Rozpočtové a príspevkové organizácie obce

Obec je často zriaďovateľom rozpočtových a príspevkových organizácií. Rozpočtová organizácia obce je právnická osoba obce, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet obce. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí obec ako zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Príspevková organizácia obce je právnická osoba obce, ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na rozpočet obce zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené obcou ako zriaďovateľom v rámci jej rozpočtu.

Tieto organizácie sa zriaďujú na plnenie úloh obce vyplývajúcich z osobitných zákonov (napr. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). Plnia úlohy predovšetkým v oblasti sociálnej, kultúrnej a samosprávnej. Nemožno ich zriadiť na výkon rozhodovacích právomocí, ktoré pre obec vyplývajú z osobitných predpisov.

Rozpočtové organizácie sú na príslušný rozpočet obce alebo mesta zapojené svojimi príjmami a výdavkami, pričom hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami určenými obcou ako zriaďovateľom.

 

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (2)

Postup účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie / Podrobnosti účtovnej závierky

8.10.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 04.10.2022 bol v MPK zverejnený návrh Opatrenia MF SR ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy, ktorý ruší a nahrádza pôvodné opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

Zmeny k účtovaniu pre obce

26.7.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 22.07.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu Opatrenia Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnovy pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky.

Dôvodové správy (5)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (6)

Oslobodenie od koncesionárskych poplatkov pre školy a školské zariadenia

13.9.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Odborný článok približuje problematiku oslobodenia škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity od úhrady koncesionárskych poplatkov. 

Podnikateľská činnosť rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie

19.7.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Môže rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadená obcou alebo vyšším územným celkom podnikať?

Nezlučiteľnosť funkcie poslanca obecného zastupiteľstva s funkciou riaditeľa mestskej rozpočtovej/príspevkovej organizácie

12.7.2013

JUDr. Alexandra Vicová

V zmysle zákona o obecnom zriadení funkcia poslanca obecného/mestského zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou/mestom, v ktorej bol zvolený.

Riadenie obecných/mestských rozpočtových organizácií alebo iných právnických osôb poverenou osobou a zamestnancami obce

1.2.2013

JUDr. Adriana Jasová

Obce (mestá)1  pre rôzne účely napĺňania svojich kompetencií na nepodnikateľskej báze vytvárajú svoje rozpočtové organizácie, ktoré sú ekonomicky - rozpočtovo napojené na rozpočet danej obce.

Dopad novely Obchodného zákonníka na samosprávu

10.1.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Prinášame Vám prehľad dopadov, ktoré priniesla novela Obchodného zákonníka pre oblasť samosprávy.

Kolektívne zmluvy sa od 1.1.2013 vzťahujú aj na štatutárov

9.11.2012

Mgr. Igor Šumichrast

Pracovné podmienky v podnikovej kolektívnej zmluve sa budú vzťahovať aj na štatutárny orgán.

Odborné stanoviská (2)

Metodické usmernenie MF SR k aplikácii § 37 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.

20.9.2012

Ministerstvo financií SR

Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky a Štátnej pokladnice k postupu pri aplikácii § 21 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo vzťahu k zrušovaniu rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a následnému postupu vo vzťahu k rozpočtu, účtovníctvu, výkazníctvu a uskutočňovaniu platobného styku prostredníctvom Štátnej pokladnice.

Prípadové štúdie (34)

Zber odpadu príspevkovou organizáciou mimo územia obce

6.2.2023

Mgr. Helena Laposová

Je možné, aby mestská príspevková organizácia mala v zriaďovacej listine uvedenú ako hlavnú činnosť aj zber odpadu pre iné subjekty ako je zriaďovateľ?

Kompetencie rozpočtovej organizácie pri odstraňovaní vozidiel z cesty

14.2.2022

Mgr. Monika Ivanová

Aké možnosti má rozpočtová organizácia mesta zriadená na výkon správy a údržby jeho majetku, slúžiaca verejnoprospešným záujmom pri odstránení vozidla z cesty? Je možné prekážajúce vozidlo odtiahnuť a dočasne umiestniť na vyhradené parkovisko?

Uplatňovanie reklamácií pri správe majetku mesta

26.7.2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Ako mestská rozpočtová organizácia máme v správe majetok mesta, o ktorý sa staráme. Môžeme ohľadne mestského majetku uplatňovať reklamácie voči zhotoviteľom rôznych prác na tomto majetku alebo potrebujeme osobité splnomocnenie?

„Dočasné“ poverenie zamestnanca za riaditeľa príspevkovej organizácie obce

12.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Primátor predložil návrh na riaditeľa príspevkovej organizácie mesta, ktorý však zastupiteľstvo neschválilo. Funkcia riaditeľa je neobsadená. Môže poveriť výkonom funkcie riaditeľa iného zamestnanca príspevkovej organizácie a ak áno, na aké obdobie?  Mohol by poveriť výkonom funkcie riaditeľa aj inú osobu ako zamestnanca príspevkovej organizácie?

Použitie motorového vozidla v správe príspevkovej organizácie obcou

1.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Osobné motorové vozidlo dala obec do správy príspevkovej organizácii. V prípade, že obec príležitostne  potrebuje pre svoje účely použiť motorové vozidlo, pričom vodičom bude zamestnanec obce, akým spôsobom zabezpečiť správne evidovanie týchto jázd na strane príspevkovej organizácie resp. obce?  Na základe akého dokladu bude obec príležitostne využívať vozidlo v správe príspevkovej organizácie?

Nájom telocvične v správe obecnej školy

26.6.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Musí obecná základná škola s právnou subjektivitou, postupovať pri poskytnutí telocvične do nájmu podľa zákona o majetku obcí?

Výberové konanie na riaditeľa DSS počas mimoriadnej situácie

16.4.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Vzhľadom sa súčasnú mimoriadnu situáciu ako máme riešiť potrebu vyhlásenia výberového konania na riaditeľa Domova dôchodcov ako rozpočtovej organizácie obce. Momentálne je poverený riaditeľ najdlhšie na dobu 6 mesiacov.

Je prípustné poveriť tohto riaditeľa do doby ukončenia mimoriadnej situácie bez vyhlásenia nového výberového konania?

Vrátenie príjmov získaných rozpočtovou organizáciou ?

23.7.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Má zriaďovateľ povinnosť vrátiť svojej rozpočtovej organizácii vlastné príjmy tejto rozpočtovej organizácie?

Spätná zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie?

15.2.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Obec je zriaďovateľom základnej školy s materskou školou ako rozpočtovej organizácie. Základná škola doručila obci v týchto dňoch žiadosť o úpravu rozpočtu k 31.12.2018. Je obecné zastupiteľstvo oprávnené schváliť spätne úpravu rozpočtu svojej rozpočtovej organizácii?

Odpisovanie majetku po zverení do správy

30.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Obec je vlastníkom multifunkčného ihriska, ktoré bolo zverené do správy základnej škole zriadenej tou istou obcou. Následne obec prestala odpisovať svoj majetok a vyradila ho z majetku obce. Škola si však toto ihrisko zaradila do majetku a pokračuje v odpisoch ihriska. Je takýto postup správny? 

Správa parkoviska príspevkovou organizáciou obce

17.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Je mesto oprávnené poveriť správou parkovísk svoju príspevkovú organizáciu, ktorá by ju vykonávala v rámci podnikateľskej činnosti za účelom zisku? Je na takéto činnosti potrebné určité oprávnenie? 

Kontrola voľby členov rady školy hlavným kontrolórom

13.9.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Je hlavný kontrolór mesta oprávnený vykonávať kontrolu zákonností odvolávania a voľby členov rady obecnej školy ? Pokiaľ bola povinnosť vykonať túto kontrolu uložená hlavnej kontrolórke mesta uznesením MsZ , má takéto uznesenie oporu v príslušných právnych predpisoch alebo je nezákonné?

Tvorba rezervného fondu

30.6.2017

Mgr. Matej Trnavský

Príspevková organizácia obce vykazuje za rok 2016 kladný hospodársky výsledok po zdanení z hlavnej aj z podnikateľskej činnosti . V zmysle § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy tvorí z neho v plnej výške rezervný fond, ktorý môže použiť výlučne na vysporiadanie záporného výsledku hospodárenia. Má obecné zastupiteľstvo povinnosť schváliť túto zákonnú tvorbu rezervného fondu príspevkovej organizácie? Kto rozhoduje o použití zostatku finančných prostriedkov príspevkovej organizácie z predchádzajúceho roka?

Poskytnutie vozidla rozpočtovej organizácii na pracovnú cestu

19.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže obec poskytnúť zamestnancom rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce služobné motorové vozidlo obce na príležitostné pracovné cesty v týchto organizáciách?

Uchádzanie sa o dotácie príspevkovou organizáciou

4.11.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže o dotáciu z eurofondov alebo z iných fondov žiadať aj príspevková organizácia založená obcou? Čo sa stane s majetkom, ktorý príspevková organizácia obce získa z fondov? Nebude tým dotknuté ustanovenie zákona o tom, že príspevková organizácia nemôže mať vlastný majetok?

Forma zriadenia právnickej osoby obce pre zber odpadu

17.3.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

V obci chceme založiť zberovú právnickú osobu, nakoľko ako obec nemôžeme fakturovať príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov za zber odpadu v obci. Je lepšie na tento účel zriadiť rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu?

Oslobodenie od správnych poplatkov

8.3.2016

Mgr. Matej Trnavský

Sú príspevkové organizácie oslobodené od platenia správnych poplatkov?

 

Zrušenie príspevkovej organizácie

19.2.2016

Mgr. Ivana Šivecová

Aké doklady a kde je potrebné zrušiť príspevkovú organizáciu mesta, ktorá nemá zamestnancov a má nulové hospodárenie?

Spätná platnosť nájomnej zmluvy organizácie obce?

10.12.2015

Mgr. Matej Trnavský

Je v súlade s platnou právnou úpravou, ak rozpočtová organizácia obce uzatvorila nájomnú zmluvu s ustanovením, že zmluva je uzatvorená so spätnou platnosťou? Zmluva bola podpísaná dňa 03.11. so spätnou platnosťou 02.09. Zmluva bola zverejnená 05.11.2015.

Priznanie cestovných náhrad umelcom

24.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže príspevková organizácia zriadená obcou vyplácať osobitne cestovné náhrady pre vystupujúcich umelcov na kultúrnych podujatiach? A ak áno, na základe akého podkladu?

K práci nadčas štatutárneho orgánu

24.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže si štatutárny zástupca príspevkovej organizácie zriadenej obcou vybrať náhradné voľno za prácu nadčas?

Schvaľovanie organizačného poriadku obcou

23.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže rozpočtová organizácia mesta s právnou subjektivitou (základná škola) sama schvaľovať svoj organizačný poriadok alebo je potrebné, aby ho schvaľovalo mestské zastupiteľstvo? 

Zastupovanie štatutárneho orgánu počas materskej dovolenky

20.7.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Zastupovaním štatutára príspevkovej organizácie mesta sme počas čerpania materskej dovolenky poverili internú zamestnankyňu. Mali sme uskutočniť výberové konanie na voľné pracovné miesto?

Poistenie majetku rozpočtových a príspevkových organizácií obce

2.7.2015

Mgr. Matej Trnavský

Obec je zriaďovateľom rozpočtových a príspevkových organizácií. Vlastníkom majetku je obec, rozpočtové a príspevkové organizácie sú správcom majetku. Jednotlivé organizácie priebežne nadobúdajú aj drobný majetok zo svojich prostriedkov, ktorý rovnako evidujú vo svojom účtovníctve. Kto má zabezpečiť poistenie majetku uzatvorením poistných zmlúv, vlastník (obec) alebo organizácie?

Obsadzovanie miesta vedúceho (riaditeľa) príspevkovej organizácie

27.3.2015

Mgr. Matej Trnavský

Obec je zriaďovateľom príspevkovej organizácie. Má povinnosť uskutočniť výberové konanie na miesto vedúceho (riaditeľa) príspevkovej organizácie s poukazom na § 5 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme?

Mestská príspevková organizácia – hlavná činnosť vs. podnikanie

18.3.2015

Mgr. Matej Trnavský

Mestská časť má príspevkovú organizáciu, ktorá má za úlohu starostlivosť o zeleň, verejný poriadok, ale aj správu a údržbu majetku samosprávy. Môže táto organizácia napr. chodník nielen opraviť, ale ho aj dobudovať na mieste, kde doteraz nebol? Môže príspevková organizácia vykonávať investičnú činnosť zadanú zriaďovateľom (rozpočtované v rozpočte a investícia bude zaradená do majetku mestskej časti), ak to explicitne nemá uvedené v zriaďovacej listine? Možno jej priamo zadať úlohy alebo sme povinní vyhlásiť výberové konanie? Kedy je potrebné mať na činnosť organizácie živnosť?

Forma zriadenia obecnej materskej školy

12.11.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Možno obecnú škôlku zriadiť ako rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu?

Obstaranie motorového vozidla príspevkovou organizáciou

30.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Príspevková organizácia zriadená obcou vykonáva okrem hlavnej činnosti aj podnikateľskú činnosť. Podľa § 6 ods. 4 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí správca nemôže nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý správca nadobúda, je vlastníctvom obce. V prípade, že príspevková organizácia obstará formou kúpy motorové vozidlo, ktoré využíva aj na hlavnú činnosť aj na podnikanie, kto má byť uvedený v zmluve ako kupujúci ( vlastník) uvedená obec alebo príspevková organizácia?  V evidencii motorových vozidiel a v technickom preukaze má byť uvedený vlastník obec a držiteľ príspevková organizácia?


Povinnosť oznámiť výkon správy nehnuteľného majetku obce okresnému úradu

4.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Príspevkovej organizácii obce bol zverený majetok do správy na základe uznesenia obecného zastupiteľstva písomnou formou protokolom. Tento majetok je evidovaný na liste vlastníctva obce, avšak na týchto listoch vlastníctva v časti „Poznámky“ nie je evidované zverenie tohto majetku do správy príspevkovej organizácii. Je obec povinná podľa § 1 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov zabezpečiť zápis správy majetku obce do príslušných listov vlastníctva?

Fakturácia príspevkovej organizácie obce

21.3.2014

Mgr. Matej Trnavský

Občianske združenie vystavilo objednávku pre príspevkovú organizáciu obce, aby zabezpečilo pre občianske združenie vystúpenie hudobnej skupiny zo zahraničia na akciu, ktorú usporiada občianske združenie. Príspevková organizácia objednala a zaplatila za vystúpenie tejto hudobnej skupine a následne vystavila faktúru pre občianske združenie.

Môže príspevková organizácia zriadená obcou na vykonávanie kultúrnej činnosti ( nemá oprávnenie na podnikanie) fakturovať inému občianskemu združeniu (na základe objednávky) za zabezpečenie vystúpenia hudobnej skupiny, pričom predmetom fakturácie je celková cena za hudobnú produkciu, ktorú objednala pod svojim menom príspevková organizácia?

Prechod úloh preneseného výkonu štátnej správy z obce na rozpočtovú organizáciu

9.8.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príspevok sa zaoberá možnosťou prechodu úlohy obce v oblasti preneseného výkonu štátnej správy z obce na rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu obce.

Možnosť prijatia úveru rozpočtovou organizáciou

18.7.2013

Mgr. Matej Trnavský

Je rozpočtová organizácia obce oprávnená prijať úver z bankovej inštitúcie?

Počítanie úrokov z omeškania

25.1.2013

Mgr. Matej Trnavský

Prinášame Vám prípadovú štúdiu, ktorá približuje výpočet výšky úrokov z omeškania pre záväzky vyplývajúce z Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

Kontrola zamestnanca na PN

16.11.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Možnosti kontroly zamestnanca pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (9)

Rozpočtové organizácie ako zdaniteľné osoby pre DPH?

21.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Rozpočtové organizácie obce ako zdaniteľné osoby na účely DPH

21.3.2022

Mgr. Helena Laposová

Pokyn k obmedzeniu využívania práv štatutárov vo veci šetrenia financií

4.2.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Najvyšší súd SR z 4.7.2013 - K povinnosti obce ako zriaďovateľa príspevkovej organizácie pri vzniku okolností, ktoré predpokladá § 21 ods. 12 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

10.5.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd z 20.2.2014 - Zabezpečenie lekárenskej starostlivosti ako uspokojovanie verejných potrieb

5.2.2018

JUDr. Katarína Kováčiková

Ústavný súd SR z 22.3.2017 - K prechodu práv a záväzkov zrušenej organizácie na zriaďovateľa

18.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Bratislava IV z 22.6.2011 - Protest prokurátora proti uzneseniu obecného zastupiteľstva, ktorým schválilo prevod kompetencií

5.8.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 30.9.2008 - Zrušenie príspevkovej (rozpočtovej) organizácie „per analogium“

20.9.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Najvyšší súd ČR z 14.4.2010 - O právnom nástupníctve

14.9.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (2)

NKÚ c/a Bratislava - Kapitálové transfery zriaďovateľa a príspevkovej organizácie

19.10.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Vzory dokumentov (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (5)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.