Rozsiahla novela školského zákona

dňa 09.05.2023 NRSR schválila novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorou sa plnia niektoré ciele Plánu obnovy a odolnosti SR, ako napr.:

 1. znížiť podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručnosti,
 2. znížiť socioekonomický vplyv na vzdelávacie výsledky žiakov a podporiť rovnosť príležitostí vo vzdelávaní,
 3. zvýšiť podiel detí v predškolskom veku, ktoré sa zúčastňujú na predprimárnom vzdelávaní,
 4. prispôsobiť vzdelávanie individuálnym potrebám každého dieťaťa,
 5. zaviesť právny nárok na miesto v materskej škole,
 6. zmeniť financovanie predprimárneho vzdelávania,
 7. zmeniť koncepciu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb a pod.

V rámci legislatívneho procesu boli novelizované aj ďalšie zákony, ako napríklad:

a) zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

b) zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení,

c) zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pod.

Najdôležitejšie zmeny školského zákona podľa prijatej novely:

1. Zmena predmetu úpravy

Po novom, školský zákon upravuje práva a povinnosti nielen rodičov, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, ale aj poručníka alebo opatrovníka.

Aj poručník a opatrovník vykonávajú osobnú starostlivosť o dieťa. Toto doplnenie je relevantné aj v nadväznosti na rozšírenie okruhu detí/žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami o novú skupinu. Okrem iného sú poručníci a opatrovníci relevantní aj v aktuálnom období vo vzťahu k deťom – cudzincom, ktorí sa ocitli na území Slovenskej republiky bez zákonného zástupcu alebo v sprievode blízkej osoby, a aj ich sa môžu týkať podporné opatrenia.

2. Nová definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb

V zmysle novej definície, špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka určená diagnostikou v zariadeniach poradenstva a prevencie na poskytnutie podporného opatrenia vo výchove a vzdelávaní dieťaťu alebo žiakovi podľa § 2 písm. j) až p) zákona  a dieťaťu alebo žiakovi, ktorého zdravotný stav, sociálne podmienky, jazykové schopnosti, nadanie, správanie, kognitívne schopnosti, motivácia, emocionalita, tvorivosť alebo zručnosti vyžadujú poskytnutie podporného opatrenia.

Skupina detí alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa teda rozširuje o kategóriu detí alebo žiakov, ktorí potrebujú podporné opatrenia z dôvodu ťažkostí napr. v oblasti jazykových schopností, správania, kognitívnych schopností, motivácie, emocionality, tvorivosti a zručností.

3. Segregácia vo výchove a vzdelávaní a dodržiavanie zákazu segregácie v týchto oblastiach

Zavádza sa pojem „segregácia vo výchove a vzdelávaní“ = konanie alebo opomenutie konania, ktoré je v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania podľa osobitného predpisu a v dôsledku ktorého dochádza alebo by mohlo dôjsť k priestorovému, organizačnému, fyzickému alebo sociálnemu vylučovaniu alebo oddeľovaniu skupiny detí, žiakov, poslucháčov alebo účastníkov výchovy a vzdelávania bez dôvodu, ktorý vyplýva z tohto zákona.

Dodržiavaním zákazu segregácie vo výchove a vzdelávaní je prijímanie opatrení na jej predchádzanie a jej elimináciu.

4. Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole ako základný princíp výchovy a vzdelávania

Novela zákona zaraďuje medzi základné princípy výchovy a vzdelávania (§ 3 školského zákona) aj právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole od školského roka nasledujúceho po školskom roku, v ktorom dieťa dovŕši tretí rok veku.

Upravuje sa teda právo každého dieťaťa od troch rokov na jeho prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole bez ohľadu na typ zriaďovateľa, ak jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia o to materskú školu požiada.

Toto právo môže zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia v nadväznosti na nový § 59b nárokovateľne uplatniť v materskej škole zriadenej obcou alebo regionálnym úradom školskej správy. Zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia môže toto právo realizovať na základe vlastného slobodného rozhodnutia aj v súkromnej materskej škole alebo cirkevnej materskej škole.

Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie má dieťa od začiatku školského roku nasledujúceho po školskom roku, v ktorom bola žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podaná riaditeľovi spádovej materskej školy v termíne podľa § 59 ods. 4.

Ak má dieťa právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podáva zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia riaditeľovi spádovej materskej školy, ak nepodá žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie riaditeľovi cirkevnej materskej školy alebo súkromnej materskej školy. Ak spádová materská škola nemá kapacitné možnosti na prijatie dieťaťa, riaditeľ túto skutočnosť uvedie v rozhodnutí o neprijatí na predprimárne vzdelávanie. Ak dieťa následne nie je prijaté na predprimárne vzdelávanie v cirkevnej materskej škole alebo v súkromnej materskej škole so sídlom v obci trvalého pobytu dieťaťa, obec vykoná všetky potrebné úkony, aby dieťa na predprimárne vzdelávanie prijal riaditeľ akejkoľvek materskej školy, ktorej je táto obec zriaďovateľom, vrátane spádovej materskej školy; na tento účel sa žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole považuje za žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec.

Ak obec nie je zriaďovateľom inej materskej školy alebo ak iná materská škola, ktorej zriaďovateľom je obec, nemá kapacitné možnosti na prijatie dieťaťa, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, obec do 10. júla oznámi zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia názov materskej školy s kapacitnými možnosťami na prijatie dieťaťa, ktorej zriaďovateľom je iná obec alebo orgán miestnej štátnej správy v školstve, ktorá:

a) je najbližšie k miestu trvalého pobytu dieťaťa alebo

b) má najlepšiu dostupnosť hromadnou dopravou z miesta trvalého pobytu dieťaťa.

5. Obsah štátneho vzdelávacieho programu

Podľa doterajšieho znenia ust. § 6 ods. 4 písm. e) školského zákona, štátny vzdelávací program obsahuje okrem iného aj charakteristiku odboru vzdelávania a jeho dĺžku. Podľa novely zákona štátny vzdelávací program musí obsahovať, ak ide o základnú školu, aj dĺžku trvania prvého stupňa a druhého stupňa.

Zároveň došlo k zmene aj ust. § 6 ods. 4 písm. l) zákona, podľa ktorého štátny vzdelávací program obsahuje aj osobitosti výchovy a vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením, žiakov so zdravotným znevýhodnením, detí s nadaním a žiakov s nadaním

Vzhľadom na to, že v novom štátnom vzdelávacom programe sa počíta s inou dĺžkou prvého a druhého stupňa základnej školy, ako je určená v aktuálnom znení školského zákona a v účinnom štátnom vzdelávacom programe, bolo potrebné upraviť znenie § 6 ods. 4 a § 29 ods. 4 tak, aby bolo možné súbežné používanie oboch štátnych vzdelávacích programov a po 1. septembri 2026 k zmene dĺžky prvého a druhého stupňa. To sa vykoná tak, že dĺžka prvého a druhého stupňa nebude rigidne určená v školskom zákone, ale flexibilne v štátnom vzdelávacom programe.

6. Vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Novela zaviedla, že ak škola vzdeláva deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vytvára pre ne podmienky na základe odporúčaní zariadenia poradenstva a prevencie prostredníctvom:

 1. individuálneho vzdelávacieho programu,
 2. vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením alebo pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,
 3. vzdelávacích programov zameraných na príslušné nadanie alebo
 4. poskytovaných podporných opatrení.

Novelizačný bod súvisí so zavedením systému podporných opatrení.

7. Individuálny vzdelávací program

V zmysle doterajšieho znenia ustanovenia § 7a ods. 2 zákona, „individuálny vzdelávací program pre dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo pre žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s odporúčaniami zariadenia poradenstva a prevencie vypracuje pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom, pedagogickým asistentom a odborným zamestnancom školy a po konzultácii so zákonným zástupcom“.

K predmetnému ustanoveniu bolo pripojené, že v prípade, „ak ide o žiaka základnej školy najmenej v piatom ročníku alebo o žiaka strednej školy, aj po konzultácii s týmto žiakom.“

Úprava súvisí so skutočnosťou, aby bol do procesu prípravy individuálneho vzdelávacieho programu „prizvaný“ žiak z dôvodu inkluzívnej participácie na výchovno-vzdelávacom procese – zohľadňujú sa pritom aj kapacity žiaka z hľadiska jeho veku – preto sa nenavrhuje rozšírenie na deti a všetkých žiakov, ale len od piateho ročníka

8. Pedagogická a ďalšia dokumentácia

Vzhľadom na rôznorodosť ďalšej dokumentácie vedenej v jednotlivých druhoch škôl a školských zariadení bolo novelou prijaté, že na formulároch podľa vzorov schválených ministerstvom školstva pre jednotlivé druhy a typy škôl a školských zariadení sa vedie len pedagogická dokumentácia.

Vzory „ďalšej“ dokumentácie sa nebudú schvaľovať na úrovni ministerstva školstva. Ponecháva sa na rozhodnutí škôl a školských zariadení v akom formáte, s akým obsahom a v akom rozsahu budú viesť ďalšiu dokumentáciu ustanovenú vo vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii v znení vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 68/2022 Z. z.

9. Úprava experimentálneho overovania

V kontexte kurikulárnej reformy môže vyvstať potreba uskutočniť experimentálne overovanie aj v iných oblastiach, ako boli doteraz uvedené v § 14 ods. 1 zákona. Na tento účel došlo k úprave inštitútu experimentálneho overovania, pričom „nepomenované“ okruhy bude možné realizovať len priamo na podnet ministerstva školstva. Garant bude pritom povinný aj pre tieto okruhy.

10. Nová náležitosť žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy

Vzhľadom na skutočnosť, že podľa § 11 ods. 6 písm. a) siedmeho bodu školského zákona,  materská škola, resp. základná škola získava a spracúva na účely výchovy a vzdelávania aj údaj o materinskom jazyku žiaka, tento údaj bude povinnou náležitosťou žiadosti o prijatie. Cieľom je, aby škola mohla týmto údajom disponovať a využiť ho pri zbere údajov do centrálneho registra k 15. septembru.

11. Úradný preklad vysvedčenia

Na základe vyhodnotenia podnetov z aplikačnej praxe sa mení povinnosť požadovať od zákonného zástupcu neplnoletého žiaka alebo plnoletého žiaka preklad kópie vysvedčenia tak, aby sa nevyžadoval „úradný“ preklad. Úpravou sa zníži finančná náročnosť a podporí sa tak záujem Slovákov dlhodobo žijúcich v zahraničí rozvíjať slovenský jazyk a slovenské povedomie.

12. Nová lehota pri komisionálnych skúškach

Predĺžila sa lehota pre riaditeľa určiť termín, obsah a rozsah komisionálnych skúšok pred ich konaním z 15 dní na 30 dní, aby mal žiak dostatočný časový predstih na prípravu vrátane pricestovania zo zahraničia.

13. Zrušenie možnosti zvýšiť najvyšší počet detí na triedu

Novelou došlo k vypusteniu možnosti zvýšiť najvyšší počet detí na triedu podľa § 28 ods. 9 školského zákona z dôvodu zaradenia niektorých detí len na adaptačný pobyt alebo len na diagnostický pobyt v materskej škole, teda najdlhšie na tri mesiace.

Táto právna úprava súvisí so zrušením možnosti prijať dieťa len na adaptačný pobyt alebo len na diagnostický pobyt (bez „riadneho“ prijatia do materskej školy).

14. Zaradenie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a s nadaním

Podľa nového znenia ust. § 28 ods. 12 zákona, o zaradení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením rozhodne riaditeľ materskej školy na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a zariadenia poradenstva a prevencie a na základe vopred prerokovaného informovaného súhlasu zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. O zaradení dieťaťa s nadaním rozhodne riaditeľ materskej školy na základe odporúčania zariadenia poradenstva a prevencie a na základe vopred prerokovaného informovaného súhlasu zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Počet detí v triede môže byť znížený najviac o dve za každé dieťa so zdravotným znevýhodnením a dieťa s nadaním. Maximálny počet zaradených detí so zdravotným znevýhodnením a detí s nadaním v jednej triede sú dve.

Úprava súvisí s vypustením redefiníciou špeciálnej výchovno-vzdelávacej potreby. V tomto kontexte sa na základe skúsenosti praxe upúšťa od vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie pri dieťati zo sociálne znevýhodneného prostredia a zároveň sa nejaví ako potrebné na zaradenie dieťaťa z novej štvrtej skupiny vyžadovať toto vyjadrenie.

15. Predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Novelou sa vypúšťa zo zákona ustanovenie § 28a ods. 5. Vzhľadom na to, že výnimočné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky pred dovŕšením šiesteho roku veku od 1. júna 2022 nie je podmienené plnením povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku dieťaťa, je ustanovenie § 28a ods. 5 školského zákona nadbytočné.

V tejto súvislosti žiadne dieťa nebude môcť plniť povinné predprimárne vzdelávanie pred piatym rokom veku a aj napriek tomu, ak podľa záverov diagnostického vyšetrenia v príslušnom zariadení poradenstva a prevencie, dosiahne školskú spôsobilosť a bude s tým súhlasiť aj jeho ošetrujúci lekár, bude môcť byť prijaté na „predčasné“ plnenie povinnej školskej dochádzky.

16. Ďalší dôvod zrušenia individuálneho vzdelávania

Na základe podnetov z aplikačnej praxe a na základe vyhodnotenia prvého roku uplatňovania povinného predprimárneho vzdelávania v praxi sa dopĺňa ďalší dôvod, kedy bude môcť riaditeľ materskej školy rozhodnúť o zrušení individuálneho vzdelávania realizovaného podľa § 28b ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.

Ide o prípad, kedy zákonný zástupca nezabezpečí účasť dieťaťa na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole na účel posúdenia plnenia obsahu individuálneho vzdelávania podľa ust. § 28b ods. 6 zákona.

17. Nové ustanovenie § 28c – prestup dieťaťa do inej materskej školy a možnosť zanechania predprimárneho vzdelávania

Novelou sa na základe vyhodnotenia podnetov z aplikačnej praxe vkladá nový § 28c, ktorý upravuje postup:

 1. keď je potrebné, spravidla z rodinných dôvodov, aby dieťa navštevovalo inú materskú školu (upravuje sa možnosť prestupu dieťaťa z jednej materskej školy do druhej na základe rozhodnutia o prijatí prestupom),
 2. keď sa zákonní zástupcovia alebo zástupcovia zariadenia rozhodnú, že nechcú, aby ich dieťa navštevovalo materskú školu, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie (upravuje sa možnosť zanechania predprimárneho vzdelávania, ale len ak nejde o deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné).

Upravuje sa postup, ak riaditeľ materskej školy prijme dieťa prestupom. Riaditeľovi sa ustanovuje povinnosť, aby bez zbytočného odkladu zaslal kópiu rozhodnutia o prijatí dieťaťa prestupom riaditeľovi materskej školy, z ktorej dieťa prestupuje a ďalšie procedúry s tým spojené, ktoré je povinný vykonať riaditeľ materskej školy z ktorej dieťa prestúpilo do inej materskej školy.

Prestup sa týka tak detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ako aj ostatných detí.

Zanechanie predprimárneho vzdelávania sa umožňuje len deťom, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné.

V odseku 6 sa ustanovujú dôvody, v prípade ktorých môže riaditeľ materskej školy vydať rozhodnutie o predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie. Ide o obdobu vylúčenia zo štúdia, teda aj navrhované dôvody majú za cieľ vystihnúť tieto príslušné situácie. Podstatné je, že výpočet je taxatívny a škola ho nemôže rozširovať o ďalšie dôvody.

18. Úvodný ročník

V základnej škole možno so súhlasom zriaďovateľa zriadiť úvodný ročník pre:

 1. žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou ľahkého stupňa, ktorí k septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nepokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy, alebo
 2. žiakov s vývinovými poruchami ľahkého stupňa, ktorí k septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nepokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy.

V základnej škole pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním možno so súhlasom zriaďovateľa zriadiť úvodný ročník pre:

 1. žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorí k septembru dosiahli fyzický vek päť rokov, alebo
 2. žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorí k septembru dosiahli fyzický vek štyri roky a je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy pred dovŕšením šiesteho roku veku.

Úvodný ročník možno zriadiť pre najmenej štyroch žiakov a najviac desiatich žiakov. Žiaka do úvodného ročníka zaraďuje riaditeľ školy na základe vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie a s vopred prerokovaným informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Na žiaka so všeobecným intelektovým nadaním, ktorý sa vzdeláva v úvodnom ročníku v škole pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, sa nevzťahuje § 28a. Absolvovanie úvodného ročníka sa nepovažuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky. Po absolvovaní úvodného ročníka žiak pokračuje v prvom ročníku základnej školy v triede spolu s ostatnými žiakmi.

19. Zdravotnícki pracovníci na stredných školách

V nadväznosti na zavedenie systému podporných opatrení je opodstatnené pôsobenie zdravotníckych pracovníkov aj na stredných školách. Preto sa táto možnosť dopĺňa aj v stredných školách s tým, že nárokovateľnosť bude ako u každého iného podporného opatrenia vyplývať až z diagnostiky.

20. Náhradný termín na vyskúšanie žiaka

Cieľom novely je sprecizovať situáciu, ak nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku. Podľa novely žiak sa hodnotí aj v takom prípade, pričom riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a hodnotenie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa hodnotenie mohlo uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. Ak ide o žiaka podľa § 19 ods. 5 nie je dôvod ho hodnotiť pri nemožnosti vyskúšania a hodnotenia v náhradnom termíne.

21. Prijímanie deti so zdravotným znevýhodnením a s nadaním

V tomto kontexte úprava súvisí s tým, že už aj v súčasnosti existujú vzdelávacie programy pre deti/žiakov so zdravotným znevýhodnením a s nadaním. Prijímanie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a dieťaťa s nadaním do základnej školy je podmienené správou z diagnostického vyšetrenia vydanou zariadením poradenstva a prevencie. Zároveň v nadväznosti na potreby aplikačnej praxe sa upúšťa od požiadavky na maximálne dvojročnú správu z diagnostického vyšetrenia.

22. Zníženie administratívnej záťaže riaditeľov

Cieľom novely je aj zníženie administratívnej záťaže pri rozhodovaní v prijímacom konaní, pričom sa vychádza aj z českej právnej úpravy, kde sa rozhodnutie vyhotovuje a doručuje len pri neprijatých uchádzačoch.

Keďže pri prijatom uchádzačovi nie je relevantné podávanie opravného prostriedku, za rozhodnutie a jeho doručenie sa fikciou navrhuje zoznam prijatých uchádzačov a jeho zverejnenie. Za uvedených okolností sa navrhuje vydávanie „bežných“ rozhodnutí limitovať na situácie, ak po informácii o prijatí zákonný zástupca doručí škole návratku o záujme o štúdium v príslušnej strednej škole.

23. Prijímanie detí alebo žiakov do športovej školy

Na základe podnetov z aplikačnej praxe na riešenie nejednotného postupu pri prijímaní detí alebo žiakov do športovej školy alebo športovej triedy, najmä uplatňovania ustanovenia § 105 ods. 1 školského zákona sa v záujme zjednotenia postupu pri jeho aplikácii v praxi boli sprecizované podmienky  prijímania žiakov do športových tried.

Povinnosť absolvovať psychodiagnostické vyšetrenie sa vzťahuje na prijímanie detí so všeobecným intelektovým nadaním alebo žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Povinnosť absolvovať psychodiagnostické vyšetrenie sa nevzťahuje na proces prijímania dieťaťa alebo žiaka do športovej triedy alebo športovej školy. Nemôže byť určená ako kritérium na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania dieťaťa alebo žiaka  podľa § 105 ods. 4 školského zákona.

Vzhľadom na to, že psychodiagnostika ako konkrétny druh diagnostiky nemá vecné opodstatnenie pri športovom nadaní, ako aj z dôvodu zníženia administratívnej záťaže sa upúšťa od jej vyžadovania.

24. Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka

V zmysle novely, neprítomnosť dieťaťa alebo neplnoletého žiaka ospravedlňuje škola na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť neprítomnosti.

Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá najviac päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá viac ako päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára. Ak neprítomnosť dieťaťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, z dôvodu ochorenia trvá najviac sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; ak neprítomnosť takého dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára. V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia ospravedlniť neprítomnosť z dôvodu ochorenia bez lekárskeho potvrdenia aj v trvaní viac dní ako podľa druhej vety alebo tretej vety; počet dní určí ministerstvo školstva.

25. Podporné opatrenia

Novela zavádza podporné opatrenia. Podporným opatrením je opatrenie poskytované školou alebo školským zariadením potrebné na to, aby sa dieťa alebo žiak mohli plnohodnotne zapájať do výchovy a vzdelávania a rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti.

Novela obsahuje aj konkrétny výpočet podporných opatrení. Ministerstvo školstva vedie a zverejňuje na ním určenom webovom sídle katalóg podporných opatrení. Katalóg podporných opatrení obsahuje najmä:

 1. názov podporného opatrenia,
 2. opis podporného opatrenia,
 3. cieľovú skupinu podporného opatrenia,
 4. personálne zabezpečenie podporného opatrenia,
 5. formu poskytovania podporného opatrenia,
 6. odporúčaný rozsah podporného opatrenia.

Účinnosť od: dňom vyhlásenia s určitými výnimkami

Schválené znenie

Sprievodná dokumentácia

Dňa 09.05.2023 bola schválená novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorého cieľom je kompenzovať rodičom resp. zákonným zástupcom detí vo veku od 3 do 5 rokov náklady spojené s nemožnosťou umiestnenia detí do verejnej materskej školy z kapacitných dôvodov.

Kompenzácia nákladov spojených s neúspešnosťou pri umiestnení detí do verejnej materskej školy bude realizovaná vo forme rodičovského príspevku. Nárok na jeho priznanie vznikne zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý však bude musieť preukázať, že sa neúspešne pokúšal umiestniť dieťa do verejnej materskej školy. Nárok na kompenzáciu nákladov je časovo obmedzený. Zanikne po uplynutí toho školského roka, v ktorom malo dieťa nastúpiť do materskej školy. Toto časové obmedzenie má slúžiť na to, aby motivovalo zákonných zástupcov aktívne vyhľadávať pre dieťa miesto v materskej škole. Nárok taktiež zanikne aj v prípade, že sa podarí dieťa do materskej školy umiestniť priebežne, počas školského roka. Zákonným zástupcom tak bude rodičovský príspevok vyplácaný po dobu najviac desať mesiacov po neúspešnom pokuse umiestnenia dieťaťa do verejnej materskej školy.

Vyplatenie kompenzácie sa vyslovene viaže na neúspešný pokus o umiestnenie dieťaťa do verejnej materskej školy. Predložený zákon stojí na premise uvedenej v navrhovanom ustanovení § 28c ods. 1 školského zákona, podľa ktorého je zabezpečenie predprimárneho vzdelávania detí v materskej škole je garantované štátom. V prípade, že bude zákonný zástupca neúspešný pri umiestnení dieťaťa do verejnej materskej školy nárok mu nezanikne ak sa mu podarí dieťa úspešne umiestniť do súkromnej materskej školy. Pri súčasnom nastavení cien školného za súkromné materské školy bude priznaný rodičovský príspevok vo väčšine prípadov predstavovať iba čiastočnú kompenzáciu. Toto opatrenie však môže stimulovať trh ku vzniku nových súkromných materských škôl, ktoré môžu napomôcť k čiastočnému pokrytiu nedostatočných kapacít v segmente.

Oprávnený zákonný zástupca si bude môcť svoj nárok uplatniť najneskôr do 31. júla roka, v ktorom podávala žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

Účinnosť od: dňom vyhlásenia

Schválené znenie

Sprievodná dokumentácia

Mgr. Helena Laposová