užívanie majetku tretej osoby obcou na účely verejnej zelene a bezdôvodné obohatenie

15.4.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Postavenie obce pri zmene užívacieho práva nehnuteľností vs. DPH

26.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dobromyseľnosť držby bez písomnej formy zmluvy pri kúpe nehnuteľnosti

12.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Náležitosť uznesenia pri zámene pozemku obce

5.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Nakladanie s majetkom obce na neverejnom zasadnutí

5.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Imisie - padanie snehu zo strechy a stekanie vody na susedný pozemok

5.2.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Starostlivosť o dieťa, poberanie dôchodku a nepridelenie sociálneho bytu

29.1.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Obmedzenie prenajatia bytu osobe s osobitnou starostlivosťou

15.1.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dôkazné bremeno o platnosti zmluvy

15.12.2020

JUDr. Veronika Gvušč

Neskoré uplatňovanie práv ku konfiškovanému majetku

28.11.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Riadenie podniku verejnými orgánmi a vylúčenie zo štátnej pomoci

27.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Spôsobilosť mestskej časti k nadobúdaniu majetku mesta

20.11.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Obmedzenia krátkodobého prenájmu nehnuteľnosti na bývanie

13.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Strop pomoci de minimis pri viacerých projektoch

13.11.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Zodpovednosť mesta za škodu a výmole na hrádzi

6.11.2020

Mgr. Monika Ivanová

Zúženie okruhu osôb oprávnených na poskytnutie sociálneho bývania prostredníctvom VZN

6.11.2020

Mgr. Monika Ivanová

Neefektívnosť a nezákonnosť predaja obecnej nehnuteľnosti

23.10.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Rozšírenie možnosti zániku nájmu obecného bytu výpoveďou prostredníctvom VZN?

16.10.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Neskorší predaj nehnuteľnosti obce za vyššiu cenu vs. zodpovednosť obce ako orgánu verejnej moci

15.10.2020

Mgr. Jana Kochan

Neschválenie zmieru súdom pre nezverejnenie dodatku a rozpor so zásadami hospodárenia

9.10.2020

Mgr. Jana Kochan

Právo na odpočítanie DPH zaplatenej za práce na komunálnej ceste v prospech obce

25.9.2020

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Malacky z 2.8.2019 - Pojem „dôvod hodný osobitného zreteľa“ pri prevode majetku obce

14.8.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Ústavný súd SR z 3.5.2017 - Ochrana vlastníctva nadobudnutého v dobrej viere

11.6.2020

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 17.6.2019 - K obohateniu vlastníka stavby postavenej na cudzom pozemku

29.5.2020

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra v Michalovciach z 4.9.2019 - Nemožnosť zveriť rozhodovanie o nakladaní s majetkom mestskej rade alebo komisii v zásadách hospodárenia

13.3.2020

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd SR z 12.12.2018 - Zmluvná voľnosť vlastníkov pozemku vs. predkupné právo štátu

6.3.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Najvyšší súd ČR z 21.3.2001 - Nemožnosť domáhania sa vlastníckeho práva diela subdodávateľom

14.2.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Najvyšší súd SR z 27.4.2016 - Práva prenajímateľa bytu v rámci konania o bytovej náhrade

7.2.2020

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Partizánske z 26.4.2018 - Náležitosti uznesenia o prevode majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

13.12.2019

Mgr. Jana Kochan

Okresná prokuratúra Partizánske z 12.10.2018 - Prevod obecného pozemku družstvu z dôvodov hodných osobitného zreteľa

13.12.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Partizánske z 14.9.2018 - Obligatórne obsahové náležitosti uznesenia obecného zastupiteľstva o prevode nehnuteľnosti

5.12.2019

Mgr. Jana Kochan

Okresná prokuratúra Partizánske z 24.4.2018 - Náležitosti uznesenia o predaji majetku osobitným zreteľom

29.11.2019

Mgr. Monika Ivanová

Krajská prokuratúra Prešov z 10.12.2018 - Povinnosť obce prenechať nehnuteľnosť do nájmu až na základe výsledkov súťažného konania

19.11.2019

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd SR z 28.6.2017 - Priznanie nároku na bytovú náhradu

16.11.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Rimavská Sobota z 17.5.2018 - Vklad vecného bremena bez akceptácie aktuálneho geometrického plánu

15.11.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 29.11.2018 - Vzdanie sa predkupného práva vs. prehlásenie v konaní

25.10.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Partizánske z 14.9.2018 - Identifikácia prevádzaného pozemku v uznesení

13.9.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 13.10.2009 - Zmluvná pokuta ako samostatný majetkový nárok

16.8.2019

Mgr. Monika Ivanová

Krajská prokuratúra Prešov z 25.9.2018 - K špecifikácii osobitného zreteľa pri prevode obecného majetku

4.7.2019

Mgr. Monika Ivanová

Krajská prokuratúra Prešov z 27.8.2018 - K prenechávaniu nebytového priestoru obce do nájmu

21.6.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Partizánske z 14.9.2018 - K náležitostiam uznesenia o predaji obecného pozemku

24.5.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Trebišov z 19.7.2018 - K povinným náležitostiam uznesenia OZ o majetkovoprávnom úkone

23.5.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 17.2.2016 - K platnosti právneho úkonu rozhodovaní o nakladaní s majetkom obce orgánmi obce

7.5.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Prešov z 29.11.2018 - K nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia z dôvodu neoprávneného užívania pozemku zastavaného miestnou komunikáciou vo vlastníctve obce

3.4.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Okresná prokuratúra Partizánske z 24.4.2018 - K schvaľovaniu prevodu nehnuteľného majetku obce

29.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 30.5.2018 - K aktívnej vecnej legitimácii správcu majetku obce na podanie žaloby na náhradu škody

18.2.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Levice z 14.3.2018 - K forme určenia cien za služby poskytnuté obcou

11.1.2019

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd Nitra z 19.1.2018 - K prípadom hodným osobitného zreteľa

12.10.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 28.2.2018 - Úradná povinnosť obce/mesta zisťovať naplnenie účelu prevodu majetku obce/mesta

15.8.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Trenčín z 14.12.2016 - Protest prokurátora proti VZN- K úprave nakladania s majetkom, ktorý nie je v správe obce

15.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 28.9.2016 - K zániku nájmu hrobového miesta

8.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Topoľčany z 25.10.2016 - K úprave sadzobníka obcou formou VZN

8.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom z 2.12.2016 - Protest proti uzneseniu obecného zastupiteľstva- K povinnosti vopred zverejniť zámer o prevode majetku

25.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom z 30.11.2016 - Protest prokurátora proti uzneseniu obecného zastupiteľstva- K potrebe vyhotovenia znaleckého posudku pri predaji majetku obce

27.10.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Košice - okolie z 15.5.2017 - Protest prokurátora proti uzneseniu, ktorým sa schválila koncesná zmluva

6.10.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 14.5.2009 - K náležitostiam uznesenia o schválení zmluvného prevodu majetku obce

21.7.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Bratislava IV z 4.5.2016 - Protest prokurátora proti uzneseniu - právomoc vo veciach nakladania s majetkom

17.2.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Najvyšší súd SR z 25.2.2016 - Prechod majetku štátu na obce

6.6.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 29.1.2008 - Majetkovoprávne úkony obce a vôľa obce

13.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 8.1.2015 - Oprávnenie rozhodovať o majetkovom právnom úkone

12.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

Krajský súd Banská Bystrica z 15.6.2015 - Schvaľovanie právneho úkonu nájmu zastupiteľstvom

7.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Humenné z 27.4.2015 - Protest prokurátora proti uzneseniu , ktorým mestské zastupiteľstvo uložilo mestskému úradu vypísať verejnú obchodnú súťaž na zbúranie bytového domu

19.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom z 5.5.2015 - Povinnosť postupovať podľa zákona o majektu obcí pri nakladaní s majetkom obce

3.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Topoľčany z 12.6.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o zásadách predaja a nájmu nehnuteľného majetku

24.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 1.1.2002 - K majetkovoprávnym úkonom obce

18.11.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 4.6.2009 - Náležitosti uznesenia obecného zastupiteľstva o prevode majetku obce

18.11.2014

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 1.7.2014 - Predaj cenných papierov vo vlastníctve mesta

9.10.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 16.6.2008 - Zásady hospodárenia s majetkom obce

20.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR - Náhrada škody spôsobená na vozidle pri dopravnej nehode

20.12.2013

Michaela Uhrinová

Okresná prokuratúra Bratislava IV z 25.10.2011 - Predaj majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže

15.8.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves z 1.2.2011 - Protest prokurátora proti uzneseniu o odpustení nedoplatkov na nájomných bytoch

26.7.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves z 1.2.2011 - Protest prokurátora proti uzneseniu, ktorým OZ schválilo odpredaj garáže starostovi obce

26.7.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Okresná prokuratúra Lučenec z 2.11.2010 - proti uzneseniu o odpredaji nehnuteľností a pozemkov

21.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR - Vzťah starostu obce a obecného zastupiteľstva pri rozhodovaní o nakladaní s majetkom

24.4.2013

Michaela Uhrinová

Najvyšší súd SR - Súhlas obce so zmluvou o nájme nebytových priestorov

22.4.2013

Michaela Uhrinová

Ústavný súd ČR z 12.4.2001 - K zmenkovému ručeniu obce

11.10.2012

Ústavný súd ČR

Najvyšší súd SR z 26.5.2009 - K prevodu nehnuteľného majetku obce

11.10.2012

Najvyšší súd SR

Najvyšší súd SR z 11.8.2009 - Absencia uznesenia obecného zastupiteľstva pri prevode nehnuteľného majetku

9.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 2.4.2009 - K prevodu nehnuteľného majetku obce

9.10.2012

NS SR

Najvyšší súd SR z 29.9.2011 - Prevody nehnuteľného majetku obce

8.10.2012

Mgr.Dagmar Haňdiaková

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (34)

NKÚ – Príjmy obcí na služby občanom počas pandémie

22.6.2023

Alexandra Močárová

NKÚ – Vymáhanie nedoplatkov v samospráve

22.6.2023

Alexandra Močárová

NKÚ - Systém prenájmu poľovných pozemkov

16.5.2023

Alexandra Močárová

NKÚ – Nakladanie s majetkom a finančnými prostriedkami VÚC

2.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

NKÚ – Športová infraštruktúra na základných školách

14.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

NKÚ - Nakladanie s majetkom Slovenského pozemkového fondu

14.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

NKÚ - Úspešnosť vymáhania daňových nedoplatkov finančnou správou

14.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

NKÚ - Kontrola hospodárenia menších samospráv

7.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

NKÚ - Rekonštrukcie, opravy a údržba mostov na cestách I., II., III. triedy

14.2.2022

Mgr. Vladimír Fujak

NKÚ – technický stav mostov na cestách II. a III. triedy

27.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

NKÚ - kontrola zadlženosti samospráv a rozpočtová zodpovednosť

15.6.2021

JUDr. Adriána Kováčová

NKÚ - Prevody nehnuteľného majetku obcí

31.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

NKÚ – VÚC a využívanie finančných prostriedkov a majetku

13.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

NKÚ - Nakladanie s majetkom hlavného mesta

20.11.2020

Mgr. Monika Ivanová

NKÚ c/a Bratislava - Kapitálové transfery zriaďovateľa a príspevkovej organizácie

19.10.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

</