Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Ministerstvo dopravy ako cenový orgán pri regulácii cien nájmu bytov

1.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 31.01.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách. Predkladaný návrh ustanovuje Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky novým cenovým orgánom pre oblasť regulácie cien nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov.

Nový zákon o geodézii a kartografii

13.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 10.01.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o geodézii a kartografii. ÚGKK SR pripravuje nový  zákon o geodézii a kartografii, ktorý má nahradiť zákon č. 215/1995 Z. z.. Návrh zákona má prispieť k ochrane trhu pred nekvalifikovaným vykonávaním geodetických činností ich novým zadefinovaním a vymedzením činností, ktorých výsledky sa preberajú do informačných systémov verejnej správy, a ktorých výsledky je potrebné overovať/autorizovať po stránke kvalitatívnej aj formálnej.

Zákon o štátnom rozpočte

10.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 22.12.2022 NRSR schválila zákona o štátnom rozpočte na rok 2023. Rozpočet verejnej správy sa zostavuje za štátny rozpočet a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy na obdobie troch rokov, t. j. roky 2023, 2024 a 2025.