Pokyn DRSR k dani z motorových vozidiel

Zákonom č. 538/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov bol s účinnosťou od 1. decembra 2007 zmenený a doplnený zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. K tejto novele vydalo Daňové riaditeľstvo SR pokyn.