Sociálne

Obec plní povinnosti aj na úseku sociálnych služieb. Môže byť zriaďovateľom rôznych zariadení sociálnych služieb, ako aj plní povinnosti v oblasti financovania týchto služieb. Právomoci a povinnosti z oblasti sociálnych služieb nájdete v tejto sekcii.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (11)

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v platnom zneníVyhláška MZV SR č. 109/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb v platnom znení Vyhláška MPSVR SR č. 643/2008 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v platnom znení Vyhláška MZ SR č. 159/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v platnom znení Zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v platnom znení Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v platnom znení Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v platnom znení Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení Zákonč. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanostiv platnom znení Nariadenie vlády č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Právne predpisy v príprave (5)

Podpora tehotných študentiek a študentov, ktorí sa starajú o dieťa

8.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 25.júna 2024 prezident Slovenskej republiky podpísal zákon z 12. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, ktorého cieľom je najmä upraviť prístup vo vzťahu k tehotným študentkám a študentom, ktorí sa starajú o deti. 

 

Zmeny v zákone o sociálnom poistení

8.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 19.06.2024 NRSR schválila zákon č. 145/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „Novela).

Novelou sa:

 • Upravuje suma 13. dôchodku - najmenej 300 eur a najviac priemerná mesačná suma starobného dôchodku vykázaná Sociálnou poisťovňou za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku
 • upravuje oslobodenie od platenia poistného za zamestnancov pre zamestnávateľov pôsobiacich v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove
 • upravuje možnosť postúpenia pohľadávok Sociálnej poisťovne na penále a pokutách
 • upravuje suma 13. dôchodku  zhodne so zákonom o sociálnom poistení aj v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Zmena zákona o sociálnych službách a povinnosť obcí zabezpečiť sociálne služby

2.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 28.06.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (ďalej len „návrh zákona). Návrhom zákona sa v § 8 upravuje spôsob splnenia povinnosti obce poskytnúť alebo zabezpečiť pre fyzickú osobu sociálnu službu a o i. sa stanovuje na splnenie tejto povinnosti lehota 30 pracovných dní, ak sú kumulatívne splnené podmienky uvedené v § 8 ods. 4 písm. a) prvého a druhého bodu návrhu zákona.  

Zmena zákona o sociálnych službách

1.7.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 28.06.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (ďalej len „návrh zákona). Návrhom zákona sa v § 8 upravuje spôsob splnenia povinnosti obce poskytnúť alebo zabezpečiť pre fyzickú osobu sociálnu službu a o i. sa stanovuje na splnenie tejto povinnosti lehota 30 pracovných dní, ak sú kumulatívne splnené podmienky uvedené v § 8 ods. 4 písm. a) prvého a druhého bodu návrhu zákona.  

Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia, sociálne služby a zmena školského zákona

11.6.2024

Mgr. Martina Bumberová

Národná rada SR schválila zákon č. 120/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Zákon obsahuje úpravu ochrany zamestnancov pri práci s karcinogénnymi faktormi, mutagénnymi faktormi alebo reprodukčne toxickými faktormi. Taktiež obsahuje povinnosť zabezpečiť, aby do výrobných a skladovacích priestorov nevstupovali neoprávnené osoby, ktorá sa nevzťahuje na poskytovateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb rodinného typu, a to na vstup zamestnancov poskytovateľa tejto sociálnej služby a prijímateľov sociálnej služby v tomto zariadení. 

Dôvodové správy (7)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (32)

Financovanie sociálnych služieb

4.4.2022

Mgr. Helena Laposová

Podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení, jednotlivé sociálne služby môžu byť financované z viacerých zdrojov v závislosti od toho, či danú sociálnu službu poskytuje verejný alebo neverejný poskytovateľ sociálnych služieb.

Stratégia rovnosti mužov a žien na roky 2020-2025

5.1.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 28.12.2020 bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní zverejnená Celoštátna stratégia rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2020-2025 a Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025.

Poskytnutie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa

25.10.2019

Mgr. Miroslava Kušniríková

Postup pri poskytovaní sociálnej služby pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich procesov, a to procesu posúdenia odkázanosti na sociálnu službu a procesu zabezpečenia sociálnej služby. V odbornom článku sa bližšie zameriame na postup, ktorý musí občan absolvovať, ak má záujem o poskytnutie niektorého druhu sociálnej služby neverejným poskytovateľom. 

Povinnosť „bezbariérovosti“ stavieb

3.7.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Bezbariérovosť stavieb by sme mohli zadefinovať ako navrhovanie a riešenie stavieb tak, aby ich bolo možné užívať osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu bez cudzej pomoci. Ide tak o stavbu, ktorá umožňuje pohodlný vstup a pohyb v nej osobe, ktorá je rôznym spôsobom obmedzená na pohybe. Naša právna úprava tento pojem nevymedzuje, avšak bezbariérovosť stavieb sa dosahuje prostredníctvom jednotlivých požiadaviek stanovených vyhláškou k Stavebnému zákonu.

Možnosti financovania zariadení sociálnych služieb zo Štátneho fondu rozvoja bývania

2.5.2019

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok približuje druhy podpory, ktorú je možné poskytnúť obci alebo VÚC prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu alebo obnovu zariadení sociálnych služieb.

Kvalifikačné predpoklady opatrovateľa detí

26.3.2019

Mgr. Jana Kolesarova

S účinnosťou od 1.3.2017 došlo zákonom č. 40/2017 Z. z. k novelizácii zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

Podpora sociálnych podnikov zo strany obcí

3.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Pre dosiahnutie čo najlepšieho sociálneho výsledku je potrebná spolupráca a podpora medzi subjektmi verejného, súkromného a tretieho sektora. V odbornom článku prinášame informácie o možných spôsoboch podpory sociálnych podnikov zo strany obce.

Nemajetnosť klienta a doplatok za domov sociálnych služieb

28.9.2018

Mgr. Monika Ivanová

Kto platí úhradu za sociálnu službu poskytovanú osobe s nepriaznivým zdravotným stavom alebo osobe v dôchodkovom veku, ak táto osoba nemá dostatočný príjem na úhradu tejto služby?

Nakladanie s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb/ 3. časť

3.2.2016

JUDr. Alexandra Vicová

Prinášame Vám tretiu časť článku rozoberajúcu problematiku nakladania s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. 

Nakladanie s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb/ 2. časť

9.10.2015

JUDr. Alexandra Vicová

V 1. časti článku sme sa venovali úvodu do problematiky nakladania s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a všeobecným povinnostiam zariadení sociálnych služieb pri nakladaní s odpadmi. V ďalších častiach článku postupne uvedieme prehľad konkrétnych povinností, ktoré sa vzťahujú na zariadenia sociálnych služieb podľa účinného zákona o odpadoch (zákon č. 223/2001 Z. z.) a tomu zodpovedajúci porovnávajúci prehľad povinností, ktoré sa vzťahujú na zariadenia podľa nového zákona o odpadoch, účinného od 1.1.2016 (zákon č. 79/2015 Z. z.). 

Nakladanie s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb - 1. časť

24.8.2015

JUDr. Alexandra Vicová

V 1. časti tohto článku sa venujeme úvodu do problematiky nakladania s odpadmi z pohľadu zariadení sociálnych služieb a všeobecným povinnostiam zariadení sociálnych služieb pri nakladaní s odpadmi.

Verejné obstarávanie uskutočňované poskytovateľmi sociálnej služby

18.5.2015

JUDr. Alexandra Vicová

Predmetom tohto odborného článku je zodpovedať na otázku, či sa neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálne služby bez účelu dosiahnutia zisku považujú za verejných obstarávateľov v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní?

Daň z motorových vozidiel za rok 2014

19.1.2015

GPL Miriama Draskovicova

V obsahu tohto odborného článku prinášame prehľad dôležitých informácií o dani z motorových vozidiel za rok 2014.

Poskytovanie sociálnych služieb obcou ľuďom bez domova

5.12.2014

Mgr. Matej Trnavský

V tomto odbornom článku sa zaoberáme otázkou, do akej miery je obec alebo mesto povinné postarať sa o občana bez domova (bezdomovca), ktorý má trvalý pobyt v obci/meste a poskytnúť mu sociálnu službu. V obsahu sa ďalej venujeme problematike, či má obec povinnosť sa o bezdomovca postarať, ak má veľmi malý príjem (napr. dôchodok) alebo žiadny príjem, nemá žiadnych príbuzných a ani žiadny majetok, ktorý bude v dedičskom konaní.

Inštitút supervízora v sociálnych službách na Slovensku

5.9.2014

JUDr. Alexandra Vicová

V tomto odbornom článku sa venujeme právnej úprave inštitútu supervízora v právnom poriadku Slovenskej republiky.

Vymedzenie sociálnych služieb od 1. januára 2014

28.4.2014

JUDr. Alexandra Vicová

Vymedzenie sociálnych služieb po novele zákona o sociálnych službách.

 

Príspevky pre deti v detských domovoch - povinnosti obce, 2. Časť

3.2.2014

JUDr. Alexandra Vicová

V druhej časti článku uvádzame prehľad povinností obce na úseku poskytovania príspevkov detským domovom v prípadoch, ak samotná obec je zriaďovateľom detského domova.

Spracúvanie osobných údajov obcou a VÚC na účely zákona o sociálnych službách

2.2.2014

JUDr. Alexandra Vicová

Odborný článok sa venuje problematike spracúvania osobných údajov obcou a VÚC pri aplikácii zákona o sociálnych službách.

Príspevky pre deti v detských domovoch - povinnosti obce, 1. časť

31.1.2014

JUDr. Alexandra Vicová

V prvej časti tohto článku sa venujeme poskytovaniu príspevkov obcou detským domovom, ktorých zriaďovateľom nie je obec. 

Výkon menších obecných služieb ako podmienka pre vyplácanie dávky v hmotnej núdzi

28.11.2013

Mgr. Matej Trnavský

Prinášame Vám analýzu zákona o pomoci v hmotnej núdzi z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a z nej vyplývajúce práva a povinnosti pre obce a mestá

Nocľahárne v obci a nedostatočná legislatíva

15.7.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Ako je legislatívne upravená problematika bezdomovectva a nocľahární, a do akej miery môže mať vplyv na riešenie problematiky bezdomovectva na Slovensku?

Pracovná terapia – závislá práca v zmysle Zákonníka práce?

2.7.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Predmetom tohto článku je posúdenie otázky, či je v rozpore s právnym poriadkom, ak poskytovateľ sociálnej služby, ktorý pre svojho klienta zabezpečuje pracovnú terapiu, uzavrie s klientom pracovnú zmluvu/dohodu o výkone práce a poskytuje mu mzdu/odmenu z prostriedkov poskytnutých vyšším územným celkom.

Úvod do právnej zodpovednosti pri poskytovaní sociálnych služieb

31.1.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Pojem „škoda“ ani pojem „zodpovednosť“ právny poriadok Slovenskej republiky nedefinuje. Podľa prevažujúceho názoru v teórii aj v praxi škodou sa rozumie ujma, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného a je objektívne vyjadriteľná v peniazoch

Výkon dobrovoľníckej činnosti v oblasti sociálnych služieb

28.1.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Prinášame Vám odborný článok, ktorý sa zaoberá tematikou výkonu dobrovoľníckej činnosti v oblasti sociálnych služieb.

Chránená dielňa a chránené pracovisko ako sociálny podnik

15.11.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Postavenie sociálneho podniku je možné priznať aj chránenej dielni alebo chránenému pracovisku.

Postavenie sociálneho podniku v legislatíve SR

22.10.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Sociálny podnik môže mať rôznu právnu formu, môžu ním byť aj obce alebo samosprávne kraje.

Financovanie poskytovateľa sociálnych služieb, ktorým je nezisková organizácia zriadená/ založená obcou

9.10.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Akým spôsobom sú financovaní poskytovatelia sociálnych služieb zriadení/ založení obcami ako neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby?

Novela zákona o sociálnych službách č. 50/2012 Z. z. - prehľad

8.10.2012

Mgr. Alexandra Vicová

V snahe riešiť pretrvávajúce problémy a krízovú situáciu vo financovaní sociálnych služieb a eliminovať riziko kolapsu existujúcich zariadení sociálnych služieb, ktorý by ohrozoval základné ľudské práva a slobody prijímateľov sociálnych služieb, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo návrh zákona, ktorým sa s účinnosťou od 1.3.2012 zmenil zákon o sociálnych službách.

Problémy nevyriešené novelou:

 • rovnoprávne postavenie klientov, poskytovateľov
 • komplexné financovanie sociálnych služieb vrátane vymedzenia kompetencií
 • posudzovanie odkázanosti a štátneho príspevku na sociálne služby vrátane rodinných opatrovateliek
 • previazanosť sociálnej a zdravotnej starostlivosti, resp. dlhodobá starostlivosť
 • posilnenie prevenčných a terénnych sociálnych služieb
 • nastavenie podmienok (nielen legislatívnych) pre začatý proces transformácie a deinštitucionalizácie v Slovenskej republike
 • systém celoživotného vzdelávania.

Pracovnoprávne vzťahy vznikajúce pri poskytovaní sociálnej starostlivosti

1.10.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Pracovnoprávne vzťahy v sociálnych službách vznikajú zväčša na základe pracovnej zmluvy medzi zamestnancom a zamestnávateľom – poskytovateľom sociálnych služieb. V zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení poskytovateľom sociálnych služieb môže byť obec, právnická osoba zriadená alebo založená obcou alebo vyšším územným celkom (najmä rozpočtové organizácie) a iná osoba (najmä neziskové organizácie, občianske združenia).

Financovanie chránenej dielne a chráneného pracoviska

28.9.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Niektoré obce alebo právnické osoby obcí sú zriaďovateľmi chránených dielní alebo chránených pracovísk. Niektoré obce chránené dielne udržia, niektoré ich zánik odôvodňujú tým, že nemajú peniaze na ich ďalšiu prevádzku. Článok ponúka prehľad príspevkov poskytovaných v súlade so zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Problematika verejného obstarávania v oblasti sociálnych služieb

20.9.2012

Mgr. Alexandra Vicová

V oblasti sociálnych služieb právny poriadok Slovenskej republiky ustanovuje povinnosť niektoré služby verejne obstarávať (agentúry podporovaného zamestnávania, sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti) a iné nie. Poskytovatelia sociálnych služieb sú registrovanými, niektoré aj akreditovanými poskytovateľmi konkrétnych služieb vo verejnom záujme. Je tým daný predpoklad, že spĺňajú základné podmienky pre poskytovanie kvalitných služieb. Poskytovanie sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, ale aj výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za podmienok stanovených právnymi predpismi štát a samospráva financujú prostredníctvom finančných príspevkov. Autor si kladie za cieľ odpovedať na otázku, z akého dôvodu zákonodarca zakotvil niektoré sociálne služby verejne obstarávať a iné nie. Zároveň objasňuje podmienky, za akých sú samotní neverejní poskytovatelia sociálnych služieb povinní verejne obstarávať.

Zdaňovanie poskytovateľov sociálnych služieb poskytujúcich sociálne služby bez účelu dosiahnutia zisku

14.9.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Daň z príjmov právnických osôb predstavuje v súčasnosti najznámejšiu priamu daň, ktorou sa zdaňuje príjem právnických osôb. Osobou, ktorá je povinná platiť daň z príjmov právnických osôb je každá právnická osoba, ktorá vykáže základ dane. Aj subjekty nezaložené za účelom podnikania, pokiaľ dosahujú zdaniteľné príjmy a vykážu základ dane, sú povinné platiť daň z príjmov, Takýmito osobami sú aj poskytovatelia sociálnych služieb.

Odborné stanoviská (5)

Národná stratégia systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti

5.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 02.03.2021 bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnená národná stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti (ďalej ako „Stratégia DI“).

Usmernenie MPSVR SR k priebežnému testovaniu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb

27.11.2020

MPSVR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo usmernenie pre zariadenia sociálnych služieb týkajúce sa priebežného testovania zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb. Cieľom uvedeného usmernenia je predísť ďalšiemu zhoršovaniu epidemiologickej situácie a nárastu počtu infikovaných zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb.

Návrh Plánu znižovania rizika vzniku a šírenia ochorenia COVID19 medzi ľuďmi bez domova a pre zariadenia sociálnych služieb

17.4.2020

JUDr. Adriana Kovacova

Vláda SR dňa 14.04.2020 schválila plán znižovania rizík pri práci s ľuďmi bez domova a pre zariadenia sociálnych služieb.

Poskytovanie finančných príspevkov podľa novely zákona o sociálnych službách

9.10.2012

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Novela zákona o sociálnych službách (zákon č. 50/2012 Z. z. ), ktorá nadobudla účinnosť 1.3.2012 upravuje nový spôsob financovania verejných poskytovateľov zriadených alebo založených obcou a neverejných poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb – zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, nocľaháreň.

Neverejní poskytovatelia a verejné obstarávanie

9.10.2012

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Vzťahuje sa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytovanie finančných príspevkov neverejným poskytovateľom sociálnej služby?

Prípadové štúdie (53)

Nákupné poukážky a potravinové balíčky pre dôchodcov

6.3.2024

JUDr. Adriána Kováčová

Je možné, aby obec poskytla nákupné poukážky pre seniorov napríklad k mesiacu úcty k starším alebo aby nakúpila potraviny a pripravila balíčky pre rozdanie občanom starším ako 75 rokov?

Povinnosť úhrady sociálnej služby za prijímateľa rodinným príslušníkom

5.3.2024

JUDr. Helena Lapošová

Ako má postupovať mesto v prípade, ak rodinný príslušník, ktorý je zo zákona o sociálnych službách povinný uhrádzať poskytovanú sociálnu službu (alebo jej časť) za prijímateľa sociálnej služby, nespolupracuje s mestom? Ako má mesto postupovať pri posudzovaní príjmu takéhoto nespolupracujúceho rodinného príslušníka?

Uznanie dokladu o vzdelaní z ČR pre sociálneho pracovníka

26.2.2024

JUDr. Diana Horňáková

Na pracovné miesto sociálneho pracovníka v zariadení sociálnych služieb  chceme prijať uchádzača so vzdelaním VŠ II. stupňa v odbore sociálna práca na univerzite v ČR. Je pracovná pozícia „sociálny pracovník“ regulovaným povolaním? Je možné uvedený diplom akceptovať bez rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní Ministerstvom školstva?

Schválenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zastupiteľstvom?

21.12.2023

JUDr. Helena Laposová

Musí byť zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnych služieb predložená obecnému zastupiteľstvu na schválenie?

Poskytovateľ sociálnych služieb v pozícii dediča

6.9.2023

JUDr. Monika Ivanová

Klient zariadenia sociálnych služieb chce odkázať svoj majetok poskytovateľovi sociálnych služieb. Môže byť poskytovateľ sociálnych služieb jediným dedičom, napriek tomu, že klient má manželku a deti?

Určenie tarifného platu na úseku sociálnej práce a školstva

4.8.2023

JUDr. Monika Ivanová

Vzťahuje sa  § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z. aj na metodikov školstva, ktorí  vykonávajú prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva? Vzťahuje sa § 7 ods. 6 písm. b) bod 2. zákona č. 553/2003 Z. z. aj na zamestnancov vykonávajúcich odborné pracovné činnosti v zariadenia sociálnych služieb, ktoré nemajú právnu subjektivitu a na zamestnancov v zariadeniach pre deti do 3 rokov veku?

Stravovanie zamestnancov v zariadení sociálnych služieb

28.4.2023

JUDr. Henrieta Bicáková

Je možné zamestnancom zariadenia sociálnych služieb poskytnúť stravu kombinovanou formou? V prípade, že zamestnanec odmietne stravu poskytovanú v zariadení (denná zmena), musí zamestnávateľ poskytnúť inú formu? Vedúci zariadenia pracuje časť v zariadení a časť na úrade, je možné mu poskytovať stravu „kombinovanou“ formou (poskytnutie stravy aj lístky)?

Povinnosť súrodencov postarať sa o súrodenca vs. povinnosti obce

28.3.2023

JUDr. Adriána Kováčová

V obci žije obyvateľ, ktorý býva v karavane na pozemku podnikateľa, kde mal predtým dom v havarijnom stave. Dom s pozemkom predali, pričom karavan tak nemá kde umiestniť. Súrodenci sa o neho odmietajú postarať. Aké povinnosti má obec a súrodenci k takému obyvateľovi?

Zubný technik na pozícii opatrovateľa

22.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Je možné zamestnať na pracovnú pozíciu opatrovateľky uchádzačku, ktorá má ukončené úplne stredné vzdelanie s maturitou na Strednej zdravotníckej škole v odbore zubný technik?

Úprava fondu prevádzky, údržby a opráv sociálnych bytov vo VZN

4.10.2022

Mgr. Adam Mikuš

Môže obec pri prenájme sociálnych bytov priamo vo VZN upraviť, prípadne rozšíriť možnosti použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv? Môže z uvedeného fondu uhrádzať poplatky za vedenie bankového účtu alebo náklady na opravu plynových kotlov, ktoré sú súčasťou jednotlivých sociálnych bytov?

Zaokrúhľovanie hotovostných platieb za opatrovateľskú službu

8.9.2022

JUDr. Monika Ivanová

Vzťahujú sa ustanovenia novelizovaného zákona o cenách týkajúce sa zaokrúhľovania hotovostných platieb aj hotovostných platieb občanov prijímaných do pokladne mesta za poskytovanú opatrovateľskú službu?

Výpoveď opatrovateľke z dôvodu odmietnutia návštevy klienta

18.6.2022

JUDr. Helena Laposová

Môže dať zamestnávateľ výpoveď terénnej opatrovateľke, ktorá odmietla ísť do domácnosti klienta z dôvodu, že domácnosť klienta je ďaleko a nechodí jej tam autobus?

Nedostatok prostriedkov pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby

25.2.2022

Mgr. Helena Laposová

Novelou zákona o sociálnych službách sa precizovala právna úprava vzniku povinnosti obce poskytovať finančný príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Čo v prípade, ak samospráva nemá v rozpočte na rok 2022 vyčlenené dostatočné finančné prostriedky?

Protipožiarne opatrenia v domovoch dôchodcov

8.2.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Vyplýva sociálnym zariadeniam pre seniorov zo stavebného zákona resp. z iných zákonov povinnosť nainštalovať elektronické protipožiarne systémy, aby sa vyhli požiarom? Resp. aké ochranné zariadenia by pomohli eliminácii požiarov?

Výnimka z kvalifikačných predpokladov detskej sestry

8.2.2022

Mgr. Helena Laposová

Môže zamestnávateľ udeliť výnimku zamestnankyni s úplným stredným vzdelaním v odbore detská sestra na výkon práce, na ktorú sa podľa Nariadenia Vlády SR č. 341/2004 Z. z., v časti Zdravotníctvo 5. platová trieda bod 16. vyžaduje vyššie odborné vzdelanie?

Kvalifikácia opatrovateľky vs. sanitár

10.8.2021

JUDr. Helena Laposová

Spĺňa osoba s výučným listom vyučená v odbore 5371 H 00 sanitár na Strednej zdravotníckej škole, kvalifikačné predpoklady na výkon práce opatrovateľky?

Zverejnenie zmluvy o výpožičke majetku zariadenia sociálnych služieb

14.1.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Riaditeľka zariadenia sociálnych služieb zriadeného obcou uzatvorila s klientom zmluvu o výpožičke hnuteľného majetku podľa Občianskeho zákonníka. Majetok (elektrická polohovacia posteľ) bol vypožičaný v súvislosti s riešením nepriaznivého zdravotného stavu klienta, a preto zmluva obsahovala aj uvedenie diagnózy klienta. Je potrebné túto zmluvu zverejniť?

Enterálna výživa a povinné poskytovanie stravy v ZSS

22.8.2020

Mgr. Monika Ivanová

Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. je poskytovateľ pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení s celoročnou alebo týždennou pobytovou sociálnou službou povinný poskytovať celodenné stravovanie. Je možné neposkytovať prijímateľovi sociálnej služby stravu, keď je na základe lekárskeho predpisu odkázaný na enterálnu výživu a nemôže prijímať normálnu stravu?

Preradenie zamestnancov jaslí do karanténneho strediska?

30.4.2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Sme prevádzkovatelia detských jaslí, ktorých prevádzka je momentálne prerušená. Sme subjekt hospodárskej mobilizácie? Mohli by sme zamestnancov využiť na prácu v karanténnom stredisku, v ktorom budú umiestnení čakatelia – budúci prijímatelia sociálnej služby a za akých podmienok? 

Výberové konanie na riaditeľa DSS počas mimoriadnej situácie

16.4.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Vzhľadom sa súčasnú mimoriadnu situáciu ako máme riešiť potrebu vyhlásenia výberového konania na riaditeľa Domova dôchodcov ako rozpočtovej organizácie obce. Momentálne je poverený riaditeľ najdlhšie na dobu 6 mesiacov.

Je prípustné poveriť tohto riaditeľa do doby ukončenia mimoriadnej situácie bez vyhlásenia nového výberového konania?

Osobný rozsah núdzovej pracovnej povinnosti v zariadeniach sociálnych služieb

8.4.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Vzťahuje sa uložená pracovná povinnosť v núdzovom stave aj na zamestnancov sociálneho úseku a THP zamestnancov?

Zaradenie opatrovateľky do platovej triedy a vzdelanie podľa starších právnych predpisov

20.11.2019

Mgr. Jana Kochan

Otázka: Zamestnankyňa má ukončenú 2 ročnú odbornú školu, ktorú ukončila v roku 1972 a ako doklad predložila vysvedčenie z 2.ročníka. Zároveň má absolvovaný opatrovateľský kurz v rozsahu 230 hodín. Môže byť táto zamestnankyňa zaradená ako terénna opatrovateľka do 2. platovej triedy?

Upravenie podmienok poskytovania dávky hmotnej núdze obcou

13.11.2019

Mgr. Jana Kochan

Právny stav k 8.11.2019

Otázka: Môže si obec upraviť vo VZN bližšie podmienky poskytovania jednorazovej dávky hmotnej núdze, prípadne určiť vlastné kritériá pri posudzovaní nároku na jednorazovú dávku alebo určiť iné sociálne doplnkové dávky, napr. na stravovanie dôchodcov?

Otázky spojené s poskytovaním sociálnej služby jedálne

2.10.2019

Mgr. Jana Kochan

Je obec oprávnená ustanoviť občanom príspevok na jedno hlavné jedlo odobraté v stravovacom zariadení, ktoré nie je registrované ako poskytovateľ sociálnej služby – jedáleň? Môže obec poskytovať občanom donášku stravy s tým, že poplatok nepokrýva všetky náklady obce spojené s poskytovaním donášky? Je obec oprávnená upraviť si všetky vyššie uvedené výdavky vo VZN, ak je zaregistrovaná ako poskytovateľ sociálnej služby – jedáleň?

Spoluposudzované osoby pri nájomných bytoch

18.7.2019

Mgr. Jana Kochan

Môže obec zakázať uznesením obecného zastupiteľstva držať psov v nájomných bytoch? Považuje sa plnoleté zaopatrené dieťa za člena spoločnej domácnosti, ak prevažnú časť v roku žije v inom meste alebo v zahraničí, avšak adresu trvalého pobytu má v nájomnom byte? Aký dokument je potrebné požadovať od manžela žiadateľky na preukázanie dosiahnutého príjmu z inej krajiny? 

Odpustenie absolvovania akreditovaného kurzu pri dlhoročnej praxi v jasliach?

17.7.2019

JUDr. Henrieta Bicáková

V obecných jasliach pôsobia aj zamestnanci, ktorí nespĺňajú požiadavku potrebného stupňa vzdelania a neabsolvovali ani akreditovaný kurz opatrovania detí vyžadovaný zákonom. V mnohých prípadoch však ide o zamestnancov, ktorí opatrujú deti v detských jasliach niekoľko desiatok rokov. Je možné, aby im obec “odpustila“ povinnosť absolvovať akreditovaný kurz s ohľadom na dlhoročnú prax? 

Určenie výšky úhrady za sociálne služby vs. príjem prijímateľa

8.6.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Môže obec vo všeobecne záväznom nariadení určiť výšku úrady za sociálnu službu v závislosti od príjmu prijímateľa sociálnej služby?

Zastavenie dedičského konania a vymáhanie nedoplatku

3.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Ako má obec postupovať pri daňovom nedoplatku, ak bolo dedičské konanie zastavené z dôvodu nemajetnosti obyvateľa, pričom evidujeme, že tento vlastnil nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve s manželom?

Príspevok na pohreb od obce?

30.1.2019

Mgr. Jana Kolesarova

Môže obec poskytnúť sociálne odkázaným rodinám dotáciu na zabezpečenie pohrebu rodinného príslušníka?

Opatrovateľská služba vs. opatrovanie a s ním spojený príspevok na opatrovanie

28.7.2016

Mgr. Matej Trnavský

Môže byť opatrovanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím zabezpečované prostredníctvom člena rodiny na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej s obcou? Môže byť takýto opatrovateľ súčasne zamestnaný v hlavnom pracovnom pomere u iného zamestnávateľa? Nemá byť opatrovateľská služba riešená predovšetkým prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo zdravotných poisťovní?

 

 

Kvalifikačné predpoklady na výkon opatrovateľskej služby

31.5.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Môžeme zamestnať na pracovnú pozíciu opatrovateľky uchádzačku, ktorá má ukončené stredné odborné vzdelanie bez maturity v odbore masér na strednej zdravotníckej škole bez absolvovaného opatrovateľského kurzu v trvaní minimálne 220 hodín, a taktiež uchádzačku, ktorá má ukončené stredné odborné vzdelanie bez maturity v odbore sanitár na strednej zdravotníckej škole bez absolvovaného opatrovateľského kurzu v trvaní minimálne 220 hodín?

Zabezpečenie pohrebu zosnulého klienta zariadenia sociálnych služieb

14.4.2016

Mgr. Matej Trnavský

Klientka domova sociálnych služieb zriadeného VÚC zomrela v zariadení. Zamestnanci oznámili zamestnancovi mesta, že mesto je povinné zabezpečiť jej pochovanie. Podľa zistenia mesta má nebohá rodinných príslušníkov, ktorých malo zariadenie sociálnych služieb v prípade úmrtia klientky informovať. Kto je povinný zabezpečiť jej pochovanie?

 

Poskytnutie nevyhnutnej sociálnej služby pri nemajetnosti

22.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Aké sú povinnosti obce v prípade, že občan obce nie je schopný sa po prepustení z nemocnice vzhľadom na svoj zdravotný stav o seba postarať. Zároveň jeho príjmy nepokrývajú náklady za umiestnenie v zariadení sociálnej služby a najbližší príbuzní sú sami v zlej sociálnej situácii?

Pracovný čas opatrovateľky v domácnosti

10.12.2015

Mgr. Matej Trnavský

Máme ako zamestnávateľ povinnosť zamestnankyni na pozícii opatrovateľky v domácnosti preplácať aj čas nevyhnutný na prepravu od jedného klienta k druhému?

Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu

23.7.2015

Mgr. Matej Trnavský

Občan podal na obecný úrad žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. K žiadosti priložil rozhodnutie Sociálnej poisťovne o starobnom dôchodku a lekársky nález. Občan je sebestačný, nemá vážne zdravotné problémy, sťažuje sa len na zlé vzťahy s družkou, u ktorej býva. Chceli by sme preto poprosiť o radu ako postupovať?

Vyúčtovanie odpisov majetku v rámci ekonomicky oprávnených nákladov

23.7.2015

Mgr. Matej Trnavský

Mesto prevádzkuje domov seniorov, pričom príspevok na túto činnosť poberajúci od ministerstva musí ministerstvu aj vyúčtovať. Podľa § 72 ods. 5 písm. k) zákona 448/2008 Z. z. sú ekonomicky oprávnenými nákladmi aj odpisy hmotného a nehmotného majetku. Mesto vybudovanie domova seniorov financovalo časť z dotácie z fondov EU, časť z úveru, ktorý mesto spláca. Môžeme vo vyúčtovaní voči ministerstvu uplatniť plnú výšku odpisov alebo iba tú časť, ktorá nebola financovaná z prostriedkov EU?

Posudzovanie kritérií obcou na splnenie sociálnej odkázanosti pre domov dôchodcov

15.7.2015

Mgr. Matej Trnavský

Klienti využívajúci sociálnu službu v špecializovanom zariadení, žiadajú obec o rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, nakoľko transformáciou bolo zastavené poskytovanie tejto služby a klienti majú záujem o poskytnutie služby v zariadení pre seniorov. Podľa § 50 ods. 1 ZSS je sociálna posudková činnosť posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby, rodinného prostredia fyzickej osoby, prostredia, ktoré ovplyvňujú začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti a odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch. Podľa §50 ods. 9 zákona ZSS sa sociálna posudková činnosť vykonáva za účasti fyzickej osoby, ktorá požiada o poskytnutie sociálnej služby. Čo v prípade ak fyzická osoba je už niekoľko rokov umiestnená v zariadení a zamestnanci samosprávy, ktorí majú vyhotoviť sociálny posudok, rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, toto posúdenie nemôžu komplexne zrealizovať?

Koncesionarske poplatky domácej opatrovateľskej služby a agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

16.6.2015

JUDr. Alexandra Vicová

Sú poskytovatelia domácej opatrovateľskej služby a agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti povinné platiť tzv. koncesionárske poplatky?

Vyúčtovanie finančného príspevku na sociálne služby za rok 2014

16.3.2015

JUDr. Alexandra Vicová

Akým spôsobom sa uskutočňuje vyúčtovanie finančných príspevkov poskytnutých MPSVR SR poskytovateľovi sociálnych služieb?

Aká je správna aplikácia § 110p zákona o sociálnych službách?

20.10.2014

JUDr. Alexandra Vicová

Aká je správna aplikácia ustanovenia § 110p a nasl. zákona o sociálnych službách, a to hlavne prvej vety v časti „na rovnaký počet miest a v rovnakej sume?” Aplikačná prax je taká, že zariadenia sa preregistrujú z domovov sociálnych služieb na zariadenia pre seniorov, avšak nový príspevok je o 10 € na lôžko a mesiac menší.

Hodnotitelia kvality v zariadeniach sociálnych služieb

10.10.2014

JUDr. Alexandra Vicová

Môže Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo vyššie územné celky vyžadovať od poskytovateľov sociálnych služieb zavedenie štandardov kvality už v súčasnosti alebo až od 1.1.2016?

 

Spätné rozúčtovanie úhrad za sociálnu službu

28.8.2014

JUDr. Alexandra Vicová

Počas roka 2012 sme poberali úhrady za poskytované sociálne služby v zariadení pre seniorov vo výške 380 € a 400 €. Na základe dodatkov zmlúv s klientmi sa tieto úhrady k 31.12.2012 rozúčtovali na úhradu za sociálnu službu a na dar, a to spätne za celý rok 2012. Za rok 2012 bol vykonaný audit a audítor nemal k uvedenému výhrady. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR však tento postup nepovažuje za správny. Bol náš postup nesprávny?

Zabezpečenie sociálnej pomoci obcou pri narodení trojičiek

11.8.2014

Bc. Ivana Gumanová

Akou formou môže obec zabezpečiť opatrovateľskú službu rodine, ktorej sa o pár mesiacov narodia trojičky alebo inú pomoc?

 

Poskytovanie dávky a príspevku v hmotnej núdzi klientom zariadení sociálnych služieb

16.12.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Majú klienti nocľahární, útulkov a domovov na pol ceste nárok na dávku v hmotnej núdzi a na príspevok k dávke v hmotnej núdzi?

Vydávanie VZN vo veciach územnej samosprávy a hmotná núdza

4.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Môže obec vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné nariadenia iba vtedy, ak je na to vyslovene splnomocnená zákonom? Musí byť v zákone uvedená veta, napr. Podmienky poskytovania príspevku ustanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení?

Sankcie podľa zákona o sociálnych službách

29.7.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Aké sankcie voči poskytovateľom sociálnych služieb v súčasnosti zakotvuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení?

Zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti ako zabezpečenie pohľadávky za poskytnutie sociálnej služby

24.6.2013

Mgr. Matej Trnavský

Je možné pohľadávku poskytovateľa sociálnej služby na účely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení zabezpečiť zmluvou o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti v prípade ak sú prijímatelia sociálnej služby vlastníkmi nehnuteľnosti? 

Vyplácanie finančného príspevku poskytovateľovi sociálnych služieb

12.4.2013

Mgr. Matej Trnavský

Je možné uzatvoriť zmluvu a vyplácať finančný príspevok poskytovateľovi sociálnych služieb, ktorý je založený mestom mesačne po čiastkach? 

Je obec a právnická osoba založená obcou/VÚC povinná registrovať sociálnu službu aj v prípade jej poskytovania mimo zariadenia?

24.1.2013

JUDr. Alexandra Vicová

Je obec, právnická osoba založená alebo zriadená obcou/VÚC povinná registrovať sociálnu službu aj v prípade, že poskytuje sociálnu službu, ktorá sa neposkytuje pobytovou formou v zariadení, napr. opatrovateľskú službu?

Podmienky vrátenia finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení

31.10.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Podmienky vrátenia finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení a ich súlad so zákonmi.

Predmet zákona o sociálnych službách

9.10.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Predmetom zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je úprava právnych vzťahov pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb.

Účastníci právnych vzťahov založených zákonom o sociálnych službách

9.10.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách pre svoje účely ustanovuje okruh účastníkov právnych vzťahov.

Podmieňovanie poskytnutia finančných príspevkov neverejným poskytovateľom

14.9.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Podmieňovanie poskytnutia finančného príspevku pri odkázanosti a finančného príspevku na prevádzku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb pracovným časom ich zamestnancov.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (30)

Nezaradenie uchádzača do zoznamu o sociálny byt z dôvodu nepriaznivejšieho zdravotného stavu

30.5.2024

Monika Grichová

Podmienenosť výšky dávky v hmotnej núdzi aktívnou účasťou občana na riešení svojej životnej situácie

15.4.2024

Monika Grichová

Premlčacia doba nároku na náhradu škody pri výkone verejnej moci (nezapísanie do Registra poskytovateľov sociálnych služieb)

5.2.2024

Alexandra Močárová

Preberanie ustanovení zákona o sociálnych službách do VZN

15.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Nepresné VZN v sociálnej oblasti

26.10.2022

Mgr. Helena Laposová

VZN o sociálnych službách a preberanie právnej úpravy

23.9.2022

Mgr. Adam Mikuš

LÁRUSSON v. ICELAND - Zlepšenie prístupnosti verejných budov obcou vs. ochrana osôb so zdravotným postihnutím

9.9.2022

Mgr. Helena Laposová

Určenie úhrady za sociálnu službu vo VZN

22.8.2022

Mgr. Helena Laposová

Úprava jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a nesprávne preberanie a modifikovanie právnych predpisov vo VZN

13.8.2022

Mgr. Helena Laposová

Právo osôb so zdravotným postihnutím na dostupnosť služieb sociálnej starostlivosti

19.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Zásah do pokojného stavu vs. dlhodobé susedské spory

5.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Určenie minimálneho príjmu žiadateľa o sociálny byt vo VZN?

20.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Relevantnosť príjmu žiadateľa o sociálny byt

7.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Diskriminácia zamestnankyne jaslí z dôvodu prekrytia si tváre

6.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Povinné očkovanie detí a neprijatie do materskej školy ako zásah do základných ľudských práv a slobôd

3.5.2021

Mgr. Monika Ivanová

Starostlivosť o dieťa, poberanie dôchodku a nepridelenie sociálneho bytu

29.1.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Obmedzenie prenajatia bytu osobe s osobitnou starostlivosťou

15.1.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Krajský súd Banská Bystrica z 15.4.2015 - Súhlas obce pri ustanovení obce sudom za opatrovníka

21.2.2020

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd SR z 27.11.2018 - K získania statusu odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom

31.1.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 1.8.2018 - Sociálna vec a jej zvýšená ochrana v súdnom konaní

2.8.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Okresná prokuratúra Nové Zámky z 28.12.2017 - K úprave poskytovania sociálnych služieb v obci

12.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 28.3.2018 - K podmienkam nároku na vdovecký dôchodok

10.8.2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Ústavný súd SR z 27.5.2015 - Vyžadovanie prác pre získanie dávky hmotnej núdze

19.8.2016

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 9.11.2010 - Diskriminácia prijímateľov sociálnych služieb vs. VZN mesta

27.10.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Komárno z 27.6.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v Dennom stacion (1)

14.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Komárno z 27.6.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v Dennom stacion (1)

14.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Komárno z 27.6.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v Dennom stacion (1)

14.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Komárno z 27.6.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v Dennom stacion (1)

14.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Komárno z 27.6.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v Dennom stacion (1)

14.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Komárno z 27.6.2011 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v Dennom stacion (1)

14.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (6)

NKÚ / Systém financovanie za ubytovanie odídencov z Ukrajiny

4.8.2023

Alexandra Močárová

NKÚ – Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi

15.6.2023

Alexandra Močárová

NKÚ – komunitné centrá

9.12.2020

JUDr. Adriána Kováčová

NKÚ c/a poskytovatelia opatrovateľskej sociálnej služby

12.11.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Správa verejného ochrancu práv z prieskumných návštev vo vybraných domovov pre seniorov

13.3.2020

Administrátor

Výskum verejnej ochrankyne práv – systém kontroly v zariadeniach sociálnych služieb

12.3.2020

Administrátor

Vzory dokumentov (3)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (7)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.