Matrika

Matrika je verejná listina, ktorú tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie osobitne pre každú obec. Kniha manželstiev sa vedie ako jediná. Matriku, ako výkon štátnej správy vedie obec alebo mestská časť prostredníctvom matričného úradu. Okrem uvedených činností sem spadá aj činnosť ohľadne hlásenia pobytov občanov obce.

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (1)

Spolupráca cirkvi s matrikou

27.6.2014

JUDr. Alexandra Vicová

V odbornom článku sa venujeme spolupráci medzi cirkevnými organizáciami a matrikou.

Odborné stanoviská (2)

Usmernenie k postupu pri neskoršej zmene mena alebo priezviska v súvislosti s nezrušiteľným osvojením

30.10.2012

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Usmernenie obsahuje správny postup pri neskoršej zmene mena alebo priezviska v súvislosti s nezrušiteľným osvojením v IS REGOB APV Matričná agenda

Osvedčovanie listín a podpisov obcou

30.10.2012

Ústredný portál verejnej správy

Osvedčovanie sa vykonáva na žiadosť. Za osvedčenie sa vyberá správny poplatok . Správny poplatok vyberaný obcou sa platí v hotovosti do pokladnice obce alebo poštovou poukážkou, alebo prevodom z účtu v banke. Tento poplatok je príjmom rozpočtu obce.

Prípadové štúdie (12)

Súčinnosť exekútorovi a vydanie úmrtného listu

14.2.2020

Mgr. Jana Kochan

Je obecný úrad povinný na požiadanie poskytnúť exekútorovi úmrtný list?

Súhlas k trvalému pobytu spoluvlastníkmi a súhlas rodinným príslušníkom

9.1.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Je na prihlásenie na trvalý/prechodný pobyt v obci potrebný súhlas všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti? Je potrebný súhlas vlastníka resp. vlastníkov aj pre „rodinných príslušníkov“?

Zavedenie názvov ulíc a dopady na občanov

20.12.2018

Mgr. Jana Kolesarova

Ak došlo k zmene názvu ulice v obci, je potrebné, aby obec vyššie uvedenú povinnosť vykonala v súlade s účinnosťou schváleného VZN. V dôsledku zmeny ulice/ulíc v obci, dochádza aj k zmene údajov zapísaných v občianskych preukazoch obyvateľov obce, ktorí majú v obci trvalý či prechodný pobyt.


Osoby s neprihláseným pobytom v obci

28.9.2018

JUDr. Dagmar Pagáčová

Majú súkromné osoby, ktoré poskytujú ubytovanie, povinnosť hlásiť obci ubytované osoby? Čo ak majú nájomnú zmluvu, je prenajímateľ povinný poskytnúť obci informácie o osobe nájomníka? Ako môže obec postupovať, aby sa osoby, ktoré sa zdržujú na jej území prihlásili na trvalý pobyt?

Poplatok za potvrdenie o pobyte viacerých osôb

15.2.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Žiadateľ si požiadal o vydanie potvrdenia o pobyte osôb na súpisnom čísle, kde je však prihlásených až päť osôb. Nakoľko vydávame potvrdenie o pobyte piatich osôb, máme vyberať poplatok za každú osobu, t.j. v sume 25,-EUR alebo len správny poplatok v sume 5,- EUR za jedno potvrdenie? 

Ženské priezvisko bez koncovky „-ová“

31.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Plánujeme dať dieťaťu meno, ktoré nie je v slovenskom kalendári, a zároveň priezvisko, ktoré nebude mať koncovku „ová“. Je matrika povinná nám zapísať meno a priezvisko podľa nášho želania?

Ošatné matrikárky

31.5.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Matrikárka mesta sa zúčastňuje na rôznych obradoch vykonávaných obcou. Je na základe účasti na obradoch, ktoré nie sú preneseným výkonom poskytovať matrikárke ďalšie ošatné nad rámec ošatného, ktoré je jej poskytované ako matrikárke a poskytovať odmenu, ak je jej ku mzde vykonávanej nad rámec pracovného času vyplácaný príplatok za nadčas podľa zákonníka práce?

Zrušenie trvalého pobytu pri práve dožitia

12.4.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Ohlasovni bol doručený návrh dcéry ako vlastníka nehnuteľnosti na zrušenie trvalého pobytu jej otcovi. Otec predložil ohlasovni darovaciu zmluvu, na základe ktorej má právo užívať relevantnú nehnuteľnosť až do smrti. Na liste vlastníctva informácia o zriadení vecného bremena absentuje. Je pre obec darovacia zmluva podstatná pre (ne)zrušenie trvalého pobytu otcovi?

Platenie správneho poplatku pri oznámení pobytu občana

17.3.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Akým spôsobom vyrubiť poplatok právnickej osobe, napr. exekútorovi, keď potvrdenie o pobyte občana žiada písomne? Je nejaký formulár na vyrubenie poplatku? Údaje je potrebné poskytnúť až po zaplatení?

Poskytnutie údajov o trvalom pobyte občana tretej osobe

10.3.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže obec poskytnúť informáciu tretej osobe o trvalom pobyte občana?

Neohlásenie pobytu občana v zahraničí vs. doručovanie v stavebnom konaní

3.8.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Účastník stavebného konania nezanechal na pošte v mieste trvalého bydliska adresu kam má byť doručovaná jeho pošta, nakoľko je dlhodobo mimo územia SR. Dnes sa domáha zrušenia stavebného povolenia, že sa nemohol vyjadriť v rámci stavebného konania na susednom pozemku.

Ako máme konať?

Poverenie poslanca vykonávať občianske sobáše

12.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Zákon bližšie neupravuje kompetenciu vo veci poverenia poslanca na vykonávanie občianskych sobášov, t.j. či poslanca poverí výkonom tejto činnosti obecné (mestské) zastupiteľstvo alebo starosta (primátor). Podľa § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. V našom štatúte táto pôsobnosť nie je vyhradená zastupiteľstvu. 

Je poverenie poslanca vykonávať občianske sobáše v kompetencii mestského zastupiteľstva alebo primátora mesta?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (6)

Najvyšší súd SR z 11.4.2017 - Úprava zápisu o otcovstve v matrike pri tvrdení o nesprávnosti údajov

12.3.2020

Mgr. Jana Kochan

Súdny dvor Európskej únie z 8.6.2017 - Zmena priezviska v členskom štáte EÚ

25.5.2018

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 8.10.2010 - K povahe zápisu do osobitnej matriky

12.12.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 2.3.2011 - K ohlasovaniu trvalého pobytu obci

3.11.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Malacky z 17.4.2012 - Právo voľby trvalého pobytu v obci vo vzťahu k vodnému a stočnému

10.7.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš z 5.4.2011 - Protest prokurátora proti záznamu v evidencii pobytu občanov o trvalom pobyte

10.7.2013

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Register pojmov (19)

Cudzinec

Zákonná definícia:
Cudzincom je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky.

Doklady nevyhnutné na uzavretie manželstva

Zákonná definícia:
(1) Štátny občan Slovenskej republiky pred uzavretím manželstva predloží matričnému úradu príslušnému podľa miesta uzavretia manželstva tieto doklady: a) rodný list, b) doklad o štátnom občianstve, c) potvrdenie o pobyte, d) úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné, e) doklad o rodnom čísle. (2) Doklady uvedené v odseku 1 písm. b), c) a e) možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu.

Kniha manželstiev

Zákonná definícia:
Do knihy manželstiev sa zapisuje: a) deň, mesiac a rok uzavretia manželstva, a ak sa manželstvo uzavrelo mimo sídla matričného úradu, miesto uzavretia manželstva, b) meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo a osobný stav muža a ženy, ktorí uzavreli manželstvo (ďalej len „manželia“), c) meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia rodičov manželov, d) dohoda manželov o priezvisku a dohoda o priezvisku ich spoločných detí; dohodnuté priezvisko sa uvedie v mužskom aj ženskom tvare. e) štátne občianstvo manželov, f) mená, priezviská a rodné čísla svedkov, g) deň, mesiac a rok zápisu.

Kniha matričná

Zákonná definícia:
Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie osobitne pre každú obec; kniha manželstiev sa vedie ako jediná.

Kniha narodení

Zákonná definícia:
Do knihy narodení sa zapisuje: a) deň, mesiac, rok a miesto narodenia dieťaťa, a ak ide o viacpočetný pôrod, aj časové poradie narodenia, b) meno, priezvisko, pohlavie a rodné číslo dieťaťa, c) meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo, štátne občianstvo a miesto trvalého pobytu rodičov dieťaťa, d) dohoda rodičov o priezvisku dieťaťa, ak majú rôzne priezviská alebo nežijú v manželstve, prípadne rozhodnutie súdu o určení priezviska, e) deň, mesiac a rok zápisu.

Kniha úmrtí

Zákonná definícia:
Do knihy úmrtí sa zapisuje: a) deň, mesiac, rok a miesto úmrtia, b) meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto trvalého pobytu, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a štátne občianstvo zomretého, c) deň, mesiac a rok zápisu.

Manželstvo

Zákonná definícia:
Manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom.

Matrika

Zákonná definícia:
Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Matrikár

Zákonná definícia:
Matrikárom môže byť fyzická osoba, ktorá je štátnym občanom Slovenskej republiky, je plnoletá, bezúhonná, preukázala ovládanie vedenia matrík zložením skúšky a zložila sľub.

Osobitná matrika

Zákonná definícia:
(1) Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali na a) území cudzieho štátu, b) zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte, c) lodi alebo v lietadle mimo územia Slovenskej republiky, d) území nepatriacom žiadnemu štátu, sa zapisujú do osobitnej matriky, ktorú vedie ministerstvo.

Pobyt občana v zahraničí

Zákonná definícia:
Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

Prechodný pobyt

Zákonná definícia:
Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.

Príslušnosť matriky

Zákonná definícia:
(1) Na vykonanie zápisu narodenia alebo úmrtia do knihy narodení alebo knihy úmrtí je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa osoba narodila alebo zomrela. Ak sa nezistí, kde sa osoba narodila alebo zomrela, vykoná zápis matričný úrad, v ktorého obvode sa narodená alebo zomretá osoba našla. (2) Ak sa narodí alebo zomrie osoba v dopravnom prostriedku, zapíše narodenie alebo úmrtie matričný úrad, v ktorého obvode bola narodená alebo zomretá osoba vyložená z dopravného prostriedku. (3) Na vykonanie zápisu rozhodnutia súdu o vyhlásení štátneho občana Slovenskej republiky za mŕtveho je príslušný matričný úrad v sídle súdu, ktorý rozhodol o vyhlásení za mŕtveho. Na zápis rozhodnutia súdu o vyhlásení za mŕtveho cudzieho štátneho príslušníka alebo osoby, ktorá bola v rozhodujúcom čase bez štátnej príslušnosti (ďalej len „bezdomovec“) alebo ktorej štátne občianstvo nemožno určiť, ak mala posledný trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je príslušný matričný úrad Bratislava -Staré Mesto. Na zápis uzavretia manželstva je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa uzavrelo manželstvo.

Správa matrík

Zákonná definícia:
1) Matriku ako výkon štátnej správy vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košiciach mestská časť, ktoré sú uvedené v prílohe (ďalej len „matričný úrad“). Územné obvody matričných úradov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). (2) Pri vedení matrík zabezpečuje matričný úrad jednotný informačný systém a utvára podmienky na jeho bezpečnú prevádzku a ochranu údajov.

Trvalý pobyt

Zákonná definícia:
Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

Úradný výpis

Zákonná definícia:
Úradný výpis obsahuje údaje ustanovené  zákonom č. 154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení o skutočnostiach zapísaných v matrike, ktoré sa týkajú zapísanej osoby, podľa stavu v deň jeho vyhotovenia.

Uzavretie manželstva pred matričným úradom

Zákonná definícia:
(1) Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, pred starostom alebo primátorom, alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára. (2) Matričný úrad určený podľa odseku 1 môže povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom alebo na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste. (3) Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo možno uzavrieť pred ktorýmkoľvek matričným úradom a na ktoromkoľvek mieste. Povolenie podľa odseku 2 sa nevyžaduje.

Verejné listiny

Pojmová definícia:
Verejnými listinami sú vrátane matriky aj rodný list, sobášny list a úmrtný list (ďalej len „úradný výpis“), ako aj potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike a doslovné výpisy z matrík.

Zbierka listín

Zákonná definícia:
Matričný úrad vedie zbierku listín. Tvoria ju listiny, ktoré slúžia ako podklad na zápis, dodatočný zápis, dodatočný záznam alebo ich zmenu v matrike. Zbierka listín za kalendárny rok sa zakladá na matričnom úrade, ktorý ju najneskôr do 28. februára nasledujúceho roka odovzdá obvodnému úradu.