Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia samosprávnych celkov sú obzvlášť špecifickým nástrojom pri výkone samosprávnej činnosti. Prinášajú zo sebou mnohé otázniky ako aj praktické zaujímavosti, s ktorými budeme v tejto časti pracovať a prinášať k nim poznatky z oblasti praxe ako aj právnej vedy. 

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (9)

Finančné príspevky v školách a školských zariadeniach

24.1.2022

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Rozpočty škôl a školských zariadení počítajú so zdrojmi, ktorými sú prostriedky štátneho rozpočtu, prostriedky rozpočtu obce a tiež finančné príspevky od žiakov, rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči žiakovi vyživovaciu povinnosť (ďalej len „finančné príspevky“). Problematike stanovenia finančných príspevkov s ohľadom na novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 415/2021 Z. z. je venovaný príspevok, v ktorom  poukazujeme na zmeny účinné od 1.januára 2022.

VZN o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku v školách v roku 2022

4.1.2022

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V článku upozorňujeme na povinnosť obce a samosprávneho kraja v roku 2022 upraviť všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia. Povinnosť úpravy vyplýva z novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (zákonom č. /2021 Z. z.“), ktorá je účinná od 1.januára 2022.

Nová právna úprava hazardných hier

18.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Od 1. marca 2019 je účinný nový zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách. Obec na základe splnomocnenia uvedeného v ust. § 79 ods. 3 až 7 zákona o hazardných hrách môže prijať všeobecne záväzné nariadenie v oblastí hazardných hier. Odborný článok prináša informácie o tom, ako má obec postupovať pri prijímaní VZN podľa uvedenej novej právnej úpravy.

Právo alebo povinnosť obcí a miest prijímať všeobecne záväzné nariadenia?

13.12.2013

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku sa budeme venovať problematike prijímania všeobecne záväzných nariadení. Pozrieme sa na to, či prijatie všeobecne záväzného nariadenia je právo alebo povinnosť územnej samosprávy a či každá obec musí mať schválené všeobecne záväzné nariadenia.

VZN o niektorých podmienkach držania psov

19.7.2013

GPL Martina Paluskova

Predmetom článku je posúdenie, či úprava podmienok držania psov patrí do preneseného výkonu štátnej správy alebo ide o pôsobnosť samosprávy ako i zodpovedanie o

Formy kontroly všeobecne záväzných nariadení obce zo strany prokuratúry

14.6.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Obec pri vydávaní všeobecne záväzných nariadení je povinná rešpektovať právnu úpravu obsiahnutú v právnych aktoch s vyššou právnou silou. Dohľad nad súladom všeobecne záväzných nariadení obcí s právnymi aktmi s vyššou právnou silou zabezpečuje prokuratúra, a to na podklade § 21 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v platnom znení, v zmysle ktorého prokurátor preskúmava zákonnosť všeobecne záväzných nariadení obcí a vyšších územných celkov.  

Sumár oblastí originálnej a odvodenej kompetencie samosprávy – teoretický náhľad

14.6.2013

Mgr. Adam Mikuš

Aktualizované dňa 10.11.2022

Cieľom tohto odborného článku je priniesť teoretický náhľad na rozsah originálnych a prenesených kompetencií, ktoré vykonávajú obce a priniesť teoretický náhľad na rozsah originálnych a prenesených kompetencií, ktoré vykonávajú obce.

Právne správne VZN - 2. časť

19.3.2013

Mgr. Adam Mikuš

Aktualizované dňa 10.11.2022

Zákon o obecnom zriadení v § 6 ods. 3 až 10 ustanovuje normotvorný proces prijatia všeobecne záväzného nariadenia obce. Postup sa uplatňuje rovnako, bez ohľadu na to, či sa vydáva nariadenie podľa § 6 ods. 1 alebo podľa § 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení.

Právne správne VZN - 1. časť

18.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Všeobecne záväzné nariadenia územných samosprávnych celkov majú špecifické miesto v rámci prameňov slovenského právneho poriadku. Všeobecne záväzné nariadenia sú právne predpisy, ktoré obsahujú všeobecne záväzné pravidlá správania sa právnických a fyzických osôb s obmedzenou územnou pôsobnosťou , pretože právomoc obce sa uplatňuje len na jej území.

Odborné stanoviská (5)

Správa o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2015 s vybranými informáciami o samospráve

21.9.2016

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Prinášame pre Vás časť zo správy Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry za rok 2015 týkajúcej sa zákonnosti postupov a rozhodovania orgánov územnej samosprávy a účasti prokurátorov na zasadaniach orgánov verejnej správy a uplatňovanie poradného hlasu.

Správa o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2014 s vybranými informáciami o samospráve

16.7.2015

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Prinášame pre Vás časť zo správy Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry za rok 2014 týkajúcej sa zákonnosti postupov a rozhodovania orgánov územnej samosprávy a účasti prokurátorov na zasadaniach orgánov verejnej správy a uplatňovanie poradného hlasu.

Správa o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2013 s vybranými informáciami o samospráve

18.2.2015

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Prinášame pre Vás časť zo správy Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry za rok 2013 týkajúcej sa zákonnosti postupov a rozhodovania orgánov územnej samosprávy a účasti prokurátorov na zasadaniach orgánov verejnej správy a uplatňovanie poradného hlasu.

Správa o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2012 s vybranými informáciami o samospráve

29.10.2013

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Správa o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2011 s vybranými informáciami o samospráve

14.6.2013

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Prípadové štúdie (56)

VZN o názve neskolaudovaných ulíc

8.3.2024

JUDr. Monika Ivanová

Mesto má prijatých viaceré VZN, ktoré určujúce názvy ulíc, aj keď nie sú tieto ulice (ako stavba) ešte skolaudované. Je takto prijaté VZN v súlade so zákonom? Čo musí obsahovať VZN o názve ulíc?

 

Podpora lekárov na území obce

1.3.2024

Mgr. Igor Šumichrast

Akým spôsobom môže mesto finančne prispievať na bývanie alebo na prevádzku lekára z dôvodu riešenia nedostatku lekárov v meste a okolí?

 

Zákaz pyrotechniky, výrobky kategórie F2 a F3 a správny poplatok obce

25.1.2024

JUDr. Diana Horňáková

Aktualizované dňa 20.3.2024

Existuje zoznam aké pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3  sa môžu používať, ktorých použitie nie je zakázané podľa §53 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii? Ako máme postupovať pri splatnosti a výške poplatku za toto konanie?

Nelegálne rozmiestnenie reklamných plagátov a zodpovedné osoby

5.12.2023

Mgr. Igor Šumichrast

Ako máme postupovať ak máme po meste nelegálnu reklamu, ktorá odporuje VZN, keď za porušenie VZN je možné postihnúť iba FO podnikateľa alebo PO, kto je v tomto prípade obvinený? Ak máme po meste voľne rozmiestnené plagáty, je možné toto konanie klasifikovať ako priestupok proti verejnému poriadku?

Príspevok na bývanie v obci

16.10.2023

JUDr. Diana Horňáková

Poslanci majú záujem zaviesť v obci ako motiváciu k trvalému pobytu príspevok na bývanie formou prijatia VZN obce. je takýto príspevok v súlade s legislatívou?

 

Rozdielne určenie poplatku za množstvový zber

28.7.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

Môže mesto zaviesť povinne nevážený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre určitý typ poplatníka (podnikateľské subjekty, právnické osoby) na celom území mesta?

Druhy sankcií za porušenie VZN o ochrane pred používaním alkoholických nápojov

19.7.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

Ako sa posudzuje porušenie VZN o ochrane pred používaním alkoholických nápojov, ako priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch alebo ako správny delikt? Čo máme uviesť vo VZN?

VZN k podmienkam držania psov a psie exkrementy

25.4.2023

Mgr. Igor Šumichrast

Vo VZN o niektorých podmienkach držania psov je potrebné mať aj ustanovenie týkajúce sa znečisťovania verejného priestranstva. Prosíme o vyjadrenie, či psí exkrement je zmesový odpad a či sa na tieto psie exkrementy môžu použiť nádoby na zmesový odpad. 

Dorubovanie dane za užívanie verejného priestranstva po prijatí nového VZN?

19.4.2023

Mgr. Adam Volf

Mesto pripravuje aktualizáciu VZN a navýšenie sadzieb za záber verejného priestranstva. Ako máme postupovať ak niekomu pokračuje užívanie verejného priestranstva po účinnosti nového VZN? Môžeme v danom prípade "dorubiť" daň s novou sadzbou, hoci už sú vydané právoplatné rozhodnutia za účinnosti pôvodného VZN?

Vlastný koeficient preddavku poplatku za komunálny odpad pre vybrané domácnosti

6.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Môže obec zaviesť pre vybrané domácnosti vlastný koeficient pri stanovení výšky preddavku poplatku za množstvový zber komunálneho odpadu s cieľom odstrániť znevýhodnenie týchto domácností? Ak bude takéto VZN zrušené na základe žaloby prokurátora, aký vplyv to bude mať na vybrané preddavky?

Úprava fondu prevádzky, údržby a opráv sociálnych bytov vo VZN

4.10.2022

Mgr. Adam Mikuš

Môže obec pri prenájme sociálnych bytov priamo vo VZN upraviť, prípadne rozšíriť možnosti použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv? Môže z uvedeného fondu uhrádzať poplatky za vedenie bankového účtu alebo náklady na opravu plynových kotlov, ktoré sú súčasťou jednotlivých sociálnych bytov?

Obmedzenie hluku v blízkosti konkrétnej nehnuteľnosti počas podujatí

28.7.2022

JUDr. Monika Ivanová

V obci sa nachádza kaštieľ, kde sa usporadúvajú najmä svadby a kultúrne podujatia. Môže obec prostredníctvom VZN počas podujatí v kaštieli obmedziť hluk zákazom používania motorových kosačiek, motorových píl, vykonávania stavebných prác a pod.? Ako má byť správne stanovený priestor, ktorého sa bude tento zákaz týkať? Môže VZN obsahovať konkrétne súpisné čísla domov, na ktoré sa zákaz bude vzťahovať?

Pripomienka k návrhu VZN po lehote

28.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Podľa zákona o obecnom zriadení môžu osoby v určenej lehote uplatniť pripomienku k návrhu VZN. Poslanci  pri schvaľovaní návrhu VZN schválili do zverejneného znenia zmeny, ktoré neboli podané v lehote predpísanej zákonom. Môže sa takto upraviť zverejnené VZN?

Oznamovacia povinnosť hlásenia chovu včiel obci

22.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Je povinnosťou včelára podávať hlásenie o trvalom stanovišti včelstiev každoročne alebo stačí jedno ohlásenie, ktoré sa prenáša do ďalších rokov?

Odročenie rokovania zastupiteľstva a podmienka doby vyvesenia materiálov

11.12.2021

Mgr. Helena Laposová

Navrhované body programu (schválenie VZN a rozpočtu) zasadnutia zastupiteľstva boli odročené na ďalšie zasadnutie z dôvodu ich neprerokovania v komisii mesta. Bude platiť doba vyvesenia materiálov pred prvým zasadnutím s tým, že vyvesenie bude trvať do ďalšieho rokovania?

Posun účinnosti VZN vs. neukončené verejné obstarávanie k parkovaniu

28.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Je možné úpravu účinnosti VZN, ktoré sa týka parkovania formou VZN urobiť až po nadobudnutí účinnosti pôvodného VZN? Je možné účinnosť VZN formulovať opisne, bez určenia konkrétneho dátumu, napr. naviazať na ukončenie verejného obstarávania, keď nám ešte neskončilo verejné obstarávanie?

Dotácia združeniu aj na účely oslavy?

27.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Obec má VZN o poskytovaní dotácii. Združenie dôchodcov a zdravotne postihnutých žiada o dotáciu. Spoločne chodia na výlety, raz v  roku si zorganizujú členskú schôdzu, kde sa stretnú a majú spoločenské aktivity (večera, zábava). Od obce požadujú dotáciu na všetky  činnosti, ktoré podľa nás nie sú verejnoprospešné činnosti. Majú nárok na čerpanie dotácie z rozpočtu obce ak v rámci roka neorganizujú verejnoprospešnú akciu ani nijak iným spôsobom nereprezentujú obec?

Rušenie nočného kľudu a kompetencie obce

16.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Aké kompetencie má obec pri riešení rušenia nočného kľudu, či už výrobnou činnosťou alebo zo strany susedov (krik, hlasná hudba atď.)?

Určenie spádovej materskej školy vo VZN

21.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Novelou školského zákona sa zaviedlo povinné predprimárne vzdelávanie. Je obec, ako zriaďovateľ jednej materskej školy v obci, povinná prijať VZN, v ktorom určí spádovú materskú pre deti s trvalým pobytom v obci  na predprimárne vzdelávanie?

Postup pri zmene VZN a smernice

7.4.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Poslanci nesúhlasia s VZN a smernicou. Akým spôsobom možno dané dokumenty meniť/aktualizovať?

Úprava názvov ulíc počas sčítania obyvateľov

9.3.2021

Mgr. Monika Ivanová

Odo dňa sčítania obyvateľov, domov a bytov nemožno až do ich vykonania rozhodnúť o územnej zmene, určiť alebo zmeniť názov obce alebo jej časti, určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva ani rozhodnúť o zmene číslovania budov. Môžeme prijať VZN o určení názvu ulice a iných verejných priestranstiev, nakoľko už bolo vykonané sčítanie domov a bytov, i napriek tomu, že online sčítanie obyvateľstva ešte prebieha?

Dočasné parkovanie motorových vozidiel a možnosti parkovacích kariet

11.2.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Mesto má prijaté VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Môžeme upraviť platnosť ročnej parkovacej karty na dočasné parkovanie iba na kalendárny rok? Aké sú podmienky vydania VZN, môžeme upraviť aj parkovanie na verejnom priestranstve? Môžeme za elektronickú kartu poskytnúť bonus formou viac hodí parkovania, nepôjde o diskriminačné zvýhodnenie?

Sistačné právo vs. VZN

3.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Možno starosta uplatniť sistačné právo aj proti všeobecne záväzným nariadeniam?

Nevyužitie dotácie v dôsledku pandémie

18.12.2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Prijímateľ dotácie na kultúrne podujatie nemohol z dôvodu pandémie využiť dotáciu. Časť peňazí použil ale podujatie nie je možné uskutočniť. Musí vrátiť použité financie alebo môže dotáciu použiť neskôr?

Odpustenie dane z nehnuteľnosti súkromnej MŠ

15.6.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Ako postupovať pri odpustení dane z nehnuteľnosti pre súkromnú materskú školu ( „MŠ“). MŠ má zriadenú činnosť v súkromnej budove a na súkromnom pozemku. Je zaradená do siete škôl a na liste vlastníctva má budovu ako materskú školu s prístavbou. V našom VZN máme možnosť odpustiť daň pre školy a školské zariadenia. Má nárok na odpustenie dane aj súkromná MŠ? 

Daň z ubytovania a prijatie zmien VZN spätne z dôvodu pandémie

30.4.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Môže mesto prijať dodatkom do platného VZN o dani za ubytovanie spätne úľavu, resp. oslobodenie od dane za ubytovanie pre ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú v období pandémie ubytovanie pre repatriantov? 

Zverejňovanie VZN počas koronakrízy

9.4.2020

Mgr. Jana Kochan

Obecné zastupiteľstvo by chceli prijať z dôvodu mimoriadnej situácie zmenu VZN. Musí obec zverejniť návrh VZN min. na 15 dní, alebo sa táto povinnosť v čase mimoriadnej situácie neuplatňuje?

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a zneškodňovaní žúmp

16.3.2020

Mgr. Jana Kochan

Obec určila v návrhu VZN, že užívateľ žumpy je povinný na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Nemali by napísať aj na základe akého zákona? Alebo obec môže ukladať obyvateľom povinnosti, ktoré nemajú oporu v zákone?

 

 

Určovanie ochranného pásma pohrebiska od 1.1.2020

19.12.2019

Mgr. Jana Kochan

Je potrebné prijať VZN o ochrannom pásme pohrebiska do 31.3.2020? Ak takéto VZN obec neprijme zaniká predošlé ochranné pásmo pohrebiska určené zákonom o pohrebníctve? Je možné stanoviť ochranné pásmo zvlášť pre konkrétny cintorín?

Dopad VZN na rozpočet obce

29.11.2019

Mgr. Monika Ivanová

Má návrh VZN, ktorý neustanovuje žiadne sadzby (napr. návrh o udržiavaní čistoty v obci alebo ochrane verejnej zelene) dopad na rozpočet? Je potrebné uvedené uviesť pri návrhu VZN?

Určenie cien pri prevode pozemkov hodných osobitného zreteľa vopred

18.7.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže obecné zastupiteľstvo stanoviť vo VZN fixné ceny za odpredaj obecných pozemkov v prípade prevodov z dôvodov hodných osobitného zreteľa vopred?

Preberanie znenia právnych predpisov do VZN

17.7.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

V akom rozsahu je vhodné kopírovať znenie zákona do svojho VZN? Napr. pri priestupkoch je dobré ak obyvateľ vidí všetko pokope.

Zastavenie dedičského konania a vymáhanie nedoplatku

3.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Ako má obec postupovať pri daňovom nedoplatku, ak bolo dedičské konanie zastavené z dôvodu nemajetnosti obyvateľa, pričom evidujeme, že tento vlastnil nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve s manželom?

Úhrada známky za prvé prihlásenie psa ?

29.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže obec spoplatňovať známku za psa pri zápise psa do evidencie? 

Režim pešej zóny prostredníctvom VZN ?

21.9.2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Ako má obec postupovať ak má záujem upraviť režim pešej zóny a dopravy na svojom území? 

Podlieha VZN finančnej kontrole?

3.8.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Je potrebné overiť základnou finančnou kontrolou všeobecne záväzne nariadenie mesta ako finančnú operáciu - právny úkon? Vykonáva sa to už aj pri predkladaní návrhu VZN alebo až po jeho schválení mestským zastupiteľstvom? 

Obmedzenie vodičov pri využívaní miestnych komunikácií

21.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Niektorí občania z iných obcí, aby si skrátili čas, používajú miestne komunikácie, čo obmedzuje obyvateľov daných ulíc. Poslanci prijali VZN, ktorým chceli zamedziť prejazd obyvateľom iných obcí cez miestne komunikácie tak, že cez tieto ulice môžu prechádzať len občania s povolením. Obec má zároveň aj príslušnú dopravnú značku po súhlase dopravného inšpektorátu, ktorej dodržiavanie kontroluje obecná polícia v blokovom konaní. Nedopustila sa obec týmto postupom porušenia zákona č. 365/2004 Z. z.? 

Státie áut pred rodinnými domami a zimná údržba komunikácií

10.11.2017

JUDr. Adriana Kováčová

Je právne možné cestou VZN upraviť požiadavku mesta na neparkovanie áut na chodníkoch a cestách pred rodinnými domami, ktoré patria k miestnym komunikáciám obcí? Máme problémy s výkonom zimnej údržby týchto komunikácií, nakoľko tam stojí mnoho áút a nie možné tak zimnú údržbu riadne vykonávať, napriek tomu, že majú miesto pre státie aút na svojom pozemku.

Zimná údržba parkovacích miest

22.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Môže obec prostredníctvom svojho VZN vyňať parkovacie miesta zo zimnej údržby? 

K trhovým podmienkam v obci

27.4.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Je potrebné zadefinovať vo VZN miesta v obci určené na trhové miesta pre všetky typy trhovísk a verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo ambulantný predaj ? Je možné povoliť ambulantný predaj na miestnej, účelovej komunikácii alebo na parkovisku? Môže obec nepovoliť predaj v pojazdnej predajni aj napriek tomu, že predávajúci spĺňa zákonné podmienky bez udania dôvodu?

Zrušenie VZN na základe protestu prokurátora

24.1.2017

Mgr. Matej Trnavský

Akým spôsobom sa ruší VZN na základe protestu prokurátora?

Prijaté VZN o poplatku za rozvoj a jeho zmena pre novelizáciu zákona

21.12.2016

JUDr. Henrieta Bicáková

Obecné zastupiteľstvo v novembri schválilo VZN o určení poplatku za rozvoj, ktoré nadobudne účinnosť 01.01.2017. V decembri 2016 bola prijatá novela tohto zákona. Ako má obec ďalej postupovať, musí už prijaté VZN aktualizovať? Ako majú postupovať obce, ktoré ešte takéto VZN neprijali? 

 

 

Použitie príjmov z príspevkov uhradených podľa VZN

19.8.2016

Mgr. Matej Trnavský

Mesto má vydané VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.  V tomto VZN však nie je určené použitie ani rozúčtovanie týchto vybraných finančných prostriedkov. Kto rozhoduje o použití týchto vybraných finančných prostriedkov, prípadne ktoré všeobecne právne predpisy určujú ich použitie?


VZN upravujúce podmienky zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

19.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

V súčasnosti pripravujeme nové VZN, nakoľko novela školského zákona posunula zápis na povinnú školskú dochádzku na mesiac apríl. Prosíme o výklad pojmov „miesto“ a „čas“ zápisu.

 

Zrušenie zásad hospodárenia starostom?

2.10.2015

Mgr. Matej Trnavský

Aká je možnosť zrušenia zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti starostom, ktoré sú schválené vo forme všeobecne záväzného nariadenia?

Názvy ulíc a povinné schvaľovanie VZN

6.8.2015

Mgr. Matej Trnavský

Je povinnosťou obce alebo iba možnosťou obce určovať názvy ulíc? Je potrebné, aby mala obec prijaté VZN aj keď sú názvy ulíc platné už od 2003? (názvy boli prijaté iba na základe uznesenia obecného zastupiteľstva)

Forma zrušenia všeobecne záväzného nariadenia

6.8.2015

Mgr. Matej Trnavský

V prípade, že obecné zastupiteľstvo ruší VZN obce a nenahrádza ho novým VZN, je nutné predmetné VZN zrušiť VZN o zrušení VZN alebo postačuje uznesenie zastupiteľstva?


Rozhodovania obce o opravnom prostriedku proti rozhodnutiam riaditeľov škôl – vydať alebo nevydať VZN?

30.7.2015

JUDr. Henrieta Bicáková

Môže obec schváliť všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe rozhodovania o opravnom prostriedku (odvolaní) proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení?

Všeobecne záväzné nariadenie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

28.4.2015

Mgr. Matej Trnavský

Mesto má vydané všeobecne záväzné nariadenie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Vo všeobecne záväznom nariadení určilo výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskej jedálni a pod.. V tomto všeobecne záväznom nariadení však nie sú určené prípady, kedy sa príspevok neuhrádza. Školský zákon presne upravuje prípady, kedy sa príspevok nevyberá a prípady, kedy môže zriaďovateľ - obec rozhodnúť, že príspevok sa neuhrádza (napr. § 28 ods. 7 školského zákona). Je oprávnený rozhodnúť primátor mesta, že sa príspevok v materskej škole neuhrádza alebo je to v kompetencii mestského zastupiteľstva a akou formou?

Schvaľovanie a vyhlasovanie úplných znení VZN po schvaľovaní zmien

17.4.2015

Mgr. Matej Trnavský

Je potrebné na vyhlásenie úplného znenia všeobecne záväzného nariadenia toto dať opätovne na schválenie miestnemu zastupiteľstvu i napriek tomu, že na jeho zmenách a doplneniach sa formou pozmeňujúcich a doplňujúcich všeobecne záväzných nariadení, ktoré nadobudli účinnosť, predtým riadne uznieslo? 

Vybraný okruh osôb a poskytnutie zvýhodnenia pri poplatku za komunálny odpad

12.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Je chybou ak má mesto vo všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad uvedenú zľavu na poplatku za komunálny odpad len pre občanov starších ako 70 rokov podľa § 83 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady?

Obmedzenie predaja alkoholu na území obce

23.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Obec potrebuje riešiť situáciu obmedzenia predaja tvrdého alkoholu, a to liehovín a destilátov, v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín a na iných verejne prístupných miestach nachádzajúcich sa v blízkosti organizovaného festivalu. Je možné riešiť situáciu obmedzenia predaja alkoholu operatívnym spôsobom v prípade, že sa  toto podujatie uskutoční v krátkej dobe? Aké iné zákonne možnosti okrem zmeny "Všeobecne záväzného nariadenia obce o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území obce" má obec na obmedzenie predaja alkoholu v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín a na iných verejne prístupných miestach nachádzajúcich sa v blízkosti organizovaného festivalu? Existujú tu aj iné orgány štátnej správy, ktoré majú právomoci a kompetencie udeliť zákaz predaja alkoholu v určitých hodinách a dňoch takýmto zariadeniam spoločného stravovania, predajniam potravín a iným verejne prístupným miestam nachádzajúcich sa v blízkosti organizovaných festivalov pri takto vzniknutej situácii ?


Zverejnenie protestu prokurátora proti VZN na webovej stránke obce

21.2.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je obec povinná zverejniť protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu na svojej webovej stránke?

Osoby oprávnené napadnúť neplatnosť VZN

15.11.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Ktorý orgán, okrem prokuratúry, je oprávnený napadnúť zákonnosť všeobecne záväzného nariadenia obce?

Vydávanie VZN vo veciach územnej samosprávy a hmotná núdza

4.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Môže obec vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné nariadenia iba vtedy, ak je na to vyslovene splnomocnená zákonom? Musí byť v zákone uvedená veta, napr. Podmienky poskytovania príspevku ustanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení?

Poplatky za úkony obce

12.7.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Môže obec si vo všeobecnom záväznom nariadení obce ustanoviť poplatky za úkony ktoré obec alebo jej orgány vykonávajú? 

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (399)

VZN určujúce povinnosti len do vnútra obce vs. interný predpis

15.5.2024

Monika Grichová

Preberanie neúplných a prispôsobených ustanovení zákonov vo VZN

6.5.2024

Monika Grichová

Odkaz na vypustené ustanovenie zákona vo VZN

25.4.2024

Monika Grichová

Používanie pyrotechnických výrobkov na území mesta

15.4.2024

Monika Grichová

Výnimka zo zákazu požívania alkoholických nápojov na podujatiach

12.3.2024

Simon Čačaný

Povinnosť vlastníkov prevádzok zabezpečiť nádoby na zber odpadu

11.3.2024

Simon Čačaný

Určenie sankcie za porušenie VZN v závislosti od subjektu porušenia

29.2.2024

Simon Čačaný

Zákaz parkovania na ceste počas zimnej údržby

29.2.2024

Simon Čačaný

Zákaz položenia tašky na námestí a zákaz sedenia na obrubníku

26.2.2024

Alexandra Močárová

Spôsob zverejnenia informácií o výške výnosu z poplatku za rozvoj

26.2.2024

Alexandra Močárová

Schválenie názvov nových ulíc bez ich existencie

12.2.2024

Simon Čačaný

Vymedzenie miest zakázaných pre vstup so psom

7.2.2024

Alexandra Močárová

Povinnosť udržiavať estetický vzhľad nehnuteľností

5.2.2024

Alexandra Močárová

Modifikovanie zákonných definícií vo VZN

5.2.2024

Alexandra Močárová

Udržiavanie a čistenie verejne prístupných miest

29.1.2024

Simon Čačaný

Stanovenie pravidiel cestnej premávky vo VZN

21.12.2023

Alexandra Močárová

Odvoz zmesového komunálneho odpadu a výber nádoby

6.12.2023

Simon Čačaný

Nesprávne uvedenie pojmu poplatník pri poplatku za rozvoj

27.11.2023

Alexandra Močárová

Zúženie okruhu osôb odovzdávajúcich odpad na zberný dvor

16.11.2023

Simon Čačaný

Odstraňovanie cencúľov a ľadu zo strechy

7.11.2023

Simon Čačaný

Povinnosti držiteľov psov ustanovené nad rámec zákona

7.11.2023

Simon Čačaný

Povinnosť vykonávať dezinfekciu a deratizáciu objektov vo VZN?

25.10.2023

Simon Čačaný

Zákaz vykonávania činnosti z dôvodu hluku a zásah do vlastníckeho práva

25.10.2023

Simon Čačaný

Zabezpečenie verejného poriadku a neurčité zákazové ustanovenie

11.10.2023

Simon Čačaný

Vyhlásenie výsledku referenda mestským zastupiteľstvom

5.10.2023

Alexandra Močárová

Obmedzenie predaja alkoholických nápojov rozhodnutím starostu

29.9.2023

Simon Čačaný

Povinnosť zverejnenia informácií o výške výnosu z poplatku za rozvoj

29.9.2023

Alexandra Močárová

Vyhradenie miesta a stanovenie podmienok vylepovania volebných plagátov počas volebnej kampane

28.9.2023

Alexandra Močárová

Označovanie zberných nádob nálepkami a neodvážanie odpadu

13.9.2023

Simon Čačaný

Poškodenie miestnej komunikácie a povinnosť odstránenia poškodení

13.9.2023

Simon Čačaný

Zákazy v okolí cintorína počas obradov upravené formou VZN

4.9.2023

Alexandra Močárová

Vydanie evidenčnej známky psa za poplatok

4.9.2023

Alexandra Močárová

Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva rozhodnutím primátora

24.8.2023

Alexandra Močárová

Osoby oprávnené na umiestňovanie volebných plagátov

24.8.2023

Alexandra Močárová

Kontrola dodržiavania VZN poslancami a kontrolórom obce nad rámec zákona

14.8.2023

Alexandra Močárová

Zákonné pojmy a definície preberané do VZN a ich modifikácie

4.8.2023

Simon Čačaný

Nesprávne zverejnenie programu zasadnutia zastupiteľstva na úradnej tabuli a jeho prekrytie na úradnej tabuli

4.8.2023

Simon Čačaný

Čistenie chodníkov vlastníkmi susednej nehnuteľnosti

4.8.2023

Alexandra Močárová

Určenie názvu ulice podľa osoby spoločensky vnímanej negatívne

4.8.2023

Alexandra Močárová

Prevádzkový poriadok cintorína a domu smútku upravený prostredníctvom VZN

14.7.2023

Alexandra Močárová

Rozkopávky ako predmet dane za užívanie verejného priestranstva

4.7.2023

Simon Čačaný

Oznamovacia povinnosť a platenie dane za predajné automaty

4.7.2023

Simon Čačaný

Povinnosti k stavebným špecifikám žúmp

22.6.2023

Alexandra Močárová

Zákaz predaja vs. podávania alkoholických nápojov na iných verejne prístupných miestach

16.6.2023

Alexandra Močárová

Chov zvierat a nejednoznačnosť pojmu „primerané množstvo“

5.6.2023

Alexandra Močárová

Poskytovanie finančných príspevkov obcou fyzickým osobám nad rámec zákona

5.6.2023

Alexandra Močárová

Neurčité definovanie osobitného užívania verejného priestranstva

30.5.2023

Alexandra Močárová

Jednorázové určenie času predaja

19.5.2023

Alexandra Močárová

Neurčenie sadzby dane za užívanie verejného priestranstva k všetkým spôsobom užívania

16.5.2023

Alexandra Močárová

Povinnosti prevádzkovateľom v prípade uzatvorenia prevádzky

16.5.2023

Alexandra Močárová

Určenie osôb vykonávajúcich kontrolu dodržiavania VZN

12.5.2023

Alexandra Močárová

Úprava zákazu parkovania na chodníkoch odlišne od zákonnej úpravy

12.5.2023

Alexandra Močárová

Stanovenie nočného kľudu vyhláškou

2.5.2023

Alexandra Močárová

Určenie prevádzkového času pre reštaurácie a pohostinstvá

2.5.2023

Alexandra Močárová

Vyberanie dane za dočasné parkovanie motorového vozidla na verejnom priestranstve

14.4.2023

Alexandra Močárová

Výrub miestnej dane pred začatím užívania verejného priestrastva

14.4.2023

Alexandra Močárová

Daň za užívanie verejného priestranstva a demonštratívny výpočet spôsobov vs. sadzba dane

3.4.2023

Alexandra Močárová

Preberanie ustanovení zákona o sociálnych službách do VZN

15.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Duplicitne upravená povinnosť k zneškodňovaniu obsahu žúmp

10.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Nezákonné upravenie podmienok mestskej polície a jej príslušníkov

27.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Nezákonné zavedenie „ostatných poplatkov“ vo VZN

10.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Konkrétne určovanie podmienok prevádzok mimo rámca zákona

23.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

„Hodinová“ sadzba dane za všeobecné užívanie verejného priestranstva

14.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Oprávnenie vydať VZN a účinnosť zákona o odpadoch

6.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Nové skutkové podstaty priestupkov vo VZN o odpadoch

2.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Taxatívny výpočet osobitných spôsobov užívania verejného priestranstva

10.11.2022

Mgr. Helena Laposová

VZN o odpadoch s nesprávnym pojmom a predĺženou lehotou v rozpore so zákonom

10.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Nepresné VZN v sociálnej oblasti

26.10.2022

Mgr. Helena Laposová

Záväzné stanovisko obci k investičnej činnosti v obci a VZN?

14.10.2022

Jakub Lenárt

Otvorený výpočet osobitného užívania verejného priestranstva

30.9.2022

Jakub Lenárt

Ďalšie druhy určenia využívania verejného priestranstva

30.9.2022

Mgr. Adam Mikuš

Prenesenie kompetencie nakladania s majetkom na mestskú radu?

27.9.2022

Mgr. Helena Laposová

Rozhodovanie vo veciach miestnych daní zastupiteľstvom?

13.9.2022

Mgr. Helena Laposová

Úprava podmienok prevádzok v obci a zásah do práva podnikať

9.9.2022

Mgr. Helena Laposová

Demonštratívny výpočet osobitných spôsobov užívania verejného priestranstva

9.9.2022

Mgr. Helena Laposová

Odlišné sadzby dane, nesprávne zaokrúhľovanie dane, nesprávne zdaňovacie obdobie a iné

31.8.2022

isamosprava.sk

Úprava postavenia a úloh obecnej polície vo VZN inak ako v zákone

31.8.2022

Mgr. Helena Laposová

Určenie úhrady za sociálnu službu vo VZN

22.8.2022

Mgr. Helena Laposová

Úprava jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a nesprávne preberanie a modifikovanie právnych predpisov vo VZN

13.8.2022

Mgr. Helena Laposová

Verejné kultúrne podujatie a voľná pouličná aktivita

30.7.2022

Jakub Lenárt

Schvaľovanie prevodu majetku v prípade osobitného zreteľa

26.7.2022

Mgr. Helena Laposová

Schválenie oplotenia majetku obce obecným zastupiteľstvom

12.7.2022

Mgr. Helena Laposová

Správny postup schvaľovania prevodu majetku zámennou zmluvou

21.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Povinnosť viditeľne umiestniť evidenčnú známku na obojku psa

14.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Údaj o rodnom čísle v „evidencií psov“ a plocha pre voľný pohyb psov

21.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Neurčito určený čas predaja všeobecne a pojmom NON STOP

6.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Pevná a pohyblivá zložka sadzby miestneho poplatku

28.4.2022

Mgr. Helena Laposová

„Povolenie“ otváracích časov prevádzok obcou?

23.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Oznámenie prevádzkovej doby podnikateľa obci

21.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Rozhodovanie o čase predaja individuálne zastupiteľstvom

14.4.2022

Mgr. Helena Laposová

Sadzba dane pri ornej pôde a trvalom trávnatom poraste

13.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Zóny rozdielneho času predaja v obchodoch

13.4.2022

Mgr. Helena Laposová

Lehota na predloženie dokladov pre odpustenie poplatku za odpad

2.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Zákaz vodenia „bojových psov“ a vodenie psa v obytných domoch

31.3.2022

Mgr. Helena Laposová

Výška príplatku za podlažie určená obcou

31.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Požadovanie dokladov nad rámec zákona a určovanie času predaja pri predajniach

21.3.2022

Mgr. Helena Laposová

Zákaz voľného pohybu psov a zásah do súkromného majetku

9.3.2022

Mgr. Helena Laposová

Označovanie prevádzok definované obcou

9.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Zákaz predaja alkoholických nápojov a zákaz jazdiť na skateboarde

22.2.2022

Mgr. Helena Laposová

Lehota na podanie prokurátorskej žaloby proti VZN

8.2.2022

Mgr. Helena Laposová

Zákazy a obmedzenia v obci s odkazom na verejný poriadok

1.2.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Rozdelenie obce na viaceré zóny pri určovaní času predaja

26.1.2022

Mgr. Helena Laposová

Určenie času predaja zastupiteľstvom a starostom individuálne

24.1.2022

Mgr. Helena Laposová

Nejasné oslobodenie od dane nájomných a sociálnych bytov

24.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Nesprávne pojmoslovie vo VZN a preberanie pojmov zo zákona

17.1.2022

Mgr. Helena Laposová

Schválenie VZN na základe neplatného zákona

12.1.2022

Mgr. Helena Laposová

Povinnosť určiť sumu náhradnej evidenčnej známky psa obcou

12.1.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Ohlasovanie prevádzkového času obci

20.12.2021

Mgr. Helena Laposová

Zodpovedný subjekt za vodenie psa

13.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Zákaz voľného pohybu psov na verejných priestranstvách vrátane hromadnej dopravy

13.12.2021

Mgr. Helena Laposová

Povinnosti VZN nad rámec zákona pri poskytovaní dotácií

7.12.2021

Mgr. Helena Laposová

Kontrola prevádzkovej doby obchodov obcou

7.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Povinnosť zverejniť návrh VZN pred rokovaním na webovom sídle

23.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Špecifikácia kontajnerov na odstránenie psích výkalov

19.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Nemožnosť vyhotovenia prevádzkového poriadku pohrebiska obecným zastupiteľstvom

15.11.2021

Mgr. Helena Laposová

Nemožnosť hlavného kontrolóra kontrolovať dodržiavanie VZN a pojmy pre pravidlá prevádzok

6.11.2021

Mgr. Helena Laposová

Neprípustnosť individuálneho určovania predajného času rozhodnutím starostu

2.11.2021

Mgr. Helena Laposová

Spoločné VZN o vylepovaní plagátov vo volebnej kampani a referende

2.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Nesprávne určenie povinnosti pri dani za lesné pozemky, za psa a oslobodenia od dane za sociálne a nájomné byty

26.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Zníženie dotácie na mzdy a prevádzku škôl z dôvodu zníženia podielových daní

18.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Postup odchytu psov upravený vo VZN?

25.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

(Ne)oprávnenosť zaviesť sprísnené kvórum pri hlasovaniach o dotáciách

25.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Zákaz vstupu psa na nehnuteľností súkromných vlastníkov

13.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Definícia prevádzkarne podnikateľa vo VZN

28.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Civilný odev príslušníkov obecnej polície a preukazovanie ich príslušnosti

25.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Predaj majetku v rozpore s pravidlami verejnej obchodnej súťaže

24.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Oneskorenie podania prokurátorskej žaloby proti VZN?

17.8.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Kontrola menného zoznamu žiakov pri dotácii ZUŠ obcou

16.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Určovanie nočného kľudu a predlžovanie prevádzkovej doby obcou pri predaji

9.8.2021

JUDr. Helena Laposová

Uvedenie splnomocňovacieho ustanovenia v záhlaví VZN

2.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Otváracie hodiny pre zdravotnícke zariadenia a lekárne

19.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Relevantnosť podmienok v oblasti chovu včiel vo VZN

12.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Podmienky schválenia VZN a dátum jeho platnosti a účinnosti

12.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Povinnosť obce upraviť podmienky státia vo VZN

12.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Samostatne bývajúce osoby oslobodené od dane z nehnuteľnosti?

28.6.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Zákaz zdržiavania sa v reštaurácii určený obcou

28.6.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Obmedzenie distribúcie pitnej vody obcou?

21.6.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Povinnosť náhubku pre trpasličie plemená psov

21.6.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Rozsah podstatných dokumentov od podnikateľov zo strany obce

4.6.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Definícia vodiaceho psa vo VZN obce

28.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

K lehote prokurátora podať žalobu proti VZN

24.5.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Súťažné prostredie pri prenájme majetku obce

24.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Zákaz stavby plotu mimo zastavaného územia

13.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Určenie času predaja v obchode na dni v týždni

13.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Úpravy skutkových podstát priestupkov v oblasti odpadov obcou

10.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Povinnosť pôvodcov odpadu zabezpečiť odpad pred medveďmi?

10.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Rozsah kompetencii obce v oblasti odpadov

30.4.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Ochrana nefajčiarov vo VZN obce?

20.4.2021

Mgr. Vladimír Fujak

„Ne“oprávnenie ukladať pokuty hlavným kontrolórom

20.4.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Zmätočnosť VZN v oblasti chovu zvierat

29.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Povinnosť vyrovnania záväzkov podnikateľa vo VZN obce

19.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Povinnosť obce privolať políciu v prípade narušenia verejného poriadku?

12.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Určovanie povinnosti usporiadateľom na akciách s uzavretou spoločnosťou formou VZN

12.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Zmätočná a protizákonná úprava predaja v obchode a času prevádzky služieb

5.3.2021

Mgr. Monika Ivanová

Náležitosť uznesenia pri zámene pozemku obce

5.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Podrobnosti o nakladaní s odpadmi obyvateľov obce

26.2.2021

Mgr. Monika Ivanová

Zákaz reklamných a propagačných zariadení stanovený vo VZN mestskou časťou

19.2.2021

Mgr. Monika Ivanová

Povinnosť držiteľa psa po pohryznutí človeka vo VZN

12.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Nejasná terminológia VZN v oblasti miestnych daní

12.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Starostlivosť o dieťa, poberanie dôchodku a nepridelenie sociálneho bytu

29.1.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Hazardné hry a obmedzenie slobody poskytovania služieb cezhranične vo VZN

15.1.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Diskriminácia osôb so špeciálne vycvičeným psom

4.12.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Povinnosť obce poskytnúť dotáciu na mzdy a prevádzku súkromnej ZUŠ

16.11.2020

JUDr. Veronika Gvušč

Neefektívnosť a nezákonnosť predaja obecnej nehnuteľnosti

23.10.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Zákaz používania jednorazového plastového riadu na kultúrnych podujatiach

23.10.2020

Mgr. Jana Kochan

Rozšírenie možnosti zániku nájmu obecného bytu výpoveďou prostredníctvom VZN?

16.10.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Zabezpečenie čistoty a k vlastnostiam VZN všeobecne

2.10.2020

Mgr. Jana Kochan

Nemožnosť riešenia problematiky hluku vs. pravidlá času predaja

25.9.2020

Mgr. Jana Kochan

Nezákonná definícia verejného priestranstva

14.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Zverenie činnosti spojených s pochovávaním prostredníctvom VZN?

28.8.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 29.5.2015 - Doslovné prebratie zákona do VZN

21.8.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Okresná prokuratúra Trenčín z 21.8.2019 - Obmedzenie výkonu petičného práva

30.7.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Okresná prokuratúra Senica z 20.12.2019 - VZN o čase prevádzky služieb v obci vs. sloboda podnikania a nesprávny kontrolný subjekt

24.7.2020

Mgr. Jana Kochan

Okresná prokuratúra Ružomberok z 25.11.2019 - Zákaz vstupu so psom na všetky pozemky vrátane súkromných?

16.7.2020

Mgr. Jana Kochan

Okresná prokuratúra Malacky z 27.8.2019 - Určenie poplatku za rozvoj v splátkach?

16.7.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Okresná prokuratúra Trenčín z 19.8.2019 - Nezákonne obmedzenie účasti na miestnom referende

10.7.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Okresná prokuratúra Prievidza z 17.7.2019 - Úprava povinností rodiča pri zápise dieťaťa do školy prostredníctvom VZN

3.7.2020

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 6.10.2015 - Nemožnosť vydania VZN z dôvodu ochrany pred hlukom pri stavebných prácach

26.6.2020

Mgr. Jana Kochan

Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou z 9.8.2019 - Nadbytočnosť úpravy slobodného prístupu k informáciám vo VZN

26.6.2020

Mgr. Jana Kochan

Okresná prokuratúra Trebišov z 30.9.2019 - Nezákonné určenie náplne práce prednostovi mestského úradu

12.6.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Najvyšší súd SR z 28.4.2016 - Zákaz retroaktivity VZN

11.6.2020

Mgr. Jana Kochan

Okresná prokuratúra Trebišov z 24.7.2019 - Nezákonná úprava VZN týkajúca sa údržby prístupových komunikácií

5.6.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Okresná prokuratúra Trenčín z 26.7.2019 - Nezákonná úprava VZN obce v oblasti volebnej kampane

22.5.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Okresná prokuratúra Prievidza z 22.7.2019 - Určenie času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vo VZN

19.5.2020

Mgr. Jana Kochan

Okresná prokuratúra Trnava z 19.9.2018 - Požiarny poriadok obce vydaný formou VZN?

20.3.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Okresná prokuratúra Skalica z 16.12.2019 - Vplyv nemožnosti verifikovať zverejnenie VZN na jeho platnosť

13.3.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Okresná prokuratúra Skalica z 16.12.2019 - Nemožnosť tvorby VZN v ľubovoľnej oblasti spoločenských vzťahov

6.3.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Okresná prokuratúra Skalica z 16.12.2019 - Neoprávnené priradenie kompetencie ukladania pokuty starostom

28.2.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Krajská prokuratúra Košice z 29.10.2019 - Obmedzenie používania pyrotechniky

21.2.2020

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Bratislava III z 1.7.2019 - Ochrana zdravia pred hlukom úpravou času a miesta vykonávania stavebnej činnosti vo VZN

31.1.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou z 11.9.2018 - Publikácia výsledkov miestneho referenda

16.1.2020

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Brezno z 25.5.2018 - Nové definície pojmov vo VZN

6.12.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Zvolen - Nezákonnosť VZN o verejnom poriadku upravujúceho otázky nad rámec svojej normotvornej pôsobnosti

15.11.2019

Mgr. Jana Kochan

Okresná prokuratúra Žilina z 3.5.2018 - Zásady hospodárenia obce formou VZN?

7.11.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Okresná prokuratúra Levice z 29.3.2019 - Pokuta za spaľovanie plastov z titulu znečistenia ovzdušia

17.10.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš z 26.10.2018 - Zásada publicity pri návrhu VZN

17.10.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Okresná prokuratúra Košice - okolie z 3.1.2019 - Doba vyvesenia záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie

10.10.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Okresná prokuratúra Košice I z 2.7.2019 - K zodpovednosti za udržiavanie schodnosti chodníka

4.10.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Najvyšší súd SR z 27.9.2018 - Nemožnosť súdu rozhodovať o neplatnosti VZN vs. preskúmanie administratívneho rozhodnutia

1.10.2019

Mgr. Jana Kochan

Okresná prokuratúra Pezinok z 24.8.2018 - Nemožnosť určenia povinností vlastníkom, užívateľom a prepravcom žúmp

26.9.2019

Mgr. Jana Kochan

Okresná prokuratúra Topoľčany z 20.4.2018 - Poplatok za zberné nádoby vs. poplatok za služby obce?

20.9.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Okresná prokuratúra Levice z 18.3.2019 - Správne preberanie právnej úpravy zákona do VZN

12.9.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Okresná prokuratúra Topoľčany z 26.9.2018 - K vydaniu požiarneho poriadku obce formou VZN

23.8.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Okresná prokuratúra Prešov z 11.9.2018 - Regulácia hodnôt elektromagnetického žiarenia územným plánom obce

21.8.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Topoľčany z 23.4.2018 - K dvojitej úprave správneho postihu v zákone a vo VZN

19.7.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Okresná prokuratúra Žilina z 3.5.2018 - Forma schválenia zásad nakladania s majetkom obce

16.5.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Okresná prokuratúra Topoľčany z 24.9.2018 - Protest prokurátora proti VZN požiarny poriadok obce

7.5.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Protest proti VZN, ktorým sa vydáva požiarny poriadok obce

25.4.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš z 29.5.2018 - K vymedzeniu miest, na ktorých je voľný pohyb psa na území obce zakázaný

5.4.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš z 25.5.2018 - K obmedzeniu voľného pohybu psa na území obce

29.3.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Okresná prokuratúra Brezno z 25.5.2018 - Protest prokurátora proti VZN mesta o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách mesta

19.3.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Okresná prokuratúra Komárno z 26.9.2017 - K nariadeniu obce, ktoré zakladá povinnosť kompostovať biologický odpad

7.2.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Okresná prokuratúra Komárno z 22.11.2017 - Protest prokurátora proti VZN mesta o mestskej polícii

1.2.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Okresná prokuratúra Levice z 13.3.2018 - K priestorom, na ktoré sa vzťahuje zákaz predaja, podávania a používania alkoholických nápojov

17.1.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Topoľčany z 13.2.2018 - Prevádzkový poriadok pohrebiska ako osobitný právny akt

16.1.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Komárno z 18.9.2017 - Protest prokurátora proti VZN o odpadoch, ktoré je v rozpore so zákonom

14.12.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Okresná prokuratúra Rožňava z 22.12.2017 - K rozširovaniu zákonných definícií základných pojmov právnej úpravy vo VZN

7.12.2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Okresná prokuratúra Nitra z 13.9.2018 - K úprave nákladov na „kuka“ nádobu

16.11.2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa z 25.10.2017 - VZN o chove a držaní domácich a úžitkových zvierat na území obce

3.11.2018

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Nitra z 13.2.2018 - K pojmu všeobecne záväzné nariadenie

19.10.2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Okresná prokuratúra Malacky z 7.3.2018 - K forme požiarneho poriadku obce

21.9.2018

Bc. Lucia Maliková

Okresná prokuratúra Malacky z 7.3.2018 - Protest prokurátora proti VZN-K právomoci obce vydávať VZN

28.8.2018

Bc. Lucia Maliková

Okresná prokuratúra v Michalovciach z 28.3.2018 - K určeniu rozsahu a spôsobu použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce

23.8.2018

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Dolný Kubín z 28.3.2018 - Zachovávanie zákonnosti pri normotvornej činnosti obcí

3.8.2018

Bc. Lucia Maliková

Okresná prokuratúra Dolný Kubín z 7.2.2018 - Úprava odvádzania splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou vo VZN

2.8.2018

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Dolný Kubín z 3.1.2018 - Zákaz vodenia psov

27.7.2018

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Lučenec z 19.1.2018 - K schvaľovaniu prevádzkový poriadok pohrebiska

27.7.2018

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Dolný Kubín z 22.12.2017 - K úprave poplatkov za používanie majetku obce vo VZN

12.7.2018

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra v Michalovciach z 1.3.2018 - Protest prokurátora proti VZN- K zákonnému deleniu VZN

12.7.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Ružomberok z 4.9.2017 - Podmienky poskytovania dotácií

29.6.2018

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Trnava z 5.9.2017 - Povinnosť fyzických osôb platiť obci poplatok za znečistenie ovzdušia

15.6.2018

Mgr. Monika Ivanová

K všeobecnému ukladaniu povinnosti používať registračnú pokladnicu

26.4.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Nitra z 13.9.2017 - Protest prokurátora proti VZN- K nezákonnosti zmätočného VZN obce

20.4.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Nitra z 9.2.2018 - Protest proti VZN- K nezákonnému obmedzeniu predaja na trhových miestach

13.4.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves z 6.2.2017 - Protest prokurátora proti VZN-K povahe interných predpisov

2.3.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves z 25.1.2017 - Protest proti VZN- K úprave subjektu oprávneného kontrolovať dodržiavanie povinností plynúcich z VZN

23.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Trenčín z 8.12.2016 - Protest prokurátora proti VZN- K úprave prevádzkového poriadku pohrebiska formou VZN

15.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom z 18.1.2017 - Protest prokurátora voči VZN- Ku vymedzeniu miesta, kde je pohyb psov v obci zakázaný

8.12.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Nitra z 12.10.2016 - Protest prokurátora proti VZN- K zákazu kartových hier

1.12.2017

Bc. Štefania Čubáková

Okresná prokuratúra Brezno z 18.8.2015 - Protest proti VZN- K úprave pojmov nad rámec normotvornej pôsobnosti obce

10.11.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Komárno z 6.4.2017 - Protest prokurátora proti VZN- Preberanie zákonných úprav do všeobecne záväzných nariadení obce nie je prípustné

27.10.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Ústavný súd SR z 4.2.1997 - Žobranie alebo požívanie alkoholických nápojov ako predmet všeobecne záväzného nariadenia

6.10.2017

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Malacky z 18.4.2016 - Protest prokurátora proti VZN - povinnosti nad rámec zákona

17.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Malacky z 9.6.2016 - Protest prokurátora proti VZN - nezákonná úprava zhromaždenia obyvateľov v rámci VZN

17.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Kežmarok z 22.1.2016 - Protest prokurátora proti VZN - nezákonné preberanie ustanovení zákona

10.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Košice II z 8.4.2016 - Protest prokurátora proti VZN - nezákonné ukladanie povinností

10.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Dunajská Streda z 12.1.2016 - Protest prokurátora proti VZN - nezákonné preberanie ustanovení zákona

3.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Dunajská Streda z 9.3.2016 - Protest prokurátora proti VZN - výkon samosprávnej pôsobnosti a prijímanie VZN

3.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Dunajská Streda z 9.3.2016 - Protest prokurátora proti VZN - priestorové vymedzenie zákazu alebo obmedzenia

24.2.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Bratislava III z 18.8.2016 - Protest prokurátora proti VZN - úprava podmienok živnostenského podnikania

10.2.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Bratislava III z 16.8.2016 - Protest prokurátora proti VZN - kontrolné právomoci poslanca

3.2.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Bratislava III z 18.8.2016 - Protest prokurátora proti VZN - nesprávna úprava poplatkovej povinnosti

27.1.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Bratislava III z 8.8.2016 - Protest prokurátora proti VZN - úprava nad rámec zákona

27.1.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Bratislava III z 2.9.2016 - Protest prokurátora proti VZN o pravidlách času predaja v obchode – nezákonné určenie nočného času

20.1.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Bratislava III z 23.9.2016 - Protest prokurátora proti VZN o pravidlách kontrolnej činnosti – povaha interného aktu

20.1.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Bratislava III z 31.8.2016 - VZN o pravidlách času predaja v obchode - preberanie iných zákonov

13.1.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Bratislava III z 7.9.2016 - Vydávanie rozhodnutí o prevádzkovom čase

13.1.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Bratislava III z 2.5.2016 - Protest prokurátora proti VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku

16.12.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Pezinok z 13.1.2016 - Protest prokurátora proti VZN - Cintorínskemu poriadku

9.12.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Námestovo z 28.4.2016 - Protest prokurátora proti VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou - nezákonná úprava sankcionovania

2.12.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Nitra z 11.10.2016 - Protest prokurátora proti VZN o o chove domácich a úžitkových zvierat - nezákonná úprava právnych vzťahov

2.12.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Poprad z 29.6.2016 - Protest prokurátora proti VZN o pravidlách času predaja v obchode - nezákonná úprava povinností

2.12.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Dunajská Streda z 19.10.2015 - Protest prokurátora proti rokovaciemu poriadku zastupiteľstva vydaného ako VZN

17.6.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Dunajská Streda z 12.11.2015 - Protest prokurátora proti VZN o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov

17.6.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Dunajská Streda z 28.5.2015 - Protest prokurátora proti VZN o pravidlách určenia času predaja v obchode času prevádzky služieb na území mesta - úprava pomerov vo VZN bez zákonného splnomocnenia

10.6.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Rimavská Sobota z 8.6.2015 - Protest prokurátora proti VZN o o kontrolnej činnosti vykonávanej v podmienkach mesta - úprava vzťahov už upravených zákonom

10.6.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Kežmarok z 18.8.2015 - Protest prokurátora proti VZN o používaní a ochrane symbolov mesta - nejasné ustanovenia

3.6.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Pezinok - Protest prokurátora proti prevádzkovému poriadku pohrebiska vo forme VZN

3.6.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Bratislava IV z 19.10.2015 - Protest prokurátora proti VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb - ukladanie povinností nad rámec zákona

20.5.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Nové mesto nad Váhom z 19.6.2015 - Protest prokurátora proti VZN o držaní psov - preberanie zákonnej úpravy do VZN

29.4.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Nitra z 1.10.2015 - Protest prokurátora proti VZN o parkovaní motorových vozidiel - VZN bez zákonného splnomocnenia

29.4.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Námestovo z 29.6.2015 - Protest prokurátora proti VZN - neoprávnené rozširovanie okruhu spoplatňovaných úkonov

22.4.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Námestovo z 29.6.2015 - Protest prokurátora proti VZN – ukladanie povinností nad rámec zákona

22.4.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Brezno z 5.6.2015 - Protest prokurátora proti VZN o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou - záväznosť obsahu nariadenia

15.4.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Brezno z 18.8.2015 - Protest prokurátora proti VZN na území obce - neoprávnený zásah do právomoci iných orgánov

15.4.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Brezno z 26.6.2015 - Protest prokurátora proti VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk - presnosť a zrozumiteľnosť nariadenia

8.4.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Brezno z 13.11.2015 - Protest prokurátora proti VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - lehota na pripomienkovanie

8.4.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Brezno z 18.5.2015 - Protest prokurátora proti VZN o podmienkach držania psov - označenie miest zákazu pohybu

1.4.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra v Michalovciach z 23.3.2015 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o nočnom kľude

6.7.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Prešov z 5.2.2015 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území obce

26.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Kežmarok z 28.1.2015 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o konaní a rozhodovaní zastupiteľstva o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

24.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Krajská prokuratúra Košice z 27.1.2015 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o pravidlách prenajímania malometrážnych bytov pre dôchodcov

19.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Bratislava II z 20.2.2015 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o podmienkach držania psov

15.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom z 3.3.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o sprievodcovskej činnosti

27.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Rožňava z 11.12.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

26.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Trebišov z 3.6.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o udeľovaní trvalého pobytu

26.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Trenčín - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu, ktorým sa menia niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

25.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Topoľčany z 10.11.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o verejných uznaniach

24.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Levice z 17.3.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o úhradách za poskytované služby obcou

19.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Levice z 16.9.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o menších obecných službách organizovaných obcou

19.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Bratislava IV z 11.11.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o vydávaní záväzného stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb

18.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Bratislava III z 3.10.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o verejnej zeleni

17.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Košice - okolie z 20.3.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu - prevádzkový poriadok pohrebiska (cintorínsky poriadok)

17.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Piešťany z 30.5.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb

12.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou z 3.3.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom

11.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Prešov z 16.4.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu - Priatie požiarneho poriadku formou VZN

11.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Považská Bystrica z 3.7.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

6.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Krajská prokuratúra Prešov z 9.7.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach

30.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Krajský súd Banská Bystrica z 10.10.2014 - Určenie času predaja v obchode

22.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 8.7.2014 - Odvolací orgán pri pokute za porušenie VZN

11.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves z 24.2.2013 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o kontrolnej činnosti v obci

21.5.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves z 12.2.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o podmienkach držania a chovu psov

21.5.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Malacky z 5.2.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o verejnom poriadku, čistote, ochrane životného prostredia a o zneškodňovaní odpadových vôd

13.5.2014

Bc. Ivana Gumanová

Krajská prokuratúra Košice z 8.7.2013 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o zozname a evidencii pamätihodností mesta

21.3.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Rimavská Sobota z 30.12.2013 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o požiarnom poriadku obce

4.3.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Rimavská Sobota z 15.8.2013 - Protest prokurátora proti VZN- K úprave podmienok vykonávania občianskych obradov a slávností

4.3.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Bratislava V. z 30.4.2013 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

28.2.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Bratislava V. z 29.7.2013 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o podmienkach umiestňovania reklamných, propagačných a informačných zariadení

28.2.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Partizánske z 26.1.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

24.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Topoľčany z 10.4.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych poplatkoch

22.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Topoľčany z 16.4.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o chove a držaní zvierat

22.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Malacky z 31.10.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o dodržiavaní poriadku a čistoty a užívaní verejných priestranstiev

22.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Malacky z 17.4.2012 - Protest prokurátora proti VZN- Diskriminačné ustanovenia zakomponované vo VZN

22.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Senica z 6.9.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o ochrane, údržbe a tvorbe zelene

20.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Senica z 9.11.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o používaní pyrotechnických výrobkov na verejnosti prístupných miestach

20.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Senica z 14.12.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o zásadách prideľovania obecných bytov v obci

20.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Ružomberok z 24.8.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o chove, držaní a ochrane psov

20.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Revúca z 23.11.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o verejnom poriadku a čistote mesta

16.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Revúca z 19.10.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov

16.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou z 4.7.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov

15.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou z 4.7.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o podmienkach predaja a poskytovaní služieb na trhoch a ambulantnom predaji na území mesta

15.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa z 12.12.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o čistote a o verejnom poriadku

15.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa z 25.10.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o chove a držaní psov

15.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Bardejov z 30.5.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach

14.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Bardejov z 31.5.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o predaji a používaní pyrotechnických predmetov na území mesta

14.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou z 23.5.2012 - Protest prokurátora proti všobecne záväznému nariadeniu o verejných kultúrnych podujatiach, verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach a voľných pouličných aktivitách

14.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom z 28.11.2012 - protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

18.12.2013

Michaela Uhrinová

Okresná prokuratúra Revúca z 23.11.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o verejnom poriadku a čistote mesta

8.11.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Prešov z 16.8.2013 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o chove, držaní a a ochrane zvierat na území obce

18.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Poprad z 20.5.2011 - Protest prokurátora proti VZN o chove a držaní zvierať na území obce

18.10.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Okresná prokuratúra Poprad z 19.5.2011 - Postup pri zmene VZN

18.10.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Okresná prokuratúra Poprad z 9.8.2011 - Protest prokurátora proti VNZ o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb a ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami

18.10.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Okresná prokuratúra Pezinok z 30.3.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o verejnom poriadku

11.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Považská Bystrica z 7.4.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o podmienkach podnikania na území obce

11.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Komárno z 23.5.2013 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o podmienkach držania psov

10.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Nové mesto nad Váhom z 29.4.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o povodňových plánoch záchranných prác

25.9.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Ružomberok z 27.12.2011 - Protest prokurátora proti VZN mesta o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a ochrane nefajčiarov

13.9.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Ružomberok z 3.10.2011 - Protest prokurátora proti VZN mesta o zákaze požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach

13.9.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Skalica z 4.5.2011 - Protest prokurátora proti VZN o podmienkach držania psov na území obce

12.9.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Topoľčany z 13.6.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o zásadách hospodárenia s bytovým fondom

6.9.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Trenčín z 30.3.2011 - Protest prokurátora proti VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

4.9.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Okresná prokuratúra Trenčín z 27.4.2011 - Protest prokurátora proti VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

4.9.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou z 27.10.2011 - Protest prokurátora proti VZN obce o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce

27.8.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Žilina z 1.8.2011 - Protest prokurátora proti VZN mesta o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení

19.8.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Partizánske z 15.8.2011 - Protest prokurátora proti VZN obce o nájme a podnájme nebytových priestorov

16.8.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Banská Bystrica z 19.12.2011 - Protest prokurátora proti VZN o verejnom poriadku na území mesta

15.8.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Okresná prokuratúra Banská Bystrica z 3.1.2012 - Zákaz kŕmenia holubov

15.8.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Okresná prokuratúra Partizánske z 18.10.2011 - Protest prokurátora proti VZN obce o umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce

15.8.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Partizánske z 29.3.2011 - Protest proti VZN obce o určení pravidiel času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území obce

15.8.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Partizánske z 19.7.2011 - Protest prokurátora proti VZN obce o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce

15.8.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Bratislava IV z 15.3.2011 - Protest prokurátora proti VZN o vydávaní stanoviska k zámerom podnikateľskej činnosti FO a PO plánujúcim podnikať na území obce

5.8.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Okresná prokuratúra Dunajská Streda z 7.12.2011 - Protest prokurátora proti VZN o podmienkach držania psa na území obce

26.7.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Okresná prokuratúra Dolný Kubín z 20.4.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o chove a držaní psov

10.7.2013

JUDr. Martina Palušková

Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou z 6.12.2011 - Protest prokurátor proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o regulácii podnikateľskej činnosti a určení pravidiel predaja a času prevádzky služieb na území obce

10.7.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Dolný Kubín z 20.4.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o chove a držaní psov

10.7.2013

JUDr. Martina Palušková

Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom z 30.11.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mest

4.7.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom z 31.5.2013 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách

4.7.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Námestovo z 8.2.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o určení času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území obce

4.7.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Trnava z 24.5.2011 - Protest prokurátora proti vešobecne záväznému nariadeniu o niektorých podmienkach držania psov

27.6.2013

JUDr. Martina Palušková

Okresná prokuratúra Trnava z 9.6.2011 - Protest prokurátora proti vešobecne záväznému nariadeniu o niektorých podmienkach držania psov

27.6.2013

JUDr. Martina Palušková

Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom z 3.11.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o zásadách chovu hospodárskych zvierat, spoločenských zvierat na území obce

25.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Lučenec z 4.10.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o verejnom poriadku

21.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Topoľčany z 12.9.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

21.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Martin z 21.6.2011 - Protest prokurátora proti uzneseniu zastupiteľstva o odvolaní členov výborov mestských častí

20.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Martin z 29.7.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

20.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Bardejov z 6.5.2011 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu obce (platobnému výmeru) ktorým bola vyrubená daň z nehnuteľnosti za rok 2009

20.6.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Okresná prokuratúra Veľký Krtíš z 5.9.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka škôl a školských zariadení

20.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Martin z 21.11.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o obecnej polícii,

19.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Prievidza z 4.1.2011 - Protest prokurátora proti VZN o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb a podmienkach organizovania niektorých podujatí na území obce

19.6.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Ústavný súd SR z 21.9.1994 - Kompetencie obce pri plnení úloh štátnej správy na základe zákona

18.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 6.5.1998 - Právomoc vydávať VZN

18.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 18.2.1999 - Normotvorná právomoc obce a ochrana niektorých ústavných práv

17.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 31.10.2001 - Normotvorná činnosť obce

17.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 13.12.1995 - Všeobecne záväzné nariadenie obce a obmedzenie súkromného života

14.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 15.10.1997 - Všeobecné záväzné nariadenie obce a obmedzovanie základných práv a slobôd

14.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 16.10.2001 - Uloženie povinnosti všeobecne záväzným nariadením.

14.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 25.5.2000 - Normotvorná právomoc, vlastníctvo a podnikanie obce

14.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (3)

NKÚ c/a Nitrianska Streda - prideľovanie nájomných bytov bez stanovenia podmienok

8.4.2016

Administrátor

NKÚ c/a Rabča - obsah VZN o podmienkach nájmu nájomných bytov

24.3.2016

Administrátor

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (5)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.