Výška dotácie na nájomné byty

Dňa 19.05.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu. Cieľom tejto štátnej podpory do oblasti bývania je rozširovanie bytového fondu v segmente verejného nájomného bývania určeného najmä pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva a obnovu existujúceho bytového fondu.

V predloženom návrhu vyhlášky sa upravujú najmä výšky obstarávacích nákladov na obstaranie nájomných bytov a výška dotácie na obstaranie nájomného bytu stavebnou úpravou v bytovom dome, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v lokalitách zapísaných v Zozname svetového dedičstva v nadväznosti na zvýšené náklady na realizáciu stavieb súvisiace najmä s vývojom cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve. Súčasne sa navrhuje zjednodušenie podmienok pri určovaní limitu obstarávacích nákladov.

Pripomienkovanie do: 01.06.2023

Sprievodná dokumentácia

Mgr. Helena Laposová