Kultúra

Obec zohráva dôležitú úlohu pri výkone samosprávnej pôsobnosti v oblasti šírenia kultúry a rozvoji znalostnej spoločnosti pre jej obyvateľov.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (15)

Zákon č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty v platnom znení Zákon č. 384/1997 Z.z. o divadelnej činnosti v platnom znení Zákon č. 183/2000 Z.z. o knižniciach v platnom znení Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení Zákon č. 61/2000 Z.z. o osvetovej činnosti v platnom znení Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v platnom znení Zákon č. 207/2009 Z.z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnotyv platnom znení Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v platnom znení Zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonovv platnom znení Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republikyv platnom znení Zákon č. 284/2014 Z.z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v platnom znení od 01.01.2015 Vyhláška č. 253/2010 Z.z. Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu- platná do 31.08.2014 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 230/2014 Z.z. o rozsahu vybraných informácií požadovaných od divadiel a hudobných inštitúcií Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 231/2014 Z.z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č.253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov Výnos č. 503/2010 Z. z. Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (2)

Nové dotácie pre knižnice a regionálnu kultúru

5.12.2019

JUDr. Adriána Kováčová

Dňa 3. decembra NR SR schválila návrh zákona, ktorým sa s účinnosťou od 1.1.2020 mení Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a zavádzajú sa nové dotácie v oblasti kultúry.

Obecná knižnica

26.2.2019

Miroslava Kušníriková

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme právnej úprave a činnosti knižníc v Slovenskom právnom poriadku.
Odborné stanoviská (6)

Problematika zoznamov pamätihodností obce

4.12.2012

Pamiatkový úrad

V odbornom stanovisku Pamiatkového úradu SR prinášame závery, ktoré vyplývajú pre obec v súvislosti s problematikou pamätihodností obce.

Výzva na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok

9.11.2012

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje v rámci účelu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok.

Výzva na predkladanie žiadostí na podporu projektov v oblasti profesionálneho umenia

8.11.2012

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje v rámci účelu tvorba a šírenie umeleckých diel a ich reflexií, vzdelávacieho programu v kultúre výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov v oblasti profesionálneho umenia.

Metodické usmernenie PÚ SR k spracovaniu dokumentácie Urbanisticko-historický výskum

5.11.2012

Pamiatkový úrad

Cieľom metodického usmernenia je zabezpečiť jednotný postup pri spracovaní odborného materiálu.

Metodická príručka k príprave kultúrnych podujatí pre občanov so zdravotným postihnutím

11.10.2012

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Metodický príručka obsahuje metodické informácie o tom s akými typmi bariér sa osoby so zdravotným postihnutím najčastejšie stretávajú a tiež informácie o tom, ako odstraňovať bariéry pri príprave kultúrneho podujatia.

Metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky k určeniu štandardov pre verejné knižnice

11.10.2012

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydáva tento metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky k určeniu štandardov pre verejné knižnice na zabezpečenie podmienok kvalitného poskytovania knižničných a informačných služieb verejnými knižnicami a optimálne využívanie verejných zdrojov, poskytovaných zriaďovateľmi verejných knižníc: samosprávnymi krajmi, mestami a obcami, alebo inými právnickými osobami.

Prípadové štúdie (12)

Povinnosť štatútu kronikára?

13.8.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Je obec povinná mať štatút kronikára? Ak áno, schvaľuje predmetný štatút obecné zastupiteľstvo alebo starosta obce?

Platená inzercia v obecných novinách ako podnikanie

12.8.2020

Mgr. Jana Kochan

Je podnikateľskou činnosťou, ak obec vydáva noviny zadarmo avšak s platenou inzerciou a reklamou, pričom príjem by sa použil výlučne na náklady za vydávanie novín? Ktorý orgán má schvaľovať cenník za využitie inzercie?

Zákaz verejného kultúrneho podujatia

11.8.2020

Jana Kochan

Je obec oprávnená zakázať VKP na základe oznámenia stavebného úradu? V prípade ak usporiadateľ neoznámi obci VKP vôbec, je obec oprávnená VKP na mieste zakázať?  

Zvýšenie platovej tarify ekonomického zamestnanca kultúrneho centra

29.7.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Sme rozpočtová organizácia mesta (Mestské kultúrne a osvetové stredisko) a chceme sa opýtať, či zvýšenie platovej tarify o 5 % patrí aj ekonomickým zamestnancom pracujúcim v uvedenej inštitúcii.

Zastavenie dedičského konania a vymáhanie nedoplatku

3.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Ako má obec postupovať pri daňovom nedoplatku, ak bolo dedičské konanie zastavené z dôvodu nemajetnosti obyvateľa, pričom evidujeme, že tento vlastnil nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve s manželom?

Financovanie historickej pamiatky v súkromnom vlastníctve

29.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Ako môže obec prispieť k zveľadeniu historickej pamiatky - hradu, ktorý je vo vlastníctve súkromnej osoby?

Meranie hladiny hluku na verejnom kultúrnom podujatí

1.12.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môže obec uložiť usporiadateľovi verejného kultúrneho podujatia, resp. festivalu povinnosť, aby si na vlastné náklady zabezpečil meranie hladiny hluku v deň konania verejného kultúrneho podujatia? V prípade, že usporiadateľ odmietne predložiť protokol o meraní hlučnosti obci po konaní verejného kultúrneho podujatia môže ho za to obec sankcionovať podľa § 7 zákona č. 96/1991 Zb. ?

Verejné kultúrne podujatia – oznamovacia povinnosť

25.4.2014

Mgr. Matej Trnavský

Vzťahuje sa na obec oznamovacia povinnosť v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach? Musí sama sebe oznámiť zámer usporiadať kultúrne podujatie? Ak je organizátorov jedného a toho istého verejného kultúrneho podujatia viac, majú oznamovaciu povinnosť všetky právnické osoby/fyzické osoby alebo len jedna z nich?

 

Organizácia verejného kultúrneho podujatia

30.9.2013

Mgr. Matej Trnavský

Aké povinnosti vyplývajú pre usporiadateľa verejného kultúrneho podujatia? 

Premiestnenie kultúrnej pamiatky

22.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Premiestnenie kultúrnej pamiatky (ďalej iba „pamiatka“) upravuje § 24 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení.

Pomoc štátu a obce pri obnove a reštaurovaní kultúrnych pamiatok

9.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Čo rozumieme pod obnovou kultúrnej pamiatky?

Obnova kultúrnej pamiatky  je súbor špecializovaných odborných činností, ktorými sa vykonáva údržba, konzervovanie, oprava, adaptácia a rekonštrukcia kultúrnej pamiatky alebo jej časti.

 

Použitie hudobných diel na rôznych podujatiach

9.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Poplatky pre Slovenský ochranný zväz autorský - SOZA platí usporiadateľ za použitie hudobných diel na rôznych podujatiach.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (12)

Krajský súd Bratislava z 21.11.2017 - Finančná kompenzácia za vyhlásenie nehnuteľnosti za národnú kultúrnu pamiatku

15.11.2019

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd SR z 28.5.2014 - Zakázanie kultúrneho podujatia pre vypúšťanie lampiónov šťastia vo väčšom množstve

20.6.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 28.6.2018 - Zákaz verejného kultúrneho podujatia v rómskej osade

21.5.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Krajský súd Prešov z 28.8.2018 - K preventívnemu zákazu usporiadať verejné zhromaždenie

10.5.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd SR - Oprávnenie obce zakázať verejné kultúrne podujatie

12.7.2016

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Trenčín z 26.5.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o knižničnom a výpožičnom poriadku obecnej knižnice

25.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Bardejov z 13.6.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o pamätihodnostiach mesta

10.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Partizánske z 30.4.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o verejných kultúrnych podujatiach

6.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 30.4.2011 - Preskúmanie zákonnosti rozhodnutia

10.6.2013

Michaela Uhrinová

Súdny dvor Európskej únie z 16.1.2003 - Diskriminácia návštevníkov pamiatok vlastnených územnými samosprávnymi celkami

20.11.2012

Mgr.Dagmar Haňdiaková

Najvyšší súd SR -

19.9.2012

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 6.3.2008 - Čas vydania VZN spôsobujúci právne účinky

19.9.2012

Mgr. Matej Trnavský

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (2)

Zoznam knižníc Slovenskej republiky

17.9.2020

Ministerstvo Kultúry Slovenskej republiky

Návrhový list na vyradenie zbierkového predmetu

17.9.2020

Ministerstvo Kultúry Slovenskej republiky

Register pojmov (27)

Depozitná knižnica

Zákonná definícia:
Depozitná knižnica je knižnica, v ktorej sa knižničné dokumenty deponujú podľa určitých pravidiel. Depozitná knižnica slúži na uloženie a sprístupňovanie nevyužívaných alebo menej využívaných knižničných dokumentov.

Divadelná činnosť

Zákonná definícia:
Divadelná činnosť je súhrn umeleckých, umelecko-technických a organizačno-ekonomických aktivít smerujúcich k vzniku a verejnému šíreniu divadelnej inscenácie. Divadelnou činnosťou môžu byť aj niektoré formy verejných podujatí divadelnej povahy, ktoré sú upravené osobitnými predpismi.

Divadelná umenie

Zákonná definícia:
Divadelné umenie je samostatný umelecký druh, ktorý sa od ostatných umení odlišuje prítomnosťou divadelného umelca alebo zastupujúceho objektu počas trvania inscenácie na javisku, spoluúčasťou publika a možnosťou interakcie s cieľom poskytnúť divákovi estetický zážitok. Divadelné umenie spája viaceré, aj inak samostatné umelecké druhy a ich diela do tvaru divadelnej inscenácie.

Divadlo

Zákonná definícia:
Divadlo je kultúrna a umelecká ustanovizeň, ktorej hlavným predmetom činnosti je utváranie podmienok na vznik a verejné šírenie divadelných diel. Za divadlo sa považuje aj kultúrna umelecká ustanovizeň, ktorá zabezpečuje divadelnú činnosť v budove určenej na tento účel bez vlastného stáleho umeleckého súboru.

Galéria

Zákonná definícia:
Galéria je múzeum, ktoré nadobúda, odborne spravuje, vedecky skúma a sprístupňuje zbierkové predmety z oblasti výtvarného umenia.

Knižnica

Zákonná definícia:
Knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá je právnická osoba alebo súčasť právnickej osoby; získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby.

Knižničný dokument

Zákonná definícia:
Knižničný dokument je jednotka knižničného fondu bez ohľadu na jej obsah alebo formu nosiča informácie. Nosičom informácie je hmotný substrát, ktorý slúži na zaznamenanie a prenos informácie.

Konzervačná knižnica

Zákonná definícia:
Konzervačná knižnica je knižnica, ktorá podľa osobitného predpisu získava a trvale uchováva knižničný dokument pre budúce generácie.

Kultúra

Pojmová definícia:
Kultúra je súhrn duchovných a materiálnych hodnôt vytvorených a vytváraných ľudstvom v rámci jeho histórie.

Múzeum

Zákonná definícia:
Múzeum je špecializovaná právnická osoba alebo organizačný útvar právnickej osoby, ktoré na základe prieskumu a vedeckého výskumu v súlade so svojím zameraním a špecializáciou nadobúda predmety kultúrnej hodnoty, ktoré ako zbierkové predmety odborne spravuje, vedecky skúma a sprístupňuje verejnosti najmä na účely štúdia, poznávania, vzdelávania a estetického zážitku špecifickými prostriedkami múzejnej komunikácie.

Národný bibliografický systém

Zákonná definícia:
Národný bibliografický systém je koordinované spracovanie a sprístupnenie slovenskej národnej bibliografie, bibliografie vedných odborov a regionálnej bibliografie.

Ochrana pamiatkového fondu

Zákonná definícia:
Ochrana pamiatkového fondu je súhrn činností a opatrení zameraných na identifikáciu, výskum, evidenciu, zachovanie, obnovu, reštaurovanie, regeneráciu, využívanie a prezentáciu kultúrnych pamiatok a pamiatkových území.

Osvetová činnosť

Zákonná definícia:
Osvetová činnosť je súhrn aktivít, ktoré svojím pôsobením na základe dobrovoľnosti, záujmu a tvorivej schopnosti ľudí prispievajú k rozvoju ich osobnosti a utváraniu kultúrneho spôsobu života.

Pamiatková hodnota

Zákonná definícia:
Pamiatková hodnota je súhrn významných historických, spoločenských, krajinných, urbanistických, architektonických, vedeckých, technických, výtvarných alebo umelecko-remeselných hodnôt, pre ktoré môžu byť veci predmetom individuálnej alebo územnej ochrany.

Pamiatková rezervácia

Zákonná definícia:
Pamiatková rezervácia je územie s uceleným historickým sídelným usporiadaním a s veľkou koncentráciou nehnuteľných kultúrnych pamiatok alebo územie so skupinami významných archeologických nálezov a archeologických nálezísk, ktoré možno topograficky vymedziť.

Pamiatková zóna

Zákonná definícia:
Pamiatková zóna je územie s historickým sídelným usporiadaním, územie kultúrnej krajiny s pamiatkovými hodnotami alebo územie s archeologickými nálezmi a archeologickými náleziskami, ktoré možno topograficky vymedziť.

Pamiatkové územie

Zákonná definícia:
Pamiatkové územie je sídelný územný celok alebo krajinný územný celok sústredených pamiatkových hodnôt alebo archeologických nálezov a archeologických nálezísk, ktorý je z dôvodu ich ochrany podľa tohto zákona vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu alebo pamiatkovú zónu.

Predmet kultúrnej hodnoty

Zákonná definícia:
Predmet kultúrnej hodnoty je pôvodný hmotný alebo duchovný doklad, ktorý má schopnosť priamo alebo sprostredkovane vypovedať o vývoji spoločnosti a má trvalý vedecký, historický, kultúrny alebo umelecký význam. Za predmet kultúrnej hodnoty na účely tohto zákona sa považuje aj prírodnina, ktorá má schopnosť vypovedať o vývoji prírody a má trvalý vedecký a historický význam.

Slovacikálny dokument

Zákonná definícia:
Slovacikálny dokument je knižničný dokument, ktorý sa podľa autorstva, jazyka, miesta vydania alebo obsahu týka Slovenska alebo Slovákov.

Slovenská národná bibliografia

Zákonná definícia:
Slovenská národná bibliografia je vedecko-informačný systém, ktorý je súčasťou národného bibliografického systému a ktorého cieľom je štandardizované spracovanie a sprístupňovanie bibliografických údajov o zverejnených slovacikálnych dokumentoch, pričom a) slovenská národná súbežná bibliografia registruje a popisuje dokumenty súbežne s ich vydávaním alebo bezprostredne po ich vydaní, b) slovenská národná retrospektívna bibliografia registruje a popisuje dokumenty publikované v uplynulom období a spravidla staršie, ako sú dokumenty vydávané a bibliograficky registrované v bežnom roku.

Slovenské národné divadlo

Zákonná definícia:
Slovenské národné divadlo je štátna profesionálna, reprezentatívna národná kultúrna ustanovizeň.

Súborný katalóg knižníc

Zákonná definícia:
Súborný katalóg knižníc je katalóg združujúci záznamy o knižničných dokumentoch, ktoré sa nachádzajú v knižničných fondoch viacerých knižníc.

Vedomostný systém múzea alebo galérie

Zákonná definícia:
Vedomostný systém múzea alebo galérie je systém upravujúci zhromažďovanie, poskytovanie a využívanie poznatkov a znalostí získaných odborným spravovaním a vedeckým skúmaním zbierkových predmetov. Je tvorený zbierkovými predmetmi a zberom, udržiavaním, spracovaním, poskytovaním a využívaním informácií o zbierkových predmetoch.

Vonkajšie informačné zdroje

Zákonná definícia:
Vonkajšie informačné zdroje sú databázy a knižničné fondy, ktoré sa nachádzajú mimo knižnice.

Zbierka

Zákonná definícia:
Zbierka je otvorený súbor zbierkových predmetov a poznatkov o nich z určenej špecifickej oblasti vývoja prírody alebo spoločnosti, ktorý je systematicky usporiadaný na základe odborných kritérií.

Zbierkový fond

Zákonná definícia:
Zbierkový fond je súbor všetkých zbierkových predmetov a zbierok múzea alebo galérie systematicky usporiadaný na základe odborných kritérií, ktorý v komplexnosti vyjadruje zameranie a špecializáciu múzea alebo galérie. Je súčasťou vedomostného systému múzea alebo galérie.

Zbierkový predmet

Zákonná definícia:
Zbierkový predmet je predmet kultúrnej hodnoty, ktorý je odborne spravovaný vykonávaním základných odborných činností. Zbierkový predmet a poznatky získané jeho odborným spravovaním a vedeckým skúmaním sú súčasťou vedomostného systému múzea alebo galérie. Zbierkovým predmetom môže byť aj objekt v múzeu v prírode, ktorý vznikol jeho prenesením alebo rekonštrukciou pôvodného objektu.