Hlavný kontrolór obce

Právna úprava postavenia hlavného kontrolóra obce je vymedzená v § 18 až § 18g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa neho všetky práva a povinnosti, ako na iných zamestnancov obce s výnimkou osobitnej úpravy zákona o obecnom zriadení.

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (4)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (5)

Uznesenie o odvolaní hlavného kontrolóra obce

6.2.2013

Mgr. Matej Trnavský

Obsahom tohto odborného článku chceme priblížiť, o aký druh správneho aktu ide v prípade uznesenia o odvolaní hlavného kontrolóra obce.

Hlavný kontrolór obce - predpoklady na výkon funkcie

25.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Zákon č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) ustanovuje v § 18a ods. 1 ako kvalifikačný predpoklad pre výkon funkcie hlavného kontrolóra ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

Hlavný kontrolór viacerých obcí

23.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)v § 18b ustanovuje možnosť vykonávať funkciu hlavného kontrolóra pre viaceré obce.

Útvar hlavného kontrolóra obce

22.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) v platnom znení v § 18g upravuje možnosť obce zriadiť útvar hlavného kontrolóra. Zákonodarca koncipoval právo obce zriadiť útvar hlavného kontrolóra, ako možnosť, ktorú nemusí využiť (napr. v prípade, že by to bolo pre ňu finančne náročné). V prípade obcí s väčším počtom obyvateľov bude zriadenie útvaru hlavného kontrolóra obce vhodné, najmä v podmienkach kde si to vyžaduje náročnosť a rozsah uskutočňovaných úloh hlavného kontrolóra.

Hlavný kontrolór obce - inkompabilita výkonu funkcie

27.9.2012

Mgr. Matej Trnavský

Účelom odborného článku je poukázať na nezlučiteľnosť výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce s inými taxatívne vymedzenými funkciami.
Odborné stanoviská (5)

Z praxe obcí pri zániku funkcie hlavného kontrolóra Veľkej Lomnice

20.7.2018

Mgr. Monika Ivanová

V rámci projektu "moderná obec - z praxe obcí" prinášame stručné odborné stanovisko k prípadu z obce Veľká Lomnica, kde na výkon funkcie hlavného kontrolóra pripadali dve osoby. 

Môže hlavný kontrolór obce, mesta alebo samosprávneho kraja uložiť za nesplnenie alebo porušenie povinností kontrolovaného subjektu pokutu podľa § 36 zákona o finančnej kontrole?

28.11.2012

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

V texte si môžete prečítať odborné stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky k položenej otázke.

Ako má postupovať hlavný kontrolór obce alebo mesta a hlavný kontrolór samosprávneho kraja pri vykonávaní kontrolnej činnosti?

28.11.2012

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

V texte si môžete prečítať odborné stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky k položenej otázke.

Je možné považovať oznámenie o začatí následnej finančnej kontroly za poverenie na vykonanie následnej finančnej kontroly?

28.11.2012

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

V texte si môžete prečítať odborné stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky k položenej otázke.

Vykonáva hlavný kontrolór obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a hlavný kontrolór samosprávneho kraja podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov kontrolnú činnosti na základe pís. poverenia?

28.11.2012

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

V texte si môžete prečítať odborné stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky k položenej otázke.

Prípadové štúdie (108)

Povinnosť hlavného kontrolóra kontrolovať prevody nehnuteľného majetku obce nad 20 000 eur

15.1.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Je hlavný kontrolór obce povinný vykonať kontrolu prevodu nehnuteľného majetku obce podľa § 18 ods. 1 písm. i) zákona o obecnom zriadení, ak obec jedným právnym úkonom – kúpnou zmluvou - previedla viacero obecných nehnuteľností, z ktorých hodnota žiadnej neprevýšila 20 000 eur, avšak súhrnne hodnota majetku prevádzaného na základe tejto kúpnej zmluvy túto sumu prevýšila?   

Hlavný kontrolór a vynášanie dokladov mimo sídla úradu

6.11.2023

JUDr. Henrieta Bicáková

Hlavný kontrolór požaduje na výkon finančnej kontroly v zmysle zákona 357/2015 Z. z. originály podkladov s tým, že si ich potrebuje zobrať mimo úrad do miesta svojho bydliska. Je vo všeobecnosti zákonom dovolené poskytovať hlavnému kontrolórovi podklady na výkon kontroly mimo mestského úradu? Ak áno, je zákonom ustanovený rozsah dokladov, ktoré je možné poskytovať - vynášať mimo úrad?  

Vzdelanie hlavného kontrolóra vs. potrebný odbor vo vzťahu k učebným predmetom

27.9.2023

JUDr. Diana Horňáková

Postačuje na splnenie požiadavky podľa ust. § 19a ods. 1 zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch ohľadom kvalifikačného predpokladu na výkon funkcie hlavného kontrolóra ukončenie vysokej školy (napr. Pedagogická fakulta v študijnom odbore učiteľstvo, Lesnícka fakulta aj iná fakulta), ktorá má  študijný odbor s ekonomickými, technickými predmetmi, či právnickými predmetmi ?

Finančno - účtovná kontrola vykonávaná poslancami

29.5.2023

JUDr. Martina Tomus Palušková

Skupina poslancov žiada predloženie finančných a účtovných dokladov obce a s.r.o. so 100% účasťou obce, realizujú "poslanecké prieskumy". Je to v súlade s platnými zákonmi? 

Výkon kontroly hlavným kontrolórom na podnet poslanca

9.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Je povinný hlavný kontrolór obce vykonať kontrolu na základe žiadosti poslanca obecného zastupiteľstva?

Predkladanie správ o kontrolnej činnosti hlavným kontrolórom poslancom

8.3.2023

Mgr. Helena Laposová

Majú poslanci zastupiteľstva právo požadovať od hlavného kontrolóra predloženie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v konkrétnej kontrolovanej veci? Je obec povinná na základe infožiadosti poskytnúť celé znenie správy z kontroly hlavného kontrolóra obce?

Opätovné predloženie prerokovanej správy o vykonaných kontrolách

30.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Môže obecné zastupiteľstvo prijať uznesenie o opätovnom predložení prerokovaných správ o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra z dôvodu, že neboli dodržané lehoty stanovené v rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva? Vzťahuje sa na hlavného kontrolóra rokovací poriadok?

Kontrola dodržiavania infozákona obcou a jej organizáciami

20.12.2022

Mgr. Helena Laposová

Môže hlavný kontrolór obce kontrolovať, či (ne)sprístupnenie informácie obcou alebo jej organizáciami/spoločnosťami, v ktorých má obec majetkovú účasť, bolo v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám?

Kontrolór a dodržiavanie infozákona obecnou s. r. o.

5.12.2022

Mgr. Helena Laposová

Je v kompetencii hlavného kontrolóra obce kontrola zverejňovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v obchodnej spoločnosti, v ktorej má obec 100 % majetkovú účasť?

Oprava správy o finančnej kontrole hlavným kontrolórom v prípade nedoručenia písomnosti

23.9.2022

JUDr. Monika Ivanová

Môže hlavný kontrolór nahradiť vypracovanú a odoslanú správu z kontroly novou správou ak sa dodatočne zistilo, že došlo k pochybeniu a kontrolórovi neboli zo strany zamestnancov úradu doručené námietky kontrolovaného subjektu?

Nárok starostu a hlavného kontrolóra na odmenu z kolektívnej zmluvy

1.3.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Vzťahuje sa Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve pre zamestnávateľov podľa zákona č. 553/2003 Z. z. aj na starostu obce a hlavného kontrolóra?

„Predčasné“ zverejňovanie informácii z výsledkov kontroly hlavného kontrolóra

25.2.2022

JUDr. Monika Ivanová

Môže primátor mesta informovať tretie osoby o návrhu správy hlavného kontrolóra, ktorá bola určená pre mesto? Primátor na základe návrhu správy z kontroly vykonanej hlavným kontrolórom oznámil subjektom, že budú postihovaní vrátením dotácií. Predstavuje konanie primátora šírenie poplašnej správy prípadne porušenie iného zákona?

Zmena právnych predpisov počas výkonu kontroly

24.2.2022

Mgr. Helena Laposová

Ak počas výkonu kontroly hlavným kontrolórom dôjde k zmene alebo zrušeniu VZN či zákona, ktorého dodržiavanie je predmetom kontroly, môže hlavný kontrolór (ak je to pre kontrolovaný subjekt výhodnejšie) pokračovať v kontrole a kontrolu ukončiť podľa nového predpisu?

Postup práce hlavného kontrolóra vs. plán kontrolnej činnosti

13.11.2021

Mgr. Helena Laposová

Ako postupovať ak hlavná kontrolórka nemá ukončené kontroly z 1.polroku 2021, a zároveň si vyžiadala podklady ku kontrole na 2.polrok, ostatné kontroly pravdepodobne nestihne vykonať a možno ani začať v 2.polroku 2021.

Pošta doručovaná kontrolórovi vs. povinnosť jej evidencie na obci

12.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Hlavný kontrolór podal podnet na prokuratúru na preskúmanie zákonnosti postupu obce, riadne ho zaevidoval do elektronickej registratúry obce, no spis neobsahuje odpoveď z okresnej prokuratúry, ktorú hlavný kontrolór úmyselne nezaevidoval. Odmieta ju zaevidovať s odôvodnením, že pošta bola určená hlavnému kontrolórovi.

Zodpovednosť obce za neoprávnené zverejňovanie osobných údajov

5.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Hlavný kontrolór predložil správu o výsledkoch kontroly v mestskej obchodnej  spoločnosti obecnému zastupiteľstvu , v ktorej sa uvádzali mená a priezviská neplatičov; túto správu mesto zverejnilo na webovom sídle ako materiál predkladaný na rokovanie zastupiteľstva.  Kto zodpovedá za porušenie zákona ak došlo k neoprávnenému zverejneniu osobných údajov fyzických osôb?

Vstupovanie do voľby hlavného kontrolóra obce starostom

14.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Môže primátor vstupovať do voľby hlavného kontrolóra, pri jeho voľbe klásť kandidátovi otázky a snažiť sa tak ovplyvniť jeho voľbu? Môže starosta podať podnet na prokuratúru ohľadne preskúmania voľby hlavného kontrolóra?

Povinnosť hlavného kontrolóra ovládať účtovníctvo?

15.4.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Zamestnankyňa obce zistila v rámci svojej pracovnej činnosti nedostatky resp. nesúlad v účtovníctve obce v dokumentácii zamestnancov a spracovávaní mzdových nárokov zamestnancov. Zamestnankyňa žiada od hlavného kontrolóra obce odpovede na zistené nedostatky. Má hlavný kontrolór povinnosť ovládať účtovníctvo a postupy účtovania platné pre obce a mestá?

Poslanec zastupiteľstva ako kandidát na hlavného kontrolóra

25.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

V obci sa uskutoční voľba hlavného kontrolóra. Prihlásil sa aj poslanec obecného zastupiteľstva. Hlasuje pri voľbách o hlavnom kontrolórovi aj tento poslanec, ktorý je kandidátom na hlavného kontrolóra?

Napomenutie hlavného kontrolóra

25.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je potrebné doručiť písomné napomenutie hlavnému kontrolórovi vopred alebo ho stačí informovať priamo na zasadnutí zastupiteľstva?

Vetovanie dňa voľby a podmienok voľby hlavného kontrolóra?

12.2.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Starosta obce vetoval uznesenie, ktorým zastupiteľstvo vyhlásilo deň voľby hlavného kontrolóra a určilo podrobnosti voľby hlavného kontrolóra. Mohol starosta vetovať toto uznesenie?

Obec bez hlavného kontrolóra?

3.2.2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Môže obec fungovať určitý čas bez hlavného kontrolóra, ak sa na voľbu hlavného kontrolóra neprihlási žiaden kandidát alebo ak obec nedopatrením nestihne včas vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra a zvoliť hlavného kontrolóra včas?

Čiastočný úväzok kontrolóra vs. dovolenka a stravné lístky

11.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Hlavný kontrolór má 20% úväzok. V zmluve nie je dohodnuté rozvrhnutie pracovného času. Hlavný kontrolór musí odpracovať 7,5 hodín týždenne. Kontrolór pracuje na základe dohody 2 dni po 3,75 h. Žiada o poskytnutie stravných lístkov. V prípade ak nepríde celý týždeň do práce, žiada, aby boli odrátané dva dni dovolenky. Ako treba postupovať ?

Dlhodobá PN hlavného kontrolóra

23.10.2020

JUDr. Veronika Gvušč

Je možné, aby hlavný kontrolór obce, ktorý ma s obcou uzatvorenú zmluvu na kratší pracovný čas (20% úväzok) a je dlhodobo je pracovne neschopný, vypracoval neodkladné stanovisko hlavného kontrolóra ku žiadosti o úver pre obec?

Hlavný kontrolór obce ako povinná osoba v zmysle info zákona?

16.10.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Je hlavný kontrolór obce povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám?

Doručovanie písomností určených hlavnému kontrolórovi obce

9.10.2020

JUDr. Veronika Gvušč

Môže písomnosti určené pre hlavného kontrolóra preberať iný zamestnanec obce splnomocnený na preberanie pošty?

Zabezpečenie voľby hlavného kontrolóra obce

30.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Kto zabezpečuje po technickej stránke oznámenie a vedenie výberového konania, zabezpečenie potrebných podkladov k uskutočneniu výberového konania a iné ohľadne voľby hlavného kontrolóra obce?

Starosta vs.hlavný kontrolór ako manželia

22.8.2020

Mgr. Monika Ivanová

Môže byť hlavnou kontrolórkou v obci manželka starostu tejto obce? 

Kontrolná činnosť v združení obcí

29.7.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Mestským zastupiteľstvom bolo hlavnému kontrolórovi mesta uložené vykonanie kontroly hospodárenia združenia obcí, ktorého je mesto zakladateľom a členom. Členovia združenia neplatia združeniu členské príspevky a finančné toky sa týkajú len úhrad faktúr za služby, ktoré združenie pre mesto poskytuje na základe uzatvorenej zmluvy (vývoz a uloženie komunálneho odpadu).

V akom rozsahu je hlavný kontrolór oprávnený vykonať kontrolu v združení obcí a čo môže byť predmetom takejto kontroly? Môže byť predmetom danej kontroly celkové hospodárenie združenia obcí?

Znovuzvolenie hlavného kontrolóra a obnovenie pracovnej zmluvy?

14.4.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Ako je to s uzatvorením pracovnej zmluvy s hlavným kontrolórom, ak sa mu skončilo funkčné obdobie a je znovuzvolený? Má sa u neho skončiť pôvodný pracovný pomer? Mal by mať novú pracovnú zmluvu?  

Odchod do dôchodku a nárok na odstupné, odchodné

27.1.2020

Mgr. Monika Ivanová

Hlavný kontrolór má priznaný od februára 2019 starobný dôchodok. K februáru 2020 mu končí funkčné obdobie, a zároveň oznámil, že sa už viac nebude uchádzať o túto funkciu a odchádza zo zamestnania do dôchodku. Aké povinnosti vyplývajú z uvedeného pre obec? Má hlavný kontrolór okrem odchodného nárok na odstupné?

Určovanie platu hlavného kontrolóra zastupiteľstvom?

22.11.2019

JUDr. Adriana Kovacova

Podľa § 11 ods. 4 písm. j) zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo rozhoduje rozsahu výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plate. Má mestské zastupiteľstvo povinnosť určovať na svojom zasadnutí plat primátora, keď jeho výpočet je určený zákonom?

Vybavovanie sťažnosti proti orgánom obce

31.10.2019

Mgr. Jana Kochan

Kto je príslušný na vybavenie sťažnosti, ak sťažnosť smeruje na hlavného kontrolóra obce, ak sťažnosť smeruje na starostu obce alebo na obecné zastupiteľstvo?

Správa o výsledku kontroly inšpektorátu práce zastupiteľstvu

28.10.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže obecné zastupiteľstvo prijať uznesenie, aby hlavný kontrolór prekontroloval protokol a záznam o výsledku kontroly inšpektorátu práce a o uvedenom informoval obecné zastupiteľstvo?

Špecifiká pri odvolaní hlavného kontrolóra obce

22.8.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Môže zastupiteľstvo odvolať hlavného kontrolóra z dôvodu opakovaného porušenia povinností zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca ak nebol mu doručený list o neplnení si povinností? Môže byť dôvod na odvolanie oneskorené podanie majetkového priznania, keď deň stanovený zákonom na podanie majetkového priznania pripadol na nedeľu a hlavný kontrolór priznanie doručil v pondelok? Musí byť obsahom uznesenia o odvolaní aj odôvodnenie?

Sťažnosť ohľadne pracovných podmienok hlavného kontrolóra

25.7.2019

Mgr. Jana Kochan

Sťažnosť ohľadne pracovných podmienok hlavného kontrolóra

Súbežný výkon funkcie prednostu a hlavného kontrolóra inej obce

3.7.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Je prednosta obecného úradu povinný požiadať starostu obce o súhlas na výkon funkcie hlavného kontrolóra v inej obci? V prípade, ak bol tento súhlas potrebný, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď, ak je zároveň zástupcom odborového orgánu?

Zamestnanecké benefity pre hlavného kontrolóra

21.5.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Má hlavný kontrolór nárok na zamestnanecký benefit ošatné , nárok na rekreáciu a 13 a 14. plat podľa Zákonníka práce?

Zastavenie dedičského konania a vymáhanie nedoplatku

3.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Ako má obec postupovať pri daňovom nedoplatku, ak bolo dedičské konanie zastavené z dôvodu nemajetnosti obyvateľa, pričom evidujeme, že tento vlastnil nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve s manželom?

Čerpanie náhradného voľna za účasť na komisii?

12.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže hlavný kontrolór obce čerpať náhradné voľno za účasť na komisii alebo za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva?

Poskytovanie správ z kontrolnej činnosti komisiám zastupiteľstva

8.3.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Má hlavný kontrolór obce povinnosť predkladať správy z kontroly pred zasadnutím obecného zastupiteľstva aj komisii zastupiteľstva? Má povinnosť sa zúčastňovať zasadnutí komisie? Musia byť správy z kontroly hlavného kontrolóra zverejnené obcou? 

Právny základ spracovania osobných údajov kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra

17.1.2019

Mgr. Monika Ivanová

Môže obec postupovať pri vyhlásení voľby hlavného kontrolóra podľa § 13 ods. 1 písm. b) zák. č. 18/2018 Z. z. a nežiadať od kandidátov na post hlavného kontrolóra súhlas na spracovanie osobných údajov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra ?

Zadávanie úloh hlavnému kontrolórovi starostom

8.10.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Môže starosta obce zadať úlohu hlavnému kontrolórovi obce? Ak áno, podľa akého zákona?

Forma dokumentov na účely výkonu kontroly

25.7.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Je zamestnanec obecného úradu povinný odovzdať hlavnému kontrolórovi doklady k nahlásenej kontrole v originálnom vyhotovení alebo stačí odovzdať fotokópie vyžiadaných dokladov?

Opätovné schválenie záverečného účtu s výhradami

18.5.2018

Mgr. Monika Ivanová

Na základe odporúčania hlavného kontrolóra schválilo mestské zastupiteľstvo dva roky po sebe návrh záverečného účtu mesta s výhradami. Pri najbližšom schvaľovaní záverečného účtu sa opäť predpokladá prečerpanie rozpočtových výdavkom a opätovné schválenie záverečného účtu s výhradami. Ako má postupovať hlavný kontrolór v prípade opakovaného schválenia záverečného účtu mesta s výhradami?


Povinnosť predkladania správy podávateľovi podnetu

30.4.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Otázka: Je povinnosťou hlavného kontrolóra zaslať výsledný materiál z kontroly podávateľovi podnetu fyzickej osobe alebo celú správu o spôsobe a výsledku kontroly ak bola kontrola postúpená z NKÚ alebo ÚVO? 

Zverejňovanie platu zamestnancov v správe hlavného kontrolóra

12.2.2018

JUDr. Henrieta Bicáková

Nebol porušený zákon o ochrane osobných údajov kontrolórom obce, keď v ročnej správe uvádza mzdu zamestnanca obce formou zaradenia do platovej skupiny a percentuálnu výšku príplatku? 

Vznesenie námietky predpojatosti

1.12.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Starosta pri výkone kontroly obce hlavným kontrolórom vzniesol námietku predpojatosti voči hlavnému kontrolórovi obce z dôvodu, že mal vážne pochybnosti o vykonávaní kontroly nezávisle a nestranne. Ako v tomto prípade postupovať a kto bude riešiť námietku predpojatosti?

Kontrola voľby členov rady školy hlavným kontrolórom

13.9.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Je hlavný kontrolór mesta oprávnený vykonávať kontrolu zákonností odvolávania a voľby členov rady obecnej školy ? Pokiaľ bola povinnosť vykonať túto kontrolu uložená hlavnej kontrolórke mesta uznesením MsZ , má takéto uznesenie oporu v príslušných právnych predpisoch alebo je nezákonné?

Hlavný kontrolór ako člen a zapisovateľ volebnej komisie?

5.9.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Môže byť hlavný kontrolór obce v tej istej obci členom aj zapisovateľom vo volebnej komisii v prípade volieb do VÚC, prezidentských volieb alebo volieb do orgánov samosprávy obcí?

Kontrola na podnet fyzickej osoby?

4.8.2017

g_Lenka Michalovicova

Občan z iného miesta trvalého pobytu ako je sídlo kontrolóra, požiadal kontrolóra obce, aby prešetril rozhodnutie poslancov OZ z pohľadu hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami. Môže občan o takýto výkon kontrolnej činnosti požiadať ?

Kontrolór podávajúci podnety na orgány verejnej správy

16.6.2017

GPL Miriama Draskovicova

Vzhľadom na množiace sa kontroly a inšpekcie sa nám podarilo zistiť, že pravidelným odosielateľom podnetov na rôzne inštitúcie, je hlavná kontrolórka obce vystupujúca ako fyzická osoba. Do dnešného dňa sme neobdržali podnet ani inú informáciu od nej vo veciach, v ktorých prebiehajú dané kontroly, teda neboli sme prioritne informovaní.

Akým spôsobom je možné vyžiadať od dotyčných inštitúcií zoznam podkladov/podnetov/sťažností s informáciami o obsahu týchto zásielok?

Ako postupovať vo vzťahu pracovno-právnom, príp. trestnoprávnom?

Postavenie zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra

28.3.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

V akom postavení sú zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra obce vo vzťahu k prednostovi obecného úradu a vo vzťahu k hlavnému kontrolórovi?

Navýšenie pracovného úväzku alebo schválenie odmeny?

10.3.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Momentálne pracuje hlavný kontrolór obce na úväzok 15%, pričom má schválenú aj odmenu 30% k platu. Ak pracuje pre obec vo väčšom množstve, môže starosta alebo obecné zastupiteľstvo schváliť hlavnému kontrolórovi jednorázovú odmenu alebo navýšiť jeho úväzok?

Vyjadrenie kontrolóra ku kontrolným zisteniam orgánu verejnej správy

3.3.2017

JUDr. Henrieta Bicáková

Je zákonom stanovená povinnosť aby sa hlavný kontrolór vyjadroval ku kontrolným zisteniam, ktoré zistila vyššia inštitúcia napr. MF SR, NKÚ?

Kontrola mimo rámca plánu kontrolnej činnosti

16.2.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže hlavný kontrolór obce kontrolovať činnosť obecného úradu aj bez schválenia zastupiteľstvom v rámci návrhu plánu kontrolnej činnosti?

Schvaľovanie odmeny v čase rozpočtového provizória

17.1.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže obecné zastupiteľstvo schváliť odmenu hlavnému kontrolórovi v čase rozpočtového provizória s tým, že odmena sa vyplatí až po schválení rozpočtu na rok 2017? Môže odmenu hlavnému kontrolórovi navrhnúť starosta obce alebo iba poslanec obecného zastupiteľstva?

Stanovenie pracovného času hlavného kontrolóra

16.12.2016

Mgr. Matej Trnavský

Hlavný kontrolór obce má schválený kratší pracovný čas v rozsahu 15 hodín týždenne. V pracovnom poriadku obec určila, že schválený kratší pracovný čas hlavný kontrolór odpracuje v presne vymedzených časoch. Je v kompetencii obecného zastupiteľstva schváliť uznesením obecného zastupiteľstva pracovnú dobu hlavného kontrolóra a následne ho kontrolovať?

Kontrola bankového výpisu obce poslancom?

7.12.2016

JUDr. Henrieta Bicáková

Má poslanec obecného zastupiteľstva právo požadovať k nahliadnutiu výpisy z bankového účtu obce?

Výkon inej zárobkovej činnosti v subjekte zriadenom obcou

12.10.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže hlavný kontrolór obce byť zamestnancom organizácie, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je táto obec, ak má súhlas obecného zastupiteľstva na vykonávanie inej zárobkovej činnosti?

Dôvody a odvolanie hlavného kontrolóra

9.9.2016

Mgr. Matej Trnavský

Za závažné pochybenia chcú poslanci odvolať kontrolóra. Môžeme ho odvolať ak nebol ani raz písomne upozornený? Môžeme považovať za závažné porušenie zákona aj to, ak kontrolór začal podnikať a vykonávať inú zárobkovú činnosť bez súhlasu obecného zastupiteľstva ? Postačuje, keď obecné zastupiteľstvo svoje rozhodnutie zdôvodní na zasadnutí pri odvolaní kontrolóra? Môžeme hneď na tom istom zastupiteľstve, keď odvoláme kontrolóra, vyhlásiť nové výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra? 

Obsadenie funkcie počas materskej dovolenky

26.8.2016

JUDr. Adriána Kováčová

Akým spôsobom má obec riešiť situáciu s hlavnou kontrolórkou obce, ktorá nastupuje na materskú dovolenku?

Pracovná zmluva na dobu určitú alebo neurčitú

19.8.2016

JUDr. Adriana Kovacova

Pracovný pomer sa uzatvára na obdobie, na ktoré je hlavný kontrolór zvolený. Je potrebné uzatvoriť zmluvu na dobu určitú alebo neurčitú?

Sistačné právo a zvýšenie úväzku hlavného kontrolóra

8.7.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže starosta využiť sistačné právo voči uzneseniu obecného zastupiteľstva o zvýšení pracovného úväzku hlavného kontrolóra? Ako postupovať v prípade, že toto právo nemá a napriek tomu si ho uplatní?

Predkladanie materiálov pre zastupiteľstvo hlavnému kontrolórovi

1.7.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Musí byť materiál, ktorý je predmetom rokovania na zasadnutí obecného zastupiteľstva (napr.: návrh VZN, čerpanie rozpočtu, kronika obce atď.) doručený na preštudovanie aj hlavnému kontrolórovi?

Poskytovanie čiastkových informácií z výkonu kontroly

10.6.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže hlavný kontrolór obce poskytnúť poslancom obecného zastupiteľstva informácie z vykonávanej kontroly pred jej ukončením?

Kontrola vykonávaná nečlenmi komisií zastupiteľstva

2.5.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môžu poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú členmi komisie, vykonať kontrolu ekonomických dokladov? Ak áno, v akom rozsahu?

Kontrola v združení právnických osôb

26.4.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Je hlavný kontrolór obce oprávnený vykonať kontrolu v združení právnických osôb, ak doň obec nevložila majetkový vklad ale z jej majetku sú hradené členské príspevky? Ak áno, v akom rozsahu?

K povinnosti vyhotovenia záznamu do knihy petícií a sťažností

7.4.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Je povinnosťou hlavného kontrolóra vyhotoviť podpisový záznam o vykonaní kontroly do knihy petícií a sťažností?

Náhradné voľno za výkon činnosti

1.4.2016

JUDr. Adriána Kováčová

Má hlavný kontrolór mesta nárok na náhradné voľno za účasť na rokovaní mestského zastupiteľstva a mestskej rady? Má hlavný kontrolór nárok na náhradné voľno za výkon kontroly napr. na škole po pracovnom a vôbec nárok na akékoľvek čerpanie náhradného voľna z titulu svojej funkcie?

Pracovnoprávne nároky hlavného kontrolóra obce

1.4.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Môžeme hlavnému kontrolórovi uhrádzať náhradu za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie, odstupné, prípadne odchodné?

Vzťahuje sa na hlavného kontrolóra kolektívna zmluva, ktorá výhodnejšie upravuje nároky zamestnancov? 

Povinnosť informovania o interpeláciách prednostom úradu

31.3.2016

JUDr. Adriána Kováčová

Hlavný kontrolór obce dal prednostovi úradu povinnosť predložiť na rokovaní zastupiteľstva informáciu o vybavených interpeláciách. Môže ju predložiť až na pokračovaní prerušeného rokovania? Nedôjde k porušeniu Zákona o finančnej kontrole?

Príbuzenský vzťah hlavného kontrolóra a pokladníčky

24.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Je konflikt záujmu, ak hlavný kontrolór obe a zamestnankyňa, ktorá je okrem iných úloh poverená aj vedením pokladne, sú v príbuzenskom vzťahu (otec a dcéra)?

 

Plat hlavného kontrolóra vs. prepočty koeficientov obyvateľov

11.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Z evidencie registra obyvateľov sme mali počas výkonu funkcie hlavného kontrolóra rôzne počty obyvateľov k rôznym dátumom. Ako správne riešiť plat hlavného kontrolóra podľa §18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení, ktorý koeficient použiť a kedy?

 

Kontrola účtov obce komisiou zastupiteľstva obce?

15.1.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže obecné zastupiteľstvo vymenovať komisiu na kontrolu účtov obce? Nespadá takáto kontrola do kompetencie hlavného kontrolóra obce?

Hlavný kontrolór členom komisie zastupiteľstva?

20.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Môže byť hlavný kontrolór členom komisie zriadenej mestským zastupiteľstvom. V § 18 ods. 2 zákona o obecnom zriadení sú uvedené funkcie, s ktorými je funkcia hlavného kontrolóra nezlučiteľná a nie je tam uvedený konkrétne člen komisie. 

Výkon rozsahu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce vo vzťahu k športovému klubu

3.11.2015

GPL Miriama Draskovicova

Konal hlavný kontrolór v súlade so zákonom, keď pri kontrole v občianskom združení (mestský športový klub) zameranom na zúčtovanie dotácie vytkol, že správna rada tohto združenia nezasadala tak ako je uvedené v stanovách?

Zverejňovanie platu zamestnanca obce hlavným kontrolórom?

2.11.2015

Mgr. Matej Trnavský

Môžeme referenta obecného úradu považovať za zamestnanca vo verejnom záujme? Môže kontrolór obce zverejniť jeho plat?

K právomoci kontrolovať neukončené VO

13.10.2015

GPL Miriama Draskovicova

Môže hlavný kontrolór obce (mesta) požiadať obec o predloženie ku kontrole verejné obstarávanie, ktoré ešte nebolo ukončené, nakoľko má podozrenie, že došlo k manipulácii?

Povinnosť hlavného kontrolóra odpovedať na interpeláciu poslanca

20.8.2015

Mgr. Matej Trnavský

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva som dostal úlohu, aby som ako hlavný kontrolór prešetril, či sa začalo priestupkové konanie vo vymedzených prípadoch, a ak nie tak prečo. Je to hlavný kontrolór oprávnený kontrolovať? Otázka bola položená v rámci interpelácií na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Hlavný kontrolór a domácka práca?

17.7.2015

Mgr. Ivana Gumanova

Hlavný kontrolór má úväzok v obci 0,4 , na pracovisku je dvakrát v týždni cca 4 2 hodiny. Je možné, aby pracoval aj doma? Ak áno za akých podmienok môže pracovať pre obec aj v domácnosti, ako má tento čas dokladovať a akú činnosť môže doma vykonávať ?

Voľba hlavného kontrolóra a požiadavky na prílohy k žiadosti

13.5.2015

Mgr. Matej Trnavský

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v §18a ods. 2 poslednej vety pre voľbu hlavného kontrolóra uvádza: "Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov  nie starší ako 3 mesiace a doklad o vzdelaní". Zákon neuvádza pojem „originál" ani „kópia“. Mnoho obcí požaduje nad rámec zákona, čo musí prihláška obsahovať. Komisia obecného zastupiteľstva svojvoľne vyradila kandidátov z dôvodu, že doložili len kópie dokladov. Konala v rozpore s prijatým uznesením zastupiteľstva, ktoré neurčilo iné náležitosti kópii dokladov ako zákon. Čo v prípade ak  uchádzač doloží len kópie? Má zastupiteľstvo právo vykonať voľby bez vyradených uchádzačov?

Hlavný kontrolór a výkon zárobkových a iných činnosti po jeho zvolení

30.4.2015

Mgr. Matej Trnavský

Podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Ako má obec postupovať pri voľbe hlavného kontrolóra v tejto súvislosti, má kontrolovať uvedené skutočnosti vopred?

Hlavný kontrolór bez platu?

4.3.2015

Mgr. Matej Trnavský

Môže hlavný kontrolór obce, ktorý pracuje na úväzok vykonávať svoju prácu bez nároku na mzdu? Hlavný kontrolór poberá predčasný dôchodok a v prípade platu kontrolóra by prišiel o svoj dôchodok.


Kompetencie hlavného kontrolóra obce pri oznamovaní protispoločenskej činnosti

24.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti uložil zamestnávateľom povinnosť vydať vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti podľa § 11 ods. 8 zákona. Súčasne určuje, že v obci zodpovednou osobou podľa § 11 ods. 4 až 7 je hlavný kontrolór.

  1. Ako vymedziť vo vnútornom predpise dve prelínajúce sa zodpovednosti - hlavný kontrolór a zamestnávateľ so štatutárnym zástupcom starosta?
  2. Sú rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou  povinné si určiť osobitnú osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa §11 odsekov 4 až 7 a  § 12 samostatne?
  3. Je možné v jednom vnútornom predpise upraviť zodpovednosť hlavného kontrolóra a zodpovednú osobu určenú zamestnávateľom?

Nesplnenie povinnosti podať majetkové priznanie

18.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Hlavný kontrolór nepodal v lehote majetkové priznanie. Je toto dôvod na odvolanie z funkcie? 

Hlavný kontrolór ako štatutárny orgán združenia založeného obcou

12.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Hlavný kontrolór obce je štatutárnym orgánom - predsedom združenia (funkcia je dobrovoľná a neplatená), ktoré založila obec spolu s občanmi obce. 

Predsedom združenia sa stal v roku 2010 a hlavným kontrolórom v roku 2013. Od zvolenia za hlavného kontrolóra sa nevzdal funkcie predsedu združenia a do tejto funkcie ho ďalej nevymenovalo obecné zastupiteľstvo. Zanikla jeho funkcia hlavného kontrolóra? Môže ho zastupiteľstvo odvolať? 

Účasť hlavného kontrolóra na zasadnutí zastupiteľstva

11.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Podľa zákona o obecnom zriadení sa hlavný kontrolór obce zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným. Je nevyhnutné pozývať kontrolóra obce na každé zasadnutie obecného zastupiteľstva, teda aj na tie, ktoré nesúvisia priamo s jeho kontrolnou činnosťou?

 

Porušovanie povinností hlavným kontrolórom a možnosti jeho odvolania

6.2.2015

JUDr. Adriána Kováčová

Za akých podmienok môže obecné zastupiteľstvo odvolať hlavného kontrolóra ak jeho odborná činnosť vykazuje hrubé nedostatky a zanedbávanie jej riadneho výkonu?


Zamestnanec obce kandidátom na funkciu hlavného kontrolóra obce

14.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

V obci sú vyhlásené voľby hlavného kontrolóra na 2 hodinový denný úväzok. Zamestnankyňa obce sa chce uchádzať o túto funkciu. Ak by uspela vo voľbe skončil by sa jej pracovný pomer s obcou? Mohla by do odovzdania terajšej pracovnej pozície a zaučenia nového zamestnanca vykonávať činnosť na obidvoch pozíciách?

Účasť hlavného kontrolóra na zasadnutí obecného zastupiteľstva súčasťou pracovného času

20.10.2014

Mgr. Matej Trnavský

Účasť hlavného kontrolóra na zasadnutí obecného zastupiteľstva je povinná. Zastávam funkciu hlavného kontrolóra a starosta obce mi túto účasť nechce uznať ako pracovný čas. Je niekde presne definované, že účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva je nielen povinná pre hlavného kontrolóra,  ale je to zároveň jeho odpracovaná doba?

Konflikt záujmov hlavného kontrolóra a riaditeľa obecnej školy

24.9.2014

Mgr. Matej Trnavský

Obec vyhlásila voľbu hlavného kontrolóra, kde sa prihlásila aj dcéra riaditeľky základnej školy. Obec je zriaďovateľom tejto základnej školy, ktorá má právnu subjektivitu. Ak by bola dcéra riaditeľky zvolená, nejde o konflikt záujmov?

Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

28.8.2014

Mgr. Miriama Draškovičá

Lesy s.r.o. je spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou mesta. Okrem uvedeného táto spoločnosť hospodári s majetkom mesta - lesmi, ktoré majú v nájme v zmysle platnej nájomnej zmluvy. Môže hlavný kontrolór kontrolovať hospodárnosť a efektívnosť v celom rozsahu (t.j. nahliadať do účtovníctva neobmedzene a kontrolovať hospodárnosť a efektívnosť vo všetkých obchodno-záväzkových vzťahoch) alebo musí byť kontrola vykonaná len v rozsahu dohodnutého nájmu (t.j. účel nájmu, výšku nájomného jeho splatnosť a pod.)?

Práca vykonávaná doma - súčasť pracovného úväzku?

26.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Hlavný kontrolór obce má stanovený týždenný úväzok 0,20. Je možné do tohto úväzku zahrnúť aj prácu hlavného kontrolóra, ktorú vykonáva doma ?

Uskutočnenie voľby hlavného kontrolóra s jedným kandidátom

6.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ako má postupovať obecné zastupiteľstvo v prípade, že o funkciu hlavného kontrolóra obce sa uchádzal iba jeden kandidát, ktorý v prvom kole volieb nezískal dostatočný počet hlasov poslancov obecného zastupiteľstva? Má sa uskutočniť druhé kolo volieb alebo je potrebné vyhlásiť nové voľby hlavného kontrolóra?

 

Súbeh výkonu činnosti člena dozornej rady pozemkového spoločenstva s funkciou hlavného kontrolóra obce

20.7.2014

Mgr. Veronika Tóthová

Je možné považovať za nezlučiteľnú funkciu hlavného kontrolóra obce a funkciu člena orgánu právnickej osoby, ktorá je založená v zmysle zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách s cieľom ich racionálneho obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy.

Členstvo hlavného kontrolóra obce v správnej alebo dozornej rade neziskovej organizácie

7.3.2014

Mgr. Matej Trnavský

Potrebuje hlavný kontrolór súhlas obecného zastupiteľstva s členstvom v správnej rade alebo dozornej rade v neziskovej organizácii, ktorá nie je zriadená obcou? Môže túto činnosť vykonávať bez súhlasu obecného zastupiteľstva ?

Odchodné pre hlavného kontrolóra obce

2.2.2014

Mgr. Matej Trnavský

Vzťahuje sa na hlavného kontrolóra obce ustanovenie Zákonníka práce o odchodnom? Má hlavný kontrolór obce pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, nárok na odchodné?

Zvýšenie úväzku hlavného kontrolóra

15.1.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je možné počas funkčného obdobia zvýšiť úväzok hlavného kontrolóra? Ak áno, ktorý zákon to umožňuje?

Nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra

9.1.2014

Mgr. Matej Trnavský

 Ide o prípad nezlučiteľnosti funkcie ak je hlavný kontrolór obce súčasne aj prednostom okresného úradu?


Kontrola činnosti hlavného kontrolóra

15.11.2013

Mgr. Matej Trnavský

Podlieha kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce kontrole zo strany niektorého orgánu obce alebo niektorého štátneho orgánu?


Odvolávanie hlavného kontrolóra na základe petície občanov

11.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Môže obecné zastupiteľstvo odvolať hlavného kontrolóra na základe petície?


Zverejňovanie správy o výsledku kontroly v rámci pozvánky na obecné zastupiteľstvo

26.6.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príklad praxe sa zaoberá otázkou zverejnenia správy o výsledku kontroly na webovom sídle obce v rámci pozvánky na obecné zastupiteľstvo. 

Časová a osobná pôsobnosť hlavného kontrolóra

22.5.2013

Mgr. Matej Trnavský

Prípadová štúdia sa zaoberá rozsahom pôsobnosti hlavného kontrolóra obce pri výkone kontrolnej činnosti.

Úväzok hlavného kontrolóra obce

11.4.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ak sa pracovný úväzok hlavného kontrolóra plánuje stanoviť na kratší čas, je povinnosťou  obecného zastupiteľstva určiť dĺžku kratšieho pracovného času hlavného kontrolóra uznesením pred vyhlásením voľby hlavného kontrolóra?

Je absencia určenia dĺžky kratšieho pracovného času hlavného kontrolóra obce pred vyhlásením voľby hlavného kontrolóra dôvodom pre vznik jeho nároku na uzavretie pracovnej zmluvy na plný úväzok?

Skončenie výkonu funkcie hlavné kontrolóra obce

22.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) upravuje zánik výkonu funkcie hlavného kontrolóra v § 18a ods. 8 a 9.

Odvolanie hlavného kontrolóra obce

22.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Odvolanie hlavného kontrolóra obce je bližšie upravené v §18a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a vyplýva z neho možnosť pre obecné zastupiteľstvo odvolať hlavné kontrolóra. Zákonodarca inštitút odvolania koncipoval ako možnosť pre obecné zastupiteľstvo, nie ako právnu povinnosť. Predmetné ustanovenie zakotvuje dôvody, pre ktoré možno odvolať hlavného kontrolóra z jeho funkcie ešte pred uplynutím jeho funkčného obdobia.

Plat hlavného kontrolóra obce

21.9.2012

Mgr. Matej Trnavský

Plat hlavného kontrolóra je upravený v § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (33)

Odvolanie hlavného kontrolóra bez bližšieho udania dôvodov

24.8.2023

Alexandra Močárová

Kontrola dodržiavania VZN poslancami a kontrolórom obce nad rámec zákona

14.8.2023

Alexandra Močárová

Náležitosti uznesenia o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra

14.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Nemožnosť hlavného kontrolóra kontrolovať dodržiavanie VZN a pojmy pre pravidlá prevádzok

6.11.2021

Mgr. Helena Laposová

Určenie úloh kontroly hlavnému kontrolórovi zastupiteľstvom

10.6.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Faktický pracovný pomer hlavného kontrolóra obce

14.5.2021

JUDr. Veronika Gvušč

„Ne“oprávnenie ukladať pokuty hlavným kontrolórom

20.4.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Spôsob doručenia správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

4.12.2020

Mgr. Monika Ivanová

Auditorské kompetencie poslancov obecného zastupiteľstva?

9.10.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Okresná prokuratúra Malacky z 20.9.2019 - Preukázanie splnenia podmienok uchádzačom o funkciu hlavného kontrolóra

6.3.2020

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 11.6.2019 - Náležitosti uznesenia o odvolaní hlavného kontrolóra

31.1.2020

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd SR z 28.1.2015 - Náležitosti uznesenia o odvolaní hlavného kontrolóra

6.9.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Skalica z 18.12.2018 - K (ne)oprávneniu hlavného kontrolóra vykonávať kontrolu nakladania s poskytnutými dotáciami v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite

2.5.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Košice z 28.2.2018 - K výkonu funkcie hlavného kontrolóra priamo zo zákona

1.4.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 8.2.2011 - Vylúčenie uchádzačov o funkciu hlavného kontrolóra mesta z výberového konania

26.1.2018

JUDr. Katka Kováčiková

Krajský súd z 29.1.2015 - K nezlučiteľnosti funkcie hlavného kontrolóra a člena rady školy

24.11.2017

Bc. Štefánia Čubáková

Krajská prokuratúra Košice z 27.8.2015 - Protest prokurátora proti uzneseniu, ktorým zastupiteľstvo zvolilo hlavného kontrolóra

13.5.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra v Michalovciach z 7.5.2015 - Protest prokurátora proti uzneseniu obecného zastupiteľstva obce, ktorým bola odvolaná z funkcie hlavná kontrolórka obce

11.3.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra v Michalovciach z 11.5.2015 - Protest prokurátora - hlasovanie o všetkých kandidátoch

3.3.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Košice - okolie z 12.1.2015 - Protest prokurátora - kvalifikačné požiadavky na hlavného kontrolóra

15.6.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Bratislava IV z 13.5.2014 - Protest prokurátora proti uzneseniu zastupiteľstva, ktorým bol schválený návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

18.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Námestovo z 5.11.2014 - Protest prokurátora - pravidlá kontrolnej činnosti

30.1.2015

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 30.4.2014 - Preskúmanie zákonnosti uznesenia zastupiteľstva o odvolaní hlavného kontrolóra

23.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Veľký Krtíš z 10.9.2013 - Protest prokurátora - zverejnenie výpisov z bankových účtov

13.3.2014

Bc. Ivana Gumanová

Krajská prokuratúra Košice z 3.10.2012 - Protest prokurátora - rozsah úväzku hlavného kontrolóra

4.2.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Trenčín z 14.10.2011 - Kontrola nad dodržiavaním VZN

4.9.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš z 6.4.2011 - Protest prokurátora proti uzneseniu o odvolaní hlavného kontrolóra obce

16.7.2013

JUDr. Martina Palušková

Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves z 19.9.2011 - Protest proti uzneseniu obecného zastupiteľstva, ktorým schválilo navýšenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra

28.6.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Okresná prokuratúra Veľký Krtíš z 14.2.2011 - Protest prokurátora proti uzneseniu obecného zastupiteľstva o odvolaní hlavného kontrolóra obce

20.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 8.2.2011 - Kvalifikačný predpoklad na funkciu hlavného kontrolóra

18.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 25.2.2010 - Preskúmanie zákonnosti uznesenia obecného o odvolaní hlavného kontrolóra

6.11.2012

Mgr. Matej Trnavský

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (4)

NKÚ c/a Brehy – Plán kontrolnej činnosti

25.8.2017

Administrátor

NKÚ c/a Štefanov nad Oravou - pravidlá prijímania návratnej finančnej pomoci

17.6.2016

Administrátor

NKÚ c/a Bzenica - tvorba záverečných účtov a činnosť hlavného kontrolóra

10.6.2016

Administrátor

NKÚ c/a Neded - správa z kontrolnej činnosti po zákonnej lehote

15.4.2016

Administrátor

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (4)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.