Parkovanie

V roku 2009 vstúpil do platnosti zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorý prešiel viacerými novelami do podoby, ako ho poznáme dnes. Súčasná úprava zastavenia a státia odráža potreby vyvíjajúcej sa spoločnosti. Zákon o cestnej premávke v § 25 obsahuje taxatívny výpočet miest, na ktorých je vodič oprávnený zastaviť a stáť.

V tomto inštitúte sa budeme venovať povinnosti vodičov dodržiavať právne predpisy upravujúce zastavenie a státie vozidiel, zodpovednosti vodiča, problematike parkovacích preukazov, používania dopravného značenia ale aj používaniu parkovacích zariadení a pod. Inštitút parkovanie bude obohatený o spektrum judikatúry súdov a protestov prokurátorov.

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (3)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (6)

Odtiahnutie vozidiel z neskolaudovanej komunikácie

7.3.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Odťah motorového vozidla je často diskutovanou témou, ktorá v praxi vyvoláva viaceré problémy. Samotné vykonanie odťahu vozidla je aktom predstavujúcim zásah do vlastníckeho práva jeho majiteľa. Pre vlastnícke právo je typické, že ide o právo absolútnej povahy a nikto nesmie bez právneho dôvodu do neho zasahovať. . Samotnému odtiahnutiu vozidla tvoriaceho cestnú prekážku predchádza vydanie pokynu resp. rozhodnutia, ktorým sa odťah takéhoto vozidla nariadi a následne zrealizuje. 

Možnosti objektívnej zodpovednosti za nezaplatenie parkovného

31.1.2019

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok sa zaoberá možnosťami efektívnejšieho sankcionovania na úseku parkovania. Uvedená téma je aktuálna hlavne pre väčšie mesta, ktoré potrebujú vytvárať nové parkovacie miesta a získať viac financií na ich prevádzku a údržbu.

Právomoc polície vs. mestskej polície za priestupky parkovania vo vyhradenej zóne

14.6.2018

Mgr. Monika Ivanová

V praxi často dochádza k rôznym výkladom toho, ktorý orgán verejnej správy je oprávnený prejednávať priestupky spáchané v zóne s plateným parkovaním. Nasledujúci článok sa venuje práve kompetenciám príslušníkov štátnej a mestskej polície na úseku prejednávania priestupkov spáchaných v zóne s plateným parkovaním a ich vecnej príslušnosti k danému problému.

Základné postavenie obce ako správcu miestnej komunikácie

26.4.2018

Mgr. Monika Ivanová

Obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonávajú miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií. Článok prináša prehľad rámcových povinností obcí v danej oblasti.

Analýza historického vývoja problematiky parkovania v SR

3.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Analýza centrálneho neziskového portálu pre samosprávu sa venuje histórii parkovania vozidiel z pohľadu práva, pričom mapuje právnu úpravu dotýkajúcu sa územia terajšej Slovenskej republiky od začiatku 19. storočia.

Úprava parkovania v obci

16.8.2013

Mgr. Matej Trnavský

Obsahom odborného článku je právna úprava parkovania na území obce.
Odborné stanoviská (1)

Regulácia parkovania- aký je jej význam?

12.2.2018

Slovenská parkovacia asociácia

Centrálny odborný portál pre samosprávu prináša vyjadrenie čestného predsedu Slovenskej parkovacej asociácie k významu regulácie parkovania. 
Prípadové štúdie (8)

Posun účinnosti VZN vs. neukončené verejné obstarávanie k parkovaniu

28.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Je možné úpravu účinnosti VZN, ktoré sa týka parkovania formou VZN urobiť až po nadobudnutí účinnosti pôvodného VZN? Je možné účinnosť VZN formulovať opisne, bez určenia konkrétneho dátumu, napr. naviazať na ukončenie verejného obstarávania, keď nám ešte neskončilo verejné obstarávanie?

Dočasné parkovanie motorových vozidiel a možnosti parkovacích kariet

11.2.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Mesto má prijaté VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Môžeme upraviť platnosť ročnej parkovacej karty na dočasné parkovanie iba na kalendárny rok? Aké sú podmienky vydania VZN, môžeme upraviť aj parkovanie na verejnom priestranstve? Môžeme za elektronickú kartu poskytnúť bonus formou viac hodí parkovania, nepôjde o diskriminačné zvýhodnenie?

Zmena stavby a nedostatok parkovacích miest

22.5.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Aké možnosti má obec pokiaľ osoba rekonštruuje objekt a nebude mať dostatok parkovacích miest pre návštevníkov jeho prevádzky. Je možné, aby bolo parkovanie zabezpečené na neďalekom parkovisko inej prevádzky? Ak áno, ako to zabezpečiť (dopravné značenie, či oznamovacie tabule)?

Správa parkoviska príspevkovou organizáciou obce

17.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Je mesto oprávnené poveriť správou parkovísk svoju príspevkovú organizáciu, ktorá by ju vykonávala v rámci podnikateľskej činnosti za účelom zisku? Je na takéto činnosti potrebné určité oprávnenie? 

Státie áut pred rodinnými domami a zimná údržba komunikácií

10.11.2017

JUDr. Adriana Kováčová

Je právne možné cestou VZN upraviť požiadavku mesta na neparkovanie áut na chodníkoch a cestách pred rodinnými domami, ktoré patria k miestnym komunikáciám obcí? Máme problémy s výkonom zimnej údržby týchto komunikácií, nakoľko tam stojí mnoho áút a nie možné tak zimnú údržbu riadne vykonávať, napriek tomu, že majú miesto pre státie aút na svojom pozemku.

Zimná údržba parkovacích miest

22.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Môže obec prostredníctvom svojho VZN vyňať parkovacie miesta zo zimnej údržby? 

Parkovacie miesta pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

21.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je obec povinná poskytnúť vyhradené parkovacie miesto a náklady spojené so zriadením takéhoto miesta pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie bezplatne? Ak áno, na základe ktorého právneho predpisu?

Parkovisko a jeho vlastníctvo

25.3.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Koho možno považovať za vlastníka parkoviska? Má na určenie vlastníctva parkoviska vplyv aj stavebno-technické riešenie parkoviska? 
Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (28)

Pôsobnosť mestskej polície na parkovisku inej právnickej osoby a preukaz ŤZP

2.7.2024

Monika Grichová

Zastavenie vozidla na vyhradenom mieste a sedenie spolujazdca vo vozidle

24.8.2023

Simon Čačaný

Úprava zákazu parkovania na chodníkoch odlišne od zákonnej úpravy

12.5.2023

Alexandra Močárová

Povinnosť obce upraviť podmienky státia vo VZN

12.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Súťažné prostredie pri prenájme majetku obce

24.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Sankcia za neuhradené parkovné vs. doba státia vozidla

7.4.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Poslanci oslobodení od platenia parkovného?

19.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Okresná prokuratúra Malacky z 2.8.2019 - Nájom obecného pozemku za účelom vybudovania parkoviska

5.6.2020

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší správny súd ČR z 31.10.2019 - Rezidentské parkovacie karty a uznanie právneho vzťahu k vozidlu

7.2.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Okresná prokuratúra Bratislava III z 12.11.2019 - Povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie

31.1.2020

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd ČR z 20.10.2016 - Platenie parkovného na uzavretom parkovisku a povinnosť stráženia parkoviska

24.1.2020

Adriána Kováčová

Okresná prokuratúra Nitra z 28.6.2018 - K povoleniu vyhraného parkoviska

28.6.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Krajský súd z 31.5.2016 - K určeniu osoby oprávnenej odstrániť cestnú prekážku

22.2.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd SR z 10.12.2014 - K absencii úpravy miestnych komunikácií na účely parkovania vo forme VZN vs. sankcionovanie vodiča za nezaplatenie poplatku za parkovanie

31.1.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Skalica z 20.9.2017 - K úprave trvalého státia motorových vozidiel v meste

25.1.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší správny súd ČR z 14.3.2018 - K odstráneniu technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla na žiadosť inej osoby ako vodiča vozidla alebo majiteľa vozidla

23.10.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd ČR z 16.5.2018 - Zodpovednosť majiteľa vozidla za správny delikt

1.6.2018

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 28.10.2015 - K právomoci súdu posudzovať vhodnosť a účelnosť osadenia príslušnej dopravnej značky

23.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresný súd Galanta z 15.1.2010 - K odcudzeniu motorového vozidla zo stráženého parkoviska

23.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Ústavný súd ČR z 11.5.2000 - K nezákonnému vyberaniu poplatku za používanie parkoviska

3.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 14.2.2012 - K nerešpektovaniu dopravného značenia na súkromnom parkovisku

3.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd ČR z 27.9.2017 - Moderačné právo súdu v prípade odťahu prekážky z parkoviska

18.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd ČR z 29.1.2014 - K zamedzeniu dvojitého zdanenia parkovania na verejných priestranstvách

8.12.2017

Bc. Štefania Čubáková

Najvyšší súd SR z 6.9.2010 - K oprávneniu obce zveriť odťahovanie vozidiel obecnej polícii

29.9.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 6.9.2010 - Odťahovanie motorových vozidiel mestskou políciou

21.7.2016

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Nitra z 1.10.2015 - Protest prokurátora proti VZN o parkovaní motorových vozidiel - VZN bez zákonného splnomocnenia

29.4.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom z 31.5.2013 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách

4.7.2013

Mgr. Matej Trnavský

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (6)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.