Ukončenie podnikania príspevkovej organizácie zriadenej obcou

Podnikanie príspevkových organizácií upravuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“).

Právny stav k 12.10.2012


Príspevková organizácia zriadená obcou vykonávala podnikateľskú činnosť (živnosť) nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená a má záujem o jej ukončenie. Ako v tomto prípade postupovať?


Podnikanie príspevkových organizácií upravuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“).

V zmysle ustanovenia § 28 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy môže príspevková organizácia vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte. Ak je hospodárskym výsledkom podnikateľskej činnosti k 30. septembru rozpočtového roka strata, je vedúci rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie povinný zabezpečiť, aby bola do konca rozpočtového roka vyrovnaná, alebo urobiť také opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku už nevykonávala.

V prípade ukončenia podnikania (vykonávania živnostenského oprávnenia) príspevkovej organizácie sa postup riadi pravidlami, ktorými sa riadila samotná podnikateľská činnosť. Pri podnikateľskej činnosti vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia to bude zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). O ukončení podnikania je potrebné podať oznámenie na príslušnom živnostenskom úrade. Dňom zániku živnostenského oprávnenia je deň, ktorý nasleduje po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania príslušnému živnostenskému úradu. Oznámenie o ukončení podnikania je možné vziať späť, a to (najneskôr) v deň, ktorý predchádza zániku živnostenského oprávnenia. V oznámení nie je potrebné uvádzať dôvod rozhodnutia živnosť ukončiť.

Podnikateľ je povinný do 8 dní informovať zdravotnú poisťovňu a Sociálnu poisťovňu o zmenách, ktoré majú vplyv na platenie poistného, a teda aj o ukončení živnosti. Dňom zániku živnostenského oprávnenia zaniká aj povinnosť platiť odvody poistného do Sociálnej poisťovne. Do 30 dní je potrebné oznámiť správcovi dane ukončenie podnikania a vrátiť osvedčenie o registrácii pre daň.