Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zákon o pozemkových úpravách

25.9.2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 25.09.2020 bol zaradený do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Odbúranie povinností vlastníkov detských ihrísk

21.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 18.09.2020 bol zaradený do medzirezortného pripomienkového konania zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Profil obce ako verejného obstarávateľa

9.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Aké sú v súčasnosti povinnosti obce pri zverejňovaní informácií v profile verejného obstarávateľa? 

Zmeny zmluvy o nájme bez súhlasu zastupiteľstva?

8.9.2020

Mgr. Jana Kochan

Je možné nájomnú zmluvu uzatvorenú na základe verejnej obchodnej súťaže meniť dodatkom v časti podstatných náležitostí bez schválenia obecného zastupiteľstva? Môže zastupiteľstvo schvaľovať dodatok zmluvy o nájme, ktorá bola výsledkom verejnej súťaže?