Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Oddlženie obcí, miest a mestských častí

8.6.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 07.06.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Cieľom je umožniť samosprávnemu kraju, obci, mestu a v prípade Bratislavy a Košíc aj ich mestskej časti, aby v prípade ich predĺženia existovala možnosť ich oddlženia za predpokladu, ak sa počas nútenej správy nepodarí dlhy uspokojiť v celom rozsahu.

Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024 až 2026

7.6.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 05.06.2023 bola zverejnená predbežná informácia k Návrhu vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024 až 2026, ktorého cieľom je vydanie programu štátnych štatistických zisťovaní na nové trojročné obdobie, na roky 2024 až 2026.

Zvýšenie dotácie na obstaranie nájomného bytu

6.6.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 02.06.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva dopravy SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu.

Usporiadanie vlastníctva k pozemkom

30.5.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 18.05.2023 NRSR schválila novelu zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, ktorej cieľom je ustanoviť výnimky zo zákazu prevodu vlastníckeho práva k pozemkom, ktoré tvorili verejný majetok (neknihované pozemky) a ktoré sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenského pozemkového fondu.