Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Metodické usmernenie - Prípady nepodliehajúce pravidlám v oblasti štátnej pomoci

10. 6. 2021

Protimonopolný úrad SR

Metodické usmernenie vydal Protimonopolný úrad SR v decembri 2019. Pravidlá štátnej pomoci sa vzťahujú len na podniky v zmysle čl. 107 ods. 1 ZFEÚ, t. j. subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť bez ohľadu na právne postavenie a spôsob financovania. Klasifikácia subjektu ako podniku sa vždy týka konkrétnej činnosti. Subjekt vykonávajúci hospodársku a nehospodársku činnosť sa pokladá za podnik len v súvislosti s vykonávaním hospodárskej činnosti. Hospodárskou činnosťou je každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu. Pri posudzovaní opatrenia pomoci v prospech podnikov nie je podstatné, akou formou sa pomoc plánuje poskytnúť, ale splnenie kumulatívnych podmienok stanovených v článku 107 ods. 1 ZFEÚ nazývaných aj „test štátnej pomoci“.

Prevod nájomných bytov bez schválenia obecného zastupiteľstva?

31. 5. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Na zasadnutí zastupiteľstva poslanci vzali na vedomie ústnu správu komisie a na základe tejto správy umožnili predaj bytov. Je potrebné hlasovanie zastupiteľstva o predaji týchto bytov? K takému to spôsobu predaja došlo ešte v roku 2014.

Novela zákona o účtovníctve v MPK

26. 5. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 24.05.2021 bol v MPK zverejnený zákon, ktorým sa mení zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve s viacerými zmenami.