ÚRSO II – Štandardy kvality dodávky pitnej vody

Dňa 01.03.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z. (ďalej len „návrh vyhlášky“).

V súčasnosti sú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou upravené vo vyhláške č. 276/2012 Z. z., ktorá bola naposledy novelizovaná v roku 2016. Vyhláška č. 276/2012 Z. z. si vyžaduje zmenu a doplnenia v záujme znižovania byrokratickej záťaže.

Pripomienkovanie končí: 14.03.2024

Sprievodná dokumentácia