Naposledy pridané - Aktuálne informácie

1. September ako deň začiatku školského roka

29.2.2024

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 28.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu je úprava ustanovení, v ktorých sa ustanovuje deň začiatku školského vyučovania v nadväznosti na čl. III zákona č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií v znení účinnom od 1. januára 2024. Podľa návrhu 1. september má byť dňom začiatku školského vyučovania, pokiaľ tento deň nepripadne na piatok, sobotu alebo nedeľu. Ak 1. september pripadne na piatok, sobotu alebo nedeľu, vyučovanie sa začína až v nasledujúci pondelok.

Rozšírenie dozornej právomoci Ministerstva dopravy SR v cestnej doprave

28.2.2024

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 26.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Účelom návrhu je rozšíriť dozornú (kontrolnú) právomoc Ministerstva dopravy Slovenskej republiky ako ústredného orgánu štátnej správy pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie na cestách I. až III. triedy a miestnych cestách.

Elektronické hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov

28.2.2024

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 27.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu  zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu zákona je zakotviť právnu úpravu elektronického hlasovania do zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 

Novela Katastrálneho zákona (1)

27.2.2024

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 26.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Cieľom novelizácie katastrálneho zákona upraviť nasledovné oblasti:

  • legislatívno-technické nedostatky,
  • upraviť druhy pozemkov,
  • upraviť podmienky podávania elektronických podaní,
  • precizovať právnu úpravu rozhodovania o predmete evidovania v katastri,
  • zjednodušiť návrh na vklad podaný v listinnej podobe,
  • vylúčiť zníženie správneho poplatku za podanie oznámenia o návrhu na vklad,
  • upraviť podmienky zápisu do katastra nehnuteľností v nadväznosti na predpisy upravujúce problematiku medzinárodného dedenia,
  • v súvislosti s novou stavebnou legislatívou upraviť evidovanie hranice zastavaného územia obce v katastri nehnuteľností,
  • upraviť lehoty na uchovávanie spisov na úseku katastra nehnuteľností.

Harmonogram zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu 2024 (1)

27.2.2024

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 21.02.2024 vláda SR schválila Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024. Cieľom materiálu je stanovenie úloh pre ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady a orgány územnej samosprávy s určenými termínmi ich plnenia v súlade s lehotami ustanovenými v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu a zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vytvorenie podmienok k organizačnému, materiálnemu a technickému zabezpečeniu prípravy a vykonania volieb.