Volebné moratórium

Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o volebnej kampani“) hneď v úvode definuje, čo sa považuje za volebnú kampaň. Podľa § 2 ods. 1 zákona o volebnej kampani sa volebnou kampaňou rozumie akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí a kandidátov, za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania funkcie volenej podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech subjektov podľa prvej vety.

Právny stav k: 25.10.2022

Časové ohraničenia volebnej kampane upravuje § 2 ods. 2 zákona o volebnej kampani. Volebná kampaň sa začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov a končí 48 hod. predo dňom konania volieb. Obdobie od ukončenia volebnej kampane do realizácie volieb (spočítavanie hlasov) sa nazýva volebné moratórium. Volebné moratórium predstavuje časový úsek tesne pred voľbami, počas ktorého nie je možné viesť volebnú kampaň. Zákonodarca uvádza účel volebného moratória ako nástroj na vytvorenie časového priestoru, kedy  sa volič slobodne rozhoduje komu odovzdá svoj hlas, bez ovplyvňovania subjektmi, ktoré vedú volebnú kampaň. Ide o tzv. „zmiernenie informačného tlaku“ na voliča.

Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 29.10.2022. Aplikáciou ust. § 2 ods. 2 zákona o volebnej kampani dospejeme k tomu, že volebné moratórium platí od štvrtka 27.10.2022. Prikláňame sa k výkladu, s ktorým sa stotožňuje aj Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „komisia“), v zmysle ktorého sa 48 hodín odčítava od začiatku volebného dňa (čiže sobota 00:00), nie od otvorenia volebných miestností (sobota 07:00).

Z vyššie uvedeného vyplýva, že od štvrtka 27.10.2022 až do konca volebného dňa soboty 29.10.2022 nie je možné vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by spadala pod definíciu volebná kampaň. Často sa stretávame s prípadmi, kedy je ťažké posúdiť, či došlo k porušeniu volebného moratória alebo nie. Pre lepšie pochopenie volebného moratória uvádzame príklady, kedy môžeme hovoriť o porušení volebného moratória a kedy ešte nie.

  • Statusy a diskusie na sociálnych sieťach

Komisia v rámci uznesení a metodických usmernení potvrdila, že volebné moratórium sa vzťahuje aj na volebnú kampaň vedenú na internete. Pod týmto sa však nemyslí bežná komunikácia vrátane bezplatných príspevkoch na sociálnych sieťach, za ktoré sa obvykle neplatí úhrada. Počas volebného moratória nie je potrebné rušiť vytvorené profily na sociálnych sieťach alebo vymazávať príspevky týkajúce sa kandidatúry. Takisto sa kandidát môže zapojiť do internetovej diskusie na tému voľby.

  • Bilboardy a plagáty

Ponechanie volebných bilboardov alebo volebných plagátov počas volebného moratória nepredstavuje jeho porušenie. Dôležité je, aby počas volebného moratória nebol inštalovaný nový bilboard. Pri pojazdných bilboardoch, tieto nesmú byť počas volebného moratória premiestňované. Pojazdnú propagáciu predstavuje napr. aj automobil polepený textom a symbolmi za účelom propagácie kandidáta.

Z uvedeného možno vyvodiť záver, že za porušenie volebného moratória sa považuje aktívne sprístupnenie informácie počas tohto obdobia.

S porušením volebného moratória sú spojené sankcie. Porušenie volebného moratória politickou stranou je správnym deliktom podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona o volebnej kampani, za ktorý uloží komisia pokutu od 30 000 až do 300 000 eur.

V prípade, že volebné moratórium poruší fyzická osoba, dopúšťa sa priestupku v zmysle § 20 ods. 1 písm. a) zákona o volebnej kampani a hrozí jej pokuta zo strany okresného úradu za priestupok vo výške od 300 do 30 000 eur.

Pri rozhodovaní o výške sankcie sa prihliada na závažnosť a trvanie protiprávneho stavu.

JUDr. Monika Ivanová