Životné prostredie

Obec na úseku životného prostredia
  1. v rámci samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje ochranu životného prostredia,
  2. v rámci samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp,
  3. v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva pôsobnosť na úseku štátnej vodnej správy
  4. vystupuje ako orgán verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií,
  5. vykonáva štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny,
  6. vykonáva štátnu správu vo veciach odpadového hospodárstva,
  7. v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva pôsobnosť v oblasti ochrany ovzdušia,
  8. v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva pôsobnosť na úseku ochrany pred povodňami,
  9. vykonáva štátnu správu na úseku rybárstva. 

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (20)

Zákon č. 17/1992 Zb. oživotnom prostredí vplatnom znení Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v platnom znení Zákon č. 543/2002 Z. z. oochrane prírody akrajiny vplatnom znení Zákon č. 364/2004 Z. z. ovodách vplatnom znení Zákon č. 442/2002 Z. z. overejných vodovodoch averejných kanalizáciách vplatnom znení Zákon č. 139/2002 Z. z. orybárstve vplatnom znení Zákon č. 7/2010 Z. z. oochrane pred povodňami v platnom znení Zákon č. 137/2010 Z. z. ovzdušívplatnom znení Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení Zákon č. 223/2001 Z. z. oodpadoch vplatnom znení Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení Zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v platnom znení Vyhláška č.24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. oochrane prírody akrajiny vplatnom znení Nariadenie vlády SR č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v platnom znení Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 370/2015 Z.z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu v platnom znení Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republikyč. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadochv platnom znení Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republikyč. 372/2015 Z.z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortutiv platnom znení Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republikyč. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadovv platnom znení

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (2)

Povinnosti VÚC na úseku ochrany pred povodňami

4.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Sumár práv a povinností vyššieho územného celku na úseku ochrany pred povodňami

Osobitosti inundačného územia

17.10.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Článok sa zaoberá právnym charakterom inundačného územia a jeho osobitosťami.
Odborné stanoviská (1)

Metodické usmernenie k postupu v konaní o umiestnení a povoľovaní stavieb z hľadiska súčinnosti stavebného úradu s dotknutými orgánmi

17.9.2012

MVRR SR

Metodické usmernenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR k zjednoteniu postupu stavebných úradov v prípadoch, kedy považovať samosprávny kraj za dotknutý orgán 
Prípadové štúdie (2)

Náhradné zásobovanie pitnou vodou

21.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Sme ako obec povinní zabezpečiť dočasný prístup k pitnej vode pre obyvateľov rómskych osád, ktorí si nosia vodu zo zdroja bez overenej kvality vody? 

Súhlas na výrub dreviny na pozemku v spore o určenie vlastníka

31.10.2017

Mgr.Miriama Draškovičová

Môže obec vo veci výrubu drevín vydať rozhodnutie – súhlas na výrub drevín, keď prebieha na súde konanie ohľadom určenia vlastníctva k pozemku, na ktorom drevina určená na výrub rastie? Žiadateľ je vlastníkom pozemku v celistvosti. 

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (2)

Najvyšší súd SR z 2.8.2011 - Námietka v územnom konaní

26.9.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 25.1.2012 - Postup obce pri schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie

11.9.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Register pojmov (14)

Ochrana životného prostredia

Zákonná definícia:
Ochrana životného prostredia zahŕňa činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia alebo sa toto znečisťovanie alebo poškodzovanie obmedzuje a odstraňuje. Zahŕňa ochranu jeho jednotlivých zložiek, alebo konkrétnych ekosystémov a ich vzájomných väzieb, ale aj ochranu životného prostredia ako celku.

Poškodzovanie životného prostredia

Zákonná definícia:
Poškodzovanie životného prostredia je zhoršovanie jeho stavu znečisťovaním alebo inou ľudskou činnosťou nad mieru ustanovenú osobitnými predpismi.

Povodeň

Zákonná definícia:
Povodňou je dočasné zaplavenie územia, ktoré zvyčajne nie je zaliate vodou.

Povodňou ohrozeným územím

Zákonná definícia:
Povodňou ohrozeným územím je spravidlaa) územie pri vodnom toku na úseku, v ktorom sa očakáva alebo už nastalo výrazné zvýšenie vodnej hladiny v dôsledku1. intenzívneho povrchového odtoku z povodia a vytvorenia povodňovej vlny vo vodnom toku,2. vznikania prekážok, ktoré obmedzujú plynulý odtok vôd,3. nebezpečného chodu ľadov, vznikania ľadových zátarás a ľadovej zápchy,4. poruchy alebo havárie na vodnej stavbe alebo na hydroenergetickej stavbe,b) územie, na ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok alebo z topenia snehu do recipientu, následkom čoho sa očakáva jeho zaplavenie vnútornými vodami alebo už dochádza k zaplavovaniu,c) územie, ktoré je zaplavované z dôvodu extrémnej zrážkovej činnosti alebo zvýšeného odtoku vody z topiaceho sa snehu.

Povodňová situácia

Zákonná definícia:
Povodňová situácia je stav, keď hrozí nebezpečenstvo povodne alebo povodeň už vznikla.

Povodňová škoda

Zákonná definícia:
Povodňová škoda je škoda, ktorú spôsobila povodeňa) štátu, vyššiemu územnému celku, obci a osobe1. na majetku v ich vlastníctve, správe alebo užívaní počas III. stupňa povodňovej aktivity,2. na stavbe na chránenom území počas II. stupňa povodňovej aktivity, ak škodu zapríčinilo zaplavenie chráneného územia v dôsledku vystúpenia hladiny podzemnej vody nad povrch terénu spôsobené dlhotrvajúcim vysokým vodným stavom vo vodnom toku, b) správcovi vodohospodársky významných vodných tokov, správcovi drobného vodného toku, ktorému bola prevedená správa podľa osobitného predpisu, alebo vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi vodnej stavby, ktorá sa nachádza na vodnom toku alebo na povodňou zaplavenom území počas II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity,c) správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a správcovi drobného vodného toku na neupravenom vodnom toku počas II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity alebod) správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a správcovi drobného vodného toku na vodnej stavbe alebo na neupravenom vodnom toku, ak povodňovú škodu spôsobilo náhle vyliatie vody z koryta vodného toku alebo náhly návrat vyliatej vody naspäť do koryta.  

Povodňové riziko

Zákonná definícia:
Povodňové riziko je kombinácia pravdepodobnosti výskytu povodne a jej potenciálnych nepriaznivých dôsledkov na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a na hospodársku činnosť.

Územná prognóza

Zákonná definícia:
V súčasne platnej legislatíve sa nenachádza zákonná definícia tohto pojmu. 

Pojmová definícia:
Územná prognóza je súčasť územnoplánovacích podkladov a je zameraný na riešenie možnosti dlhodobého priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.

Územné plánovanie

Pojmová definícia:
Územným plánovaním sa rozumie činnosť zameraná na sústavné a komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. V rámci tejto činnosti určujú sa jeho zásady usporiadania a využívania územia, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Územnoplánovacia dokumentácia

Zákonná definícia:
Územnoplánovacia dokumentácia je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie Slovenskej republiky, regiónov a obcí.

Pojmová definícia:
Územnoplánovacia dokumentácia je dokumentácia, ktorá komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, a to na celoštátnom stupni, regionálnom stupni a pre obce a časti obcí.

Územno-technické podklady

Pojmová definícia:
Územno-technické podklady sú účelovo zamerané a sústavne dopĺňané súbory údajov charakterizujúcich stav a podmienky územia, ktoré sa spracúvajú pre celé územie Slovenskej republiky a pre vybrané územné celky.

Územný generel

Pojmová definícia:
Územný generel je súčasť územnoplánovacích podkladov a je zameraný na podrobné riešenie otázok územného rozvoja jednotlivých zložiek osídlenia, najmä bývania, priemyslu, poľnohospodárstva, dopravy, technických sietí a služieb, občianskej vybavenosti, zelene a rekreácie. 

Územný plán

Pojmová definícia:
Územný plán je základný nástroj územného plánovania a je súčasť územnoplánovacej dokumentácie vypracúvanej pre región (územný plán regiónu), pre územie obce (územný plán obce), pre časť obce (územný plán zóny).

Znečisťovanie životného prostredia

Zákonná definícia:
Znečisťovanie životného prostredia je vnášanie takých fyzikálnych, chemických alebo biologických činiteľov do životného prostredia v dôsledku ľudskej činnosti, ktoré sú svojou podstatou alebo množstvom cudzorodé pre dané prostredie.