Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Limity pri rozpočtových pravidilách verejnej správy

12.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 11.04.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Cieľom pripravovaného návrhu zákona je preto zosúladenie aktuálnej národnej právnej úpravy s novými európskymi fiškálnymi pravidlami, najmä  previazanie existujúceho inštitútu limitu verejných výdavkov na „čisté výdavky“, trajektóriu ktorých stanoví Európska komisia v strednodobom horizonte minimálne štyroch rokov.

Nájom poľnohospodárskej pôdy a zákon o majetku obcí

11.4.2024

JUDr. Henrieta Bicáková

Nájomca poľnohospodárskej pôdy doručil mestu žiadosť o pokračovanie v nájme poľnohospodárskeho pozemku. Akým spôsobom má mesto pristúpiť k ďalšiemu prenájmu poľnohospodárskej pôdy? Má postupovať podľa zákona o majetku obcíMôže použiť HOZ ak prenájom poľnohospodárskej pôdy nemá uvedený v zásadách hospodárenia ako dôvod HOZ?

Opätovné vydanie tabuľky so súpisným číslom

9.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Je obec povinná zaobstarať na svoje náklady zakaždým novú tabuľku so súpisným číslom, napr. z dôvodu poškodenia, krádeže ?

Úpravy finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby

9.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 08.04.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančných príspevkov na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2025. Finančnými príspevkami na poskytovanie sociálnych služieb obciam a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, štát vytvára  právne podmienky na zabezpečenie udržateľnosti prevádzkovo najnákladnejších druhov sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach podmienených odkázanosťou a ich dostupnosti pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe, a to posilnením spolufinancovania sociálnych služieb v týchto zariadeniach sociálnych služieb zo štátneho rozpočtu v roku 2025.