Matrika

Matrika je verejná listina, ktorú tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie osobitne pre každú obec. Kniha manželstiev sa vedie ako jediná. Matriku, ako výkon štátnej správy, vedie obec alebo mestská časť prostredníctvom matričného úradu. Okrem uvedených činností sem spadá aj činnosť ohľadne hlásenia pobytov občanov obce.

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (4)

Zmeny v zákone o matrikách

8.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 05.04.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o matrikách. Cieľom návrhu vyhlášky je zosúladiť prijaté zmeny v zákonoch č. 36/2005 Z. z. o rodine a zákone č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku, odstrániť doterajšie nedostatky právnej úpravy, ako aj zohľadnenie zmien ďalších právnych predpisov. Zrušenie miestnej príslušnosti trvalého pobytu jedného zo snúbencov pred uzavretím manželstva, rozšíriť možnosti aktualizácie mena alebo priezviska rodičov po ich úprave v rodnom liste dieťaťa a stanoviť postup v prípade poškodenia matričných kníh.

Zápis priezviska dieťaťa a miestna príslušnosť pri sobášoch

22.11.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 08.11.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony.

Novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme v MPK

20.8.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 12.08.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého cieľom je úprava nových služieb elektronizácie v zdravotníctve.

Klimatický fond pre pôdu

20.8.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 11.08.2022 bol v MPK zverejnený Legislatívny zámer návrhu zákona o Klimatickom fonde pre pôdu, ktorý má upravovať právne vzťahy v oblasti podpory ochrany a kvality pôdy prostredníctvom Klimatického fondu pre pôdu, jednotného informačného a monitorovacieho systému PôDA a certifikačného systému Uhlíková a vodná banka.

Dôvodové správy (3)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (1)

Spolupráca cirkvi s matrikou

27.6.2014

JUDr. Alexandra Vicová

V odbornom článku sa venujeme spolupráci medzi cirkevnými organizáciami a matrikou.

Odborné stanoviská (3)

Metodický pokyn Štatistického úradu k dotácii na sčítanie obyvateľstva

11.2.2021

tím isamosprava.sk

Metodický pokyn Štatistického úradu SR k dotácii pri sčítaní obyvateľstva 2021.

Usmernenie k postupu pri neskoršej zmene mena alebo priezviska v súvislosti s nezrušiteľným osvojením

30.10.2012

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Usmernenie obsahuje správny postup pri neskoršej zmene mena alebo priezviska v súvislosti s nezrušiteľným osvojením v IS REGOB APV Matričná agenda

Osvedčovanie listín a podpisov obcou

30.10.2012

Ústredný portál verejnej správy

Osvedčovanie sa vykonáva na žiadosť. Za osvedčenie sa vyberá správny poplatok . Správny poplatok vyberaný obcou sa platí v hotovosti do pokladnice obce alebo poštovou poukážkou, alebo prevodom z účtu v banke. Tento poplatok je príjmom rozpočtu obce.

Prípadové štúdie (17)

Doručovanie písomností osobe bez trvalého pobytu

18.2.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Obec ako správny orgán prejednáva správny delikt. Účastník konania má nahlásený pobyt na obci bez konkrétnej adresy. Je možné doručovať písomnosti na adresu sídla obecného úradu alebo je potrebné využiť verejnú vyhlášku?

Počítanie lehoty pri oznámení uloženia zásielky občanovi

25.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Obec zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej tabuli oznámenie o mieste uloženia písomnosti podľa § 5 zákona o hlásení pobytu občanov. Ako sa tieto dni počítajú? Ide o kalendárne alebo pracovné dni? Ráta sa za prvý deň lehoty aj deň zverejnenia a sviatok?

Zrušenie trvalého pobytu v nájomnom byte bývalému manželovi

25.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Môže obec ako ohlasovňa zrušiť trvalý pobyt v nájomnom byte na návrh vlastníka? Nájomca chce zrušiť trvalý pobyt bývalému manželovi, s ktorým ale nie  je uzatvorená nájomná zmluva. Aké úkony musí nájomca vykonať, aby obec ako vlastník podala návrh do ohlasovne pobytu?

Trvalý pobyt v záhradnej chatke?

7.6.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Občan má v obci záhradnú chatku. Chce sa tam prihlásiť na trvalý pobyt, avšak nie sú tam vybudované inžinierske siete ani odvoz odpadu. Ako môžeme postupovať?

Úprava názvov ulíc počas sčítania obyvateľov

9.3.2021

Mgr. Monika Ivanová

Odo dňa sčítania obyvateľov, domov a bytov nemožno až do ich vykonania rozhodnúť o územnej zmene, určiť alebo zmeniť názov obce alebo jej časti, určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva ani rozhodnúť o zmene číslovania budov. Môžeme prijať VZN o určení názvu ulice a iných verejných priestranstiev, nakoľko už bolo vykonané sčítanie domov a bytov, i napriek tomu, že online sčítanie obyvateľstva ešte prebieha?

Súčinnosť exekútorovi a vydanie úmrtného listu

14.2.2020

Mgr. Jana Kochan

Je obecný úrad povinný na požiadanie poskytnúť exekútorovi úmrtný list?

Súhlas k trvalému pobytu spoluvlastníkmi a súhlas rodinným príslušníkom

9.1.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Je na prihlásenie na trvalý/prechodný pobyt v obci potrebný súhlas všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti? Je potrebný súhlas vlastníka resp. vlastníkov aj pre „rodinných príslušníkov“?

Zavedenie názvov ulíc a dopady na občanov

20.12.2018

Mgr. Jana Kolesarova

Ak došlo k zmene názvu ulice v obci, je potrebné, aby obec vyššie uvedenú povinnosť vykonala v súlade s účinnosťou schváleného VZN. V dôsledku zmeny ulice/ulíc v obci, dochádza aj k zmene údajov zapísaných v občianskych preukazoch obyvateľov obce, ktorí majú v obci trvalý či prechodný pobyt.


Osoby s neprihláseným pobytom v obci

28.9.2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Majú súkromné osoby, ktoré poskytujú ubytovanie, povinnosť hlásiť obci ubytované osoby? Čo ak majú nájomnú zmluvu, je prenajímateľ povinný poskytnúť obci informácie o osobe nájomníka? Ako môže obec postupovať, aby sa osoby, ktoré sa zdržujú na jej území prihlásili na trvalý pobyt?

Poplatok za potvrdenie o pobyte viacerých osôb

15.2.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Žiadateľ si požiadal o vydanie potvrdenia o pobyte osôb na súpisnom čísle, kde je však prihlásených až päť osôb. Nakoľko vydávame potvrdenie o pobyte piatich osôb, máme vyberať poplatok za každú osobu, t.j. v sume 25,-EUR alebo len správny poplatok v sume 5,- EUR za jedno potvrdenie? 

Ženské priezvisko bez koncovky „-ová“

31.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Plánujeme dať dieťaťu meno, ktoré nie je v slovenskom kalendári, a zároveň priezvisko, ktoré nebude mať koncovku „ová“. Je matrika povinná nám zapísať meno a priezvisko podľa nášho želania?

Ošatné matrikárky

31.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Matrikárka mesta sa zúčastňuje na rôznych obradoch vykonávaných obcou. Je na základe účasti na obradoch, ktoré nie sú preneseným výkonom poskytovať matrikárke ďalšie ošatné nad rámec ošatného, ktoré je jej poskytované ako matrikárke a poskytovať odmenu, ak je jej ku mzde vykonávanej nad rámec pracovného času vyplácaný príplatok za nadčas podľa zákonníka práce?

Zrušenie trvalého pobytu pri práve dožitia

12.4.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Ohlasovni bol doručený návrh dcéry ako vlastníka nehnuteľnosti na zrušenie trvalého pobytu jej otcovi. Otec predložil ohlasovni darovaciu zmluvu, na základe ktorej má právo užívať relevantnú nehnuteľnosť až do smrti. Na liste vlastníctva informácia o zriadení vecného bremena absentuje. Je pre obec darovacia zmluva podstatná pre (ne)zrušenie trvalého pobytu otcovi?

Platenie správneho poplatku pri oznámení pobytu občana

17.3.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Akým spôsobom vyrubiť poplatok právnickej osobe, napr. exekútorovi, keď potvrdenie o pobyte občana žiada písomne? Je nejaký formulár na vyrubenie poplatku? Údaje je potrebné poskytnúť až po zaplatení?

Poskytnutie údajov o trvalom pobyte občana tretej osobe

10.3.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže obec poskytnúť informáciu tretej osobe o trvalom pobyte občana?

Neohlásenie pobytu občana v zahraničí vs. doručovanie v stavebnom konaní

3.8.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Účastník stavebného konania nezanechal na pošte v mieste trvalého bydliska adresu kam má byť doručovaná jeho pošta, nakoľko je dlhodobo mimo územia SR. Dnes sa domáha zrušenia stavebného povolenia, že sa nemohol vyjadriť v rámci stavebného konania na susednom pozemku.

Ako máme konať?

Poverenie poslanca vykonávať občianske sobáše

12.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Zákon bližšie neupravuje kompetenciu vo veci poverenia poslanca na vykonávanie občianskych sobášov, t.j. či poslanca poverí výkonom tejto činnosti obecné (mestské) zastupiteľstvo alebo starosta (primátor). Podľa § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. V našom štatúte táto pôsobnosť nie je vyhradená zastupiteľstvu. 

Je poverenie poslanca vykonávať občianske sobáše v kompetencii mestského zastupiteľstva alebo primátora mesta?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (10)

Popretie otcovstva niekoľko rokov po narodení dieťaťa a otcovstvo z právneho hľadiska

4.8.2023

Simon Čačaný

Mesto ako verejný opatrovník na základe trvalého pobytu osoby

7.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Prihlásenie na trvalý pobyt bezprostredne pred voľbami

12.2.2022

Mgr. Helena Laposová

Hromadné prihlásenie na trvalý pobyt tesne pred voľbami

13.9.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Najvyšší súd SR z 11.4.2017 - Úprava zápisu o otcovstve v matrike pri tvrdení o nesprávnosti údajov

12.3.2020

Mgr. Jana Kochan

Súdny dvor Európskej únie z 8.6.2017 - Zmena priezviska v členskom štáte EÚ

25.5.2018

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 8.10.2010 - K povahe zápisu do osobitnej matriky

12.12.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 2.3.2011 - K ohlasovaniu trvalého pobytu obci

3.11.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Malacky z 17.4.2012 - Právo voľby trvalého pobytu v obci vo vzťahu k vodnému a stočnému

10.7.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš z 5.4.2011 - Protest prokurátora proti záznamu v evidencii pobytu občanov o trvalom pobyte

10.7.2013

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (19)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.