Legislatívne správy

Zákon o pozemkových úpravách

25.9.2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 25.09.2020 bol zaradený do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zmeny k volebnej kampani od 1.1.2021 schválené v NR SR

25.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 22.09.2020 schválila NRSR  zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Zákonník práce a pripravované zmeny

22.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 18.09.2020 bol do medzirezortného pripomienkového konania zaradený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Odbúranie povinností vlastníkov detských ihrísk

21.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 18.09.2020 bol zaradený do medzirezortného pripomienkového konania zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Opätovné spustenie daňových konaní

21.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 16.09.2020 schválila Vláda SR novelu zákona, ktorou sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z.  o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov.