Úvaha či schvaľovať prevody z dôvodu hodného osobitného zreteľa naraz alebo oddelene

Článok sa zaoberá postupom obce pri prevode majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (pre zjednodušenie sa uvažuje len o prevode nehnuteľnosti), kedy sa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o majetku obcí“) prevod neuskutoční na základe verejnej obchodnej súťaže, dobrovoľnou dražbou alebo priamym predajom. 

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.