Kultúra

Obec zohráva dôležitú úlohu pri výkone samosprávnej pôsobnosti v oblasti šírenia kultúry a rozvoji znalostnej spoločnosti pre jej obyvateľov.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (15)

Zákon č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty v platnom znení Zákon č. 384/1997 Z.z. o divadelnej činnosti v platnom znení Zákon č. 183/2000 Z.z. o knižniciach v platnom znení Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení Zákon č. 61/2000 Z.z. o osvetovej činnosti v platnom znení Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v platnom znení Zákon č. 207/2009 Z.z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnotyv platnom znení Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v platnom znení Zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonovv platnom znení Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republikyv platnom znení Zákon č. 284/2014 Z.z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v platnom znení od 01.01.2015 Vyhláška č. 253/2010 Z.z. Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu- platná do 31.08.2014 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 230/2014 Z.z. o rozsahu vybraných informácií požadovaných od divadiel a hudobných inštitúcií Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 231/2014 Z.z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č.253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov Výnos č. 503/2010 Z. z. Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (1)

Nové dotácie pre knižnice a regionálnu kultúru

5.12.2019

JUDr. Adriána Kováčová

Dňa 3. decembra NR SR schválila návrh zákona, ktorým sa s účinnosťou od 1.1.2020 mení Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a zavádzajú sa nové dotácie v oblasti kultúry.
Odborné stanoviská (4)

Výzva na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok

9.11.2012

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje v rámci účelu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok.

Výzva na predkladanie žiadostí na podporu projektov v oblasti profesionálneho umenia

8.11.2012

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje v rámci účelu tvorba a šírenie umeleckých diel a ich reflexií, vzdelávacieho programu v kultúre výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov v oblasti profesionálneho umenia.

Metodická príručka k príprave kultúrnych podujatí pre občanov so zdravotným postihnutím

11.10.2012

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Metodický príručka obsahuje metodické informácie o tom s akými typmi bariér sa osoby so zdravotným postihnutím najčastejšie stretávajú a tiež informácie o tom, ako odstraňovať bariéry pri príprave kultúrneho podujatia.

Metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky k určeniu štandardov pre verejné knižnice

11.10.2012

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydáva tento metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky k určeniu štandardov pre verejné knižnice na zabezpečenie podmienok kvalitného poskytovania knižničných a informačných služieb verejnými knižnicami a optimálne využívanie verejných zdrojov, poskytovaných zriaďovateľmi verejných knižníc: samosprávnymi krajmi, mestami a obcami, alebo inými právnickými osobami.

Prípadové štúdie (4)

Zvýšenie platovej tarify ekonomického zamestnanca kultúrneho centra

29.7.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Sme rozpočtová organizácia mesta (Mestské kultúrne a osvetové stredisko) a chceme sa opýtať, či zvýšenie platovej tarify o 5 % patrí aj ekonomickým zamestnancom pracujúcim v uvedenej inštitúcii.

Premiestnenie kultúrnej pamiatky

22.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Premiestnenie kultúrnej pamiatky (ďalej iba „pamiatka“) upravuje § 24 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení.

Pomoc štátu a obce pri obnove a reštaurovaní kultúrnych pamiatok

9.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Čo rozumieme pod obnovou kultúrnej pamiatky?

Obnova kultúrnej pamiatky  je súbor špecializovaných odborných činností, ktorými sa vykonáva údržba, konzervovanie, oprava, adaptácia a rekonštrukcia kultúrnej pamiatky alebo jej časti.

 

Použitie hudobných diel na rôznych podujatiach

9.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Poplatky pre Slovenský ochranný zväz autorský - SOZA platí usporiadateľ za použitie hudobných diel na rôznych podujatiach.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (1)

Súdny dvor Európskej únie z 16.1.2003 - Diskriminácia návštevníkov pamiatok vlastnených územnými samosprávnymi celkami

20.11.2012

Mgr.Dagmar Haňdiaková

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (1)

Návrhový list na vyradenie zbierkového predmetu

17.9.2020

Ministerstvo Kultúry Slovenskej republiky

Register pojmov (13)

Biologická diverzita

Zákonná definícia:
Biologickou diverzitou sa rozumie rozmanitosť lesných ekosystémov a rôznorodosť v rámci rastlinných a živočíšnych druhov a medzi druhmi.

Divadelná činnosť

Zákonná definícia:
Divadelná činnosť je súhrn umeleckých, umelecko-technických a organizačno-ekonomických aktivít smerujúcich k vzniku a verejnému šíreniu divadelnej inscenácie. Divadelnou činnosťou môžu byť aj niektoré formy verejných podujatí divadelnej povahy, ktoré sú upravené osobitnými predpismi.

Divadelná umenie

Zákonná definícia:
Divadelné umenie je samostatný umelecký druh, ktorý sa od ostatných umení odlišuje prítomnosťou divadelného umelca alebo zastupujúceho objektu počas trvania inscenácie na javisku, spoluúčasťou publika a možnosťou interakcie s cieľom poskytnúť divákovi estetický zážitok. Divadelné umenie spája viaceré, aj inak samostatné umelecké druhy a ich diela do tvaru divadelnej inscenácie.

Divadlo

Zákonná definícia:
Divadlo je kultúrna a umelecká ustanovizeň, ktorej hlavným predmetom činnosti je utváranie podmienok na vznik a verejné šírenie divadelných diel. Za divadlo sa považuje aj kultúrna umelecká ustanovizeň, ktorá zabezpečuje divadelnú činnosť v budove určenej na tento účel bez vlastného stáleho umeleckého súboru.

Galéria

Zákonná definícia:
Galéria je múzeum, ktoré nadobúda, odborne spravuje, vedecky skúma a sprístupňuje zbierkové predmety z oblasti výtvarného umenia.

Knižnica

Zákonná definícia:
Knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá je právnická osoba alebo súčasť právnickej osoby; získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby.

Múzeum

Zákonná definícia:
Múzeum je špecializovaná právnická osoba alebo organizačný útvar právnickej osoby, ktoré na základe prieskumu a vedeckého výskumu v súlade so svojím zameraním a špecializáciou nadobúda predmety kultúrnej hodnoty, ktoré ako zbierkové predmety odborne spravuje, vedecky skúma a sprístupňuje verejnosti najmä na účely štúdia, poznávania, vzdelávania a estetického zážitku špecifickými prostriedkami múzejnej komunikácie.

Osvetová činnosť

Zákonná definícia:
Osvetová činnosť je súhrn aktivít, ktoré svojím pôsobením na základe dobrovoľnosti, záujmu a tvorivej schopnosti ľudí prispievajú k rozvoju ich osobnosti a utváraniu kultúrneho spôsobu života.

Predmet kultúrnej hodnoty

Zákonná definícia:
Predmet kultúrnej hodnoty je pôvodný hmotný alebo duchovný doklad, ktorý má schopnosť priamo alebo sprostredkovane vypovedať o vývoji spoločnosti a má trvalý vedecký, historický, kultúrny alebo umelecký význam. Za predmet kultúrnej hodnoty na účely tohto zákona sa považuje aj prírodnina, ktorá má schopnosť vypovedať o vývoji prírody a má trvalý vedecký a historický význam.

Slovenské národné divadlo

Zákonná definícia:
Slovenské národné divadlo je štátna profesionálna, reprezentatívna národná kultúrna ustanovizeň.

Zbierka

Zákonná definícia:
Zbierka je otvorený súbor zbierkových predmetov a poznatkov o nich z určenej špecifickej oblasti vývoja prírody alebo spoločnosti, ktorý je systematicky usporiadaný na základe odborných kritérií.

Zbierkový fond

Zákonná definícia:
Zbierkový fond je súbor všetkých zbierkových predmetov a zbierok múzea alebo galérie systematicky usporiadaný na základe odborných kritérií, ktorý v komplexnosti vyjadruje zameranie a špecializáciu múzea alebo galérie. Je súčasťou vedomostného systému múzea alebo galérie.

Zbierkový predmet

Zákonná definícia:
Zbierkový predmet je predmet kultúrnej hodnoty, ktorý je odborne spravovaný vykonávaním základných odborných činností. Zbierkový predmet a poznatky získané jeho odborným spravovaním a vedeckým skúmaním sú súčasťou vedomostného systému múzea alebo galérie. Zbierkovým predmetom môže byť aj objekt v múzeu v prírode, ktorý vznikol jeho prenesením alebo rekonštrukciou pôvodného objektu.