Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR k výstavbe, rekonštrukciám stavieb

Dňa 08.06.2022 vláda SR vzala na vedomie predložený materiál Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov.

Materiál reaguje na aktuálnu situáciu v stavebníctve v dôsledku značného nepredvídateľného nárastu cien najmä na trhu s materiálmi, pohonnými hmotami a energiami. Cieľom metodického pokynu je transparentné stanovenie mechanizmu indexácie a vzorca indexácie pre účely výpočtu dodatočných finančných nárokov z dôvodu nepredvídateľného rastu cien materiálov a energií do budúcnosti.

Metodický pokyn je určený organizačným útvarom úradu, ktorým je ministerstvo a právnickým osobám v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (rozpočtové organizácie, obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou štátu a štátne podnikateľské organizácie), ktoré sú financované úplne alebo čiastočne z verejných prostriedkov, a ktoré zabezpečujú prípravu a realizáciu dopravných stavieb financovaných z verejných prostriedkov. Môže byť vhodným základom aj pre územnú samosprávu pri aplikovaní mechanizmu indexácie ceny z dôvodu nepredvídateľného rastu cien materiálov a energií v stavebníctve.

Sprievodná dokumentácia

Mgr. Helena Laposová