Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Usporiadanie vlastníctva k pozemkom

30.5.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 18.05.2023 NRSR schválila novelu zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, ktorej cieľom je ustanoviť výnimky zo zákazu prevodu vlastníckeho práva k pozemkom, ktoré tvorili verejný majetok (neknihované pozemky) a ktoré sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenského pozemkového fondu.

Obmedzenie platieb v hotovosti

30.5.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 23.05.2023 NRSR schválila návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, ktorého cieľom je zjednodušiť doterajšiu právnu úpravu obmedzenia platieb v hotovosti.

Zmena Civilného sporového poriadku

30.5.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 18.05.2023 NRSR schválila novelu zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ktorého cieľom je bližšie upraviť spôsob rozhodovania o výške náhrady trov konania. V doterajšej právnej úprave nebola explicitne určená lehota, do ktorej má byť uznesenie obsahujúce výšku náhrady trov konania vydané, po tom, ako bol už nárok súdnym rozhodnutím priznaný.

Nájom nehnuteľného majetku štátu

26.5.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 26.05.2023 bol v MPK zverejnený návrh na vydanie zákona o niektorých vzťahoch súvisiacich s nájmom nehnuteľného majetku štátu. Cieľom je usporiadať niektoré právne vzťahy súvisiace s nájmom majetku štátu, ktoré nie je možné spravodlivo vysporiadať podľa súčasne platnej právnej úpravy. Ide predovšetkým o situácie, kde má štát prenajíma nehnuteľný majetok, ktorého existenciu alebo hmotný substrát zabezpečil nájomca sám a na vlastné náklady.

Hodnotenie a financovanie ekosystémových služieb

24.5.2023

Mgr. Helena Laposová

Dňa 22.05.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o hodnotení a financovaní ekosystémových služieb pôdy a krajiny.