Zmeny v zákone o štatutárnom audite – mestá ako subjekty osobitného významu

Dňa 01.06.2024 nadobudol účinnosť zákon č. 105/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej len „novela“). Prioritným zámerom novely bolo, vzhľadom na potrebu zabezpečiť transpozíciu smernice EU, ustanoviť rozsah účtovných jednotiek, ktorým vznikne povinnosť zahrnúť do výročnej správy vykazovanie tzv. informácií o udržateľnosti[1].

[1] Vykazovaním informácií o udržateľnosti sa rozumie vykazovanie informácií o environmentálnych, sociálnych faktoroch,  faktoroch týkajúcich sa ľudských práv a faktorov oblasti správy a riadenia vrátane faktorov udržateľnosti podľa osobitného predpisu, ktorým je nariadenie EU v sektore finančných služieb. Vybrané účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť vykazovania informácií o udržateľnosti, sú zadefinované priamo v ustanoveniach § 20c ods. 1 a 2 pre individuálne vykazovanie informácií o udržateľnosti a v § 20g ods. 1 a 2 pre konsolidované vykazovanie informácií o udržateľnosti.

 

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.