Správne / Priestupkové konanie

Správne konania, kedy orgány štátnej, územnej samosprávy alebo záujmovej samosprávy rozhodujú o právach a povinnostiach iných osôb v zásade prebiehajú vždy podľa základných pravidiel stanovených v Správnom poriadku. Pôsobnosť Správneho poriadku však môže osobitný zákon aj priamo vylúčiť, prípadne sa na určité konania Správny poriadok vzťahuje len subsidiárne.

 

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (2)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (8)

Doručovanie podľa správneho poriadku

11.6.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Podľa § 24 Správneho poriadku dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia, výzvy a predvolania, sa doručujú do vlastných rúk adresátovi alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho splnomocnením na preberanie zásielok. Keďže Správny poriadok obsahuje v tomto smere len demonštratívny výpočet písomností, ktoré sa doručujú do vlastných rúk, je na úvahe správneho orgánu, ktoré ďalšie písomnosti kvalifikuje ako dôležité a bude ich doručovať do vlastných rúk, či už adresátovi alebo splnomocnenej osobe.

Náležitosti rozhodnutia školy vydaného podľa Správneho poriadku

25.4.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

*článok zo série: Školy a aplikácia Správneho poriadku, časť 1*

Aplikácia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) na rozhodovanie riaditeľov škôl znamená, že riaditelia sú povinní vydávať rozhodnutia v súlade so Správnym poriadkom a je nevyhnutné, aby poznali právnu úpravu správneho konania, nakoľko sú v pozícii správneho orgánu.

Doručovanie písomností do vlastných rúk právnickým osobám

13.2.2014

Mgr. Veronika Tóthová

Príspevok sa zaoberá podmienkami za akých sa doručujú písomnosti určené do vlastných rúk právnickým osobám.

Fikcia doručenia v prípade doručovania písomnosti do vlastných rúk fyzickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi

7.2.2014

Mgr. Veronika Tóthová

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme problematike fiktívneho doručenia v prípade doručovania písomnosti do vlastných rúk fyzickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi. 

Právoplatnosť a vykonateľnosť správnych rozhodnutí

4.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku sa venujem dvom základným vlastnostiam správneho rozhodnutia, ktorými sú právoplatnosť a vykonateľnosť.

Samodoručovanie obecných písomností obecnými úradmi

30.9.2013

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku posúdime možnosť doručovania písomností obecnými úradmi – tzv. samodoručovanie.

Elektronický podpis a obec – právo či povinnosť?

9.8.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Má obec právo alebo povinnosť disponovať zaručeným elektronickým podpisom?

Informačný systém Ústrednej evidencie priestupkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

5.6.2013

JUDr. Jana Vallová

Správne orgány (mestá a obce) sú povinné evidovať všetky právoplatne ukončené priestupky.
Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (35)

Možnosti postúpenia a zastavenia konania pri konaní podľa §5 Občianskeho zákonníka

22.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Ako postupuje obec pri ochrane proti zrejmému zásahu do pokojného stavu, môže obec konanie zastaviť alebo postúpiť vec príslušnému orgánu?

Doplnenie rozhodnutia a oprava chyby v písaní

18.3.2024

JUDr. Adriana Kováčová

Ako opraviť chybu v rozhodnutí týkajúcu sa neuvedenia stavebného objektu vo výroku rozhodnutia? Je možné aplikovať § 47 odsek 6 správneho poriadku pre zrejmé chyby v písaní?

Kam nahlasovať zakázané držanie psa prostriedkom na uväzovanie?

31.1.2024

JUDr. Martina Tomus Palušková

Občania sa nám sťažujú, že aj napriek zákazu sú psy uviazané na reťazi a nevedia, či sa majú obracať na políciu, obce či organizácie, napr. Sloboda zvierat; prosím ako majú postupovať?

Zákaz pyrotechniky, výrobky kategórie F2 a F3 a správny poplatok obce

25.1.2024

JUDr. Diana Horňáková

Aktualizované dňa 20.3.2024

Existuje zoznam aké pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3  sa môžu používať, ktorých použitie nie je zakázané podľa §53 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii? Ako máme postupovať pri splatnosti a výške poplatku za toto konanie?

Nelegálne rozmiestnenie reklamných plagátov a zodpovedné osoby

5.12.2023

Mgr. Igor Šumichrast

Ako máme postupovať ak máme po meste nelegálnu reklamu, ktorá odporuje VZN, keď za porušenie VZN je možné postihnúť iba FO podnikateľa alebo PO, kto je v tomto prípade obvinený? Ak máme po meste voľne rozmiestnené plagáty, je možné toto konanie klasifikovať ako priestupok proti verejnému poriadku?

Záškoláctvo - Dodatočné uznanie vymeškaných hodín políciou za ospravedlnené a postup obce

27.11.2023

JUDr. Helena Laposová

Ako má postupovať obec, ak bol spis vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky postúpený z polície na obec z dôvodu, že nebola naplnená skutková podstata trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže? Polícia dodatočne uznala niektoré hodiny za ospravedlnené, čím sa počet vymeškaných hodín znížil. Je obec povinná znovu zrealizovať celé konanie alebo môže vydať vo veci rozkaz?

Druhy sankcií za porušenie VZN o ochrane pred používaním alkoholických nápojov

19.7.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

Ako sa posudzuje porušenie VZN o ochrane pred používaním alkoholických nápojov, ako priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch alebo ako správny delikt? Čo máme uviesť vo VZN?

Špecifiká k prípadom záškoláctva

12.5.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

Ako máme postupovať v prípadoch záškoláctva, kedy od nahlásenia tohto skutku školou do času začatia konania dôjde k navýšeniu vymeškaných hodín, kedy už dôjde k trestnému činu? Ako postupovať pri nahlasovaní záškoláctva zariadení, kde si dieťa plní školskú dochádzku? Ako vyriešiť miestnu príslušnosť v prípade rozdielnych trvalých pobytov rodičov dieťaťa?

Odloženie priestupkového konania záznamom kvôli nedohľadaniu podozrivého

22.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Je možné priestupkové konanie odložiť záznamom, ak je osoba ťažko dohľadateľná alebo je potrebné začať konanie a prejednať vec bez účasti obvineného a následne vydať rozhodnutie?

Doručovanie mestskou políciou na žiadosť okresného úradu

8.12.2022

JUDr. Monika Ivanová

Je mestská polícia na základe § 56 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  povinná doručiť poštovú zásielku v priestupkovom konaní na žiadosť okresného úradu osobe s neznámym pobytom, resp. s trvalým pobytom na meste?

Listinný rovnopis pri neúspešnom elektronickom doručovaní

5.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Je potrebné fyzicky podpísať listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu, ktorý sa adresátovi doručuje poštou z dôvodu, že elektronický dokument (rozhodnutie správneho orgánu) nebolo možné doručiť prostredníctvom elektronickej schránky?

Doručovanie písomností osobe bez trvalého pobytu

18.2.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Obec ako správny orgán prejednáva správny delikt. Účastník konania má nahlásený pobyt na obci bez konkrétnej adresy. Je možné doručovať písomnosti na adresu sídla obecného úradu alebo je potrebné využiť verejnú vyhlášku?

Počítanie lehoty pri oznámení uloženia zásielky občanovi

25.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Obec zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej tabuli oznámenie o mieste uloženia písomnosti podľa § 5 zákona o hlásení pobytu občanov. Ako sa tieto dni počítajú? Ide o kalendárne alebo pracovné dni? Ráta sa za prvý deň lehoty aj deň zverejnenia a sviatok?

Rušenie nočného kľudu a kompetencie obce

16.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Aké kompetencie má obec pri riešení rušenia nočného kľudu, či už výrobnou činnosťou alebo zo strany susedov (krik, hlasná hudba atď.)?

Odvolací orgán proti rozhodnutiu o neprijatí dieťaťa do MŠ

5.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Riaditeľka materskej školy postúpila na obec odvolanie voči jej rozhodnutiu o neprijatí dieťaťa do materskej školy s tým, že ide o správne konanie a zriaďovateľ MŠ je povinný rozhodnúť o odvolaní voči rozhodnutiu o neprijatí dieťaťa. Bolo jej konanie správne?

Náležitosti verejnej vyhlášky

19.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Aké náležitosti musí obsahovať verejná vyhláška obce? Musí byť podpísaná?

"Nelegálna skládka" obyvateľov a postup obce

17.5.2021

Zuzana Čachová

Aké možnosti má obec, keď sa jedná o rôzne druhy odpadov na pozemku obyvateľov so znakmi nelegálnej skládky; dotknutí neprispôsobivý občania nespolupracujú, či nereagujú na upozornenia, sú nemajetní (v prípade uloženie sankcie, či odstránenia odpadu na ich náklady je to nevymožiteľné), vstup na pozemok neexistujúceho vlastníka je bez súhlasu tam bývajúcich obyvateľov nemožný.

Vplyv protipandemických opatrení vs. lehoty v správnych konaniach a infožiadostiach

9.3.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Ako má obec postupovať pri vybavení vecí ak je potrebné urobiť úkony osobne alebo stíhať kratšie lehoty? Za súčasných protipandemických opatrení sú tieto úkony zdĺhavé a v niektorých prípadoch je takmer nemožné dodržiavať zákonom stanovené lehoty napr. v správnych konaniach či pri info žiadostiach.

Podnet rodiča vo veci poranení dieťaťa v škôlke

21.10.2020

Mgr. Jana Kochan

Rodič poukazuje na poranenia svojho dieťaťa, ktoré mu malo spôsobiť iné dieťa v obecnej materskej škole. Zároveň žiada o preverenie nie len materskej školy ale aj jej zamestnancov. Jedná sa o sťažnosťou podľa zákona č. 9/2010 o sťažnostiach alebo iba podnet?

Obec ako žiadateľ a rozhodujúci orgán pri výkone štátnej správy

16.1.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Ako sa postupuje, ak v prípade preneseného výkonu štátnej správy je na niektorých úsekoch (napr. stavebné konanie, ochrana prírody a krajiny) obec príslušná na rozhodovanie vo veci, a zároveň žiadateľom o vydanie rozhodnutia?

Deň právoplatnosti vyznačovaný na rozhodnutiach

14.9.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Ktorý deň je potrebné vyznačiť na rozhodnutí obce ako deň právoplatnosti? Posledný deň lehoty na odvolanie alebo nasledovný deň po jej uplynutí? 

Postup obce voči nedisciplinovanému držiteľovi psa

31.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Ako má obec postupovať pri riešení opakujúcich sa sťažností od obyvateľov na voľný pohyb psov ohrozujúcich okoloidúcich? Psy sa pohybujú voľne a ohrozujú okoloidúcich aj napriek upozorneniu majiteľky psov listom.

Rozsah nazerania do spisu účastníkom stavebného konania

21.4.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Účastník stavebného konania má záujem nazrieť do spisu a vytvoriť si kópie všetkých materiálov. Do akej miery mu to má byť umožnené? Akým spôsobom treba zabezpečiť ochranu osobných údajov ďalších účastníkov konania?

Lehota zániku zodpovednosti za priestupok

16.2.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Je pri priestupkovom konaní dôležitý dátum, kedy sa priestupok stal alebo kedy sa o tom stavebný úrad (obec) dozvedel?

Konanie vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky

11.2.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Obci bol postúpený políciou spis s tým, že sa nejedná o trestný čin ale o priestupok vo veci zanedbania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku dieťaťa. Musí sa v takomto prípade urobiť celé priestupkové konanie alebo postačí aj rozkaz, keďže nám bol odstúpený spis so všetkými vyjadreniami dotknutých? Obvinení z priestupku budú obidvaja zákonní zástupcovia (otec aj matka). Ukladá sa pokuta jedným rozkazom (prípadne rozhodnutím) obidvom alebo každému zvlášť?

Stanovenie sadzobníka pokút za priestupky v stavebnom konaní obecným zastupiteľstvom?

3.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Obecné zastupiteľstvo uložilo Komisii výstavby a rozvoja obce, životného prostredia a verejného poriadku pripraviť návrh sadzobníka pokút za priestupky v oblasti stavebného práva, o ktorých chce obecné zastupiteľstvo rokovať a schváliť ich výšku. Môže obecné zastupiteľstvo uznesením schváliť výšku pokút za jednotlivé priestupky?

Zverejňovanie informácií podľa rôznych zákonov

14.8.2015

Mgr. Matej Trnavský

Môže byť rozdiel, či sa jedná o zverejnenie v zmysle info zákona a zverejňovanie podľa stavebného zákona, príp. iných osobitných zákonov? Musí mať rozhodnutie stavebného úradu, ktoré je zverejnené na webe mesta čitateľnú pečiatku a podpis alebo je povinné tieto údaje začierniť?

 

Postúpený priestupok – brechanie psa

9.7.2015

Mgr. Matej Trnavský

Ako má postupovať obec ak jej bol od oddelenia policajného zboru postúpený priestupok proti verejnému poriadku z dôvodu sťažnosti na „neustále brechanie psa“. Obec však vo svojom VZN nemá upravené „brechanie psov“. Môže obec takémuto majiteľovi prikázať, aby zabezpečil nerušený priebeh susedských vzťahov, resp. ako sa má vzniknutý problém vyriešiť z pohľadu zákona?

Poskytnutie projektovej dokumentácie účastníkovi stavebného konania alebo tretej osobe

16.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je stavebný úrad oprávnený poskytnúť projektovú dokumentáciu účastníkovi stavebného (správneho) konania alebo tretej osobe? 

Doručovanie písomností do vlastných rúk právnickej osobe

15.4.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná môžeme v správnom konaní doručiť písomnosť na adresu štatutárneho zástupcu právnickej osoby?

Prezenčná listina namiesto zápisnice?

20.3.2014

JUDr. Adriána Kováčová

Je možné v správnom konaní, v ktorom máme predvolaných viacero účastníkov, dať podpísať účastníkom konania namiesto zápisnice prezenčnú listinu?

Spôsobilosť zahraničnej právnickej osoby byť účastníkom v správnom konaní

29.11.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Má právnická osoba, ktorá je osobou so sídlom mimo územia SR a nemá v SR zapísaný podnik ani organizačnú zložku spôsobilosť byť účastníkom konania v správnom konaní (napr. byť stavebníkom v stavebnom konaní)?

Počítanie lehoty na odvolanie vs. úložná doba na pošte

28.6.2013

JUDr. Adriána Kováčová

Ako správne počítať lehotu účastníka správneho konania na odvolanie, pokiaľ si prevzal zásielku v odbernej lehote na pošte po uplynutí viac ako 3 dní od uloženia zásielky?

Rozkazné a blokové konanie

28.1.2013

Mgr. Matej Trnavský

Prinášame Vám prípadovú štúdiu, ktorá porovnáva rozkazné a blokové konanie. Blokové konanie a rovnako aj rozkazné (tzv. mandátne) konanie predstavujú zjednodušenú formu konania v oblasti správneho práva.


Odvolanie riaditeľa školy

26.10.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Zodpovedanie otázky, či rozhodnutie obce o odvolaní riaditeľa základnej školy, ktorej je zriaďovateľom, je rozhodnutím vydaným v zmysle správneho poriadku.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (94)

Odvolací orgán podľa Zákona o hazardných hrách

13.6.2024

Monika Grichová

Ekologické spolky a ich účasť v správnom konaní pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie

30.5.2024

Alexandra Močárová

Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri predaji nehnuteľnosti mesta a nesprávny úradný postup

24.5.2024

Monika Grichová

Doručovanie v stavebnom konaní s veľkým počtom účastníkov vs. doručovanie novému účastníkovi konania po podaní odvolania

15.4.2024

Monika Grichová

Konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a kolaudačné rozhodnutie o povoľovaní stavby na užívanie

9.4.2024

Monika Grichová

Iný zásah alebo opatrenie orgánu verejnej správy – uloženie sankcie bez porušenia zákona?

7.2.2024

Alexandra Močárová

Rozhodovanie o funkčnom využití pozemkov bez územnoplánovacej dokumentácie

27.11.2023

Alexandra Močárová

Zásah obce do pokojného stavu voči chovateľom

16.6.2023

Alexandra Močárová

Doručenie rozhodnutia obci zástupcovi starostu vs. zmeškanie lehoty

14.4.2023

Alexandra Močárová

Rozhodnutie primátora o odvolaní proti rozhodnutiu o nesprístupnení informácie

10.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Urážka starostu vs. priestupok proti občianskemu spolunažívaniu

24.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Postup pri rozhodovaní o žiadosti na výrub dreviny

28.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Útok psa na človeka ako priestupok alebo trestný čin?

3.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Splatnosť miestneho poplatku a potreba odôvodnenia rozhodnutia

6.4.2022

Mgr. Helena Laposová

Pokuta za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu urážaním suseda

21.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Neoprávnená pokuta za vpustenie do prevádzky v čase núdzového stavu

2.3.2022

Mgr. Helena Laposová

Povinnosť súladu stanovísk dotknutých orgánov

22.2.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Zásah do nosných konštrukcii stavby a stavebné povolenie

14.2.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Obec ako odvolací orgán vo veciach miestnych daní?

21.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Preskúmanie zákonnosti správy o environmentálnej kontrole

13.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Spôsob podania ústavnej sťažnosti a ochrana záujmov samosprávy pri geologickom prieskume na jej území

3.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Neposkytnutie informácie ako iný zásah orgánu verejnej správy

26.7.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Stavba bez stavebného povolenia vs. trvajúci správny delikt

19.7.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Viazanosť stavebného úradu znaleckým posudkom

21.6.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Priznanie postavenia opomenutého účastníka v stavebnom konaní a pred súdom

14.6.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Posudzovanie otázky porušenia povinnosti správneho orgánu urobiť úkon

10.5.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Zachovanie prekluzívnej lehoty pri rozhodovacej právomoci orgánov verejnej správy

4.12.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Najvyšší súd SR z 29.1.2019 - K pojmu „občianske spolunažívanie“

20.5.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 24.7.2019 - Súbeh správnych deliktov

20.3.2020

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd Prešov z 29.11.2017 - Postup obce po podaní odvolania proti rozhodnutiu o priestupku

5.3.2020

Mgr. Jana Kochan

Krajská prokuratúra Košice z 30.9.2019 - Zásah do pokojného stavu podľa § 5 Občianskeho zákonníka pre prípad dlhodobých susedských sporov

14.2.2020

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd SR z 27.9.2018 - Nemožnosť súdu rozhodovať o neplatnosti VZN vs. preskúmanie administratívneho rozhodnutia

1.10.2019

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd SR z 5.5.2016 - Samosprávna pôsobnosť obcí pri prejednávaní priestupkov

12.6.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 25.8.2016 - Nemožnosť obce konať podľa § 5 Občianskeho zákonníka v susedských sporoch

27.5.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 2.2.2016 - K náležitostiam výroku rozhodnutia obce, ktorým predbežne zakáže zrejmý zásah do pokojného stavu podľa § 5 Občianskeho zákonníka

23.4.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 12.12.2018 - K možnosti prieskumu rozhodnutí o priestupku vydaných v blokovom konaní

29.3.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd SR z 2.2.2016 - Fikcia doručenia pri zasielaní písomnosti do poštového priečinku

2.10.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 31.7.2018 - K potrebe vytýčenia ústneho pojednávania pri rozhodovaní o správnych deliktoch

28.9.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 27.4.2018 - K povinnosti správneho orgánu nariadiť ústne pojednávanie

14.9.2018

Bc. Michal Jurčo

Najvyšší súd SR z 18.1.2018 - Postup správneho orgánu v konaní o administratívnom delikte

9.7.2018

Bc. Michal Jurčo

Okresná prokuratúra Rimavská Sobota z 26.2.2018 - Protest prokurátora proti VZN- Zavedenie priestupkov do VZN bez zákonného zmocnenia

25.5.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Rimavská Sobota z 26.2.2018 - K úprave priestupkov a ukladaniu sankcií bez zákonného zmocnenia

11.5.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Rimavská Sobota z 7.11.2017 - Protest prokurátora voči rozhodnutiu- K nesprávnej kvalifikácií priestupku

3.5.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Nitra z 22.2.2018 - Protest prokurátora voči VZN- K duplicitnej úprave priestupkov

26.4.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Košice - okolie z 22.12.2016 - Protest prokurátora proti VZN- K výkladu a aplikácií právnej normy

9.3.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 19.3.2014 - K povinnosti správneho orgánu presne a úplne zistiť skutočný stav veci

2.3.2018

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 29.4.2015 - K preneseným kompetenciám štátu v správnom trestaní

26.1.2018

JUDr. Katka Kováčiková

Krajský súd Prešov z 28.11.2017 - K formulácií odôvodnenia rozhodnutia správneho orgánu

12.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd Košice z 7.11.2017 - K neoprávnenému posudzovaniu záverov znaleckého posudku správnym orgánom

12.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Ústavný súd ČR z 13.9.2016 - K potrebe náležitého odôvodnenia odklonu od ustálenej rozhodovacej praxe

21.12.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Ústavný súd SR z 24.2.2014 - K potrebe náležitého odôvodnenia rozhodnutia

2.12.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 30.10.2008 - K náležitostiam odôvodnenia rozhodnutí správnych orgánov

10.11.2017

Bc.Štefánia Čubáková

Okresná prokuratúra Revúca z 10.2.2017 - Protest prokurátora proti VZN- K oprávneniu obce tvoriť priestupkové právo

4.11.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 30.3.2017 - Blokové konanie ako konanie založené na dobrovoľnej ústnej dohode zúčastnených strán

22.10.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 10.5.2012 - Čestné vyhlásenie ako náhrada za dôkaz

24.2.2017

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Bratislava III z 15.2.2016 - Protest prokurátora proti VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku

16.12.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Najvyšší súd SR z 25.5.2011 - Účinky odkladu vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu

14.7.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 8.7.2014 - Pri uložení pokuty za porušenie všeobecne záväzného nariadenia ide o správne trestanie, ktoré je vždy preneseným výkonom štátnej správy

7.7.2016

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Martin z 13.7.2015 - Protest prokurátora proti VZN o výkone taxislužby na území obce - neoprávnená úprava skutkových podstát priestupkov

27.5.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Nové mesto nad Váhom z 16.12.2015 - Protest prokurátora proti VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky - nezákonná duplicitná úprava

13.5.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Nové mesto nad Váhom z 15.12.2015 - Protest prokurátora proti VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky - Stanovenie miesta a času zápisu žiakov

6.5.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Najvyšší súd SR z 17.6.2015 - Pri prejednávaní priestupku a v konaní o správnom delikte obec vystupuje v postavení správneho orgánu

18.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 24.9.2014 - Rozdiel medzi poriadkovou a prekluzívnou lehotou

18.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Brezno z 26.6.2015 - Protest prokurátora proti VZN o podmienkach držania psov - nedovolená tvorba priestupkového práva

1.4.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra v Michalovciach z 15.7.2015 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu k K povinnej školskej dochádzke

24.3.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Brezno z 3.6.2015 - Protest prokurátora voči VZN- K sankcionovaniu na základe platného požiarneho poriadku mesta

24.3.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Brezno z 3.7.2015 - Protest prokurátora proti VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska, ktorým si obec dotvára priestupkové právo

3.3.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 29.4.2015 - Vymedzenie predmetu konania vo výroku rozhodnutia o správnom delikte

23.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 22.3.2012 - Rozhodnutie obce o správnom delikte a odvolanie

5.12.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 20.8.2014 - K správnemu trestaniu vo veciach správneho/priestupkového konania

2.12.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 30.1.2013 - Označenie aktu správneho orgánu

2.7.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Brezno z 5.9.2013 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu starostu obce, ktorým určil súpisné číslo stavbe

27.6.2014

Bc. Ivana Gumanová

Ústavný súd SR z 19.3.2014 - Formálne označenie aktu správneho orgánu

29.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

Všeobecné súdy z 19.3.2014 - Neúplnosť administratívneho spisu správneho orgánu majúca za následok nepreskúmateľnosť rozhodnutia

21.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 20.9.2011 - Doručovanie rozhodnutí v správnom konaní a následky nedoručenia

15.4.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Košice - okolie z 25.10.2012 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu mesta, ktorým bolo povolené žiadateľovi umiestnenie reklamného zariadenia

11.2.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Brezno z 5.5.2011 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu starostu obce o priestupku vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky

25.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Dunajská Streda z 28.11.2011 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu obce o správnom delikte maloletého

26.7.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 30.5.2012 - Určenie výšky sankcie ako voľná úvaha správneho orgánu

11.6.2013

Michaela Uhrinová

Najvyšší súd SR z 30.4.2012 - Viazanosť právnym názorom a doručovanie verejnou vyhláškou

9.1.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 10.10.2011 - Postavenie obce v konaní o správnom delikte

8.1.2013

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší správny súd ČR z 15.9.2005 - Ohliadka

26.10.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 27.7.1995 - Nulita aktu ako dôvod jeho zrušenia súdom

26.10.2012

Mgr. Igor Šumichrast

Najvyšší správny súd ČR z 18.3.2005 - Výpoveď svedka

26.10.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 1.1.2007 - Zastavenie konania

26.10.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 1.1.2007 - Nevyhotovenie zápisnice z pojednávania

26.10.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 5.2.1997 - K náležitému zisteniu skutkového stavu veci

26.10.2012

Mgr. Igor Šumichrast

Najvyšší súd SR z 1.1.2006 - Konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy

26.10.2012

Mgr. Igor Šumichrast

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (4)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.