Kultúra

Obec zohráva dôležitú úlohu pri výkone samosprávnej pôsobnosti v oblasti šírenia kultúry a rozvoji znalostnej spoločnosti pre jej obyvateľov.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (15)

Zákon č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty v platnom znení Zákon č. 384/1997 Z.z. o divadelnej činnosti v platnom znení Zákon č. 183/2000 Z.z. o knižniciach v platnom znení Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení Zákon č. 61/2000 Z.z. o osvetovej činnosti v platnom znení Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v platnom znení Zákon č. 207/2009 Z.z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnotyv platnom znení Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v platnom znení Zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonovv platnom znení Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republikyv platnom znení Zákon č. 284/2014 Z.z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v platnom znení od 01.01.2015 Vyhláška č. 253/2010 Z.z. Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu- platná do 31.08.2014 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 230/2014 Z.z. o rozsahu vybraných informácií požadovaných od divadiel a hudobných inštitúcií Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 231/2014 Z.z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č.253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov Výnos č. 503/2010 Z. z. Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti

Právne predpisy v príprave (4)

Zvýšenie odmeny pre nositeľov práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním

17.10.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 17.10.2023 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z ... 2023 č. MK-.../2023 o spôsobe a rozsahu úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním. Cieľom návrhu je zvýšiť odmenu (finančné prostriedky) pre nositeľov práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním realizovaným prostredníctvom knižničného systému Slovenskej republiky.

Efektívnejšia ochrana kultúrnych pamiatok

15.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 06.10.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Novelou sa sleduje rozšírenie právnej úpravy využitia lesných pozemkov vo vlastníctve štátu a pozemkov tvoriacich ostatný majetok vo vlastníctve štátu na verejnoprospešné účely, a to na verejnoprospešný účel, ktorým bude obnova hradu alebo torzálnej architektúry.

Evidencia a archivácia digitálnych publikácii

24.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 20.08.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o povinných deponátoch a registri v oblasti médií a audiovízie. Proces odovzdávania povinných deponátov aktuálne upravených v zákone č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel predstavuje významnú a neoddeliteľnú súčasť vytvárania a udržiavania kultúrneho dedičstva SR.

Pozastavenie pohyblivej odmeny nositeľom práv za výpožičky

11.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 09.08.2021 bola zverejnená predbežná informácia k opatreniu Ministerstva kultúry SR č. MK-845/2016- 110/1201 o spôsobe a rozsahu úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním. Odmena nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním realizovaným prostredníctvom knižničného systému SR sa ustanovuje paušálnou sadzbou v sume 300 000 eur bez DPH za kalendárny rok.

Dôvodové správy (6)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (1)

Nové dotácie pre knižnice a regionálnu kultúru

5.12.2019

JUDr. Adriána Kováčová

Dňa 3. decembra NR SR schválila návrh zákona, ktorým sa s účinnosťou od 1.1.2020 mení Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a zavádzajú sa nové dotácie v oblasti kultúry.
Odborné stanoviská (5)

NKÚ c/a organizácie Ministerstva kultúry SR a projekty digitalizácie

5.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Výzva na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok

9.11.2012

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje v rámci účelu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok.

Výzva na predkladanie žiadostí na podporu projektov v oblasti profesionálneho umenia

8.11.2012

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje v rámci účelu tvorba a šírenie umeleckých diel a ich reflexií, vzdelávacieho programu v kultúre výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov v oblasti profesionálneho umenia.

Metodická príručka k príprave kultúrnych podujatí pre občanov so zdravotným postihnutím

11.10.2012

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Metodický príručka obsahuje metodické informácie o tom s akými typmi bariér sa osoby so zdravotným postihnutím najčastejšie stretávajú a tiež informácie o tom, ako odstraňovať bariéry pri príprave kultúrneho podujatia.

Metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky k určeniu štandardov pre verejné knižnice

11.10.2012

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydáva tento metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky k určeniu štandardov pre verejné knižnice na zabezpečenie podmienok kvalitného poskytovania knižničných a informačných služieb verejnými knižnicami a optimálne využívanie verejných zdrojov, poskytovaných zriaďovateľmi verejných knižníc: samosprávnymi krajmi, mestami a obcami, alebo inými právnickými osobami.

Prípadové štúdie (4)

Zvýšenie platovej tarify ekonomického zamestnanca kultúrneho centra

29.7.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Sme rozpočtová organizácia mesta (Mestské kultúrne a osvetové stredisko) a chceme sa opýtať, či zvýšenie platovej tarify o 5 % patrí aj ekonomickým zamestnancom pracujúcim v uvedenej inštitúcii.

Premiestnenie kultúrnej pamiatky

22.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Premiestnenie kultúrnej pamiatky (ďalej iba „pamiatka“) upravuje § 24 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení.

Pomoc štátu a obce pri obnove a reštaurovaní kultúrnych pamiatok

9.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Čo rozumieme pod obnovou kultúrnej pamiatky?

Obnova kultúrnej pamiatky  je súbor špecializovaných odborných činností, ktorými sa vykonáva údržba, konzervovanie, oprava, adaptácia a rekonštrukcia kultúrnej pamiatky alebo jej časti.

 

Použitie hudobných diel na rôznych podujatiach

9.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Poplatky pre Slovenský ochranný zväz autorský - SOZA platí usporiadateľ za použitie hudobných diel na rôznych podujatiach.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (1)

Súdny dvor Európskej únie z 16.1.2003 - Diskriminácia návštevníkov pamiatok vlastnených územnými samosprávnymi celkami

20.11.2012

Mgr.Dagmar Haňdiaková

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (1)

NKÚ c/a organizácie Ministerstva kultúry SR a projekty digitalizácie

5.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Vzory dokumentov (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (13)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.