Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Počítanie lehoty pri oznámení uloženia zásielky občanovi

24.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Obec zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej tabuli oznámenie o mieste uloženia písomnosti podľa § 5 zákona o hlásení pobytu občanov. Ako sa tieto dni počítajú? Ide o kalendárne alebo pracovné dni? Ráta sa za prvý deň lehoty aj deň zverejnenia a sviatok?

Opätovná žiadosť k záväznému stanovisku k projektu výstavby domov

23.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Ako má postupovať obec ak obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie, že nesúhlasí s predloženým investičným zámerom (projekt výstavby rodinných domov), avšak žiadateľ opätovne predložil totožnú žiadosť,? Je obecné zastupiteľstvo povinné opakovane prerokovávať vec?

Príprava „hroziaceho úpadku“ právnických osôb

21.9.2021

Mgr. Helena Laposová

Dňa 20.09.2021 bol zverejnený v MPK návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku (ďalej len ako „návrh zákona“), ktorým dochádza k transpozícii Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2019/1023 o reštrukturalizácii a insolvencii. Nová právna úprava navrhuje riešenie situácie podnikateľa, ktorému hrozí úpadok, v tzv. preventívnom konaní, ktoré predstavuje nástroj na efektívne riešenie situácie dlžníka, aby mohol pokračovať v podnikateľskej činnosti a predísť úpadku, resp. konkurzu.