Obecná / Mestská polícia

Obecná polícia je definovaná, ako poriadkový útvar na zabezpečenie obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, na vykonávanie nariadení a uznesení obce, rozhodnutí starostu a na plnenie ďalších úloh obce. Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením. Úlohy obecnej polície plní v obciach, ktoré sú mestami mestská polícia. Náčelníka obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (2)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (3)

Pôsobnosť obecnej polície vo viacerých obciach súčasne

2.2.2014

Mgr. Matej Trnavský

Obsahom tohto odborného článku je posúdenie možnosti vykonávať pôsobnosť obecnej polície v inej obci na základe písomnej zmluvy.

Postavenie príslušníka obecnej polície ako subjektu pracovných vzťahov

31.5.2013

Mgr. Matej Trnavský

Základné úlohy obecnej polície, jej organizáciu a práva a povinnosti príslušníkov obecnej polície vymedzuje zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. 

Nosenie a použitie zbrane príslušníkom obecnej/mestskej polície

27.5.2013

JUDr. Peter Rohál

Príslušník obecnej/mestskej polície je oprávnený nosiť a použiť podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov pri výkone služby strelnú zbraň. 

Odborné stanoviská (10)

Možno vysvedčenie alebo vysokoškolský diplom o získanom vzdelaní v študijnom odbore bezpečnostná služba považovať zároveň za osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície?

27.11.2012

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

V texte si môžete prečítať odborné stanovisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k položenej otázke.

Na základe dosiahnutého vzdelania v odbore bezpečnostné služby mi bol vydaný preukaz príslušníka SBS-ky. Ak nastúpim do obecnej polície, môžem týmto preukazom dokladovať svoju odbornú spôsobilosť aj pre plnenie úloh v obecnej

27.11.2012

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

V texte si môžete prečítať odborné stanovisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k položenej otázke.

Môže príslušník obecnej polície plniť úlohy obecnej polície v civilnom (občianskom) odeve?

27.11.2012

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

V texte si môžete prečítať odborné stanovisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k položenej otázke.

Môže príslušník obecnej polície nosiť rovnošatu alebo iné výstrojné súčiastky aj v inom farebnom prevedení ako je modrá farba?

27.11.2012

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

V texte si môžete prečítať odborné stanovisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k položenej otázke.

Môže osoba, ktorá nie je príslušníkom obecnej polície používať motorové vozidlo s nápisom „OBECNÁ POLÍCIA

27.11.2012

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

V texte si môžete prečítať odborné stanovisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k položenej otázke.

Kde sa vykonáva odborná príprava novoprijatých príslušníkov obecnej polície?

27.11.2012

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

V texte si môžete prečítať odborné stanovisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k položenej otázke.

Môže byť rovnošata príslušníka obecnej polície označená len samotným nápisom „Polícia“?

27.11.2012

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

V texte si môžete prečítať odborné stanovisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k položenej otázke.

Môže obecná polícia pôsobiť aj na území inej obce?

27.11.2012

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

V texte si môžete prečítať odborné stanovisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k položenej otázke.

Majú vozidlá obecnej polície právo prednostnej jazdy?

27.11.2012

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

V texte si môžete prečítať odborné stanovisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k položenej otázke.

Všeobecné a osobitné oprávnenia príslušníkov obecnej/mestskej polície

26.9.2012

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením. Náčelníka obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.V obciach, ktoré sú mestami, plní úlohy obecnej polície mestská polícia. V odbornom stanovisku uvádzame oprávnenia príslušníkov obecnej polície. 

Prípadové štúdie (19)

Požívane alkoholických nápojov na zakázaných verejných priestranstvách a oprávnenia obecnej polície

31.1.2024

JUDr. Helena Laposová

V súvislosti s požívaním alkoholických nápojov na verejnosti je problém preukázať samotné požívanie alkoholu (nestačí len držanie fľaše a pod.). Sú v takomto prípade dotyčné osoby povinné sa preukázať občianskym preukazom na výzvu zamestnanca obce?

Uloženie pokuty za neoznámenie zámeru usporiadať kultúrne podujatie

10.7.2023

JUDr. Helena Laposová

Usporiadateľ kultúrneho podujatia (fyzická osoba – podnikateľ), podľa zákona č. 96/1991 Zb. neoznámil zámer usporiadať kultúrne podujatie obci. Môže obec takejto osobe uložiť pokutu za nesplnenie oznamovacej povinnosti?

Kumulácia odchodného a príspevku za prácu v obecnej polícii

14.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Je možné zamestnancom mestskej polície, ktorým vznikne nárok na príspevok za prácu v obecnej polícii a skončia pracovný pomer, vyplatiť odchodné v zmysle Zákonníka práce, prípadne to schváliť v kolektívnej zmluve?

Doručovanie mestskou políciou na žiadosť okresného úradu

8.12.2022

JUDr. Monika Ivanová

Je mestská polícia na základe § 56 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  povinná doručiť poštovú zásielku v priestupkovom konaní na žiadosť okresného úradu osobe s neznámym pobytom, resp. s trvalým pobytom na meste?

Požadovanie rozpisu služieb polície s menami policajtov zastupiteľstvom

14.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Môže sa poslanec alebo občan dopytovať na vydanie rozpisu služieb členov mestskej polície na určité obdobie, prípadne na celý za rok?

Kontrola obecnej polície poslancami?

25.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Na aké informácie má nárok poslanec vo veciach týkajúcich sa činnosti obecnej polície? Má poslanec právo nahliadnuť do dokumentácie obecnej polície, má právo si vyžiadať štatistiky vyšetrených prípadov, záznamov, oznámení?  Môže sa poslanec dopytovať o pracovnej odbornosti zamestnanca obce?

Oprávnenosť rozpustenia zhromaždenia obecnou políciou

11.10.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

V obci sa bude konať zhromaždenie. Keďže sa nedá vylúčiť, že priebeh zhromaždenia budú sprevádzať nepokoje, pri zhromaždení budú prítomní príslušníci obecnej polície ako aj príslušníci policajného zboru. Ak by nastala situácia, že je nevyhnutné zhromaždenie rozpustiť, majú ho rozpustiť príslušníci obecnej polície? Považujú sa na účely zákona za zástupcov obce?

Konflikt záujmov náčelníka mestskej polície?

31.7.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Môže náčelník mestskej polície byť zároveň konateľom s.r.o. s predmetom činností, ktoré majú k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter?

Dočasné zastupovanie náčelníka mestskej polície

24.1.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

V prípade uvoľnenia miesta náčelníka mestskej polície, môžeme poveriť vedením tohto poriadkového útvaru zástupcu náčelníka, a to do vymenovania nového náčelníka najdlhšie na 6 mesiacov? Je kompetencii obecného zastupiteľstva poverenie zastupovaním náčelníka mestskej polície? 

K oprávneniu mestskej polície predviesť osobu

2.12.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Aké sú oprávnenia príslušníkov mestskej polície podľa § 9 ods. 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii? Môže predviesť osobu na ľubovoľné miesto? Čo v prípade, že príslušník mestskej polície preukázateľne pozná totožnosť danej osoby? 

Pokyny náčelníkovi obecnej polície ukladané obecným zastupiteľstvom?

12.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Aké sú právomoci mestského zastupiteľstva vo vzťahu k ukladaniu úloh starostovi, zamestnancom obecného úradu alebo náčelníkovi mestskej polície?

Rozhodnutie náčelníka o nevydaní služobnej zbrane

21.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže náčelník obecnej polície rozhodnúť, že nevydá pri nástupe do služby služobnú strelnú zbraň príslušníkovi obecnej polície u ktorého má podozrenie, že je duševne nespôsobilý?

Odmietnutie nosenia rovnošaty náčelníkom obecnej polície

22.9.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže náčelník obecnej polície odmietnuť nosiť rovnošatu? Ako voči nemu v takom prípade postupovať?

Sprístupňovanie mien príslušníkov mestskej polície v súvislosti s výkonom ich funkcie

30.7.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Mestu bola doručená žiadosť, v rámci ktorej žiadateľ žiada sprístupniť informácie o tom, ktoré hliadky mestskej polície, v akom personálnom zložení vykonali kontrolu dodržiavania VZN a s akými výsledkami kontroly skončili. Je mesto v takomto prípade povinné sprístupniť žiadateľovi aj mená príslušníkov mestskej polície?

Nezaujatosť komisie pri výbere náčelníka obecnej polície?

16.7.2015

Mgr. Matej Trnavský

Mesto vyhlásilo výberové konanie na funkciu náčelníka mestskej polície. Členom výberovej komisie je švagor jedného z kandidátov. Nedochádza ku konfliktu záujmov?

Kontrola čipovania psov a mačiek

1.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Kto môže kontrolovať čipovanie zvierat? Vznikajú v súvislosti s touto kontrolou nejaké povinnosti aj pre obecnú/mestskú políciu?

Ostatné priestupky prejednávané obecnou políciou v blokovom konaní

9.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Blokové konanie je upravené v § 84 87 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky prejednávané obecnou políciou v blokovom konaní

8.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sú oprávnení prejednávať v blokovom konaní príslušníci obecnej (mestskej) polície v rozsahu, ktorý určuje zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v § 3 ods. 1 písm. f 

Použitie donucovacích prostriedkov príslušníkmi obecnej polície

8.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Obecná polícia je poriadkový útvar, ktorý tvoria príslušníci obecnej polície. Príslušníci obecnej polície sa pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce dostávajú do situácií, v ktorých je nevyhnutné použitie donucovacích prostriedkov.
Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (25)

Pôsobnosť mestskej polície na parkovisku inej právnickej osoby a preukaz ŤZP

2.7.2024

Monika Grichová

Určenie osôb vykonávajúcich kontrolu dodržiavania VZN

12.5.2023

Alexandra Močárová

Právomocí a povinností obecnej polície nad rámec zákona

10.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Nezákonné upravenie podmienok mestskej polície a jej príslušníkov

27.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Úprava postavenia a úloh obecnej polície vo VZN inak ako v zákone

31.8.2022

Mgr. Helena Laposová

Civilný odev príslušníkov obecnej polície a preukazovanie ich príslušnosti

25.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Najvyšší súd SR z 8.11.2018 - Preukazovanie príslušnosti k obecnej polícii

12.3.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 31.5.2018 - K povinnosti prevádzkovateľa vozidla zabezpečiť, aby vozidlá svojím farebným vyhotovením a označením nebolo možné zameniť s vozidlom obecnej polície

30.11.2018

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší správny súd ČR z 14.3.2018 - K odstráneniu technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla na žiadosť inej osoby ako vodiča vozidla alebo majiteľa vozidla

23.10.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 12.7.2018 - Rozhodnutie starostu o zrušení mestskej polície

4.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Komárno z 22.11.2017 - Okresná prokuratúra Komárno z 22.11.2017- Protest prokurátora proti VZN o zriadení mestskej polície

19.9.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 31.7.2012 - Obecnú políciu ako ozbrojený bezpečnostný zbor

22.10.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 28.9.2011 - K zákonnosti použitia meračov rýchlosti

14.9.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 28.9.2016 - Rozhodovanie o organizačnej zmene mestskej polície

10.3.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 6.9.2010 - Odťahovanie motorových vozidiel mestskou políciou

21.7.2016

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Galanta z 27.2.2015 - Protest prokurátora - Štatút mestskej polície

11.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Poprad z 3.6.2013 - Protest prokurátora - výstražné znamenia mestskej polície

13.3.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Martin z 21.11.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o obecnej polícii,

19.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 4.11.2010 - O preskúmanie zákonnosti rozhodnutia

8.11.2012

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 10.6.1996 - Odborná spôsobilosť pracovníkov obecnej polície

31.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 11.8.2009 - Blokové konanie

24.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 27.1.2010 - Podmienky pre postih v blokovom konaní

24.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 26.3.1997 - Normotvorná právomoc obce a mesta pri vymedzení úloh obecnej polície

24.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR - Konanie o základnom práve na súkromie

19.9.2012

Mgr. Matej Trnavský

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (5)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.