Obec / Mesto

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo, starosta obce. Orgánmi mesta sú mestské zastupiteľstvo, primátor mesta. Úlohy obecnej rady a obecného úradu plní v mestách mestská rada a mestský úrad.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (21)

č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v platnom znení Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v platnom znení Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v platnom znení Zákon č. 37/2014 Z. z. o dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v platnom znení Zákon 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v platnom znení Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v platnom znení Zákon č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov v platnom znení Zákon č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v platnom znení Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na petičný systém, spôsob ich posudzovania, spôsob identifikácie petičného systému a náležitosti osvedčenia o atestácii petičného systému v platnom znení Vyhláška č. 226/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt, prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja v platnom znení Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 283/2020 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá Európska charta miestnej samosprávy

Právne predpisy v príprave (3)

Opatrenia na zlepšenie bezpečnostnej situácie na Slovensku

16.7.2024

tím isamosprava.sk

Dňa 27.06.2024 NRSR schválila zákon o niektorých opatreniach na zlepšeniec bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike.

Novela zákona o Hasičskom a záchrannom zbore

2.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 28.06.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore, ktorého cieľom je nanovo upraviť nároky na poskytnutie rovnošaty a jej súčastí. Návrh zákona najmä zvyšuje percentuálne nároky príslušníkov Hasičského a záchranného zboru týkajúce sa nárokov na poskytnutie rovnošaty a jej súčastí, ale navrhujú sa aj ďalšie úpravy týchto nárokov podľa vzoru právnej úpravy týkajúcej sa príslušníkov Policajného zboru. Návrhom sa ďalej spresňuje výpočet priemerného týždenného služobného času príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby.

 

Zmeny k odídencom

27.2.2024

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 21.02.2024 vláda SR schválila Návrh na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 185 zo 16. marca 2022 k návrhu na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska v súlade s vykonávacím rozhodnutím Rady (EÚ) 2022/382 zo 4. marca 2022. Cieľom materiálu je formálne predĺžiť poskytovanie dočasného útočiska na území Slovenskej republiky v súlade s vykonávacím rozhodnutím Rady (EÚ) 2023/2409 z 19. októbra 2023 (uvedené vyžaduje § 29 ods. 2 zákona o azyle) a naďalej poskytovať túto formu ochrany na území Slovenskej republiky odídencom z Ukrajiny. Keďže dochádza podľa vyššie uvedeného vykonávacieho rozhodnutia k predĺženiu poskytovania dočasnej ochrany do 4. marca 2025, navrhuje sa z tohto dôvodu určiť poskytovanie dočasného útočiska na území Slovenskej republiky tiež do 4. marca 2025.

Dôvodové správy (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (52)

Príručka na zostavenie rozpočtu 2023 - 2025

27.7.2022

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov každý rok pre subjekty verejnej správy vydáva príručku, v ktorej poskytuje metodickú podporu pri zostavovaní rozpočtov jednotlivých subjektov verejnej správy. Cieľom príručky je pripraviť a jednotne usmerniť subjekty verejnej správy vo veci zostavenia rozpočtu.

Otázky evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

27.8.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Jednu z foriem podnikania fyzických osôb predstavuje samostatne hospodáriaci roľník. Základným právnym predpisom v tejto oblasti je zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní v platnom znení. Odborný článok sa venuje nevyhnutným krokom, ktorých splnenie   umožňuje fyzickej osobe vykonávať činnosť v zmysle zákona o súkromnom podnikaní ako samostatne hospodáriaci roľník.

Spôsob vyjadrenia sa obce pri umiestňovaní kasína v obci

24.7.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

Hazardné hry v kasíne je možné prevádzkovať len na základe individuálnej licencie, ktorú od 01.06.2019 udeľuje Úrad pre reguláciu hazardných hier. Žiadateľ o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne musí okrem dokladov a skutočností uvedených v § 50 zákona predložiť, resp. preukázať Úradu aj ďalšie, tzv. osobitné náležitosti podľa § 61 zákona.

Medziobecná spolupráca

28.6.2019

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok približuje možnosti obce spolupracovať s ďalšími obcami, VÚC, inými právnickými alebo fyzickými osobami na národnej a medzinárodnej úrovni.

Čo sú Smart Cities alebo Rozumné mestá?

14.6.2019

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok predstavuje nový koncept rozvinutého mesta "Smart City".

Zmeny v rámci ochrany verejného záujmu

18.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok približuje zmeny, ktoré priniesol ústavný zákon č. 66/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Novela sprísňuje podmienky ochrany verejného záujmu. Uvedené sa dotýka aj predstaviteľov obcí a VÚC, najmä primátorov miest a predsedov VÚC.

Kalendár dôležitých termínov pre obce a VÚC

22.2.2019

Mgr. Monika Ivanová

Prinášame chronologický kalendár, v ktorom sú uvedené dôležité termíny pre obce a VÚC podľa aktuálne platných vybraných právnych predpisov.

Zmeny v právnej úprave taxislužieb

7.2.2019

Mgr. Monika Ivanová

Od 1. apríla 2019 nadobúda účinnosť zákon č. 9/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a okrem ďalších zákonov aj zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov. Novela zavádza nové oprávnenia pre obce a obecnú políciu, ktorými sa zabezpečí účinnejšia kontrola dodržiavania podmienok prevádzkovania taxislužby.

Podpora tretieho sektora obcou

8.6.2018

Mgr. Monika Ivanová

Potreby dnešnej spoločnosti sú tak rôznorodé a rozsiahle, že obec v rámci výkonu samosprávy nemôže promptne reagovať na všetky z nich. Na zabezpečenie správneho fungovania spoločnosti je nevyhnutná spolupráca obcí aj so subjektmi tretieho sektora, ktoré vystupujú v rôznych oblastiach a obhajujú práva a záujmy jednotlivcov alebo konkrétnych skupín občanov a realizujú mnoho verejnoprospešných úloh. Rozvoj činnosti subjektov tretieho sektora na svojom území môže obec podporiť rôznymi finančnými výhodami, ktoré bližšie špecifikujeme v článku.


Využívanie dobrovoľníkov obcami

11.5.2018

Mgr. Monika Ivanová

Prepojenie tretieho sektora so samosprávou

3.5.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Základy tretieho sektora sú postavené najmä na slobode občanov združovať sa, pričom tvoria rôzne organizácie, ktorými sledujú presadzovanie svojich záujmov a svojou činnosťou môžu priniesť úžitok verejnosti. Za korene neziskových organizácií môžeme považovať najmä neziskovosť a filantropiu, ako tak povediac snahu nezištne pomôcť motivovanú láskou k blížnym. Organizácie tohto typu teda nevznikajú primárne z vôle štátu alebo obce ale preto, že si to vyžadujú priamo občania. Tieto organizácie prioritne investujú svoj čas a iniciatívu na aktivity, ktoré sú pre spoločnosť žiadané, v čom sa odzrkadľuje ich verejnoprospešná funkcia, preto sú v spoločnosti žiadaným javom. 

Základné postavenie obce ako správcu miestnej komunikácie

26.4.2018

Mgr. Monika Ivanová

Obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonávajú miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií. Článok prináša prehľad rámcových povinností obcí v danej oblasti.

Register partnerov verejného sektora/1. časť

24.2.2017

Mgr. Matej Trnavský

V tomto odbornom článku prinášame informácie z pohľadu samosprávy k zákonu č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. 

Podnet komisie na ochranu verejného záujmu na začatie konania

14.9.2016

Mgr. Matej Trnavský

V tomto odbornom článku sa venujeme kompetencii komisie na ochranu verejného záujmu dať podnet na začatie konania na daňovom úrade.


Dobrovoľný hasičský zbor obce

23.8.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Predmetom tohto článku je poukázať na právny inštitút dobrovoľného hasičského zboru obce ako organizačnej zložky s právnou subjektivitou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a podmienky jeho zriadenia. 

Všeobecne ku kontrole Najvyšším kontrolným úradom SR

4.3.2016

Mgr. Matej Trnavský

V tomto odbornom článku analyzujeme jednotlivé aspekty kontroly vykonávanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky.

Právo na dobrú správu vecí verejných

30.7.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme podstate a uplatňovaniu princípov dobrej správy vecí verejných v podmienkach Slovenskej republiky. 

Úroky z omeškania v obchodnoprávnych vzťahoch

30.1.2015

Mgr. Veronika Tóthová

Úroky z omeškania predstavujú príslušenstvo k pohľadávke, ktoré veriteľovi patrí priamo zo zákona. V súčasnosti je výška úrokov z omeškania osobitne upravená pre občianskoprávne vzťahy a obchodnoprávne vzťahy. V obchodnoprávnych vzťahoch je pre určenie úrokov z omeškania kľúčová právna úprava v § 369 Obchodného zákonníka.

Oznamovacia povinnosť obcí o vydaní povolenia na zriadenie trhového miesta, predaj výrobkov, poskytovanie služieb na trhovom mieste

14.3.2014

Mgr. Matej Trnavský

Článok sa venuje problematike oznamovacej povinnosti obce a povinnostiam predávajúceho na trhových miestach. 

Ako stanoviť platby za služby poskytované obcou - VZN či smernica?

27.2.2014

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku Vám prinášame informácie k tomu, ako správne ustanoviť platby (úhrady)za prenájom majetku obce alebo za služby poskytované fyzickým a právnickým osobám obcou. 

Možnosti spolupráce medzi obcami (spoločný obecný úrad)

14.2.2014

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme možnostiam spolupráce medzi obcami a mestami navzájom a konkrétne vytvoreniu spoločného obecného úradu.

Zodpovednosť orgánov obce a VÚC za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci - 1. Časť

13.12.2013

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku Vám prinášame analyzovanie zákonnej úpravy zodpovednosti orgánov obce a VÚC za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.

Energetická certifikácia budov

15.11.2013

Mgr. Matej Trnavský

V článku sa venujeme problematike energetickej certifikácie budov a s tým súvisiacim právam a povinnostiam obce. V druhej časti sa venujem oprávneniam a povinnostiam stavebného úradu, ktoré pre neho vyplynuli v súvislosti s energetickou certifikáciou budov.

Oslobodenie obce od súdnych poplatkov

18.10.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Článok sa zaoberá otázkou problematiky oslobodenia obce od platenia súdnych poplatkov.

Aké povinnosti vyplynú pre obce, mestá a VÚC z novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy?

17.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ministerstvo vypracovalo návrh zákona s cieľom skvalitnenia regulačného rámca rozpočtov územnej samosprávy a posilnenie ich rozpočtovej disciplíny ako stabilizačnej súčasti rozpočtu verejnej správy.

Konanie podľa § 5 Občianskeho zákonníka – postup konania, oprávnenia účastníkov, rozhodnutie

12.9.2013

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku priblížime konanie a postup obce podľa §5 Občianskeho zákonníka.

Obec a platenie DPH

9.9.2013

Mgr. Matej Trnavský

Obsahom tohto odborného článku je priniesť odpoveď na otázky, či je obec zdaniteľnou osobou pre daň z pridanej hodnoty a či je možné, aby obec získala status platiteľa dane z pridanej hodnoty.

Zmeny v používaní vozidiel bez evidenčného číslo vozidla

9.9.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Prinášame legislatívne zmeny ohľadne používania motorových vozidiel a prípojných vozidiel používaných na poľnohospodárske práce alebo lesné práce, ak nie sú schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách.

Obec a prevádzkovanie živnosti

30.8.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príspevok sa zaoberá podmienkami, za ktorých obec môže podnikať na základe živnostenského oprávnenia. 

Pokojný stav a zásah do pokojného stavu – možnosti obce na využitie § 5 Občianskeho zákonníka

30.8.2013

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku sa budeme venovať kompetencii obce v prípade, že na jej území došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu a navrhovateľ sa domáha ochrany proti takémuto zásahu. V článku prinesieme odpoveď na otázky, aké možnosti má obec pri riešení tejto situácie, keď došlo k zrejmému zásahu do pokojné stavu a aké miesto má táto kompetencia obce v rámci slovenské právneho poriadku.

Účelnosť odmeny advokáta v prípade zastúpenia obce zamestnávajúcej právnikov

16.8.2013

JUDr. Martina Palušková

Obsahom článku je posúdenie otázky účelnosti vynaložených trov konania pozostávajúcich z odmeny advokáta v prípade, ak obec udelí plnú moc na zastupovanie v konaní advokátovi aj napriek tomu, že disponuje vlastným právnym útvarom alebo zamestnáva osoby s právnickým vzdelaním.

Postup obce pri rušení nočného kľudu hlukom

16.8.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príspevok sa zaoberá popisom možností, ktoré má obec v zmysle súčasne platnej legislatívy k dispozícií pri rušení nočného kľudu v dôsledku hluku. 

Elektronický podpis a obec – právo či povinnosť?

9.8.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Má obec právo alebo povinnosť disponovať zaručeným elektronickým podpisom?

Protest prokurátora proti rozhodnutiu

21.6.2013

JUDr. Martina Palušková

Protest prokurátora je jedným z prostriedkov prokurátorského dozoru, ktorý prokurátor vykonáva vo vzťahu k orgánom verejnej správy. Jedným z druhov protestu je protest proti právoplatnému rozhodnutiu orgánu verejnej správy, ktorým bol porušený zákon a lebo iný všeobecne záväzný právny predpis, a ktorým boli založené, zmenené alebo zrušené práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb.

Nevyhlásenie referenda v obci ako trestný čin?

21.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ako podnet na napísanie tohto odborného článku nám poslúžil príklad z oblasti jednej nemenovanej samosprávy. V prostredí tejto samosprávy sa obecné zastupiteľstvo uznieslo a vyhlásilo referendum o odvolaní starostu obce. K reálnemu uskutočneniu miestneho referenda však nedošlo. 

Sumár oblastí originálnej a odvodenej kompetencie samosprávy – teoretický náhľad

14.6.2013

Mgr. Adam Mikuš

Aktualizované dňa 10.11.2022

Cieľom tohto odborného článku je priniesť teoretický náhľad na rozsah originálnych a prenesených kompetencií, ktoré vykonávajú obce a priniesť teoretický náhľad na rozsah originálnych a prenesených kompetencií, ktoré vykonávajú obce.

Podmienky, za ktorých obec nemusí aplikovať postup verejného obstarávania

3.6.2013

GPL Mgr. Veronika Tóthová

Pravidlami verejného obstarávania sa zabezpečuje, aby príslušný nákup tovaru alebo služieb bol otvorený pre hospodársku súťaž dodávateľov na celom vnútornom trhu. Za niektorých okolností sa však na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb nemusí aplikovať postup verejného obstarávania.

Verejná zbierka v obci

31.5.2013

GPL Michaela Uhrinova

Ako postupovať v prípade organizovania verejnej zbierky v obci? Aké sú podmienky jej konania, na ktoré účely môže byť využitá a ktoré náležitosti netreba prehliadnuť?

Zákaz hazardných hier v obci po novele zákona o hazardných hrách

30.5.2013

JUDr. Peter Vachan

Novela zákona o hazardných hrách priniesla niekoľko významných zmien týkajúcich sa možností obce regulovať hazardné hry na jej území. 

Evidencia psov

17.5.2013

Mgr. Matej Trnavský

V odbornom článku sa venujeme problematike evidencie psov

Všeobecne o novom zákone o ochrane osobných údajov 1. Časť

16.5.2013

Mgr. Matej Trnavský

Predmetom odborného článku je zákon o ochrane osobných údajov a všeobecné rozobratie jeho jednotlivých ustanovení na základe dôvodovej správy k zákonu.

Vodenie psa a voľný pohyb psov

26.4.2013

Mgr. Matej Trnavský

V odbornom článku sa chceme venovať problematike vodenia psa a voľného pohybu psa v obci. V texte článku sa pokúsime odpovedať na otázky:

Postup obce pri nakladaní s čiernymi skládkami

19.4.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Nakladanie s odpadmi upravuje zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení, pričom základné zásady nakladania s odpadmi sú zakotvené v § 18 tohto zákona. Ide o zásady, ktoré platia nielen pre nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, ale aj s ostatnými kategóriami odpadu.

Sporenie obcami deťom v detských domovoch

9.4.2013

Mgr. Matej Trnavský

Mestá a obce majú povinnosť šetriť prostriedky na účty detí z detských domovov. Právny predpis, ktorý upravuje povinnosť samosprávy sporiť finančné prostriedky na účty detí z detských domovov je zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Deklarovanie majetkových pomerov v územnej samospráve

25.3.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Odborný článok sa zaoberá problematikou deklarovania majetkových pomerov v územnej samospráve. 

Zvonenie kostolných zvonov

1.3.2013

GPL Matej Trnavský

Postavenie a úloha samosprávy vo vzťahu k nespokojným obyvateľom a cirkvi.

Uzatváranie nájomných zmlúv k bytom vo vlastníctve obce a notárske zápisnice

22.2.2013

JUDr. Martina Palušková

Nájomcovia bytov vo vlastníctve obce si nie vždy plnia svoje povinnosti týkajúce sa platenia nájomného a ďalších úhrad spojených s užívaním bytu. 

Definícia pojmu verejné potreby pre účely samosprávy

22.2.2013

Mgr. Matej Trnavský

Odborný článok zaoberajúci sa problematikou  pojmu verejné potreby pre účely samosprávy

Čo znamená elektronický výkon verejnej moci pre orgány samosprávy podľa pripravovaného zákona ?

22.2.2013

Mgr. Matej Trnavský

Cieľom návrhu zákona je ustanoviť všeobecnú právnu úpravu spôsobu výkonu verejnej moci elektronickou cestou vrátane súvisiacich právnych inštitútov, a tým umožniť realizáciu elektronických služieb orgánov verejnej moci jednotným spôsobom.

Dopad novely Obchodného zákonníka na samosprávu

10.1.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Prinášame Vám prehľad dopadov, ktoré priniesla novela Obchodného zákonníka pre oblasť samosprávy.

Zmeny v školskom zákone s účinnosťou od 1.1.2013

19.11.2012

JUDr. Martina Palušková

Prinášame Vám spracovanie zmien školského zákona účinných od 1.1.2013,  ktoré priniesol zákona č. 324/2012 Z. z.

Všeobecne o inštitúte miestneho referenda

25.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené podľa § 11 ods. 4 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce.

Odborné stanoviská (3)

Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025

2.8.2022

MF SR

Povinnosť obcí a miest pri vydávaní súhlasu k pobytu cudzincov

1.2.2019

ZMOS

Správa o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2015 s vybranými informáciami o samospráve

21.9.2016

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Prinášame pre Vás časť zo správy Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry za rok 2015 týkajúcej sa zákonnosti postupov a rozhodovania orgánov územnej samosprávy a účasti prokurátorov na zasadaniach orgánov verejnej správy a uplatňovanie poradného hlasu.
Prípadové štúdie (107)

Možnosti postúpenia a zastavenia konania pri konaní podľa §5 Občianskeho zákonníka

22.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Ako postupuje obec pri ochrane proti zrejmému zásahu do pokojného stavu, môže obec konanie zastaviť alebo postúpiť vec príslušnému orgánu?

Pokojný stav a búranie stavby

17.10.2023

JUDr. Monika Ivanová

Môže obec riešiť búracie práce realizované na základe rozhodnutia príslušného správneho orgánu potvrdeného druhostupňovým správnym orgánom, ktoré nenadobudlo účinnosť z dôvodu prebiehajúceho doručovania, na základe podnetu podľa § 5 Občianskeho zákonníka? Ako má obec postupovať, ak začne konanie podľa § 5 Občianskeho zákonníka a rozhodnutie o búracích prácach nadobudne právoplatnosť?

Osvedčenie podpisu na prázdnej listine?

28.4.2023

Mgr. Adam Volf

Môže obec osvedčiť podpis na prázdnom papieri, na listine alebo formulári, ktorá neobsahuje žiadne údaje o danom právnom úkone?

Doručovanie osobe bez trvalého pobytu - lehoty a spôsob oznamovania

29.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Aké je správne doručovaním písomnosti občanovi, ktorému bol zrušený trvalý pobyt alebo sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt a jeho adresou na účely doručovania je sídlo obecného prostredníctvom obce od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov? Chceme požiadať o vyjadrenie sa k lehote a spôsobu oznamovania (obsahové náležitosti oznámenia) doručovania písomností obcou v zmysle ust. § 5 zákona č. 253/1998 Z. z..

Prechod zamestnancov obce k inému zamestnávateľovi

24.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Je možné uplatniť § 28 Zákonníka práce o prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na situáciu kedy sa činnosť organizačnej zložky obce prevedie na občianske združenie, ktorého členom je aj táto obec ?

Povinnosť obce odpredať byt nájomcovi

25.11.2022

Mgr. Helena Laposová

Doterajší nájomca si podal žiadosť o odpredaj bytu do jeho vlastníctva za regulovanú cenu. Je mesto v tomto prípade povinné postupovať v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a byt odpredať za regulovanú cenu?

Financovanie odmien zamestnancom obce z rezervného fondu?

26.10.2022

Mgr. Helena Laposová

Môže mesto použiť finančné prostriedky z rezervného fondu na financovanie odmien zamestnancom mesta v súvislosti s Dodatkom ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. na rok 2021?

Financie pre súkromné CVČ na deti s pobytom mimo sídla CVČ

21.9.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Môže súkromné CVČ získať finančné prostriedky z výnosu mesta, kde má sídlo, na všetky deti alebo len na tie, ktoré majú trvalý pobyt v meste? Môžeme získať finančné prostriedky aj z inej obce, kde majú deti trvalý pobyt?

Poskytnutie zľavy na nájomnom pre nájomcu obce

13.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Môže obec uzatvoriť dohodu o zľave z nájomného s nájomcom vzhľadom k prijatým opatreniam proti šíreniu koronavírusu aj v prípade ak prenajímateľ nepožiada o dotáciu na nájomné?

Obec ako podnik pri poskytovaní štátnej pomoci

4.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Považuje sa aj obec alebo mesto za podnik na účely štátnej pomoci?

Zmiešané podanie osoby s označením sťažnosť

11.12.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Dostali sme sťažnosť aj odvolanie v jednom od občana, ktorým sa sťažuje na viaceré postupy a konania mestského úradu, jeho zamestnancov v presne neoznačených konaniach. Máme vedomosť o niektorých konaniach, ktoré s týmto občanom vedieme ale z podania nie je úplne jasné, čoho konkrétne domáha. Máme sťažnosť odložiť ako neurčitú alebo ju vybaviť?

Neoprávnené umiestnenie vozidla na cudzom pozemku vs. obec

22.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Ako má postupovať obec, keď jej bolo nahlásené umiestnenie vozidla na cudzom pozemku a žiadosť o riešenie? Majiteľ vozidla je známy, majitelia pozemku (podieloví vlastníci, obec nie je vlastníkom) nesúhlasia s umiestnením vozidla.

Spôsob zabezpečenia požiarneho dozoru obcou

4.8.2020

Mgr. Monika Ivanová

Môže obec za Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO) podpísať s právnickou osobou Zmluvu o spolupráci, predmetom ktorej bude zabezpečenie požiarneho dozoru pri vypúšťaní taviacich agregátov, pri väčších prácach s otvoreným ohňom, rezačských a zváračských prácach ?

Zodpovednosť za škodu pri zaplavení miestnej komunikácie

30.6.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Ako má postupovať obec ak v dôsledku zlého osevného postupu (osiatie poľa kukuricou) dôjde v dôsledku prívalových dažďov k zaplaveniu a poškodeniu majetku a miestnej komunikácie obce?

Odplatné poskytovanie služieb obcou

3.6.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Obecná sro poskytuje služby obci, občanom a iným subjektom. Ide o služby, ako vývoz odpadu kontajnerovými vozidlami, výruby stromov a pod.. Podnik je už viac rokov v strate, a preto sme uvažovali o jeho zrušení s tým, že by niektorí zamestnanci prešli pracovať pod obec a tieto služby by vykonávala obec. Môže obec tieto služby vykonávať za odplatu?

Zabezpečenie údržby pieskoviska inou osobou

15.5.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Obec je vlastníkom bytového domu aj priľahlého pozemku. Ku každému vchodu patrí aj malé pieskovisko. Nájomcovia bytov majú záujem starať sa o pieskoviská sami, prostredníctvom svojho zástupcu, a to bezodplatne. Je možnosť uzatvorenia dohody s fyzickou osobou na tieto činnosti?

Daň z ubytovania a prijatie zmien VZN spätne z dôvodu pandémie

30.4.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Môže mesto prijať dodatkom do platného VZN o dani za ubytovanie spätne úľavu, resp. oslobodenie od dane za ubytovanie pre ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú v období pandémie ubytovanie pre repatriantov? 

Znovuzvolenie hlavného kontrolóra a obnovenie pracovnej zmluvy?

14.4.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Ako je to s uzatvorením pracovnej zmluvy s hlavným kontrolórom, ak sa mu skončilo funkčné obdobie a je znovuzvolený? Má sa u neho skončiť pôvodný pracovný pomer? Mal by mať novú pracovnú zmluvu?  

Zverejňovanie VZN počas koronakrízy

9.4.2020

Mgr. Jana Kochan

Obecné zastupiteľstvo by chceli prijať z dôvodu mimoriadnej situácie zmenu VZN. Musí obec zverejniť návrh VZN min. na 15 dní, alebo sa táto povinnosť v čase mimoriadnej situácie neuplatňuje?

Opätovné použitie petičných hárkov v petícii proti hazardným hrám

7.2.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Petíciu o zákaze hazardných hier nepodporil pred 4 rokmi stanovený počet obyvateľov obce. Preto by poslanci chceli využiť nadchádzajúce voľby do Národnej rady a znova predložiť takúto petíciu. Je v tomto prípade potrebné spraviť novú petíciu, alebo sa môže pokračovať v už začatej petícii a použiť už podpísané hárky petície?

Oprávnenosť rozpustenia zhromaždenia obecnou políciou

11.10.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

V obci sa bude konať zhromaždenie. Keďže sa nedá vylúčiť, že priebeh zhromaždenia budú sprevádzať nepokoje, pri zhromaždení budú prítomní príslušníci obecnej polície ako aj príslušníci policajného zboru. Ak by nastala situácia, že je nevyhnutné zhromaždenie rozpustiť, majú ho rozpustiť príslušníci obecnej polície? Považujú sa na účely zákona za zástupcov obce?

Spoluposudzované osoby pri nájomných bytoch

18.7.2019

Mgr. Jana Kochan

Môže obec zakázať uznesením obecného zastupiteľstva držať psov v nájomných bytoch? Považuje sa plnoleté zaopatrené dieťa za člena spoločnej domácnosti, ak prevažnú časť v roku žije v inom meste alebo v zahraničí, avšak adresu trvalého pobytu má v nájomnom byte? Aký dokument je potrebné požadovať od manžela žiadateľky na preukázanie dosiahnutého príjmu z inej krajiny? 

Hrobové miesta bez nájomných zmlúv a vymáhanie nedoplatkov

18.7.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Ako môže obec postupovať v prípade užívania hrobových miest bez uzatvorenej nájomnej zmluvy, ak eviduje nedoplatky za hrobové miesta?

K určeniu hranice výsadby stromov pri susedných pozemkoch

3.6.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Ako má obec postupovať v prípade ak jeden z vlastníkov susedných pozemkov požiadal obec o určenie hranice výsadby stromov? Jeden sused tesne pri oplotení na spoločnej hranici pozemkov vysadil tuje, čo vlastníkovi susedného pozemku spôsobuje padanie suchých konárikov na jeho časť pozemku.

Možnosti spravovania obecných bytov

20.5.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Aké má obec možnosti pri zabezpečovaní starostlivosti o nájomné byty, ktoré obstarala s podporou dotácie na rozvoj bývania? Môže osoba vykonávajúca správu bytov uzatvárať nájomné zmluvy vo vlastnom mene?

Postup pri organizovaní príležitostného trhu inou osobou

26.4.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

Môže v meste zorganizovať príležitostný trh aj iná osoba ako samotná obec, napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným? Ako má postupovať pri získavaní potrebných povolení?

Poplatok za odpad osobám s trvalým pobytom bez adresy

10.4.2019

Mgr. Monika Ivanová

Má obec povinnosť vyrubovať poplatok za komunálny odpad aj osobám, ktoré majú v obci trvalý pobyt bez adresy? Ak áno, za akých podmienok?

Zastavenie dedičského konania a vymáhanie nedoplatku

3.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Ako má obec postupovať pri daňovom nedoplatku, ak bolo dedičské konanie zastavené z dôvodu nemajetnosti obyvateľa, pričom evidujeme, že tento vlastnil nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve s manželom?

Úhrada známky za prvé prihlásenie psa ?

29.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže obec spoplatňovať známku za psa pri zápise psa do evidencie? 

Súhlas k používaniu erbu obce

24.10.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Je potrebný súhlas na použitie obecného erbu? Ten chcem použiť na propagačný materiál ako nezávislá kandidátka. Obec nemá úpravu o používaní erbu vo svojich vnútorných dokumentoch.

Súčinnosť obce poskytovaná na žiadosť súdneho exekútora

19.10.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Súdni exekútori v rámci výkonu exekučnej činnosti predkladajú mestu žiadosti o poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní exekúcie. Súdny exekútor požaduje informácie, či povinný býva v meste a na akej adrese, či podniká v mieste bydliska, k akej prevádzke má daný súhlas a pod. Bude postup mesta správny, ak s poukazom daňové tajomstvo odmietne súdnemu exekútorovi poskytnúť vyššie uvedené požadované údaje týkajúce sa platenia miestnych daní a poplatku za komunálny odpad ?

Túlavé zvieratá, povinný odchyt obcou a starostlivosť o ne

8.8.2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Aké povinnosti má obec podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti vo vzťahu k tzv. túlavým zvieratám - psom? Čo ak nám niekto na obec donesie psa, že ho našiel doma v záhrade? Musí obec zabezpečiť odchyt psov sama alebo tak môže urobiť aj prostredníctvom inej osoby?

Ochrana pred zásahmi do pokojného stavu mestskou časťou

29.5.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany zo strany obce. Možno však pod pojmom obec podľa § 5 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník rozumieť aj mestskú časť v Košiciach? 

Obec ako opatrovník osoby s obmedzenou spôsobilosťou

24.5.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Mesto bolo súdom v konaní o obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony ustanovené za opatrovníka. Akú zodpovednosť nesie mesto za nesvojprávneho v prípade, že sa niečoho dopustí, pričom s mestom nespolupracuje? Ak mesto nájde nesvojprávnemu zariadenie, avšak je tam potrebné doplácať mesačne (nesvojprávny má aj rodinu, avšak tá prispievať nechce), má mesto povinnosť doplácať z rozpočtu mesta?

Žiadosť o exhumáciu a jej úhrada obcou?

10.5.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Cirkev ako vlastník pozemku cintorína požiadala prevádzkovateľa pohrebiska, ktorým je obec, aby zaplatila exhumáciu – presun pozostatkov kňaza, ktorého chce cirkev premiestniť. Ako sa má obec k tejto situácií postaviť? 

Nahliadnutie do knihy overovania podpisov

27.4.2018

Mgr. Monika Ivanová

Má mesto povinnosť vyhovieť žiadosti o osobné nahliadnutie do knihy overovania podpisov ? Ako postupovať v prípade, že záznam žiadateľov o overení podpisu sa v knihe nenachádza a ide teda o nahliadnutie osôb, ktorých záznam sa v osvedčovacej knihe nenachádza?

Nahradenie vôle súdom a zverejnenie zmluvy

29.3.2018

Mgr. Monika Ivanová

Je potrebné zverejňovať zmluvu, pri ktorej bol nahradený súhlas obce rozhodnutím súdu a je prílohou rozsudku? 

Náhradné zásobovanie pitnou vodou

21.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Sme ako obec povinní zabezpečiť dočasný prístup k pitnej vode pre obyvateľov rómskych osád, ktorí si nosia vodu zo zdroja bez overenej kvality vody? 

K právam „dedičov“ hrobového miesta

9.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Má obec povinnosť pri uzatváraní nájomnej zmluvy na hrobové miesto, v ktorom už je niekto pochovaný, zisťovať a následne oslovovať ďalších blízkych príbuzných? Môže obec uzatvoriť aj ďalšiu nájomnú zmluvu s ostatnými súrodencami ak už je uzatvorená zmluva s iným súrodencom? Môžu ostatní súrodenci písomne vyhlásiť, že si ako spoluvlastníci pomníka pochovaných rodičov neželajú, aby tam bol pochovaná ich sestra - súčasná nájomníčka? 

Zmena licencie na hracie automaty po právoplatnosti rozhodnutia vs. vrátenie poplatku

27.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Spoločnosť požiadala o udelenie individuálnej licencia na prevádzkovanie výherných prístrojov. Pred dňom nadobudnutia účinnosti licencie (v čase právoplatnosti rozhodnutia) požiadali o vrátenie správneho poplatku na 2 ks výherných prístrojov. Udelená licencia však ostala bez zmeny, t. j. na 3 ks výherných prístrojov. Nemali najskôr požiadať o zmenu licencie a tak o navrátenie správneho poplatku? Máme vrátiť správny poplatok ? 

Vyplatenie odmien po skončení nútenej správy

13.11.2017

JUDr. Martina Tomus Palušková

Mesto je v nútenej správe, počas ktorej nemôže vyplácať odmeny poslancom mestského zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi ani ostatným zamestnancom mesta. Je možné tieto odmeny vyplatiť spätne za obdobie nútenej správy po jej ukončení?

Dodatočné schvaľovanie zmluvy zastupiteľstvom?

24.10.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Starosta obce podpísal s najúspešnejšími uchádzačmi vo verejnom obstarávaní zmluvy o dielo. Tieto zmluvy boli zverejnené, no neboli schválené obecným zastupiteľstvom.Je potrebné tieto zmluvy schváliť aj keď dodatočne na zastupiteľstve? Mali byť tieto zmluvy pred zverejnením tak ako ostatné schvaľované zastupiteľstvom?

Vynútenie súhlasu na vybudovanie vodovodu v obci?

24.9.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Ma obec zákonnú možnosť prinútiť fyzické osoby k vybudovaniu vodovodu na ich pozemkoch pre rodinné domy, ktoré sa nachádzajú v intraviláne obce? Žiadali sme od vlastníkov pozemkov súhlas na vybudovanie vodovodu, nie všetci však súhlasia.

Akceptácia dokladov v inom ako slovenskom jazyku

7.8.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

VZN obce upravuje možnosti na zníženie a odpustenie poplatku a doklady, ktoré je potrebné predložiť.  Je možné akceptovať doklady v českom jazyku, prípadne v angličtine, keďže máme zamestnankyňu, ktorá ovláda anglický jazyk? 

Jarmok a zákaz maloobchodného predaja vo sviatok

16.7.2017

JUDr. Adriána Kováčová

Dňa 17.11.2017 by mesto chcelo usporiadať jarmok. V tej dobe bude už v platnosti novela zákonníka práce o práci počas sviatkov pracovného pokoja a štátnych sviatkoch. Nie je nám jasné, či dňa 17.11. sa zákaz vzťahuje aj na predaj počas jarmokov?

Doručovanie písomností obcou pre exekútora?

22.6.2017

Mgr. Matej Trnavský

Môže exekútor od obce žiadať poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní exekúcie – doručiť písomnosť povinnému alebo jeho blízkej osobe?


Postup obce voči nedisciplinovanému držiteľovi psa

31.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Ako má obec postupovať pri riešení opakujúcich sa sťažností od obyvateľov na voľný pohyb psov ohrozujúcich okoloidúcich? Psy sa pohybujú voľne a ohrozujú okoloidúcich aj napriek upozorneniu majiteľky psov listom.

Povinnosť registrácie do registra partnerov verejného sektora

17.5.2017

Mgr. Matej Trnavský

Má spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej má obec 100% alebo iný podiel na základnom imaní, povinnosť registrácie do registra partnerov verejného sektora, ak táto spoločnosť spĺňa zákonné definičné znaky partnera verejného sektora?

 

 

Obec ako partner verejného sektora?

12.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Vzťahuje sa na obec povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora?

Povolenie na zriadenie trhového miesta

28.4.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Aké sú podmienky vydania povolenia na zriadenie trhového miesta obcou?

K trhovým podmienkam v obci

27.4.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Je potrebné zadefinovať vo VZN miesta v obci určené na trhové miesta pre všetky typy trhovísk a verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo ambulantný predaj ? Je možné povoliť ambulantný predaj na miestnej, účelovej komunikácii alebo na parkovisku? Môže obec nepovoliť predaj v pojazdnej predajni aj napriek tomu, že predávajúci spĺňa zákonné podmienky bez udania dôvodu?

Povinné zriadenie obecnej knižnice?

22.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Je obec povinná zriadiť obecnú knižnicu?

Financovanie mimoškolských aktivít detí obcou

4.1.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Akou formou môže obec financovať mimoškolské aktivity jednotlivcov (detí), ak navštevujú centrum voľného času, základnú umeleckú školu, jazdecké kluby a podobne?

Je možné financovanie jednotlivca iba na základe potvrdenia z daného zariadenia alebo akou zákonnou formou možno podporovať tieto aktivity?

Kompetencia prejednávať susedské sťažnosti

7.12.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Kto prejednáva susedské sťažnosti občanov? Má túto kompetenciu v plnej miere starosta obce alebo musí byť zriadená komisia pre riešenie sťažností?

Zmena štatútu hlavného mesta na podnet mestskej časti

10.11.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Aký je postup v prípade, že poslanec zastupiteľstva mestskej časti má záujem podať návrh zmeny štatútu hlavného mesta?

Poskytnutie palivovej karty do užívania hasičskému zboru

23.8.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Akým spôsobom môže obec prenechať do užívania palivovú kartu hasičského zboru obce? Môže ísť o dohodu o hmotnej zodpovednosti?

Poskytnutie dotácie dobrovoľnému hasičskému zboru

20.7.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže byt dotácia z rozpočtu obce na základe VZN o poskytovaní dotácii poskytnutá aj dobrovoľnému hasičskému zboru, ktorý je vnútro-organizačnou jednotkou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR?

Poskytnutie dotácie vlastnej základnej škole

14.7.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže obec v súlade s VZN o poskytovaní dotácii, poskytnúť dotáciu na výtvarný krúžok, ktorý je zriadený na základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec?

Základná finančná kontrola

3.6.2016

Mgr. Matej Trnavský

Overujú sa základnou finančnou kontrolou prevody hotovosti medzi  jednotlivými pokladňami a odvod hotovosti na bežný účet?


Prešetrenie susedskej sťažnosti komisiou obecného zastupiteľstva

16.5.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Na obec bola doručená sťažnosť obyvateľa obce na suseda ohľadom prerastania konárov stromov, obťažovaním chovu hydiny a pod. Komisia pre verejný poriadok tohto suseda informovala a za účelom prešetrenia sťažnosti požadovala od neho vyjadrenie. Ten sa písomne vyjadril, že si želá, aby sťažnosť bola vybavovaná bez jeho účasti a v prípade jej vybavenia si neželá byť informovaný o výsledku, pričom odporúča sťažovateľovi, aby sa obrátil na súd.

Ako má komisia pre verejný poriadok v takomto prípade postupovať? Má sused, proti ktorému sťažnosť smeruje právo na takéto požiadavky? 

Povinný prieskum trhu

11.4.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Akú minimálnu sumu stanovuje nový zákon o verejnom obstarávaní na vykonanie prieskumu trhu? Môže si výšku tejto sumy upraviť obec vnútorným predpisom?

Udelenie súhlasu s umiestnením stávkovej kancelárie obcou na určitú dobu

10.2.2016

Mgr. Ivana Šivecová

Žiadateľ požiadal obec o vydanie súhlasu s umiestnením stávkovej kancelárie na dobu neurčitú. Môže obec obmedziť dobu na ktorú udeľuje súhlas napr. na jeden rok ? Je žiadateľ povinný za vydanie súhlasu zaplatiť správny poplatok?

Povinnosti s evidenciou samostatne hospodáriacich roľníkov

4.2.2016

Mgr. Ivana Šivecová

Aké doklady musí občan doložiť na obecný úrad ak sa chce stať samostatne hospodáriacim roľníkom? Kde všade musí obec nahlásiť, že vydala osvedčenie samostatne hospodáriacemu roľníkovi?

Používanie odtlačku pečatí obce

7.12.2015

Mgr. Matej Trnavský

Na akých listinách má obec povinnosť použiť okrúhlu pečiatku s erbom obce a kde používa okrúhlu pečiatku so štátnym znakom?

Zverejnenie právoplatného rozsudku

1.12.2015

Mgr. Matej Trnavský

Môže obec zverejniť rozsudok okresného súdu a krajského súdu o určení neúčinnosti odstúpenia od zmluvy a o zaplatenie na verejnú tabuľu obce v plnom znení?

K možnosti financovať vyčistenie jazera

9.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže mesto financovať vyčistenie jazera, aj keď nie je vlastníkom vodnej plochy a celý areál je využívaný občanmi mesta a cudzími občanmi na rekreáciu?

Udeľovanie súhlasu obce s umiestnením stávkových hier

20.10.2015

Mgr. Matej Trnavský

Je obecné zastupiteľstvo kompetentné rozhodnúť o žiadosti na stávkovú kanceláriu? Vydáva obec individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom stávkových hier (kurzové stávky) alebo len súhlas s umiestnením stávkovej kancelárie?

Nahradenie úradnej tabule jej digitálnou formou

4.9.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Môže obec nahradiť bežnú úradnú tabuľu jej digitálnou formou?


Výmaz zápisu samostatne hospodáriaceho roľníka z evidencie

31.8.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Osvedčenie o evidencii samostatne hospodáriaceho roľníka bolo žiadateľovi vydané v roku 1994. Evidencia naďalej trvá, pričom o úmrtí v roku 2008, sme sa dozvedeli v týchto dňoch iba náhodou. K akému dátumu a na základe čoho môžeme zrušiť zápis v evidencii samostatne hospodáriaceho roľníka?

Súhlas obce so zriadením elokovaného pracoviska

6.7.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zriaďovateľ súkromnej základnej umeleckej školy vo svojej žiadosti o súhlasné stanovisko so zriadením ekolokovaného pracoviska súkromnej základnej umeleckej školy neuviedol žiadne konkrétne údaje o elokovanom pracovisku (t.j. sídlo elokovaného pracoviska, učebné odbory, predpokladaný dátum zriadenia elokovaného pracoviska, doklad o zabezpečení priestorov).

Môže obec vydať nesúhlasné stanovisko so zriadením elokovaného pracoviska súkromnej základnej umeleckej školy, ktorá má sídlo mimo obce? Ak áno, tak za akých podmienok?

Hazardné hry a dôvody (ne)súhlasných stanovísk obce

22.5.2015

Mgr. Matej Trnavský

Môže mesto k žiadosti o vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu a prevádzkovaniu stávkových hier nevydať súhlasné stanovisko k umiestneniu stávkových hier (alebo iných videohier) s odôvodnením, že evidujeme voči majiteľom prevádzok, v ktorých majú tieto hry umiestnené, nedoplatky na miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad prípadne iné nedaňové nedoplatky?

Usmerňovanie ekonomickej činnosti v obci

21.5.2015

Mgr. Matej Trnavský

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci. Aké povinnosti, resp. možnosti má v týchto prípadoch obec, či môže napr. nepovoliť umiestnenie prevádzky na jej území, kto o tom rozhoduje, starosta alebo poslanci?

Odvolanie riaditeľa školy z dôvodu závažného porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov

27.4.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Riaditeľ základnej školy závažne porušil v rámci výkonu svojej funkcie viaceré právne predpisy. Akým spôsobom môžeme ako zriaďovateľ školy (obec) odvolať tohto riaditeľa, tak aby sme predišli prípadnému súdnemu sporu? Musíme do tohto procesu zapojiť aj Radu školy? Čo v prípade, ak rada školy nebude s odvolaním súhlasiť?

Kúpa vybranej nehnuteľnosti obcou

9.4.2015

Mgr. Matej Trnavský

Ako má obec postupovať pri nákupe nehnuteľnosti ak má obec záujem o konkrétnu nehnuteľnosť? Ako určiť cenu, prípadne môže obec dať na vlastné náklady vypracovať znalecký posudok alebo môže nakúpiť za trhovú cenu?

Označenie "pošty" na budove obecného úradu

24.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

V budove obecného úradu sídli pošta. Môže byť umiestnená tabuľa slovenskej pošty a.s. na budove obecného úradu? Je pošta považovaná za verejnoprávnu organizáciu?

Použitie projektovej dokumentácie ako autorského diela

18.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Obec uzatvorila zmluvu o dielo s dodávateľom podľa Obchodného zákonníka, pričom predmetom jej plnenia bolo vypracovanie projektových dokumentácií pre územné a stavebné konanie. V texte zmluvy sa nespomína autorský zákon ani licenčná zmluva. Zmluva výslovne neuvádza, kedy prechádza vlastnícke právo z dodávateľa na obec a za akých okolností môže obec vyhotovenú projektovú dokumentáciu použiť. Obec projektovú dokumentáciu použila v územnom a stavebnom konaní. Dodávateľ obci ešte nepredložil faktúru, ktorá by bola formálne úplná, a teda obec za dielo nezaplatila. Porušila obec použitím projektovej dokumentácie zákon? Má dodávateľ právo požadovať ochranu podľa Autorského zákona, keď v samotnej zmluve o dielo nie je autorský zákon spomenutý?

Ukončenie trvalého pobytu v nájomnom byte obce

6.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Obec má vo vlastníctve nájomný byt, z ktorého sa po rozvode manželstva odsťahovala manželka nájomcu, ostal v byte iba manžel. Manželka sa odsťahovala do inej obce aj so synom a nie je ochotná sa tam prihlásiť na trvalý pobyt. Môže obec ako vlastník bytu rozhodnutím zrušiť trvalý pobyt bývalej manželky na návrh bývalého manžela? Nájomná zmluva je vyhotovená iba na meno manžela.


Je obec oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť v oblasti poskytovania pôžičiek fyzickým alebo právnickým osobám?

30.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Je obec oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť v oblasti poskytovania pôžičiek fyzickým alebo právnickým osobám? V zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v § 19 ods. 14 sa hovorí, že subjekt verejnej správy môže poskytovať úvery alebo pôžičky len v súlade s týmto alebo osobitným zákonom.

K opätovnému menovaniu odvolaného riaditeľa školy

15.1.2015

GPL Miriama Draskovicova

Do výberového konania na funkciu riaditeľa základnej školy sa prihlásil uchádzač – bývalý riaditeľ, ktorý bol odvolaný z tejto funkcie na základe §3 ods. 7 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z osobitného predpisu. Musí zriaďovateľ po úspešnom výberovom konaní znovu vymenovať odvolaného riaditeľa do tejto funkcie alebo sa na zriaďovateľa vzťahuje výnimka, kedy nie je zviazaný návrhom rady školy?

Odvolací orgán v konaní o priestupkoch na úseku pohrebníctva

19.12.2014

Mgr. Matej Trnavský

Podľa  § 32 ods. 6  zákona č. 131/2010 Z. z.  o pohrebníctve  obec  prejednáva priestupky  uvedené v  §  32  v odseku 1 písm. c) až i)  a ukladá za ne sankcie.  Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.

Úrad verejného zdravotníctva je  odvolacím orgánom  vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva. Zákon nerieši, kto je odvolacím orgánom, ak  v  prvom stupni rozhoduje obec.  Je možné analogicky vyvodiť, že Úrad verejného zdravotníctva je odvolacím orgánom aj  pre obce?

Príslušnosť na prejednávanie sťažností

31.10.2014

Mgr. Matej Trnavský

Podľa § 6 ods. 17 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve obec vybavuje sťažnosti a petície, ktoré podali zákonní zástupcovia detí. Platí to aj pre rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou zriadené obcou? Pri vybavovaní takýchto sťažností a petícii postupuje obec podľa zákona o sťažnostiach, resp. o petičnom práve? Vzťahuje sa to aj na sťažnosť na riaditeľku základnej školy?

Zákaz vykonať niektoré zmeny v obci v čase volieb, hlasovaní a štatistických zisťovaní

24.10.2014

Mgr. Matej Trnavský

Podľa § 2d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa v čase od vyhlásenia , v tomto prípade volieb do orgánov územnej samosprávy, až do ich vykonania nemožno rozhodnúť o územnej zmene a iné úkony vymenované vo vyššie uvedenom paragrafe. Čo sa myslí pod územnou zmenou? Sú určené nejaké sankcie za porušenie tohto ustanovenia zákona ?

Príspevok alebo odmena v rámci dotácie na činnosť športového klubu

17.10.2014

Mgr. Matej Trnavský

Mesto poskytlo futbalovému klubu v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy dotácie. Futbalový klub vypláca odmeny trénerom a správcovi ihriska formou príspevku z prostriedkov občianskeho združenia. Podľa § 9 ods. 2 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je takýto príjem od dane z príjmov oslobodený. Vo VZN mesta o dotáciách je vymedzené, že dotáciu nemožno poskytnúť na odmeny.

V rámci vyúčtovania dotácie však futbalový klub vydokladoval aj odmeny trénerom a správcovi ihriska vyplatené formou príspevku z prostriedkov občianskeho združenia.

Možno takýto príspevok považovať za odmenu? Futbalisti namietajú, že príspevok pokrýva ich nevyhnutné náklady spojené s výkonom činnosti trénera a správcu ihriska. Boli tieto prostriedky z dotácie použité nad rámec VZN? Príspevky boli vyplácané vo výške od 130 do 180 € mesačne.

Zmluvy s hodnotou plnenia určenou v slovenských korunách

10.9.2014

Mgr. Matej Trnavský

Máme ešte staré zmluvy znejúce na slovenské koruny. Môže to takto byť? Nemali byť dodatkom k 1.1.2009 prevedené na menu euro?

Poskytnutie dotácie právnickej osobe s iným zakladateľom ako obec

2.9.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže obec poskytnúť dotáciu aj právnickej osobe - s. r. o. ?

Práca vykonávaná doma - súčasť pracovného úväzku?

26.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Hlavný kontrolór obce má stanovený týždenný úväzok 0,20. Je možné do tohto úväzku zahrnúť aj prácu hlavného kontrolóra, ktorú vykonáva doma ?

Obmedzenie predaja alkoholu na území obce

23.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Obec potrebuje riešiť situáciu obmedzenia predaja tvrdého alkoholu, a to liehovín a destilátov, v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín a na iných verejne prístupných miestach nachádzajúcich sa v blízkosti organizovaného festivalu. Je možné riešiť situáciu obmedzenia predaja alkoholu operatívnym spôsobom v prípade, že sa  toto podujatie uskutoční v krátkej dobe? Aké iné zákonne možnosti okrem zmeny "Všeobecne záväzného nariadenia obce o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území obce" má obec na obmedzenie predaja alkoholu v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín a na iných verejne prístupných miestach nachádzajúcich sa v blízkosti organizovaného festivalu? Existujú tu aj iné orgány štátnej správy, ktoré majú právomoci a kompetencie udeliť zákaz predaja alkoholu v určitých hodinách a dňoch takýmto zariadeniam spoločného stravovania, predajniam potravín a iným verejne prístupným miestam nachádzajúcich sa v blízkosti organizovaných festivalov pri takto vzniknutej situácii ?


Osvedčenie podpisu osoby formou "uznania podpisu za svoj"

26.6.2014

JUDr. Adriána Kováčová

Čo znamená, keď občan žiada obec, aby mu pri overení podpisu obec doplnila doložku, že fyzická osoba „uznáva podpis za svoj“?

Súčinnosť obce a exekútora pri výkone exekučnej činnosti č. 2

30.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je obec povinná poskytnúť exekútorovi informácie (trvalý pobyt, zamestnanie, rodinný stav povinného) na základe žiadosti o poskytnutie súčinnosti pri vykonaní exekúcie?

 

Súčinnosť obce a exekútora formou emailu

29.11.2013

Mgr. Matej Trnavský

Je obec povinná poskytnúť súčinnosť exekútorovi pri výkone exekučnej činnosti v prípade, že ju o túto súčinnosť požiadal prostredníctvom emailu (elektronickou poštou)?

Prevádzkovanie pohrebiska obcou

24.10.2013

JUDr. Adriána Kováčová

Je firma, ktorá prevádzkuje pohrebnú službu oprávnená v rámci jej služieb vykonávať aj vykopanie a zasypanie hrobu ak obec prevádzkuje pohrebisko?

Zavádzanie miestnych daní a poplatkov obcou

22.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Akým spôsobom môže obec zavádzať miestne dane a poplatky a ktorými právnymi predpismi sa riadi? Je možné použiť internú smernicu na poplatky, ktoré nie sú uvedené v zákone?

Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev

26.8.2013

Mgr. Matej Trnavský

Aké oprávnenia má obec v prípade, že vlastník nehnuteľnosti nesúhlasí s umiestnením tabule označujúcej názov ulice alebo iného verejného priestranstva na jeho nehnuteľnosti?

Prechod úloh preneseného výkonu štátnej správy z obce na rozpočtovú organizáciu

9.8.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príspevok sa zaoberá možnosťou prechodu úlohy obce v oblasti preneseného výkonu štátnej správy z obce na rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu obce.

Musí obec odoberať zbierku zákonov v listinnej podobe?

9.8.2013

JUDr. Adriána Kováčová

Možnosť konania volieb do VÚC a referenda o odvolaní starostu obce v jeden deň

25.7.2013

Mgr. Matej Trnavský

Je možné vyhlásiť miestne referendum o odvolaní starostu na deň konania volieb do VÚC? Môže byť vymenovaná len jedna spoločná komisia pre voľby aj referendum?

 

Zverejňovanie správy o výsledku kontroly v rámci pozvánky na obecné zastupiteľstvo

26.6.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príklad praxe sa zaoberá otázkou zverejnenia správy o výsledku kontroly na webovom sídle obce v rámci pozvánky na obecné zastupiteľstvo. 

Evidencia občanov – zrušenie trvalého pobytu občana

3.5.2013

Mgr. Matej Trnavský

V prípadovej štúdii riešime problematiku trvalého pobytu občana, ktorý v dobrovoľnej dražbe stratil oprávnenie k užívaniu stavby.

Povinnosť zverejňovania zmien rozpočtu na úradnej tabuli

9.4.2013

Mgr. Matej Trnavský

Je obec/mesto povinné zverejniť na obecnej tabuli (alebo iným spôsobom v obci obvyklým) aj zmeny rozpočtu obce minimálne 15 dní pred ich schválením obecným/mestským zastupiteľstvom, aj keď to zákon o obecnom zriadení výslovne neuvádza?

Je obec/mesto povinné zverejniť na obecnej tabuli (alebo iným spôsobom v obci obvyklým) aj zmeny rozpočtu vykonané starostom obce? 

Neobjednané tovary a služby a právne následky

9.4.2013

Mgr. Igor Šumichrast

V poslednej dobe sa čoraz častejšie vyskytujú prípady, keď podvodné firmy vymáhajú od samospráv peniaze za fiktívne zmluvy o poskytnutých službách. Ako má obec v takýchto prípadoch postupovať?

Verejné osvetlenie komunikácií, ktoré nie sú vo vlastníctve obce

11.3.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príklad z praxe sa zaoberá problematikou povinnosti obce verejne osvetľovať komunikácie, ktoré nie sú vo vlastníctve obce.

Obdobie medzi platnosťou a účinnosťou zmluvy povinne zverejňovanej podľa Občianskeho zákonníka

7.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Môžu si zmluvné strany plniť v čase medzi platnosťou a účinnosťou zmluvy povinne zverejňovanej podľa Občianskeho zákonníka? Aké dôsledky má takéto konanie pre zmluvné strany a ich zmluvný vzťah? 

Zodpovednosť za nesplatenie úveru obce

7.3.2013

JUDr. Adriana Jasová

Kto zodpovedá za dôsledky nesplatenia úveru obce? 

Šetrenie formou zníženia osvetlenia v meste

22.2.2013

Mgr. Matej Trnavský

V akom rozsahu je mesto povinné zabezpečiť verejné osvetlenie? Kde sú možnosti šetrenia? 

Povinnosti obce vykonávať zimnú údržbu komunikácie, ktorej nie je vlastníkom

15.2.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príklad z praxe sa zaoberá povinnosťou obce vykonávať zimnú údržbu na komunikáciách, ktorých nie je vlastníkom.

Povinnosti obce v zimnom období vo vzťahu k miestnym komunikáciám a nehnuteľnostiam

31.1.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Povinnosti obce v zimnom období možno rozdeliť na povinnosti vo vzťahu k miestnym komunikáciám, ktorých je správcom a povinnosti vo vzťahu k nehnuteľnému majetku, ktorého je vlastníkom. Jednotlivé povinnosti vlastníkov nehnuteľností ako aj sankcie za nedodržanie týchto povinností sú upravované prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia obce.

Počítanie úrokov z omeškania

25.1.2013

Mgr. Matej Trnavský

Prinášame Vám prípadovú štúdiu, ktorá približuje výpočet výšky úrokov z omeškania pre záväzky vyplývajúce z Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (83)

Verejné zhromaždenie formou jazdy vozidiel a pomoc obce

9.4.2024

Alexandra Močárová

Zásah obce do pokojného stavu voči chovateľom

16.6.2023

Alexandra Močárová

Stanovenie nočného kľudu vyhláškou

2.5.2023

Alexandra Močárová

Obec s prenesenými úlohami od viac obcí a zabezpečenie in house zákaziek

10.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Totožnosť referendovej otázky

13.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Zodpovednosť obce za nečinnosť pri uzatváraní kúpnej zmluvy

12.7.2022

Mgr. Helena Laposová

Mesto ako verejný opatrovník na základe trvalého pobytu osoby

7.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Povinnosti podnikateľom pri ochrane pred hlukom

16.3.2022

Mgr. Helena Laposová

Právo obce na zmenu svojho názvu

5.1.2022

Mgr. Helena Laposová

Obecný úrad ako pasívne legitimovaný vo veci pridelenia kalamitného dreva

21.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Rozsah ochrany pokojného stavu medzi susedmi pri výsadbe stromov

9.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Spôsob podania ústavnej sťažnosti a ochrana záujmov samosprávy pri geologickom prieskume na jej území

3.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Orgán verejnej moci ako subjekt občianskoprávnych vzťahov vs. nesprávny úradný postup

25.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Dlhová brzda verejných rozpočtov vs. právo obcí samostatne hospodáriť

8.7.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Kompetencie primátora v procese rozdelenia obce

19.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Adresa obecného úradu ako adresa pobytu občana a komunikácia s orgánmi verejnej moci

22.1.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Spôsobilosť mestskej časti k nadobúdaniu majetku mesta

20.11.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Zodpovednosť mesta za škodu a výmole na hrádzi

6.11.2020

Mgr. Monika Ivanová

Náhrada za nevyčerpanú dovolenku starostu pri opätovnom zvolení do funkcie

30.10.2020

Mgr. Jana Kochan

Daň z prevádzkovania stávkových terminálov nepredstavuje „technický predpis“

23.10.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Nemožnosť riešenia problematiky hluku vs. pravidlá času predaja

25.9.2020

Mgr. Jana Kochan

Súdny dvor Európskej únie z 10.5.2016 - Rozvoj zaostalých regiónov v rámci európskej politiky súdržnosti

28.8.2020

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Levice z 6.5.2020 - Nesprávne určené kompetencie prevádzkovateľa pohrebiska

27.8.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Okresná prokuratúra Košice - okolie z 1.10.2019 - Povinnosť odstraňovania nečistôt z priľahlých verejných priestranstiev

21.8.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd ČR z 20.9.2016 - Prechod majetku obce pri oddelení časti obce

28.2.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Krajská prokuratúra Košice z 30.9.2019 - Ochrana zo strany obce pri zásahu do pokojného stavu

7.2.2020

Mgr. Monika Ivanová

Krajský súd Trenčín z 6.6.2018 - Nemožnosť uplatnenia nepriznaného nároku z náhrady škody postupníkom z vyrubenej miestnej dane

17.10.2019

Mgr. Jana Kochan

Okresná prokuratúra Topoľčany z 13.4.2018 - Nemožnosť ustanovenia ďalších povinností podnikateľom okrem stanovenia času predaja

9.8.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Okresná prokuratúra Topoľčany z 20.4.2018 - K vyberaniu poplatku za zberné nádoby

24.7.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 30.4.2014 - Oslobodenie od súdneho poplatku vs. účel použitia majetku obce

17.7.2019

Mgr. Jana Kochan

Ústavný súd SR z 14.11.2018 - Právo občana na informácie vs. právo na ochranu osobnosti verejného činiteľa

31.5.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 21.2.2018 - K pojmu „zrejmý zásah do pokojného stavu“ a k nositeľovi povinnosti poskytnúť ochranu pokojného stavu

12.4.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Okresná prokuratúra Topoľčany z 13.2.2018 - Prevádzkový poriadok pohrebiska ako osobitný právny akt

16.1.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 20.1.2010 - Správne označenie sťažovateľa v ústavnej sťažnosti vo veci namietaného nezákonného zásahu do jeho územnej samosprávy

9.11.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Okresná prokuratúra Zvolen - Protest prokurátora voči VZN- Ku gramatickému výkladu zákona, kt. upravuje prevádzkové podmienky pohrebiska

14.9.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 26.10.2016 - K právnej ochrane poskytovanej obcou

28.8.2018

Bc. Lucia Maliková

Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš z 2.2.2018 - Protest prokurátora proti VZN- K potrebe zverejniť plán hrobových miest pohrebiska

14.8.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 21.2.2018 - Obec a susedské spory

26.6.2018

Mgr. Jana Koleśarová

Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom z 28.2.2018 - Protest prokurátora proti VZN - Ku kreovaniu komisie na dohľad nad dodržiavaním ustanovení VZN

13.6.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Ústavný súd SR z 18.10.2016 - Mestská časť ako subjekt oprávnený podať ústavnú sťažnosť

11.6.2018

Mgr. Jana Koleśarová

Okresná prokuratúra Trnava z 5.9.2017 - Osoby povinné platiť poplatok za znečistenie ovzdušia

7.6.2018

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Trnava z 5.9.2017 - VZN vydané na základe neúčinného právneho predpisu

25.5.2018

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Trnava z 5.9.2017 - Zabezpečenie ochrany ovzdušia v obci prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia

18.5.2018

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Trnava z 19.2.2018 - Normotvorná činnosť obce

11.5.2018

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 21.7.2009 - K možnosti preskúmavať rozhodnutie o určení súpisného čísla súdom

6.4.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd Žilina z 24.7.2015 - Právna ochrana poskytovaná obcou

9.3.2018

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Pezinok z 12.1.2017 - Kancelársky poriadok

14.12.2017

JUDr. Adriána Kováčová

Okresná prokuratúra Levice z 28.12.2016 - Prevádzkový poriadok verejných detských ihrísk

14.12.2017

JUDr. Adriána Kováčová

Okresná prokuratúra Pezinok z 10.1.2017 - Menšie obecné služby v oblasti služieb zamestnanosti

14.12.2017

JUDr. Adriána Kováčová

Okresná prokuratúra v Michalovciach z 3.3.2017 - Obmedzenia prevádzok na území obce

12.12.2017

JUDr. Adriána Kováčová

Okresná prokuratúra Brezno z 24.2.2017 - Protest prokurátora proti nezákonnému splnomocneniu subjektu na vykonávanie kontroly

22.10.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd Trnava z 3.12.2014 - K zabezpečeniu mechanizmu kontroly pri prenajímaní mestského bytu

13.10.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Ústavný súd SR z 4.2.1997 - Žobranie alebo požívanie alkoholických nápojov ako predmet všeobecne záväzného nariadenia

6.10.2017

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Košice I z 30.3.2017 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu - zoznam utajovaných skutočností

29.9.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 4.10.2016 - K obmedzeniu práva obce na zmenu svojho názvu

14.9.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Bratislava IV z 22.4.2016 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu - výkon samosprávy vs. prenesený výkon štátnej správy

17.2.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Bratislava IV z 4.2.2016 - Protest prokurátora proti VZN - úprava združovania prostriedkov

10.2.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Bratislava III z 14.7.2016 - Protest prokurátora proti VZN - nesprávny výkon samosprávy

3.2.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Najvyšší súd SR z 22.11.2012 - K poskytovaniu občianskoprávnej ochrany obcou v súvislosti s právom prechodu cez cudzí pozemok (miestnu komunikáciu)

9.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 28.3.2012 - Ochrana pokojného stavu zo strany obce

4.9.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Trenčín z 26.3.2015 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu obce o určení, že hospodárska budova je stavbou bez súpisného čísla

17.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom z 26.3.2015 - Zriadenie obecnej rady - zákonné zloženie

3.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 22.1.2014 - K možnostiam obcí stanovovať sadzbu daní z nehnuteľností

23.5.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 1.7.2014 - Predaj cenných papierov vo vlastníctve mesta

9.10.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 8.7.2014 - Odvolací orgán pri pokute za porušenie VZN

11.9.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Komárno z 4.3.2012 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu obce o určení súpisného čísla

11.2.2014

Bc. Ivana Gumanová

Ústavný súd SR z 31.3.2010 - Zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva

13.8.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš z 18.8.2011 - Protest prokurátora proti rozhodnutiu vo veci zrejmého zásahu do pokojného stavu

16.7.2013

JUDr. Martina Palušková

Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš z 5.4.2011 - Protest prokurátora proti záznamu v evidencii pobytu občanov o trvalom pobyte

10.7.2013

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves z 4.1.2011 - Protest prokurátora proti VZN o úhradách za úkony vykonávané orgánmi a zariadeniami obce

28.6.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 17.1.2008 - Označenie účastníkov konania

4.11.2012

Mgr. Igor Šumichrast

Najvyšší súd SR z 17.1.2008 - Obecný úrad ako účastník konania

31.10.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Ústavný súd ČR z 9.2.2005 - Neprípustnosť „ cyklenia “ referend

17.10.2012

Mgr. Dagmar Haňdiaková

Najvyšší súd SR z 11.2.2008 - K výkonu samosprávnej pôsobnosti obce

1.10.2012

Mgr. Igor Šumichrast

Najvyšší súd SR z 30.5.2011 - Povaha rozhodnutia obce o uložení sankcie za priestupok

1.10.2012

Mgr. Igor Šumichrast

Ústavný súd ČR z 20.6.2012 - Ponukové konanie „ šité na mieru „

28.9.2012

Mgr. Dagmar Haňdiaková

Ústavný súd ČR z 6.4.2005 - Prekročenie právomoci starostu

28.9.2012

Mgr. Dagmar Haňdiaková

Ústavný súd ČR z 20.2.2007 - Zákaz požívania alkoholu

28.9.2012

Mgr. Dagmar Haňdiaková

Ústavný súd SR z 1.7.1999 - K právomoci súdnej moci sankcionovať za správny delikt výkonnú moc

26.9.2012

Mgr. Igor Šumichrast

Najvyšší súd SR z 28.7.1999 - Odčlenenie obce a dohoda o majetkovoprávnom vyporiadaní

26.9.2012

Mgr. Igor Šumichrast

Najvyšší súd SR z 6.3.2008 - Čas vydania VZN spôsobujúci právne účinky

19.9.2012

Mgr. Matej Trnavský

Krajský súd z 10.10.2011 - Rozhodnutie o správnom delikte

17.9.2012

Mgr. Dagmar Haňdiaková

Najvyšší súd SR z 12.1.2010 - Nemožnosť preskúmania predbežného rozhodnutia pri konaní podľa §5 Občianskeho zákonníka

17.9.2012

Mgr. Dagmar Haňdiaková

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (5)

NKÚ - Kontrola hospodárenia menších samospráv

7.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

NKÚ - kontrola zadlženosti samospráv a rozpočtová zodpovednosť

15.6.2021

JUDr. Adriána Kováčová

NKÚ c/a mestá: Systém podpory verejnoprospešných služieb v regióne

30.10.2020

Mgr. Monika Ivanová

NKÚ c/a mestá a obce, ktoré modernizovali verejné osvetlenie-Postup pri modernizácii VOS

16.5.2019

Administrátor

NKÚ c/a Nemčice - Nedostatky štatútu obce

9.6.2016

Administrátor

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (12)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.