Výška finančného príspevku na sociálne služby 2024

Dňa 24.05.2023 bol v MPK zverejnený návrh Nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2024. 

Navrhovaná výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach  podmienených odkázanosťou na rok 2024 vychádza z účelu tohto finančného príspevku s uplatnením valorizačného mechanizmu vo väzbe  na medziročný vývoj minimálnej mzdy a výšku minimálnej mzdy na rok 2023 a s prihliadnutím na vyváženú úroveň spolufinancovania jednotlivých foriem sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou (pobytovej formy sociálnej služby a ambulantnej  formy sociálnej služby).

Účelom poskytnutia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou je spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a platy zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby najviac vo výške, ktorá zodpovedá výške platu podľa zákona č. 553/ 2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone  práce vo verejnom záujme a na  poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom z tohto príjmu.

Poskytnutý finančný príspevok je účelovo viazaný na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a odvody zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby v konkrétnom zariadení sociálnych služieb podmienenom odkázanosťou.

Navrhovaná výška finančných príspevkov:

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na mesiac na miesto v zariadení sociálnych služieb Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej  formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na mesiac na miesto v zariadení sociálnych služieb obsadené  najmenej v rozsahu 8 hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa
II. stupeň 

175 eur

117 eur

III. stupeň

350 eur

233 eur

IV. stupeň

455 eur

303 eur

V. stupeň 

630 eur

420 eur

VI. stupeň

770 eur

513 eur

 

Druh zariadenia sociálnych služieb Výška finančného príspevku na miesto v zariadení sociálnych služieb  na mesiac Výška finančného príspevku na miesto v zariadení sociálnych služieb na rozpočtový rok

nocľaháreň

350 eur

4 200 eur

útulok

350 eur

4 200 eur

domov na polceste

350 eur

4 200 eur

zariadenie núdzového bývania

350 eur

4 200 eur

Návrhom sa má zrušiť aj nariadenie vlády SR č. 234/2022 Z. z. , ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch  zariadení sociálnych služieb na rok 2023.

Predpokladaná účinnosť od: 01.01.2024

MPK končí: 01.06.2023

Sprievodná dokumentácia

Mgr. Helena Laposová