Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Digitalizácia procesov riešenia insolvenčných problémov

2.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 23.05.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií. Slovenská republika sa v rámci Plánu obnovy a odolnosti zaviazala prijať novú legislatívu pre zjednotenie a elektronizáciu procesov riešenia insolvenčných problémov. Nová legislatíva má zabezpečiť a zadefinovať právny rámec pre digitalizáciu procesov riešenia insolvenčných problémov. Zmeny sa budú dotýkať predovšetkým likvidácie právnických osôb, konkurzu, reštrukturalizácie, oddlženia, riešenia hroziaceho úpadku a núteného speňažovania majetku.

Otvorené vládnutie na roky 2022-2024

2.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 20.05.2022 bol v MPK zverejnený Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2022 – 2024, ktorý má prierezový charakter a ukladá úlohy jednotlivým ministrom a vedúcim ostatných orgánov štátnej správy a odporúča úlohy ostatným relevantným orgánom verejnej moci.