Kultúra

Obec zohráva dôležitú úlohu pri výkone samosprávnej pôsobnosti v oblasti šírenia kultúry a rozvoji znalostnej spoločnosti pre jej obyvateľov.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (15)

Zákon č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty v platnom znení Zákon č. 384/1997 Z.z. o divadelnej činnosti v platnom znení Zákon č. 183/2000 Z.z. o knižniciach v platnom znení Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení Zákon č. 61/2000 Z.z. o osvetovej činnosti v platnom znení Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v platnom znení Zákon č. 207/2009 Z.z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnotyv platnom znení Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v platnom znení Zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonovv platnom znení Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republikyv platnom znení Zákon č. 284/2014 Z.z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v platnom znení od 01.01.2015 Vyhláška č. 253/2010 Z.z. Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu- platná do 31.08.2014 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 230/2014 Z.z. o rozsahu vybraných informácií požadovaných od divadiel a hudobných inštitúcií Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 231/2014 Z.z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č.253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov Výnos č. 503/2010 Z. z. Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti

Právne predpisy v príprave (3)

Trovy konania pred Úradom priemyselného vlastníctva SR

9.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 08.04.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon). Cieľom novelizácie je zavedenie právnej úpravy náhrady trov konania, ktoré vznikajú účastníkom sporových konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Kompenzačný príspevok sociálnemu zamestnancovi a kariérne stupne

4.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 03.04.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Cieľom návrhu zákona je zaviesť kompenzačný príspevok, zosúladiť úpravu sociálneho pracovníka s predpismi v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a upraviť podmienky zaradenia do vyšších kariérnych stupňov pri športovcoch, tréneroch a umelcoch.

Nový zákon o Slovenskej televízii a rozhlase

12.3.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 11.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Návrh zákona komplexne nanovo upravuje právne postavenie, poslanie, ako aj orgány, Slovenskej televízie a rozhlasu. Návrhom zákona sa dopĺňa nový orgán Slovenskej televízie a rozhlasu - programová rada, ktorá má podľa dôvodovej správy zodpovedať za dodržiavanie verejnoprávneho charakteru vysielania, zabezpečovať objektívnosť, nezávislosť a pluralitu v tvorbe a vysielaní. 

Dôvodové správy (6)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (2)

Nové dotácie pre knižnice a regionálnu kultúru

5.12.2019

JUDr. Adriána Kováčová

Dňa 3. decembra NR SR schválila návrh zákona, ktorým sa s účinnosťou od 1.1.2020 mení Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a zavádzajú sa nové dotácie v oblasti kultúry.

Obecná knižnica

26.2.2019

Miroslava Kušníriková

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme právnej úprave a činnosti knižníc v Slovenskom právnom poriadku.
Odborné stanoviská (6)

Problematika zoznamov pamätihodností obce

4.12.2012

Pamiatkový úrad

V odbornom stanovisku Pamiatkového úradu SR prinášame závery, ktoré vyplývajú pre obec v súvislosti s problematikou pamätihodností obce.

Výzva na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok

9.11.2012

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje v rámci účelu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok.

Výzva na predkladanie žiadostí na podporu projektov v oblasti profesionálneho umenia

8.11.2012

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje v rámci účelu tvorba a šírenie umeleckých diel a ich reflexií, vzdelávacieho programu v kultúre výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov v oblasti profesionálneho umenia.

Metodické usmernenie PÚ SR k spracovaniu dokumentácie Urbanisticko-historický výskum

5.11.2012

Pamiatkový úrad

Cieľom metodického usmernenia je zabezpečiť jednotný postup pri spracovaní odborného materiálu.

Metodická príručka k príprave kultúrnych podujatí pre občanov so zdravotným postihnutím

11.10.2012

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Metodický príručka obsahuje metodické informácie o tom s akými typmi bariér sa osoby so zdravotným postihnutím najčastejšie stretávajú a tiež informácie o tom, ako odstraňovať bariéry pri príprave kultúrneho podujatia.

Metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky k určeniu štandardov pre verejné knižnice

11.10.2012

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydáva tento metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky k určeniu štandardov pre verejné knižnice na zabezpečenie podmienok kvalitného poskytovania knižničných a informačných služieb verejnými knižnicami a optimálne využívanie verejných zdrojov, poskytovaných zriaďovateľmi verejných knižníc: samosprávnymi krajmi, mestami a obcami, alebo inými právnickými osobami.

Prípadové štúdie (19)

Viaceré verejné podujatia v areáli usporiadateľa a oznamovacie povinnosti

4.8.2023

Mgr. Igor Šumichrast

Podnikateľ má areál s množstvom kioskov a iných zariadení, kde pravidelne usporadúva rôzne podujatia. Má ohlasovať verejné kultúrne podujatie, ak organizuje koncert alebo diskotéku? Môže počas koncertov a diskoték predávať alkohol v jednotlivých kioskoch (iný okrem piva a vína)?Uloženie pokuty za neoznámenie zámeru usporiadať kultúrne podujatie

10.7.2023

JUDr. Helena Laposová

Usporiadateľ kultúrneho podujatia (fyzická osoba – podnikateľ), podľa zákona č. 96/1991 Zb. neoznámil zámer usporiadať kultúrne podujatie obci. Môže obec takejto osobe uložiť pokutu za nesplnenie oznamovacej povinnosti?

Zvýšenie platu zamestnanca knižnice

16.9.2022

Mgr. Helena Laposová

Aké zvýšenie platu prináleží zamestnancovi mestskej knižnice? Uplatní sa ust. § 7 ods. 6 alebo ods. 8 zákona č. 553/2003 Z. z. ?

Obmedzenie hluku v blízkosti konkrétnej nehnuteľnosti počas podujatí

28.7.2022

JUDr. Monika Ivanová

V obci sa nachádza kaštieľ, kde sa usporadúvajú najmä svadby a kultúrne podujatia. Môže obec prostredníctvom VZN počas podujatí v kaštieli obmedziť hluk zákazom používania motorových kosačiek, motorových píl, vykonávania stavebných prác a pod.? Ako má byť správne stanovený priestor, ktorého sa bude tento zákaz týkať? Môže VZN obsahovať konkrétne súpisné čísla domov, na ktoré sa zákaz bude vzťahovať?

Odmena poslanca za písanie kroniky

26.1.2022

Mgr. Helena Laposová

Poslanec mestského zastupiteľstva má záujem tvoriť kroniku mesta. Je možné pridať do odmeňovania poslancov aj odmenu za písanie kroniky mesta?

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce cirkvi na obnovu hodín kostola

11.3.2021

JUDr. Veronika Gvušč

Obci bola doručená žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na financovanie výmeny starých hodín na veži kostola za nové. Obec má prijaté VZN o dotáciách. Môže obec poskytnúť dotáciu na zhodnotenie nehnuteľného majetku inej právnickej osoby?

Rekonštrukcia kalvárie na obecnom pozemku

13.1.2021

Mgr. Monika Ivanová

Občianske združenie chce zrekonštruovať kalváriu nachádzajúcu sa na obecnom pozemku. Od roku 1894, kedy bola kalvária postavená a darovaná obci, sa o ňu starala cirkev. Obec nezaviedla tento dar do svojho majetku. Môže občianske združenie zrekonštruovať kalváriu bez povolenia alebo je potrebné získať povolenie od obce?

Povinnosť štatútu kronikára?

13.8.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Je obec povinná mať štatút kronikára? Ak áno, schvaľuje predmetný štatút obecné zastupiteľstvo alebo starosta obce?

Platená inzercia v obecných novinách ako podnikanie

12.8.2020

Mgr. Jana Kochan

Je podnikateľskou činnosťou, ak obec vydáva noviny zadarmo avšak s platenou inzerciou a reklamou, pričom príjem by sa použil výlučne na náklady za vydávanie novín? Ktorý orgán má schvaľovať cenník za využitie inzercie?

Zákaz verejného kultúrneho podujatia

11.8.2020

Jana Kochan

Je obec oprávnená zakázať VKP na základe oznámenia stavebného úradu? V prípade ak usporiadateľ neoznámi obci VKP vôbec, je obec oprávnená VKP na mieste zakázať?  

Zvýšenie platovej tarify ekonomického zamestnanca kultúrneho centra

29.7.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Sme rozpočtová organizácia mesta (Mestské kultúrne a osvetové stredisko) a chceme sa opýtať, či zvýšenie platovej tarify o 5 % patrí aj ekonomickým zamestnancom pracujúcim v uvedenej inštitúcii.

Zastavenie dedičského konania a vymáhanie nedoplatku

3.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Ako má obec postupovať pri daňovom nedoplatku, ak bolo dedičské konanie zastavené z dôvodu nemajetnosti obyvateľa, pričom evidujeme, že tento vlastnil nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve s manželom?

Financovanie historickej pamiatky v súkromnom vlastníctve

29.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Ako môže obec prispieť k zveľadeniu historickej pamiatky - hradu, ktorý je vo vlastníctve súkromnej osoby?

Meranie hladiny hluku na verejnom kultúrnom podujatí

1.12.2014

Mgr. Matej Trnavský

Môže obec uložiť usporiadateľovi verejného kultúrneho podujatia, resp. festivalu povinnosť, aby si na vlastné náklady zabezpečil meranie hladiny hluku v deň konania verejného kultúrneho podujatia? V prípade, že usporiadateľ odmietne predložiť protokol o meraní hlučnosti obci po konaní verejného kultúrneho podujatia môže ho za to obec sankcionovať podľa § 7 zákona č. 96/1991 Zb. ?

Verejné kultúrne podujatia – oznamovacia povinnosť

25.4.2014

Mgr. Matej Trnavský

Vzťahuje sa na obec oznamovacia povinnosť v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach? Musí sama sebe oznámiť zámer usporiadať kultúrne podujatie? Ak je organizátorov jedného a toho istého verejného kultúrneho podujatia viac, majú oznamovaciu povinnosť všetky právnické osoby/fyzické osoby alebo len jedna z nich?

 

Organizácia verejného kultúrneho podujatia

30.9.2013

Mgr. Matej Trnavský

Aké povinnosti vyplývajú pre usporiadateľa verejného kultúrneho podujatia? 

Premiestnenie kultúrnej pamiatky

22.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Premiestnenie kultúrnej pamiatky (ďalej iba „pamiatka“) upravuje § 24 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení.

Pomoc štátu a obce pri obnove a reštaurovaní kultúrnych pamiatok

9.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Čo rozumieme pod obnovou kultúrnej pamiatky?

Obnova kultúrnej pamiatky  je súbor špecializovaných odborných činností, ktorými sa vykonáva údržba, konzervovanie, oprava, adaptácia a rekonštrukcia kultúrnej pamiatky alebo jej časti.

 

Použitie hudobných diel na rôznych podujatiach

9.10.2012

Mgr. Matej Trnavský

Poplatky pre Slovenský ochranný zväz autorský - SOZA platí usporiadateľ za použitie hudobných diel na rôznych podujatiach.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (20)

Rekonštrukcia budovy susediacej s kultúrnou pamiatkou

20.6.2024

Alexandra Močárová

Výnimka zo zákazu požívania alkoholických nápojov na podujatiach

12.3.2024

Simon Čačaný

Umiestnenie fotovoltaických panelov na budovu v pamiatkovej zóne vs. verejný záujem

29.2.2024

Simon Čačaný

Reklama na kultúrnej pamiatke vs. vlastnícke právo vlastníka pamiatky

29.1.2024

Simon Čačaný

Odstránenie časti stavby v pamiatkovej zóne a konanie v krajnej núdzi

13.9.2023

Simon Čačaný

Záhrada ako kultúrna pamiatka vs. obmedzenie vlastníckeho práva

4.8.2023

Simon Čačaný

Prestavba domu v pamiatkovom území

26.10.2022

Mgr. Adam Mikuš

Verejné kultúrne podujatie a voľná pouličná aktivita

30.7.2022

Jakub Lenárt

Krajský súd Bratislava z 21.11.2017 - Finančná kompenzácia za vyhlásenie nehnuteľnosti za národnú kultúrnu pamiatku

15.11.2019

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd SR z 28.5.2014 - Zakázanie kultúrneho podujatia pre vypúšťanie lampiónov šťastia vo väčšom množstve

20.6.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 28.6.2018 - Zákaz verejného kultúrneho podujatia v rómskej osade

21.5.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Krajský súd Prešov z 28.8.2018 - K preventívnemu zákazu usporiadať verejné zhromaždenie

10.5.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd SR - Oprávnenie obce zakázať verejné kultúrne podujatie

12.7.2016

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Trenčín z 26.5.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o knižničnom a výpožičnom poriadku obecnej knižnice

25.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Bardejov z 13.6.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o pamätihodnostiach mesta

10.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Okresná prokuratúra Partizánske z 30.4.2014 - Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o verejných kultúrnych podujatiach

6.2.2015

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 30.4.2011 - Preskúmanie zákonnosti rozhodnutia

10.6.2013

Michaela Uhrinová

Súdny dvor Európskej únie z 16.1.2003 - Diskriminácia návštevníkov pamiatok vlastnených územnými samosprávnymi celkami

20.11.2012

Mgr.Dagmar Haňdiaková

Najvyšší súd SR -

19.9.2012

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 6.3.2008 - Čas vydania VZN spôsobujúci právne účinky

19.9.2012

Mgr. Matej Trnavský

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (2)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (27)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.