Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Plánované zmeny sociálnych podnikov

3. 3. 2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 26.02.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní. Cieľom Návrh zákona má na základe doterajšej aplikačnej praxe posilniť a podporiť na Slovensku priaznivé prostredie pre rozvoj sociálnej ekonomiky, teda produktívnych, distributívnych a spotrebiteľských aktivít, organizovaných nezávisle od štátnych orgánov, ktorých hlavným cieľom je prinášať spoločenský prospech (či už prostredníctvom netrhovej činnosti, alebo prostredníctvom sociálneho podnikania).

Zmluva o právnych službách a základná finančná kontrola

2. 3. 2021

JUDr. Veronika Gvušč

Zmluvy o poskytovaní právnych služieb upravuje odmenu advokáta za jeden úkon právnej služby v určitej sadzbe, náhrada na náhradu hotových výdavkov paušálnou sumou, cestovné náhrady a náhrada za stratu času. Advokát začne poskytovať právne služby až po uhradení zálohy na odmenu. Je možné odsúhlasiť zmluvu základnou finančnou kontrolou?

Pripravovaná novela katastrálneho zákona

1. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 26.02.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

Použitie motorového vozidla v správe príspevkovej organizácie obcou

1. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Osobné motorové vozidlo dala obec do správy príspevkovej organizácii. V prípade, že obec príležitostne  potrebuje pre svoje účely použiť motorové vozidlo, pričom vodičom bude zamestnanec obce, akým spôsobom zabezpečiť správne evidovanie týchto jázd na strane príspevkovej organizácie resp. obce?  Na základe akého dokladu bude obec príležitostne využívať vozidlo v správe príspevkovej organizácie?