Odpady

Činnosti triedenia a nakladania s odpadmi v mestách a obciach predstavujú významnú časť agendy samospráv a náročnú odbornú problematiku. V tejto oblasti chceme prinášať aktuálne témy a odpovede na otázky, ktoré súvisia so zodpovednosťou za nakladanie s odpadmi. 

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (12)

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v platnom znení Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v platnom znení Zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v platnom znení Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 370/2015 Z.z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu v platnom znení Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v platnom znení Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z.z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti v platnom znení Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v platnom znení Zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde Zákon č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Právne predpisy v príprave (1)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (1)

Zmeny zákona o odpadoch - limitácia plastov

Dátum

11. 12. 2020

Inštitút

odpady, životné prostredie

Štádium

Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)

Druh predpisu

zákon

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predložilo dňa 10.12.2020  do MPK návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch z dôvodu transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019, o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (ďalej len „smernica“) ako aj riešenia nevyhnutných problémov vyplývajúcich z aplikačnej praxe.

Novela sa týka najmä riešenia neustáleho zvyšovanie tvorby plastového odpadu a únik plastového odpadu do životného prostredia, najmä do morského prostredia, v záujme dosiahnutia obehového životného cyklu plastov. Návrhom zákona sa upravia ustanovenia týkajúce sa triedeného zberu komunálnych odpadov, udeľovaných súhlasov či aplikácia niektorých opatrení z aktuálneho Programu predchádzania vzniku odpadov na roky 2019-2025 a upresňuje sa aplikácia § 15 zákona o odpadoch. Upravujú sa podmienky pre výrobcov, podmienky pre zber a triedenie odpadu ako aj iné súvislosti.

Novelou sa doplňuje sa zodpovednosť za nezákonné umiestenie  odpadu (§15), ide o prípady umiestneného opusteného odpadu tzv. čierne skládky, kde osoba zodpovedná za jeho umiestnenie nie je známa a nejde o odpad umiestnený v zariadení oprávnenom na nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona; upravuje sa oznamovanie a konanie poverených orgánov verejnej správy v týchto prípadoch. V tomto procese majú viaceré úlohy aj obce, napr. obec je oprávnená zabezpečiť v súlade s týmto zákonom zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu, ktorý je komunálnym odpadom alebo drobným stavebným odpadom, bezodkladne po jeho zistení,

 

Novela je širšieho rozsahu, pripájame v prílohe znenie Dôvodovej správy aj navrhovaného znenia novely.

Účinnosť sa predpokladá 1.7.2021.

MPK končí 1.1.2021.

Sprievodná dokumentácia.

Dôvodové správy (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (6)

Doklady potrebné k vybaveniu malej kompostárne

26. 3. 2021

Zuzana Čachová

Zriadenie malej kompostárne ani jej prevádzka nie je po administratívnej stránke zložitý proces. Pred samotným spustením prevádzky malej kompostárne treba požiadať príslušný úrad o jej povolenie.

Podmienky zriadenia malej kompostárne

26. 3. 2021

Zuzana Čachová

Snahou každého mesta či obce v súčasnosti je dosiahnuť čo najvyššie % vytriedenosti, ukladať čo najmenej odpadov na skládku a dosahovať optimálne náklady na odpadové hospodárstvo. Jedným z opatrení ako tento cieľ dosiahnuť, je napríklad zriadenie malej kompostárne.

Ako čo najlepšie vypočítať % vytriedenosti obce a prečo?

12. 2. 2021

JUDr. Adriána Kováčová

Prinášame prehľad povinností  k %-tuálnej vytriedenosti odpadu a sumár povinností na február 2021.

Ako zaviesť zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov od 1.1.2021

25. 1. 2021

Zuzana Čachová

Prinášame praktický návod ako je možné riešiť situáciu so zmenami v problematike odpadov, ktoré sú účinné od 1.1.2021.

Nakladanie s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb/ 3. časť

3. 2. 2016

JUDr. Alexandra Vicová

Prinášame Vám tretiu časť článku rozoberajúcu problematiku nakladania s odpadmi pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. 

Postup obce pri nakladaní s čiernymi skládkami

19. 4. 2013

Mgr. Veronika Tóthová

Nakladanie s odpadmi upravuje zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení, pričom základné zásady nakladania s odpadmi sú zakotvené v § 18 tohto zákona. Ide o zásady, ktoré platia nielen pre nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, ale aj s ostatnými kategóriami odpadu.

Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (12)

Nárok na príspevok z Environmentálneho fondu

15. 3. 2021

Zuzana Čachová

Prinášame prehľad povinností, ktoré je potrebné splniť pre uplatnenie si nároku na príspevok z Environmentálneho fondu.

Predaj kalamitného dreva z parkov

17. 2. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Môže obec predávať drevo z parku? Ide o tzv. kalamitné drevo. Bude postačovať schválenie napr. smernice o pravidlách predaja dreva, kde bude uvedený aj cenník?

Netriedenie odpadu občanom a jeho zodpovednosť

18. 12. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Čo mám robiť ak viem, že niekto neseparuje odpad? Aké sú sankcie pri netriedení odpadu, a kde možno toto konanie oznámiť?

Poplatok za kuchynský odpad pri čiastočnom kompostovaní obyvateľmi

30. 11. 2020

JUDr. Adriána Kováčová

Takmer 98% domácností žijúcich v bytových domoch nám predložilo čestné vyhlásenie, že kuchynský odpad kompostujú. Asi 2% domácností požiadali o vývoz spred domu. Poslanci obecného zastupiteľstva majú jednoznačný názor, že cenu služby vývozu BRKO týmto 2% domácnostiam obec uloží ako samostatnú položku. Množstvový zber zavedený nemáme. Je takýto postup správny?

Bioodpad a podmienky voči podnikateľom v obci

9. 11. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Obec určilo miesto, na ktorú môžu občania vyvážať drevný odpad, ktorý následne obec likviduje štiepkovaním. Na toto miesto začali vyvážať veľké množstvá tohto odpadu miestni podnikatelia z výsledkov ich podnikateľskej činnosti. Môžeme zakázať na určené miesto ukladanie tohto odpadu podnikateľmi? Ako by mali podnikateľské subjekty tento odpad likvidovať, či skladovať?

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a zneškodňovaní žúmp

16. 3. 2020

Mgr. Jana Kochan

Obec určila v návrhu VZN, že užívateľ žumpy je povinný na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Nemali by napísať aj na základe akého zákona? Alebo obec môže ukladať obyvateľom povinnosti, ktoré nemajú oporu v zákone?

 

 

Použitie príjmov z poplatkov z Environmentálneho fondu

3. 2. 2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Môže mesto z príjmu z poplatkov za uloženie odpadov na skládku z Environmentálneho fondu uhrádzať zmluvnému partnerovi faktúry za zber, odvoz, zneškodnenie alebo zhodnocovanie komunálneho odpadu? Môže mesto z tohto príjmu financovať napr. výstavbu stojísk pre zberné nádoby umiestnené na verejných priestranstvách?

 

Kam s odpadovými olejmi?

12. 6. 2019

Mgr. Jana Kolesárová

Kam s odpadovými olejmi?

Okruh subjektov povinných používať lapače tukov

22. 5. 2019

Mgr. Miriama Draškovičová

Ktoré subjekty sú povinné používať tzv. lapače tukov?

Zníženie poplatku za odpad

31. 5. 2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Je možné upustiť od vyberania poplatku za zber odpadu, príp. vyberať poplatok v nižšej sume?

Určovanie počtu zberných nádob

16. 1. 2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Podľa akého kritéria sa majú vo VZN obce prideľovať zberné nádoby pre rodinný dom, podľa počtu osôb či podľa počtu domácností?

Povinnosť obce vykonávať triedený zber komunálnych odpadov

14. 1. 2013

Mgr. Veronika Tóthová

Príklad z praxe sa zaoberá otázkou týkajúcou sa vykonávania triedeného zberu komunálneho odpadu.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (17)

Svojvoľné konanie správcu dane o odvolaní

7. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Zisťovacia povinnosť subjektu o pôvode kovového odpadu

5. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Podrobnosti o nakladaní s odpadmi obyvateľov obce

26. 2. 2021

Mgr. Monika Ivanová

Poplatky za spracovanie odpadu neziskovou organizáciou ako forma štátnej pomoci?

11. 12. 2020

Mgr. Monika Ivanová

Kal z odpadových vôd kvalifikovaný ako odpad?

6. 11. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Zákaz používania jednorazového plastového riadu na kultúrnych podujatiach

23. 10. 2020

Mgr. Jana Kochan

Okresná prokuratúra Topoľčany z 25.10.2019 - Nové skutkové podstaty a iný strop sankcie vo VZN o odpadoch

24. 7. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Okresná prokuratúra Trnava z 21.9.2018 - Sankčné postihy v rámci ochrany ovzdušia

16. 1. 2020

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Žilina z 26.4.2018 - Určenie sankcii a porušenia povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania

25. 10. 2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd SR z 27.4.2018 - Protiprávne uloženie stavebného odpadu - konkurencia právnych úprav v rámci potrestania

20. 9. 2019

Mgr. Monika Ivanová

Okresná prokuratúra Pezinok z 20.4.2018 - VZN mesta o zneškodňovaní žúmp a ich evidencii

28. 8. 2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd SR z 17.6.2015 - Odvolanie proti rozhodnutiu obce vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva

7. 3. 2019

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 23.5.2018 - K zabezpečeniu zberu oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín

17. 1. 2019

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 30.5.2018 - Množstvový zber odpadu

30. 11. 2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Súdny dvor Európskej únie z 15.1.2013 - Právo na informácie o povoľovacom konaní na skládku odpadu

8. 6. 2018

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 23.7.2009 - Subsidiarita ukladania sankcií v zmysle zákona o odpadoch

6. 9. 2012

Mgr. Veronika Tóthová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (1)

NKÚ – kontrola inštitúcií na kontrolu prevádzok skládkovania odpadov

26. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Vzory dokumentov (1)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.