Čo je isamosprava

Centrálna nezisková spoločnosť spustila od 12.11.2012 unikátny samofinancovateľný portál pre samosprávu na Slovensku - Centrálny portál pre samosprávu, ktorého cieľom je stať sa významným partnerom nielen samosprávneho sektora ale aj štátneho, podnikateľského či partnerom samotného občana.

Oblasť samosprávy obcí, miest a VÚC je súčasťou života každého občana, ktorá sa ho priamo alebo nepriamo dotýka v mieste jeho bydliska ale rovnako aj pri návštevách iných miest a obcí. Nielen skúsenosti, ale aj proces prípravy a realizácie Centrálneho portálu ukázali, že v samosprávnom sektore chýba nástroj, ktorý by systematizoval poznatky a sprostredkovával nové znalosti nevyhnutné pre fungovanie a skvalitňovanie práce subjektov v samospráve.

Hlavnou misiou portálu je odborné vzdelávanie širokej verejnosti v oblasti samosprávy, vytváranie komplexnej odbornej doktríny, prinášanie nových poznatkov a východísk pri riešení každodenných situácií. Súčasťou odborného vzdelávania prostredníctvom isamosprava.sk je výkon výskumu v oblasti samosprávy a využívanie poznatkov z výskumu pre prax v samospráve.

Dôležitou súčasťou Centrálneho portálu je denný servis spracúvania všetkých významných legislatívnych zmien a návrhov, ktoré sa dotýkajú jednotlivých úradov a iných subjektov samosprávneho sektora. Takouto formou chceme pomôcť všetkým, ktorí vykonávajú dennú odbornú prácu v samospráve zorientovať sa v množstve právnych predpisov a súčasne významným spôsobom poukázať na tie procesy, kde samosprávny sektor môže pôsobiť.

Komu je portál určený?

Obciam, mestám a samosprávnym krajom /VÚC/ ale aj štátnym organizáciám, spoločnostiam a jednotlivcom so záujmom o činnosti a informácie z prostredia samosprávy.

Centrálny odborný portál pre samosprávu /COPS/ prináša aktuálne a odborné informácie z Práva a Ekonomiky samosprávnych subjektov v Slovenskej republike

Ako sú umiestnené informácie na isamosprava.sk?

Z každej oblasti prinášame Odborné a Aktuálne informácie:

Aktuálne informácie sa nachádzajú v centrálnej časti portálu z práva, ekonomiky a servisných činností pre samosprávy.

Odborné informácie sú uvádzané v príslušnom menu (Právne, Ekonomické, Servisné, Obecný/Mestský úrad a Úrad samosprávneho kraja). Právne menu je zložené z právnych inštitútov v 3 kategóriách:

 • Samosprávne orgány a inštitúcie v rámci samosprávy
 • Správne konanie
 • Obecný/Mestský úrad a Úrad samosprávneho kraja.

V právnom menu nájdete potrebné informácie k jednotlivým orgánom a inštitúciám zriaďovaných samosprávami, k zákonným inštitútom. Odborné informácie nájdete v podobe vzorov dokumentov, vzorov formulárov, prípadových štúdií, aktuálne pripravovanej legislatívy, judikatúry súdov, odborných stanovísk, registra pojmov, či aktuálne platného znenia zákonov.

2. Ekonomické menu obsahuje  inštitúty:

 • Verejné obstarávanie
 • Majetok
 • Sociálne podniky.

3. Menu Obecný/Mestský úrad a Úrad samosprávneho kraja obsahuje oblasti pôsobnosti úradov samosprávy v zmysle zákonných kompetencií ako aj organizačného členenia úradov samospráv rozčlenené k obciam/mestám a VÚC podľa ich pôsobnosti na:

 • Stavebný úrad
 • Daňový úrad
 • Doprava
 • Školy
 • Šport
 • Sociálne
 • Kultúra
 • Info zákon
 • Životné prostredie.

Obsahovo má aj toto menu zloženie a štruktúru informácií ako právne menu.

4. Servisné menu je spojené s doplnkovými činnosťami pre samosprávy v rámci doplnkových elektronických informácii, online poradenstva pre užívateľov portálu a inej servisnej činnosti.

Ako čítať informácie a ako s nimi pracovať?

Každá z položiek Právneho a Ekonomického menu obsahuje základné pojmy (inštitúty) dotýkajúce sa fungovania danej položky.

Po kliknutí na konkrétny inštitút sa zobrazí jeho popis a obsah, kde sa inštitút odborne delí na:

 • Právne predpisy daného inštitútu
 • Dôvodové správy k legislatívnej úprave daného inštitútu
 • Odborné články
 • Návrhy na zmenu legislatívy
 • Odborné stanoviská publikované o danom inštitúte
 • Prípadové štúdie
 • Judikatúra súdov a protesty prokuratúry
 • Vzory dokumentov
 • Pojmy.

Celý portál isamosprava.sk a najmä jeho Právne a Ekonomické menu má poskytnúť odpovede a informácie potrebné na bežnú činnosť pri práci v samospráve tak, aby ste svoje aktivity vykonávali správne, v súlade s legislatívou.

 

tím isamosprava.sk