Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Znižovanie administratívnej záťaže podnikateľského prostredia, zmena zákona o ochrane osobných údajov

16.5.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 24. apríla 2024 Národná rada SR schválila zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže. K zmenám došlo v zákonoch: 

  • Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh, 
  • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, 
  • Zákon č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov,
  • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike, v ktorom sa zavádza povinnosť odberateľa plynu alebo vlastníka nehnuteľnosti, do ktorej je dodávaný plyn, umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete kontrolu zariadenia alebo určeného meradla a tiež povinnosť prevádzkovateľa distribučnej siete vykonať fyzický odpočet stavu počítadla určeného meradla na odbernom mieste, ktoré nie je vybavené určeným meradlom s diaľkovým odpočtom minimálne raz za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, ak odberateľ nepotvrdil prevádzkovateľovi distribučnej siete záujem o nahlásenie stavu počítadla určeného meradla ako náhrady za fyzický odpočet alebo nejde o odberné miesto so spotrebou, ktorá neprekročila 200 m3 za rok za obdobie posledných piatich rokov, fyzický odpočet u odberateľa plynu mimo domácnosti je povinný vykonať každoročne k 31. decembru v priebehu mesiaca december príslušného kalendárneho roka.