Zmeny v sčítaní obyvateľov 2021

Dňa 28.01.2021 schválila NRSR novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (ďalej ako „Novela“).

Právny stav k: 28.01.2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (ďalej ako „SODB 2021“) je jedinečnou možnosťou ako získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a bývaní pre potreby vlády, podnikateľov, tvorcov politík na štátnej a lokálnej úrovni, najmä pre plánovanie a rozdeľovanie služieb, financií a iných prostriedkov, rozvoj politík a vyhodnocovanie aktivít.

V súvislosti s ochorením COVID-19 Vláda SR a Úrad verejného zdravotníctva SR prijímajú opatrenia na ochranu verejného zdravia s cieľom znížiť riziko počtu postihnutých predmetným ochorením.

Počas doby sčítania obyvateľov od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 budú:

  1. obyvatelia plniť svoju sčítaciu povinnosť vyplnením elektronického formulára na sčítanie obyvateľov
  2. obce v súčinnosti so Štatistickým úradom SR poskytovať službu asistovaného sčítania tým obyvateľom, ktorí sa nedokážu sčítať prostredníctvom elektronických formulárov sami a ani s pomocou blízkych osôb alebo iných osôb, s ktorými žijú v jednej bytovej domácnosti.[1]
  3. obec vykoná na základe rozhodnutia predsedu úradu v spolupráci s úradom od apríla 2021 do 31. októbra 2021 dosčítavanie, ktorým zabezpečí asistované sčítanie.

Štatistický úrad vykoná novelizáciu príslušných vykonávacích predpisov, ktoré budú predstavovať rozsahom malé legislatívno-technické úpravy:

  1. Opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 403/2019 o preukaze asistenta sčítania,
  2. Opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 435/2019 z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie,
  3. Opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 307/2020 z. o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania.

Uvedené vykonávacie predpisy už spracúvame, budeme o nich informovať na našom portáli.

Schválené znenie Novely zákona

Sprievodná dokumentácia

Mgr. Vladimír Fujak

[1] Obyvateľmi, o ktorých sa predpokladá, že využijú službu asistovaného sčítania, sú prevažne poberatelia starobných dôchodkov,  osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby s minimálnymi digitálnymi zručnosťami, pre ktoré by kontakt s asistentmi sčítania počas blížiacej sa doby sčítania predstavoval zvýšené riziko ochorenia COVID-19.