Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Rozpočtová klasifikácia v roku 2022

24.1.2022

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku upozorníme na zákonnú povinnosť uplatňovať v rozpočtoch subjektov územnej samosprávy rozpočtovú klasifikáciu. Poskytneme informácie o poslednej novelizácii položiek a podpoložiek ekonomickej rozpočtovej klasifikácie účinnej od 1. januára 2022.

Finančné príspevky v školách a školských zariadeniach

24.1.2022

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Rozpočty škôl a školských zariadení počítajú so zdrojmi, ktorými sú prostriedky štátneho rozpočtu, prostriedky rozpočtu obce a tiež finančné príspevky od žiakov, rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči žiakovi vyživovaciu povinnosť (ďalej len „finančné príspevky“). Problematike stanovenia finančných príspevkov s ohľadom na novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 415/2021 Z. z. je venovaný príspevok, v ktorom  poukazujeme na zmeny účinné od 1.januára 2022.

Určenie hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav

24.1.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 21.01.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR, ktorou sa mení vyhláška č. 38/2005 Z. z. o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav.