Legislatívne správy

Veľká novela Obchodného zákonníka a ďalších zákonov

20.10.2021

Mgr. Helena Laposová

V roku 2020 došlo k významným zmenám v oblasti obchodného práva. Dňa 01.10.2021 nadobudla účinnosť novela k Obchodnému zákonníku, ktorá so sebou priniesla veľké novinky aj pre obchodné spoločnosti. Okrem Obchodného zákonníka (ďalej len ako „OBZ“) však boli novelizované aj ďalšie právne predpisy, ktoré úzko súvisia s novou právnou úpravou OBZ, ako napr.:

  1. Civilný mimosporový poriadok;
  2. Zákon o združovaní občanov;
  3. Živnostenský zákon;
  4. Zákon o obchodnom registri;
  5. Zákon o dani z príjmov;
  6. Daňový poriadok;
  7. Zákon o registri mimovládnych neziskových organizáciách a ďalšie.

Z dôvodu stálej aktuálnosti témy uvádzame prehľad najdôležitejších zmien v rámci novelizačných úprav.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v školách

19.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Dňa 18.10.2021 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) (ďalej len ako „návrh zákona“), ktorého účelom je ustanoviť možnosť, aby školy a školské zariadenia mohli vytvárať podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom a žiakom.

Návrh nového zákona o pôdohospodárstve

18.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Dňa 17.10.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o pôdohospodárstve (ďalej len ako „návrh zákona“), ktorého cieľom je vydanie zastrešujúceho zákona v oblasti pôdohospodárstva, predovšetkým v oblasti poľnohospodárstva.

Novela zákona o občianskych preukazoch v MPK

18.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 13.10.2021 bola v MPK zverejnená novela zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch. V zákone o občianskych preukazoch sa dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa odtlačkov prstov a podoby tváre. Tieto údaje budú do elektronického čipu zapisované v podobe biometrických údajov, teda nie v podobe odtlačkov prstov alebo fotografie tváre. Povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov sa bude vzťahovať na osoby, ktoré dovŕšili vek 12 rokov.[1]

Aktualizácia a redukcia vykonávacích predpisov v školstve

18.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Dňa 14.10.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vykonávacích predpisov (ďalej len ako „návrh vykonávacích predpisov“), ktoré vyplývajú z návrhu zmien zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave, zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.