Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Učasť členov komisie zastupiteľstva pri výkone činností obecného úradu?

5. 3. 2021

JUDr. Adriána Kováčová

Komisia obecného zastupiteľstva chce vykonávať svoju činnosť na základe uznesenia zastupiteľstva, ktorým bolo dohodnuté, že členovia komisie budú prítomní na rokovaniach, ktoré uskutočňuje obecný úrad ohľadne investičného zámeru mesta ako aj pri konzultáciách k všetkým súťažiam počnúc zadaním podmienok do súťaže pre výber projektanta ako aj realizátora investície na výstavbu tejto investičnej akcie. Zamestnanci mesta toto uznesenie porušili, prednosta odmieta spolupracovať, odvoláva sa na to, že nie je povinný takúto súčinnosť zabezpečovať, ako máme postupovať?

Použitie motorového vozidla v správe príspevkovej organizácie obcou

1. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Osobné motorové vozidlo dala obec do správy príspevkovej organizácii. V prípade, že obec príležitostne  potrebuje pre svoje účely použiť motorové vozidlo, pričom vodičom bude zamestnanec obce, akým spôsobom zabezpečiť správne evidovanie týchto jázd na strane príspevkovej organizácie resp. obce?  Na základe akého dokladu bude obec príležitostne využívať vozidlo v správe príspevkovej organizácie?