Sociálne podniky

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (7)

Zmeny zákona o sociálnom podnikaní

14.11.2019

JUDr. Adriana Kovacova

S účinnosťou od 1. januára 2020 boli schválené zmeny Zákona o sociálnej ekonomike. Hlavným cieľom návrhu zákona je doplniť legislatívnu úpravu sektora sociálnej ekonomiky a vytvoriť vhodné podmienky na to, aby sa sociálna ekonomika rozvíjala a bola prínosom nielen pre zvyšovanie zamestnanosti, ako aj upraviť systém podpory, ktorý bude spoločensky prijateľný a bude plne dodržiavať pravidlá štátnej pomoci.

Ako môže obec využiť inštitút sociálny podnik?

5.4.2019

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok prináša informácie o tom, ako môže obec využiť inštitút sociálneho podniku a týmto spôsobom podporiť rozvoj svojho územia a lepšie uspokojiť potreby obyvateľstva.

Získanie štatútu registrovaného sociálneho podniku

1.4.2019

Mgr. Monika Ivanová

Výnimky vo verejnom obstarávaní pre sociálne podniky

19.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Sociálne podniky môžu využiť nepriamu pomoc prostredníctvom zvýhodnenia vo verejnom obstarávaní. Odborný článok približuje možnosti využitia tejto formy zvýhodnenia.

Servisné poukážky ako forma sociálnej politiky zamestnávateľa

19.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok približuje spôsob použitia servisných poukážok v rámci sociálnej politiky zamestnávateľa. 

Výhody sociálnych podnikov

19.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok podrobne rozoberá formy štátnej podpory, ktoré môžu využiť sociálne podniky. Poskytnutie podpory zo strany štátu má zabezpečiť rozvoj sociálnej ekonomiky a zvyšovanie zamestnanosti. 

Podpora sociálnych podnikov zo strany obcí

3.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Pre dosiahnutie čo najlepšieho sociálneho výsledku je potrebná spolupráca a podpora medzi subjektmi verejného, súkromného a tretieho sektora. V odbornom článku prinášame informácie o možných spôsoboch podpory sociálnych podnikov zo strany obce.
Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (1)

Krajský súd Banská Bystrica z 21.10.2014 - K podmienkam zriadenia chránenej dielne

6.4.2019

Mgr. Monika Ivanová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Register pojmov (14)

Napĺňanie komunitného záujmu

Zákonná definícia:
Napĺňaním komunitného záujmu na účely tohto zákona je poskytovanie spoločensky prospešnej služby pre skupinu osôb, ktorú je možné ohraničiť a identifikovať podľa územného, členského, záujmového alebo iného objektívneho kritéria, okrem poskytovania spoločensky prospešnej služby znevýhodneným osobám alebo zraniteľným osobám a spoločensky prospešnej služby podľa odseku 4 písm. i).    

Napĺňanie verejného záujmu

Zákonná definícia:
Napĺňaním verejného záujmu na účely tohto zákona je poskytovanie spoločensky prospešnej služby pre spoločnosť ako celok alebo pre neobmedzený okruh fyzických osôb, poskytovanie spoločensky prospešnej služby znevýhodneným osobám alebo zraniteľným osobám a poskytovanie spoločensky prospešnej služby podľa odseku 4 písm. i).

Nepriamo zainteresovaná osoba

Zákonná definícia:
Nepriamo zainteresovanou osobou na účely tohto zákona je   člen, zamestnanec, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu občianskeho združenia,24) nadácie,25) neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby26) (ďalej len „nezisková organizácia“), neinvestičného fondu,27) alebo účelového zariadenia cirkvi alebo náboženskej spoločnosti28) s právnou subjektivitou (ďalej len „účelové zariadenie cirkvi“), člen, zamestnanec, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu iného sociálneho podniku alebo fyzická osoba, ktorá má majetkovú účasť v inom sociálnom podniku, fyzická osoba – podnikateľ, ktorá prispieva najmenej 1 % zo svojich príjmov na činnosť občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie, neinvestičného fondu, účelového zariadenia cirkvi alebo sociálneho podniku alebo ktorá vykonáva pre nich dobrovoľnícku činnosť, člen akademickej obce vysokej školy29) alebo fyzická osoba z odbornej verejnosti, ktorí vykonávajú pedagogickú činnosť, výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť v oblasti sociálnej ekonomiky, sociálnych podnikov alebo dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu sociálnym podnikom.   

Podnik so sociálnym dosahom

Zákonná definícia:
Podnikom so sociálnym dosahom je občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, účelové zariadenie cirkvi, obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorí vykonávajú sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť, ich hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu a spĺňajú najmenej dve z podmienok podľa odseku 1 písm. c) až e).

Pozitívny sociálny vplyv

Zákonná definícia:
Pozitívnym sociálnym vplyvom na účely tohto zákona je napĺňanie verejného záujmu alebo komunitného záujmu.

Priamo zainteresovaná osoba

Zákonná definícia:
Priamo zainteresovanou osobou na účely tohto zákona je zamestnanec príslušného sociálneho podniku, spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje príslušný sociálny podnik, obyvateľ obce, v ktorej je umiestnená prevádzka príslušného sociálneho podniku, fyzická osoba, ktorá pre príslušný sociálny podnik v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín,   

Registrovaný sociálny podnik

Zákonná definícia:
Registrovaným sociálnym podnikom je sociálny podnik, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku.

Sociálna ekonomika

Zákonná definícia:
Sociálnou ekonomikou je súhrn produktívnych, distribučných alebo spotrebiteľských aktivít vykonávaných prostredníctvom hospodárskej činnosti alebo nehospodárskej činnosti nezávisle od štátnych orgánov, ktorých hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu.    

Sociálny podnik

Zákonná definícia:
Sociálnym podnikom je subjekt sociálnej ekonomiky,   ktorý vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, v ktorom k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby alebo poskytovania, ktorý do spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby, ktorý, ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije viac ako 50 % zo zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa podľa písmena b), časť zisku rozdeľuje podľa Obchodného zákonníka, rozdeľuje ju podľa postupov a pravidiel, ktoré nenarúšajú hlavný cieľ podľa písmena b),

Spoločensky prospešná služba

Zákonná definícia:
Spoločensky prospešnou službou na účely tohto zákona je   poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.  

Subjekt sociálnej ekonomiky

Zákonná definícia:
Subjektom sociálnej ekonomiky je občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia, účelové zariadenie cirkvi, obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je zamestnávateľom, ktorí   nie sú väčšinovo riadení štátnym orgánom, štátny orgán ich z väčšej časti nefinancuje, nevymenúva ani nevolí štatutárny orgán ani viac ako polovicu jeho členov a nevymenúva ani nevolí viac ako polovicu členov riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu, vykonávajú hospodársku činnosť alebo nehospodársku činnosť v rámci aktivít sociálnej ekonomiky, a ak podnikajú alebo vykonávajú inú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov, nevykonávajú ich výhradne na účely dosiahnutia zisku alebo zisk z nich používajú spôsobom podľa tohto zákona.

Zamestnanec

Zákonná definícia:
Zamestnancom na účely tohto zákona je fyzická osoba v pracovnom pomere.    

Znevýhodnená osoba

Zákonná definícia:
Zákonná definícia: Znevýhodnenou osobou na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá   a. v predchádzajúcich šiestich mesiacoch nebola zamestnaná okrem zamestnania v pracovnoprávnom vzťahu, ktorého trvanie nepresiahlo v úhrne 40 dní v kalendárnom roku, a ak mesačná mzda alebo odmena nepresiahla v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,1) a ktorá je mladšia ako 26 rokov veku, ukončila príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie2) v dennej forme štúdia pred menej ako 2 rokmi a od jej ukončenia nemala zamestnanie, ktoré trvalo najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov, je staršia ako 50 rokov veku, je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie3) najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, dosiahla vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného predpisu, žije ako osamelá plnoletá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jej starostlivosť alebo sa stará aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky, patrí k národnostnej menšine alebo etnickej menšine a potrebuje rozvíjať svoje jazykové znalosti, odborné znalosti alebo nadobúdať pracovné skúsenosti na účely získania trvalého zamestnania, alebo má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese b. je osobou so zdravotným postihnutím, a to je uznaná za invalidnú alebo nie je uznaná za invalidnú, ale má dlhodobé zdravotné postihnutie znižujúce jej telesné, duševné a zmyslové schopnosti, ktoré bránia jej plnohodnotnému a účinnému zapojeniu sa do pracovného prostredia v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.  

Zraniteľná osoba

Zákonná definícia:
Zraniteľnou osobou na účely tohto zákona je   prijímateľ sociálnej služby podľa osobitného predpisu, fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa osobitného predpisu10) okrem dieťaťa alebo žiaka podľa osobitného predpisu, dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, pre ktorých sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, plnoletá fyzická osoba po skončení ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti, plnoletá fyzická osoba, ktorej bola poskytovaná na základe dohody starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po skončení výkonu súdneho rozhodnutia dovŕšením plnoletosti, alebo plnoletá fyzická osoba, ktorá bola zverená do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča, do pestúnskej starostlivosti alebo ktorej bol súdom ustanovený poručník, fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, fyzická osoba navracajúca sa na trh práce po skončení poberania materského,15) ak nepoberá rodičovský príspevok, alebo po skončení poberania rodičovského príspevku,16) a to 18 mesiacov od skončenia poberania materského alebo od skončenia poberania rodičovského príspevku, ak je najneskôr do 6 mesiacov od skončenia poberania materského alebo rodičovského príspevku vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie, fyzická osoba navracajúca sa na trh práce po skončení vykonávania osobnej asistencie17) alebo po skončení poberania peňažného príspevku na opatrovanie,18) a to 18 mesiacov od skončenia vykonávania osobnej asistencie alebo od skončenia poberania peňažného príspevku na opatrovanie, ak je najneskôr do 6 mesiacov od skončenia vykonávania osobnej asistencie alebo od skončenia poberania peňažného príspevku na opatrovanie vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie, fyzická osoba, ktorá je poberateľom starobného dôchodku, fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorej mesačný príjem nepresahuje trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, fyzická osoba po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby alebo z výkonu ochrannej výchovy, fyzická osoba bez štátnej príslušnosti, azylant alebo cudzinec, ktorému sa poskytuje doplnková ochrana