Životné prostredie

Obec na úseku životného prostredia
  1. v rámci samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje ochranu životného prostredia,
  2. v rámci samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp,
  3. v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva pôsobnosť na úseku štátnej vodnej správy
  4. vystupuje ako orgán verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií,
  5. vykonáva štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny,
  6. vykonáva štátnu správu vo veciach odpadového hospodárstva,
  7. v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva pôsobnosť v oblasti ochrany ovzdušia,
  8. v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva pôsobnosť na úseku ochrany pred povodňami,
  9. vykonáva štátnu správu na úseku rybárstva. 

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (20)

Zákon č. 17/1992 Zb. oživotnom prostredí vplatnom znení Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v platnom znení Zákon č. 543/2002 Z. z. oochrane prírody akrajiny vplatnom znení Zákon č. 364/2004 Z. z. ovodách vplatnom znení Zákon č. 442/2002 Z. z. overejných vodovodoch averejných kanalizáciách vplatnom znení Zákon č. 139/2002 Z. z. orybárstve vplatnom znení Zákon č. 7/2010 Z. z. oochrane pred povodňami v platnom znení Zákon č. 137/2010 Z. z. ovzdušívplatnom znení Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení Zákon č. 223/2001 Z. z. oodpadoch vplatnom znení Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení Zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v platnom znení Vyhláška č.24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. oochrane prírody akrajiny vplatnom znení Nariadenie vlády SR č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v platnom znení Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 370/2015 Z.z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu v platnom znení Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republikyč. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadochv platnom znení Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republikyč. 372/2015 Z.z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortutiv platnom znení Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republikyč. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadovv platnom znení

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (12)

Občianska výpomoc pri kosbe verejnej zelene v obci

22.8.2019

Mgr. Jana Kochan

Mestá a obce zabezpečujú údržbu obecnej verejnej zelene svojpomocne alebo externe, prostredníctvom vysúťaženej zmluvy s podnikateľským subjektom. Samosprávam nič nebráni v tom, aby časť údržby zelene mohli zveriť aj iným subjektom. Uvedené sa týka aj prípadu, ak obec má zabezpečenú údržbu verejnej zelene s podnikateľským subjektom za predpokladu, že to nevylučuje samotná zmluva uzatvorená medzi obcou a týmto subjektom. 

Zodpovednosť za škodu a náhrada nákladov za odstránenie stromov v ochrannom pásme lesa

29.7.2019

Mgr. Jana Kochan

Obce sú často krát vlastníkmi lesných pozemkov, súčasťou ktorých je aj lesný porast (les). Z titulu vlastníctva pre obce vyplývajú nie len práva ale aj povinnosti, či už voči svojmu majetku alebo iným osobám. 

K zmene zákona o Environmentálnom fonde

14.5.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Dňa 26.4.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 111/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde v platnom znení (ďalej ako „zákon o environmentálnom fonde“). Zmenou zákona o environmentálnom fonde sa rozšírilo účelové poskytnutie a použitie prostriedkov Environmentálneho fondu (ďalej ako „fond“). Štátna podpora vo forme poskytnutia finančných prostriedkov v oblasti starostlivosti o životné prostredie je zameraná na podporu aktivít uskutočňovaných v tých územiach a oblastiach, ktoré podliehajú osobitným formám ochrany. Primárne je finančná podpora orientovaná na základné jednotky územnej samosprávy, t. j. obce, ktoré môžu o finančné prostriedky z fondu požiadať buď individuálne alebo kolektívne. 

Nakladanie s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb/ 3. časť

3.2.2016

JUDr. Alexandra Vicová

Prinášame Vám tretiu časť článku rozoberajúcu problematiku nakladania s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. 

Prenájom časti pozemku alebo vodného toku obcou a spôsob ochrany pred povodňami

8.11.2013

Mgr. Matej Trnavský

V tomto odbornom článku sa budeme venovať problematike ochrany pred povodňami a možnosti obcí a miest riešiť túto problematiku.

Výrub stromov

3.5.2013

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku Vám chceme priblížiť postup obce pri výrube stromov v obci.

Postup obce pri nakladaní s čiernymi skládkami

19.4.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Nakladanie s odpadmi upravuje zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení, pričom základné zásady nakladania s odpadmi sú zakotvené v § 18 tohto zákona. Ide o zásady, ktoré platia nielen pre nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, ale aj s ostatnými kategóriami odpadu.

Výdavky obce na ochranu pred povodňami

4.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

V súvislosti s ochranou pred povodňami vznikajú obciam a mestám výdavky. Zo zákona o ochrane pred povodňami im vyplývajú povinnosti, ktoré musia obce a mestá financovať. Zákon o ochrane pred povodňami upravuje aj na spôsob získania financií na výdavky vznikajúce s plnením povinnosti pri ochrane pred povodňami

Priestupky prejednávané obcou na úseku ochrany pred povodňami

3.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Podľa § 47 ods. 2 zákona o ochrane pred povodňami je obec oprávnená prejednávať priestupky na úseku ochrany pred povodňami a uložiť pokutu do 1 700 eur.

Povinnosti obce na úseku ochrany pred povodňami

1.3.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ochrana pred povodňami je upravená v zákone č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

Novela zákona o odpadoch vo vzťahu k povinnostiam obcí

23.10.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Článok sa zaoberá rozborom schválenej novely zákona o odpadoch vo vzťahu k povinnostiam obce na úseku nakladania s komunálnym odpadom. 

Iniciatívny materiál MŽ SR o návrhu na ochranu vody vo vzťahu k cezhraničnému nakladaniu s vodou odobratou zo zdrojov situovaných na území SR

5.10.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo iniciatívny materiál týkajúci sa vody a návrhu na jej ochranu a trvalú udržateľnosť vo vzťahu k cezhraničnému nakladaniu s vodou odobratou zo zdrojov situovaných na území SR. 
Odborné stanoviská (2)

Príručka pre samosprávy k novému zákonu o odpadoch

22.8.2016

Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo pre samosprávy knižnú publikáciu k novému zákonu o odpadoch. 

Obce a ochrana drevín - odborno-medotická príručka

9.5.2013

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici

Prípadové štúdie (18)

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a zneškodňovaní žúmp

16.3.2020

Mgr. Jana Kochan

Obec určila v návrhu VZN, že užívateľ žumpy je povinný na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Nemali by napísať aj na základe akého zákona? Alebo obec môže ukladať obyvateľom povinnosti, ktoré nemajú oporu v zákone?

Povoľovanie činnosti krematória pre zvieratá

7.3.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Môže obecné zastupiteľstvo odmietnuť alebo zakázať podnikateľskú činnosť, ide o realizáciu výstavby krematória pre zvieratá. Ak áno, ako by malo znieť unesenie?

Použitie príjmov z poplatkov z Environmentálneho fondu

3.2.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Môže mesto z príjmu z poplatkov za uloženie odpadov na skládku z Environmentálneho fondu uhrádzať zmluvnému partnerovi faktúry za zber, odvoz, zneškodnenie alebo zhodnocovanie komunálneho odpadu? Môže mesto z tohto príjmu financovať napr. výstavbu stojísk pre zberné nádoby umiestnené na verejných priestranstvách?

Kam s odpadovými olejmi?

12.6.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Kam s odpadovými olejmi?

Okruh subjektov povinných používať lapače tukov

22.5.2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Ktoré subjekty sú povinné používať tzv. lapače tukov?

Náhradné zásobovanie pitnou vodou

21.2.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Sme ako obec povinní zabezpečiť dočasný prístup k pitnej vode pre obyvateľov rómskych osád, ktorí si nosia vodu zo zdroja bez overenej kvality vody? 

Nový rybársky lístok po zmene občianskeho preukazu?

8.12.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Obec vydala trojročný rybársky lístok. Jeho majiteľ nás žiada o opravu pôvodného lístka, nakoľko zmenil občiansky preukaz. Ako môžeme postupovať.

Súhlas na výrub dreviny na pozemku v spore o určenie vlastníka

31.10.2017

Mgr.Miriama Draškovičová

Môže obec vo veci výrubu drevín vydať rozhodnutie – súhlas na výrub drevín, keď prebieha na súde konanie ohľadom určenia vlastníctva k pozemku, na ktorom drevina určená na výrub rastie? Žiadateľ je vlastníkom pozemku v celistvosti. 

Zber komunálneho odpadu hradený obcou?

31.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Je možné upustiť od vyberania poplatku za zber odpadu, príp. vyberať poplatok v nižšej sume?

Určovanie počtu zberných nádob

16.1.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Podľa akého kritéria sa majú vo VZN obce prideľovať zberné nádoby pre rodinný dom, podľa počtu osôb či podľa počtu domácností?

Kompetencie obce pri odstraňovaní havarijného stavu

23.8.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Občania prostredníctvom petície od obce žiadajú, aby odstránila havarijný stav spôsobovaný pravidelným zaplavovaním spodnou vodou suterénnych a pivničných priestorov obytných domov. Podľa petície havarijný stav vznikol v dôsledku zvýšených vodných zrážok, ktorý spôsobuje trvalú hygienickú a zdravotnú závadnosť domov.

Musí obec riešiť problematiku spodných vôd? Uvedené by vyriešila izolácia pivničných priestorov, či muriva domov, čo obec nemôže na súkromnom majetku zabezpečiť. Petíciu podpísali aj obyvatelia obce, ktorých sa uvedený problém vôbec netýka. Má sa brať do úvahy aj ich podpis?

Nelegálny výrub drevín

5.12.2014

Mgr. Matej Trnavský

Obec dostala podnet na nelegálny výrub drevín. Výrub bol uskutočnený na jar 2014 a pozemky, na ktorých bol uskutočnený výrub, sú v spoluvlastníctve dvoch spolumajiteľov. Jeden užívateľ rúbal dreviny, pričom sa zistil len 1 strom nad 80 cm, ostatné sú tenšie. Má orgán ochrany prírody zmerať obvody aj tenších stromov, vypočítať aj ich spoločenské hodnoty a výsledky zisťovania zaslať ďalej orgánu ochrany prírody príslušnému na ukladanie sankcií resp. orgánom činných v trestnom konaní? Alebo počítať len s tým jedným stromom s obvodom kmeňa nad 80 cm?

K povinnostiam obce pri odstraňovaní kalamitného dreva

7.8.2014

Mgr. Veronika Tóthová

Ako máme postupovať pri likvidácií kalamitného dreva, keď nás o spracovanie požiadal vlastník. K žiadosti o spracovanie kalamitného dreva doložil list vlastníctva a katastrálnu mapu. Ako má v takomto prípade obec postupovať?

 

Prechod úloh preneseného výkonu štátnej správy z obce na rozpočtovú organizáciu

9.8.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príspevok sa zaoberá možnosťou prechodu úlohy obce v oblasti preneseného výkonu štátnej správy z obce na rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu obce.

Starostlivosť obce o zarastené pozemky

2.8.2013

Mgr. Matej Trnavský

Aké kompetencie má obec v prípade pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve obce a sú zarastené vysokou burinou, často alergénnou? Môže udeliť sankcie? 

Odchyt poľovnej zveri na území obce

12.2.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Ako má obec postupovať pri odchyte zveri zatúlanej na územie obce? 

Povinnosť obce vykonávať triedený zber komunálnych odpadov

14.1.2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príklad z praxe sa zaoberá otázkou týkajúcou sa vykonávania triedeného zberu komunálneho odpadu.

Odchyt túlavých zvierat obcou

11.10.2012

Mgr. Igor Šumichrast

Prípadová štúdia sa zaoberá problematikou zabezpečovania odchytu túlavých zvierat obcou. 
Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (40)

Okresná prokuratúra Košice - okolie z 6.12.2019 - Rozšírenie pojmu producent odpadových vôd vo VZN

31.7.2020

Mgr. Monika Ivanová

Súdny dvor Európskej únie z 2.7.2020 - Definícia “miesta na oddych“ chránených živočíchov

24.7.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Okresná prokuratúra Topoľčany z 25.10.2019 - Nové skutkové podstaty a iný strop sankcie vo VZN o odpadoch

24.7.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Okresná prokuratúra Trnava z 21.9.2018 - Sankčné postihy v rámci ochrany ovzdušia

16.1.2020

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Žilina z 26.4.2018 - Určenie sankcii vo VZN v prípade porušenia povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania

25.10.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd SR z 27.4.2018 - Protiprávne uloženie stavebného odpadu - konkurencia právnych úprav v rámci potrestania

20.9.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Pezinok z 20.4.2018 - VZN mesta o zneškodňovaní žúmp a ich evidencii

28.8.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Okresná prokuratúra Topoľčany z 23.4.2019 - Nezákonnosť dvojitej sankcie za porušenie VZN aj za porušenie zákona

15.8.2019

Mgr. Jana Kochan

Okresná prokuratúra Rimavská Sobota z 30.5.2018 - Nemožnosť obce určiť vo VZN skutkové podstaty priestupkov

30.5.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 29.2.2016 - Ak primátor rozhoduje o svojej žiadosti

14.5.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš z 26.10.2018 - K výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia a k jeho zaokrúhľovaniu

25.4.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Okresná prokuratúra Nové Zámky z 6.7.2018 - K usmerneniu chovu včiel na území obce

8.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 17.6.2015 - Odvolanie proti rozhodnutiu obce vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva

7.3.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Okresná prokuratúra Zvolen z 21.9.2017 - K súčinnosti občanov pri udržiavaní čistoty obce

15.2.2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Galanta z 25.1.2018 - K právu obce upraviť prostredníctvom VZN určité náležitosti v oblasti ochrany ovzdušia

1.2.2019

JUDr. Dagmar Pagáčová

Najvyšší súd SR z 23.5.2018 - K zabezpečeniu zberu oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín

17.1.2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 30.5.2018 - Množstvový zber odpadu

30.11.2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Okresná prokuratúra Nové Zámky z 12.10.2017 - K tvorbe VZN v zmysle zákona o odpadoch

19.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Dolný Kubín z 30.1.2018 - K rozdielu medzi zásobovaním pitnou vodou v čase jej nedostatku a náhradným zásobovaním vodou

20.7.2018

Mgr. Monika Ivanová

Súdny dvor Európskej únie z 15.1.2013 - Právo na informácie o povoľovacom konaní na skládku odpadu

8.6.2018

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Rimavská Sobota z 14.9.2017 - Protest prokurátora proti VZN- K možnosti obce upraviť povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

8.6.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Rimavská Sobota z 7.11.2017 - Protest prokurátora voči rozhodnutiu- K nesprávnej kvalifikácií priestupku

3.5.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Rimavská Sobota z 14.9.2017 - Protest prokurátora proti VZN- Stanovenie poplatkov za nadmerné znečisťovanie ovzdušia na území obce

3.5.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Nové mesto nad Váhom z 12.12.2016 - Vytváranie zdravého životného prostredia, ochrana verejného poriadku a zelene mesta

14.12.2017

JUDr. Adriána Kováčová

Okresná prokuratúra Komárno z 7.7.2017 - Protest proti VZN- Rozhodnutie o výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia

4.11.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresná prokuratúra Košice - okolie z 17.7.2017 - Protest prokurátora proti VZN určujúceho povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

6.10.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Žilina z 6.11.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou

10.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Partizánske z 20.6.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o verejnej kanalizácii a odpadových vodách

6.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Bratislava V. z 28.2.2013 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o starostlivosti o verejnú zeleň

28.2.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Topoľčany z 26.10.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd a o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp

22.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Okresná prokuratúra Revúca z 19.10.2012 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o verejnej zeleni

16.1.2014

Bc. Ivana Gumanová

Ústavný súd SR - PRÁVOMOC OBCE PRI NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM A DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM

6.5.2013

Michaela Uhrinová

Ústavný súd SR - Pôsobnosť obce pri chove hospodárskych zvierat a zvierat chovaných v domácnostiach

2.5.2013

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší správny súd ČR z 15.9.2005 - Ohliadka

26.10.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 21.6.2011 - Účastník konania v konaní o povolení výrobu drevín

12.10.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 25.1.2011 - Konanie podľa zákona o ochrane prírody a krajiny

26.9.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 9.11.2010 - Odstránenie vysadených drevín

10.9.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 10.12.2009 - Nedodržanie podrobností vo veci ohlasovacej povinnosti

6.9.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 23.7.2009 - Subsidiarita ukladania sankcií v zmysle zákona o odpadoch

6.9.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Najvyšší súd SR z 27.4.2011 - Absencia konkretizácia skutku vo výroku rozhodnutia o pokute

6.9.2012

Mgr. Veronika Tóthová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (2)

NKÚ protokol z 4.6.2019

4.6.2019

Administrátor

NKÚ protokol z 11.5.2018

11.5.2018

Administrátor

Vzory dokumentov (3)

Súhlas obce na výrub drevín č. 2

17.9.2020

Štátna ochrana prírody SR

Súhlas obce na výrub drevín č. 1

17.9.2020

Štátna ochrana prírody SR

Register pojmov (54)

Drevina

Zákonná definícia:
Za drevinu rastúcu mimo lesa (drevina) sa rozumie strom alebo ker vrátane jeho koreňovej sústavy rastúce jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného pôdneho fondu.

Držiteľ odpadu

Zákonná definícia:
Držiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.

Ekologická stabilita

Zákonná definícia:
Ekologická stabilita je schopnosť ekosystému vyrovnávať zmeny spôsobené vonkajšími činiteľmi a zachovávať svoje prirodzené vlastnosti a funkcie.

Ekosystém

Zákonná definícia:
Ekosystém je funkčná sústava živých a neživých zložiek životného prostredia, ktoré sú navzájom spojené výmenou látok, tokom energie a odovzdávaním informácií a ktoré sa vzájomne ovplyvňujú a vyvíjajú v určitom priestore a čase.

Hromadným odvádzaním odpadových vôd

Zákonná definícia:
Hromadným odvádzaním odpadových vôd sa rozumie príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd od viac ako 50 osôb alebo ak priemerná denná produkcia je viac ako 10 m3odpadovej vody.

Hromadným zásobovaním vodou

Zákonná definícia:
Hromadným zásobovaním vodou sa rozumie zásobovanie viac ako 50 osôb alebo zásobovanie, ktorého priemerná denná produkcia je viac ako 10 m3 vody.

Indikatívne meranie

Zákonná definícia:
Indikatívnym meraním sa rozumie meranie, ktoré spĺňa ciele v kvalite údajov, ktoré sú menej prísne ako tie, ktoré sa vyžadujú pre stále merania.

Komunálna odpadová voda

Zákonná definícia:
Komunálnou odpadovou vodou je voda zo sídelných útvarov obsahujúca prevažne splaškovú odpadovú vodu; môže obsahovať priemyselnú odpadovú vodu, infiltrovanú vodu a v prípade jednotnej stokovej siete alebo polodelenej stokovej siete aj vodu z povrchového odtoku.

Komunálne odpadové vody

Zákonná definícia:
Komunálnymi odpadovými vodami (ďalej len „odpadové vody") sa rozumie odpadové vody obsahujúce rôzny podiel odpadových vôd z domácností, zariadení priemyslu, zo služieb, sociálnej vybavenosti a vody z povrchového odtoku, ako aj všetkých ostatných vôd vtekajúcich do verejnej kanalizácie.

Komunálny odpad

Zákonná definícia:
Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.

Mestské pozaďovacie miesto

Zákonná definícia:
Mestským pozaďovým miestom miesto v mestských oblastiach, kde sú úrovne znečistenia ovzdušia reprezentatívne pre expozíciu bežného mestského obyvateľstva.

Mobilné zariadenie

Zákonná definícia:
Mobilné zariadenie na účely tohto zákona je zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov, ak je prevádzkované na jednom mieste kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré a) je konštrukčne a technicky uspôsobené na častý presun z miesta na miesto, b) vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie nemá byť a ani nie je pevne spojené so zemou alebo stavbou, c) je určené na zhodnocovanie odpadov alebo na zneškodňovanie odpadov spravidla v mieste ich vzniku a d) nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie podľa osobitného predpisu.

Nakladanie s odpadmi

Zákonná definícia:
Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.

Nebezpečný odpad

Zákonná definícia:
Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 k zákonu o odpadoch.

Obnova produkčných ovocných drevín

Zákonná definícia:
Obnovou produkčných ovocných drevín sa rozumie výmena (výrub) produkčných ovocných drevín s jednoznačnou funkciou produkcie ovocia na účely výsadby nových ovocných drevín, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných rodov a druhov.

Odpad

Zákonná definícia:
Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

Pojmová definícia:
Odpadom sú neupotrebiteľné zvyšky materiálu pochádzajúce z procesu výroby, domácností, činnosti právnických osôb, a pod. 

Odpadová voda

Zákonná definícia:
Odpadovou vodou je voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ má po použití zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu), ako aj priesaková voda zo skládok odpadov a odkalísk; odpadová voda môže byť splašková, priemyselná a komunálna; za použitú vodu sa nepovažuje voda vypúšťaná z rybochovných zariadení, rybníkov a vodných nádrží osobitne vhodných na chov rýb.

Odpadové hospodárstvo

Zákonná definícia:
Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch.

Ochrana drevín

Zákonná definícia:
Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcií v prírode a krajine a v urbánnom priestore a na predchádzanie ich neodôvodnenému výrubu.

Ochrana životného prostredia

Zákonná definícia:
Ochrana životného prostredia zahŕňa činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia alebo sa toto znečisťovanie alebo poškodzovanie obmedzuje a odstraňuje. Zahŕňa ochranu jeho jednotlivých zložiek, alebo konkrétnych ekosystémov a ich vzájomných väzieb, ale aj ochranu životného prostredia ako celku.

Ošetrovanie drevín

Zákonná definícia:
Ošetrovanie drevín je činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu alebo na odstránenie následkov ich poškodenia.

Ovzdušie

Zákonná definícia:
Ovzduším sa rozumie okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných priestoroch podľa osobitného predpisu, do ktorých nemá verejnosť pravidelný prístup.

Poškodzovanie drevín

Zákonná definícia:
Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne a trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie drevín alebo zapríčiniť ich odumretie.

Poškodzovanie životného prostredia

Zákonná definícia:
Poškodzovanie životného prostredia je zhoršovanie jeho stavu znečisťovaním alebo inou ľudskou činnosťou nad mieru ustanovenú osobitnými predpismi.

Povodeň

Zákonná definícia:
Povodňou je dočasné zaplavenie územia, ktoré zvyčajne nie je zaliate vodou.

Povodňou ohrozeným územím

Zákonná definícia:
Povodňou ohrozeným územím je spravidlaa) územie pri vodnom toku na úseku, v ktorom sa očakáva alebo už nastalo výrazné zvýšenie vodnej hladiny v dôsledku1. intenzívneho povrchového odtoku z povodia a vytvorenia povodňovej vlny vo vodnom toku,2. vznikania prekážok, ktoré obmedzujú plynulý odtok vôd,3. nebezpečného chodu ľadov, vznikania ľadových zátarás a ľadovej zápchy,4. poruchy alebo havárie na vodnej stavbe alebo na hydroenergetickej stavbe,b) územie, na ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok alebo z topenia snehu do recipientu, následkom čoho sa očakáva jeho zaplavenie vnútornými vodami alebo už dochádza k zaplavovaniu,c) územie, ktoré je zaplavované z dôvodu extrémnej zrážkovej činnosti alebo zvýšeného odtoku vody z topiaceho sa snehu.

Povodňová situácia

Zákonná definícia:
Povodňová situácia je stav, keď hrozí nebezpečenstvo povodne alebo povodeň už vznikla.

Povodňová škoda

Zákonná definícia:
Povodňová škoda je škoda, ktorú spôsobila povodeňa) štátu, vyššiemu územnému celku, obci a osobe1. na majetku v ich vlastníctve, správe alebo užívaní počas III. stupňa povodňovej aktivity,2. na stavbe na chránenom území počas II. stupňa povodňovej aktivity, ak škodu zapríčinilo zaplavenie chráneného územia v dôsledku vystúpenia hladiny podzemnej vody nad povrch terénu spôsobené dlhotrvajúcim vysokým vodným stavom vo vodnom toku, b) správcovi vodohospodársky významných vodných tokov, správcovi drobného vodného toku, ktorému bola prevedená správa podľa osobitného predpisu, alebo vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi vodnej stavby, ktorá sa nachádza na vodnom toku alebo na povodňou zaplavenom území počas II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity,c) správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a správcovi drobného vodného toku na neupravenom vodnom toku počas II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity alebod) správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a správcovi drobného vodného toku na vodnej stavbe alebo na neupravenom vodnom toku, ak povodňovú škodu spôsobilo náhle vyliatie vody z koryta vodného toku alebo náhly návrat vyliatej vody naspäť do koryta.  

Povodňové riziko

Zákonná definícia:
Povodňové riziko je kombinácia pravdepodobnosti výskytu povodne a jej potenciálnych nepriaznivých dôsledkov na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a na hospodársku činnosť.

Pôvodca odpadu

Zákonná definícia:
Pôvodcom odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

Prírodné zdroje

Zákonná definícia:
Prírodné zdroje sú tie časti živej alebo neživej prírody, ktoré človek využíva alebo môže využívať na uspokojovanie svojich potrieb.

Skládka odpadov

Zákonná definícia:
Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj miesto, na ktorom pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby (interná skládka), ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov. Za skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie, kde sa ukladajú odpady na účel ich prípravy pred ich ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať, ak čas ich uloženia pred ich zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla tri roky, alebo pred ich zneškodnením nepresahuje jeden rok.

Pojmová definícia:
Skládka odpadov je miesto určené na uloženie odpadov

Skládkovanie odpadov

Zákonná definícia:
Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.

Skladovanie odpadov

Zákonná definícia:
Skladovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností zhodnocovania odpadov alebo zneškodňovania odpadov; za skladovanie odpadov sa nepovažuje ich zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku.

Stále meranie

Zákonná definícia:
Stálym meraním sa rozumie meranie úrovne znečistenia ovzdušia uskutočňované na stálych miestach kontinuálne alebo občasným vzorkovaním, ktoré pri dodržaní cieľov v kvalite údajov určuje úroveň znečistenia ovzdušia,

Súkromná záhrada a záhradkárska osada

Zákonná definícia:
Za súkromné záhrady a záhradkárske osady sa považujú pozemky využívané ako záhrady, ak nie sú územným plánom obce, územným plánom zóny alebo územným rozhodnutím určené na zastavanie.

Triedenie odpadov

Zákonná definícia:
Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

Trvalo udržateľný rozvoj

Zákonná definícia:
Trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti je taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.

Umelý vodný útvar

Zákonná definícia:
Umelým vodným útvarom je útvar povrchovej vody vytvorený ľudskou činnosťou,

Útvar povrchovej vody

Zákonná definícia:
Útvarom povrchovej vody je vymedzená významná časť povrchovej vody, napríklad jazero, nádrž, potok alebo jeho úsek, rieka alebo jej úsek, kanál, časť brakickej vody alebo pásmo pobrežnej vody.

Útvarom podzemnej vody

Zákonná definícia:
Útvarom podzemnej vody je vymedzené množstvo podzemnej vody hydrogeologického kolektora alebo hydrogeologických kolektorov.

Verejná kanalizácia

Zákonná definícia:
Verejnou kanalizáciou sa rozumie prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd.

Verejný vodovod

Zákonná definícia:
Verejným vodovodom sa rozumie súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe, umožňujúcich hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov vodou

Voda z povrchového odtoku

Zákonná definícia:
Voda z povrchového odtoku sa rozumie voda z atmosférických zrážok, ktorá je odvádzaná verejnou kanalizáciou.

Vodný útvar

Zákonná definícia:
Vodným útvarom je trvalé alebo dočasné sústredenie vody na zemskom povrchu alebo pod jeho povrchom, ktoré je charakterizované typickými formami výskytu a znakmi hydrologického režimu.

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov

Zákonná definícia:
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 2 k zákonu o odpadoch, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takého zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza. Za zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa nepovažuje zariadenie, ktorého ročná produkcia kompostu neprevyšuje 10 ton.

Zariadenie na zneškodňovanie odpadov

Zákonná definícia:
Zariadenie na zneškodňovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 3 k zákonu o odpadoch, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takého zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zneškodňovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.

Zber odpadov

Zákonná definícia:
Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy.

Zhodnocovanie odpadov

Zákonná definícia:
Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov, uvedené v prílohe č. 2 k zákonu o odpadoch.

Zhromažďovanie odpadov

Zákonná definícia:
Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.

Znečisťovanie životného prostredia

Zákonná definícia:
Znečisťovanie životného prostredia je vnášanie takých fyzikálnych, chemických alebo biologických činiteľov do životného prostredia v dôsledku ľudskej činnosti, ktoré sú svojou podstatou alebo množstvom cudzorodé pre dané prostredie.

Znečisťujúca látka

Zákonná definícia:
Znečisťujúcou látkou sa rozumie akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie, okrem látky, ktorej vnášanie do životného prostredia je upravené osobitným predpisom.

Zneškodňovanie odpadov

Zákonná definícia:
Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí a ktoré je uvedené v prílohe č. 3 k zákonu o odpadoch.

Životné prostredie

Zákonná definícia:
Životným prostredím je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov včítane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy.