Technické náležitosti elektronickej doručenky

Dňa 27.09.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky MIRRaI SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o jednotnom formáte elektronických správ. Cieľom návrhu vyhlášky je ustanoviť formát pre elektronickú doručenku podľa zákona o e-Governmente.

Návrh vyhlášky má za cieľ definovať technické náležitosti spôsobom, aby sa elektronické doručenky v prostredí e-Governmentu vytvárali podľa jednotných pravidiel, čo uľahčí prevádzku jednotlivých informačných systémov orgánov verejnej moci. Jedným zo základných pravidiel je, aby formát elektronickej doručenky umožňoval automatizované spracovanie údajov, ktoré sú v nej uvedené a toto bolo uvedené aj v informáciách, ktoré vidia na svojej strane adresáti elektronických úradných dokumentov.

Návrhom vyhlášky sa elektronická doručenka vytvára vo formáte umožňujúcom automatizované spracovanie údajov, pričom presnú štruktúru údajov obsahuje elektronický formulár zverejnený v module elektronických formulárov. Elektronická doručenka obsahuje aj presný časový údaj, aby ju bolo možné použiť na právne účely a presne identifikovať moment doručenia za účelom splnenia zákonných lehôt. Každá elektronická doručenka v sebe súčasne obsahuje presnú identifikáciu odosielateľa a prijímateľa elektronickej správy, pričom sa na tieto účely použije identifikátor podľa zákona o e-Governmente.

Predpokladaná účinnosť od: 01.11.2022
MPK končí: 17.10.2022
Sprievodná dokumentácia

Mgr. Adam Mikuš