Legislatívne správy

Zníženie záťaže pri správach o výchovno-vzdelávacej činnosti

4. 12. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 03.12.2020 bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnená vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení (ďalej ako „Vyhláška“).

Úpravy energetickej úspornosti budov

4. 12. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 01.12.2020 schválila NRSR novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a  ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej ako „Novela“).

Pomoc MŠ pre s deťmi so špeciálnymi potrebami

4. 12. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 02.12.2020 Vláda SR schválila nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve (ďalej ako „Nariadenie“).

Dlhodobá stratégia obnovy fondu budov

4. 12. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 25.11.2020 bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnená dlhodobá stratégia obnovy fondu budov ako nelegislatívny materiál.

Zmeny antidopingových štandardov v zákone o športe schválené NRSR

3. 12. 2020

Mgr. Monika Ivanová

Národná rada SR schválila 26.11.2020 poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe (ďalej len „novela“).