Sociálne

Súčasťou tohto inštitútu sú informácie týkajúce sa najmä nasledovných oblastí:

 • seniori
 • rodiny a deti
 • zabezpečenie základných životných potrieb
 • forma organizácie

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (10)

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v platnom zneníVyhláška MZV SR č. 109/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb v platnom znení Vyhláška MPSVR SR č. 643/2008 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v platnom znení Vyhláška MZ SR č. 159/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v platnom znení Zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v platnom znení Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v platnom znení Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v platnom znení Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení Zákonč. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanostiv platnom znení

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (31)

Poskytnutie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa

25.10.2019

Mgr. Miroslava Kušniríková

Postup pri poskytovaní sociálnej služby pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich procesov, a to procesu posúdenia odkázanosti na sociálnu službu a procesu zabezpečenia sociálnej služby. V odbornom článku sa bližšie zameriame na postup, ktorý musí občan absolvovať, ak má záujem o poskytnutie niektorého druhu sociálnej služby neverejným poskytovateľom. 

Povinnosť „bezbariérovosti“ stavieb

3.7.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Bezbariérovosť stavieb by sme mohli zadefinovať ako navrhovanie a riešenie stavieb tak, aby ich bolo možné užívať osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu bez cudzej pomoci. Ide tak o stavbu, ktorá umožňuje pohodlný vstup a pohyb v nej osobe, ktorá je rôznym spôsobom obmedzená na pohybe. Naša právna úprava tento pojem nevymedzuje, avšak bezbariérovosť stavieb sa dosahuje prostredníctvom jednotlivých požiadaviek stanovených vyhláškou k Stavebnému zákonu.

Možnosti financovania zariadení sociálnych služieb zo Štátneho fondu rozvoja bývania

2.5.2019

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok približuje druhy podpory, ktorú je možné poskytnúť obci alebo VÚC prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu alebo obnovu zariadení sociálnych služieb.

Kvalifikačné predpoklady opatrovateľa detí

26.3.2019

Mgr. Jana Kolesarova

S účinnosťou od 1.3.2017 došlo zákonom č. 40/2017 Z. z. k novelizácii zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

Podpora sociálnych podnikov zo strany obcí

3.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Pre dosiahnutie čo najlepšieho sociálneho výsledku je potrebná spolupráca a podpora medzi subjektmi verejného, súkromného a tretieho sektora. V odbornom článku prinášame informácie o možných spôsoboch podpory sociálnych podnikov zo strany obce.

Nemajetnosť klienta a doplatok za domov sociálnych služieb

28.9.2018

Mgr. Monika Ivanová

Kto platí úhradu za sociálnu službu poskytovanú osobe s nepriaznivým zdravotným stavom alebo osobe v dôchodkovom veku, ak táto osoba nemá dostatočný príjem na úhradu tejto služby?

Nakladanie s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb/ 3. časť

3.2.2016

JUDr. Alexandra Vicová

Prinášame Vám tretiu časť článku rozoberajúcu problematiku nakladania s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. 

Nakladanie s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb/ 2. časť

9.10.2015

JUDr. Alexandra Vicová

V 1. časti článku sme sa venovali úvodu do problematiky nakladania s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a všeobecným povinnostiam zariadení sociálnych služieb pri nakladaní s odpadmi. V ďalších častiach článku postupne uvedieme prehľad konkrétnych povinností, ktoré sa vzťahujú na zariadenia sociálnych služieb podľa účinného zákona o odpadoch (zákon č. 223/2001 Z. z.) a tomu zodpovedajúci porovnávajúci prehľad povinností, ktoré sa vzťahujú na zariadenia podľa nového zákona o odpadoch, účinného od 1.1.2016 (zákon č. 79/2015 Z. z.). 

Nakladanie s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb - 1. časť

24.8.2015

JUDr. Alexandra Vicová

V 1. časti tohto článku sa venujeme úvodu do problematiky nakladania s odpadmi z pohľadu zariadení sociálnych služieb a všeobecným povinnostiam zariadení sociálnych služieb pri nakladaní s odpadmi.

Verejné obstarávanie uskutočňované poskytovateľmi sociálnej služby

18.5.2015

JUDr. Alexandra Vicová

Predmetom tohto odborného článku je zodpovedať na otázku, či sa neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálne služby bez účelu dosiahnutia zisku považujú za verejných obstarávateľov v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní?

Daň z motorových vozidiel za rok 2014

19.1.2015

GPL Miriama Draskovicova

V obsahu tohto odborného článku prinášame prehľad dôležitých informácií o dani z motorových vozidiel za rok 2014.

Poskytovanie sociálnych služieb obcou ľuďom bez domova

5.12.2014

Mgr. Matej Trnavský

V tomto odbornom článku sa zaoberáme otázkou, do akej miery je obec alebo mesto povinné postarať sa o občana bez domova (bezdomovca), ktorý má trvalý pobyt v obci/meste a poskytnúť mu sociálnu službu. V obsahu sa ďalej venujeme problematike, či má obec povinnosť sa o bezdomovca postarať, ak má veľmi malý príjem (napr. dôchodok) alebo žiadny príjem, nemá žiadnych príbuzných a ani žiadny majetok, ktorý bude v dedičskom konaní.

Inštitút supervízora v sociálnych službách na Slovensku

5.9.2014

JUDr. Alexandra Vicová

V tomto odbornom článku sa venujeme právnej úprave inštitútu supervízora v právnom poriadku Slovenskej republiky.

Vymedzenie sociálnych služieb od 1. januára 2014

28.4.2014

JUDr. Alexandra Vicová

Vymedzenie sociálnych služieb po novele zákona o sociálnych službách.

 

Príspevky pre deti v detských domovoch - povinnosti obce, 2. Časť

3.2.2014

JUDr. Alexandra Vicová

V druhej časti článku uvádzame prehľad povinností obce na úseku poskytovania príspevkov detským domovom v prípadoch, ak samotná obec je zriaďovateľom detského domova.

Spracúvanie osobných údajov obcou a VÚC na účely zákona o sociálnych službách

2.2.2014

JUDr. Alexandra Vicová

Odborný článok sa venuje problematike spracúvania osobných údajov obcou a VÚC pri aplikácii zákona o sociálnych službách.

Príspevky pre deti v detských domovoch - povinnosti obce, 1. časť

31.1.2014

JUDr. Alexandra Vicová

V prvej časti tohto článku sa venujeme poskytovaniu príspevkov obcou detským domovom, ktorých zriaďovateľom nie je obec. 

Výkon menších obecných služieb ako podmienka pre vyplácanie dávky v hmotnej núdzi

28.11.2013

Mgr. Matej Trnavský

Prinášame Vám analýzu zákona o pomoci v hmotnej núdzi z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a z nej vyplývajúce práva a povinnosti pre obce a mestá

Nocľahárne v obci a nedostatočná legislatíva

15.7.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Ako je legislatívne upravená problematika bezdomovectva a nocľahární, a do akej miery môže mať vplyv na riešenie problematiky bezdomovectva na Slovensku?

Pracovná terapia – závislá práca v zmysle Zákonníka práce?

2.7.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Predmetom tohto článku je posúdenie otázky, či je v rozpore s právnym poriadkom, ak poskytovateľ sociálnej služby, ktorý pre svojho klienta zabezpečuje pracovnú terapiu, uzavrie s klientom pracovnú zmluvu/dohodu o výkone práce a poskytuje mu mzdu/odmenu z prostriedkov poskytnutých vyšším územným celkom.

Úvod do právnej zodpovednosti pri poskytovaní sociálnych služieb

31.1.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Pojem „škoda“ ani pojem „zodpovednosť“ právny poriadok Slovenskej republiky nedefinuje. Podľa prevažujúceho názoru v teórii aj v praxi škodou sa rozumie ujma, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného a je objektívne vyjadriteľná v peniazoch

Výkon dobrovoľníckej činnosti v oblasti sociálnych služieb

28.1.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Prinášame Vám odborný článok, ktorý sa zaoberá tematikou výkonu dobrovoľníckej činnosti v oblasti sociálnych služieb.

Chránená dielňa a chránené pracovisko ako sociálny podnik

15.11.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Postavenie sociálneho podniku je možné priznať aj chránenej dielni alebo chránenému pracovisku.

Postavenie sociálneho podniku v legislatíve SR

22.10.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Sociálny podnik môže mať rôznu právnu formu, môžu ním byť aj obce alebo samosprávne kraje.

Odvolanie riaditeľa školy obcou ako zriaďovateľom

16.10.2012

JUDr. Martina Palušková

Dôvody na základe ktorých môže obec ako zriaďovateľ odvolať z funkcie riaditeľa školy alebo školského zariadenia stanovuje zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Financovanie poskytovateľa sociálnych služieb, ktorým je nezisková organizácia zriadená/ založená obcou

9.10.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Akým spôsobom sú financovaní poskytovatelia sociálnych služieb zriadení/ založení obcami ako neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby?

Novela zákona o sociálnych službách č. 50/2012 Z. z. - prehľad

8.10.2012

Mgr. Alexandra Vicová

V snahe riešiť pretrvávajúce problémy a krízovú situáciu vo financovaní sociálnych služieb a eliminovať riziko kolapsu existujúcich zariadení sociálnych služieb, ktorý by ohrozoval základné ľudské práva a slobody prijímateľov sociálnych služieb, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo návrh zákona, ktorým sa s účinnosťou od 1.3.2012 zmenil zákon o sociálnych službách.

Problémy nevyriešené novelou:

 • rovnoprávne postavenie klientov, poskytovateľov
 • komplexné financovanie sociálnych služieb vrátane vymedzenia kompetencií
 • posudzovanie odkázanosti a štátneho príspevku na sociálne služby vrátane rodinných opatrovateliek
 • previazanosť sociálnej a zdravotnej starostlivosti, resp. dlhodobá starostlivosť
 • posilnenie prevenčných a terénnych sociálnych služieb
 • nastavenie podmienok (nielen legislatívnych) pre začatý proces transformácie a deinštitucionalizácie v Slovenskej republike
 • systém celoživotného vzdelávania.

Pracovnoprávne vzťahy vznikajúce pri poskytovaní sociálnej starostlivosti

1.10.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Pracovnoprávne vzťahy v sociálnych službách vznikajú zväčša na základe pracovnej zmluvy medzi zamestnancom a zamestnávateľom – poskytovateľom sociálnych služieb. V zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení poskytovateľom sociálnych služieb môže byť obec, právnická osoba zriadená alebo založená obcou alebo vyšším územným celkom (najmä rozpočtové organizácie) a iná osoba (najmä neziskové organizácie, občianske združenia).

Financovanie chránenej dielne a chráneného pracoviska

28.9.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Niektoré obce alebo právnické osoby obcí sú zriaďovateľmi chránených dielní alebo chránených pracovísk. Niektoré obce chránené dielne udržia, niektoré ich zánik odôvodňujú tým, že nemajú peniaze na ich ďalšiu prevádzku. Článok ponúka prehľad príspevkov poskytovaných v súlade so zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Problematika verejného obstarávania v oblasti sociálnych služieb

20.9.2012

Mgr. Alexandra Vicová

V oblasti sociálnych služieb právny poriadok Slovenskej republiky ustanovuje povinnosť niektoré služby verejne obstarávať (agentúry podporovaného zamestnávania, sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti) a iné nie. Poskytovatelia sociálnych služieb sú registrovanými, niektoré aj akreditovanými poskytovateľmi konkrétnych služieb vo verejnom záujme. Je tým daný predpoklad, že spĺňajú základné podmienky pre poskytovanie kvalitných služieb. Poskytovanie sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, ale aj výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za podmienok stanovených právnymi predpismi štát a samospráva financujú prostredníctvom finančných príspevkov. Autor si kladie za cieľ odpovedať na otázku, z akého dôvodu zákonodarca zakotvil niektoré sociálne služby verejne obstarávať a iné nie. Zároveň objasňuje podmienky, za akých sú samotní neverejní poskytovatelia sociálnych služieb povinní verejne obstarávať.

Zdaňovanie poskytovateľov sociálnych služieb poskytujúcich sociálne služby bez účelu dosiahnutia zisku

14.9.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Daň z príjmov právnických osôb predstavuje v súčasnosti najznámejšiu priamu daň, ktorou sa zdaňuje príjem právnických osôb. Osobou, ktorá je povinná platiť daň z príjmov právnických osôb je každá právnická osoba, ktorá vykáže základ dane. Aj subjekty nezaložené za účelom podnikania, pokiaľ dosahujú zdaniteľné príjmy a vykážu základ dane, sú povinné platiť daň z príjmov, Takýmito osobami sú aj poskytovatelia sociálnych služieb.

Odborné stanoviská (3)

Návrh Plánu znižovania rizika vzniku a šírenia ochorenia COVID19 medzi ľuďmi bez domova a pre zariadenia sociálnych služieb

17.4.2020

JUDr. Adriana Kovacova

Vláda SR dňa 14.04.2020 schválila plán znižovania rizík pri práci s ľuďmi bez domova a pre zariadenia sociálnych služieb.

Poskytovanie finančných príspevkov podľa novely zákona o sociálnych službách

9.10.2012

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Novela zákona o sociálnych službách (zákon č. 50/2012 Z. z. ), ktorá nadobudla účinnosť 1.3.2012 upravuje nový spôsob financovania verejných poskytovateľov zriadených alebo založených obcou a neverejných poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb – zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, nocľaháreň.

Neverejní poskytovatelia a verejné obstarávanie

9.10.2012

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Vzťahuje sa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytovanie finančných príspevkov neverejným poskytovateľom sociálnej služby?

Prípadové štúdie (38)

Sociálny podnik mesta vs. verejné obstarávanie

29.8.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Zákon o verejnom obstarávaní sa nevzťahuje pre verejného obstarávateľa ak dodávateľom je registrovaný sociálny podnik. RSP bude založené 100% mestom ako nezisková organizácia alebo s.r.o.a, je nutné postupovať v súlade s ustanoveniami ZVO, keď bude RSP kupovať tovary a služby na uskutočňovanie jeho vlastnej podnikateľskej činnosti ?

Enterálna výživa a povinné poskytovanie stravy v ZSS

22.8.2020

Mgr. Monika Ivanová

Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. je poskytovateľ pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení s celoročnou alebo týždennou pobytovou sociálnou službou povinný poskytovať celodenné stravovanie. Je možné neposkytovať prijímateľovi sociálnej služby stravu, keď je na základe lekárskeho predpisu odkázaný na enterálnu výživu a nemôže prijímať normálnu stravu?

Preradenie zamestnancov jaslí do karanténneho strediska?

30.4.2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Sme prevádzkovatelia detských jaslí, ktorých prevádzka je momentálne prerušená. Sme subjekt hospodárskej mobilizácie? Mohli by sme zamestnancov využiť na prácu v karanténnom stredisku, v ktorom budú umiestnení čakatelia – budúci prijímatelia sociálnej služby a za akých podmienok? 

Výberové konanie na riaditeľa DSS počas mimoriadnej situácie

16.4.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Vzhľadom sa súčasnú mimoriadnu situáciu ako máme riešiť potrebu vyhlásenia výberového konania na riaditeľa Domova dôchodcov ako rozpočtovej organizácie obce. Momentálne je poverený riaditeľ najdlhšie na dobu 6 mesiacov.

Je prípustné poveriť tohto riaditeľa do doby ukončenia mimoriadnej situácie bez vyhlásenia nového výberového konania?

Osobný rozsah núdzovej pracovnej povinnosti v zariadeniach sociálnych služieb

8.4.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Vzťahuje sa uložená pracovná povinnosť v núdzovom stave aj na zamestnancov sociálneho úseku a THP zamestnancov?

Zaradenie opatrovateľky do platovej triedy a vzdelanie podľa starších právnych predpisov

20.11.2019

Mgr. Jana Kochan

Otázka: Zamestnankyňa má ukončenú 2 ročnú odbornú školu, ktorú ukončila v roku 1972 a ako doklad predložila vysvedčenie z 2.ročníka. Zároveň má absolvovaný opatrovateľský kurz v rozsahu 230 hodín. Môže byť táto zamestnankyňa zaradená ako terénna opatrovateľka do 2. platovej triedy?

Upravenie podmienok poskytovania dávky hmotnej núdze obcou

13.11.2019

Mgr. Jana Kochan

Právny stav k 8.11.2019

Otázka: Môže si obec upraviť vo VZN bližšie podmienky poskytovania jednorazovej dávky hmotnej núdze, prípadne určiť vlastné kritériá pri posudzovaní nároku na jednorazovú dávku alebo určiť iné sociálne doplnkové dávky, napr. na stravovanie dôchodcov?

Otázky spojené s poskytovaním sociálnej služby jedálne

2.10.2019

Mgr. Jana Kochan

Je obec oprávnená ustanoviť občanom príspevok na jedno hlavné jedlo odobraté v stravovacom zariadení, ktoré nie je registrované ako poskytovateľ sociálnej služby – jedáleň? Môže obec poskytovať občanom donášku stravy s tým, že poplatok nepokrýva všetky náklady obce spojené s poskytovaním donášky? Je obec oprávnená upraviť si všetky vyššie uvedené výdavky vo VZN, ak je zaregistrovaná ako poskytovateľ sociálnej služby – jedáleň?

Spoluposudzované osoby pri nájomných bytoch

18.7.2019

Mgr. Jana Kochan

Môže obec zakázať uznesením obecného zastupiteľstva držať psov v nájomných bytoch? Považuje sa plnoleté zaopatrené dieťa za člena spoločnej domácnosti, ak prevažnú časť v roku žije v inom meste alebo v zahraničí, avšak adresu trvalého pobytu má v nájomnom byte? Aký dokument je potrebné požadovať od manžela žiadateľky na preukázanie dosiahnutého príjmu z inej krajiny? 

Odpustenie absolvovania akreditovaného kurzu pri dlhoročnej praxi v jasliach?

17.7.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

V obecných jasliach pôsobia aj zamestnanci, ktorí nespĺňajú požiadavku potrebného stupňa vzdelania a neabsolvovali ani akreditovaný kurz opatrovania detí vyžadovaný zákonom. V mnohých prípadoch však ide o zamestnancov, ktorí opatrujú deti v detských jasliach niekoľko desiatok rokov. Je možné, aby im obec “odpustila“ povinnosť absolvovať akreditovaný kurz s ohľadom na dlhoročnú prax? 

Určenie výšky úhrady za sociálne služby vs. príjem prijímateľa

8.6.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Môže obec vo všeobecne záväznom nariadení určiť výšku úrady za sociálnu službu v závislosti od príjmu prijímateľa sociálnej služby?

Zastavenie dedičského konania a vymáhanie nedoplatku

3.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Ako má obec postupovať pri daňovom nedoplatku, ak bolo dedičské konanie zastavené z dôvodu nemajetnosti obyvateľa, pričom evidujeme, že tento vlastnil nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve s manželom?

Príspevok na pohreb od obce?

30.1.2019

Mgr. Jana Kolesarova

Môže obec poskytnúť sociálne odkázaným rodinám dotáciu na zabezpečenie pohrebu rodinného príslušníka?

Opatrovateľská služba vs. opatrovanie a s ním spojený príspevok na opatrovanie

28.7.2016

Mgr. Matej Trnavský

Môže byť opatrovanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím zabezpečované prostredníctvom člena rodiny na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej s obcou? Môže byť takýto opatrovateľ súčasne zamestnaný v hlavnom pracovnom pomere u iného zamestnávateľa? Nemá byť opatrovateľská služba riešená predovšetkým prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo zdravotných poisťovní?

 

 

Kvalifikačné predpoklady na výkon opatrovateľskej služby

31.5.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Môžeme zamestnať na pracovnú pozíciu opatrovateľky uchádzačku, ktorá má ukončené stredné odborné vzdelanie bez maturity v odbore masér na strednej zdravotníckej škole bez absolvovaného opatrovateľského kurzu v trvaní minimálne 220 hodín, a taktiež uchádzačku, ktorá má ukončené stredné odborné vzdelanie bez maturity v odbore sanitár na strednej zdravotníckej škole bez absolvovaného opatrovateľského kurzu v trvaní minimálne 220 hodín?

Zabezpečenie pohrebu zosnulého klienta zariadenia sociálnych služieb

14.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

Klientka domova sociálnych služieb zriadeného VÚC zomrela v zariadení. Zamestnanci oznámili zamestnancovi mesta, že mesto je povinné zabezpečiť jej pochovanie. Podľa zistenia mesta má nebohá rodinných príslušníkov, ktorých malo zariadenie sociálnych služieb v prípade úmrtia klientky informovať. Kto je povinný zabezpečiť jej pochovanie?

 

Poskytnutie nevyhnutnej sociálnej služby pri nemajetnosti

22.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Aké sú povinnosti obce v prípade, že občan obce nie je schopný sa po prepustení z nemocnice vzhľadom na svoj zdravotný stav o seba postarať. Zároveň jeho príjmy nepokrývajú náklady za umiestnenie v zariadení sociálnej služby a najbližší príbuzní sú sami v zlej sociálnej situácii?

Pracovný čas opatrovateľky v domácnosti

10.12.2015

Mgr. Matej Trnavský

Máme ako zamestnávateľ povinnosť zamestnankyni na pozícii opatrovateľky v domácnosti preplácať aj čas nevyhnutný na prepravu od jedného klienta k druhému?

Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu

23.7.2015

Mgr. Matej Trnavský

Občan podal na obecný úrad žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. K žiadosti priložil rozhodnutie Sociálnej poisťovne o starobnom dôchodku a lekársky nález. Občan je sebestačný, nemá vážne zdravotné problémy, sťažuje sa len na zlé vzťahy s družkou, u ktorej býva. Chceli by sme preto poprosiť o radu ako postupovať?

Vyúčtovanie odpisov majetku v rámci ekonomicky oprávnených nákladov

23.7.2015

Mgr. Matej Trnavský

Mesto prevádzkuje domov seniorov, pričom príspevok na túto činnosť poberajúci od ministerstva musí ministerstvu aj vyúčtovať. Podľa § 72 ods. 5 písm. k) zákona 448/2008 Z. z. sú ekonomicky oprávnenými nákladmi aj odpisy hmotného a nehmotného majetku. Mesto vybudovanie domova seniorov financovalo časť z dotácie z fondov EU, časť z úveru, ktorý mesto spláca. Môžeme vo vyúčtovaní voči ministerstvu uplatniť plnú výšku odpisov alebo iba tú časť, ktorá nebola financovaná z prostriedkov EU?

Posudzovanie kritérií obcou na splnenie sociálnej odkázanosti pre domov dôchodcov

15.7.2015

Mgr. Matej Trnavský

Klienti využívajúci sociálnu službu v špecializovanom zariadení, žiadajú obec o rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, nakoľko transformáciou bolo zastavené poskytovanie tejto služby a klienti majú záujem o poskytnutie služby v zariadení pre seniorov. Podľa § 50 ods. 1 ZSS je sociálna posudková činnosť posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby, rodinného prostredia fyzickej osoby, prostredia, ktoré ovplyvňujú začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti a odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch. Podľa §50 ods. 9 zákona ZSS sa sociálna posudková činnosť vykonáva za účasti fyzickej osoby, ktorá požiada o poskytnutie sociálnej služby. Čo v prípade ak fyzická osoba je už niekoľko rokov umiestnená v zariadení a zamestnanci samosprávy, ktorí majú vyhotoviť sociálny posudok, rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, toto posúdenie nemôžu komplexne zrealizovať?

Koncesionarske poplatky domácej opatrovateľskej služby a agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

16.6.2015

JUDr. Alexandra Vicová

Sú poskytovatelia domácej opatrovateľskej služby a agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti povinné platiť tzv. koncesionárske poplatky?

Vyúčtovanie finančného príspevku na sociálne služby za rok 2014

16.3.2015

JUDr. Alexandra Vicová

Akým spôsobom sa uskutočňuje vyúčtovanie finančných príspevkov poskytnutých MPSVR SR poskytovateľovi sociálnych služieb?

Aká je správna aplikácia § 110p zákona o sociálnych službách?

20.10.2014

JUDr. Alexandra Vicová

Aká je správna aplikácia ustanovenia § 110p a nasl. zákona o sociálnych službách, a to hlavne prvej vety v časti „na rovnaký počet miest a v rovnakej sume?” Aplikačná prax je taká, že zariadenia sa preregistrujú z domovov sociálnych služieb na zariadenia pre seniorov, avšak nový príspevok je o 10 € na lôžko a mesiac menší.

Hodnotitelia kvality v zariadeniach sociálnych služieb

10.10.2014

JUDr. Alexandra Vicová

Môže Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo vyššie územné celky vyžadovať od poskytovateľov sociálnych služieb zavedenie štandardov kvality už v súčasnosti alebo až od 1.1.2016?

 

Spätné rozúčtovanie úhrad za sociálnu službu

28.8.2014

JUDr. Alexandra Vicová

Počas roka 2012 sme poberali úhrady za poskytované sociálne služby v zariadení pre seniorov vo výške 380 € a 400 €. Na základe dodatkov zmlúv s klientmi sa tieto úhrady k 31.12.2012 rozúčtovali na úhradu za sociálnu službu a na dar, a to spätne za celý rok 2012. Za rok 2012 bol vykonaný audit a audítor nemal k uvedenému výhrady. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR však tento postup nepovažuje za správny. Bol náš postup nesprávny?

Zabezpečenie sociálnej pomoci obcou pri narodení trojičiek

11.8.2014

Bc. Ivana Gumanová

Akou formou môže obec zabezpečiť opatrovateľskú službu rodine, ktorej sa o pár mesiacov narodia trojičky alebo inú pomoc?

 

Pracovný úraz zamestnanca na pracovisku mimo pracovnej doby

20.1.2014

Mgr. Igor Šumichrast

Zamestnanec si spôsobil úraz na pracovisku, kde mimo pracovnej doby a mimo svojich pracovných povinností doručoval listinu z jedného oddelenia na druhé. Tento spôsobený úraz zamestnanec nenahlásil bezprostredne ale až nasledujúci deň. Ako riešiť vzniknutú situáciu?

Poskytovanie dávky a príspevku v hmotnej núdzi klientom zariadení sociálnych služieb

16.12.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Majú klienti nocľahární, útulkov a domovov na pol ceste nárok na dávku v hmotnej núdzi a na príspevok k dávke v hmotnej núdzi?

Vydávanie VZN vo veciach územnej samosprávy a hmotná núdza

4.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Môže obec vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné nariadenia iba vtedy, ak je na to vyslovene splnomocnená zákonom? Musí byť v zákone uvedená veta, napr. Podmienky poskytovania príspevku ustanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení?

Sankcie podľa zákona o sociálnych službách

29.7.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Aké sankcie voči poskytovateľom sociálnych služieb v súčasnosti zakotvuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení?

Zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti ako zabezpečenie pohľadávky za poskytnutie sociálnej služby

24.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Je možné pohľadávku poskytovateľa sociálnej služby na účely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení zabezpečiť zmluvou o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti v prípade ak sú prijímatelia sociálnej služby vlastníkmi nehnuteľnosti? 

Vyplácanie finančného príspevku poskytovateľovi sociálnych služieb

12.4.2013

Mgr. Matej Trnavský

Je možné uzatvoriť zmluvu a vyplácať finančný príspevok poskytovateľovi sociálnych služieb, ktorý je založený mestom mesačne po čiastkach? 

Je obec a právnická osoba založená obcou/VÚC povinná registrovať sociálnu službu aj v prípade jej poskytovania mimo zariadenia?

24.1.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Je obec, právnická osoba založená alebo zriadená obcou/VÚC povinná registrovať sociálnu službu aj v prípade, že poskytuje sociálnu službu, ktorá sa neposkytuje pobytovou formou v zariadení, napr. opatrovateľskú službu?

Podmienky vrátenia finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení

31.10.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Podmienky vrátenia finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení a ich súlad so zákonmi.

Predmet zákona o sociálnych službách

9.10.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Predmetom zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je úprava právnych vzťahov pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb.

Účastníci právnych vzťahov založených zákonom o sociálnych službách

9.10.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách pre svoje účely ustanovuje okruh účastníkov právnych vzťahov.

Podmieňovanie poskytnutia finančných príspevkov neverejným poskytovateľom

14.9.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Podmieňovanie poskytnutia finančného príspevku pri odkázanosti a finančného príspevku na prevádzku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb pracovným časom ich zamestnancov.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (13)

Krajský súd Banská Bystrica z 15.4.2015 - Súhlas obce pri ustanovení obce sudom za opatrovníka

21.2.2020

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd SR z 27.11.2018 - K získania statusu odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom

31.1.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 1.8.2018 - Sociálna vec a jej zvýšená ochrana v súdnom konaní

2.8.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Okresná prokuratúra Nové Zámky z 28.12.2017 - K úprave poskytovania sociálnych služieb v obci

12.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 28.3.2018 - K podmienkam nároku na vdovecký dôchodok

10.8.2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Ústavný súd SR z 27.5.2015 - Vyžadovanie prác pre získanie dávky hmotnej núdze

19.8.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 9.11.2010 - Diskriminácia prijímateľov sociálnych služieb vs. VZN mesta

27.10.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Komárno z 27.6.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v Dennom stacion (1)

14.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Komárno z 27.6.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v Dennom stacion (1)

14.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Komárno z 27.6.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v Dennom stacion (1)

14.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Komárno z 27.6.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v Dennom stacion (1)

14.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Komárno z 27.6.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v Dennom stacion (1)

14.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Komárno z 27.6.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v Dennom stacion (1)

14.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (2)

NKÚ protokol z 13.3.2020

13.3.2020

Administrátor

NKÚ protokol z 12.3.2020

12.3.2020

Administrátor

Register pojmov (7)

Komunita

Zákonná definícia:
Komunita podľa tohto zákona je skupina osôb, ktorá žije v určitom zoskupení určenom najmä ulicou, mestskou časťou, obcou, mestom a ktorú spájajú spoločné záujmy, hodnoty a ciele.

Krízová sociálna situácia

Zákonná definícia:
Krízová sociálna situácia podľa tohto zákona je ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny, ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou.

Nepriaznivá sociálna situácia

Zákonná definícia:
Nepriaznivá sociálna situácia podľa tohto zákona je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, pre svoje životné návyky alebo pre spôsob života, pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „dôchodkový vek“), pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo z dôvodu, že sa stala obeťou obchodovania s ľuďmi.

Partnerstvo

Zákonná definícia:
Partnerstvo podľa tohto zákona je zoskupenie osôb vytvorené na účel realizácie projektov alebo programov na predchádzanie vzniku alebo zmiernenie nepriaznivých sociálnych situácií fyzických osôb alebo na riešenie týchto situácií a projekty alebo programy komunitnej práce. Partnerstvo môže byť vytvorené najmä obcou, vyšším územným celkom, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, zástupcami komunity a inou osobou.

Poskytovateľ sociálnej služby

Zákonná definícia:
Poskytovateľom sociálnej služby je za podmienok ustanovených týmto zákonom obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným celkom (ďalej len „verejný poskytovateľ sociálnej služby“) a iná osoba (ďalej len „neverejný poskytovateľ sociálnej služby“).

Sociálna služba

Zákonná definícia:
Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti, zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby, riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny, prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby

Zákonná definícia:
Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby na účely tohto zákona je zabezpečenie ubytovania, stravy, nevyhnutného ošatenia, obuvi a nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.